Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00498 008339 11005468 na godz. na dobę w sumie
Zmiany w prawie karnym wykonawczym w latach 2009-2014 - ebook/pdf
Zmiany w prawie karnym wykonawczym w latach 2009-2014 - ebook/pdf
Autor: , , , , , , , , , , , , , Liczba stron: 251
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6981-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prawo karne wykonawcze w toku swojej ewolucji stało się skomplikowanym zespołem kilkudziesięciu aktów prawnych różnej rangi, wśród których nadrzędną rolę zachował Kodeks karny wykonawczy z 1997 roku.

Liczba zmian, które dotyczą tej gałęzi prawa karnego w ostatnich latach, jak i ich charakter oraz zakres sprawia, że konieczna stała się potrzeba ich kompleksowej analizy. W niniejszej książce podjęto próbę skomentowania najważniejszych z nich, nie ograniczając się przy tym tylko do krytyki nowych rozwiązań. Niektóre z nich, zgodnie z intencjami ustawodawcy, już sprawdziły się w praktyce, prowadząc m.in. do uproszczenia postępowania wykonawczego i wzmocnienia jego dynamiki. Poszczególni Autorzy wskazują jednocześnie na szereg przepisów, których wprowadzenie spowodowało niespójności w obrębie systemu prawa karnego czy też pogłębiło istniejące trudności interpretacyjne. Są także takie zmiany, które jawnie ignorują podstawowe zasady na jakich opiera się prawo karne wykonawcze (tj. zasada indywidualizacji) czy też przeczą regułom racjonalnie prowadzonej polityki wykonania kar. Wszystkie one opatrzone zostały stosownymi propozycjami ich poprawy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE ZMIANY W PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM W LATACH 2009–2014 Redaktor ADAM KWIECIŃSKI Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ADAM KWIECIŃSKI • ZMIANY W PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM W LATACH 2009–2014 Polecamy nasze publikacje w serii Monografie Prawnicze: Wojciech Piątek POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ WYROKU SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Jan Chmielewski POJĘCIE NADRZĘDNEGO INTERESU PUBLICZNEGO W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM Bartłomiej Gadecki OCHRONA PODWODNEGO DZIEDZICTWA KULTURY. ASPEKTY PRAWNOKARNE I KRYMINOLOGICZNE Małgorzata Czerwińska, dr Paweł Czarnecki (red.) KATALOG DOWODÓW W POSTĘPOWANIU KARNYM Marcin Dudzik PRAWO KARNE WOBEC NARAŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO NA NIEBEZPIECZEŃSTWO www.ksiegarnia.beck.pl ZMIANY W PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM W LATACH 2009–2014 Redaktor ADAM KWIECIŃSKI WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. dr hab. Zofia Sienkiewicz Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6980-8 ISBN e-book 978-83-255-6981-5 Spis treści Autorzy   ............................................................................................................................  IX Wykaz skrótów   ...............................................................................................................  XI Bibliografia   .....................................................................................................................  X Słowo wstępne   ................................................................................................................  XX Rozdział 1. Rola sądu w prawie karnym wykonawczym. Uwagi na tle zmian w zakresie właściwości i zasad orzekania w toku postępowania wykonawczego   .........................................................................................................  § 1.  Uwagi wprowadzające  ....................................................................................  § 2.  Właściwość sądu w postępowaniu wykonawczym  ....................................  § 3.  Zasada niezaskarżalności postanowień  ......................................................  § 4.  Wykonalność postanowień  ...........................................................................  § 5.  Uzasadnianie wniosków w toku postępowania wykonawczego  .............  § 6.  Udział stron w postępowaniu przed sądem  ................................................  Rozdział II. Zmiany w zakresie odpłatności za pracę skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. Rozważania na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego   ......................................................  § 1.  Zasada odpłatności za pracę skazanych a powszechność zatrudnienia  w polskim systemie penitencjarnym  ...........................................................  § 2.  Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 23 lutego 2010 r.  ...................  § 3.  Wysokość wynagrodzenia przypadająca skazanemu – czy Trybunał  Konstytucyjny pomógł skazanym?  ..............................................................  § 4.  Wynagrodzenie skazanych w wybranych państwach europejskich  .......  Rozdział III. Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem w płaszczyźnie wykonawczej – wybrane aspekty   ............................................  § 1.  Uwagi wprowadzające  ....................................................................................  § 2.  Konsekwencje uchylania się od obowiązku naprawienia szkody  ...........  § 3.  Podsumowanie  ................................................................................................  Rozdział IV. Nowe unormowania dotyczące instytucji przerwy wykonania kary pozbawienia wolności   ..................................................................................  § 1.  Regulacje poprzedzające uchwalenie KKW z 1997 r.  ................................  § 2.  Przerwa w tekście pierwotnym KKW z 1997 r.  ..........................................  1 1 4 9 11 13 14 17 17 23 26 29 31 31 32 39 41 41 43  Spis treści § 3.  Nowelizacja KKW z 2003 r.  ...........................................................................  § 4.  Przesłanki fakultatywne przerwy po nowelizacji KKW z 2011 r.  ...........  § 5.  Nadzór nad sposobem wykorzystania przerwy  .........................................  § 6.  Odwołanie przerwy  ........................................................................................  § 7.  Zagadnienia strony formalno-prawnej  .......................................................  § 8.  Podsumowanie  ................................................................................................  Rozdział V. Środki oddziaływania penitencjarnego w świetle zmian Kodeksu karnego wykonawczego. Wybrane problemy   ..................................  § 1.  Resocjalizacyjny cel wykonywania kary pozbawienia wolności  .............  § 2.  Oddziaływanie penitencjarne  .......................................................................  § 3.  Praca  ..................................................................................................................  § 4.  Nauczanie  .........................................................................................................  § 5.  Zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe  ...................................................  § 6.  Podsumowanie  ................................................................................................  Rozdział VI. Nowy kształt przepisów służących przygotowaniu skazanego do opuszczenia zakładu karnego i określających warunki udzielania mu pomocy. Wzmocnienie efektywności procesu readaptacyjnego czy tylko racjonalizacja jego kosztów?   ................................................................................  § 1.  Uwagi wprowadzające  ....................................................................................  § 2.  Efektywność procesu przygotowującego skazanego do opuszczenia  zakładu karnego a regulacje w zakresie klasyfikacji penitencjarnej  ......  § 3.  Zmiany przepisów w obrębie art. 164–168 KKW  ......................................  § 4.  Wybrane zagadnienia związane z  udziałem kuratorów sądowych  w przygotowaniu skazanych do życia po zwolnieniu z jednostki  penitencjarnej  ..................................................................................................  § 5.  Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej  .........  § 6.  Podsumowanie  ................................................................................................  Rozdział VII. Wykonywanie tymczasowego aresztowania w kontekście nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego   .................................................  § 1.  Uwagi wprowadzające  ....................................................................................  § 2.  Procedura skargowa osób tymczasowo aresztowanych  ...........................  § 3.  Art. 141a § 1 KKW  ..........................................................................................  § 4.  Korespondencja osób tymczasowo aresztowanych  ...................................  § 5.  Zmiany mające charakter porządkujący i dostosowany  (art. 222 § 2 pkt 7, art. 212a, art. 213 KKW)  ...............................................  § 6.  Widzenia osób tymczasowo aresztowanych  ...............................................  Rozdział VIII. Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności w kontekście zmian Kodeksu karnego wykonawczego w latach 2009–2014   ................................................................................................  I 45 47 49 53 58 60 63 63 65 66 72 73 77 79 79 81 84 89 93 95 97 97 100 102 104 106 109 113 Spis treści § 1.  Uwagi wprowadzające  ....................................................................................  § 2.  Modyfikacja zasady indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia  wolności w nowelizacjach Kodeksu karnego wykonawczego w latach  2009–2014. Charakter i kierunek zmian  .....................................................  § 3.  Podsumowanie  ................................................................................................  Rozdział IX. Przyznany pakiet praw czy wolności wypracowane? Status prawny więźnia   .......................................................................................................  § 1.  Treść i zakres statusu prawnego  ...................................................................  § 2.  Odrębny status prawny dla pozbawionych wolności  ................................  § 3.  Skarga – skuteczny środek wobec arbitralności administracji  więziennej?  .......................................................................................................  § 4.  Cel wykonania kary pozbawienia wolności a status więźnia ...................  Rozdział X. Zmiany prawa karnego wykonawczego wprowadzone w latach 2009–2014 odnoszące się do kary ograniczenia wolności   ............  § 1.  Rola kuratora w procesie organizacji wykonywania kary ograniczenia  wolności  ............................................................................................................  § 2.  Podmioty zatrudniające skazanych na karę ograniczenia wolności  oraz określenie czasu i miejsca pracy  ..........................................................  § 3.  „Zgoda” na wykonywanie kary ograniczenia wolności i przesłanki  skierowania wniosku o orzeczenie kary zastępczej  ..................................  § 4.  Współpraca kuratora z podmiotami zatrudniającymi skazanych  .........  § 5.  Czas pracy skazanych  .....................................................................................  § 6.  Orzekanie kary zastępczej  .............................................................................  § 7.  Podsumowanie  ................................................................................................  Rozdział XI. Zmiany w przepisach dotyczących wykonywania kary grzywny   ....................................................................................................................  § 1.  Uwagi wprowadzające  ....................................................................................  § 2.  Formy wykonywania grzywny zmierzające do jej wyegzekwowania  w postaci pierwotnej (orzeczonej przez sąd meriti)  ..................................  § 3.  Zastępcze formy wykonywania kary grzywny  ...........................................  § 4.  Umorzenie kary grzywny  ..............................................................................  § 5.  Kwestie procesowe związane z postępowaniem w przedmiocie  wykonania kary grzywny (zaskarżalność postanowień, udział stron  i innych osób w posiedzeniach sądu)  ...........................................................  § 6.  Podsumowanie  ................................................................................................  Rozdział XII. Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności jako instytucja polityczno-kryminalna   .........  § 1.  Uwagi wprowadzające  ....................................................................................  113 116 133 137 137 138 151 153 157 157 159 163 167 170 172 173 175 175 177 182 189 190 192 197 197 II Spis treści § 2.  Spór o istotę warunkowego przedterminowego zwolnienia  ....................  § 3.  Zmiana przesłanek stosowania warunkowego przedterminowego  zwolnienia  ........................................................................................................  § 4.  Okres próby przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu  ...........  § 5.  Problem niezawisłości sądu penitencjarnego  .............................................  § 6.  Podsumowanie  ................................................................................................  Rozdział XIII. Ewolucja instytucji obrony z urzędu w postępowaniu wykonawczym   .........................................................................................................  § 1.  Geneza instytucji obrony z urzędu  ..............................................................  § 2.  Regulacje ustawowe instytucji obrony z urzędu w latach 1928–1997  ....  § 3.  Projekty zmian instytucji obrony z urzędu 2004–2013  ............................  § 4.  Instytucja obrony z urzędu w świetle nowelizacji KPK z 2013 r.  oraz postulatów de lege feranda  ....................................................................  Indeks rzeczowy   ............................................................................................................  198 200 202 203 206 209 209 210 215 217 221 III Autorzy Patrycja Chabier – adwokat, doktorantka w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego  Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka prac z zakresu prawa karnego wykonawczego  koncentrujących się na zagadnieniu obrony w postępowaniu wykonawczym. Prof. UWr dr hab. Tomasz Kalisz – Kierownik Katedry Prawa Karnego Wykonawczego  Uniwersytetu Wrocławskiego, redaktor naczelny Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego,  recenzent w czasopismach Ius Novum i Przegląd Więziennictwa Polskiego. Członek  Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Autor prac z zakresu prawa  karnego wykonawczego i polityki kryminalnej. Prof. WSB dr Małgorzata Kuć – adiunkt Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  Jana Pawła II, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą  w Poznaniu, autorka prac z zakresu kryminologii, prawa karnego wykonawczego, wik- tymologii, suicydologii i bezpieczeństwa. Dr Adam Kwieciński – adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu  Wrocławskiego, Kierownik Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Wykonawczego  na Uniwersytecie Wrocławskim. Sekretarz Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego. Autor  publikacji z zakresu prawa karnego wykonawczego, w szczególności poświęconych pro- blematyce postępowania ze sprawcami z zaburzeniami psychicznymi. Prof. UWr dr hab. Anna Muszyńska – sędzia, pracownik Katedry Prawa Karnego  Materialnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka prac, głównie z zakresu prawa  karnego, w tym komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Dr Bogdan Myrna – prokurator, autor prac poświęconych tematyce prawa procesowego  i karnego wykonawczego oraz prawnych aspektów działalności prokuratury. Dr hab. Aldona Nawój-Śleszyński – adiunkt w Zakładzie Nauki o Karze i Środkach  Penalnych Uniwersytetu Łódzkiego, członek Kolegium Redakcyjnego Przeglądu  Więziennictwa Polskiego oraz Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego,  opiekun naukowy studenckiego koła penitencjarnego. Autorka publikacji z zakresu pra- wa karnego wykonawczego, penitencjarystyki i polityki kryminalnej. Dr Maria Niełaczna – adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji  Uniwersytetu  Warszawskiego.  Bada  wykonywanie  kar  skrajnie  długotermino- wych, sprawców zabójstw i więźniów dożywotnich. Prowadzi uniwersytecką klini- kę art. 42 kkw, członek Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Polskiego Towarzystwa  Kryminologicznego im. St. Batawii oraz Stowarzyszenia im. Prof. Z. Hołdy. IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: