Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00233 003663 18670865 na godz. na dobę w sumie
Zeszyty Księgowego nr 5. Rozliczenia podatkowe za rok 2015 - ebook/pdf
Zeszyty Księgowego nr 5. Rozliczenia podatkowe za rok 2015 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 56
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4539-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zbliża się termin sporządzania rozliczeń za 2015 rok. Jeśli podatnicy CIT wybrali rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, to termin ten dla nich mija 31 marca. Nieco więcej czasu mają podatnicy PIT, którzy muszą swoje zeznanie sporządzić do 2 maja (poniedziałek). W tym numerze „Zeszytu Księgowego” podpowiadamy, na które rzeczy zwrócić uwagę, dokonując rozliczeń. Wskazujemy aktualne formularze podatkowe, opisujemy przysługujące ulgi oraz podpowiadamy, jak rozliczyć straty. Mam nadzieję, że nasze wskazówki będą dla Państwa drogowskazem do poprawnych rozliczeń minionego roku.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

samochód w fi rmie W kolejnych numerach: • • optymalne metody amortyzacji • formy leasingu Zeszyt nr 5 ROK 2016 ISBN 978-83-269-4539-7 o g e w o g ę i s K y t y z s e Z UOM 76 Cena: 49,00 zł 5 1 0 2 K O R A Z E W O K T A D O P A N E Z C I L Z O R I Przedsiębiorcy mają czas do końca marca na przygotowanie CIT-8 .... .8 Trzeba wybrać odpowiedni formularz .....................................................................1 Rok podatkowy nie zawsze pokrywa się z kalendarzowym ..................................2 Należy wskazać cel złożenia formularza ..................................................................3 Wypełnione zeznanie trzeba podpisać ....................................................................8 Zeznanie powinno być złożone terminowo.......................................................... 10 CIT-8 wypełniony wzór deklaracji .......................................................................... 12 Na sporządzenie i złożenie rozliczenia PIT-36 jest czas do 2 maja ....... 23 Wybór odpowiednich załączników ....................................................................... .23 Wskazanie urzędu skarbowego ............................................................................. 23 Podanie informacji dodatkowych .......................................................................... 24 Odliczenie dochodu zwolnionego, strat i składek .............................................. .24 Wykazanie kwot zwiększających podstawę opodatkowania ............................. 24 Obliczenie podatku .................................................................................................. 24 Odliczenia od podatku ............................................................................................ 25 Obliczenie kwoty zobowiązania, podatku do zapłaty albo nadpłaty ................ 25 Wpisanie odsetek naliczonych ............................................................................... 25 Podpisanie zeznania i złożenie stosownych oświadczeń ................................... 26 Złożenie zeznania ..................................................................................................... 26 PIT-36 wzór wypełnionej deklaracji ...................................................................... 28 Przedsiębiorcy sporządzający rozliczenie roczne mogą uwzględnić przysługujące im odliczenia ....................................................................... 36 Aby odliczyć stratę, musi wystąpić dochód .......................................................... 36 O odliczeniu składek ZUS decyduje ich faktyczna zapłata ................................. 37 Darowizny na cele pożytku publicznego opłacalne podatkowo ....................... 38 Ulga prorodzinna nie dla wszystkich ..................................................................... 39 Wydatki na Internet wolno uwzględnić nielicznym ............................................. 41 Niepełnosprawni zrekompensują sobie koszty rehabilitacji ............................. 42 Odkładanie na IKZE opłacalne także podatkowo ................................................ 44 Nadal można korzystać z ulgi abolicyjnej ............................................................. 44 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń ............................................................. 44 Wsparcie kultu religijnego również upoważnia do ulgi ...................................... 45 Osoba fi zyczna uwzględni w zeznaniu ulgę na krew .......................................... 45 Odliczenie darowizny tylko do wysokości limitu ................................................. 46 Kościelna działalność charytatywno-opiekuńcza na specjalnych zasadach .... 48 Zakup nowych technologii opłacalny również podatkowo ................................ 48 Bank może sobie zrekompensować część straconych kredytów ..................... 50 Składka zdrowotna pomniejszy podatek ............................................................. 50 Przedsiębiorca ma 5 lat na odliczenie straty ........................................... 52 Zawieszenie działalności nie ma wpływu na termin odliczenia ........................ 54 Stratę wolno odliczać również w trakcie roku ..................................................... 54 O możliwości odliczenia straty decyduje źródło przychodów ........................... 55 Bądź na bieżąco – nasze publikacje znajdziesz na: FabrykaWiedzy.com Od redaktora Katarzyna Brzozowska redaktor prowadząca Zeszytów Księgowego Zapraszam do kontaktu: ZeszytyKsiegowego@wip.pl Rozliczenia podatkowe za rok 2015 Zbliża się termin sporządzania rozliczeń za 2015 rok. Jeśli podatnicy CIT wybrali rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, to termin ten dla nich mija 31 marca. Nieco więcej czasu mają podatnicy PIT, którzy muszą swoje zeznanie sporządzić do 2 maja (poniedziałek). W tym numerze „Zeszytu Księgowego” podpowiadamy, na które rzeczy zwrócić uwagę, dokonując rozliczeń. Wskazujemy aktualne formularze podatkowe, opisujemy przysługujące ulgi oraz podpowiadamy, jak rozliczyć straty. Mam nadzieję, że nasze wskazówki będą dla Państwa drogowskazem do poprawnych rozliczeń minionego roku. Zachęcam do lektury. Zeszyty Księgowego Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Katarzyna Bednarska Redaktor: Katarzyna Brzozowska Korekta: Zespół Projekt grafi czny publikacji: Piotr Fedorczyk Skład i łamanie: IGAWA Drukarnia: MDruk ISBN 978-83-269-4539-7 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa Tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10 e-mail: ZeszytyKsiegowego@wip.pl KRS: 0000098264 Sąd Rejonowy dla m.st. War- szawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodar- czy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Poblikacja „Zeszyty Księgowego” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk i sprzedaż materia- łów, bez zgody wydawcy, są zabronione. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Zeszyty Księgowego” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staran- ności i wykorzystaniem wysokich kwalifi kacji, wie- dzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w  publikacji „Zeszyty Księgowe- go” porady i  interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłę- bionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z po- wyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzial- ności prawnej za zastosowanie zawartych w publi- kacji „Zeszyty Księgowego” wskazówek i informacji itp. do konkretnych przykładów. Centrum Obsługi Klienta: Tel: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl Rozliczenia podatkowe za rok 2015 | Zeszyt nr 5 Przedsiębiorcy mają czas do końca marca na przygotowanie CIT-8 Osoby podlegające ustawie o CIT, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalenda- rzowym, do końca marca br. powinni złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej stracie za 2015 rok. Zeznanie to muszą złożyć podmioty, które na podstawie ustawy o(cid:98)podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o(cid:98)CIT) są(cid:98)podatnikami tego podatku, przede wszystkim osoby prawne. Warto w(cid:98)tym miejscu wspomnieć też, że(cid:98)w(cid:98)2016 roku po raz kolejny będą sporządzać to rozlicze- nie także spółki komandytowo-akcyjne (które w(cid:98)świetle przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2014(cid:98)r. także są(cid:98)podatnikami CIT). Trzeba również zauważyć, że(cid:98)niektóre podmioty mimo podlegania ustawie o(cid:98)CIT nie mają obo- wiązku składania zeznania rocznego. Odnosi się to przede wszystkim do jednostek zwolnionych podmiotowo, wymienionych w(cid:98)art.(cid:98)6 ust.(cid:98)1 ustawy o(cid:98)CIT (np. jednostek budżetowych). Omawiana powinność nie ciąży również na podmiotach osiągających przychody, do których nie stosuje się przepisów ustawy o(cid:98)CIT. Chodzi tutaj o(cid:98)wymienione w(cid:98)art.(cid:98)2 ustawy o(cid:98)CIT przychody m.in. z(cid:98)działalności rolniczej (poza(cid:98)określonymi wyjątkami). Wspomniane podmioty nie muszą składać zeznania rocznego jedynie wtedy, gdy oprócz wcześniej wskazanych nie osiągnęły żad- nych innych przychodów. Od obowiązku złożenia zeznania rocznego nie zwalnia natomiast okoliczność, że(cid:98)podatnik nie osiągnął w(cid:98)okresie rozliczeniowym przychodów ani nie poniósł żadnych kosztów ich uzyskania. W(cid:98)takim przypadku należy złożyć zerowy CIT-8. INTERPRETACJA IS – OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA ZEZNANIA ROCZNEGO Brak jakichkolwiek przychodów i(cid:98)kosztów uzyskania przychodów nie wyłącza obo- wiązku złożenia zeznania podatkowego CIT-8. Poza(cid:98)wyjątkami wskazanymi w(cid:98)art.(cid:98)27 ust.(cid:98)1 ustawy o(cid:98)CIT – w(cid:98)ustawie tej nie istnieje bowiem żaden przepis, który by zwalniał podatnika z(cid:98)tego obowiązku. Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w(cid:98)Warszawie z(cid:98)19 sierpnia 2010(cid:98)r., nr(cid:98)IPPB5/423–307/10–4/AM Trzeba wybrać odpowiedni formularz Aby rozliczyć się z(cid:98)podatku, należy pobrać odpowiedni druk w(cid:98)urzędzie skarbowym albo skorzy- stać z(cid:98)tzw. aktywnych druków dostępnych w(cid:98)Internecie lub na nośnikach CD. Przy czym przez wybór odpowiedniego druku należy rozumieć nie tylko skorzystanie z(cid:98)formularza o(cid:98)odpowiednim oznaczeniu (np. CIT-8), ale także z(cid:98)właściwej (tj. kolejnej) jego wersji. luty 2016 1 Zeszyty księgowego Warto zatem podkreślić, że(cid:98)wzory zeznań rocznych składanych przez podatników CIT za 2015(cid:98)r. określono w(cid:98)rozporządzeniu ministra fi nansów z(cid:98)12 grudnia 2014(cid:98)r. w(cid:98)sprawie określenia wzo- rów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w(cid:98)zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z(cid:98)2014(cid:98)r. poz.(cid:98)1865). Na jego podstawie CIT-8 (22) rozliczali się podatnicy składający zeznanie przed dniem 1 stycznia 2016(cid:98)r. Natomiast pod- mioty rozliczające się po tym dniu powinny stosować formularz CIT-8 (23), tj. w(cid:98)wersji wynikającej z(cid:98)nowszego rozporządzenia MF w(cid:98)tym zakresie, z(cid:98)24 listopada 2015(cid:98)r. CIT-8 (23) – Zeznanie o(cid:98)wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8/O(cid:98)(10)- Informacja o(cid:98)odliczeniach od dochodu i(cid:98)od podatku oraz o(cid:98)dochodach wolnych i(cid:98)zwolnionych od podatku CIT-D (5) - Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o(cid:98)otrzymanych/ przekazanych darowiznach. Druk CIT-8(23) stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2015(cid:98)r. oraz w(cid:98)roku podatkowym innym niż kalendarzowy rozpoczynającym się przed dniem 1 stycznia 2015(cid:98)r. i(cid:98)zakończonym po dniu 31 grudnia 2014 r. Rok podatkowy nie zawsze pokrywa się z kalendarzowym Jedną z(cid:98)najważniejszych czynności przy wypełnianiu zeznania w(cid:98)imieniu podatników CIT jest określenie roku podatkowego, którego to zeznanie dotyczy. Inaczej niż w(cid:98)zeznaniach PIT, w(cid:98)któ- rych po prostu wpisuje się konkretny rok kalendarzowy – w(cid:98)formularzu CIT-8 dokonuje się tego poprzez wskazanie, od kiedy (poz.(cid:98)4) do kiedy (poz.(cid:98)5) trwał rok podatkowy jednostki. W(cid:98)każdej z(cid:98)wymienionych pozycji należy wpisać dzień, miesiąc i(cid:98)rok wyznaczające początek oraz koniec okresu rozliczeniowego przyjętego przez podatnika składającego zeznanie roczne. Taka konstrukcja tej części formularza znajduje uzasadnienie w(cid:98)przepisach ustawy o(cid:98)CIT odnoszą- cych się do roku podatkowego. Choć zazwyczaj dla osób rozliczających się według ustawy o(cid:98)CIT rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, to jednak mogą one wybrać jako swój rok podatkowy okres niepokrywający się z(cid:98)rokiem kalendarzowym. O(cid:98)fakcie tym jednak musi być zapis w: • statucie albo • umowie spółki, albo • innym dokumencie odpowiednio regulującym jego zasady ustrojowe. Podatnik musi ponadto zawiadomić o(cid:98)swoim wyborze właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych 12 miesięcy. Inne zasady dotyczące określania roku podatkowego przewidziano w(cid:98)stosunku do podatników rozpoczynających działalność. W(cid:98)takim przypadku 1. rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych (art.(cid:98)8 ust.(cid:98)2 ustawy o(cid:98)CIT). W(cid:98)przy- padku natomiast podjęcia po raz pierwszy działalności w(cid:98)drugiej połowie roku kalendarzowego 2 luty 2016 Rozliczenia podatkowe za rok 2015 | Zeszyt nr 5 i(cid:98)wybrania roku podatkowego pokrywającego się z(cid:98)rokiem kalendarzowym pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w(cid:98)którym rozpoczęto działalność. W(cid:98)razie zmiany roku podatkowego za pierwszy po zmianie uważa się okres od 1. miesiąca nastę- pującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż 12 miesięcy i(cid:98)dłuższy niż 23 kolejne miesiące kalen- darzowe. Jeszcze inaczej określa się rok podatkowy, w(cid:98)sytuacji gdy z(cid:98)odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego (zob. art.(cid:98)8 ust.(cid:98)6 ustawy o(cid:98)CIT). Od przyjętego przez podat- nika roku podatkowego będzie więc zależeć termin, w(cid:98)którym powinien złożyć zeznanie roczne. Ważne Zeznanie o(cid:98)wysoko(cid:285)ci uzyskanego w(cid:98)roku podatkowym dochodu lub poniesionej straty powinno by(cid:201) przekazane fi skusowi do końca 3. miesiąca następującego po roku podatkowym, za który jest ono składane (art.(cid:98)27 ust.(cid:98)1 ustawy o(cid:98)CIT). Zatem przedsiębiorcy rozliczający CIT, których rok podatkowy pokrywa się z(cid:98)rokiem kalendarzowym, mają obowiązek złożyć zeznanie w(cid:98)terminie do 31 marca. Przy czym zgodnie z(cid:98)ustawą Ordynacja podat- kowa (dalej: op), jeśli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (art.(cid:98)12 §(cid:98)5 op). PRZYKŁAD Określenie roku podatkowego Spółka za rok podatkowy przyjęła okres trwający od 1 wrze(cid:285)nia do 31 sierpnia. Wobec tego zeznanie CIT-8 za rok podatkowy trwający od 1 wrze(cid:285)nia 2015(cid:98)r. do 31 sierpnia 2016(cid:98)r. spółka powinna złoży(cid:201) najpóźniej 30 listopada 2016(cid:98)r. W(cid:98)pozycji 4 zeznania jednostka wpisze 01.09.2015 (początek roku podatkowego), a(cid:98)w(cid:98)pozycji 5 – 31.08.2016 (koniec roku podatkowego). Należy wskazać cel złożenia formularza Podatnik wypełniający część A(cid:98)formularza CIT-8 powinien w(cid:98)nim wskazać urząd skarbowy, do którego adresowane jest zeznanie, oraz określić cel złożenia formularza. Zeznanie roczne wraz z(cid:98)załącznikami należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby przedsiębiorcy (jeśli jest ona położona na terytorium Polski). Siedzibę określa się na podstawie odpowiedniego rejestru, a(cid:98)w(cid:98)przypadku gdy adres siedziby nie został ujawniony w(cid:98)rejestrze – bierze się pod uwagę siedzibę wynikającą ze statutu lub odpowiedniej umowy. Taki sposób ustalania luty 2016 3 Zeszyty księgowego organu podatkowego, do którego należy złożyć wspomniane zeznanie, wynika z(cid:98)§(cid:98)2 rozporządze- nia ministra fi nansów z(cid:98)22 sierpnia 2005(cid:98)r. w(cid:98)sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. nr(cid:98)165, poz.(cid:98)1371 ze zm.). Odmienne zasady obowiązują w(cid:98)tym zakresie przedsiębiorców mających siedzibę za granicą, ale prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski (czyli nierezydentów). W(cid:98)ich przypadku organem upoważnionym do przyjęcia zeznania będzie bowiem urząd skarbowy wła- ściwy dla opodatkowania podmiotów zagranicznych. W(cid:98)każdym województwie wyznaczony jest jeden urząd skarbowy do obsługi takich podmiotów. O(cid:98)tym zaś, do którego z(cid:98)nich powinno trafi ć zeznanie, decyduje miejsce prowadzenia przez te podmioty działalności gospodarczej. Wykaz wspomnianych urzędów zawarto w(cid:98)§(cid:98)6 ww. rozporządzenia ministra fi nansów. Przykładowo w(cid:98)województwie dolnośląskim takim wyznaczonym organem jest naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, w(cid:98)województwie małopolskim – naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w(cid:98)Krakowie, w(cid:98)województwie mazowieckim – naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w(cid:98)Warszawie, a(cid:98)w(cid:98)województwie świętokrzyskim – naczelnik (cid:284)więtokrzyskiego Urzędu Skarbowego w(cid:98)Kielcach. Jeżeli jednak tego rodzaju „zagraniczny” podatnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie więcej niż jednego województwa, to właściwy miejscowo do złożenia zeznania będzie naczel- nik(cid:98)Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w(cid:98)Warszawie. Wskazanie celu złożenia formularza odbywa się przez zaznaczenie w(cid:98)pozycji 7 zeznania CIT-8 kwadratu nr(cid:98)1– jeśli składane jest zeznanie, bądź kwadratu nr(cid:98)2 – w(cid:98)razie jego korekty. Kolejna ważna część zeznania wymagająca wypełnienia to część B. Umieszcza się w(cid:98)niej dane identyfi kujące, takie jak: pełna nazwa, REGON, adres siedziby (w(cid:98)tym: kraj, województwo, powiat, gminę, ulicę, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, pocztę). W(cid:98)omawianej części trzeba też poinformować m.in. o(cid:98)tym, czy podatnik wniósł do spółki wkład niepieniężny w(cid:98)postaci komercjalizowanej własności intelektualnej (poz.(cid:98)20), korzystał ze zwolnienia od wpłacania zali- czek (lub utraty prawa do zwolnienia), o(cid:98)którym mowa w(cid:98)art.(cid:98)25 ust.(cid:98)11–16 ustawy o(cid:98)CIT (poz.(cid:98)23), oraz czy był zobowiązany do przygotowania dokumentacji transakcji z(cid:98)podmiotami powiązanymi (poz.(cid:98)24). Krąg podatników sporządzających tego rodzaju dokumentację został określony w(cid:98)art.(cid:98)9a ustawy o(cid:98)CIT. Oczywiście nie należy również zapominać o(cid:98)wpisaniu NIP (w(cid:98)poz.(cid:98)1 formularza CIT-8). Oprócz jednego ze wspomnianych wcześniej druków zeznań rocznych (np. CIT-8) podatnicy często muszą także złożyć stosowne załączniki. Podstawowymi dokumentami składanymi wraz z(cid:98)tego rodzaju zeznaniami są: • CIT-8/O(cid:98)(9) – informacja o(cid:98)odliczeniach od dochodu i(cid:98)od podatku oraz o(cid:98)dochodach wolnych • CIT-D (4) – informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o(cid:98)otrzymanych/ i(cid:98)zwolnionych od podatku, przekazanych darowiznach. Ponadto do rocznego zeznania CIT niektóre jednostki dołączają: • SSE-R (5) – rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z(cid:98)tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, 4 luty 2016
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zeszyty Księgowego nr 5. Rozliczenia podatkowe za rok 2015
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: