Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00238 003709 18670664 na godz. na dobę w sumie
Zespół 7 - Przychody, dochody i koszty po zmianach - ebook/pdf
Zespół 7 - Przychody, dochody i koszty po zmianach - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 65
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-338-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). To ważny akt prawny dla księgowych. Dlatego w 2018 r. ukaże się seria poradników, w których zostaną omówione aktualne zasady prowadzenia ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.
Poradniki będą napisane w formie komentarza do poszczególnych zespołów kont – od zespołu 0 aż po zespół 8.
Szósty z serii Poradników dotyczy ewidencji na kontach zespołu 7 – „Przychody, dochody i koszty”. Konta tego zespołu służą do ewidencji przychodów i kosztów ich osiągnięcia z tytułu sprzedaży produktów, towarów, przychodów i kosztów operacji finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, podatków nieujętych na koncie 403, a także dotacji i subwencji otrzymanych, które wpływają na wynik finansowy, oraz dotacji przekazanych. Z tego Poradnika można dowiedzieć się m.in.:
• czym są przychody i koszty operacji finansowych oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne,
• jak ewidencjonować przychody z tytułu dochodów budżetowych, dotacje i środki na inwestycje,
• na podstawie jakich dowodów księgowych ujmuje się operacje na kontach zespołu 7,
• jak tworzyć zakładowy plan kont dla zespołu 7 (700, 720, 730, 740, 750, 751, 760 i 761),
• jak prawidłowo ujmować zdarzenia na poszczególnych kontach syntetycznych zespołu 7 (podano wzory typowych księgowań na stronie Wn i Ma, wskazano jednocześnie konta przeciwstawne),
• jak prowadzić ewidencję pomocniczą (analityczną i szczegółową) dla poszczególnych kont (podano opis urządzeń księgowych i zasady dokonywania w nich zapisów).

Poradnik z założenia ma służyć bieżącą pomocą służbom księgowym jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w tworzeniu zakładowych planów kont, ustalaniu prawidłowego przebiegu ewidencji różnych operacji gospodarczych, typowych dla tych jednostek organizacyjnych, a także w zakładaniu i prowadzeniu ewidencji pomocniczej dla kont zespołu 7

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Izabela.Motowilczuk magister administracji, były wieloletni inspektor kontroli gospodarki finansowej w regionalnej izbie obrachunkowej, autor licznych publikacji z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem samorządowych jednostek organizacyjnych Jan.Charytoniuk autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej, w tym ok. 20 opracowań do „PORADNIKA Rachunkowości Budżetowej”, opartych na praktycznych doświadczeniach wyniesionych z pracy w instytucjach kontrolnych (aktualnie w RIO) i na stanowisku głównego księgowego Zespół 7 – „Przychody, dochody i koszty” po zmianach Wstęp Od.1.stycznia.2018.r..obowiązuje.nowe.rozporządzenie Ministra Rozwoju i Fi­ nansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla bud­ żetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżeto­ wych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). To ważny akt prawny dla księgowych. Dlatego w 2018 r. ukaże się seria.e-booków, w których omówione zostaną aktualne.zasady.prowadzenia.ewidencji.księgowej w jednostkach bu­ dżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Eksperci podadzą zasto- sowanie. w. praktyce. zmienionych. przepisów tego rozporządzenia oraz zmian wynikających z innych aktów prawnych, regulujących prowadzenie gospodarki finansowej ww. jednostek organizacyjnych. E­booki będą napisane w formie ko- mentarza.do.poszczególnych.zespołów.kont wymienionych w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia – od.zespołu.0.aż.po.zespół.8. Cykl zakończy się dwoma dodatkowymi e­bookami, w których zostaną przedstawione zasady: ●● prowadzenia ewidencji pozabilansowej jednostek budżetowych i samorządo­ wych zakładów budżetowych, sporządzania sprawozdań finansowych. ●● Szósty.z.serii.e-booków.dotyczy.ewidencji.na.kontach.zespołu.7.–.„Przy- chody,.dochody.i.koszty”. Konta tego zespołu służą do ewidencji przychodów lipiec2018r. 3  Wstęp ●● ●● ●● ●● ●● i kosztów ich osiągnięcia z tytułu sprzedaży produktów, towarów, przychodów i kosztów operacji finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów opera­ cyjnych, podatków nieujętych na koncie 403, a także dotacji i subwencji otrzy­ manych, które wpływają na wynik finansowy, oraz dotacji przekazanych. Z.tego. opracowania.można.dowiedzieć.się.m.in.: czym są przychody i koszty operacji finansowych oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne, jak ewidencjonować przychody z tytułu dochodów budżetowych, dotacje i środki na inwestycje, ●● na podstawie jakich dowodów księgowych ujmuje się operacje na kontach ze­ społu 7, jak tworzyć zakładowy plan kont dla zespołu 7, jak prawidłowo ujmować zdarzenia na poszczególnych kontach syntetycznych zespołu 7 (podano wzory typowych księgowań na stronie Wn i Ma, wskazano jednocześnie konta przeciwstawne), jak prowadzić ewidencję pomocniczą (analityczną i szczegółową) dla poszcze­ gólnych kont (podano opis urządzeń księgowych i zasady dokonywania w nich zapisów). Publikacja z założenia ma służyć bieżącą pomocą służbom księgowym jednos­ tek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w tworzeniu zakłado­ wych planów kont, ustalaniu prawidłowego przebiegu ewidencji różnych operacji gospodarczych, typowych dla tych jednostek organizacyjnych, a także w zakłada­ niu i prowadzeniu ewidencji pomocniczej dla kont zespołu 7. 4 lipiec2018r. Kontazespołu7–„Przychody,dochodyikoszty” 1. Konta zespołu 7 – „Przychody, dochody i koszty” W jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych konta zespołu 7 – „Przy­ chody, dochody i koszty” służą do ewidencji: ●● przychodów i kosztów ich osiągnięcia z tytułu sprzedaży produktów, towarów, przychodów i kosztów operacji finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, ●● podatków nieujętych na koncie 403, ●● dotacji i subwencji otrzymanych, które wpływają na wynik finansowy, oraz dotacji przeka­ zanych. Zespół 7 obejmuje następujące konta syntetyczne: ●● 700 – „Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia”, ●● 720 – „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”, ●● 730 – „Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu”, ●● 740 – „Dotacje i środki na inwestycje”, ●● 750 – „Przychody finansowe”, ●● 751 – „Koszty finansowe”, ●● 760 – „Pozostałe przychody operacyjne”, ●● 761 – „Pozostałe koszty operacyjne”. Ewidencję szczegółową do kont tego zespołu prowadzi się według pozycji planu finanso­ wego oraz stosownie do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości, a także obliczenia podatków. Wykaz tych kont i obowiązujące na nich zasady ewidencjonowania zdarzeń oraz zasa­ dy prowadzenia ewidencji pomocniczej do kont syntetycznych tego zespołu zostały w spo­ sób ogólnie obowiązujący określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządo­ wych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: rozporzą­ dzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont). Zasady te dotyczą państwowych i sa­ morządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, a także ewidencji w państwowych jednostkach budżetowych operacji dotyczących państwowych fun­ duszy celowych. Konta zespołu 7 są tzw. kontami. wynikowymi. Mogą wykazywać salda wyłącznie w ciągu roku obrotowego. Na koniec roku obrotowego konta zespołu nie powinny wyka­ zywać sald, w efekcie przeksięgowań rocznych przychodów i kosztów. Z tego względu na kontach tych w kolejnym roku obrotowym nie występują salda otwarcia (BO). Na wszyst­ kich kontach zespołu 7 obowiązuje zasada. podwójnego. zapisu (konta funkcjonują jak konta bilansowe). lipiec2018r. 5 Przychodyikoszty,zyskiistraty 2. Przychody i koszty, zyski i straty Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor) definiuje: ●● przychody.i.zyski – jako uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym ko­ rzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego albo zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli (art. 3 ust. 1 pkt 30 uor), ●● koszty.i.straty – jako uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym ko­ rzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli (art. 3 ust. 1 pkt 31 uor). 2.1. Rodzaje przychodów Przychody na potrzeby ujęcia w księgach rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finanso­ wego dzieli się na kategorie: ●● przychody.operacyjne, ●● pozostałe.przychody.operacyjne, ●● przychody.finansowe. Kategorie te przedstawia tabela.1. Tabela 1. Kategorie przychodów Kategoria przychodów Operacyjne Pozostałe operacyjne Rodzaje przychodów zaliczanych do danej kategorii Doprzychodówoperacyjnychzaliczasięwartośćprzychodównależnychlubuzyskanychzdziałal- nościoperacyjnej(statutowej)jednostkizasprzedaneprodukty,towarylubusługi,obniżonąoudzie- lonerabaty,bonifikatyiinneopustyionależnyodsprzedażyVAT,apowiększonąoewentualne dopłaty. Dopozostałychprzychodówoperacyjnychzaliczasięwartośćprzychodówniezwiązanychbezpośred- niozdziałalnościąoperacyjną(statutową)jednostki.Wszczególnościzaliczasiędonichprzychody związane: ●● zdziałalnościąsocjalną, ●● zezbyciemśrodkówtrwałych,środkówtrwałychwbudowie,wartościniematerialnychiprawnych, atakżenieruchomościorazwartościniematerialnychiprawnychzaliczonychdoinwestycji, ●● zodpisaniemzobowiązańprzedawnionych,umorzonych,nieściągalnych,zwyjątkiemzobowiązań ocharakterzepublicznoprawnymnieobciążającychkosztów, ●● zrozwiązaniemrezerw,zwyjątkiemrezerwzwiązanychzoperacjamifinansowymi, ●● zodpisamiaktualizującymiwartośćaktywówiichkorektami,zwyjątkiemodpisówobciążających kosztyfinansowe, ●● zotrzymanymiodszkodowaniamiikarami, 6 lipiec2018r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zespół 7 - Przychody, dochody i koszty po zmianach
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: