Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00363 006759 20586351 na godz. na dobę w sumie
Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego - ebook/pdf
Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 467
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8712-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia dotyczy problematyki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. W sposób szczegółowy analizuje ona konstrukcję prawną umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz zakres obowiazywania zasady swobody umów w stosunku do jej poszczególnych elementów, w tym w szczególnosci, na etapie wykonania tej umowy. Analizie poddano możliwe zmiany tak po stronie przedmiotowej jak i podmiotowej zobowiązania wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wskazano również skutki złamania ustawowych zakazów zmiany takiej umowy.

Analizie poddano tak obecny stan prawny jak i rozwiązania nowej dyrektywy w sprawie zamówień publicznych. W szerokim zakresie wykorzystano przy tym dorobek doktryny oraz orzecznictwa obcego (tak Unii Europejskiej jak i niektórych państw członkowskich). Przedstawiono również projekowane zmiany w polskiej regulacji, wprowadzenie których jest konieczne ze względu na wejście w życie nowych dyrektyw UE.

Adresatami publikacji są przede wszystkim przedstawiciele praktyki, którzy poszukują interpretacji przepisów prawa polskiego dotyczącego zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. Może ona również stanowić cenną pomoc tak dla zamawiających (w szczególności dla organów administracji publicznej) jak i dla wykonawców (przedsiębiorców) pragnących renegocjować warunki już zawartej umowy. Książka posiada bogatą bazę źródłową oraz porusza zagadnienia o charakterze teoretyczno-prawnym co powoduje, że znajduje się ona również w kręgu zainteresowania przedstawicieli nauki oraz studentów.'

'Nie ulega wątpliwości, że recenzowana praca poświęcona jest niezwykle żywotnej i aktualnej problematyce zawierania zamówień publicznych i możliwości dokonywania zmian w raz zawartych umowach o ich realizację. Jest to zagadnienie niezmiernie żywotne i istotne nie tylko dla zamawiającego, ale także dla wykonawcy, który mimo wszystko podpisując umowę o zamówienie publiczne czyni to w warunkach pewnej niepewności gospodarczej, a wpływ na treśc tej umowy jest w jego przypadku praktycznie żaden, jako że niekwestionowany jest pogląd, iż mamy w tym przypadku do czynienia z umowami adhezyjnymi. To może rodzić pewne kmplikacje po stronie wykonawców, ale też nie kiedy także zamawiających.

Przyjąć można, iż recenzowana praca stanowi niewątpliwie jedno z pierwszych, kompleksowych i wysoce kompetentnych, starannie i ze znawstwem wykonanych opracowań dokonujących analizy możliwości kształtowania treści umowy przez zamawiającego i wykonawcę w momencie jej podpisywania i wtrakcie jej realizacji, wskazując na rozwiązania prwane przyjęte w przepisach Prawa zamówień publicznych, pozbawiających ich tej możliwości.'

prof. UW dr hab. Tadeusz Kocowski

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Zmiana umowy w sprawie Zamówienia publicZnego GrzeGorz KliCH Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE GRZEGORZ KLICH • ZMIANA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Małgorzata Sieradzka INSTYTUCJE WADIUM W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Małgorzata Sieradzka ZMIANY PRZETARGOWE W ŚWIETLE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI Małgorzata Sieradzka CHARAKTER PRAWNY POSTĘPOWANIA I RODZAJE ROZSTRZYGNIĘĆ WYDAWANYCH W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW Konrad Jan Marciniak MORSKIE ZASOBY GENETYCZNE W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM Sebastian Koczur AKSJOLOGIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ PRACOWNIKA Marcin Kamiński MECHANIZM I GRANICE WERYFIKACJI SĄDOWOADMINISTRACYJNEJ A NORMY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO I ICH KONKRETYZACJA Andrzej Olaś UMORZENIE PROCESU CYWILNEGO www.ksiegarnia.beck.pl ZMIANA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO GRZEGORZ KLICH WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. UWr dr hab. Tadeusz Kocowski prof. UG dr hab. Andrzej Powałowski © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8711-6 ISBN e-book 978-83-255-8712-3 Spis treści Przedmowa ................................................................................................................. Wykaz skrótów .......................................................................................................... Wykaz literatury ....................................................................................................... Wykaz orzecznictwa ................................................................................................ Pozostałe źródła wykorzystane w pracy ............................................................. Wprowadzenie ........................................................................................................... Rozdział I. Charakterystyka zamówień publicznych ....................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Geneza prawa zamówień publicznych ................................................... § 3. Źródła prawa zamówień publicznych oraz ich charakter ................... § 4. Cele regulacji Prawa zamówień publicznych ........................................ I. Pojęcie mienia publicznego oraz konieczność jego ochrony .... II. Zamówienia publiczne jako forma reglamentacji mienia publicznego ....................................................................................... § 5. Podstawowe zasady Prawa zamówień publicznych ............................. I. Zasada uczciwej konkurencji i proporcjonalności ..................... II. Zasada równego traktowania wykonawców ................................ III. Zasada bezstronności i obiektywizmu .......................................... IV. Zasada udzielania zamówienia wyłącznie podmiotom wyłonionym zgodnie z przepisami ustawy .................................. V. Zasady jawności, przejrzystości i pisemności .............................. VI. Prymat trybów przetargowych ...................................................... § 6. Procedura udzielania zamówienia publicznego – ogólna charakterystyka .......................................................................................... I. Organizacja udzielania zamówień publicznych .......................... II. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ....................................................................................... III. Tryby udzielania zamówień publicznych .................................... § 7. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział II. Zamówienie publiczne w świetle prawa cywilnego .................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Pojęcie oraz elementy umowy ................................................................ I. Pojęcie oraz rodzaje umów ............................................................ XI XIII XIX XLIX LVII 1 11 11 12 23 30 34 41 45 48 53 55 56 58 62 63 64 67 73 82 85 85 88 88 V Spis treści II. Treść umowy .................................................................................... III. Strony umowy .................................................................................. IV. Przedmiot umowy ............................................................................ § 3. Swoboda umów, w tym swoboda dokonywania zmian umów cywilnoprawnych ....................................................................................... I. Pojęcie zasady swobody umów ..................................................... II. Elementy konstrukcyjne swobody umów .................................... III. Swoboda podejmowania decyzji o zawarciu umowy ................. IV. Swoboda wyboru kontrahenta (trybu zawarcia umowy) .......... V. Swoboda kształtowania treści umowy, w tym swoboda zmiany treści umowy ...................................................................... VI. Prywatnoprawne a publicznoprawne ograniczenia zasady swobody umów ................................................................................ § 4. Metody dokonywania zmian umów cywilnoprawnych ...................... I. Zmiana dokonywana na podstawie swobodnej decyzji stron ... II. Zmiana dokonywana na podstawie klauzul umownych ........... III. Zmiana dokonywana jako realizacja istniejącego nakazu ......... § 5. Elementy stosunku zobowiązaniowego podlegające zmianom .......... I. Elementy podmiotowe .................................................................... II. Elementy przedmiotowe ................................................................. § 6. Umowa w sprawie zamówienia publicznego – informacje podstawowe ................................................................................................ I. Zawarcie umowy jako podstawowy sposób zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ................. II. Forma oraz elementy umowy w sprawie zamówienia publicznego ....................................................................................... III. Publicznoprawny charakter ograniczeń swobody kontraktowania w Prawie zamówień publicznych ..................... § 7. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział III. Europejskie uwarunkowania zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego .................................................................................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Pojęcie dorobku prawnego Unii Europejskiej ...................................... § 3. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ............ § 4. Akty wydawane przez Komisję Europejską .......................................... § 5. Regulacja europejska przed wejściem w życie nowych dyrektyw – podsumowanie ........................................................................................... § 6. Projekt nowej dyrektywy klasycznej ...................................................... § 7. Nowa regulacja UE ................................................................................... § 8. Regulacja zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w prawodawstwach wybranych państw członkowskich ...................... VI 100 104 109 115 115 120 122 125 130 135 140 140 143 147 155 155 157 160 160 163 168 170 173 173 175 179 186 188 191 195 200 Spis treści I. Uwagi ogólne .................................................................................... II. Regulacja francuska ......................................................................... III. Regulacja niemiecka ........................................................................ IV. Regulacja brytyjska na przykładzie prawa angielskiego i walijskiego ....................................................................................... § 9. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział IV. Ograniczenia dokonywania zmian o charakterze przedmiotowym w umowach w sprawie zamówienia publicznego ........ § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Potrzeba istnienia ustawowych ograniczeń dokonywania zmian umów w sprawie zamówienia publicznego ........................................... § 3. Publicznoprawny charakter normatywnych ograniczeń dokonywania zmian umów ustanowionych w Prawie zamówień publicznych ................................................................................................. I. Cel oraz charakter prawny ograniczeń ........................................ III. Ograniczenia wynikające z Prawa zamówień publicznych jako forma reglamentacji publicznoprawnej ....................................... IV. Dobra chronione przez ograniczenie swobody dokonywania zmian umów ustanowionych w Prawie zamówień publicznych ....................................................................................... § 4. Ewolucja regulacji ograniczeń dokonywania zmian umów w sprawie zamówienia publicznego ....................................................... § 5. Ograniczenia dokonywania zmian przedmiotowych wynikające z ustawy – Prawo zamówień publicznych ............................................. I. Przyczyny wprowadzenia zmian ................................................... II. Charakter i zakres zmian umowy możliwych do dokonania bez konieczności spełnienia warunków określonych w art. 144 PrZamPubl ..................................................................... III. Ogólny zakaz istotnych modyfikacji postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy ......................................................................... IV. Pojęcie zmian istotnych oraz dopuszczalność nieistotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty .......... V. Dopuszczenie zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty zamieszczonej w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako przesłanka uchylenia ogólnego zakazu ........................................ VI. Konieczność określenia warunków ewentualnej zmiany .......... § 6. Zakaz dokonywania zmian, które zmieniałyby zakres świadczenia wykonawcy w stosunku do jego zobowiązania zawartego w ofercie . I. Pojęcie świadczenia na gruncie art. 140 ust. 1 PrZamPubl ....... 200 202 205 207 211 213 213 215 218 218 230 232 237 249 252 261 266 275 293 300 303 303 VII Spis treści II. Zakres świadczenia wykonawcy określony w ofercie ................. III. Prawne konsekwencje naruszenia zakazu .................................... § 7. Zakaz dokonywania zmian, które wykraczałyby poza określenie przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ ............................................ I. Pojęcie przedmiotu zamówienia ................................................... II. Przyczyny oraz charakter prawny zakazu .................................... III. Prawne konsekwencje naruszenia zakazu .................................... § 8. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział V. Ograniczenia dokonywania zmian podmiotowych w umowach w sprawie zamówienia publicznego ....................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Publicznoprawna modyfikacja cywilnoprawnej swobody zmiany umowy ......................................................................................................... § 3. Problematyka zmian podmiotowych po stronie zamawiającego ....... § 4. Przejęcie długu ........................................................................................... I. Dopuszczalność przejęcia długu na gruncie ustawy – Prawo zamówień publicznych .................................................................... II. Umowa pomiędzy wierzycielem a przejemcą za zgodą dotychczasowego dłużnika ............................................................. III. Umowa pomiędzy przejemcą a dotychczasowym dłużnikiem zawierana za zgodą wierzyciela ..................................................... § 5. Zmiany podmiotowe po stronie wykonawcy a problematyka konsorcjum ................................................................................................. § 6. Kumulatywne przystąpienie do długu ................................................... I. Dopuszczalność kumulatywnego przystąpienia do długu na gruncie ustawy – Prawo zamówień publicznych .................. II. Konfiguracje podmiotowe kumulatywnego przystąpienia do długu a regulacja ustawy – Prawo zamówień publicznych ....... § 7. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział VI. Skutki niedochowania publicznoprawnych warunków modyfikacji umowy w sprawie zamówienia publicznego ........................ § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Cywilnoprawne skutki niedochowania ograniczeń zmian przedmiotowych umowy w sprawie zamówienia publicznego .......... I. Nieważność a unieważnienie ......................................................... II. Unieważnienie jako skutek niedochowania wymogów określonych w art. 144 ust. 1 oraz art. 140 ust. 1 i 3 PrZamPubl ........................................................................................ § 3. Naruszenie ustawowych ograniczeń zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego jako przesłanka skorzystania ze środków ochrony prawnej przewidzianych Prawem zamówień publicznych . VIII 304 306 309 309 310 312 314 317 317 321 328 337 337 340 343 345 350 350 352 357 359 359 362 362 367 372 Spis treści § 4. Możliwość unieważnienia dokonanych zmian przed sądem powszechnym ............................................................................................. I. Uwagi ogólne .................................................................................... II. Rodzaj i podstawy powództwa oraz podmioty legitymowane do jego wniesienia ........................................................................... III. Skutki uwzględnienia powództwa ................................................. § 5. Wnioski ....................................................................................................... Zakończenie ............................................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 378 378 381 389 391 395 405 IX Przedmowa Niniejsza monografia stanowi poprawioną wersję rozprawy doktorskiej pt. Publicz- noprawne ograniczenia realizacji zamówienia publicznego, obronionej 17.9.2015 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W związku z powyższym chciałbym w tym miejscu złożyć szczególne wyrazy wdzięcz- ności mojemu Promotorowi prof. dr. hab. Karolowi Kiczce za wieloletnią pomoc i opiekę naukową przy tworzeniu niniejszej pracy. Pragnę także podziękować Recen- zentom rozprawy doktorskiej: prof. UWr dr. hab. Tadeuszowi Kocowskiemu oraz prof. UG dr. hab. Andrzejowi Powałowskiemu za cenne spostrzeżenia i uwagi, dzięki którym mogłem zweryfikować niektóre z moich koncepcji oraz dokonać niezbędnych popra- wek, przygotowując niniejszą monografię do druku. Chciałem również w sposób szcze- gólny podziękować moim najbliższym: żonie oraz moim rodzicom za wsparcie oraz motywację niezbędną dla przygotowaniu tej pracy. Wrocław, grudzień 2016 r. Grzegorz Klich XI Wykaz skrótów 1. Źródła prawa CenyU ............................................. ustawa z 9.5.2014 r. o cenach towarów i usług (Dz.U. poz. 915) DostInfPublU ................................. ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji pu- dyrektywa 2014/24/UE ................. dyrektywa Parlamentu Europejskiego blicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 782) i Rady 2014/24/UE z 26.2.2014 r. w sprawie zamówień pu- blicznych (Dz.Urz. UE L z 2014 r. Nr 94, s. 65) i Rady z 26.2.2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wod- nej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.Urz. UE L z 2014 r. Nr 94, s. 243) dyrektywa 2014/25/UE ................. dyrektywa Parlamentu Europejskiego EKSL ................................................ Europejska Karta Samorządu Terytorialnego r. 15.10.1985 sporządzona w Strasburgu (Dz.U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607) FinPublU ........................................ ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych GATT .............................................. Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny Konstytucja RP .............................. ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej (Dz.U. z 2007 r. Nr 44, poz. 278) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380) Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483) KPA ................................................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) KRO ................................................. ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuń- wilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101) czy (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 2082 ze zm.) KSH ................................................. ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych KZ .................................................... (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030) rozporządzenie Prezydenta RP z 27.10.1933 r. – Ko- deks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598) XIII Wykaz skrótów OdpDyscFinPublU ........................ ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 168) OchrZwierzU ................................. ustawa z 21.8.1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. OKiKU ............................................ ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i kon- PrBank ............................................ ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe sumentów (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.) z 2013 r. poz. 856) PrBud .............................................. ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. PrEnerg ........................................... ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne PrPrzew ........................................... ustawa z 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe PrSpółdz .......................................... ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze PrTel ................................................ ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 128) Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 915 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 21) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 ze zm.) nych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.) PrZamPubl ..................................... ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicz- SamGminU ..................................... ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym SamPowU ....................................... ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym SamWojU ....................................... ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa UbezpObowU ................................ ustawa z 22.5.2003 r. o ubezpieczeniach obowiąz- kowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyj- nym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunika- cyjnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 392 ze zm.) r. o własności WłLokU .......................................... ustawa z 24.6.1994 lokali (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1892 ze zm.) ZamPublU ...................................... ustawa z 10.6.1994 r. o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.) ZamPublUZm16 ............................ ustawa z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo za- mówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) ZNKU ............................................. ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej kon- TFUE ............................................... Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 25.3.1957 r., dawniej: traktat ustanawiający kurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503) XIV Wykaz skrótów Europejską Wspólnotę Gospodarczą (1958–1993) oraz traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (1993–2009) (wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE z 26.10.2012 r., C 326) TUE ................................................. Traktat o Unii Europejskiej z 7.2.1992 r. (wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE z 26.10.2012 r., C 326) 2. Organy orzekające ETS .................................................. Europejski Trybunał Sprawiedliwości KIO .................................................. Krajowa Izba Odwoławcza NSA ................................................. Naczelny Sąd Administracyjny sąd apelacyjny SA .................................................... SO .................................................... sąd okręgowy SN .................................................... Sąd Najwyższy TSUE ............................................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej WSA ................................................ wojewódzki sąd administracyjny ZA .................................................... Zespół Arbitrów 3. Publikacje i czasopisma ACNC .............................................. Acta Universitatis Nicolai Copernici AUMCS ........................................... Acta Universitatis Mariae Curie-Sklodowska AUWr .............................................. Acta Universitatis Wratislaviensis KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Publicznego Mon. Zam. Pub. ............................ Monitor Zamówień Publicznych MoP ................................................. Monitor Prawniczy NP .................................................... Nowe Prawo OSA ................................................. Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN ................................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNAPU ........................................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administra- OSNC .............................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCP ............................................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNKW .......................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Woj- i Pracy skowa OSNP ............................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich OTK ................................................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PPA .................................................. Przegląd Prawa i Administracji PPH ................................................. Przegląd Prawa Handlowego XV Wykaz skrótów PUG ................................................. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego PZP .................................................. Prawo Zamówień Publicznych RPiE ................................................. Ruch Prawniczy i Ekonomiczny RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Sam. Teryt. ..................................... Samorząd Terytorialny SPE ................................................... Studia Prawno-Ekonomiczne St. Iur. Sil. ....................................... Studia Iuridica Silesia TPP .................................................. Transformacje Prawa Prywatnego Zam. Pub. Dor. .............................. Zamówienia Publiczne Doradca 4. Inne BGB ................................................. Bürgerliches Gesetzbuch BGBl. ............................................... Das Bundesgesetzblatt Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Dz.U. R.P. ....................................... Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dz.Urz. UE ..................................... Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dz.Urz. WE .................................... Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich EKSL ................................................ Europejska Karta Samorządu Lokalnego GWB ................................................ Gesetz gegen Wettbewerbsbeschkränkungen n. ...................................................... następny ONZ UNCITRAL .......................... Komisja ONZ do Spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego por. .................................................. porównaj poz. .................................................. pozycja red. ................................................... redakcja s. ....................................................... SIWZ ............................................... t. ....................................................... t.j. ..................................................... TRLCAP ......................................... ustawa o zamówieniach udzielanych przez hisz- pańskie jednostki administracji publicznej (BOE Nr 148 z 21.6.2000 r., s. 21775) strona specyfikacja istotnych warunków zamówienia tom tekst jednolity UE .................................................... Unia Europejska VgV ................................................. Vergabeverordnung VOB/A ............................................ Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen VOB/B ............................................. Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen VOF ................................................. Vergabe- und Vertragsordnungen für freiberufli- – Teil A – Teil B che Dienstleistungen XVI Wykaz skrótów Teil A VOL/A ............................................ Vergabe- und Vertragsordnungen für Leistungen – VOL/B ............................................. Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausfüh- rung von Leistungen – Teil B z. ....................................................... zeszyt zasady MKH .................................. ze zm. .............................................. ze zmianami zob. .................................................. zobacz zasady Międzynarodowych Kontraktów Handlo- wych XVII Wykaz literatury Adach-Nerwińska A., Wala A., Pieróg J., Istotne postanowienia umowy o zamówienie publiczne – jako zabezpieczenie sprawnego wykorzystywania środków unijnych, w: E. Adamowicz, J. Sadowy (red.), Zamówienia publiczne jako instrument spraw- nego wykorzystania środków unijnych, Gdańsk–Warszawa 2012 Arrow K.J., Insurance, Risk and Resource Allocation in theory of Risk-bearing, Essays in the Theory of Risk-Bearing, Chicago 1971 Arrowsmith S., Government procurement and Judicial Review, Toronto 1988 Arrowsmith S., Implementation of the new EC procurement directives and the Alcatel ruling in England and Wales and Northern Ireland: a review of the new legislation and guidelines, Public Procurement Law Review 2006, Nr 3 Arrowsmith S., Public Procurement: Basic Concepts and the Coverage of Procurement Rules, w: S. Arrowsmith (red.), Public Procurement Regulation: An Introduction, Nottingham 2010 Arrowsmith S., The law of Public and Utilities Procurement, London 2005 Arrowsmith S., Craven R., Competitive dialogue in the United Kingdom, w: S. Arrow- smith, S. Treumer (red.), Competitive Dialogue in EU Procurement, Cambridge 2012 Arrowsmith S., Linarelli J., Wallace D., Regulating Public Procurement: National and International Perspectives, Haga 2000 Arystoteles, Etyka nikomachejska, 1160 a, w: D. Gromska, L. Regner, W. Wróblew- ski (red.), Arystoteles. Dzieła wszystkie, t. 5, Warszawa 1996 Arystoteles, Polityka, Warszawa 1964 Badcoe P., Best Value-A New Approach in the UK, w: S. Arrowsmith, M. Trybus (red.), Public Procurement. The Continuing Revolution, Haga 2003 Baehr J., w: T. Czajkowski (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2006 1999 Warszawa 2006 Baehr J., Kwieciński T., Komentarz do ustawy o zamówieniach publicznych, Warszawa Baehr J., Stawicki A., w: T. Czajkowski (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Bailey S., Cases, Materials Commentary on Administrative Law, London 2005 Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, 2012 Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2010 Banaszczyk Z., Stosunek cywilnoprawny, w: M. Safjan (red.), System Prawa Prywat- nego, t. 1, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2007 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: