Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00640 011085 20693583 na godz. na dobę w sumie
Zespół 1– „Środki pieniężne i rachunki bankowe” po zmianach - ebook/pdf
Zespół 1– „Środki pieniężne i rachunki bankowe” po zmianach - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65947-87-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Z tego Poradnika można dowiedzieć się m.in.:

· jakie obowiązują zasady wyceny środków pieniężnych i krótkoterminowych aktywów finansowych na potrzeby ujęcia w księgach rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego,

· na podstawie jakich dowodów księgowych ujmuje się operacje na kontach zespołu 1 (przedstawiono wzory tych dowodów i zasady ich wypełniania),

· jak tworzyć zakładowy plan kont dla zespołu 1,

· jak prawidłowo ujmować zdarzenia na poszczególnych kontach syntetycznych zespołu 1 (podano wzory typowych księgowań na stronie Wn i Ma, wskazano jednocześnie konta przeciwstawne),

· jak prowadzić ewidencję pomocniczą (analityczną i szczegółową) dla poszczególnych kont (podano opis urządzeń księgowych i zasady dokonywania w nich zapisów).

Poradnik z założenia ma służyć bieżącą pomocą służbom księgowym jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w tworzeniu zakładowych planów kont, ustalaniu prawidłowego przebiegu ewidencji różnych operacji gospodarczych, typowych dla tych jednostek organizacyjnych, a także w zakładaniu i prowadzeniu ewidencji pomocniczej dla kont zespołu 1.

 

 

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

poleca e-book ZESPÓŁ 1 – „ŚRODKI PIENIĘŻNE I RACHUNKI BANKOWE” PO ZmIANACH stan prawny luty 2018 r. IZABELA MOTOWILCZUK JAN CHARYTONIUK - - 1 7 8 7 4 9 5 6 3 8 8 7 9 - - Spis treści Zespół 1 – „Środki pieniężne i rachunki bankowe” po zmianach ................................. . 4 1.. Konta.zespołu.1.–.„Środki.pieniężne.i.rachunki.bankowe”................................................ 6 6 .Składniki.majątkowe.i.operacje.podlegające.ewidencji.na.kontach.zespołu.1.................. 2.. 7 2.1. Krajowe i zagraniczne środki pieniężne ........................................................................................ 2.2. Krótkoterminowe papiery wartościowe ......................................................................................... 8 3.. Operacje.gotówkowe............................................................................................................... 10 3.1. Organizacja gospodarki kasowej w jednostce ................................................................................ 10 3.2. Zabezpieczenie wartości pieniężnych ............................................................................................ 12 3.3. Wykonywanie operacji kasowych .................................................................................................. 15 3.3.1. Wykonywanie operacji kasowych w jednostkach budżetowych .......................................... 15 3.3.1.1. Zasady postępowania z dochodami przyjętymi do kasy ........................................... 15 3.3.1.2. Zasady postępowania z gotówką podjętą z rachunków bankowych na określone wydatki jednostki ................................................................................ 17 3.3.1.3. Zasady postępowania z pogotowiem kasowym ....................................................... 17 3.3.2. Wykonywanie operacji kasowych w samorządowych zakładach budżetowych .................. 19 3.3.3. Wspólne zasady postępowania z depozytami oraz nadwyżkami i niedoborami kasowymi ..................................................................................................... 19 3.3.3.1. Zasady postępowania z sumami depozytowymi ...................................................... 19 3.3.3.2. Zasady postępowania z niedoborami i nadwyżkami kasowymi .............................. 20 3.4. Czek gotówkowy ............................................................................................................................ 21 4.. Operacje.bezgotówkowe......................................................................................................... 22 4.1. Polecenie przelewu ........................................................................................................................ 25 4.2. Czek rozrachunkowy ...................................................................................................................... 25 4.3. Karta płatnicza ............................................................................................................................... 26 5.. Dokumentowanie.operacji.w.zakresie.środków.pieniężnych............................................... 26 5.1. Dokumentowanie operacji wykonywanych na rachunkach bankowych jednostki ......................... 27 5.2. Zasady sporządzania kasowych dowodów operacyjnych ............................................................... 27 5.2.1. KP – „Kasa przyjmie” ........................................................................................................... 28 5.2.2. KW – „Kasa wypłaci” .......................................................................................................... 30 5.2.3. Kwitariusze przychodowe i rozchodowe .............................................................................. 33 5.2.3.1. Kwitariusze przychodowe i rozchodowe w organach podatkowych podległych Ministrowi Finansów ............................................................................................... 33 5.2.3.2. Kwitariusze przychodowe i rozchodowe w samorządowych organach podatkowych ........................................................................................................... 34 5.2.4. Bankowy dowód wpłaty ....................................................................................................... 37 5.2.5. RK – „Raport kasowy” ......................................................................................................... 38 .Zasady.tworzenia.zakładowego.planu.kont.w.odniesieniu.do.kont.zespołu.1................... 41 6.. 7.. Konto.101.–.„Kasa”................................................................................................................ 45 2 marzec 2018 r. Spis treści . 8..Konto.130.–.„Rachunek.bieżący.jednostki”......................................................................... 47 8.1. Państwowe jednostki budżetowe .................................................................................................... 54 8.2. Urzędy jednostek samorządu terytorialnego ................................................................................. 58 8.2.1. Konto 130 „Rachunek bieżący jednostki” w urzędzie dysponującym do realizacji dochodów i wydatków urzędu jednym rachunkiem lub odrębnymi rachunkami ................. 62 8.2.2. Konto 130 „Rachunek bieżący jednostki” w urzędzie realizującym dochody i wydatki urzędu za pomocą rachunku budżetu ................................................................... 66 8.2.3. Konto 130 „Rachunek bieżący jednostki” w urzędzie dysponującym rachunkiem bieżącym do realizacji wydatków urzędu, a dochody realizującym za pomocą rachunku budżetu ............................................................................................... 71 8.3. Samorządowe jednostki budżetowe inne niż urząd jednostki samorządu terytorialnego .............. 76 . 9...Konto.131.–.„Rachunek.bieżący.samorządowych.zakładów.budżetowych”..................... 80 10..Konto.132.–.„Rachunek.dochodów.jednostek.budżetowych”............................................. 82 11..Konto.134.–.„Kredyty.bankowe”........................................................................................... 85 12...Konto.135.–.„Rachunek.środków.funduszy.specjalnego.przeznaczenia”.......................... 86 13..Konto.136.–.„Rachunek.państwowych.funduszy.celowych”............................................... 88 14.. .Konto.137.–.„Rachunek.środków.pochodzących.ze.źródeł.zagranicznych. niepodlegających.zwrotowi”................................................................................................. . 89 15..Konto.138.–.„Rachunek.środków.europejskich”................................................................. 90 16..Konto.139.–.„Inne.rachunki.bankowe”................................................................................ 91 17.. Konto.140.–.„Krótkoterminowe.aktywa.finansowe”........................................................... 95 18..Konto.141.–.„Środki.pieniężne.w.drodze”............................................................................ 96 marzec 2018 r. 3 Izabela.Motowilczuk magister administracji, były wieloletni inspektor kontroli gospodarki finansowej w regionalnej izbie obrachunkowej, autor licznych publikacji z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem samorządowych jednostek organizacyjnych Jan.Charytoniuk autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej, w tym ok. 20 opracowań do „PORADNIKA Rachunkowości Budżetowej”, opartych na praktycznych doświadczeniach wyniesionych z pracy w instytucjach kontrolnych (aktualnie w RIO) i na stanowisku głównego księgowego Zespół 1 – „Środki pieniężne i rachunki bankowe” po zmianach Wstęp Od. 1. stycznia. 2018. r.. obowiązuje. nowe. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). To ważny akt prawny dla księgowych. Dlatego w 2018 r. ukaże się seria.e-booków, w których zostaną omówione aktualne.zasady.prowadzenia.ewidencji.księgowej w jed- nostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Eksperci po- dadzą zastosowanie.w.praktyce.zmienionych.przepisów tego rozporządzenia oraz zmian wynikających z innych aktów prawnych, regulujących prowadzenie gospodarki finansowej ww. jednostek organizacyjnych. E-booki będą napisane w formie komentarza.do.poszczególnych.zespołów.kont wymienionych w za- łączniku nr 3 do ww. rozporządzenia – od.zespołu.0.aż.po.zespół.8. Cykl za- kończy się dwoma dodatkowymi e-bookami, w których zostaną przedstawione zasady: ●● prowadzenia ewidencji pozabilansowej jednostek budżetowych i samorządo- wych zakładów budżetowych, sporządzania sprawozdań finansowych. ●● 4 marzec 2018 r. Zespół 1 – „Środki pieniężne i rachunki bankowe” po zmianach Drugi.z.serii.e-booków.dotyczy.ewidencji.na.kontach.zespołu.1.–.„Środ- ki.pieniężne.i.rachunki.bankowe”. Zespół ten służy do ewidencji najbardziej płynnych składników aktywów jednostek, do których należą środki pieniężne oraz krótkoterminowe aktywa finansowe. W opracowaniu przedstawiono zasady doku- mentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych dotyczących tych skład- ników majątkowych, a także zasady zakładania i prowadzenia rachunków ban- kowych oraz gospodarki kasowej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Z.tej.publikacji.można.dowiedzieć.się.m.in.: co to są środki pieniężne i krótkoterminowe aktywa finansowe, jakie obowiązują zasady wyceny tych aktywów na potrzeby ujęcia w księgach rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego, ●● na podstawie jakich dowodów księgowych ujmuje się operacje na kontach ze- ●● ●● ●● ●● ●● społu 1 (przedstawiono wzory tych dowodów i zasady ich wypełniania), jak tworzyć zakładowy plan kont dla zespołu 1, jak prawidłowo ujmować zdarzenia na poszczególnych kontach syntetycznych zespołu 1 (podano wzory typowych księgowań na stronie Wn i Ma, wskazano jednocześnie konta przeciwstawne), jak prowadzić ewidencję pomocniczą (analityczną i szczegółową) dla poszcze- gólnych kont (podano opis urządzeń księgowych i zasady dokonywania w nich zapisów). E-book z założenia ma służyć bieżącą pomocą służbom księgowym jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w tworzeniu zakładowych planów kont, ustalaniu prawidłowego przebiegu ewidencji różnych operacji go- spodarczych, typowych dla tych jednostek organizacyjnych, a także w zakładaniu i prowadzeniu ewidencji pomocniczej dla kont zespołu 1. marzec 2018 r. 5 Konta zespołu 1 – „Środki pieniężne i rachunki bankowe” 1. Konta zespołu 1 – „Środki pieniężne i rachunki bankowe” W jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych konta zespołu 1 – „Środ- ki pieniężne i rachunki bankowe” służą do ewidencji: 1) krajowych i zagranicznych środków pieniężnych przechowywanych w kasach, 2) krótkoterminowych papierów wartościowych, 3) krajowych i zagranicznych środków pieniężnych lokowanych na rachunkach w bankach, 4) udzielanych przez banki kredytów w krajowych i zagranicznych środkach pieniężnych, 5) innych krajowych i zagranicznych środków pieniężnych. Konta zespołu 1 mają odzwierciedlać operacje pieniężne oraz obroty i stany środków pie- niężnych oraz krótkoterminowych papierów wartościowych. Zespół ten obejmuje następujące konta: ●● 101 – „Kasa”, ●● 130 – „Rachunek bieżący jednostki”, ●● 131 – „Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych”, ●● 132 – „Rachunek dochodów jednostek budżetowych”, ●● 134 – „Kredyty bankowe”, ●● 135 – „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia”, ●● 136 – „Rachunek państwowych funduszy celowych”, ●● 137 – „Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, ●● 138 – „Rachunek środków europejskich”, ●● 139 – „Inne rachunki bankowe”, ●● 140 – „Krótkoterminowe aktywa finansowe”, ●● 141 – „Środki pieniężne w drodze”. Wykaz tych kont i obowiązujące zasady ewidencjonowania na nich zdarzeń oraz zasady pro- wadzenia ewidencji pomocniczej do kont syntetycznych tego zespołu zostały w sposób ogólnie obowiązujący określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budże- tów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont). Zasady te dotyczą państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, a także ewidencji w państwowych jednostkach budżetowych operacji dotyczących państwowych funduszy celowych. Wszystkie konta zespołu 1 są zaliczane do kont aktywnych, wykazujących saldo wyłącznie po stronie Wn. 2. Składniki majątkowe i operacje podlegające ewidencji na kontach zespołu 1 Na kontach zespołu 1 ewidencjonuje się krajowe i zagraniczne środki pieniężne oraz krótkoter- minowe papiery wartościowe, należące – zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowo- 6 marzec 2018 r. Składniki majątkowe i operacje podlegające ewidencji na kontach zespołu 1 ści (dalej: uor) – do kategorii aktywów obrotowych. Aktywami.obrotowymi są kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku prze- szłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych (art. 3 ust. 1 pkt 12, 18, 24 i 26 uor). Aktywa te występują w postaci: 1) aktywów pieniężnych, w tym w szczególności: ●● środków pieniężnych – w postaci gotówki w kasie i na rachunkach bankowych jednostki (w walucie polskiej i zagranicznej), ●● innych środków pieniężnych – do których zalicza się pełniące funkcję płatniczą weksle i cze- ki płatne do 3 miesięcy oraz środki pieniężne w drodze; 2) innych krótkoterminowych aktywów finansowych. 2.1. Krajowe i zagraniczne środki pieniężne Do aktywów pieniężnych zalicza się krajowe środki płatnicze, waluty obce i dewizy w rozumie- niu przepisów ustawy z 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe; dalej: Prawo dewizowe (art. 3 ust. 1 pkt 5 uor). Ich definicje przedstawia tabela.1. Tabela 1. Definicje krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz Nazwa składnika aktywów Krajowe środki płatnicze Przepis prawa Definicja ustawowa art. 2 ust. 1 pkt 6, 7 i 14 Prawa dewi­ zowego oraz art. 31, 32, 33 i 34 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim Waluta polska: ●● znaki pieniężne (banknoty i monety opiewające na złote i grosze) bę­ dące w kraju prawnym środkiem płatniczym, ●● znaki pieniężne, które przestały być prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, wycofane z obiegu (na skutek decyzji Prezesa NBP o wycofaniu z obiegu lub na skutek zużycia albo zniszczenia), lecz podlegające wymianie. Zagraniczne środki płatnicze art. 2 ust. 1 pkt 9, 10, 11, 12, 14 Prawa dewizowego Papiery wartościowe (np. udziały, akcje, obligacje, bony skarbowe) i inne dokumenty (czeki, weksle), pełniące funkcję środka płatniczego, wysta­ wione w walucie polskiej. Waluty obce – znaki pieniężne (banknoty i monety) będące poza krajem prawnym środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, lecz podle­ gające wymianie. Na równi z walutami obcymi traktuje się wymienialne rozrachunkowe jednostki pieniężne stosowane w rozliczeniach między­ narodowych, w szczególności jednostkę rozrachunkową Międzynarodo­ wego Funduszu Walutowego (SDR). Waluty wymienialne – waluty obce państw spełniających wymagania art. VIII statutu Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Dewizy – papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walutach obcych. Krajowe.środki.płatnicze ujmuje się w księgach rachunkowych i w bilansie jednostki bud- żetowej (włącznie ze środkami państwowego funduszu celowego)/samorządowego zakładu bud- marzec 2018 r. 7 Składniki majątkowe i operacje podlegające ewidencji na kontach zespołu 1 żetowego w.wartości.nominalnej..W przypadku gotówki jest to wartość ukazana na monetach i banknotach, a w przypadku weksli i czeków obcych są to kwoty, na jakie zostały wystawione te dokumenty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wykazuje się w kwocie wynikającej z dokumentów bankowych (wyciągów bankowych, potwierdzeń sald na ostatni dzień roku ob- rotowego). Stan środków pieniężnych w kasach należy potwierdzić na koniec roku obrotowego inwentaryzacją w drodze spisu z natury. Zagraniczne.środki.płatnicze.ujmuje się w księgach rachunkowych (jeśli odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie stanowią inaczej) w.wartości.nominalnej,.po.przeliczeniu.ich.na.walutę. polską po kursie (art. 30 ust. 2–3 uor): ●● faktycznie. zastosowanym w tym dniu przez bank obsługujący transakcję, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, ●● średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień przeprowa- dzenia operacji gospodarczej – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie ww. kursu, a także w przypadku pozostałych operacji. Jeżeli dla danej waluty NBP nie ogłasza kursu, kurs takiej waluty określa się w relacji do wskazanej przez jednostkę waluty odniesienia, której kurs jest ogłaszany przez NBP. Dowody księgowe opiewające na waluty obce, zgodnie z art. 21 ust. 3 uor, powinny zawierać przeliczenie ich wartości na walutę polską według kursu obowiązującego w dniu przeprowadze- nia operacji gospodarczej (wynik przeliczenia zamieszcza się bezpośrednio na dowodzie, chyba że system przetwarzania danych zapewnia automatyczne przeliczenie walut obcych na walutę polską, a wykonanie tego przeliczenia potwierdza odpowiedni wydruk). Zapisy operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych powinny być wprowadzone do ksiąg rachunkowych w taki sposób, aby pozwalały na ustalenie kwoty operacji w walucie polskiej i zagranicznej (art. 23 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 uor). Szczególne zasady rachunkowości obowiązujące jednostki budżetowe i samorządowe za- kłady budżetowe wymagają, aby składniki aktywów wyrażone w walutach obcych, ujęte w ich księgach rachunkowych, były wyceniane nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy (§ 12 rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont w związku z art. 30 ust. 1 uor). Wycenia się je po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP. Różnice.kursowe wynikające z tego przeliczenia, dodatnie bądź ujemne, odnosi się odpowiednio na konto 750 „Przychody finanso- we” lub 751 „Koszty finansowe” (art. 30 ust. 4 zd. 2 uor). 2.2. Krótkoterminowe papiery wartościowe Poza aktywami pieniężnymi do krótkoterminowych aktywów finansowych uor zalicza: ●● instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, czyli kontrakty, z których wyni- ka prawo do majątku jednostki, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich 8 marzec 2018 r. Składniki majątkowe i operacje podlegające ewidencji na kontach zespołu 1 wierzycieli, a także zobowiązanie się jednostki do wyemitowania lub dostarczenia własnych instrumentów kapitałowych (w szczególności są to: udziały, opcje na akcje własne lub war- ranty), ●● wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach, które są płatne i wymagalne albo też przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bi- lansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia (art. 3 ust. 1 pkt 18 lit. b, pkt 24 i 26 uor). W szczególności do.krótkoterminowych.aktywów.finansowych.w.jednostkach.sektora. publicznego.zalicza.się: ●● udziały, czyli ogół praw i obowiązków związanych z posiadaną częścią kapitału zakłado- wego spółki (np. spółki z o.o.), na pokrycie których jednostka wniosła wkład pieniężny lub rzeczowy, ●● akcje, czyli papiery wartościowe potwierdzające prawa majątkowe i niemajątkowe wynikają- ce z uczestnictwa ich właściciela w spółce akcyjnej (m.in. prawo do udziału w zyskach oraz prawo do odpowiedniej części aktywów netto spółki w razie jej likwidacji), ●● obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ●● skarbowe papiery wartościowe, czyli obligacje i bony skarbowe emitowane przez Skarb Pań- stwa, które są płatne i wymagalne w okresie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego (np. bony skarbowe o okresie wykupu zawsze poniżej roku) albo są przeznaczone do zbycia w cią- gu 12 miesięcy od dnia bilansowego, bez względu na to, jaki jest ich termin płatności/wyma- galności. Jednostki.należące.do.sektora.finansów.publicznych.mogą.posiadać.tylko.takie.krótko- terminowe.papiery.wartościowe,.na.których.nabywanie/obejmowanie.zezwalają.im.obowią- zujące.przepisy dotyczące prowadzenia ich gospodarki finansowej (w szczególności są to art. 48 i 49 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; dalej: uofp). Dotyczy to zarówno pa- pierów wartościowych nabywanych w celu kontrolowania podmiotu, który je wyemitował (udzia- łów i akcji w spółkach z udziałem Skarbu Państwa czy jednostek samorządu terytorialnego), jak i papierów stanowiących inwestycje (obligacje, bony skarbowe). Samorządowe.zakłady.budże- towe.nie.mają.w.ogóle.upoważnienia.ustawowego.do.nabywania.akcji.i.udziałów.w.innych. podmiotach.ani.do.lokowania.wolnych.środków.w.papiery.wartościowe (akcje, obligacje itp.). Podobnie jest w przypadku większości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Krótkoterminowe aktywa finansowe mogą występować jedynie w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych obsługujących organy państwa lub organy jednostek samorządu teryto- rialnego, które zgodnie z przepisami uofp oraz ustaw szczególnych mają prawo do tworzenia spó- łek prawa handlowego i nabywania udziałów i akcji w takich spółkach oraz prawo do lokowania wolnych środków m.in. w obligacjach i bonach skarbowych. Krótkoterminowe.aktywa.finansowe.wprowadza.się.do.ksiąg.rachunkowych.na.dzień. ich.nabycia.lub.powstania.w.wartości.odpowiadającej.cenie (art. 35 ust. 1 uor): ●● nabycia – czyli cenie zakupu obejmującej kwotę należną sprzedającemu oraz inne wy- datki związane z zakupem (lub w wartości godziwej przekazanych w zamian składników marzec 2018 r. 9 Operacje gotówkowe majątkowych, np. środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków obro- towych), ●● zakupu – jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne. Natomiast ich wyceny na dzień bilansowy dokonuje się według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, albo według skorygowanej ceny nabycia – jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności (art. 28 ust. 1 pkt 5 uor). Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do: ●● przychodów finansowych (konto 750 „Przychody finansowe”) lub ●● kosztów finansowych (konto 751 „Koszty finansowe”). Inwestycje krótkoterminowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, wycenia się według wartości godziwej. 3. Operacje gotówkowe Rozliczenia gotówkowe realizuje się za pośrednictwem: ●● kasy.zorganizowanej.w.jednostce – przez wpłatę lub wypłatę gotówki do/z kasy jednostki, ●● kasy.banku.prowadzącego.bankową.obsługę.jednostki – przez wpłatę lub wypłatę środ- ków bezpośrednio na/z rachunku bankowego jednostki (także w przypadku prowadzenia przez bank na podstawie zawartej z jednostką umowy zastępczej obsługi kasowej, czyli gdy jednostka organizacyjna rezygnuje z prowadzenia kasy, a jej petenci wpłacają należne jej opłaty w kasie banku), ●● kas. innych. banków. niż. bank. prowadzący. obsługę. kasową. jednostki (w przypadku wpłat dokonywanych przez petentów, a także w przypadku zastępczej obsługi kasowej państwowych jednostek budżetowych – wykonywanej przez inne banki niż NBP lub BGK na zasadach określonych w § 10 i § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grud- nia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach; dalej: rozporządzenie o operacjach na rachunkach bankowych prowadzonych do obsługi budżetu państwa), ●● czeków.gotówkowych. 3.1. Organizacja gospodarki kasowej w jednostce Organizacja gospodarki kasowej w jednostce należy do kierownika tej jednostki (art. 53 ust. 1 uofp). W zależności od potrzeb jednostki i specyfiki jej działania kierownik.jednostki.może: ●● zorganizować w jednostce jedno stanowisko kasowe do wykonywania wszystkich rodzajów operacji kasowych, ●● zorganizować w jednostce więcej niż jedno stanowisko kasowe, z określeniem rodzaju operacji realizowanych przez poszczególne stanowiska (np. kasa nr 1 – rozliczenia z pra- 10 marzec 2018 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zespół 1– „Środki pieniężne i rachunki bankowe” po zmianach
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: