Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00085 041139 15678474 na godz. na dobę w sumie
Zmiany w cenach transferowych - ebook/pdf
Zmiany w cenach transferowych - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 34
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3744-0902-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> podręczniki
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1932, dalej: ustawa nowelizacyjna), która wnosi istotne zmiany do dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących cen transferowych. Odpowiednie przygotowanie się do zmian powinno stać się, w najbliższych miesiącach, priorytetem polskich podmiotów, współpracujących z podmiotami powiązanymi. Publikacja niniejsza ukierunkowana jest na syntetyczną identyfikację zakresu nowych obowiązków, jakim podlegać będą polskie podmioty współpracujące z podmiotami powiązanymi oraz praktyczne aspekty związane ze sporządzeniem dokumentacji podatkowej w nowym stanie prawnym.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zmiany w cenach transferowych Zmiany w cenach transferowych Szczególne obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze w stanie prawnym od 1 stycznia 2017 r. Wprowadzenie 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podat- ku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1932, dalej: ustawa nowelizacyjna), która wnosi istotne zmiany do dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących cen transfero- wych, głównie w zakresie art. 9a oraz art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób praw- nych (dalej: updop) oraz odpowiednio art. 25 i 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof). Wśród nich wskazać należy na rozszerzenie obowiązków dokumentacyjnych i spra- wozdawczych, spoczywających na podatnikach dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi. Ich zakres, determinowany rozmiarem (skalą) prowadzonej działalności, obejmie: „„ dokumentację lokalną (local file), „„ dokumentację grupową (master file), „„ analizy danych porównawczych, „„ oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, „„ uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi oraz pod- miotami z tzw. rajów podatkowych (CIT-TP, PIT-TP), „„ raportowanie według krajów (country-by-country reporting; CIT-CBC). Odpowiednie przygotowanie się do zmian powinno stać się w najbliższych miesiącach priorytetem polskich podmiotów współpracujących z podmiotami powiązanymi. Niniejsza publikacja jest ukierunkowana na syntetyczną identyfikację zakresu nowych obowiązków, jakim będą podlegać polskie podmioty współpracujące z podmiotami powią- zanymi, oraz na praktyczne aspekty związane ze sporządzeniem dokumentacji podatkowej w nowym stanie prawnym. 1. Zakres podmiotowy obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych 1.1. Zmiana definicji powiązania kapitałowego Istotną nowością, począwszy od 1 stycznia 2017 r., jest podniesienie progu powią- zań kapitałowych (krajowych oraz zagranicznych) z 5 na 25 . Oznacza to, że krąg podmiotów powiązanych kapitałowo dla wielu podatników będzie znacznie węższy niż w stanie prawnym do tej daty. Rysunek 1 prezentuje porównanie przepisów sprzed i po nowelizacji. Wrzesień 2016 3 IFK Zmiany w cenach transferowych Rysunek 1. Zmiana w kryterium powiązań kapitałowych udział w kapitale ≥ 5 do 31 grudnia 2016 r. udział w kapitale ≥ 25 od 1 stycznia 2017 r. Źródło: odpowiednio art. 11 ust. 5a updop oraz art. 25a ust. 5a updof Nie należy jednak zapominać, że obok tego rodzaju zależności mogą zaistnieć związki między podmiotami przejawiające się udziałem w zarządzaniu lub kontroli, które nie zostały szczegółowo zdefiniowane w ustawie. W tym zakresie ustawodawca nie przewidział żadnych zmian również po 31 grudnia 2016 r. Ponadto utrzymane zostało źródło powiązania między mającymi siedzibę, zarząd lub miej- sce zamieszkania na terytorium Polski: osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednost- kami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, jakie stanowią relacje rodzinne, ze stosunku pracy oraz majątkowe. Wskazane zależności mogą mieć miejsce między takimi podmiotami lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające, kontrolne lub nadzorcze. Przez powiązanie rodzinne rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia. UWaga 1.2. Wielkość podmiotu a zakres ciążących na nim obowiązków Podkreślenia wymaga, że intencją prawodawcy, wyrażoną w uzasadnieniu do ustawy nowelizacyjnej, było ograniczenie obowiązków dokumentacyjnych dla podatników prowadzą- cych działalność w mniejszym rozmiarze. Miernikiem jej skali dla podmiotów podlegających regulacjom zarówno ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i ustawy o podat- ku dochodowym od osób fizycznych postanowiono uczynić przychody lub koszty, w rozumie- niu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych. Wielkości te muszą przekroczyć w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 000 000 euro, aby w ogóle rozpatrywać konieczność sporządzenia dokumentacji podatko- wej. Sformułowanie przepisu prowadzi do konkluzji, że podatnik może przekroczyć wskaza- ną wartość progową: „„ samymi przychodami, „„ samymi kosztami, „„ zarówno samymi przychodami, jak i samymi kosztami. Natomiast sytuacja, gdy ani same przychody, ani same koszty nie przekraczają 2 000 000 euro, ale jednocześnie ich suma przekracza tę wielkość, nie skutkowałaby żadnymi obowiązkami sprawozdawczymi z perspektywy cen transferowych. Takie stanowisko potwier- dza również interpretacja indywidualna z 17 czerwca 2016 r. (sygn. IBPB-1-2/4510-431/16/JW). 4 Wrzesień 2016 IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zmiany w cenach transferowych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: