Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00199 004211 18669423 na godz. na dobę w sumie
Zeszyty Księgowego. Nr 1. Inwentaryzacja - ebook/pdf
Zeszyty Księgowego. Nr 1. Inwentaryzacja - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 60
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4331-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W celu uniknięcia natężenia prac na koniec roku obrotowego przedsiębiorcy mogą już rozpocząć inwentaryzację. Jej termin uważa się bowiem za dotrzymany, jeżeli została rozpoczęta nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończona do 15. Obowiązek przeprowadzenia prac inwentaryzacyjnych dotyczy podmiotów prowadzących księgi rachunkowe, a jego celem jest uzyskanie rzetelnych informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania finansowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

W kolejnych numerach przeczytasz m.in. o: • • sporządzeniu bilansu za 2015 rok świadczeniach dla pracowników z ZFŚS i wyborze pakietów na 2016 rok rozliczeniach rocznych za 2015 rok w CIT i PIT rozliczaniu zakupu i eksploatacji samochodu wykorzystywanego do działalności gospodarczej   • • • wyborze najkorzystniejszej metody amortyzacji UOM 72 Cena: 49,00 zł Zeszyt nr 1 ROK 2015 ISBN 978-83-269-4331-7 o g e w o g ę i s K y t y z s e Z A J C A Z Y R A T N E W N I Częstotliwość, terminy i formy inwentaryzacji ................ 1 Etapy rozpoczęcia prac ....................................................................... 2 Inwentaryzacja metodą spisu z natury ................................ 4 Spis z natury środków pieniężnych konieczny na ostatni dzień roku obrotowego ................................................................................. 5 Spis z natury środków trwałych pozwala ujawnić wykonane przeróbki ............................................................................................... 8 Spis z natury zapasów – ewidencję magazynową trzeba uzgodnić z ewidencją księgową ...................................................... 13 Arkusze spisowe ................................................................................. 14 Zasady, o których trzeba pamiętać, sporządzając arkusze spisowe ..................................................................................15 Obowiązki zespołu spisowego w związku z zakończeniem spisów z natury .................................................................................. 16 Inwentaryzacja metodą potwierdzenia salda ................. 20 Warto potwierdzać salda zerowe .................................................... 23 Przebieg inwentaryzacji należności w formie potwierdzenia salda ................................................................................................... 23 Zweryfikowanie prawidłowości stanu należności ........................ 24 Druk potwierdzenia salda w dwóch egzemplarzach ................... 24 Przyczyny powodujące różnice inwentaryzacyjne w formie potwierdzenia sald ............................................................................ 26 Odpisy aktualizujące wątpliwe należności ..................................... 26 Inwentaryzacja metodą porównania zapisów w księgach rachunkowych z dokumentacją .................... 29 Środki trwałe w budowie .................................................................. 32 Wartości niematerialne i prawne .................................................... 33 Zasady rozliczania różnic inwentaryzacyjnych .............. 35 Straty w kosztach podatkowych ...................................................... 35 Różnice inwentaryzacyjne mogą mieć postać niedoborów lub nadwyżek ..................................................................................... 35 Nadwyżki to przychód podatkowy ................................................... 37 Zapasy księgowane w innej cenie niż cena zakupu ..................... 39 Ewidencja księgowa niedoborów zaliczonych do ubytków naturalnych ........................................................................................ 41 Ewidencja księgowa niedoborów w środkach trwałych .............. 44 Zawiniony niedobór w kasie ............................................................ 45 Fałszywy banknot wykryty w trakcie inwentaryzacji .................... 45 Korekta VAT ........................................................................................ 46 Bądź na bieżąco – nasze publikacje znajdziesz na: FabrykaWiedzy.com Od redaktora Lp. 1. Harmonogram czynności inwentaryzacyjnych Główne działania inwentaryzacyjne Uczestnicy prac inwentaryzacyjnych Cel i zakres obowiązków Powołanie komisji inwentaryzacyjnej Prezes zarządu/dyrektor, Katarzyna Brzozowska redaktor prowadząca Zeszytów Księgowego Zapraszam do kontaktu: ZeszytyKsiegowego@wip.pl Czas na inwentaryzację J uż od października większość firm mogła rozpocząć inwentaryzację, której zadaniem jest wiarygodne pokazanie stanu aktywów i pasywów jednostki. Ważną kwestią przy inwentaryzacji jest przeprowadzanie jej z odpowiednią częstotliwością, ponieważ w przeciwnym razie biegły rewident może zamieścić informacje o niedotrzymanych terminach w raporcie z badania sprawozdania finansowego. Brak inwentaryzacji powoduje najczęściej złożenie w opinii biegłego rewidenta zastrzeżenia lub odmowę wydania opinii. Przy sporządzaniu inwentaryzacji duże znaczenie ma jej odpowiednie przygotowanie, którego obszerny opis zamieściliśmy w bieżącym numerze. Wypracowanie właściwych procedur może mieć również znaczenie w zakresie bezstronności osób uczestniczących w inwentaryzacji, a co tym idzie wiarygodności jej wyników. Ważne zatem jest prawidłowe sporządzenie instrukcji inwentaryzacyjnej, której wzór zamieściliśmy na str. 46. Zachęcam do lektury. Zeszyty Księgowego Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Katarzyna Bednarska Redaktor: Katarzyna Brzozowska Korekta: Zespół Projekt graficzny publikacji: Piotr Fedorczyk Skład i łamanie: Raster Studio Drukarnia: MDruk ISBN 978-83-269-4331-7 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa Tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10 e-mail: ZeszytyKsiegowego@wip.pl KRS: 0000098264 Sąd Rejonowy dla m.st. War- szawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodar- czy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Poblikacja „Zeszyty Księgowego” chronione jest prawem autorskim. Przedruk i sprzedaż materia- łów, bez zgody wydawcy, są zabronione. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Zeszyty Księgowego” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staran- ności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wie- dzy i  doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w  publikacji „Zeszyty Księgowe- go” porady i  interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłę- bionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z po- wyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzial- ności prawnej za zastosowanie zawartych w publi- kacji „Zeszyty Księgowego” wskazówek i informacji itp. do konkretnych przykładów. Centrum Obsługi Klienta: Tel: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl 2. Utworzenie komórki inwentaryzacji ciągłej 3. Wydanie niezbędnych przepisów wewnętrznych 4. Opracowanie harmonogramu prac inwentaryzacyjnych 5. Wytyczenie rejonów spisowych 6. Powołanie zespołów spisowych i wyznaczenie kontrolerów 8. 7. Opracowanie instrukcji dla zespo- łów spisowych i przeprowadzenie szkolenia Przygotowanie składników mająt- kowych do spisu Zebranie oświadczeń od osób pono- szących odpowiedzialność materialną 10. Przeprowadzenie spisu rzeczowych i pieniężnych składników majątku 11. Skontrolowanie prawidłowości pro- 9. wadzenia prac spisowych 12. Ustalenie różnic inwentaryzacyjnych i przyczyn ich powstania 13. Wycena różnic i postawienie wnio- sków co do sposobu ich rozliczenia 14. Zweryfikowanie sald aktywów i pasy- wów co do sposobu ich rozliczenia 15. Porównanie stanów ewidencyjnych składników majątku z odpowiednimi dokumentami 16. Zaopiniowanie wniosków w sprawie zawinionych niedoborów składników majątkowych 17. Zaopiniowanie wniosków w sprawie rozliczenia różnic pod względem formalnym i rachunkowym 18. Zatwierdzenie wniosków 19. Ujęcie w księgach różnic inwentary- zacyjnych i ich rozliczenia 20. Wykorzystanie wyników inwentary- zacji do poprawy gospodarki i ochrony majątku Wybór rozwiązań organizacyjnych adekwatnych do warunków funk- cjonowania firmy Organizacyjne przygotowanie spisu z natury składników majątku właściciel firmy Prezes zarządu/dyrektor, właściciel firmy Prezes zarządu/dyrektor, właściciel firmy Główny księgowy/przewod- niczący komisji inwentary- zacyjnej Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej Kierownik działu inwenta- ryzacji ciągłej Kierownik działu inwenta- ryzacji ciągłej Kierownicy komórek objętych spisem, magazynierzy Zespoły spisowe Zespoły spisowe Kontrolerzy spisowi Zabezpieczenie prawidłowości prze- biegu spisu z natury Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej, kierownik działu inwentaryzacji ciągłej Główny księgowy Wykrycie nieprawidłowości w gospo- darowaniu rzeczowymi składnikami majątku Główny księgowy Urealnienie ewidencji księgowej Komórki księgowości Radca prawny Główny księgowy Podjęcie decyzji w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych Dyrektor, prezes, właściciel firmy Główny księgowy, komórki księgowości Dyrektor, prezes zarządu, właściciel firmy Zweryfikowanie ewidencji księgowej Usprawnienie gospodarki składnikami majątkowymi Inwentaryzacja Głównym celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki oraz doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do ich zgod- ności ze stanem faktycznym, a tym samym zapewnienie realności wynikających z nich in- formacji ekonomicznych zestawianych w sprawozdaniu finansowym. Przeprowadzenie, a następnie wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg handlowych, a ujawnione w toku inwentaryzacji różnice trzeba wyjaśnić i rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. Właściwie przepro- wadzona inwentaryzacja pozwala na ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki. Częstotliwość, terminy i formy inwentaryzacji Z zasady inwentaryzacji dokonuje się co roku. W niektórych przypadkach możliwe jest jednak rzadsze niż raz na rok przeprowadzenie inwentaryzacji, pod warunkiem że zapasy lub środki trwałe są na terenie strzeżonym. Ustawa o rachunkowości nie zawiera definicji takiego terenu – powinna być ona wskazana w instrukcjach obowiązujących w jednostce, najlepiej bezpośrednio w instrukcji inwentaryzacyjnej, której wzór zamieściliśmy na str. 46. Przykładowo można tam zapisać, że przez teren strzeżony rozumie się zamykane pomieszczenia z zainstalowanym systemem alarmowym lub teren odizolowany ogrodzeniem, zamykany bądź chroniony w inny sposób, np. przez dozorcę. Termin/ częstotliwość Ostatni dzień roku obrotowego Przedmiot inwentaryzacji I.1. Aktywa pieniężne 2. Papiery wartościowe, z wyjątkiem tych w postaci zdematerializowanej 3. Produkty w toku produkcji 4. Materiały, towary, produkty odpisywane w koszty w momencie zakupu lub wytworzenia Forma inwentaryzacji Spis z natury Spis z natury Spis z natury Uwagi Bez środków na rachunkach ban- kowych Ustalony w trakcie inwentaryzacji stan na dzień bilansowy jest pod- stawą korekty kosztów do poziomu rzeczywistego zużycia lub rzeczy- wistej sprzedaży Przynajmniej raz w roku Aktywa pieniężne na rachunkach bankowych i papiery wartościowe w postaci zdematerializowanej II.1. Zapasy towarów i materiałów (opakowań) objętych ewidencją wartościową w punktach sprzedaży detalicznej Potwierdzenie salda Spis z natury 1 Inwentaryzacja | Zeszyt nr 1 Październik 2015 Termin/ częstotliwość Nie wcześniej niż trzy miesiące przed końcem roku obrotowego i nie później niż do 15. dnia następnego roku Przedmiot inwentaryzacji 2. Zapasy drewna w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną III. Składniki aktywów bez wymie- nionych w grupie I: 1. Składniki rzeczowe 2. Należności 3. Rzeczowe składniki poza jed- nostką 4. Zapasy obce Forma inwentaryzacji Spis z natury Spis z natury Potwierdzenie salda Potwierdzenie salda Spis z natury Uwagi Stan ustalony podczas inwenta- ryzacji (drogą spisu z natury albo potwierdzenia salda) podlega korek- cie (in plus lub in minus) o przychody (zwiększenia) i rozchody (zmniej- szenia), które nastąpiły między datą inwentaryzacji a datą wyznaczenia stanu wynikającego z ksiąg, jed- nak nie może być ustalony po dniu bilansowym Raz w ciągu 2 lat Spis z natury IV. Objęte ewidencją ilościowo- -wartościową i znajdujące się na terenie strzeżonym: 1. Towary 2. Materiały 3. Produkty gotowe 4. Półprodukty Raz w ciągu 4 lat V.1. Środki trwałe 2. Maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie VI.1. Pozostałe aktywa i pasywa Weryfikacja Spis z natury Ostatni dzień roku obrotowego Składniki muszą się znajdować na terenie strzeżonym ZMIENIONE PRZEPISY Od 1 stycznia 2016 r. zmienią się przepisy dotyczące możliwości odstąpienia od inwen- taryzacji. Po zmianach będą mogły z niej zrezygnować jednostki łączące się lub dzielone, jeżeli będzie sporządzona umowa o odstąpieniu od inwentaryzacji ( z wyjątkiem spółek kapitałowych). Prawo do rezygnacji z inwentaryzacji będą miały też jednostki, które zawiesiły działalność, jeżeli zgodnie z art. 12 ust. 3b nie zamykają ksiąg rachunkowych. Do końca 2015 roku taką możliwość mają nie tylko jednostki łączące się lub dzielone (jeżeli będzie sporządzona umowa o odstąpieniu od inwentaryzacji), oraz jednostki, które ogłosiły upadłość z możliwością zawarcia układu. Etapy rozpoczęcia prac W procesie przygotowania do przeprowadzenia inwentaryzacji wyróżnimy kilka czynności: 2 Zeszyty księgowegoPaździernik 2015 Kierownik wydaje zarządzenie Kierownik wydaje zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i wręcza je przewodni- czącemu komisji inwentaryzacyjnej lub osobie odpowiedzialnej za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji zarządzenie pozostaje w aktach komórki finansowo-księgowej, czyli komórki prowadzącej dokumentację inwentaryzacyjną. Powołanie zespołu przeprowadzającego inwentaryzację Aby zapewnić wysoką jakość inwentaryzacji, na członków komisji inwentaryzacyjnej powołuje się osoby bezstronne, mające wiedzę na temat jednostki, w której realizowane są czynności inwentaryzacyjne. Kierownik jednostki powołuje przewodniczącego komisji, który odpowiada za rzetelne przeprowadzenie spisu. Przewodniczący może uczestniczyć w pracach spisowych. W takim przypadku istotne jest natomiast, aby: • przewodniczący komisji nie miał dostępu do stanów wynikających z systemu finansowo-księ- gowego, • przewodniczący komisji nie był osobą materialnie odpowiedzialną za inwentaryzowane składniki. Ważne Każdy spis z natury powinien być przeprowadzony z udziałem osób odpowiedzial- nych lub współodpowiedzialnych materialnie za powierzone im mienie. Określenie obowiązków i praw osób powołanych do przeprowadzenia spisu z natury Obowiązki te powinny wynikać z instrukcji inwentaryzacyjnej i dodatkowych wytycznych wskaza- nych przez przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej. Opracowanie planu i harmonogramu inwentaryzacji Aby sprawnie przeprowadzić inwentaryzację, każda jednostka powinna opracować harmonogram. W tabeli na 3 stronie okładki zebraliśmy główne etapy działań ze wskazaniem, kto bierze w nich udział i jaki jest zakres obowiązków. Organizacja szkolenia Przeważnie główny księgowy i przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej organizują szko- lenie dla osób, które będą brały udział w inwentaryzacji. Przedmiotem szkolenia są zagad- nienia przygotowania, techniki dokumentacji oraz przebiegu spisów i innych czynności inwentaryzacyjnych Przygotowanie do spisu rejonów i pól spisowych Trzeba przede wszystkim sprawdzić, czy wszystkie zapasy są uporządkowane, oznaczone we właściwy sposób (ułożenie tych samych rodzajów artykułów w jednym miejscu, spryzmowanie towarów masowych itp.). Należy także sprawdzić ewidencję prowadzoną w polu spisowym i uzgodnić ją z działem księgowości. 3 Inwentaryzacja | Zeszyt nr 1 Październik 2015 Przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i sprzętu Komisja inwentaryzacyjna powinna przed rozpoczęciem inwentaryzacji przejrzeć aktualność arkuszy spisowych i innych dokumentów, które są niezbędne przy przeprowadzaniu prac. Należy sprawdzić, czy arkusze nie zawierają informacji o ilości lub wartości spisywanego asortymentu. Pamiętajmy, że arkusze spisowe traktuje się jako druki ścisłego zarachowania, pieczętując je, numerując oraz rejestrując ich numery przy wydaniu zespołom spisowym. Na końcu należy umieścić zapis: „Spis zakończono na pozycji nr ....”, wymieniając ostatnią liczbę porządkową spisu. Wolne pozycje powinny być zakreślone: „Z”. Po zakończeniu spisu zwraca się zarówno arkusze wypełnione poprawnie, błędnie wypełnione, jak i arkusze niewykorzystane. Jeśli inwentaryzacja przeprowadzana drogą spisu z natury wymaga korzystania z urządzeń, to konieczne jest sprawdzenie wcześniej, czy sprzęt ten jest w pełni sprawny, np. czy urządzenia pomiarowe mają wymagane atesty i ważne homologacje. W niektó- rych przypadkach konieczne jest też przygotowanie odzieży ochronnej. Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja wymaga uregulowania kwestii związanych z przy- gotowaniem, przebiegiem i rozliczeniem inwentaryzacji, podziałem kompetencji. Zasady te każda jednostka powinna opracować w instrukcji inwentaryzacyjnej. TRZY METODY INWENTARYZACJI 1) Spis z natury, który polega na spisaniu składników majątku, ich wycenie i porówna- niu ustalonych wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz obliczeniu, wyjaśnieniu i rozliczeniu ewentualnych różnic między tymi danymi. 2) Potwierdzenie salda w drodze uzyskania od kontrahentów informacji o prawidło- wości wykazanego stanu należności. 3) Weryfikacja realności pozostałych, nieobjętych spisem z natury lub potwierdzeniem salda, elementów aktywów i pasywów, poprzez ich porównanie z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników. Inwentaryzacja metodą spisu z natury Spisem z natury obejmujemy (zgodnie z art. 26 ust. 1 uor): a) aktywa pieniężne, z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych, b) papiery wartościowe w postaci materialnej, c) rzeczowe składniki aktywów obrotowych, d) środki trwałe oraz nieruchomości zaliczone do inwestycji, z wyjątkiem tych, do których dostęp jest utrudniony, oraz grunty, e) maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie. Inwentaryzację metodą spisu z natury przeprowadza się co roku na dzień bilansowy. Ale od tej reguły są wyjątki: 4 Zeszyty księgowegoPaździernik 2015
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zeszyty Księgowego. Nr 1. Inwentaryzacja
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: