Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00635 010665 7970664 na godz. na dobę w sumie
Znaki, mandaty i punkty karne 2014 - ebook/pdf
Znaki, mandaty i punkty karne 2014 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 96
Wydawca: Infor Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64085-05-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Książka przygotowana w formie poradnika dla każdego kierowcy. Zawiera znaki i sygnały drogowe, taryfikator mandatów i punktów karnych. Zawiera także porady ekspertów, m.in. na temat:

• Jak zachować się po kolizji drogowej

• Czy punkty karne mogą się sumować

• Czy trzeba wskazać sprawcę wykroczenia

• Czy zawsze trzeba przyjąć mandat '

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

● Jak zachować się po kolizji drogowej ● Czy punkty karne mogą się sumować ● Czy za małe przekroczenie prędkości grozi kara ● Czy jest mandat za niszczenie zieleni ● Czy za każde wykroczenie punkty ● Czy muszę wskazać sprawcę wykroczenia ● Czy mandat może być wyższy niż 500 zł ● Czy zawsze muszę przyjąć mandat ● Znaki i sygnały drogowe ● Taryfikator mandatów ● Punkty karne BIBLIOTEKA Znaki, mandaty i punkty karne 2014 Z n a k i , m a n d a t y i p u n k t y k a r n e 2 0 1 4 ● Porady ekspertów ● Znaki i sygnały drogowe ● Taryfikator mandatów ● Punkty karne ISBN 978-83-64085-05-5 BIBLIOTEKA Znaki, mandaty i punkty karne 2014 ● Porady ekspertów ● Znaki i sygnały drogowe ● Taryfikator mandatów ● Punkty karne Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.dziennik.pl, www.gazetaprawna.pl, www.forsal.pl Autor: Adam Makosz Redaktor merytoryczny: Anita Jackiewicz Redaktor prowadzący: Mariusz Łukasik Projekt graficzny okładki: Kinga Pisarczyk DTP: Paweł Żurawski Biuro Obsługi Klienta: 03-308 Warszawa, ul. Batalionu Platerówek 3 tel. 22 212 08 27, 22 761 31 27, 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl © Copyright by INFOR Biznes Sp. z o.o. Wydanie I/2014, marzec 2014 r. ISBN 978-83-64085-05-5 SPIS TREŚCI PORADY EKSPERTÓW Jak zachować się po kolizji drogowej .........................................................................................4 Czy punkty karne mogą się sumować .......................................................................................6 Czy za małe przekroczenie prędkości grozi kara ....................................................................7 Czy jest mandat za niszczenie zieleni .......................................................................................7 Czy za każde wykroczenie punkty ..............................................................................................8 Czy muszę wskazać sprawcę wykroczenia ..............................................................................8 Czy mandat może być wyższy niż 500 zł ..................................................................................9 Czy zawsze muszę przyjąć mandat ............................................................................................9 ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE ROZPORZĄDZENIE Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm) ...........................................................................................10 TARYFIKATOR MANDATÓW ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1624) – wyciąg ..................................................................................... 66 Załącznik. Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń przez uprawnione organy ......................................67 PUNKTY KARNE ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U., poz. 488) – wyciąg ........................................................................................................... 86 Załącznik nr 1. Wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego i liczba punktów odpowiadająca tym naruszeniom ..................................................87 3 Porady ekspertów Jak zachować się po kolizji drogowej Kierowcy uczestniczący w  zderzeniu samochodów najczęściej nie muszą wzywać policji. Jeżeli nie ma wątpliwości co do sprawcy zdarzenia, można po- przestać na spisaniu oświadczenia. Konieczne jest natomiast usunięcie po- jazdu z jezdni lub zasygnalizowanie jego postoju. W razie stłuczki nie zawsze od razu warto sięgać po telefon i wzywać policję. Jeżeli nie ma wątpliwości co do okoliczności zdarzenia, a w jego wyniku nikt nie ucierpiał, można ograniczyć się do spisania oświadczenia sprawcy kolizji. Będzie ono podstawą do uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela. Wezwanie patrolu Podstawową kwestią jest prawidłowa ocena zaistniałej sytuacji. Nie każda stłuczka na drodze może być bowiem traktowana jak kolizja. Za taką może być uznawane jedynie zdarzenie, w którym żaden z jego uczestników nie odniósł po- ważniejszych obrażeń ciała, a wystąpiły jedynie straty materialne. Znacznie do- niosły w konsekwencjach jest wypadek drogowy. Jest to zdarzenie, w wyniku któ- rego co najmniej jeden z uczestników został ranny lub poniósł śmierć. W takich przypadkach należy obowiązkowo wezwać policję i udzielić pierwszej pomocy. Uczestnicy kolizji drogowej co do zasady nie mają obowiązku wzywać funkcjo- nariuszy policji. Muszą to jednak zrobić, gdy istnieje przypuszczenie, że w trak- cie kolizji doszło do popełnienia przestępstwa (np. uczestnik kolizji znajduje się pod wpływem alkoholu). Patrol warto wezwać także wtedy, gdy kierowcy nie po- trafią samodzielnie ustalić okoliczności zdarzenia i jego sprawcy. Oznakowanie miejsca Kierowcy biorący udział w kolizji drogowej muszą w prawidłowy sposób zabezpie- czyć i oznakować miejsce zdarzenia. Pierwszą kwestią po stłuczce jest niezwłoczne usunięcie pojazdów z jezdni (nie wolno tego robić, gdy miał miejsce wypadek). Jeżeli przemieszczenie pojazdu nie jest możliwe, kierowca musi oznakować miejsce zda- rzenia. W tym celu trzeba włączyć światła awaryjne i ustawić trójkąt ostrzegawczy. Zgodnie z przepisami postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej należy sygnalizować przez włączenie świateł awaryjnych i umieszczenie ostrze- gawczego trójkąta odblaskowego w odległości 100 m za pojazdem. Trójkąt ten powinien zostać umieszczony na jezdni lub poboczu, odpowiednio do miejsca unieruchomienia pojazdu. Na pozostałych drogach, poza obszarem zabudowa- nym, trzeba umieścić trójkąt w odległości 30–50 m i włączyć światła awaryjne. 4 Porady ekspertów Natomiast na obszarze zabudowanym trzeba umieścić ostrzegawczy trójkąt od- blaskowy za pojazdem lub na nim na wysokości nie większej niż 1 m. WAŻNE Zabezpieczenie miejsca kolizji Policjant, wykonując czynności na miejscu kolizji drogowej, jest obowiązany m.in.: • dokonać oceny zdarzenia na podstawie śladów kryminalistycznych oraz relacji uczestników i świadków kolizji; • ujawnić, w  miarę możliwości zwymiarować oraz udokumentować graficznie w notatniku służbowym ślady istotne dla rozstrzygnięcia sprawy; • zabezpieczyć ślady położenia pojazdu i zarządzić jego usunięcie z miejsca zdarzenia; • ustalić dane personalne uczestników oraz świadków kolizji; • ustalić przebieg i istotne okoliczności kolizji na podstawie rozmowy z uczestnika- mi i świadkami obecnymi na miejscu oraz opierając się na innych dowodach; • zastosować wobec sprawcy kolizji przewidziane prawem środki; • jeżeli na miejscu kolizji nie jest możliwe ustalenie sprawcy wykroczenia lub od- dalił się on z miejsca albo odmówił przyjęcia mandatu karnego – sporządzić nie- zbędną dokumentację do dalszych czynności, w szczególności, o ile zachodzi taka potrzeba, szkic miejsca kolizji oraz protokół oględzin pojazdu. Oświadczenie kierowcy Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia należy ustalić przebieg kolizji oraz osoby za nią odpowiedzialne. Jeśli ocena jest jednoznaczna i uczestnicy stłuczki zga- dzają się co do sprawcy, można poprzestać na spisaniu oświadczenia. Czyni to sprawca kolizji, który następnie jest zobowiązany przekazać oświadczenie po- szkodowanemu. Kolizja drogowa może przytrafić się każdemu kierowcy, dlatego warto wozić w aucie pusty blankiet takiego oświadczenia dla poszkodowanego. Pozwala to na uniknięcie pomyłek i szybsze załatwienie sprawy. Oświadczenie sprawcy kolizji powinno zawierać: dane osobowe kierowców po- jazdów biorących udział w kolizji, numer dokumentu prawa jazdy sprawcy oraz wy- mienione na nich kategorie i dane z jego polisy. Ważny jest dokładny opis zdarzenia. Należy podać, gdzie i w jakim czasie miało ono miejsce. Sprawca powinien przyto- czyć, w jaki sposób doszło do kolizji (np. wykonując manewr skrętu w lewo z uli- cy X w ulicę Y, nie ustąpiłem pierwszeństwa pojazdowi Z). Oświadczenie powinno obejmować także szczegółowy opis uszkodzeń, jakich doznały pojazdy uczestniczą- ce w kolizji. Sprawca musi w piśmie dobrowolnie przyznać się do winy za spowo- dowanie kolizji. Należy pamiętać, że niewezwanie policji do ustalenia okoliczności kolizji nie może być uznawane za przeszkodę do wypłaty odszkodowania lub obni- żenia jego wysokości. 5 Znaki, mandaty i punkty karne 2014 Podanie danych personalnych jest obowiązkiem każdego uczestnika kolizji drogowej. Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, kie- rujący pojazdem w razie zdarzenia drogowego, w którym nie ma zabitych ani rannych, musi podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku. Mandat dla sprawcy Wezwanie na miejsce kolizji funkcjonariuszy policji pociąga za sobą określo- ne skutki. Nie tylko pomogą oni wytypować sprawcę szkody, ale najczęściej uka- rzą go mandatem. Niejednokrotnie grzywna jest nakładana na obu uczestników zdarzenia. Jest tak, gdy okaże się, że obaj popełnili w związku z nim wykroczenie. Zgodnie z taryfikatorem za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, o którym mowa w art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń, może zostać nało- żony mandat karny w kwocie przypisanej za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia (np. wymuszenie pierwszeństwa na drodze) powiększonej o 200 zł. Nie może być to jednak więcej niż 500 zł. Czy punkty karne mogą się sumować Przekroczyłem dozwoloną prędkość i jednocześnie wyprzedzałem na przej- ściu dla pieszych. Oprócz mandatu dostałem jednocześnie 16 punktów kar- nych. Czy można tak sumować punkty karne? Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym okre- ślonemu naruszeniu przepisów ruchu drogowego przypisuje się odpowiednią liczbę punktów w skali od 0 do 10 i wpisuje je do ewidencji kierowców. Punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po roku od dnia naru- szenia, chyba że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć przypisana liczba punktów przekroczy- łaby 24 lub w przypadku młodych kierowców – 20. Kierowca otrzymuje punkty karne za każde jedno popełnione wykroczenie. Oznacza to, że kilka bezmyślnych manew- rów na drodze (np. nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, przejazd na czerwonym świetle, znaczne przekroczenie prędkości) może się skończyć utratą uprawnień do kierowania. Warto pamiętać, że kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy dłużej niż rok i chcą zmniejszyć liczbę punktów karnych na swoim koncie, mogą na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów. PODSTAWA PRAWNA n Art. 130 ust. 1–3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.). 6 Porady ekspertów Czy za małe przekroczenie prędkości grozi kara Słyszałem, że fotoradary nie robią zdjęć kierowcom, którzy przekroczyli prędkość o kilka kilometrów na godzinę. Czy wobec tego nieznaczne jej prze- kroczenie o kilka kilometrów w terenie zabudowanym jest karane przez poli- cję i może ona wystawić mandat? Dopuszczalna prędkość pojazdu na obszarze zabudowanym w  godzinach 5.00–23.00 wynosi 50 km/h. W nocy, pomiędzy 23.00 a 5.00, można tam poru- szać się trochę szybciej – do 60 km/h. Należy jednak pamiętać, że prędkość do- puszczalna pojazdu w strefie zamieszkania wynosi zawsze 20 km/h. Kierowca prowadzący pojazd, który nie stosuje się do ograniczenia prędkości określone- go ustawą lub znakiem drogowym, zawsze naraża się na karę grzywny. Nie ma przy tym znaczenia, że przekroczenie limitu było nieznaczne. Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h grozi mandat w wysokości do 50 zł, jednak za popełnienie takiego wykroczenia nie można otrzymać punktów karnych. Za niestosowanie się ograniczenia prędkości i przekroczenie go od 11 do 20 km/h może zostać nałożony mandat w wysokości od 50 do 100 zł i 2 punkty karne. PODSTAWA PRAWNA n Art. 92a ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 482 z późn. zm.). Czy jest mandat za niszczenie zieleni Zaparkowałem samochód częściowo poza chodnikiem. Była tam tylko ubi- ta ziemia, na której być może kiedyś rosła trawa. Straż miejska chciała mnie ukarać grzywną za niszczenie zieleni. Odmówiłem jego przyjęcia. Czy ukara- nie w takich przypadkach jest dozwolone? Zarówno kierowcy, jak i inne osoby, które niszczą zieleń, mogą zostać ukarani grzywną do 1 tys. zł lub naganą. Kodeks wykroczeń przewiduje, że takiej odpo- wiedzialności podlega m.in. każdy, kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność. Takim terenem mogą być trawni- ki, place, skwery, parki czy ogrody. Należy jednak pamiętać, że strażnik miejski ma prawo ukarać kierowcę za niszczenie zieleni jedynie wtedy, gdy cokolwiek zieleni się pod kołami pojazdu. Gdy auto jest za krawężnikiem, ale na gołej ubitej ziemi, kierowca nie powinien podlegać sankcji (o ile nie popełnił przy okazji in- nego wykroczenia). Aby przypisać komukolwiek odpowiedzialność, musi zostać stwierdzony skutek w postaci zniszczenia lub uszkodzenia roślinności. PODSTAWA PRAWNA n Art. 144 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 482 z późn. zm.). 7 Znaki, mandaty i punkty karne 2014 Czy za każde wykroczenie punkty Wielu kierowców traci w ostatnich latach prawo jazdy za przekroczenie do- puszczalnej liczby punktów karnych. Czy za każde naruszenie przepisów ru- chu drogowego są przewidziane takie punkty? Przepisy przewidują ponad 30 naruszeń przepisów ruchu drogowego, którym przypisano zerową wartość punktową. Punktów karnych nie może dostać kie- rowca, który jechał wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych, wjeżdża na pas między jezdniami czy umieszcza na pojeździe znak określający inne pań- stwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany. Dodatkowa sankcja nie grozi również za oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu, albo za przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń – bez odpowiedniego zabezpieczenia. Nie oznacza to jednak, że na kierow- cę nie może zostać nałożony w takiej sytuacji mandat. PODSTAWA PRAWNA n Część K załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U., poz. 488). Czy muszę wskazać sprawcę wykroczenia Zostałam wezwana przez straż miejską, która kazała mi wskazać, komu po- wierzyłam swój samochód do kierowania lub używania w  dniu 3 stycznia 2014 r. około godz. 14.15. Mój samochód został wtedy postawiony na zakazie parkowania. Czy mam obowiązek wskazania danych kierowcy? Właściciel lub posiadacz pojazdu musi wskazać na żądanie uprawnionego or- ganu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie. Nie ma takiego obowiązku jedynie wówczas, gdy samochód został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę i nie mógł temu zapobiec (np. został skradziony lub zabrany w celu krótkotrwałego użycia). Sąd Najwyższy wskazy- wał już, że niedopełnienie tego obowiązku może stanowić wykroczenie z art. 97 k.w. (por. postanowienie SN z  29 czerwca 2010 r., sygn. akt I  KZP 8/2010). Ta- kie wykroczenie można popełnić jedynie umyślnie. Na podobnej zasadzie może być rozpatrywana odpowiedzialność właścicieli pojazdów, którzy celowo uchy- lają się od wskazania danych kierującego na przedstawionym im zdjęciu z foto- radaru. PODSTAWA PRAWNA n Art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.). 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Znaki, mandaty i punkty karne 2014
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: