Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00146 004195 18669117 na godz. na dobę w sumie
Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. Od zaproszenia do wykonania uchwał - ebook/pdf
Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. Od zaproszenia do wykonania uchwał - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 64
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2827-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W publikacji Zgromadzenie wspólników zawarte są porady jak zwołać zgromadzenie wspólników i jakich formalności należy dopełnić w związku z jego zwołaniem. Wskażemy obowiązki spółki w związku z odbyciem zgromadzenia wspólników. Z naszej publikacji czytelnik dowie się, w jakich sytuacjach w spółce powinno zostać zwołane zwyczajne zgromadzenie wspólników, a w jakich nadzwyczajne.

Porady ekspertów pomogą rozwiać wątpliwości, czy należycie został ustalony przebieg obrad i czy protokół ze zgromadzenia został prawidłowo sporządzony. Czytelnik znajdzie w publikacji wskazówki, w jaki sposób przygotować przebieg obrad i co powinien zawierać protokół. Wszystkie zagadnienia omówione są w jednej broszurze, dzięki temu czytelnik zaoszczędzi cenny czas na poszukiwanie odpowiedzi na swoje pytania. Natomiast zarząd, który z lektury publikacji pozna swoje obowiązki, będzie mógł uchronić się przed odpowiedzialnością za niedopełnienie niezbędnych formalności związanych ze zwołaniem i odbyciem zgromadzenia. Uniknie również ryzyka zaskarżenia uchwał przez wspólników spółki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

biblioteczka spółki z o.o. Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. OD ZAPROSZENIA DO WYKONANIA UCHWAŁ Z g r o m a d z e n i e w s p ó l n i k ó w w s p ó ł c e z o o . . O d z a p r o s z e n i a d o w y k o n a n i a u c h w a ł 39,90 zł brutto UOQ 09 Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. Od zaproszenia do wykonania uchwał Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Maciej Szupłat, adwokat Dyrektor wydawniczy: Marek Kutarba Wydawca: Weronika Wota Redaktor naczelny: Urszula Wróblewska Redaktor: Joanna Banasiak-Lach Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Korekta: Zespół Skład i łamanie: Igawa Druk: MDruk ISBN: 978-83-269-2827-7 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: spolkazoo@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. wraz z przysługującymi Czytelnikom innymi ele- mentami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem au- torskim. Przedruk materiałów opublikowanych w Zgromadzeniu wspólników w spółce z o.o. oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifi kacji, wiedzy i doświadczenia au- torów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowa- ne jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym re- dakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Centrum Obsługi Klienta: Tel.: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl Spis treści Wstęp ............................................................................................................................. 5 Rozdział I Zwołanie zgromadzenia wspólników ..................................................................................... 7 Zwołanie zgromadzenia ....................................................................................................... 7 Zwołanie zgromadzenia w spółkach wieloosobowych .................................................... 10 Zwołanie zgromadzenia w spółkach jednoosobowych ................................................... 16 Rozdział II Odbycie zgromadzenia wspólników ...................................................................................... 17 Zasady odbywania zgromadzenia wspólników ................................................................ 17 Przebieg zgromadzenia ........................................................................................................ 21 Zgromadzenie wspólników w jednoosobowej spółce ..................................................... 31 Zasady głosowania na zgromadzeniu wspólników .......................................................... 32 Przebieg głosowania na zgromadzeniu .............................................................................. 41 Rozdział III Obowiązki zarządu na zgromadzeniu wspólników ............................................................ 45 Obowiązki przed zgromadzeniem wspólników ............................................................... 46 Obowiązki podczas zgromadzenia wspólników ............................................................... 53 Uprawnienia wspólników spółki z o.o. na zgromadzeniu ............................................... 56 Obowiązki związane z udzieleniem absolutorium dla członka zarządu ....................... 74 Obowiązki zarządu związane z wypłatą dywidendy ........................................................ 84 Rozdział IV Obowiązki zarządu po odbyciu zgromadzenia wspólników ............................................. 93 Protokół ze zgromadzenia i uchwały ................................................................................. 93 Wykonanie uchwał przez zarząd ........................................................................................ 95 Złożenie odpowiednich dokumentów w sądach i urzędach ........................................... 97 Odpowiedzialność zarządu za wadliwe wykonanie obowiązków .................................. 103 Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników .............................................................. 103 Wstęp Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólni- ków powinno być między innymi rozpatrzenie i zatwier- dzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie fi nansowe za ubiegły rok obrotowy, powzię- cie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, udzie- lenie członkom zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Decyzje podejmowane na zgromadze- niu mają formę uchwał. Warto dobrze się przygotować do tego wydarzenia, tak aby uniknąć wszelkich błędów. Skutki błędów popełnio- nych zarówno przy zwołaniu zgromadzenia, jak i po jego odbyciu mogą okazać się dotkliwe dla spółki. Dlatego też nasi eksperci przygotowali praktyczne kompendium wiadomości, jak zwołać i przeprowadzić zgromadzenie wspólników w spółkach z o.o. Udzielamy w nim odpo- wiedzi na wiele pytań i wątpliwości związanych ze zwo- łaniem i odbyciem zgromadzenia wspólników. Wyjaśniamy, w jaki sposób zwołać zgromadzenie wspólni- ków i jakie wiążą się z tym formalności. Omawiamy kon- sekwencje niezwołania oraz nieprawidłowego zwołania zgromadzenia. Podpowiemy, kogo trzeba zaprosić na zgro- madzenie i jakie dokumenty należy załączyć do zaproszenia. Ponadto w broszurze omawiamy przebieg zgromadzenia, począwszy od wejścia na salę obrad, aż do zamknięcia spotkania. Wskazujemy, jakie zasady głosowania obo- wiązują na zgromadzeniu, kiedy głosowanie może być jawne, a kiedy tajne. Biblioteczka spółki z o.o. www.doradcaprezesa.wip.pl 6 Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. Eksperci wskazują, jakie są obowiązki zarządu przed zgro- madzeniem – m.in. co powinien zawierać porządek obrad, jakie dokumenty należy przygotować na zgromadzenie, jak też podczas zgromadzenia. Ważną kwestią poruszoną w publikacji są obowiązki za- rządu po odbyciu zgromadzenia. Odpowiadamy w niej na pytania, kto i w jaki sposób sporządza protokół ze zgro- madzenia, w jakich przypadkach uchwała powinna zostać wykonana, a w jakich zaskarżona, a także w jaki sposób ją zaskarżyć. Publikacja „Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.” jest trzecią z serii „Biblioteczka spółki z o.o.”, została przy- gotowana przez ekspertów, którzy od lat specjalizują się w problematyce spółek handlowych. Dzięki tej publikacji tematyka zwoływania, odbywania i postępowania po od- byciu zgromadzenia wspólników stanie się dla Państwa przystępniejsza. Joanna Banasiak-Lach redaktor prowadzacy www.doradcaprezesa.wip.pl Biblioteczka spółki z o.o. Rozdział I Zwołanie zgromadzenia wspólników Na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników obowiązko- we jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarzą- du z działalności spółki oraz sprawozdania fi nansowego za ubiegły rok obrotowy, a następnie powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty. Oprócz tego zgro- madzenie wspólników udziela członkom organów spółki (członkom zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej) absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. De- cyzje w tych sprawach – a także w innych przewidzia- nych w porządku obrad – wspólnicy podejmują w postaci uchwał, które zostają podjęte przez głosowanie. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Jeśli umowa spółki nie określa bardziej surowych wymo- gów, zgromadzenie wspólników można zwołać, w sposób formalny, na 3 sposoby: 1) listami poleconymi, 2) przesyłką kurierską, 3) pocztą elektroniczną, jeżeli wspólnik wyraził na to zgodę na piśmie, podając adres, pod który ma być wysłane zawiadomienie, wysłanymi co najmniej na 2 tygodnie przed terminem odbycia zgromadzenia wspólników (art. 238 ksh). Przy tym przepisy mówią o terminie wysłania zaproszeń, a nie o dniu, w którym dotrą do wspólników. Biblioteczka spółki z o.o. www.doradcaprezesa.wip.pl 8 Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. Zawiadomienie wysyła się pod adres podany przez wspól- nika, zapisany w księdze udziałów. Adres należy traktować jako aktualny dopóty, dopóki wspólnik nie zawiadomi ofi cjalnie spółki o jego zmianie. Trzeba więc z niego ko- rzystać, nawet jeśli zarząd przypuszcza, że wspólnik już tam nie mieszka. Można także zawiadomić wspólników w sposób niefor- malny – ustnie, telefonicznie, faksem. Wówczas jednak trzeba się liczyć z tym, że każdy z nich będzie mógł zaskar- żyć podjęte na zgromadzeniu uchwały, twierdząc, że nie został należycie poinformowany o zgromadzeniu i z tego powodu nie mógł wziąć w nim udziału (art. 250 pkt 4 ksh). WAŻNE W niektórych spółkach powiadamia się wspólników, wręczając im zaproszenie osobiście (najczęściej wów- czas, gdy są oni pracownikami spółki), a wspólnicy kwitują jego odbiór, podpisując się na liście. Nie jest to, według przepisów ksh, sposób formalny, ale taka praktyka jest dopuszczalna, ponieważ nie odbiega od standardów przyjętych dla sposobów formalnych – wspólnik otrzymuje zawiadomienie i  poświadcza ten fakt. Jeśli wspólnik został powiadomiony o  zgromadzeniu w inny sposób, nie daje mu to prawa do zaskarżenia uchwały. Takie stanowisko potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 26 marca 2009 r., sygn. akt I CSK 253/08 – LEX nr 491551. Sąd uznał, że art. 238 § 1 ksh, opisując sposoby zwoływania zgromadzenia wspólników, kładzie nacisk na nadanie lub wysłanie zawiadomienia w okre- ślonym terminie, a nie na doręczenie adresatowi. A za- tem przepis ten zapewnia wspólnikom tylko minimalne gwarancje ochrony ustawowej. Jeśli zostaną zawiadomieni Błędy formalne a podważenie uchwały www.doradcaprezesa.wip.pl Biblioteczka spółki z o.o. biblioteczka spółki z o.o. Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. OD ZAPROSZENIA DO WYKONANIA UCHWAŁ Z g r o m a d z e n i e w s p ó l n i k ó w w s p ó ł c e z o o . . O d z a p r o s z e n i a d o w y k o n a n i a u c h w a ł 39,90 zł brutto UOQ 09
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. Od zaproszenia do wykonania uchwał
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: