Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00061 004149 18668619 na godz. na dobę w sumie
Zeszyty Księgowego. Nr 2. Sprawozdanie finansowe 2015 - ebook/pdf
Zeszyty Księgowego. Nr 2. Sprawozdanie finansowe 2015 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 64
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4452-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jednym z obowiazków przedsiębiorcy jest sporządzenie sprawozdania finasowego za miniony rok bilansowy. Dla wszystkich którzy chcą tą czynność przeprowadzić bezbłędnie zebraliśmy  niezbędne do tego wskazówki w drugim numerze Zeszytów księgowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

W kolejnych numerach: • świadczenia dla pracowników z ZFŚS, wybór pakietów na 2016 rok rozliczenia za 2015 rok w CIT i PIT • Zeszyt nr 2 ROK 2015 ISBN 978-83-269-4452-9 o g e w o g ę i s K y t y z s e Z UOM 73 Cena: 49,00 zł 5 1 0 2 E W O S N A N I F E I N A D Z O W A R P S Zakres sprawozdania finansowego ............................................... 1 Jaka jednostka jest małą, a jaka mikrojednostką .................................. 2 Aktywa trwałe w bilansie ................................................................ 7 A.I. Wartości niematerialne i prawne ..................................................... 8 A.I.1 Koszty zakończonych prac rozwojowych ...................................... 9 A.I.2 Wartość firmy .................................................................................. 11 A.I.3 Inne wartości niematerialne i prawne ......................................... 11 A.I.4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne ............................... 11 A.II. Rzeczowe aktywa trwałe ................................................................. 12 A.II.1 Środki trwałe .................................................................................. 12 Wycena środków trwałych ........................................................... 13 Koszt wytworzenia środka trwałego ..................................................... 14 A.II.2 Środki trwałe w budowie .............................................................. 16 A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie ........................................... 17 A.III. Należności długoterminowe ......................................................... 17 Inwestycje długoterminowe w bilansie ...................................... 18 A.IV. Inwestycje długoterminowe .......................................................... 18 A.IV.1 Inwestycje – nieruchomości ......................................................... 18 A.IV.2 Inwestycje – wartości niematerialne i prawne ......................... 19 A.IV.3 Długoterminowe aktywa finansowe .......................................... 19 Wycena inwestycji długoterminowych....................................... 20 A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ........................... 20 A.V.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ............ 21 A.V.2 Inne rozliczenia międzyokresowe ............................................... 23 Aktywa obrotowe prezentowane w bilansie ............................ 24 B.I Zapasy ................................................................................................. 25 B.II Należności krótkoterminowe .......................................................... 27 B.III Inwestycje krótkoterminowe ......................................................... 29 B.IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe .......................... 30 Pasywa w bilansie ........................................................................... 31 A. Kapitał własny ...................................................................................... 31 B.I. Rezerwy na zobowiązania ............................................................... 37 B.II. Zobowiązania długoterminowe w bilansie .................................. 38 B.III. Zobowiązania krótkoterminowe w bilansie ................................ 39 B.IV. Rozliczenia międzyokresowe ........................................................ 40 Dwa warianty sporządzania rachunku zysków i strat ............... 41 Ewidencja w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym .............................................................................. 48 Wybór sposobu ewidencji kosztów ............................................. 53 Pozostałe elementy rachunku zysków i strat .......................... 56 Bądź na bieżąco – nasze publikacje znajdziesz na: FabrykaWiedzy.com Od redaktora Sprawozdanie fi nansowe 2015 | Zeszyt nr 2 Katarzyna Brzozowska redaktor prowadząca Zeszytów Księgowego Zapraszam do kontaktu: ZeszytyKsiegowego@wip.pl Sprawozdanie finansowe 2015 Sporządzając sprawozdanie finansowe za mijający rok, możemy wybrać jeden z kilku przewidzianych przez ustawodawcę wariantów. Wybór ten jest większy niż w zeszłym roku. Możemy zastosować zarówno zasady ogólne, jak i uproszczenia wprowadzane od 5 września 2014 r.  dla jednostek mikro, które mogły być stosowane już przy sporządzaniu sprawozdań za 2014 rok. Mamy też możliwość zastosowania nowych przepisów dotyczących małych jednostek,  jeśli decyzję taką  podejmie uprawniony do tego organ. W tym wypadku trzeba jednak pamiętać, iż taka możliwość dotyczy tylko jednostek sporządzających  sprawozdania za okresy roczne, kończące się po 23 września 2015 r. • dane o strukturze kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych, • stan kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie w ciągu roku oraz stan końcowy. Ważne Jeśli jednostka, która spełnia kryteria uznania ją za małą, określone w art. 3 ust. 1c znowelizowanej ustawy o rachunkowości, zdecyduje się na zastosowanie wcześniej niż za 2016 rok regulacji wynikających z nowelizacji ustawy o rachunkowości z 23 lipca 2015 r., nie będzie sporządzała zestawienia zmian w kapitale własnym, nawet jeśli jej sprawozdanie będzie poddawane badaniu przez audytora. Katarzyna Trzpioła specjalista ds. rachunkowości Jaki zakres informacji należy zawrzeć w każdym z wymienionych wariantów? O tym właśnie piszemy w bieżącym zeszycie księgowego. Zachęcam do lektury. Zeszyty Księgowego Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Katarzyna Bednarska Redaktor: Katarzyna Brzozowska Korekta: Zespół Projekt graficzny publikacji: Piotr Fedorczyk Skład i łamanie: Raster Studio Drukarnia: MDruk ISBN 978-83-269-4452-9 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa Tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10 e-mail: ZeszytyKsiegowego@wip.pl KRS: 0000098264 Sąd Rejonowy dla m.st. War- szawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodar- czy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Poblikacja „Zeszyty Księgowego” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk i sprzedaż materia- łów, bez zgody wydawcy, są zabronione. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Zeszyty Księgowego” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staran- ności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wie- dzy i  doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w  publikacji „Zeszyty Księgowe- go” porady i  interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłę- bionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z po- wyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzial- ności prawnej za zastosowanie zawartych w publi- kacji „Zeszyty Księgowego” wskazówek i informacji itp. do konkretnych przykładów. Centrum Obsługi Klienta: Tel: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl listopad 2015 65 Zakres sprawozdania finansowego zależy od decyzji organu zatwierdzającego Od 2014 roku wdrażane są do polskich przepisów regulacje dyrektywy Parlamentu Euro- pejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finanso- wych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zwanej dalej „dyrektywą 2013/34”. Przepisy te wpływają przede wszystkim na zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym. W konsekwencji sprawozdania za 2015 rok jednostek innych niż podmioty zajmujące się działalnością bankową i ubezpieczeniową mogą być przygotowywane w zakresie określonym aż w 4 załącznikach do ustawy: • załączniku nr 1 w brzmieniu ustawy na 1 stycznia 2015 r., • załączniku nr 1 w brzmieniu od 1 stycznia 2016 r., jeśli organ zatwierdzający jednostki zdecydował o dobrowolnym zastosowaniu regulacji wynikających z nowelizacji ustawy o rachunkowości, • załączniku nr 4 – dla jednostek mikro, • załączniku nr 5 – dla małych jednostek, jeśli organ zatwierdzający jednostki zdecydował o dobro- wolnym zastosowaniu regulacji wynikających z nowelizacji ustawy o rachunkowości. Różnice między załącznikami polegają przede wszystkim na stopniu zagregowania danych i zakresie elementów składających się na sprawozdanie finansowe. Nie ma bardzo istotnych różnic w metodach wyceny aktywów/pasywów, ustalania przychodów i kosztów dla poszczególnych typów jednostek. Istniejące rozbieżności wynikają z faktu, iż mniejsze (małe i mikro) jednostki nie mogą albo mają prawo zrezygnowania z ujmowania niektórych zagadnień w sposób wzorcowy. Uproszczenia te mają obniżyć koszty prowadzenia rachunkowości i są konsekwencją mniejszej skali działalności takich podmiotów. Przepisy dotyczące jednostek mikro obowiązują od 5 września 2014 r. i mogły być stosowane przy sporządzaniu sprawozdań za 2014 rok. Natomiast przepisy dotyczące małych jednostek obowiązują od 23 września 2015 r., ale mają zastosowanie do sprawozdań za okresy roczne rozpoczynające się po 1 stycznia 2016 r. Jednak mogą, jeśli będzie taka decyzja w zakresie formatu sprawozdaw- czego organu uprawnionego do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, być stosowane już przy sporządzaniu sprawozdań za okresy roczne kończące się po 23 września 2015 r. Przykład Zastosowanie nowych przepisów 1) Spółka ABC ma rok obrotowy pokrywający się z kalendarzowym. Sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. będzie mogło być sporządzone albo wg przepisów ustawy sprzed nowelizacji, albo z uwzględnieniem nowo wpro- wadzonych zmian. 2) Spółka ABC ma rok obrotowy rozpoczynający się 1 października. Sprawozdanie za okres od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r. będzie mogło być sporzą- 1 Sprawozdanie finansowe 2015 | Zeszyt nr 2listopad 2015 dzone albo wg przepisów ustawy sprzed nowelizacji, albo już z uwzględnieniem nowo wprowadzonych zmian. Uproszczenia dla małych podmiotów można stosować niezależnie od faktu, iż jednostka na podsta- wie art. 64 ust. 1 uor będzie poddawała swoje sprawozdanie finansowe badaniu. Będą one miały jednak największe znaczenie dla spółek akcyjnych, których sprawozdania finansowe są bez względu na wielkość jednostki poddawane badaniu przez biegłego rewidenta. Możliwość skorzystania z uproszczeń ma także znaczenie dla tzw. pozostałych jednostek, m.in.: spółek z o.o., spółdzielni czy przedsiębiorstw państwowych, jeśli są jednostkami przekraczającymi progi wielkościowe powodujące powstanie obowiązku poddania sprawozdania finansowego badaniu przez audytora. Jaka jednostka jest małą, a jaka mikrojednostką Jednostkami mikro, po podjęciu stosownej decyzji przez organ zatwierdzający, mogą być zgodnie z art. 3 ust. 1a pkt 1 uor: • spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne, z wyjąt- kiem tych spółek osobowych i cywilnych, w których wyłącznymi udziałowcami są osoby fizyczne; • inne osoby prawne; • oddziały przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Aby jednak móc zaliczyć te jednostki do kręgu mikro, jednostki te w roku obrotowym, za który spo- rządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie mogą przekroczyć co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości: a) 1.500.000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, b) 3.000.000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, c) 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty. Ważne Nie mogą skorzystać jednak z uproszczeń mikrojednostki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości, czyli jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Wyłączono także jednostki zamierzające ubiegać się lub ubiegające się o zezwolenie na wykonywanie działalności na podstawie tych przepisów. Ponadto do jednostek mikro nie mogą być zaliczone jednostki należące do sektora finansów publicznych, które posiadają osobowość prawną. 2 Zeszyty księgowegoListopad 2015 Do jednostek mikro na podstawie art. 3 ust. 1a pkt 3 uor mogą być zaliczone, też oczywiście po podjęciu stosownej decyzji przez organ uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1.200.000 euro i nie więcej niż 2.000.000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą. Wymie- nieni przedsiębiorcy mogą skorzystać ze statusu jednostek mikro, także jeśli księgi rachunkowe są prowadzone przez nich dobrowolnie na podstawie art. 2 ust. 2 uor. Kolejnymi jednostkami mikro mogą być podmioty wskazane w art. 3 ust. 1b uor, czyli te osoby prawne, oddziały zagraniczne i przedstawicielstwa osób zagranicznych, które są wymienione w art. 3 ust. 1a pkt 1, jeśli za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe z zasto- sowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4 oraz w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyły dwie z wymienionych w ust. 1a pkt 1 wielkości. Ten nowo wprowadzony do ustawy przepis daje możliwość sporządzania w bieżącym roku obrotowym uproszczonego sprawozdania finansowego spółkom prawa handlowego, innym osobom prawnym, a także oddziałom przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej daje też możliwość utrzymania statusu jednostki mikro na potrzeby sprawozdawczości finansowej, jeśli w jednym z dwóch lat (bieżącym lub obrotowym) przekroczone zostały progi wartościowe. Natomiast na podstawie ustawy z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości i innych ustaw (Dz.U z 2015 r. poz. 1333) małymi jednostkami mogą być, po podjęciu stosownej decyzji przez organ zatwierdzający, zgodnie z art. 3 ust. 1c uor: 1) spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, jednostki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporzą- dzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą, nie przekroczyły co najmniej dwóch z nastę- pujących trzech wielkości: a) 17.000.000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, b) 34.000.000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, c) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty; 2) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki part- nerskie, które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2, czyli dobrowolnie prowadzące księgi rachunkowe. Ponadto jednostkami małymi w rozumieniu ustawy są również jednostki, o których mowa w ust. 1c, które: 3 Sprawozdanie finansowe 2015 | Zeszyt nr 2listopad 2015 1) za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5 oraz 2) w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku poprzedza- jącym ten rok obrotowy przekroczyły dwie z wymienionych w ust. 1c pkt 1 wielkości. Przykład Małe jednostki 1) Spółka AWA sp. z o.o. wykazała w swoich sprawozdaniach następujące dane: 2015 rok A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3.290.000,00 3.300.000,00 Suma aktywów 1.400.000,00 1.200.000,00 9,00 Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 2014 rok 8,50   Walne zgromadzenie wspólników może podjąć uchwałę o sporządzaniu przez spółkę sprawozdań wg kryteriów mikro, ponieważ spółka nie przekroczyła i w 2015 roku, i 2014 roku progu dotyczącego przychodów i zatrudnienia. 2) Spółka YXC SA zaprezentuje w swoich sprawozdaniach następujące dane:   2014 r ok 2015 rok A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 32.000.000,00 39.000.000,00 Suma aktywów 17.800.000,00 16.500.000,00 Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 39,20 38,90 Zgromadzenie akcjonariuszy może w przypadku tej spółki podjąć uchwałę upo- ważniającą zarząd do przygotowania sprawozdania wg załącznika nr 5, ponieważ w 2014 roku spółka nie przekroczyła progu przychodów i zatrudnienia, a za 2015 rok zatrudnienia i sumy bilansowej. Podjęcie takiej uchwały będzie oznaczało dobrowolne zastosowanie przepisów nowelizacji ustawy o rachunkowości. Tabela. Zakres elementów sprawozdania finansowego Jednostki niepoddające swego sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta – jeśli nie są jednostkami, gdzie wybrano uproszczenia mikro lub dla małych jednostek Jednostki poddające swe sprawozdanie badaniu przez biegłego rewidenta (na podstawie art. 64 ust. 1 uor) – brak decyzji o statusie małej jednostki Jednostka mikro Załącznik nr 1 1) bilans, 2) rachunek zysków i strat, 3) informacja dodatkowa, obejmująca: 1) bilans, 2) rachunek zysków i strat, 3) informacja dodatkowa, obejmująca: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz Załącznik nr 4 1) bilans, 2) rachunek zysków i strat. 4 Zeszyty księgowegoListopad 2015
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zeszyty Księgowego. Nr 2. Sprawozdanie finansowe 2015
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: