Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00414 005879 13648770 na godz. na dobę w sumie
Znaczenie transeuropejskich sieci energetycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego - ebook/pdf
Znaczenie transeuropejskich sieci energetycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 434
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9432-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tematem pracy jest kwestia powiązań zachodzących pomiędzy prawnymi aspektami budowy i funkcjonowania transeuropejskich sieci energetycznych a stanem bezpieczeństwa energetycznego. Praca zawiera analizę zarówno okoliczności prawnych (w postaci obowiązujących obecnie i poprzednio unormowań, głównie ze szczebla prawa Unii Europejskiej), jak i okoliczności faktycznych (na przykład współzależności w zakresie importu i eksportu surowców energetycznych), stąd też może być interesująca nie tylko dla przedstawicieli nauk prawnych, ale także innych dziedzin, jak również dla osób zainteresowanych coraz bardziej aktualną problematyką bezpieczeństwa energetycznego. Wobec niemożności skonstruowania precyzyjnej i niebudzącej wątpliwości definicji bezpieczeństwa energetycznego pożądane wydaje się przyjęcie, że na kwestię bezpieczeństwa energetycznego składają się trzy kluczowe elementy: zagwarantowanie ciągłości dostaw; zapewnienie zliberalizowanego i konkurencyjnego rynku energii; przestrzeganie wymogów ochrony środowiska naturalnego. Możliwe i celowe jest zatem przyjęcie definicji bezpieczeństwa energetycznego jako optymalnego stanu charakteryzującego się łączną realizacją wszystkich powyższych elementów, na który wpływają tak czynniki faktyczne (w tym na przykład sytuacja geopolityczna), jak i prawne (kształt istotnych unormowań). Pominięcie specyficznego i akcesoryjnego elementu definicyjnego bezpieczeństwa energetycznego wiązałoby się z przyjęciem zawężonej perspektywy, co pozostawałoby ze szkodą dla przeprowadzanych badań, w szczególności w kontekście nieraz szybko zmieniających się okoliczności faktycznych rzutujących na kształt polityki energetycznej i jej wielopłaszczyznowość. Analizując normy prawne regulujące budowę i funkcjonowanie transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, należy stwierdzić, że są one rzeczywiście, a nie tylko w wymiarze deklaratywnym, nakierowane na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego. Dostrzec można jednak kilka problemów, które sprawiają, że to oddziaływanie w rzeczywistości nie zawsze jest korzystne dla stanu bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej jako całości, jak również poszczególnych państw członkowskich. Praca zawiera także identyfikację tych problemów i ocenę regulacji prawnych rzutujących na kwestię bezpieczeństwa energetycznego, w tym takich, które z pozoru nie mają z nią związku.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE ZNACZENIE TRANSEUROPEJSKICH SIECI ENERGETYCZNYCH DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO ILONA PRZYBOJEWSKA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ILONA PRZYBOJEWSKA • ZNACZENIE TRANSEUROPEJSKICH SIECI ENERGETYCZNYCH DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Karol Kulig TEORIA PRACOWNICZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PORZĄDKOWEJ Dominik Gajewski (red.) MIĘDZYNARODOWE UNIKANIE OPODATKOWANIA. WYBRANE ZAGADNIENIA Małgorzata Sieradzka OPŁATY PÓŁKOWE JAKO CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI Jarosław Grykiel UPRAWNIENIA WIERZYCIELA Z UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ W RAZIE JEJ NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEZ DŁUŻNIKA Katarzyna Samulska ZASADA SZYBKOŚCI POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRAWIE POLSKIM Kinga Michałowska NIEMAJĄTKOWE WARTOŚCI ŻYCIA RODZINNEGO W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM Mikołaj Hermann, Sebastian Sykuna (red.) WYKŁADNIA PRAWA. TRADYCJA I PERSPEKTYWY www.ksiegarnia.beck.pl ZNACZENIE TRANSEUROPEJSKICH SIECI ENERGETYCZNYCH DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO ILONA PRZYBOJEWSKA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-9431-2 ISBN e-book 978-83-255-9432-9 Spis treści Przedmowa ................................................................................................................. Wprowadzenie ........................................................................................................... Wykaz skrótów .......................................................................................................... Wykaz źródeł ............................................................................................................. Rozdział I. Transeuropejskie sieci energetyczne jako obszar aktywności Unii Europejskiej immanentnie związany z kwestią bezpieczeństwa energetycznego ................................................................................................... § 1. Definicja bezpieczeństwa energetycznego ............................................. I. Bezpieczeństwo energetyczne jako stan determinowany okolicznościami faktycznymi ......................................................... II. Bezpieczeństwo energetyczne jako stan zależny od infrastruktury energetycznej .......................................................... III. Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego w prawie unijnym i polskim ............................................................................................ IV. Bezpieczeństwo energetyczne w ujęciu doktryny nauk społecznych ....................................................................................... V. Elementy konstrukcyjne pojęcia bezpieczeństwa energetycznego ................................................................................. § 2. Klasyczny element definicyjny: zagwarantowanie ciągłości dostaw energii .......................................................................................................... § 3. Specyficzny element definicyjny: zapewnienie zliberalizowanego i konkurencyjnego rynku energii ............................................................ § 4. Akcesoryjny element definicyjny: przestrzeganie wymogów ochrony środowiska naturalnego ........................................................... § 5. Transeuropejskie sieci energetyczne jako środek nakierowany na zapewnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego: traktatowe umocowanie sieci transeuropejskich ...................................................... § 6. Usytuowanie transeuropejskich sieci energetycznych w kontekście innych sfer działalności Unii Europejskiej ............................................ I. Transeuropejskie sieci energetyczne w kontekście unijnej polityki spójności ............................................................................. IX XIII XVII XXI 1 1 1 5 12 24 29 31 35 45 58 67 67 V Spis treści II. Transeuropejskie sieci energetyczne w kontekście unijnej polityki energetycznej ..................................................................... III. Transeuropejskie sieci energetyczne w kontekście unijnej polityki w zakresie środowiska naturalnego ................................ § 7. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział II. Transeuropejskie sieci energetyczne a zagwarantowanie ciągłości dostaw energii ................................................................................... § 1. Koncepcja solidarności energetycznej ................................................... I. Solidarność w prawie pierwotnym Unii Europejskiej ............... II. Solidarność energetyczna a bezpieczeństwo dostaw w aktach prawa pochodnego Unii Europejskiej .......................................... III. Solidarność energetyczna a budowa infrastruktury energetycznej w aktach prawa pochodnego Unii Europejskiej IV. Solidarność energetyczna w ujęciu doktryny .............................. V. Przyszłość solidarności energetycznej .......................................... § 2. „Geopolityka rurociągów” a podejście wolnorynkowe ....................... § 3. Prawne ukształtowanie procesu decyzyjnego w zakresie budowy i rozwoju transeuropejskiej infrastruktury energetycznej .................. § 4. Możliwość ograniczenia swobód unijnych z uwagi na interes publiczny związany z budową i rozwojem transeuropejskich sieci energetycznych – bezpieczeństwo energetyczne .................................. § 5. Pojęcie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym i implikacje klasyfikacji przesyłu i dystrybucji energii do przedmiotowej kategorii usług ................................................................ § 6. Zewnętrzny wymiar polityki energetycznej Unii Europejskiej .......... § 7. Ochrona inwestycji w transeuropejskie sieci energetyczne ................ § 8. Ochrona infrastruktury krytycznej ......................................................... § 9. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział III. Transeuropejskie sieci energetyczne a zapewnienie zliberalizowanego i konkurencyjnego rynku energii ................................ § 1. Transeuropejskie sieci energetyczne na zliberalizowanym rynku energii: antagonizm między stopniem liberalizacji a poziomem bezpieczeństwa energetycznego? ............................................................ § 2. Elementy liberalizacji sektora związane z infrastrukturą energetyczną sprzyjające zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego ........................................................................................... I. Unbundling ........................................................................................ VI 72 94 101 107 107 107 112 122 136 142 148 154 169 171 178 185 198 200 209 209 224 225 Spis treści II. Zasada dostępu stron trzecich (TPA) ........................................... III. Zastrzeżenia co do zakresu liberalizacji i konkurencji wzmacniające bezpieczeństwo energetyczne ............................... 1. Klauzula Gazpromu .................................................................. 2. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję i zakaz nadużywania pozycji dominującej jako instrumenty wzmacniające bezpieczeństwo dostaw ................................... § 3. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział IV. Transeuropejskie sieci energetyczne a przestrzeganie wymogów prawa ochrony środowiska ......................................................... § 1. Bezpieczeństwo ekologiczne jako implikacja zasady zrównoważonego rozwoju i zasady integracji ...................................... § 2. Bezpieczeństwo ekologiczne jako wynik adekwatnego wyważenia rozbieżnych celów w kontekście złożonego charakteru unijnej polityki w dziedzinie środowiska naturalnego ..................................... § 3. Klauzula nadrzędnego interesu publicznego jako uzasadnienie odstąpienia od wymogów prawa ochrony środowiska ....................... § 4. Powiązania między unormowaniami dotyczącymi transeuropejskich sieci energetycznych a unormowaniami w zakresie prawa ochrony środowiska .................................................. § 5. Zagrożenia związane z budową i rozwojem infrastruktury energetycznej i ich wpływ na wymiar prewencyjny i sankcyjny unormowań prawa ochrony środowiska ............................................... § 6. Wnioski ....................................................................................................... Zakończenie ............................................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 247 264 265 273 280 287 287 300 326 330 338 357 365 375 VII Przedmowa Niniejsza monografia stanowi zaktualizowaną i zmodyfikowaną wersję pracy dok- torskiej autorki, pisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Biernata w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i obronionej w czerwcu 2015 r. Tematem pracy jest kwestia powiązań zachodzących pomiędzy prawnymi aspek- tami budowy i funkcjonowania transeuropejskich sieci energetycznych a stanem bez- pieczeństwa energetycznego. Tak określona tematyka skutkuje również koniecznością dokonania w ramach pracy analizy prawnych instrumentów bezpieczeństwa energe- tycznego w kontekście budowy i funkcjonowania transeuropejskiej infrastruktury ener- getycznej. Jak wskazuje sam temat, praca dotyczyć będzie głównie prawa unijnego, z szerszym odniesieniem do prawa polskiego w przypadkach, gdy odniesienie takie jest uzasadnione w kontekście prowadzonych rozważań. Celem monografii jest analiza zakreślonej tematyki prawnej, a przede wszystkim weryfikacja tezy, że budowa i funkcjonowanie transeuropejskiej infrastruktury ener- getycznej bezpośrednio oddziałują na poziom bezpieczeństwa energetycznego, stano- wiącego, w świetle obranej definicji, trójelementową konstrukcję, obejmującą zagwa- rantowanie ciągłości dostaw energii, zapewnienie zliberalizowanego i konkurencyjnego rynku energii oraz przestrzeganie wymogów ochrony środowiska naturalnego. Wydaje się, że w zakresie tak określonej tezy istnieje luka badawcza, odnosząca się do problema- tyki prawnych powiązań pomiędzy zagadnieniami z zakresu budowy i funkcjonowania transeuropejskich sieci energetycznych a właśnie kwestią bezpieczeństwa energetycz- nego. O ile bowiem nie brakuje opracowań analizujących rzeczywiste znaczenie pojęcia bezpieczeństwa energetycznego na tle różnorakich regulacji prawa międzynarodowego, unijnego i wreszcie polskiego, o tyle nie występują prace sytuujące kwestię bezpieczeń- stwa energetycznego w szczególnym kontekście transeuropejskiej infrastruktury ener- getycznej i koncentrujące się na zbadaniu tak sformułowanego tematu. Podstawową metodą badawczą, która znajdzie zastosowanie w niniejszej pracy, bę- dzie metoda dogmatycznoprawna. Zostanie ona użyta dla zanalizowania regulacji unij- nego prawa pierwotnego i pochodnego, a pomocniczo również prawa międzynarodo- wego i prawa polskiego. Uwzględnione zostanie również orzecznictwo, jak też akty soft law, takie jak komunikaty i wytyczne Komisji Europejskiej. Kolejną ważną metodą ba- dawczą wykorzystywaną w niniejszej pracy będzie metoda teoretycznoprawna. Pomoc- niczo użyta będzie również metoda historycznoprawna, dla ukazania istotnych zmian zachodzących w poszczególnych prawnych instrumentach – wraz ze zmieniającym się IX Przedmowa stanem normatywnym bądź w trakcie trwania procesu legislacyjnego dotyczącego da- nego aktu. W ograniczonym przez problematykę niniejszej pracy zakresie zastosowana zostanie również metoda socjologiczna, polegająca na przedstawieniu prawa w działa- niu, tj. praktycznego przełożenia danych unormowań na przykład na budowę czy funk- cjonowanie elementów transeuropejskiej infrastruktury energetycznej. Z określoną powyżej problematyką skorelowany został podział pracy na kolejne rozdziały. I tak, rozdział I stanowi otwarcie poruszanej materii, podejmując próbę de- finicji bezpieczeństwa energetycznego przy pomocy różnego rodzaju determinantów o charakterze prawnym i faktycznym. Przedstawiona zostanie w nim również tróje- lementowa koncepcja bezpieczeństwa energetycznego, obejmująca element klasyczny (zagwarantowanie ciągłości dostaw), element specyficzny (zapewnienie zliberalizowa- nego i konkurencyjnego rynku energii) i wreszcie element akcesoryjny (przestrzega- nie wymogów ochrony środowiska naturalnego). Rozdział ten zawierać będzie również analizę regulacji prawnych, zarówno w zakresie traktatowego umocowania transeu- ropejskich sieci energetycznych, jak również prawa pochodnego, bowiem przeprowa- dzenie dalszych rozważań byłoby niemożliwe bez przedstawienia, choćby pokrótce, reguł rządzących unijną polityką w zakresie transeuropejskich sieci energetycznych. Prowadzone rozważania pozwolą na ukazanie istoty i wielopłaszczyznowości powią- zań istniejących pomiędzy budową i funkcjonowaniem transeuropejskiej infrastruk- tury energetycznej a innymi sferami aktywności Unii Europejskiej. Z kolei rozdział II poświęcony będzie analizie klasycznego elementu definicyjnego bezpieczeństwa ener- getycznego, czyli zapewnieniu ciągłości dostaw. Jest to czynnik najczęściej utożsamiany z bezpieczeństwem energetycznym i w istocie rzeczy konstytutywny dla zagwaranto- wania jego optymalnego poziomu. Zagadnienia powiązane z bezpieczeństwem dostaw przedstawione zostaną w kontekście budowy i funkcjonowania transeuropejskiej infra- struktury energetycznej. Rozdział III koncentrować się będzie na analizie specyficznego elementu definicyjnego, tj. zapewnieniu zliberalizowanego i konkurencyjnego rynku. W pierwszej kolejności zanalizowana zostanie kwestia rzeczywistego bądź pozornego charakteru antagonizmu pomiędzy stopniem liberalizacji rynku energii a poziomem bezpieczeństwa energetycznego. Następnie analizie poddane zostaną elementy libera- lizacji sektora pozostające w związku z infrastrukturą energetyczną, które w istotny sposób oddziałują na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Natomiast kanwą dla rozważań w ramach rozdziału IV będzie akcesoryjny element definicyjny, tj. prze- strzeganie wymogów ochrony środowiska naturalnego w zakresie budowy i funkcjono- wania transeuropejskich sieci energetycznych. Przedmiotem badań będzie w szczegól- ności kwestia rozwiązywania konfliktów pomiędzy rozbieżnymi interesami, z których jeden ucieleśnia konieczność przestrzegania względów ochrony środowiska. Kwestia ta ma niebagatelne znaczenie, gdyż konieczność równoważenia konkurencyjnych celów i wartości charakteryzuje politykę energetyczną Unii Europejskiej. Analiza przeprowa- dzana w ramach tego rozdziału nakierowana jest na ukazanie, jak przedstawiają się re- X Przedmowa lacje pomiędzy budową i funkcjonowaniem transeuropejskiej infrastruktury energe- tycznej a przestrzeganiem wymogów ochrony środowiska naturalnego, których inkor- porowanie w zakres pojęcia bezpieczeństwa energetycznego stanowi nieuniknioną kon- sekwencję zastosowania koncepcji zrównoważonego rozwoju i zasady integracji. Praca uwzględnia stan prawny na dzień 1.4.2017 r. Kraków, kwiecień 2017 r. Ilona Przybojewska XI Wprowadzenie „Odpowiednie, zintegrowane i niezawodne sieci energetyczne to nie tylko podsta- wowy warunek realizacji celów polityki energetycznej UE, ale również warunek reali- zacji strategii gospodarczej UE. Rozwój naszej infrastruktury energetycznej pozwoli UE nie tylko zapewnić prawidłowo funkcjonujący wewnętrzny rynek energii, ale zwiększy też bezpieczeństwo dostaw, umożliwi integrację odnawialnych źródeł energii, zwięk- szy efektywność energetyczną oraz zapewni konsumentom korzyści wynikające ze sto- sowania nowych technologii i inteligentnego wykorzystania energii” – głosi komuni- kat Komisji Europejskiej „Priorytety w odniesieniu do infrastruktury energetycznej na 2020 r. i w dalszej perspektywie – plan działania na rzecz zintegrowanej europej- skiej sieci energetycznej”1. Wskazane sfery oddziaływania budowy i funkcjonowania infrastruktury energetycznej de facto pokrywają się z celami unijnej polityki energetycz- nej. Co więcej, nawiązują one do elementów powszechnie utożsamianych z pojęciem bezpieczeństwa energetycznego, jakkolwiek pojęcie to, w świetle jego coraz powszech- niejszego użycia w obliczu zdarzeń kategoryzowanych jako zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego, często staje się obecnie bardzo nośnym słowem-kluczem o bliżej nie- sprecyzowanym zakresie znaczeniowym. Pojęcie transeuropejskich sieci energetycznych nie doczekało się satysfakcjonu- jącej, wyrażonej wprost definicji w prawie pierwotnym ani w prawie pochodnym Unii Europejskiej. Obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie wytycznych dotyczą- cych transeuropejskiej infrastruktury energetycznej2 definiuje bowiem infrastrukturę energetyczną jako „wszelkie materialne urządzenia lub obiekty należące do kategorii infrastruktury energetycznej, które znajdują się na terytorium Unii lub łączą Unię z jed- nym państwem trzecim lub większą ich liczbą” (art. 2 pkt 1 rozporządzenia), co samo w sobie nie może być przydatne jako definicja idem per idem. W tym kontekście bar- dziej pomocny jest zakres stosowania poprzednio obowiązującej decyzji ustanawiają- 1 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekono- miczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Priorytety w odniesieniu do infrastruktury energe- tycznej na 2020 r. i w dalszej perspektywie – plan działania na rzecz zintegrowanej europejskiej sieci energetycznej”, COM(2010) 677, wersja ostateczna. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 347/2013 z 17.4.2013 r. w spra- wie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję Nr 1364//2006/WE oraz zmieniające rozporządzenia (WE) Nr 713/09, (WE) Nr 714/09 i (WE) Nr 715/09 (Dz.Urz. UE L 115, s. 39 ze zm.). XIII Wprowadzenie cej wytyczne dla transeuropejskich sieci energetycznych3 określony w jej art. 2, jak- kolwiek przepis ten wymienia wyłącznie instalacje i urządzenia pozostające w zakre- sie sieci elektroenergetycznych oraz gazowych. Z kolei w rozporządzeniu w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycz- nej w Unii Europejskiej4 pojęcie infrastruktury zdefiniowano jako „wszelkie instalacje lub części instalacji związane z produkcją, przesyłem i składowaniem, w tym połącze- nia międzysystemowe między Unią a państwami trzecimi” (art. 2 pkt 1 rozporządze- nia Nr 347/2013). Natomiast w polskiej ustawie PrEnerg5 pojęcie sieci zostało zdefi- niowane jako „instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego” (art. 3 pkt 11 PrEnerg). Z kolei zwrot „instalacje” oznacza urządzenia techniczne stosowane w procesach energetycznych z układami połączeń pomiędzy nimi (art. 3 pkt 9 w zw. z art. 3 pkt 10 PrEnerg). Wydaje się, że złotym środkiem – w odniesieniu do próby zre- konstruowania definicji normatywnej – byłoby objęcie zakresem pojęcia transeuropej- skich sieci energetycznych kategorii infrastruktury wymienionych w załączniku II do obecnie obowiązującego rozporządzenia Nr 347/2013 w powiązaniu z cytowaną defini- cją infrastruktury energetycznej z tego rozporządzenia, w szczególności zaś z jej drugą częścią („urządzenia lub obiekty (...) które znajdują się na terytorium Unii lub łączą Unię z jednym państwem trzecim lub większą ich liczbą”). Pewną wskazówką może być również postanowienie art. 4 ust. 1 lit. c rozporządzenia Nr 347/2013, który wskazuje, że dla zakwalifikowania danego przedsięwzięcia jako projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania projekt taki musi spełniać „którekolwiek z następujących kryteriów: (i) dotyczy przynajmniej dwóch państw członkowskich, przebiegając bezpo- średnio przez granicę dwóch lub większej liczby państw członkowskich; (ii) jest usy- tuowany na terytorium jednego państwa członkowskiego i ma znaczące skutki trans- graniczne określone w załączniku IV pkt 1” (kryteria dotyczącego zdolności przesyło- wej, mocy, napięcia etc.); „(iii) przebiega przez granicę przynajmniej jednego państwa członkowskiego i jednego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodar- czego”. Wydaje się, że cytowany fragment stanowi adekwatną definicję słowa „transeu- ropejskie”, zważywszy na to, że przedrostek „trans” o łacińskim źródłosłowie zazwyczaj tłumaczy się jako „na drugą stronę , „z drugiej strony (czegoś) , „(po)za (coś, czymś) , „(po)przez (coś) . Dla celów niniejszej pracy użyteczne wydaje się podjęcie próby skon- struowania definicji doktrynalnej transeuropejskich sieci energetycznych – w ocenie autorki, transeuropejskie sieci energetyczne można zdefiniować jako instalacje, któ- 3 Decyzja Nr 1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6.9.2006 r. ustanawiająca wytyczne dla transeuropejskich sieci energetycznych oraz uchylająca decyzję 96/391/WE i decyzję Nr 1229/2003/WE (Dz.Urz. UE L 262, s. 1). 4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 256/2014 z 26.2.2014 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej, zastępujące rozporządzenie Rady (UE, Euratom) Nr 617/2010 oraz uchylające roz- porządzenie Rady (WE) Nr 736/96 (Dz.Urz. UE L 84, s. 61). 5 Ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.). XIV Wprowadzenie rych transgraniczny charakter wyraża się bądź to w ich przebiegu przez granice po- szczególnych państw członkowskich czy granice Unii Europejskiej, bądź też w ich kluczowym znaczeniu na skalę Unii Europejskiej albo co najmniej dwóch państw członkowskich. W tak określonych ramach, niniejsza praca koncentruje się w szczegól- ności na infrastrukturze przesyłowej. Już pobieżna analiza aktów prawnych Unii Euro- pejskiej pokazuje bowiem, że w zakresie transeuropejskiej infrastruktury energetycznej podstawowe znaczenie przypisywane jest sieciom przesyłowym (dotyczy to w szczegól- ności wsparcia inwestycji jako projektów będących przedmiotem wspólnego zaintere- sowania). O ile pojęcie bezpieczeństwa energetycznego będzie przedmiotem szerszej analizy w dalszym toku rozważań, o tyle za celowe należy uznać wyjaśnienie w tym miejscu po- jęcia prawnych instrumentów na potrzeby niniejszej pracy. Za prawne instrumenty bezpieczeństwa energetycznego autorka uznaje mechanizmy mające swoje źródło w obowiązujących i przedmiotowo istotnych regulacjach prawnych, przyczyniające się do zagwarantowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa energetycznego, pojmowanego w sposób kompleksowy. Są to zatem instytucje kreowane w różnych aktach prawa pochodnego Unii Europejskiej, związanych w szczególności z jej wie- loaspektową polityką energetyczną oraz polityką w dziedzinie środowiska natural- nego. Ponieważ przedmiotem badań w ramach niniejszej pracy jest zarówno etap bu- dowy, jak i funkcjonowania transeuropejskich sieci energetycznych, z natury rzeczy zwiększa się spektrum instrumentów, które zostaną poddane analizie. Ze względu jed- nak na określone ramy pracy, pominięte zostaną instrumenty oddziałujące na kwestię bezpieczeństwa energetycznego jedynie w sposób nieznaczny, a uwzględnione zostaną te, których znaczenie jest w tym kontekście istotne. XV Wykaz skrótów 1. Akty prawne PrEnerg ........................................... ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne PrOchrŚrod .................................... ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) z 2016 r. poz. 380 ze zm.) KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. Konstytucja RP .............................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) TKE ................................................. Traktat Karty Energetycznej oraz Protokół Karty Energetycznej dotyczący efektywności energetycz- nej i odnośnych aspektów ochrony środowiska, sporządzone w Lizbonie 17.12.1994 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 105, poz. 985, zał.) TFUE ............................................... Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wer- sja skonsolidowana Dz.Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 47) TUE ................................................. Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolido- dyrektywa gazowa ......................... dyrektywa Parlamentu Europejskiego dyrektywa elektroenergetyczna ... dyrektywa Parlamentu Europejskiego rozporządzenie Nr 347/2013 ....... wana Dz.Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 13) i Rady 2009/73/WE z 13.7.2009 r. dotycząca wspólnych za- sad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchy- lająca dyrektywę 2003/55/WE (Dz.Urz. UE L 211, s. 94) i Rady 2009/72/WE z dnia 13.7.2009 r. dotycząca wspól- nych zasad rynku wewnętrznego energii elek- trycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz.Urz. UE L 211, s. 55) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 347/2013 z 17.4.2013 r. w spra- wie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję Nr 1364//2006/WE oraz zmieniające rozporządze- XVII Wykaz skrótów nia (WE) Nr 713/09, (WE) Nr 714/09 i (WE) Nr 715/09 (Dz.Urz. UE L 115, s. 39 ze zm.) 2. Czasopisma i publikatory BURE ............................................... Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki CAP ................................................. Aktuell Centrum für angewandte Politikforschung CEJISS ............................................. Central European Journal of International and Se- LMU München curity Studies CMLR .............................................. Common Market Law Review CQHE .............................................. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. ............................................ Dziennik Urzędowy ECR ................................................. European Court Reports EEELR ............................................. European Energy and Environmental Law Review EiE ................................................... Energetyka i Ekologia EILR ................................................. Emory International Law Review ELJ ................................................... European Law Journal EPS ................................................... Europejski Przegląd Sądowy ICLQ ................................................ International and Comparative Law Quarterly IJEBL ............................................... Interdisciplinary Journal of Economics and Busi- ness Law Journal of Common Market Studies Journal of the European Economic Association Journal of Environmental Law Journal of Energy Natural Resources Law Journal of International Arbitration Journal of World Energy Law Business IPG ................................................... Internationale Politik und Gesellschaft JCMS ............................................... JEEA ................................................ JEL ................................................... JE NRL .......................................... JIA .................................................... JWEL B ......................................... KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Publicznego NILR ................................................ Netherlands International Law Review OŚPiP .............................................. Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka PE ..................................................... Polityka Energetyczna PEur ................................................. Przegląd Europejski PiP ................................................... Państwo i Prawo PiŚ .................................................... Prawo i Środowisko PPOŚ ............................................... Przegląd Prawa Ochrony Środowiska PS ..................................................... Przegląd Sejmowy PUG ................................................. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RECIEL ........................................... Review of European Community International Environmental Law XVIII Wykaz skrótów RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SE ..................................................... Studia Europejskie TEL .................................................. Transnational Environmental Law TILJ .................................................. Texas International Law Journal WE ................................................... Wspólnoty Europejskie YARS ............................................... Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies Zb.Orz. ............................................ Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości 3. Organy orzekające SPI .................................................... Sąd Pierwszej Instancji (po 1.12.2009 r. – Sąd) TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny TS ..................................................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (przed 1.12.2009 r. – Europejski Trybunał Sprawiedliwo- ści) 4. Inne skróty BIT ................................................... dwustronny traktat inwestycyjny (ang. bilateral in- vestment treaty) tem operator) ISO ................................................... niezależny operator systemu (ang. independent sys- ITO .................................................. niezależny operator przesyłu (ang. independent transmission operator) MG ................................................... Minister Gospodarki MŚ .................................................... Minister Środowiska RG .................................................... Rzecznik Generalny RM ................................................... Rada Ministrów TPA .................................................. zasada dostępu stron trzecich (ang. third party ac- cess) ment UE .................................................... Unia Europejska UNCTAD ........................................ United Nations Conference on Trade and Develop- URE ................................................. Urząd Regulacji Energetyki WE ................................................... Wspólnota Europejska WTO ............................................... Światowa Organizacja Handlu (ang. World Trade Organization) XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Znaczenie transeuropejskich sieci energetycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: