Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00452 007501 9518847 na godz. na dobę w sumie
Zgoda pokrzywdzonego - ebook/pdf
Zgoda pokrzywdzonego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 188
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3412-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja jest zwieńczeniem projektu badawczego (opracowaniem zbiorowym) pracowników Katedry Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiotem tego projektu była problematyka tzw. zgody pokrzywdzonego, rozpatrywana na wielu płaszczyznach, w tym przede wszystkim materialnego prawa karnego, lecz również innych dyscyplin penalnych. Punktem wyjścia i głównym nurtem rozważań w tym opracowaniu jest zgoda pokrzywdzonego ujmowana jako kontratyp, tj. okoliczność wyłączająca bezprawność czynu zabronionego. Jednakże wszystkim rozprawom, w tym także ściśle dogmatycznym, towarzyszyła głębsza refleksja nad koniecznością zweryfikowania w obowiązującym prawie dotychczasowej roli osoby pokrzywdzonej deliktem karalnym. Wydaje się bowiem, że obecnie pokrzywdzony traktowany jest wciąż jeszcze bardziej przedmiotowo niż podmiotowo, co znajduje formalne potwierdzenie w jego ograniczonych uprawnieniach w prawie karnym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wykłady Specjalizacyjne Zgoda pokrZywdZonego Pod redakcją Roberta Zawłockiego Wydawnictwo C. H. Beck Wykłady Specjalizacyjne Wykłady Specjalizacyjne Zgoda pokrzywdzonego W sprzedaży: Robert Zawłocki (red.) PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO MIENIU I GOSPODARCZE System Prawa Karnego Tadeusz Bojarski (red.) ŹRÓDŁA PRAWA KARNEGO System Prawa Karnego Robert Zawłocki, Michał Królikowski (red.) KODEKS KARNY. CZĘŚĆ OGÓLNA. TOM I–II Duże Komentarze Becka Robert Zawłocki, Andrzej Wąsek (red.) KODEKS KARNY. CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA. TOM I–II Duże Komentarze Becka Piotr Hofmański (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO. KOMENTARZ DO ARTYKUŁÓW 1–296. TOM I Duże Komentarze Becka Piotr Hofmański (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO. KOMENTARZ DO ARTYKUŁÓW 297–497. TOM II Duże Komentarze Becka www.sklep.beck.pl Wykłady Specjalizacyjne Wykłady Specjalizacyjne ZGODA POKRZYWDZONEGO Pod redakcją Roberta Zawłockiego Autorzy Angelika Chlebowska, dr Joanna Długosz, dr Elżbieta Hryniewicz, Piotr Jóźwiak, Maja Klubińska, Anna Piaczyńska, dr Justyn Piskorski, prof. nadzw. dr hab. Łukasz Pohl, dr Iwona Sepioło, Maciej Szczepański, prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Natalia Adamczyk Wydanie publikacji zostało dofi nansowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN 978-83-255-3411-0 ISBN e-book 978-83-255-3412-7 Spis treści 13 Wykaz skrótów .................................................................................................................... VII Wykaz literatury .................................................................................................................. IX Wprowadzenie (od Redaktora) ......................................................................................... XIX Joanna Długosz Zgoda dysponenta dobrem prawnym w świetle regulacji konstytucyjnych. Rozważania na pograniczu dogmatyki konstytucyjnego prawa jednostki do samostanowienia o sobie i dogmatyki prawa karnego ................................................ Justyn Piskorski Volenti non Ā t iniuria – niedoceniana czy przeceniana zasada prawa karnego? .... Elżbieta Hryniewicz Zgoda dysponenta dobrem prawnym na gruncie prawa karnego ............................. Anna Piaczyńska Jednolitość i dualizm zgody pokrzywdzonego w prawie karnym .............................. Łukasz Pohl O usytuowaniu zgody dysponenta dobrem na jego naruszenie w strukturze przestępstwa i jego konsekwencjach na gruncie problematyki błędu w polskim prawie karnym (elementarna próba uporządkowania zagadnienia) .......................... Maja Klubińska Wpływ zgody pokrzywdzonego na złagodzenie odpowiedzialności karnej oskarżonego ......................................................................................................................... Maciej Szczepański Istota działania „wbrew woli głosującego” i usytuowanie tej woli w strukturze czynu zabronionego z art. 251 KK .................................................................................. Andrzej J. Szwarc Znaczenie zgody pokrzywdzonego w odpowiedzialności karnej za wypadki sportowe ............................................................................................................................... 105 Angelika Chlebowska Zgoda sportowca a odpowiedzialność karna za praktyki dopingowe ....................... 117 Iwona Sepioło Zgoda pokrzywdzonego a konsensualne sposoby rozstrzygania spraw karnych .... 129 81 93 1 29 57 71 V Spis treści Piotr Jóźwiak Zgoda pokrzywdzonego, jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność dyscyplinarną (rozważania na przykładzie tajemnicy zawodowej w niektórych zawodach prawniczych) ..................................................................................................... 139 Indeks rzeczowy ................................................................................................................... 161 VI Wykaz skrótów 1. Źródła prawa EKPCz ........................... Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wol- ności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993, Nr 61, poz. 284 ze zm.) KC .................................. ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 Konstytucja RP ............ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. KP .................................. ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) ze zm.) KPK ............................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. KPP ................................ Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 12.12.2007 r. poz. 94 ze zm.) Nr 89, poz. 555 ze zm.) (Dz.Urz. UE C 303, s. 1) Nr 146, poz. 1188 ze zm. ) Nr 45, poz. 271 ze zm.) ze zm.) Nr 10, poz. 65 ze zm.) PrAdw ........................... ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2009 r. PrFarm .......................... ustawa z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. PrNot ............................. ustawa z 14.2.1991 r. (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 RPrU .............................. ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. SportU ........................... ustawa z 25.6.2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) 2. Organy orzekające ETPCz ........................... Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS ................................ Europejski Trybunał Sprawiedliwości SN .................................. Sąd Najwyższy TK .................................. Trybunał Konstytucyjny 3. Czasopisma AUL ............................... Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica CzPKiNP ....................... Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz.U. .............................. Dziennik Ustaw VII Wykaz skrótów Dz.Urz. .......................... Dziennik Urzędowy EP ................................... Edukacja Prawnicza OSNKW ........................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Krna MoP ............................... Monitor Prawniczy NKPK ............................ Nowa Kodyfi kacja Prawa Karnego NP .................................. Nowe Prawo Pal. ................................. Palestra PiP ................................. Państwo i Prawo PPK ................................ Przegląd Prawa Karnego Prok. i Pr. ...................... Prokuratura i Prawo Rej. ................................. Rejent RPEiS ............................. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny Rz. .................................. Rzeczpospolita Zb. Orz. ......................... Zbiór Orzeczeń 4. Inne skróty art. .................................. artykuł d. .................................... dawny m.in. .............................. między innymi niepubl. ......................... niepublikowany (-a, -e) Nr ................................... numer orz. ................................. orzeczenie post. ............................... postanowienie poz. ................................ pozycja RP .................................. Rzeczypospolita Polska rozp. ............................... rozporządzenie s. ..................................... strona (-y) t. ..................................... tom tj. .................................... to jest UE .................................. Unia Europejska w zw. .............................. w związku wg .................................. według wyr. ................................ wyrok zob. ................................ zobacz VIII Wykaz literatury Ahlers R., Doping und strafrechtliche Verantwortlichkeit – zum strafrechtlichen Schutz des Sportlers vor Körperschädigungen durch Doping, Baden-Baden 1994 Amelung K., Die Einwilligung in die Beeinträchtigung eines Grundrechtsgutes. Eine Un- tersuchung im Grenzbereich von Grundrechts- und Strafrechtsdogmatik, Berlin 1981 Andrzejew I., Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1989 Arzt G ., Delikte gegen das Leben, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 1973, Nr 83 Arzt G., Willensmängel bei der Einwilligung, Frankfurt am Main 1970 Bajończyk A., Z problematyki relacji między odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną (na przykładzie zawodów prawniczych), PiP 2004, z. 9 Baszuk R., Tajemnica zawodowa: nie łamać zasad, Rz. z 15.6.2010 r. Berkl M., Der Sportunfall im Lichte des Strafrechts, Gießen 2006 Berr H., Sport und Strafrecht, Saarbrucken 1973 Bieńkowska B.T., Nowy kodeks postępowania karnego przez pryzmat wybranych zasad procesowych, w: P. Kruszyński (red.), Nowe uregulowania prawne w Kodeksie postę- powania karnego z 1997 r., Warszawa 1999 Bieńkowska B.T., Wybrane zagadnienia „prawa stron do sporu” w polskim procesie kar- Bojarski M., Giezek J., Sienkiewicz Z., Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Bojarski M., Giezek J., Sienkiewicz Z., Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, nym, SI 1997, Nr XXXIII Warszawa 2007 Warszawa 2010 Bojarski M ., W poszukiwaniu formuły wyłączającej odpowiedzialność za wypadki w sporcie (w związku z artykułem S. Jędrucha), Pal. 1971, Nr 12 Bojarski M. , Wyłączenie odpowiedzialności karnej za wypadki w sporcie, NP 1970, Bojarski T., Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2008 Braithwaite J., Restorative Justice and a Better Future, http://www.iirp.org/article_detail. Braithwaite J ., Standards for Restorative Justice, www.restorativejustice.org/10fulltext/ Nr 10 php?article_id=NDk4 braithwaite Brunner A., Die Sportverletzung im schweizerischen Strafrecht, Zürich 1949 Buchała K., Prawo karne materialne, Warszawa 1980 Buchała K., Prawo karne materialne, Warszawa 1989 Buchała K., W sprawie sporu o tajemnicę adwokacką, Pal. 1969, Nr 2 IX Wykaz literatury Buchała K., Zoll A., Polskie prawo karne, Warszawa 1997 Bydun-Kulik M., w: M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warsza- Chyliński O., Gutekunst W., Świda W., Prawo karne. Część szczególna, Warszawa–Wroc- wa 2010 ław 1980 Cieślak M., Glosa do uchwały SN z 19.11.1963 r., VI KO 61/62, PiP 1963, z. 7 Cieślak M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1994 Ćwiąkalski Z., Komentarz do art. 60 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), w: G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. K ardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk , W. W róbel, A. Zo ll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. I, Komentarz do art. 1–116 KK, wyd. II, Kraków 2004 Czerwiński S., Zgoda pokrzywdzonego, jako czynnik, wyłączający karalność czynu prze- stępnego, Głos Sądownictwa 1935, Nr 7–8 Daniluk P., Kryteria określające zakres dóbr prawnych będących przedmiotem dyspozy- cji w warunkach kontratypu zgody uprawnionego, Przegląd Sądowy 2007, Nr 4 Daniluk P., Warunki determinujące skuteczność zgody uprawnionego w prawie karnym, Pal. 2005, Nr 1–2 Daniluk P., Zgoda uprawnionego a tryb ścigania, Przegląd Sądowy 2005, Nr 5 Dąmbska I., Dwa studia z teorii poznania naukowego, Toruń 1962 Dębski R., O „działaniu na szkodę”, „dopuszczeniu” do zabronionego skutku i zasadzie ustawowej określoności czynu, w: Ł. Pohl (red.), Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja Szwarca, Po- znań 2009 Dębski R., Recenzja monografi i Łukasza Pohla, Struktura normy sankcjonowanej. Zagad- nienia ogólne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, Prok. i Pr. 2010, Nr 12 Dölling D., Fahrlässige Tötung bei Selbstgefahrdung des Opfers, Goltdammer´s Archiv Duff R.A., Harms and Wrongs, Buff alo Criminal Law Review 2001, vol. 5 Dukiet-Nagórska T. (red.). Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, Warsza- für Strafrecht 1984 wa 2010 Faller A., Sport und Strafrecht (Die Sportverletzung), Heidelberg 1953 Feinberg J., Harm to Others, New York 1984 Filar M ., Herosi zinstytucjonalizowanej agresji. Niektóre problemy odpowiedzialności karnej zawodowych sportowców za wypadki sportowe, PPK 1997, Nr 16 Filar M., Pokrzywdzony (ofi ara przestępstwa) w polskim prawie karnym materialnym, Frisch W., Zum Unrecht der sittenwidrigen Körperverletzung, Festschrift für H.J. Hirsch, CzPKiNP 2002, z. 2 Berlin 1999 Gardocki L., Prawnokarna problematyka sędziowskiej odpowiedzialności dyscyplinarnej, w: J. Giezek (red.), Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, Kraków 2006 Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2006 Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2008 X Wykaz literatury Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2009 Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2010 Garlicki L., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I, Warszawa 1999 Garlicki S., w: A. Kaft al, M. Cieślak, S. Garlicki, Trójgłos w sprawie tajemnicy zawodowej Gawron F.-J., Die strafrechtliche Beurteilung der Körperverletzungen beim Sport, Mün- adwokata, Pal. 1964, Nr 3 chen 1956 Giezek J., „Zezwolenie” na naruszenie dobra prawnego – negatywne znamię typu czy okoliczność kontratypowi, w: Ł. Pohl (red.), Aktualne problemy prawa karnego. Księ- ga pamiątkowa z okazji 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, Poznań 2009 Giezek J., Einige Bemerkungen über das erlaubte Risiko und Sorgfaltspfl ichtverletzun- gen im Sport, w: J.C. Joerden, U. Scheffl er, A. Sinn, G. Wolf (red.), Vergleichende Straf- rechtswissenschaft . Frankfurter Festschrift für Andrzej J. Szwarc zum 70. Geburtstag, Berlin 2009 Gmurzyńska E., Rodzaje mediacji, w: L. Mazowiecka (red.), Mediacja, Warszawa 2009 Göbel A.A., Die Einwilligung im Strafrecht als Ausprägung des Selbstbestimmungsrechts, Frankfurt am Main 1992 Góral R., Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2007 Grzegorczyk T., Wniosek oskarżonego o skazanie go bez przeprowadzenia postępowania dowodowego na rozprawie, PS 2000, Nr 1 Grzegorczyk T., Wybrane zagadnienia najnowszej nowelizacji procedury karnej, PiP 2003, Grześkowiak A., Prawo karne, Warszawa 2009 Gubiński A., Ryzyko sportowe, NP 1959, Nr 10, Gubiński A., Zgoda pokrzywdzonego, PiP 1960, z. 7 Habermas J., Uwzględniając Innego. Studia do teorii politycznej, Warszawa 2009 Harman J.D., Harm, Consent and Distress, vol. 15, Journal of Value Inquiry 1981 Hirsch H.J., Glosa do wyroku BGH z 26.05.2004r/(2 StR 505/3), Juristische Rundschau 2004, z. 11 Hirsch H.J., Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Berlin 2003 Hirsch H.J ., Zu strafrechtlichen Fragen des Sportrechts, w: J.C. J oerden, U. S cheffl er, A. Sinn, G. Wolf (red.), Vergleichende Strafrechtswissenschaft . Frankfurter Festschrift für Andrzej J. Szwarc zum 70. Geburtstag, Berlin 2009 Hofmański P. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 1–296, t. I, Hofmański P. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 1–296, t. I, z. 8 Hörnle T., Off ensive Behavior and German Criminal Law, vol. 5, Buff alo Criminal Law Indecki K., Liszewska A., Prawo karne materialne. Nauka o przestępstwie, karze i środ- kach penalnych, Warszawa 2002 Iwański M., Przestępstwo dopingu (art. 50 ustawy o sporcie), PiP 2011, z. 7–8 Jachimowicz M., Przestępstwo naruszenia tajności głosowania (art. 251 KK), Prokurator Warszawa 2004 Warszawa 2007 Review 2001 2007, Nr 3–4 XI Wykaz literatury z.10 Jędrzejewska A., Koncepcja oświadczenia woli w prawie cywilnym, Warszawa 1992 Jędrzejewski Z., Bezprawność jako element przestępności czynu. Studium na temat struk- tury przestępstwa, Warszawa 2009 Jóźwiak P ., Stosowanie prawa karnego materialnego i procesowego w postępowaniu dyscyplinarnym policjantów (zarys problematyki), w: P. Jóźwiak, W.S. Majchrowicz (red.), Odpowiedzialność dyscyplinarna w policji, Piła 2011 Kaczmarek T., Normativer Status der Umstände, die die Rechtswidrigkeit der Tat im pol- nischen Strafrecht „ausschließen”, w: J.C. Joerden, U. Scheffl er, A. Sinn, G. Wolf (red.), Vergleichende Strafrechtswissenschaft . Frankfurter Festschrift für Andrzej J. Szwarc zum 70. Geburtstag, Berlin 2009 Kaczmarek T., O kontratypach raz jeszcze, PiP 2009, z. 7 Kaczmarek T., O tzw. okolicznościach „wyłączających” bezprawność czynu, PiP 2008, Kaczmarek T ., Status normatywny okoliczności „wyłączających” bezprawność czynu w polskim prawie karnym, PiP 2008 Kaczmarek T., Typizacja czynów społecznie niebezpiecznych a jego ustawowe znamiona, w: Kaczmarek T., Rozważania o przestępstwie i karze. Wybór prac z okresu 40-lecia naukowej twórczości, Warszawa 2006 Kaczmarek T., Wolność dysponowania życiem a prawo do godnej śmierci, w: Rozważa- nia o przestępstwie i karze. Wybór prac z okresu 40-lecia naukowej twórczości, War- szawa 2006 Kaft al A., O niektórych zagadnieniach przestrzegania tajemnicy zawodowej przez adwo- kata – podejrzanego w procesie karnym, Pal. 1963, Nr 4 Kaft al A., Procesowe zagadnienia tajemnicy adwokackiej, Pal. 1970, Nr 1 Kalinowski S., Stanowisko obrońcy w polskim procesie karnym, Pal. 1962, Nr 8 Kardas P., Das erlaubte Sportrisiko – ein außergesetzlicher Rechtsfertigungsgrund (Kon- tratypus) oder ein Element zur Präzisierung der Rechtswidrigkeitsebene?”, w: J.C. Jo- erden, U. S cheffl er, A. S inn, G. W olf (red.), Vergleichende Strafrechtswissenschaft . Frankfurter Festschrift für Andrzej J. Szwarc zum 70. Geburtstag, Berlin 2009 Kardas P., Dozwolone ryzyko sportowe – pozaustawowy kontratyp czy element precyzu- jący płaszczyznę bezprawności?, Przegląd Sądowy 2009, Nr 1 Kardas P., Konsensualne sposoby rozstrzygania w świetle nowelizacji kodeksu postępo- wania karnego z dnia 10 stycznia 2003 r., Prok. i Pr. 2004, Nr 1 Kardas P., Przewinienie dyscyplinarne o charakterze ciągłym, w: Odpowiedzialność dy- scyplinarna notariusza, Rej. 2010 (wydanie specjalne) Kinsella N.S., Punishment and Proportionality: Th e Estoppel Approach, Journal of Liber- tarian Studies Spring 1996, vol. 12 Kłączyńska N ., Komentarz do art. 46 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), w: J. G iezek (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2007 Kocur M ., Czy rzeczywiście klient może zwolnić prawnika z tajemnicy zawodowej?, http://spory-arbitraz.blogspot.com/2010/06/czy-rzeczywiscie-klient-nie-moze.html Kowalska D., Eutanazja w polskim prawie karnym a granice dopuszczalności interwencji lekarskiej, Prok. i Pr. 2002, Nr 1 XII Wykaz literatury Kozielewicz W., Odpowiedzialność dyscyplinarna notariuszy – problematyka material- noprawna i procesowa, Rej. 2006, Nr 9 Kozielewicz W., Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów. Komentarz, Warszawa 2005 Kozielewicz W ., Prawnokarna ochrona tajemnicy głosowania, w: J. J akubowska-Hara, C. Nowak, J. Skupiński (red.), Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej-Michal- skiej, Warszawa 2008 Kozielewicz W., Stosowanie prawa karnego materialnego i procesowego w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach sędziów (zarys problematyki), w: L. Leszczyński, E. Skrę- towicz, Z. Hołda (red.), W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzej Wąska, Lublin 2005 Kozielewicz W., w: A. Wąsek, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komen- tarz do artykułów 222–316, t. II, Warszawa 2010 Kozioł T., Glosa do uchwały SN z 30.9.2003 r., I KZP 19/03, PiP 2004, z. 7 Krasny K ., Niektóre instytucje w nowym kodeksie postępowania karnego, Prok. i Pr. 1998, Nr 5 z 28.3.1971 r. Kristol I., Pornography, Obscenity, and the Case for Censorship, N.Y. Times Magazine Król M ., Tolerancja w teorii i praktyce liberalizmu, w: I. J akubowska-Branicka (red.), O tolerancji we współczesnej demokracji liberalnej, Warszawa 2010 Kruk E ., Zasądzenie odszkodowania pieniężnego z urzędu – zagadnienia wybrane, w: Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (red.), Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawie- nia szkody, Warszawa 2010 Krzemiński Z., Etyka adwokacka. Teksty, orzecznictwo, komentarz, Warszawa 2008 Krzemiński Z., Prawo o adwokaturze. Komentarz, Warszawa 1998 Krzemiński Z., Problem tajemnicy zawodowej adwokata w świetle przepisów prawnych, Pal. 1959, Nr 10 Nr 4 2004, Nr 67 Warszawa 1999 szawa 1972 Krzemiński Z., Tajemnica zawodowa adwokata, Pal. 1974, Nr 6 Kubiak J.R., Kubiak J., Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, Przegląd Sądowy 1994, Kubiak R., Dopuszczalne ryzyko i jego umiejscowienie w strukturze przestępstwa, AUL Kubiak R., Legalność pierwotna ryzyka sportowego, Prok. i Pr. 2006, Nr 12 Kulik M ., Prawo do prywatności a karalność spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu za zgodą pokrzywdzonego, Prok. i Pr. 1999, Nr 10 Kunicka-Michalska B ., w: G. Rej man (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Kunicka-Michalska B., w: A. Wąsek (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. II, Komen- tarz do art. 222–316, Warszawa 2005 Kunicka- Michalska B., Ochrona tajemnicy zawodowej w polskim prawie karnym, War- Kunicka-Michalska B ., Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wymiarowi spra- wiedliwości. Rozdział XXX i XXXII. Komentarz, Warszawa 2000 Kurczewski J. , Jeszcze raz o tolerancji tylko trochę inaczej, w: I. Jakubowska-Branicka (red.), O tolerancji we współczesnej demokracji liberalnej, Warszawa 2010 XIII Wykaz literatury wa 1982 Kurowska K., Konsensualne sposoby zakończenia postępowania karnego a sytuacja pro- cesowa pokrzywdzonego, Prok. i Pr. 2002, Nr 4 Leoński Z., Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie Polski Ludowej, Poznań 1959 Lewaszkiewicz-Petrykowska B., w: S. Grzybowski (red.), System prawa cywilnego. Część ogólna, Ossolineum 1985 Lewczuk K., Glosa do wyroku SN z 27.5.2002 r., II KKN 371/00, PS 2003, Nr 9 Łabuda G., Komentarz do art. 66 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), w: J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2007 Łojewski K., Instytucja odmowy zeznań w polskim prawie karnym, Warszawa 1970 Łyczywek R., Tajemnica zawodowa obrońcy, PiP 1962, z. 1 Lyons D., Etyka i rządy prawa, Warszawa 2000 Majewski J., Okoliczności wyłączające bezprawność czynu. Zagadnienia ogólne, Warsza- Makarewicz J., Prawo karne ogólne, Kraków 1914 Malinowski A., Nowak L., Problemy modelowania w teorii prawa, PiP 1972, z. 2 Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010 Marek A., Prawo karne, Warszawa 2003 Marek A., Prawo karne, Warszawa 2004 Marek A., Prawo karne, Warszawa 2006 Marek A., Prawo karne, Warszawa 2007 Marek A., Prawo karne, Warszawa 2011 Markwick P., Harming Consent, vol. 8, Res Publica 2002 MacIntyre A., Etyka i polityka, Warszawa 2009 Mehl G., Die Strafb arkeit der Körperverletzungen beim Sport, Stuttgart 1953 Mill J.S., Utylitaryzm. O wolności, Warszawa 1959 Mozgawa M., Prawo karne materialne. Część ogólna, Kraków 2006 Müller A., Doping im Sport als strafb are Gesundheitsbeschädigung (§§ 223 Abs. 1, 230 Nisenson J., Siewierski M., Kodeks karny i prawo o wykroczeniach z komentarzem, War- Noll P., Übergesetzliche Rechtfertigungsgründe im besonderen die Einwilligung des Ver- StGB)?, Baden-Baden 1993 szawa 1939 letzten, Bazylea 1955 Nolte M., Sport und Recht, Ein Lehrbuch zum internationalen, europäischen und deu- tschen Sportrecht, Schorndorf 2004 Ohly A., „Volenti non fi t iniuria”: die Einwilligung im Privatrecht, Tübingen 2002 Orzeczenie Wyższej Komisji Dyscyplinarnej z dnia 11 października 1958 r., WKD 57/58, Pal. 1959, Nr 2–3 2004, Nr 10 Otto H., Einwilligung, mutmaßliche, gemutmaßte und hypothetische Einwilligung, Jura Payen F., O powołaniu adwokatury i sztuce obrończej, Warszawa – Kraków 1938 Pietrzykowski T., Niedopasowane przepisy, Rz. z 27.11.2003 r. Płatek M., w: M. Płatek, M. Fajst (red.), Teoria sprawiedliwości naprawczej w: Sprawied- liwość naprawcza. Idea. Teoria. Praktyka, Warszawa 2005 Plebanek E., Materialne określenie przestępstwa, Warszawa 2009 XIV Wykaz literatury Pohl Ł ., Błąd co do znamienia uprzywilejowującego w polskim prawie karnym (anali- za teoretycznoprawna), w: H. Kołecki (red.), Kryminalistyka i nauki penalne wobec przestępczości. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Mirosławowi Owocowi, Poznań 2008 Pohl Ł., Kierowanie wykonaniem samobójstwa oraz polecenie jego wykonania w polskim prawie karnym, w: A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska-Flieger (red.), Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszo- wa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, Lublin 2011 Pohl Ł., Niezachowanie wymaganej ostrożności – znamię typu czynu zabronionego czy odrębny element w strukturze przestępstwa, w: J. Majewski (red.), Nieumyślność. Ma- teriały VIII Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego (w druku) Pohl Ł., O stosunku między zmodyfi kowanym typem czynu zabronionego pod groźbą kary a leżącą u jego podstaw normą sankcjonowaną, Ius Novum 2010, Nr 1 Pohl Ł ., Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym. Zagadnienia ogólne, Po- znań 2007 Pohl Ł., Zieliński M., W sprawie rzetelności wiedzy o wykładni, RPEiS 2011, z. 1 Popławski H., Przestępstwa przeciwko wyborom, Pal. 1984, Nr 3–4 Preuß W., Untersuchungen zum unerlaubten Risiko im Strafrecht, Berlin 1974 Radwański Z., w: Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego, t. 2, Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 2, Warszawa 2008 Rain J., Die Einwilligung des Sportlers beim Doping, Frankfurt am Main 1998 Redelbach A., Tajemnica zawodowa notariusza w Rzeczypospolitej Polskiej w świetle za- sady poszanowania życia prywatnego, Rej. 1999, Nr 6–7 Rejman G. w: G. Rejman (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 1999 Roberts P., Philosophy, Feinberg, Codifi cation, and Consent: A Progress Report on En- glish Experiences of Criminal Law, vol. 5, Buff alo Criminal Law Review 2001 Rodzynkiewicz M., Modelowanie pojęć w prawie karnym, Kraków 1998 Rogoziński P., Dobrowolne poddanie się przez oskarżonego odpowiedzialności karnej, PiP 2000, z. 9 Rössner D., Mediation as a Basic Element of Crime Control: Th eoretical and Empirical Comments, vol. 3, Buff alo Criminal Law Review 1999 Roxin C. Über die Einwilligung im Strafrecht, Coimbra 1987 Roxin C., Strafrecht Allgemeiner Teil I, München 2005 Roxin C., Strafrecht AT, t. 1, wyd. 3, München 1997 Rozental K., W sprawie karnoprawnego charakteru tzw. ryzyka zwykłego, PiP 1991, z. 4 Rusinek M ., Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym, Kraków Safj an M., w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, t. II, Komentarz, Warszawa 2004 Sakowicz A., Prawnokarne gwarancje prywatności, Kraków 2006 Sarkowicz R., Poziomowa interpretacja tekstu prawnego, Kraków 1995 Sawicki J ., Tajemnica zawodowa lekarza i dziennikarza w prawie karnym, Warszawa 2007 1960 Schiff er B.H., Die strafrechtliche Behandlung von Sportverletzung, Mannheim 1977 Schild W., Sportstrafrecht, Baden-Baden 2002 XV Wykaz literatury Schmidthäuser E., Selbstmord und Beteiligung am Selbstmord in strafrechtlicher Sicht, w: Festschrift für Hans Welzel zum 70. Geburtstag, Berlin–Nowy Jork 1974 Schneider-Grohe Ch.B., Doping – Eine kriminologische und kriminalistische Untersu- chung zur Problematik der künstlichen Leistungssteigerung im Sport und zur rechtli- chen Handhabung dieser Fälle, Lübeck 1979 Schroeder F.-Ch., Kaufmann H. (red.), Sport und Recht, Berlin 1972 Skoczek Z., Spór o tajemnicę adwokacką, Pal. 1969, Nr 2 Skwarczyński H., Przyspieszenie procedowania po nowelizacji kpk, Jur. 2003, Nr 6 Spotowski A ., Zezwolenie uprawnionego i zgoda pokrzywdzonego a odpowiedzialność karna, PiP 1972, z. 3 Srogosz T., Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, Warszawa 2008 Stachura I., Karcenie wychowawcze i ryzyko sportowe. Próba analizy statusu normatyw- nego wybranych kontratypów pozaustawowych, CzPKiNP 2007, Nr 2 Stefani G., Levasseur G., Bouloc B., Droit pénal general, Paris 2003 Stefański R.A., Wniosek prokuratora o skazanie oskarżonego bez rozprawy, Prok. i Pr. 1998, Nr 2 Stefański R.A., Prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 2008 Steinborn S., Porozumienia w polskim procesie karnym, Kraków 2005 Stratenwerth G., Prinzipien der Rechtfertigung, Zeitschrift für die gesamte Strafrechts- wissenschaft 1956, Nr 68 Stratenwerth G., Strafrecht, Allgemeiner Teil, Tom I, Kolonia i in. 1981 Swora M., Tajemnica adwokacka w świetle wybranych przepisów ustawy o ochronie da- nych osobowych, Pal. 2004, Nr 3–4 Szewczyk M., w: A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. II, Komen- tarz do art. 117–277 KK, Warszawa 2008 Szumiło-Kulczycka D., Międzynarodowa konferencja pt. „Porozumienia w procesie kar- nym w Europie” (Kraków, 20–21 września 1999 r.), Prok. i Pr. 2000, Nr 1 Szwarc A.J., Praktyki dopingowe jako przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu przewi- dziane w kodeksie karnym, Sport Wyczynowy 1992, Nr 1–2 Szwarc A.J., Karnoprawne funkcje reguł sportowych, Poznań 1977 Szwarc A.J. Wyłączenie odpowiedzialności karnej za wypadki sportowe, w: J. Majewski (red.), Okoliczności wyłączające bezprawność czynu, Toruń 2008 Szwarc A.J., Karnoprawne funkcje reguł sportowych, Poznań 1977 Szwarc A.J., Sport a prawo karne, Poznań 1971 Szwarc A.J., Wyłączenie odpowiedzialności karnej za wypadki sportowe, w: J. Majewski (red.), Okoliczności wyłączające bezprawność czynu. Materiały IV Bielańskiego Kolo- kwium Karnistycznego, Toruń 2008 Szwarc A.J., Wypadki sportowe w świetle prawa karnego, Poznań 1972 Szwarc A.J., Zgoda pokrzywdzonego jako podstawa wyłączenia odpowiedzialności kar- nej za wypadki sportowe, Poznań 1975 Szwarczyk M., w: T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2011 Śliwiński S., Polskie prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 1946 Światłowski A., W stronę koncepcji porozumień karnoprocesowych, PiP 1997, z. 9 XVI Wykaz literatury Świda-Ziemba H ., Dylematy między wolnością a wspólnotą w demokracji liberalnej, w: I. Jakubowska-Branicka (red.), O tolerancji we współczesnej demokracji liberalnej, Warszawa 2010 Tröndle H., Strafgesetzbuch und Nebengesetze, Monachium 1997 Tyszkiewicz L., w: M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010 Usowicz E., Świadomie łamię zasady (wywiad z Krzysztofem Zakrzewskim), Rz. z 7.6.2010 r. Vögeli H.F., Strafrechtliche Aspekte der Sportverletzungen, im besonderen die Einwilli- gung des Verletzten im Sport, Zürich 1974 Waltoś S ., Porozumienia w europejskim procesie karnym; próba syntetycznego spojrze- nia, Prok. i Pr. 2000, Nr 1 Warylewski J., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2004 Warylewski J., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2009 Warylewski J ., Zasada ustawowej określoności przesłanek odpowiedzialności karnej a kontratypy pozaustawowe, w: J. Majewski (red.), Okoliczności wyłączające bezpraw- ność czynu, Toruń 2008 Ważny A., w: K.T. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2009 Ważny A., w: Z. Sobolewski, G. A rtymiak, C.P. Kłak (red.), Porozumienia procesowe po nowelizacji kodeksu postępowania karnego, w: Problemy znowelizowanej procedury karnej. Materiały konferencji naukowej – Rzeszów-Czarna 17–18 października 2003 r., Kraków 2004 Ważny A ., Zgoda stron na dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 387 KPK, Prok. i Pr. 2002, Nr 3 Wąsek A., Czy dobrowolna sterylizacja jest przestępstwem?, PiP 1988, z. 8 Wdzięczna E.A., Warunkowe umorzenie postępowania w świetle koncepcji sprawiedli- Weigend T ., Strafl osigkeit bei Einwilligung, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswis- wości naprawczej, Toruń 2010 senschaft 1986, Nr 98 Wessels J., Beulke W., Strafrecht Allgemeiner Teil, Heidelberg 2005 Wojciechowski J., Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 1997 Wolter W., Funkcja błędu w prawie karnym, Warszawa 1965 Wolter W., Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973 Wolter W., w: I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warsza- wa 1973 Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001 Wróbel W., w: A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117–277 KK, t. II, Kraków 2006 Wróbel W., Głos w dyskusji na IV Bielańskim Kolokwium Karnistycznym, w: J. Majewski (red.) Okoliczności wyłączające bezprawność czynu, Toruń 2008 Wróbel W ., Pojęcie „dobra prawnego” w wykładni przepisów prawa karnego, w: Ł. Pohl (red.), Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, Poznań 2009 Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010 XVII Wykaz literatury Wytrykowski K ., Wpływ błędu co do znamienia zgody pokrzywdzonego na odpowie- Wytrykowski K., Wpływ charakteru dobra prawnego na skuteczność zgody pokrzywdzo- dzialność karną, NKPK 2002, t. X nego, NKPK 2002, t. XI Zabłocki S., O rozpoznawaniu przedmiotu ochrony prawnokarnej przy przestępstwach przeciwko wyborom i referendum, stypizowanych w Rozdziale XXXI Kodeksu karne- go, w: F. Rymarz (red.), Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospoli- tej Polskiej. Teoria i praktyka, Warszawa 2005 Zachęta A., Czy istnieją „wiosenne kontratypy”?, EP 2006, Nr 4 (79) Zakrzewski K., Tajemnica zawodowa, Rz. z 16.7.2010 r. Zalewski W., Sprawiedliwość naprawcza. Początek ewolucji polskiego prawa karnego, Gdańsk 2006 Nr XVI Zawłocki R., Prawo karne gospodarcze, Warszawa 2007 Zielińska E., Aspekty prawnokarne nieterapeutycznych zabiegów medycznych, SI 1988, Zielińska E., Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej, Warszawa 2001 Zieliński M., Poznanie sądowe a poznanie naukowe, Poznań 1979 Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2010 Ziembiński Z., w: S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001 Zoll A ., „Pozaustawowe” okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną w świet- le konstytucyjnej zasady podziału władzy, w: L. Leszczyński, E. S krętowicz, Z. H ołda (red.), W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, Lublin 2005 Zoll A., Aksjologiczne podstawy prawa karnego, w: B. Czech (red.), Filozofi a prawa a two- rzenie i stosowanie prawa, Katowice 1992 Zoll A., Materialne określenie przestępstwa w projekcie Kodeksu karnego, w: S. Waltoś (red.), Księga ku czci Profesora Mariana Cieślaka. Problemy kodyfi kacji prawa karne- go, Kraków 1993 Zoll A., Materialne określenie przestępstwa, Prok. i Pr. 1997, Nr 2 Zoll A ., Okoliczności wyłączające bezprawność czynu. Zagadnienia ogólne, Warszawa Zoll A., Verurschaung eines Verkehrsunfalls beim Autorennen, w: J.C. Joerden, U. Scheff - ler, A. Sinn, G. Wolf (red.), Vergleichende Strafrechtswissenschaft . Frankfurter Fest- schrift für Andrzej J. Szwarc zum 70. Geburtstag, Berlin 2009 Zoll A., W sprawie kontratypów, PiP 2009, z. 4 Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 117–277 Kodeksu karne- go, Kraków 1999 Zoll A., w: A. Zoll (red.), Kodeks karny. Komentarz. Część ogólna, Kraków 2004 Zoll A., w: A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. I, Komentarz do art. 1–116 KK, Warszawa 2007 1982 XVIII Wprowadzenie (od Redaktora) Zgoda pokrzywdzonego to konwencjonalne pojęcie z zakresu nauki prawa karnego. Owa konwencjonalność ma charakter wielopłaszczyznowy. Zasadniczo, zgodę pokrzyw- dzonego uznaje się za szczególny pozaustawowy kontratyp, tj. okoliczność wyłączającą bezprawność czynu podlegającego karnoprawnej ocenie. Już to ujęcie opiera się na szcze- gólnym założeniu, że status pokrzywdzonego posiada osoba, której dobro jeszcze w ża- den sposób nie zostało naruszone. W istocie chodzi więc tutaj nie o zgodę pokrzywdzo- nego, lecz o zgodę na pokrzywdzenie. W tym wyróżnieniu wypełnia się istota powołanej wyżej konwencji. Ważne jest bowiem tutaj to, co jest przedmiotem owej zgody, czy też przyzwolenia danej osoby, której dobro staje się przedmiotem zamachu sprawcy czynu zabronionego zagrożonego karą kryminalną. W przypadku wyżej powołanego kontraty- pu, zgoda pokrzywdzonego sprowadza się do wyrażenia przez daną osobę akceptacji na jej pokrzywdzenie w przyszłości. Możliwe są jednak tutaj także inne sytuacje, w których przedmiotem zgody może być, np. wymierzenie lub wykonanie wobec sprawcy okreś- lonej reakcji karnoprawnej. W tym kontekście zgoda pokrzywdzonego jawi się już jako kompleksowa i wielofunkcyjna instytucja prawa karnego. Nie można jej więc wiązać wy- łącznie z ww. kontratypem. Jednakże niewątpliwie w pierwszej kolejności to właśnie jego treść stanowi tutaj główną oś rozważań naukowych. Zgoda pokrzywdzonego sensu largo jest ważnym elementem dyskusji na temat sa- mej istoty prawa karnego, a w szczególności pojmowania idei przestępstwa. Jest ono bo- wiem identyfi kowane ze specyfi cznym konfl iktem. Obecnie powszechnie uznaje się, że stronami tego konfl iktu są: sprawca czynu zagrożonego karą oraz społeczeństwo. Z tego względu konfl ikt ten sprowadza się do konfl iktu społecznego. Zasadniczo, pokrzywdzo- ny znajduje się poza tą relacją defi niującą istotę przestępstwa. Akt jego pokrzywdzenia aktualizuje relację, w której on sam spełnia już rolę wtórną. Społeczeństwo jest tutaj przeciwstawiane sprawcy z uwagi na fakt, iż ten ostatni prze- prowadza karalny zamach na dobro, któremu przypisuje się status dobra społecznego, tzn. nośnika doniosłych ogólnospołecznie pozytywnych wartości. Trzeba przyznać, iż współcześnie prawodawca jest nad wyraz hojny w przyznawaniu tego statusu różnorakim dobrom, czy też zamachom na nie. W konsekwencji współczesne prawo karne jest wręcz wszechobecne. Oznacza to również, że wszechobecne w życiu obywateli jest państwo, występujące jako swoisty monopolistyczny moderator rozwiązywania ww. konfl iktów. Idea potraktowania krzywdy indywidualnej (deliktu prywatnego) jako krzywdy spo- łecznej (deliktu publicznego) czerpie swoją genezę w oświeceniowych postulatach huma- nitaryzmu prawniczego, do których – w zakresie prawa karnego – należało przekonanie o negatywnym społecznie wymiarze wszystkich przestępstw. Postulat ten połączono z in- nym, o charakterze ustrojowym, zgodnie z którym państwo nakazywano traktować jako XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zgoda pokrzywdzonego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: