Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00343 007764 18454730 na godz. na dobę w sumie
Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 - ebook/pdf
Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 102
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2397-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od 16 lipca 2013 r. obowiązuje zmieniona ustawa o czasie pracy kierowców. Nowością jest, że kierowcy wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz prowadzący własną działalność i osobiście kierujący pojazdami nie mogą pracować dłużej niż limity określone w ustawie. Ponadto ich czas pracy musi być odnotowywany w ewidencji. Ustawa przewiduje również nowe kary za nieprzestrzeganie limitów czasu pracy. Książka „Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców” zawiera interpretację zmienionych przepisów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Biblioteka Przewoźnika Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów • porady ekspertów • przykłady rozliczeń Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 Wzory dokumentów, porady ekspertów, przykłady rozliczeń Ewa Matejczyk, Joanna Wegner-Kowalska, Łukasz Prasołek Autorzy: Ewa Matejczyk prawnik specjalizujący się w przepisach transportowych Joanna Wegner-Kowalska adwokat, były asystent sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi Łukasz Prasołek asystent sędziego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, specjalista z zakresu czasu pracy kierowców, były pracownik PIP Redakcja: Anna Kolasa Redaktor naczelna grupy wydawniczej: Aldona Kapica Menedżer produktu: Patrycja Wądołowska Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Zdjęcie na okładce: fotolia.pl Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Druk: Miller Skład i łamanie: Dariusz Ziach ISBN 978-83-269-2565-8 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2013 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Publikacja „Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwią- zania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastoso- wanie zawartych w publikacji „Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Spis treści Spis treści Wstęp ....................................................................................................................... 5 Rozdział 1. Regulacje prawne dotyczące czasu pracy kierowców ......................... 7 Rozdział 2. Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców – informacje podstawowe .......................................................................................................... 11 2.1. Z czego wynikają zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców ................... 11 2.2. Kogo dotyczy nowa ustawa ......................................................................... 12 2.3. Definicje ...................................................................................................... 13 Rozdział 3. Obowiązki kierowców wynikające z nowych przepisów ....................... 19 3.1. Czas pozostawania w dyspozycji .................................................................. 20 3.2. Czas jazdy nadal taki sam ............................................................................ 21 3.3. Przerwy w jeździe ....................................................................................... 23 3.4. Odpoczynki .................................................................................................. 29 3.4.1. Odpoczynek dzienny .......................................................................... 29 3.4.2. Odpoczynek tygodniowy ................................................................... 32 3.5. Dzienny czas pracy ...................................................................................... 35 3.6. Tygodniowy czas pracy ................................................................................ 35 3.7. Przerwy w pracy .......................................................................................... 36 3.8. Pora nocna ................................................................................................... 38 3.9. Ewidencja czasu pracy ................................................................................. 39 3.10. Kary za nieprzestrzeganie nowych wytycznych ......................................... 43 3.10.1. Kara za tygodniowy czas pracy ........................................................ 43 3.10.2. Kara za brak ewidencji ..................................................................... 45 3.10.3. Kara za brak przerw ......................................................................... 45 Rozdział 4. Wzory dokumentów ............................................................................ 47 4.1. Karta drogowa ............................................................................................. 47 4.2. Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu .................................................. 49 4.3. Oświadczenie kierowcy o wymiarze zatrudnienia ....................................... 51 4.4. Oświadczenie o wykonywaniu usług na rzecz innej firmy ........................... 52 4.5. Oświadczenie dotyczące ewidencji pracownika z poprzedniego miejsca zatrudnienia ................................................................................................. 53 4.6. Wzór tygodniowej ewidencji czasu pracy .................................................... 54 3 Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 4.7. Informacja o przepisach czasu pracy dla kierowcy pojazdu o dmc powyżej 3,5 t lub do przewozu więcej niż 9 osób wraz z kierowcą .............. 55 Rozdział 5. Ustawa o czasie pracy kierowców – tekst ze zmianami z 16 lipca 2013 r. .................................................................................................... 59 Rozdział 6. Taryfikator kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego ............................................................................................................. 77 Rozdział 7. Ważne adresy i numery telefonów ..................................................... 93 4 WStęP Planowanie czasu pracy kierowców, jego rejestrowanie i kontrolowanie to trudne i ważne czynności. Zwłaszcza że kwestia ta podlega ciągłym kontrolom ze strony Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Transportu Drogowego. Panowanie nad prawidłowością rozliczeń czasu pracy kierow- ców jest dodatkowo trudne z powodu często zmieniających się regulacji prawnych. Obecnie mamy za sobą kolejną zmianę, jaką wprowadziła ustawa z 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. W związku z tym od 16 lipca 2013 r. obowiązują nowe zasady – przepisy objęły również kierowców samozatrudnionych i właścicieli firm osobiście kierujących pojazdami. Niniejsza publikacja skierowana jest do wszystkich osób zajmujących się zawodowo transportem, do osób odpowiedzialnych za planowanie i rozliczanie czasu pracy, jak również do samych kierowców. Treści w niej zawarte mają za zadanie ułatwić interpretację zmienionych przepisów. Konkretne przykłady pomogą rozstrzygnąć niejasne kwestie, z jakimi na co dzień borykają się firmy transportowe – ich właściciele i pracownicy. 5 RoZdZiaŁ 1. REgulacJE PRaWnE dotycZącE cZaSu PRacy KiERoWcóW Kwestia czasu pracy kierowców jest regulowana przez wiele przepisów. W ich zakres wchodzi nie tylko ustawodawstwo krajowe, ale również międzynarodowe. Oto wykaz najistotniejszych aktów prawnych z tej dziedziny: z Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmienia- jące rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.Urz. UE l.102 z 11 kwietnia 2006 r.). z Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzona w Genewie 1 lipca 1970 r. (Dz.U. z 1999 r. nr 94, poz. 1086). z Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1056/97 z 11 czerwca 1997 r. dosto- sowujące do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w trans- porcie drogowym (Dz.Urz. WE L 154 z 12.06.1997 r.). z Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94). z Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jed- nolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 404). 7 z Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 1155 ze zm.). z Ustawa z 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz.U. nr 180, poz. 1494 z późn. zm.). z Ustawa z 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 601 z późn. zm.). z Ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.). z Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki mor- skiej z 23 lipca 2013 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1064). z Ustawa z 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 199, poz. 1671 z późn. zm.). z Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. nr 125, poz. 874 ze zm.). z Rozporządzenie ministra transportu z 31 lipca 2007 r. w sprawie okre- sowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040 z późn. zm.). z Rozporządzenie ministra infrastruktury z 15 kwietnia 2010 r. w spra- wie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców (Dz.U. nr 72, poz. 462). z Rozporządzenie ministra infrastruktury z 3 lipca 2002 r. w sprawie zakresu danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać na żądanie właściwego organu udzielającego licencji lub zezwolenia (Dz.U. nr 117, poz. 1010). z Rozporządzenie ministra transportu z 23 sierpnia 2007 r. w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kie- rowców oraz warunków przechowywania tych danych (Dz.U. nr 159, poz. 1128). z Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 29 czerwca 2011 r. w spra- wie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pra- 8 Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 Rozdział 1. Regulacje prawne dotyczące czasu pracy kierowców cownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. nr 135, poz. 790). z Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. nr 20, poz. 201 z późn. zm.). z Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 24 listopada 2003 r. w spra- wie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych (Dz.U. nr 208, poz. 2023 z późn. zm.). 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: