Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00642 008514 11012206 na godz. na dobę w sumie
Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Ujęcie wewnątrzsystemowe - ebook/pdf
Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Ujęcie wewnątrzsystemowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 756
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5375-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia podejmuje kwestie zgody pacjenta w aspekcie wewnątrzsystemowym – korelacji norm, określających zasady udzielania świadczeń zdrowotnych oraz wykonywania tych świadczeń mimo nieuzyskania zgody pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo sądu opiekuńczego. Opracowanie składa się z trzech podstawowych części, prezentujących zagadnienie zgody w polskim porządku prawnym w ujęciu historycznym oraz w obowiązujących obecnie ustrojowych aktach prawnomedycznych: ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE ZGODA NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO UJĘCIE WEWNĄTRZSYSTEMOWE BEATA  JANISZEWSKA Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE BEATA JANISZEWSKA • ZGODA NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO. UJĘCIE WEWNĄTRZSYSTEMOWE Polecamy nasze publikacje: Przemysław Feliga STANOWISKO PRAWNE SYNDYKA W PROCESIE DOTYCZĄCYM MASY UPADŁOŚCI Jarosław Zagrodnik MODEL INTERAKCJI POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO ORAZ POSTĘPOWANIA GŁÓWNEGO W PROCESIE KARNYM Krzysztof Kozłowski PRAWO ŁASKI PREZYDENTA RP. HISTORIA. REGULACJA. PRAKTYKA Paweł Daniluk PRZESTĘPSTWA PODOBNE W POLSKIM PRAWIE KARNYM Jacek Bąk (red.), Aleksandra Stepanów EUROPEJSKIE PRAWO FINANSOWE Paweł Daniel WSTRZYMANIE WYKONANIA AKTU LUB CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM Piotr Horosz WIERZYTELNOŚCI ZABEZPIECZONE PRAWAMI ZASTAWNICZYMI W UPADŁOŚCI Justyna Kurek OCHRONA PRZED NIEZAMÓWIONĄ KORESPONDENCJĄ W KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ www.ksiegarnia.beck.pl ZGODA NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO UJĘCIE WEWNĄTRZSYSTEMOWE BEATA JANISZEWSKA WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: Prof. dr hab. Lech K. Paprzycki Prof. dr hab. Eleonora Zielińska Publikacja dofinansowana ze środków Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5374-6 ISBN e-book 978-83-255-5375-3 Spis treści Przedmowa .......................................................................................................................... IX Wykaz skrótów .................................................................................................................... XI Wykaz literatury .................................................................................................................XII Wprowadzenie .................................................................................................................... 1 Rozdział 1. Zgoda w ujęciu wcześniej obowiązujących aktów prawnych. .............. 9 §.1... Wprowadzenie....................................................................................................... 9 §.2... Rozporządzenie.Prezydenta.Rzeczypospolitej.z.22.3.1928.r..o.zakładach. leczniczych............................................................................................................. I...Uwagi.ogólne.............................................................................................. II...Ocena.potrzeby.operacji........................................................................... III...Przesłanka.wieku.pacjenta....................................................................... I...Odstąpienie.od.uzyskania.zgody............................................................. ...Odmowa.zgody.na.operację..................................................................... I..Żądanie.wypisania.chorego.ze.szpitala................................................... . . . . . . . II..Zgoda.na.wykonanie.operacji.w.pozostałych.zakładach. 10 10 14 16 22 27 31 leczniczych.................................................................................................. §.3... Rozporządzenie.Prezydenta.Rzeczypospolitej.z.25.9.1932.r.. o.wykonywaniu.praktyki.lekarskiej................................................................... I...Uwagi.ogólne.............................................................................................. II...Wymaganie.zgody.na.zabieg.operacyjny............................................... III...Dopuszczalność.wykonania.operacji.pomimo.niedysponowania. . . . zgodą............................................................................................................ I..Uprzednia.zgoda.na.zabieg.operacyjny................................................... . ..Forma.oświadczenia.o.zgodzie................................................................. . . I..Odstąpienie.od.leczenia.i.prawny.obowiązek.udzielenia.pomocy..... . II..Nadzór.nad.decyzjami.prawnych.zastępców......................................... §.4... Ustawa.z.28.10.1950.r..o.zawodzie.lekarza........................................................ I...Uwagi.ogólne.............................................................................................. II...Zgoda.na.wykonanie.zabiegu.operacyjnego.......................................... III...Uprzedniość.zgody.na.zabieg.operacyjny.............................................. I..Forma.wyrażenia.zgody............................................................................. ..Faktyczny.opiekun...................................................................................... . . . . . 33 35 35 38 42 43 45 45 51 57 57 60 64 65 66  Spis treści . I..Stan.nieprzytomności.pacjenta................................................................ . II..Dopuszczalność.wykonania.operacji.pomimo.braku.zgody............... . III..Zakres.stosowania.przepisów.rozporządzenia.z.1928.r.. o.zakładach.leczniczych............................................................................ IX..Zgoda.na.zabieg.operacyjny.–.uwarunkowania.podmiotowe............. X..Ocena.potrzeby.zabiegu.operacyjnego.................................................... XI...Stosowanie.art..17.ustawy.z.1950.r..po.wejściu.w.życie.Kodeksu. 72 76 80 82 85 . . . . . . . . . . . . 92 cywilnego.................................................................................................... . XII..Zgoda.małoletniego.pacjenta.................................................................... 96 . XIII..Nadzór.nad.czynnościami.przedstawicieli.ustawowych...................... 104 . XI..Podsumowanie............................................................................................ 113 Rozdział 2. Ustawa z 19.8.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. ..................... 125 §.1... Wprowadzenie....................................................................................................... 125 §.2... Zgoda.pacjenta.psychiatrycznego....................................................................... 137 I...Uwagi.ogólne.............................................................................................. 137 II...Osoba.z.zaburzeniami.psychicznymi..................................................... 141 III...Rzeczywista.zdolność.zrozumienia.informacji.................................... 144 I..Informacje.przekazywane.pacjentowi..................................................... 148 ..Swobodne.wyrażenie.zgody...................................................................... 158 I..Odmowa.zgody............................................................................................ 170 §.3... Zgoda.na.dokonanie.czynności.postępowania.leczniczego........................... 183 I...Uwagi.ogólne.............................................................................................. 183 1..Podmiotowe.aspekty.zgody.................................................................. 183 2..Sytuacja.osób.ubezwłasnowolnionych.częściowo............................ 186 3..Przedmiotowe.aspekty.zgody.............................................................. 193 II...Badanie.psychiatryczne............................................................................. 194 III...Przyjęcie.do.szpitala.psychiatrycznego.................................................. 209 1...Uwagi.wstępne...................................................................................... 209 2...Przyjęcie.do.szpitala.psychiatrycznego.za.zgodą............................ 213 3...Podmiotowy.zakres.stosowania.art..22.ust..2.ZdrPsychU............. 217 4...Niezdolność.do.wyrażenia.zgody...................................................... 223 5...Niezdolność.do.wyrażenia.stosunku.do.hospitalizacji. i.leczenia................................................................................................. 248 6...Sprzeciw.wobec.przyjęcia.do.szpitala.psychiatrycznego.(art..22. ust..2c.ZdrPsychU)............................................................................... 253 7... Sprzeczność.oświadczeń.przedstawiciela.ustawowego. i.pacjenta................................................................................................ 270 8...Zgoda.sądu.opiekuńczego.–.art..22.ZdrPsychU.............................. 294 I..Przymusowe.przyjęcie.do.szpitala........................................................... 311 . I Spis treści 1...Uwagi.wstępne...................................................................................... 311 2...Przyjęcie.w.trybie.nagłym................................................................... 317 A..Uwagi.wstępne................................................................................. 317 B..Przesłanki.hospitalizacji.psychiatrycznej.w.trybie.nagłym..... 323 C..Przesłanka.„bez.zgody.wymaganej.w.art..22”............................ 325 D..Czynności.towarzyszące.przymusowej.hospitalizacji. psychiatrycznej................................................................................ 331 3...Przyjęcie.w.trybie.wyłącznie.wnioskowym..................................... 338 . . ...Czynności.lecznicze.względem.osób.z.zaburzeniami. psychicznymi.............................................................................................. 347 1...Uwagi.ogólne......................................................................................... 347 2...Zgoda.osoby.z.zaburzeniami.psychicznymi.na.czynności. lecznicze................................................................................................. 353 A..Domniemanie.faktyczne.„zgody.na.leczenie”............................ 358 B..Czynność.lecznicza.jako.przedmiot.zgody.................................. 361 3...Leczenie.w.szpitalu.psychiatrycznym.bez.zgody............................ 374 A..Podmiotowe.aspekty.stosowania.art..33.ZdrPsychU................ 376 B..Przedmiotowe.aspekty.stosowania.art..33.ZdrPsychU.............. 385 I..Podsumowanie............................................................................................ 397 Rozdział 3. Ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz . . . . . ustawa z 6.11.2009 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. ............ 403 §.1... Wprowadzenie....................................................................................................... 403 §.2... Uwarunkowania.prawnej.doniosłości.zgody.na.udzielenie.świadczenia. zdrowotnego.......................................................................................................... 409 I...Uwagi.ogólne.............................................................................................. 409 II...Obowiązek.informacyjny......................................................................... 415 III...Niezdolność.do.świadomego.wyrażenia.zgody.................................... 432 §.3..S.truktura.podmiotowa.zgody.na.udzielenie.świadczenia.zdrowotnego....... 445 I...Uwagi.ogólne.............................................................................................. 445 II...Podmioty.uprawnione.do.wyrażenia.zgody.......................................... 456 1...Pacjent.jako.podmiot.uprawniony.do.wyrażenia.zgody................ 456 2...Pacjent.ubezwłasnowolniony.częściowo........................................... 458 3...Pacjent.chory.psychicznie.lub.upośledzony.umysłowo................. 471 4...Pacjent.małoletni.................................................................................. 476 5...Pacjent.ubezwłasnowolniony.całkowicie......................................... 488 6...Przedstawiciel.ustawowy..................................................................... 499 A..Zgoda.podwójna.............................................................................. 504 B..Nadzór.nad.decyzjami.medycznymi.przedstawiciela. ustawowego...................................................................................... 510 II Spis treści C..Stosowanie.art..34.ust..6.ZawLekU............................................... 528 7... Opiekun.faktyczny............................................................................... 546 §.4... Zgoda.i.zezwolenie.sądu.opiekuńczego............................................................. 564 §.5... Sprzeciw.co.do.udzielenia.świadczenia.zdrowotnego..................................... 577 I...Uwagi.ogólne.............................................................................................. 577 II...Systemowe.założenia.prawa.pacjenta.do.wyrażenia.sprzeciwu......... 583 III...Uwarunkowania.podmiotowe.praw.pacjenta.do.wyrażenia. . . . sprzeciwu..................................................................................................... 611 I..Pacjent.małoletni........................................................................................ 627 . ..Pacjent.ubezwłasnowolniony.całkowicie................................................ 630 . . I..Pacjent.ubezwłasnowolniony.częściowo................................................. 634 . II..Pacjent.chory.psychicznie.lub.upośledzony.umysłowo........................ 641 §.6... Wykonanie.czynności.bez.zgody.pacjenta,.przedstawiciela.ustawowego. . . . bądź.sądu.opiekuńczego...................................................................................... 646 I...Uwagi.ogólne.............................................................................................. 646 II...Artykuł.33.ZawLekU................................................................................. 653 1...Zakres.stosowania.art..33.ZawLekU................................................. 653 2...Pojęcie.braku.zgody.pacjenta.............................................................. 660 3...Znaczenie.czynników.stanu.zdrowia.i.wieku.pacjenta.................. 666 4...Niemożliwość.porozumienia.się.z.przedstawicielem. ustawowym............................................................................................ 673 5..Stosowanie.art..19.PrPacjU.................................................................. 680 III...Artykuł.34.ust..7.ZawLekU...................................................................... 685 1...Zakres.stosowania.art..34.ust..7.ZawLekU....................................... 685 2...Udzielenie.świadczenia.zdrowotnego.„bez.zgody”......................... 687 3...Brak.zezwolenia.sądu.opiekuńczego................................................. 699 4...Pozycja.prawna.pacjenta..................................................................... 708 5...Działanie.bez.zgody.a.ustawowy.obowiązek.niesienia.pomocy. . lekarskiej................................................................................................ 713 I...Podsumowanie........................................................................................... 715 Uwagi końcowe. ................................................................................................................... 719 Indeks rzeczowy. ................................................................................................................. 725 III Przedmowa 1..W.dziedzinie.prawa.medycznego.szczególnie.silnie.odczuwane.są.skutki.zachodzą- cych.współcześnie.procesów.społecznych,.wywołujących.konieczność.stosownej.modyfi- kacji.systemu.normatywnego..Szybki.rozwój.nauk.medycznych.oraz.przeobrażenia.spo- łeczne.powodują.wzrost.oczekiwań.ludzi.co.do.komfortu.życia.w.tych.jego.przejawach,. które.wiążą.się.z.zachowaniem.lub.przywróceniem.dobrego.stanu.zdrowia..Eksponowaniu. znaczenia.autonomii.woli.człowieka.w.sferze.opieki.medycznej.towarzyszy.niejednokrotnie. przekonanie,.że.lekarz.świadczy.usługi.zaspokajające.potrzeby,.a.nawet.życzenia.pacjen- ta..Pomimo.zatem.że.elementem.niejako.pierwotnym.pozostaje.w.tej.sferze.tradycyjnie. relacja.lekarza.z.osobą.potrzebującą.pomocy,.trzeba.uwzględnić,.iż.w.różnych.okresach. rozwoju.społecznego.jest.to.jakościowo.nowa.relacja.lekarza.i.pacjenta.„swoich.czasów”,. a.obecnie.–.„obywateli.XXI.wieku”. Złożone.zjawiska.zachodzące.w.związku.z.udzielaniem.świadczeń.zdrowotnych.mają. swój.istotny.aspekt.prawny..Stają.się.podstawą.do.kształtowania,.niejednokrotnie.również. bardzo.złożonych,.rozwiązań.legislacyjnych..Temu.stanowi.sprzyja.nieunikniona.indywidu- alizacja,.a.w.pewnym.sensie.–.także.swoista.relatywizacja.wartości,.które.miałyby.decydo- wać.o.wewnętrznym,.aksjologicznym.porządku.zasad.wykonywania.czynności.leczniczych.. W.sytuacjach.bowiem.prawnomedycznych.żadna.z.wartości.(życie,.zdrowie,.wolność). nie.jest.uznawana.za.bezwzględną..Relacje.między.nimi.mogą.być.odmiennie.postrzega- ne.z.perspektywy.interesów.wspólnotowych.i.indywidualnych..Ponadto,.za.uzasadnione. przyjmuje.się.stopniowanie.intensywności.udzielanej.im.ochrony..W.szczególności,.zakres. autonomii.decyzji.oddziałujących.na.ochronę.zdrowia.człowieka.może.być.uzależniony.od. cech.pacjenta.(jego.małoletności,.dotknięcia.określonymi.niedomaganiami.psychicznymi). lub.uwarunkowań,.w.których.zachodzi.potrzeba.podjęcia.interwencji.medycznej.. 2..Wszystkie.te.czynniki.powodują,.że.bardzo.trudne.jest.normatywne.ukształtowa- nie.instytucji,.które.realizowałyby.ideę.ochrony.sytuacji.prawnej.zarówno.pacjenta,.jak. i.lekarza.udzielającego.mu.pomocy..W.konsekwencji.także.na.etapie.stosowania.prawa. złożonym.zadaniem.pozostaje.dokonanie.wykładni,.z.której.wyłaniałby.się.spójny.obraz. systemu.zgody.na.udzielenie.świadczenia.zdrowotnego.. Przedstawione.w.pracy.wyniki.takiej.analizy.traktuję.jako.propozycję.określonego.uję- cia.koncepcji.zgody.w.podstawowych,.„ustrojowych”.aktach.prawnomedycznych..Sposób. argumentacji.stanowisk.ma.pozwolić.Czytelnikom.na.weryfikację.założeń.i.kierunków.tego. wnioskowania..Wartością.jest.bowiem,.moim.zdaniem,.także.wymiana.poglądów.w.dążeniu. do.wypracowania.modelu.prawnych.uwarunkowań.wykonywania.czynności.leczniczych.. Oczekują.tego.pacjenci.i.lekarze,.a.także.sądy,.zwłaszcza.sądy.opiekuńcze,.które.zmagają. się.z.trudnościami.rozstrzygania.o.podjęciu.interwencji.medycznych.bez.zgody,.a.niejed- nokrotnie.nawet.–.wbrew.woli.pacjenta.lub.jego.przedstawiciela.ustawowego.. IX Przedmowa 3..W.związku.z.pracą.nad.zagadnieniami.wewnątrzsystemowego.ujęcia.zgody.na.wy- konanie.świadczenia.zdrowotnego.swego.wsparcia.udzieliło.mi.wiele.osób. Serdecznie.dziękuję.Panu.Prof..dr..hab..J. Błeszyńskiemu.za.pomoc.w.przygotowaniu. oraz.wydaniu.monografii..Jest.dla.mnie.od.lat.wielką.wartością.nie.tylko.życzliwość.Pana. Profesora,.lecz.także.ukształtowane.postawą.Pana.Profesora.przekonanie,.że.w.każdej.sy- tuacji.można.liczyć.na.wysłuchanie.i.mądrą.radę.. Dziękuję.Pani.Prof..dr.hab..E. Zielińskiej.i.Panu.Prof..dr..hab..L. Paprzyckiemu.za.lek- turę.pracy.i.podzielenie.się.ze.mną.konstruktywnymi.uwagami.na.temat.wywodów.opra- cowania..Jestem.bardzo.wdzięczna,.że.pomimo.poważnych,.absorbujących.obowiązków. zawodowych,.Pani.Profesor.i.Pan.Profesor.zgodzili.się.na.podjęcie.tego.trudu... Monografia.podejmuje.zagadnienia.zgody.pacjenta.psychiatrycznego..Za.pomoc. w.analizie.tych.kwestii,.wymagających.uwzględnienia.m.in..wiedzy.z.zakresu.psychia- trii,.dziękuję.Pani.Dr.n..med..D. Hajdukiewicz..Wyrazy.podziękowania.składam.Pani.SSO. M. Masiulanis,.która.–.mimo.licznych.obowiązków.orzeczniczych.–.dokonała.analizy.po- ruszonej.w.opracowaniu.problematyki.ochrony.zdrowia.psychicznego..Dziękuję.także. wszystkim.Sędziom.udzielającym.mi.informacji.o.praktyce.orzeczniczej.z.zakresu.stoso- wania.analizowanych.ustaw.. Opracowanie.dotyczy.systemowego.ujęcia.zgody.na.wykonanie.świadczenia.zdro- wotnego..Koncentruje.się.zatem.na.przedstawieniu.procesu.i.wyników.wykładni.przepi- sów.ustrojowych.aktów.prawnomedycznych..W.kształtowaniu.metod.takiej.analizy.duże. znaczenie.miały.doświadczenia.zdobywane.w.trakcie.pracy.naukowej.i.dydaktycznej.na. Wydziale.Prawa.i.Administracji.Uniwersytetu.Warszawskiego..Dziękuję.Pracownikom. Instytutu.Prawa.Cywilnego,.kierowanego.przez.Pana.Prof..dr..hab..Z. Brzozowskiego,.za. bezinteresowne.i.szczodre.dzielenie.się.wiedzą..Podziękowania.składam.zwłaszcza.Panom. Profesorom.J. Błeszyńskiemu.i.J. Rajskiemu,.którzy.od.wielu.lat.życzliwie.goszczą.mnie.na. prowadzonych.przez.siebie.seminariach..W.serdecznej.pamięci.zachowuję.także.Śp..Pana. Prof..T. Dybowskiego.z.niezapomnianymi.seminaryjnymi.dyskusjami.o.prawie. Nieocenionym.źródłem.umiejętności.były.dla.mnie.doświadczenia.orzecznicze.oraz.kil- kuletnia.praca.w.Izbie.Cywilnej.Sądu.Najwyższego,.kierowanej.przez.SSN.Pana.Prof..dr..hab.. T. Erecińskiego..Panu.Profesorowi.oraz.zawsze.pomocnemu.SSN.Panu.J. Gudowskiemu,. a.także.całemu.Środowisku.Izby.Cywilnej,.składam.serdeczne.podziękowania..Było.dla. mnie.zaszczytem.uczyć.się.stosowania.prawa.w.gronie.tak.znamienitych.osób.. Zintensyfikowanie.prac.nad.monografią.mogło.nastąpić.jedynie.dzięki.organizacyjnemu. wsparciu.ze.strony.Ministerstwa.Sprawiedliwości.oraz.Sądu.Okręgowego.Warszawa-Praga. w.Warszawie..Serdecznie.dziękuję.za.to,.co.wydawało.się.niemożliwe.. Wyrazy.wdzięczności.kieruję.także.do.moich.wydziałowych.Koleżanek.i.Kolegów,. a.także.do.SSA.Aldony Wapińskiej,.dla.której.beatius est magis dare, quam accipere.. Trudy.związane.z.przygotowaniem.opracowania.najsilniej.odczuwają.Bliscy,.dzielący. wszystkie.rozterki.piszącego..Mojemu.Mężowi,.moim.Córkom,.a.także.całej.mojej.Rodzinie. dziękuję.za.pomoc,.wyrozumiałość.i.dzielne.znoszenie.ograniczeń,.które.z.mojego.powo- du.stały.się.także.Ich.udziałem. Warszawa,.sierpień.2013.r... . ..................................... Beata Janiszewska X Wykaz skrótów 1. Akty prawne DziałLeczU.................... ustawa.z.15.4.2011.r..o.działalności.leczniczej.(t.j..Dz.U.. z.2013.r..poz..217) EKB.................................... Konwencja.z.19.11.1996.r..o.Ochronie.Praw.Człowieka. i.Godności.Istoty.Ludzkiej.w.Odniesieniu.do.Zastosowania. Biologii. i. Medycyny. (Konwencji. o. Prawach. Człowieka. i.Biomedycynie).z.Oviedo.(http://www.coe.int/t/dg3/health­ bioethic/texts_and_documents/ETS164Polish.pdf) EKPC................................. Konwencja.o.Ochronie.Praw.Człowieka.i.Podstawowych. Wolności.z.4.11.1950.r..(Dz.U..z.1993.r..Nr.61,.poz..284. ze.zm.) KC...................................... ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz.U..Nr.16,. poz..93.ze.zm.) KEL.................................... Kodeks.Etyki.Lekarskiej KK...................................... ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.karny.(Dz.U..Nr.88,.poz..553. ze.zm.) KK.z.1932.r........................ rozporządzenie.Prezydenta.Rzeczypospolitej.z.11.7.1932.r.. –.Kodeks.karny.(Dz.U..Nr.60,.poz..571.ze.zm.) Konstytucja.RP.................... Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej.z.2.4.1997.r..(Dz.U.. Nr.78,.poz..483.ze.sprost..i.ze.zm.) Konstytucja.z.1952.r............. Konstytucja.Polskiej.Rzeczypospolitej.Ludowej.uchwalona. przez.Sejm.Ustawodawczy.22.7.1952.r..(Dz.U..Nr.33,.poz..232. ze.zm.) KPA.................................... ustawa.z.14.6.1960.r..–.Kodeks.postępowania.administra­ cyjnego.(t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..267) KPC.................................... ustawa.z.17.11.1964.r..–.Kodeks.postępowania.cywilnego. (Dz.U..Nr.43,.poz..296.ze.zm.) KPC.z.1930.r..................... rozporządzenie.Prezydenta.Rzeczypospolitej.z.29.11.1930.r.. –.Kodeks.postępowania.cywilnego.(t.j..Dz.U..z.1950.r..Nr.43,. poz..394.ze.zm.) KPK.................................... ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.postępowania.karnego.(Dz.U.. Nr.89,.poz..555.ze.zm.) XI Wykaz skrótów KPK.z.1928.r................. rozporządzenie.Prezydenta.Rzeczypospolitej.z.19.3.1928.r.. –.Kodeks.postępowania.karnego.(t.j..Dz.U..z.1950.r..Nr.40,. poz..364.ze.zm.) KR........................................... ustawa.z.27.6.1950.r..–.Kodeks.rodzinny.(Dz.U..Nr.34,.poz..308. ze.zm.) KRO........................................ ustawa.z.25.2.1964.r..–.Kodeks.rodzinny.i.opiekuńczy.(t.j..Dz.U.. z.2012.r..poz..788.ze.zm.) KZ........................................... rozporządzenie.Prezydenta.Rzeczypospolitej.z.27.10.1933.r.. –.Kodeks.zobowiązań.(Dz.U..Nr.82,.poz..598.ze.zm.) MPPOiP................................. Międzynarodowy.Pakt.Praw.Obywatelskich.i.Politycznych. z.19.12.1966.r..(Dz.U..z.1977.r..Nr.38,.poz..167) PobKomórekU...................... ustawa.z.1.7.2005.r..o.pobieraniu,.przechowywaniu.i.przeszcze- pianiu.komórek,.tkanek.i.narządów.(Dz.U..Nr.169,.poz..1411. ze.zm.) POPCU.................................. ustawa.z.18.7.1950.r..–.Przepisy.ogólne.prawa.cywilnego.(Dz.U.. Nr.34,.poz..311.ze.zm.) PostNiespRodzU................... ustawa.z.27.6.1950.r..o.postępowaniu.niespornym.w.sprawach. rodzinnych.oraz.z.zakresu.kurateli.(Dz.U..Nr.34,.poz..310. ze.zm.) PostOpiekD........................... dekret.z.21.5.1946.r..o.postępowaniu.przed.władzą.opiekuń- czą.(Dz.U..Nr.22,.poz..140.ze.zm.) PrOpiek.................................. dekret.z.14.5.1946.r..–.Prawo.opiekuńcze.(Dz.U..Nr.20,. poz..135) PrOsob................................... dekret. z. 29.8.1945. r.. –. Prawo. osobowe. (Dz.U.. Nr. 40,. poz..223) PrPacjU.................................. ustawa.z.6.11.2008.r..o.prawach.pacjenta.i.Rzeczniku.Praw. Pacjenta.(t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..159.ze.zm.) PrRodz................................... dekret.z.22.1.1946.r..–.Prawo.rodzinne.(Dz.U..Nr.6,.poz..52. ze.zm.) PrzyjSzpitPsychR.................. rozporządzenie.Ministra.Zdrowia.z.13.7.2012.r..w.sprawie. szczegółowego.sposobu.postępowania.w.sprawach.przy- jęcia.oraz.wypisania.ze.szpitala.psychiatrycznego.(Dz.U.. poz..854) rozporządzenie.z.1928.r....... rozporządzenie.Prezydenta.Rzeczypospolitej.z.22.3.1928.r.. o.zakładach.leczniczych.(Dz.U..Nr.38,.poz..382.ze.zm.) rozporządzenie.z.1931.r....... rozporządzenie.Ministra.Spraw.Wewnętrznych.z.14.2.1931.r.. o.zakładach.leczniczych.(Dz.U..Nr.29,.poz..195) rozporządzenie.z.1932.r....... rozporządzenie.Prezydenta.Rzeczypospolitej.z.25.9.1932.r.. o.wykonywaniu.praktyki.lekarskiej.(Dz.U..Nr.81,.poz..712. ze.zm.) XII Wykaz skrótów rozporządzenie.z.1934.r....... rozporządzenie.Ministra.Opieki.Społecznej.z.30.1.1934.r..wy- dane.w.porozumieniu.z.Ministrem.Spraw.Wojskowych.o.wy- konywaniu.praktyki.lekarskiej.(Dz.U..Nr.11,.poz..96.ze.zm.) ustawa.z.1921.r...................... ustawa.z.2.12.1921.r..w.przedmiocie.wykonywania.praktyki. lekarskiej.w.Państwie.Polskiem.(Dz.U..Nr.105,.poz..762) ustawa.z.1950.r...................... ustawa.z.28.10.1950.r..o.zawodzie.lekarza.(Dz.U..Nr.50,. poz..458.ze.zm.) ZakZdrowU91...................... ustawa.z.30.8.1991.r..o.zakładach.opieki.zdrowotnej.(Dz.U.. Nr.91,.poz..408.ze.zm.) ZawLekU............................... ustawa.z.5.12.1996.r..o.zawodach.lekarza.i.lekarza.dentysty. (t.j..Dz.U..z.2011.r..Nr.277,.poz..1634.ze.zm.) ZdrPsychU............................. ustawa.z.19.8.1994.r..o.ochronie.zdrowia.psychicznego. (t.j..Dz.U..z.2011.r..Nr.231,.poz..1375.ze.zm.) ZmZdrPsychU. z.1.7.2005.r............................. ustawa.z.1.7.2005.r..o.zmianie.ustawy.o.ochronie.zdrowia.psy- chicznego.(Dz.U..Nr.141,.poz..1183) ZmZdrPsychU. z.3.12.2010.r........................... ustawa.z.3.12.2010.r..o.zmianie.ustawy.o.ochronie.zdrowia. psychicznego.(Dz.U..z.2011.r..Nr.6,.poz..19) 2. Czasopisma i publikatory Biul..SN.................................. Biuletyn.Sądu.Najwyższego DPP........................................ Demokratyczny.Przegląd.Prawniczy Dz.U........................................ Dziennik.Ustaw Dz.Urz..Min..Zdrowia.......... Dziennik.Urzędowy.Ministra.Zdrowia Dz.U..R.P................................ Dziennik.Ustaw.Rzeczpospolitej.Polskiej KPP......................................... Kwartalnik.Prawa.Prywatnego MoP........................................ Monitor.Prawniczy NP........................................... Nowe.Prawo OSA........................................ Orzecznictwo.Sądów.Apelacyjnych. OSN.......................................... Zbiór.Orzeczeń.Sądu.Najwyższego..Orzeczenia.Izby.Cywilnej OSNC..................................... Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.–.Izba.Cywilna OSNCK.................................. Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.–.Izba.Cywilna.i.Karna OSNCPiUS............................ Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.–.Izba.Cywilna,.Pracy. i.Ubezpieczeń.Społecznych OSNKW................................. Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.–.Izba.Karna.i.Wojskowa OSNPG.................................. Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Prokuratura.Generalna OSP......................................... Orzecznictwo.Sądów.Polskich OSPiKA.................................. Orzecznictwo.Sądów.Polskich.i.Komisji.Arbitrażowych OTK-A................................... Orzecznictwo.Trybunału.Konstytucyjnego.–.seria.A XIII Wykaz skrótów Pal........................................... Palestra PiM......................................... Prawo.i.Medycyna PiP.......................................... Państwo.i.Prawo PN........................................... Przegląd.Notarialny Prok..i.Pr................................ Prokuratura.i.Prawo PS............................................ Przegląd.Sądowy Rej........................................... Rejent SC............................................ Studia.Cywilistyczne SI............................................. Studia.Iuridica SP............................................ Studia.Prawnicze ZNUJ...................................... Zeszyty.Naukowe.Uniwersytetu.Jagiellońskiego 3. Organy i instytucje ETPC...................................... Europejski.Trybunał.Praw.Człowieka NIK......................................... Najwyższa.Izba.Kontroli NSA........................................ Naczelny.Sąd.Administracyjny SA........................................... Sąd.Apelacyjny SN........................................... Sąd.Najwyższy SN(PSIC)............................... Sąd.Najwyższy.w.pełnym.składzie.Izby.Cywilnej SO........................................... Sąd.Okręgowy SW.......................................... Sąd.Wojewódzki TK........................................... Trybunał.Konstytucyjny 4. Inne skróty art............................................ artykuł cz............................................. część dop.......................................... dopisek lit............................................. litera n.............................................. następny niepubl................................... niepublikowany Nr............................................ numer orz........................................... orzeczenie post......................................... postanowienie poz.......................................... pozycja red........................................... redakcja s............................................... strona t............................................... tom t.j............................................. tekst.jednolity uchw....................................... uchwała XI Wykaz skrótów ust........................................... ustęp uw............................................ uwaga w.zw........................................ w.związku wyr.......................................... wyrok zd............................................ zdanie ze.sprost................................. ze.sprostowaniem ze.zm...................................... ze.zmianami X Wykaz literatury Asłanowicz P., [w:] T..Cyprian, P. Asłanowicz,.Karna.i.cywilna.odpowiedzialność.lekarza,. Kraków.1949 Asłanowicz P.,.W.sprawie.karnej.i.cywilnej.odpowiedzialności.lekarza..Odpowiedź.dra. P..Asłanowicza.na.list.prof..dra.H..Brokmana.do.redakcji.„Państwa.i.Prawa”,.PiP.1950,. Nr.10 Bagińska E.,.[w:].M. Nesterowicz.(red.),.Ustawa.o.prawach.pacjenta.i.Rzeczniku.Praw. Pacjenta..Komentarz,.Warszawa.2009 Balicki M.,.Przymus.w.psychiatrii.–.regulacje.i.praktyka,.PiM.1999,.Nr.1 Barron J.S.,.Duffey P.L.,.Byrd L.J.,.Campbell R.,.Ferrucci L.,.Informed.consent.for.research. participation.in.frail.older.persons,.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15132296 Bator A.,.Kompetencja.w.prawie.i.prawoznawstwie,.Wrocław.2004 Beauchamp T.L., Childress J.F.,.Zasady.etyki.medycznej,.Warszawa.1994 Bernatek-Zaguła.I.,.Prawo.pacjenta.w.Polsce.do.informacji.medycznej,.Toruń.2008 Bladowski B., Gola A.,.Ubezwłasnowolnienie..Opieka.i.kuratela,.Warszawa.1989 Błahuta F.,.[w:].Kodeks.cywilny..Komentarz,.Warszawa.1972.. Boratyńska M.,.Niektóre.aspekty.świadomej.zgody.pacjenta.na.leczenie.na.tle.orzecznictwa. Sądu.Najwyższego..Sprzeciw.pro.futuro,.cz..1,.PiM.2007,.Nr.2. Boratyńska M.,.Niektóre.aspekty.świadomej.zgody.pacjenta.na.leczenie.na.tle.orzecznic- twa.Sądu.Najwyższego..Zakres.udzielonej.zgody.i.rozmieszczenie.ciężaru.dowodu,. cz..2,.PiM.2007,.Nr.3 Boratyńska M.,.Wolny.wybór..Gwarancje.i.granice.prawa.pacjenta.do.samodecydowania,. Boratyńska M., Konieczniak P.,.Autonomia.pacjenta.a.wskazania.medyczne,.SI.2008,. Warszawa.2012 Nr.49 2012 PiP.1953,.Nr.10 Boratyńska M., Konieczniak P.,..[w:].L. Kubicki.(red.),.Prawo.medyczne,.Wrocław.2003 Boratyńska M.,.Konieczniak P., Prawa.pacjenta,.Warszawa.2001 Bosek L.,.Gwarancje.godności.ludzkiej.i.ich.wpływ.na.polskie.prawo.cywilne,.Warszawa. Bosek L., Opinia.nt..projektu.ustawy.o.ochronie.indywidualnych.i.zbiorowych.praw.pacjenta. oraz.o.Rzeczniku.Praw.Pacjenta,.Druk.Nr.283,.z.4.7.2008.r.,.tekst.jednolity.Podkomisji. Nadzwyczajnej,.http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk6.nsf/Opdodr?OpenPage Nr=283 Brokman H.,.Szer S.,.Ingerencja.sądu.w.braku.zgody.rodziców.na.szpitalne.leczenie.dziecka,. Bujny J.,.Prawa.pacjenta..Między.autonomią.a.paternalizmem,.Warszawa.2007 Bulenda T.,.Szpital.psychiatryczny.w.Świeciu.nad.Wisłą,.[w:].A. Rzepliński, A. Kremplewski. (red.),.Prawo.do.godnego.traktowania.w.instytucjach.izolacyjnych..Sprawozdanie.z.lu- stracji,.Warszawa.1996 XII Wykaz literatury Chmielewska U., Ciołkowski S., Wiwatowski T.,.Praktyka.leczenia.Świadków.Jehowy.bez. krwi.–.aspekty.medyczne,.prawne.i.etyczne,.PiM.2003,.Nr.13,.vol..5 Chmielewska U., Karnas A.,.Głos.w.sprawie.uznania.wyroku.Apelacyjnego.Trybunału. Administracyjnego.(Cour.Administrative.d’Appel.de.Paris).z.dnia.9.czerwca.1998.r.,. PiM.2000,.Nr.5,.vol..2 Ciepła H.,.[w:].K. Piasecki (red.),.Kodeks.rodzinny.i.opiekuńczy..Komentarz,.Warszawa. Cieślak M.,.Środki.przymusu.na.tle.systemu.bodźców.prawnych.w.procesie.karnym,.ZNUJ. 1960,.Nr.31,.Prace.Prawnicze,.Nr.7 Cisek A.,.Dobra.osobiste.i.ich.niemajątkowa.ochrona.w.kodeksie.cywilnym,.Wrocław. 2011 1989 Nr.3 1997 1975 Cyprian T., Asłanowicz P.,.Karna.i.cywilna.odpowiedzialność.lekarza,.Kraków.1949 Cysek T., Korózs Ł.,.Funkcjonowanie.ustawy.o.ochronie.zdrowia.psychicznego,.MoP.1997,. Czech B.,.[w:].K. Piasecki (red.),.Kodeks.postępowania.cywilnego..Komentarz,.t..II,.War- szawa.1997 Czerwiński S.,.Zgoda.pokrzywdzonego,.jako.czynnik.wyłączający.karalność.czynu.prze- stępnego,.Głos.Sądownictwa.1935,.R..II Daniluk P.,.Cel.leczniczy.w.świetle.poglądów.doktryny.prawa,.PiM.2005,.Nr.2 Daszkiewicz W., Dąbrowski S., Kubicki L.,.Prawna.regulacja.ochrony.zdrowia.psychiczne- go,.PiP.1974,.Nr.8–9 Dąbrowski S.,.Pietrzykowski J.,.Ustawa.o.ochronie.zdrowia.psychicznego..Komentarz,. Dąbrowski S., Pietrzykowski J.,.Ustawa.o.ochronie.zdrowia.psychicznego,.Suplement.do.ko- mentarza,.Warszawa.1998 Warszawa.2012 Długoszewska I.,.Przesłanki.oraz.skutki.ograniczenia.i.pozbawienia.władzy.rodzicielskiej,. Dobrzański B.,.Komentarz.do.prawa.rodzinnego,.Łódź.1947 Dobrzański B.,.Ignatowicz J..(red.),.Kodeks.rodzinny.i.opiekuńczy..Komentarz,.Warszawa. Drapała P.,.Prowadzenie.cudzych.spraw.bez.zlecenia..Konstrukcja.prawna,.Warszawa.2010 Drozdowska U., Cywilnoprawna.ochrona.praw.pacjenta,.Warszawa.2007 Drozdowska U.,.Opinia.do.projektu.ustawy.o.ochronie.indywidualnych.i.zbiorowych.praw. pacjenta.oraz.o.Rzeczniku.Praw.Pacjenta.(w.części.dotyczącej.praw.pacjenta);.Ocena. konstytucyjno-prawna.Rozdziałów.IX–XI.poselskiego.projektu.ustawy.o.ochronie.in- dywidualnych.i.zbiorowych.praw.pacjenta.oraz.o.Rzeczniku.Praw.Pacjenta,.http://orka. sejm.gov.pl/rexdomk6.nsf/Opdodr?OpenPage Nr=283 Drozdowska U.,.Wojtal W.,.Zgoda.i.informowanie.pacjenta,.Warszawa.2010 Duda J.,.Komentarz.do.ustawy.o.ochronie.zdrowia.psychicznego,.Warszawa.2009 Dudzińska A.,.Wymagana.informacja.udzielana.pacjentowi,.PiP.2008,.Nr.8 Dukiet-Nagórska T.,.Autonomia.pacjenta.a.polskie.prawo.karne,.Warszawa.2008 Dukiet-Nagórska T.,.Stosowanie.ustawy.o.zawodzie.lekarza.przez.psychiatrów.i.ustawy. o.ochronie.zdrowia.psychicznego.przez.lekarzy.innych.specjalności,.PiM.2004,.Nr.4 XIII Wykaz literatury Dyszlewska-Tarnawska A., [w:] L. Ogiegło (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza den- tysty. Komentarz, Warszawa 2010 Eser A., Functions and Requirements of Informed Consent in German Law and Practice, http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/3490/pdf/Eser_Functions_and_require- ments_of_informed_consent.pdf Filar M., Lekarskie prawo karne, Kraków 2000 Filar M., Postępowanie lecznicze (świadczenia zdrowotne) w stosunku do pacjenta nie- zdolnego do wyrażenia zgody, PiM 2003, Nr 13 Gałecki P., Bobińska K., Eichstaedt K., Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, Warszawa 2013 cjenta, Lex/el. 2013 Gałęska-Śliwka A., Prawa i ograniczenia prawne opiekuna faktycznego w świetle praw pa- Gałęska-Śliwka A., Przywilej terapeutyczny – znaczenie, zakres i konsekwencje, Lex/el. Gałęska-Śliwka A., Zgoda małoletniego na zabieg medyczny, Lex/el. 2013 Glaser S.A., Kilka uwag o podstawie prawnej działalności lekarskiej, Lwów 1920 Gromek K., Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, Warszawa 2004 Grudziński M., Ignatowicz J. (red.), Kodeks rodzinny. Komentarz, Praca zbiorowa, Warszawa Grudziński M., Ignatowicz J. (red.), Kodeks rodzinny. Komentarz, Praca zbiorowa, Warszawa 2013 1959 1966 Grzybowski S.M., Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilne- go, Warszawa 1957 Grzybowski S., [w:] System prawa cywilnego, t. I, Warszawa 1974 Grzywno-Dąbrowski W., Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem Gubiński A., Wyłączenie bezprawności czynu (o okolicznościach uchylających społeczną Gutheil T.G., Appelbaum P.S., Clinical Handbook of psychiatry and the Law. McGraw-Hill pracy zawodowej, Warszawa 1958 szkodliwość czynu), Warszawa 1961 Book Company, New York 1982 sów karnych z 1997 r., PiM 2004 Hajdukiewicz D., Opinie sądowo-psychiatryczne po sześciu latach obowiązywania kodek- Herring J., Medical Law and Ethics, Oxford 2006 Ignaczewski J., Zgoda pacjenta na leczenie, Warszawa 2003 Ignatowicz J., [w:] J. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, Warszawa 2012 lineum 1985 Ignatowicz J., [w:] J.S. Piątowski (red.), System prawa rodzinnego i opiekuńczego, Osso- Jackson E., Medical Law. Test. Cases, and Materials, Oxford 2006 Janiszewska B., Alokacja środków w ramach umowy z Kasami Chorych (na tle orzecznic- twa Sądu Najwyższego), PiM 2006, Nr 1 Janiszewska B., Dobro pacjenta czy wola pacjenta – dylemat prawa i medycyny (uwagi o odmowie zgody na leczenie oraz o dopuszczalności oświadczeń pro futuro), PiM 2007, Nr 2 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Ujęcie wewnątrzsystemowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: