Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00049 002960 18776191 na godz. na dobę w sumie
Zebrania i konferencje - ebook/pdf
Zebrania i konferencje - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 130
Wydawca: BC Edukacja Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62180-97-4 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Moderowanie i prezentowanie to sposoby komunikacji, których powodzenie zależy od tego, czy uda wam sie nadawać na tych samych falach co pozostali uczestnicy spotkania. Dlatego w pierwszej cześci książki zajmujemy się procesem komunikacji i tym, jak można skutecznie kształtować go dzięki kompetencjom osobistym i empatii. W drugiej cześci wyczerpująco omawiamy techniki prezentacji i moderacji – od przygotowania, przez kolejne fazy ich przebiegu, właściwe zastosowanie mediów, aż do podsumowania po skończonym spotkaniu. Książke zamyka opis technik kreatywizacji i metod pomagających ustrukturyzować działania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

zebrania i konferencje Przygotowanie i sprawne Prowadzenie Klaus Hoffmann zebrania i konferencje Przygotowanie i sprawne Prowadzenie Klaus Hoffmann Wydano na licencji Cornelsen Verlag GmbH Co. OHG, Berlin. Przy opracowywaniu edycji polskiej wykorzystano tekst, układ graficzny oraz ilustracje z niemieckiego oryginału. Tytuł oryginału: Moderieren und Präsentieren Przekład: Olga Koszutska Redakcja: Barbara Ciecierska Skład: Bernard Ptaszyński Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się wykorzystywania niniejszej książki i jej części do innych niż prawnie ujętych celów, bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Zgodnie z prawem autorskim, bez uprzedniej zgody wydawcy zabrania się powielania, zapisywania, oraz zamieszczania dzieła lub jego części w sieci komputerowej, a także w wewnętrznej sieci szkół i innych placówek oświatowych. © Cornelsen Verlag GmbH Co. OHG, Berlin 2004 © BC Edukacja Sp. z o.o., Warszawa 2008 Wydanie I Druk i oprawa: Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN ISBN: 978-83-61059-45-5 Spis treści Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . 9 bliższej perspektywy: Profil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1 . Komunikacja . . . . . . . . . . . . . . . 13 1 .1 Jak zrozumieć innych – tworzenie tej samej częstotliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1 .2 Jak zaakceptować innych – niepodawanie w wątpliwość cudzych podstaw etycznych . . 15 2 . Osobiste kompetencje . . . . . . . 17 2 .1 Różnice między prezentowaniem a moderowaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .2 Formułowanie celów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .3 Od stanu wewnętrznego do zewnętrznego zachowania . . . . . . . . . . . 2 .4 Empatia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bliższej perspektywy: Empatia – wczuwanie się w innych . . . . 2 .5 Motywacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .6 Kompetentna osoba prezentująca – krótka historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 20 24 29 30 32 35 39 3 . Technika prezentacji . . . . . . . . . 40 3 .1 Cele i uczestnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 .2 Przygotowania formalne . . . . . . . . . . . . . . . 44 3 .3 Przygotowanie merytoryczne, materiały pisemne, zestawienie głównych tez . . . . . . . 47 3 .4 Używanie pomocy technicznych i wizualizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 bliższej perspektywy: Pierwsza pomoc w stosowaniu diagramów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .5 Przeprowadzenie prezentacji . . . . . . . . . . . . bliższej perspektywy: Jak mówić zrozumiale . . . . . . . . . . . . . 58 63 66 3 .6 Właściwe wykorzystanie mediów w czasie prezentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 bliższej perspektywy: Najważniejsze cechy mediów . . . . . . . . 3 .7 Obsługa oprogramowania do prezentacji . . . 3 .8 Mowa ciała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .9 Przezwyciężanie stresu . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .10 Mocne argumenty wobec sprzeciwu . . . . . . Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 74 76 82 84 87 4 . Technika moderacji . . . . . . . . . . 88 88 4 .1 Cele i przygotowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 4 .2 Podstawowe zasady . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .3 Pomoce techniczne i media . . . . . . . . . . . . 91 4 .4 Technika zadawania pytań . . . . . . . . . . . . . 92 4 .5 Fazy moderacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 4 .6 Najważniejsze metody: karty i ankiety . . . . . 1 04 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 09 5 . Strukturyzacja problemu i techniki kreatywizacji . . . . . . . . . . . . . . 110 5 .1 Impulsy do przemyśleń, formułowanie problemu i kreatywność . . . . . 110 5 .2 Strukturyzacja problemu . . . . . . . . . . . . . . . 1 12 5 .3 Techniki kreatywizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 17 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 28 Wprowadzenie Czego możecie oczekiwać po naszym poradniku Prowadzenie zebrań i prezentacja są często stosowanymi sposobami komunikacji między ludźmi w życiu zawodo- wym. Sięgnęliście zapewne po niniejszą książkę, ponieważ zajmujecie się tą tematyką: musicie prezentować lub mode- rować pracę grupy i szukacie inspiracji albo jesteście uczest- nikami moderowanej grupy i chcecie dowiedzieć się więcej o tej formie pracy. Sukces moderacji czy prezentacji można ocenić na pod- stawie oddźwięku, z jakim spotka się w grupie modera- tor czy wykładowca. Dobry rezonans (oddźwięk) osoby moderującej czy pre- zentującej, będący reakcją odbiorców, powstaje wtedy, gdy wybrane i przygotowane treści przez moderację czy prezen- tację odwołują się do osobistego doświadczenia słuchaczy i jednocześnie stają się impulsem do ich dalszego rozwoju i poszerzania horyzontów. Dzięki temu może nastąpić wy- miana indywidualnych opinii na gruncie wspólnych infor- macji. Rezonans jest ważny w tym sensie, że efekt każdej moderacji i prezentacji zależy od tego, czy osoba prowadzą- ca jest w stanie stworzyć następujące warunki współpracy: X Uczestnicy zostają włączeni w proces komunikacji z uwa- gą i szacunkiem. X Panuje atmosfera zrozumienia i zaufania. X Wykorzystane są nie tylko „techniki na żywych obiek- tach” (jak to sformułowała Gundl Kutschera). Istnieje wiele określeń wyjaśniających, czym jest rezonans: X te same wibracje między osobą moderującą/prezentującą a uczestnikami, X nadawanie na tych samych falach, X działanie „chemii”. 9 Zauważcie: to wszystko wymaga od osoby prowadzącej aktywności. Oczywiście, aby spotkanie się udało, aktywni muszą być również wszyscy jego uczestnicy, ale to od pro- wadzącego zależy sukces podjętych działań. Osoba skutecznie moderująca/prezentująca przejmuje odpowiedzialność za proces zrozumienia treści meryto- rycznych. Do zapewnienia skutecznego procesu komunikacji ko- nieczne są: X kompetencje metodyczne, X kompetencje osobiste. Niezbędne know-how może być tylko wynikiem połą- czenia kompetencji metodycznych (technika moderacji/ prezentacji, odpowiednie narzędzia) i osobistych. Znamy obecną tendencję – gdy dobrzy specjaliści wy- stępują (muszą występować) w roli osób prezentujących lub kiedy podejmują się moderowania grupą: jeśli przed- tem odpowiednio się do tego przygotują, to główny nacisk podczas szkoleń i treningów położą na samej technice mo- deracji czy prezentacji. Do tego nawiązują zwykle również tytuły książek. Jako wieloletni, doświadczony trener jestem przekonany, że dzięki samej technice nie da się wypraco- wać spodziewanego rezonansu, koniecznego do osiągnięcia trwałych efektów. Jako osoby prezentujące macie do czynie- nia z ludźmi i możecie wywrzeć na nich wrażenie dobrym usystematyzowaniem materiału czy jego wizualizacją. To jednak za mało do przekonania słuchaczy i podjęcia z nimi współpracy. To samo dotyczy moderacji, w której chodzi o to, by to gru- pa wzięła odpowiedzialność za osiągnięte wyniki (o różnicach między moderacją a prezentacją będzie mowa dalej). Jeśli kompetencje osobiste nie są wystarczające, to w efek- cie moderacja może przebiegać w sposób niezadowalający, a prezentacja – zamienić się w spektakl jednego aktora. 10 Dlatego znajdziecie tutaj omówienie obu tych obszarów: w równym stopniu zajmiemy się kompetencjami osobistymi, oraz techniką moderacji i prezentacji: X W pierwszej części (rozdziały 1 i 2) chciałbym uwrażliwić was na psychologię komunikacji i zachęcić do dalszego rozwijania kompetencji osobistych. Niech za wizualizację tej myśli posłuży ogólny profil osoby moderującej/prezen- tującej, naszkicowany na następnej stronie. X W drugiej części otrzymacie zwarte, praktyczne, dające się zrealizować wskazówki dotyczące zastosowania różnych technik (prezentowania – w rozdziale 3, moderowania – w rozdziale 4 oraz pożytecznych w obu wypadkach technik strukturyzacji problemu i kreatywizacji – w rozdziale 5). Świadomie zamieściliśmy tu swego rodzaju wprowadze- nie do rozdziału o kompetencjach osobistych. Zastanówcie się bez uprzedzeń nad przedstawionymi tezami i spróbujcie zastosować się do rad! Częściowo wypływają one z wiedzy psychologicznej, częściowo ich źródłem jest doświadczenie – tak czy inaczej zostały wypróbowane w praktyce. Sprawdź- cie sami, co może być najbardziej przydatne w waszej sytu- acji. Często, by osiągnąć większą korzyść, potrzeba bardzo prostych rozwiązań. 11 Profil Osoba prezentująca Osoba moderująca jest skuteczna gdy: X Posiada niezbędną wiedzę merytoryczną. X Ma wystarczające umiejętności fachowe. X Potrafi nadawać na tych samych falach, co jej słuchacze, i spotka się z pozytywnym oddźwiękiem (1.1). X Akceptuje słuchaczy oraz respektuje i toleruje ich pod- stawy etyczne (1.2). X Ma jasno wyznaczone cele i wie, jaką drogą chciałaby pójść w moderacji czy prezentacji (2.2). X Wie, w jaki sposób zewnętrzne zachowanie wyni- ka z wewnętrznego stanu; umie wyjaśnić ten proces i kształtować go (2.3). X Umie szybko rozpoznawać ludzi, budować z nimi do- bry rapport i rozwijać empatię (2.5). X Wie, w jaki sposób ludzie odbierają rzeczywistość, i potrafi wykorzystać to w komunikacji (2.5). X Zna własne kryteria motywacyjne i stara się poznać te, którymi kierują się uczestnicy spotkania (2.6). X Biegle włada niezbędnymi technikami (prezentowanie – rozdz. 3, moderowanie – rozdz. 4). X Jest w stanie nadać odpowiednią strukturę problemowi i kreatywnie go opracować (rozdz. 5). (W nawiasach podaliśmy numery rozdziałów, w których omówiono poszczególne kompetencje). 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zebrania i konferencje
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: