Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00372 007150 14485549 na godz. na dobę w sumie
Zobowiązania - część ogólna. Wydanie 13 - ebook/pdf
Zobowiązania - część ogólna. Wydanie 13 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 431
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8158-527-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręcznik 'Zobowiązania - część ogólna' obejmuje tematykę uregulowaną przede wszystkim w art. 353–534 KC.

Omówione zagadnienia dotyczą m.in.:

Trzynaste wydanie zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o nowe przykłady. Podręcznik uwzględnia zmiany w regulacji prawnej dotyczącej przedawnienia roszczeń oraz wprowadzone ustawą - Prawo przedsiębiorców.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zbigniew Radwański Adam Olejniczak Zobowiązania – część ogólna 13. wydanie PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Z. Radwański/A. Olejniczak • Zobowiązania – część ogólna W sprzedaży: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.) ZARYS PRAWA CYWILNEGO, wyd. 3 Studia Prawnicze Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska ZOBOWIĄZANIA – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA, wyd. 12 Podręczniki Prawnicze A. Kawałko, H. Witczak ZOBOWIĄZANIA, wyd. 5 Skrypty Becka KODEKS CYWILNY, wyd. 46 Twoje Prawo † Zbigniew Radwański profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Adam Olejniczak profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie Zobowiązania – część ogólna 13. wydanie rozszerzone i zaktualizowane WYDAWNICTWO C. H.BECK WARSZAWA 2018 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2018 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-812-8808-8 ISBN e-book 978-83-812-8809-5 Przedmowa do trzynastego wydania Podręcznik ten zawiera wykład części ogólnej prawa zobowiązań w zakresie wska- zanym w art. 353–534 Kodeksu cywilnego. Części szczegółowej prawa zobowiązań po- święcony jest odrębny podręcznik Z. Radwańskiego i J. Panowicz-Lipskiej, Zobowiąza- nia – część szczegółowa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2017. Podobnie jak jej poprzednie wydania, książka ta ma służyć studentom wydziałów prawa. Jednak wiele objaśnień, zwłaszcza dotyczących nowych albo niedawno istotnie zmienionych przepisów, może zainteresować także dojrzałych prawników. Sposób przedstawienia zagadnień ma na względzie adresatów tego podręcznika. Nie unikając więc prezentacji problemów spornych i zawiłych, rozważania teoretyczne ujęto syntetycznie ze wskazaniem, jakie poglądy uzyskały – zwłaszcza w judykaturze – walor dominujący. Wykład opatrzono informacjami dotyczącymi literatury i orzecznictwa. W niniejszym wydaniu uwzględniono zmieniony w ciągu ostatnich dwóch lat stan prawny. W szczególności dotyczy to zmian w zakresie działalności gospodarczej wpro- wadzonych ustawą z 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646) oraz dotyczących przedawnienia roszczeń wprowadzonych ustawą z 13.4.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1104). Zwrócono uwagę także na aktualne orzecznictwo, zwłaszcza Sądu Najwyż- szego. Podstawę do przygotowania niniejszego wydania podręcznika stanowiły jego dotychczasowe cztery wydania, autorstwa Zbigniewa  Radwańskiego, oraz osiem wy- dań, które ukazały się w opracowaniu Zbigniewa Radwańskiego i Adama Olejniczaka. Zachowano dotychczasową sekwencję i metodę wykładu, dostosowaną do podręcznika części ogólnej prawa cywilnego – Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, C.H.Beck, Warszawa 2017. Stan prawny, literaturę i orzecznictwo uwzględniono do czerwca 2018 r. Poznań, lipiec 2018 r.  Adam Olejniczak Spis treści Przedmowa do trzynastego wydania ....................................................................... V Wykaz skrótów ......................................................................................................... XXI Wykaz literatury ....................................................................................................... XXV Rozdział I. Wiadomości wstępne .......................................................................... § 1. Źródła i miejsce prawa zobowiązań w polskim systemie prawnym ....... I. Miejsce i funkcja prawa zobowiązań w systemie prawnym ........... 1. Dział prawa cywilnego ................................................................. 2. Inne działy ..................................................................................... II. Źródła prawa zobowiązań ................................................................. 1. Prawo stanowione ......................................................................... 2. Prawo zwyczajowe i zwyczaj ...................................................... 3. Prawo intertemporalne .................................................................. III. Struktura prawa zobowiązań ............................................................. 1. Część ogólna i szczegółowa ......................................................... 2. Zróżnicowania podmiotowe ......................................................... IV. Podstawowa literatura do prawa zobowiązań .................................. 1. Przed kodyfikacją .......................................................................... 2. Przed reformą Kodeksu ................................................................ 3. Po reformie Kodeksu .................................................................... § 2. Zobowiązanie ............................................................................................. I. Pojęcie ................................................................................................ 1. Elementy ....................................................................................... 2. Stosunek prawny typu względnego.............................................. 3. Treść .............................................................................................. 4. Dług ............................................................................................... 5. Rozszerzona skuteczność .............................................................. 6. Jedność stosunku zobowiązaniowego .......................................... II. Dług i odpowiedzialność ................................................................... 1. Pojęcie ........................................................................................... 2. Odpowiedzialność osobista ........................................................... 3. Zobowiązania niezupełne ............................................................. 4. Ograniczona odpowiedzialność osobista ...................................... 5. Odpowiedzialność rzeczowa ......................................................... 1 1 1 1 2 3 3 5 6 7 7 8 10 10 10 11 11 11 11 12 13 15 17 19 19 19 21 22 23 24 VIII Spis treści III. Powstanie stosunku zobowiązaniowego ........................................... 1. Uwagi wstępne .............................................................................. 2. Czynności prawne ......................................................................... 3. Akty administracyjne .................................................................... 4. Konstytutywne orzeczenia sądów ................................................ 5. Inne zdarzenia ............................................................................... § 3. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika ......................... I. Uwagi ogólne..................................................................................... II. Przesłanki ochrony ............................................................................ 1. Chroniona wierzytelność .............................................................. 2. Czynność prawna dłużnika ........................................................... 3. Pokrzywdzenie wierzyciela .......................................................... 4. Korzyść osoby trzeciej ................................................................. III. Zaskarżenie czynności i jego skutki ................................................. 1. Zaskarżenie czynności .................................................................. 2. Orzeczenie względnej bezskuteczności ........................................ IV. Zbliżone instytucje ............................................................................ Rozdział II. Świadczenie ........................................................................................ § 4. Uwagi ogólne ............................................................................................. I. Pojęcie ................................................................................................ 1. Przedmiot a treść świadczenia ..................................................... 2. Kwalifikacja prawna świadczenia ................................................ II. Uwagi ogólne o treści świadczenia .................................................. 1. Działanie i zaniechanie ................................................................. 2. Sposób ustalenia świadczenia ...................................................... 3. Możliwość wykonania świadczenia ............................................. 4. Świadczenia w zobowiązaniach rezultatu i w zobowiązaniach starannego działania ...................................................................... § 5. Rodzaje świadczeń ..................................................................................... I. Świadczenia w zobowiązaniu przemiennym oraz z upoważnieniem przemiennym ........................................................ 1. Zobowiązanie przemienne ............................................................ 2. Upoważnienie przemienne ............................................................ II. Wielość świadczeń oraz świadczenia uboczne................................. 1. Łączenie świadczeń ...................................................................... 2. Świadczenia uboczne .................................................................... III. Świadczenia jednorazowe, okresowe i ciągłe .................................. 1. Świadczenia jednorazowe ............................................................. 2. Świadczenia okresowe .................................................................. 3. Świadczenia ciągłe ........................................................................ IV. Świadczenia podzielne i niepodzielne .............................................. 25 25 25 26 27 28 28 29 30 30 31 32 34 35 35 36 39 41 41 41 41 42 43 43 43 44 45 46 46 46 48 48 48 49 50 50 50 51 53 Spis treści V. Świadczenia oznaczone co do tożsamości i oznaczone co do gatunku .................................................................................... VI. Zwrot nakładów i wydatków ............................................................ § 6. Świadczenia pieniężne i odsetki ................................................................ I. Pieniądz .............................................................................................. 1. Pojęcie ........................................................................................... 2. Funkcje .......................................................................................... 3. System pieniężny .......................................................................... II. Pojęcie i sposób spełnienia świadczenia pieniężnego ..................... 1. Pojęcie ........................................................................................... 2. Walutowość ................................................................................... 3. Zapłata gotówką ............................................................................ 4. Zapłata bezgotówkowa ................................................................. 5. Elektroniczna postać zapłaty ........................................................ III. Nominalizm ....................................................................................... 1. Pojęcie ........................................................................................... 2. Zobowiązania ze świadczeniem pieniężnym ............................... IV. Waloryzacja. Zagadnienia ogólne ..................................................... 1. Pojęcie i funkcja ........................................................................... 2. Zakres zastosowania ..................................................................... V. Waloryzacja umowna ........................................................................ 1. Pojęcie ........................................................................................... 2. Miernik wartości ........................................................................... VI. Waloryzacja sądowa .......................................................................... 1. Pojęcie ........................................................................................... 2. Przesłanki ...................................................................................... 3. Zakres kompetencji sądu .............................................................. VII. Odsetki ............................................................................................... 1. Pojęcie i funkcja ........................................................................... 2. Źródła obowiązku świadczenia odsetek ....................................... 3. Wysokość odsetek ......................................................................... 4. Zakaz anatocyzmu ........................................................................ 5. Terminy płatności ......................................................................... 6. Przedawnienie ............................................................................... § 7. Naprawienie szkody ................................................................................... I. Odpowiedzialność odszkodowawcza i jej przesłanki ...................... II. Zasady i rodzaje odpowiedzialności ................................................. 1. Zasady odpowiedzialności ............................................................ 2. Rodzaje odpowiedzialności .......................................................... III. Związek przyczynowy ....................................................................... 1. Pojęcie ........................................................................................... 2. Cecha normalności ........................................................................ 3. Wyjątki .......................................................................................... IX 54 55 55 56 56 57 57 59 59 60 62 62 64 65 65 66 66 66 67 69 69 69 70 70 71 73 75 75 76 78 80 80 81 83 84 85 85 87 89 89 90 93 X Spis treści 94 IV. Szkoda ................................................................................................ 94 1. Pojęcie ........................................................................................... 96 2. Rodzaje szkody majątkowej ......................................................... 98 3. Zaliczenie uzyskanych korzyści ................................................... 4. Ujemny interes umowny .............................................................. 99 5. Ciężar dowodu .............................................................................. 100 V. Świadczenie zmierzające do naprawienia szkody ............................ 101 1. Funkcje odszkodowania ................................................................ 101 2. Przyczynienie się poszkodowanego ............................................. 102 3. Inne ograniczenia obowiązku naprawienia szkody ..................... 104 4. Sposób naprawienia szkody ......................................................... 105 5. Sposób ustalenia wysokości odszkodowania ............................... 107 Rozdział III. Wielość wierzycieli lub dłużników ................................................ 110 § 8. Zobowiązania solidarne ............................................................................. 110 I. Solidarność dłużników (bierna) ........................................................ 111 1. Pojęcie ........................................................................................... 111 2. Źródła ............................................................................................ 111 3. Pozycja prawna dłużników wobec wierzyciela ........................... 112 4. Roszczenia regresowe ................................................................... 114 II. Solidarność wierzycieli (czynna) ...................................................... 115 1. Pojęcie i funkcja ........................................................................... 115 2. Reżim prawny ............................................................................... 115 III. Struktura prawna zobowiązań solidarnych ....................................... 116 IV. Solidarność niewłaściwa ................................................................... 117 § 9. Zobowiązania niepodzielne i podzielne .................................................... 118 I. Zobowiązania niepodzielne ............................................................... 118 1. Pojęcie ........................................................................................... 118 2. Wielość dłużników ........................................................................ 119 3. Wielość wierzycieli ....................................................................... 119 II. Zobowiązania podzielne .................................................................... 120 Rozdział IV. Umowy zobowiązaniowe .................................................................. 122 § 10. Uwagi ogólne o umowach zobowiązaniowych ........................................ 122 I. Uwagi wstępne .................................................................................. 122 1. Pojęcie ........................................................................................... 122 2. Regulacja prawna .......................................................................... 123 3. Transformacja koncepcji umowy ................................................. 123 4. Umowy adhezyjne ........................................................................ 124 II. Umowy wzajemne ............................................................................. 125 1. Umowy jednostronnie i dwustronnie zobowiązujące .................. 125 2. Pojęcie umowy wzajemnej ........................................................... 125 Spis treści XI 3. Zakres zastosowania ..................................................................... 127 4. Konsekwencje ............................................................................... 129 III. Umowy realne ................................................................................... 129 IV. Umowy kauzalne i abstrakcyjne ....................................................... 130 V. Umowy losowe .................................................................................. 131 § 11. Treść umów zobowiązaniowych ................................................................ 131 I. Swoboda umów ................................................................................. 132 1. Pojęcie ........................................................................................... 132 2. Zakres swobody umów ................................................................. 133 3. Granice wyznaczone przez ustawę .............................................. 135 4. Granice wyznaczone przez zasady współżycia społecznego ...... 136 5. Granice wyznaczone przez naturę zobowiązania ........................ 137 6. Skutki przekroczenia granic ......................................................... 139 II. Pierwotna niemożliwość świadczenia ............................................... 140 III. Wyzysk ............................................................................................... 141 1. Przesłanki ...................................................................................... 141 2. Skutki prawne ............................................................................... 142 3. Kwalifikacja prawna ..................................................................... 142 § 12. Zagadnienia szczególne związane z przygotowaniem i zawarciem umowy ........................................................................................................ 143 I. Wprowadzenie ................................................................................... 143 II. Culpa in contrahendo ........................................................................ 144 III. Umowa przedwstępna ....................................................................... 145 1. Pojęcie i cel .................................................................................. 145 2. Przesłanka ważności ..................................................................... 149 3. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej ...................................... 149 4. Skutki niezawarcia umowy przyrzeczonej ................................... 150 5. Przedawnienie ............................................................................... 152 IV. Ograniczenia swobody zawierania umów ........................................ 152 1. Uwagi wstępne .............................................................................. 152 2. Ograniczenia doboru kontrahenta ................................................ 153 3. Obowiązek kontraktowania .......................................................... 154 4. Zezwolenia administracyjne ......................................................... 155 5. Tryb zawierania umowy ............................................................... 155 § 13. Wzorce umów ............................................................................................ 156 I. Uwagi wstępne .................................................................................. 156 1. Geneza i funkcja społeczna .......................................................... 156 2. Reakcja prawna ............................................................................. 157 II. Pojęcie i charakter prawny wzorca umowy ..................................... 158 1. Wzorzec umowy ........................................................................... 158 2. Charakter prawny wzorca ............................................................. 160 III. Informacja o wzorcu przesłanką mocy wiążącej wzorca ................ 162 1. Uwagi wstępne .............................................................................. 162 Spis treści 2. Doręczenie wzorca ........................................................................ 162 3. Inne sposoby informowania o wzorcu ......................................... 163 4. Przejrzystość (transparentność) wzorca ....................................... 164 IV. Wzorzec a umowa ............................................................................. 165 1. Pierwszeństwo umowy ................................................................. 165 2. Wydanie wzorca w czasie trwania stosunku prawnego XII o charakterze ciągłym ................................................................... 165 3. Konflikt wzorców ......................................................................... 166 § 14. Umowy konsumenckie ............................................................................... 167 I. Uwagi ogólne..................................................................................... 168 1. Pojęcie ........................................................................................... 168 2. Zasady ........................................................................................... 168 3. Regulacja prawna .......................................................................... 169 II. Niedozwolone postanowienia umowne ............................................ 169 1. Uwagi ogólne ................................................................................ 169 2. Zakres stosowania ......................................................................... 170 3. Ciężar dowodu indywidualnego uzgodnienia .............................. 171 4. Przesłanki uznania klauzuli za niedozwoloną ............................. 172 5. Katalog klauzul z art. 3853 KC .................................................... 173 6. Skutki uznania klauzuli za niedozwoloną ................................... 174 7. Kontrola treści konkretnego stosunku prawnego ........................ 175 8. Kontrola abstrakcyjna ................................................................... 175 III. Reżim prawny określony ustawą o ochronie praw konsumenta ..... 178 IV. Ogólne obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych z konsumentem ................................................................................ 180 V. Ochrona konsumenta w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz w umowach zawieranych na odległość ....... 182 1. Zakres zastosowania ustawy ........................................................ 182 2. Obowiązek informacyjny w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz w umowach zawieranych na odległość .................................................................................. 183 3. Prawo odstąpienia od umowy ...................................................... 186 4. Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość ... 190 § 15. Umowy odnoszące się do osób trzecich ................................................... 192 I. Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej ............................... 192 1. Pojęcie ........................................................................................... 192 2. Skutki ............................................................................................ 194 3. Zastosowanie ................................................................................. 195 II. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią ...................................... 196 1. Pojęcie ........................................................................................... 196 2. Odpowiedzialność gwaranta ......................................................... 197 3. Zastosowanie ................................................................................. 198 III. Umowa o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią od obowiązku świadczenia ..................................................................... 199 Spis treści XIII Rozdział V. Czyny niedozwolone .......................................................................... 201 § 16. Uwagi wprowadzające ............................................................................... 201 I. Pojęcie ................................................................................................ 201 II. Systematyka ....................................................................................... 203 III. Funkcja ............................................................................................... 203 § 17. Odpowiedzialność za własne czyny .......................................................... 204 I. Uwagi ogólne..................................................................................... 204 II. Bezprawność ...................................................................................... 206 1. Pojęcie ........................................................................................... 206 2. Wyłączenia .................................................................................... 207 III. Wina ................................................................................................... 209 1. Pojęcie ........................................................................................... 209 2. Kwalifikacje psychiczne ............................................................... 210 3. Rodzaje i mierniki winy ............................................................... 211 IV. Współsprawstwo i współodpowiedzialność ...................................... 213 1. Podżeganie i pomocnictwo ........................................................... 213 2. Skorzystanie ze szkody ................................................................ 214 V. Ciężar dowodu ................................................................................... 215 1. Reguła ogólna ............................................................................... 215 2. Wina anonimowa .......................................................................... 215 § 18. Odpowiedzialność za cudze czyny ............................................................ 216 I. Odpowiedzialność osób zobowiązanych do nadzoru ....................... 217 1. Uwagi wprowadzające .................................................................. 217 2. Odpowiedzialność sprawującego nadzór ..................................... 218 3. Odpowiedzialność sprawcy .......................................................... 219 II. Odpowiedzialność osób powierzających wykonanie czynności innej osobie ........................................................................................ 220 1. Uwagi wstępne .............................................................................. 220 2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez samodzielnego wykonawcę .......................................................... 220 3. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez podwładnego .. 221 § 19. Odpowiedzialność organów władzy publicznej ........................................ 223 I. Uwagi wprowadzające ....................................................................... 224 II. Podmioty ............................................................................................ 226 1. Podmioty odpowiedzialne ............................................................. 226 2. Poszkodowany ............................................................................... 227 III. Przesłanki odpowiedzialności ........................................................... 228 1. Czyn niedozwolony ...................................................................... 228 2. Szkoda i związek przyczynowy ................................................... 232 IV. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wydaniem albo niewydaniem aktu normatywnego, orzeczenia lub decyzji ............. 232 1. Uwagi ogólne ................................................................................ 232 XIV Spis treści 2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wydaniem aktu normatywnego ............................................................................... 233 3. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wydaniem orzeczenia lub decyzji .................................................................. 236 4. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niewydaniem orzeczenia lub decyzji .................................................................. 239 5. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niewydaniem aktu normatywnego ............................................................................... 241 V. Naprawienie szkody na zasadach słuszności ................................... 243 VI. Uregulowania odrębne ....................................................................... 244 § 20. Odpowiedzialność za zwierzęta i rzeczy .................................................. 245 I. Odpowiedzialność za zwierzęta ........................................................ 246 1. Podmiot i przesłanki ..................................................................... 246 2. Zasady odpowiedzialności ............................................................ 247 3. Samopomoc ................................................................................... 248 II. Odpowiedzialność za wyrzucenie, spadnięcie lub wylanie przedmiotu ......................................................................................... 248 1. Podmiot i przesłanki ..................................................................... 248 2. Zasada odpowiedzialności ............................................................ 249 III. Odpowiedzialność za zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części ............................................................................................ 250 1. Podmiot i przesłanki ..................................................................... 250 2. Zasada odpowiedzialności ............................................................ 250 § 21. Odpowiedzialność związana z użyciem sił przyrody ............................... 252 I. Osoby ponoszące odpowiedzialność na zasadzie ryzyka ................ 252 1. Uwagi wstępne .............................................................................. 252 2. Prowadzący przedsiębiorstwo ....................................................... 253 3. Posiadacz mechanicznego środka komunikacji ........................... 254 II. Przesłanki odpowiedzialności ........................................................... 255 1. Prowadzącego przedsiębiorstwo ................................................... 255 2. Posiadacza mechanicznego środka komunikacji ......................... 256 3. Uchylenie zasady ryzyka .............................................................. 258 III. Okoliczności egzoneracyjne .............................................................. 259 1. Uwagi wstępne .............................................................................. 259 2. Siła wyższa ................................................................................... 259 3. Wina poszkodowanego ................................................................. 259 4. Wina osoby trzeciej ...................................................................... 261 IV. Poszkodowany ................................................................................... 261 1. Reguła ogólna ............................................................................... 261 2. Regulacja szczególna .................................................................... 262 3. Ubezpieczenia komunikacyjne ..................................................... 263 § 22. Zapobieganie szkodzie ............................................................................... 264 I. Obowiązek zapobieżenia szkodzie .................................................... 264 1. Uwagi wstępne .............................................................................. 264 i we wspólnym interesie ................................................................... 265 § 23. Reguły szczególne odnoszące się do naprawiania szkód z czynów niedozwolonych .......................................................................................... 266 I. Miarkowanie odszkodowania ............................................................ 268 II. Współodpowiedzialność kilku osób .................................................. 268 1. Uwagi wstępne .............................................................................. 268 2. Przesłanki współodpowiedzialności ............................................. 269 3. Roszczenia regresowe ................................................................... 270 III. Szkoda na osobie ............................................................................... 271 1. Uwagi wstępne .............................................................................. 271 2. Majątkowa szkoda na osobie ....................................................... 273 IV. Krzywda ............................................................................................. 279 1. Uwagi ogólne ................................................................................ 279 2. Ogólne roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne ....................... 280 3. Relacje art. 445 do art. 448 KC .................................................. 284 4. Zadośćuczynienie na podstawie art. 446 § 4 KC ....................... 287 5. Dziedziczenie i zbywanie roszczeń .............................................. 289 6. Regulacje pozakodeksowe ............................................................ 290 V. Szkody związane z poczęciem i urodzeniem dziecka ..................... 290 1. Odpowiedzialność na podstawie art. 4461 KC ............................ 290 2. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone niechcianym XV 2. Przesłanki ...................................................................................... 264 3. Roszczenia ..................................................................................... 265 Spis treści II. Odpowiedzialność za szkody poniesione w cudzym urodzeniem .................................................................................... 291 § 24. Przedawnienie roszczeń z czynów niedozwolonych ................................ 293 I. Uwagi ogólne..................................................................................... 293 II. Szczególny reżim przedawnienia ...................................................... 293 § 25. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny .. 297 I. Uwagi ogólne..................................................................................... 297 1. Rozwój szczególnej regulacji prawnej ......................................... 297 2. Usytuowanie przepisów ................................................................ 298 3. Relacje do innych uregulowań ..................................................... 299 II. Produkt niebezpieczny ....................................................................... 299 1. Uwagi wstępne .............................................................................. 299 2. Produkt .......................................................................................... 299 3. Produkt niebezpieczny .................................................................. 300 III. Podmioty ............................................................................................ 301 1. Podmiot odpowiedzialny .............................................................. 301 2. Podmiot uprawniony ..................................................................... 302 IV. Przesłanki odpowiedzialności i przedawnienie roszczeń ................. 303 1. Zasada odpowiedzialności ............................................................ 303 2. Szkoda i związek przyczynowy ................................................... 303 XVI Spis treści 3. Przedawnienie roszczenia odszkodowawczego ........................... 304 4. Zbieg odpowiedzialności .............................................................. 304 V. Semiimperatywny charakter norm ochronnych ................................ 305 Rozdział VI. Bezpodstawne wzbogacenie ............................................................ 306 § 26. Istotne cechy i przesłanki .......................................................................... 306 I. Uwagi ogólne..................................................................................... 306 1. Pojęcie i funkcja bezpodstawnego wzbogacenia ......................... 306 2. Regulacja nienależnego świadczenia ........................................... 307 II. Przesłanki ........................................................................................... 307 1. Wzbogacenie ................................................................................. 307 2. Zubożenie ...................................................................................... 308 3. Związek między wzbogaceniem a zubożeniem ........................... 308 4. Bezpodstawność wzbogacenia ...................................................... 309 III. Nienależne świadczenie ..................................................................... 309 1. Brak zobowiązania ........................................................................ 310 2. Odpadnięcie podstawy prawnej .................................................... 310 3. Nieosiągnięcie celu świadczenia .................................................. 310 4. Nieważność czynności prawnej .................................................... 311 § 27. Roszczenie o wydanie wzbogacenia ......................................................... 312 I. Zasady ogólne .................................................................................... 312 1. Przedmiot ...................................................................................... 312 2. Podmioty zobowiązane ................................................................. 314 3. Przedawnienie ............................................................................... 314 II. Wzbogacenie niepodlegające zwrotowi ............................................ 314 1. Świadomość braku zobowiązania ................................................ 315 2. Zgodność świadczenia z zasadami współżycia społecznego ...... 316 3. Zadośćuczynienie przedawnionemu roszczeniu oraz roszczeniu z gier i zakładów ........................................................ 316 4. Spełnienie niewymagalnego świadczenia .................................... 316 III. Przepadek świadczenia ...................................................................... 317 1. Uwagi wstępne .............................................................................. 317 2. Czyn zabroniony ........................................................................... 318 3. Cel niegodziwy ............................................................................. 318 4. Skutki ............................................................................................ 319 Rozdział VII. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania ................... 321 § 28. Wykonanie zobowiązań ............................................................................. 321 I. Zasady ogólne .................................................................................... 322 II. Zmiana stosunków (clausula rebus sic stantibus) ........................... 326 1. Wprowadzenie ............................................................................... 326 2. Zakres zastosowania ..................................................................... 327 3. Przesłanki ...................................................................................... 328 Spis treści XVII 4. Decyzje sądu ................................................................................. 330 5. Zbieg przepisów ............................................................................ 331 6. Umowne klauzule adaptacyjne ..................................................... 332 III. Podmioty wykonania zobowiązania .................................................. 332 1. Osoby wykonujące ........................................................................ 332 2. Osoby przyjmujące ....................................................................... 333 IV. Przedmiot wykonania zobowiązania ................................................. 333 1. Rzeczy oznaczone co do gatunku ................................................ 333 2. Część świadczenia ........................................................................ 334 3. Kilka świadczeń (zarachowanie zapłaty) ..................................... 334 V. Miejsce spełnienia świadczenia ........................................................ 335 VI. Termin spełnienia świadczenia ......................................................... 337 1. Oznaczenie .................................................................................... 337 2. Wymagalność ................................................................................ 339 VII. Wykonanie świadczeń wzajemnych .................................................. 340 1. Jednoczesność świadczeń ............................................................. 340 2. Świadczenie wcześniejsze ............................................................ 340 VIII. Dowody spełnienia świadczenia ....................................................... 341 § 29. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania ......... 343 I. Ogólne reguły określające odpowiedzialność dłużnika ................... 344 1. Wprowadzenie ............................................................................... 344 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza ........................................... 345 3. Wina .............................................................................................. 346 4. Odpowiedzialność za inne osoby ................................................. 349 5. Ciężar dowodu .............................................................................. 350 II. Niemożliwość świadczenia ............................................................... 352 1. Pojęcie niemożliwości świadczenia ............................................. 352 2. Skutki niemożliwości świadczenia – wprowadzenie ................... 354 3. Niemożliwość nieobjęta odpowiedzialnością dłużnika ............... 355 4. Niemożliwość objęta odpowiedzialnością dłużnika .................... 356 III. Opóźnienie i zwłoka dłużnika .......................................................... 358 1. Wprowadzenie ............................................................................... 358 2. Następstwa zwykłego opóźnienia ................................................ 358 3. Następstwa zwłoki ........................................................................ 358 4. Następstwa zwłoki w umowach wzajemnych ............................. 360 IV. Odmowa spełnienia świadczenia przez dłużnika ............................. 363 V. Prawo zatrzymania ............................................................................ 364 VI. Zwłoka wierzyciela ........................................................................... 365 1. Wprowadzenie ............................................................................... 365 2. Przesłanki ...................................................................................... 365 3. Skutki ............................................................................................ 366 § 30. Dodatkowe zastrzeżenia umowne.............................................................. 367 I. Uwagi wstępne .................................................................................. 368 XVIII Spis treści II. Zadatek ............................................................................................... 368 1. Pojęcie ........................................................................................... 368 2. Skutki ............................................................................................ 370 III. Umowne prawo odstąpienia .............................................................. 371 1. Pojęcie ........................................................................................... 371 2. Skutki ............................................................................................ 372 IV. Odstępne ............................................................................................ 372 V. Kara umowna..................................................................................... 373 1. Pojęcie i funkcja ........................................................................... 373 2. Ochrona dłużnika .......................................................................... 374 3. Kara ustawowa .............................................................................. 377 Rozdział VIII. Wygaśnięcie zobowiązania ........................................................... 378 § 31. Wygaśnięcie zobowiązania związane z zaspokojeniem wierzyciela ........ 378 I. Uwagi wstępne .................................................................................. 378 II. Świadczenie w miejsce wykonania .................................................. 379 III. Odnowienie ........................................................................................ 379 1. Pojęcie ........................................................................................... 379 2. Związek nowego z dawnym zobowiązaniem .............................. 380 3. Skutki ............................................................................................ 381 IV. Potrącenie ........................................................................................... 381 1. Pojęcie ........................................................................................... 381 2. Przesłanki ...................................................................................... 382 3. Skutki ............................................................................................ 384 4. Wyłączenia .................................................................................... 385 5. Potrącenie umowne ....................................................................... 386 V. Złożenie do depozytu sądowego ....................................................... 388 1. Tryb ............................................................................................... 388 2. Skutki ............................................................................................ 388 § 32. Wygaśnięcie zobowiązania bez zaspokojenia wierzyciela ....................... 390 I. Uwagi ogólne..................................................................................... 391 II. Zwolnienie z długu ............................................................................ 391 III. Rozwiązanie umowy ......................................................................... 392 Rozdział IX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika .................................................. 395 § 33. Uwagi wstępne ........................................................................................... 395 § 34. Zmiana wierzyciela .................................................................................... 396 I. Przelew wierzytelności ...................................................................... 397 1. Pojęcie ........................................................................................... 397 2. Dopuszczalność ............................................................................. 398 3. Skutek wobec wierzyciela ............................................................ 400 4. Skutek wobec dłużnika ................................................................. 401 Spis treści XIX II. Wstąpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela ..... 403 1. Przesłanki i skutki ........................................................................ 403 2. Obowiązek przyjęcia świadczenia ................................................ 405 3. Ochrona dłużnika .......................................................................... 405 § 35. Zmiana dłużnika ......................................................................................... 405 I. Przejęcie długu .................................................................................. 406 1. Pojęcie ........................................................................................... 406 2. Forma ............................................................................................ 408 3. Zgoda na przejęcie długu ............................................................. 409 4. Przedmiot umowy. Prawa uboczne .............................................. 410 5. Zarzuty przysługujące przejemcy ................................................. 410 II. Kumulatywne przystąpienie do długu .............................................. 412 1. Umowa kumulatywnego przystąpienia do długu ........................ 412 2. Ustawowe kumulatywne przystąpienie do długu ........................ 412 Rozdział X. Zbieg roszczeń ................................................................................... 414 § 36. Uregulowanie prawne zbiegu roszczeń ..................................................... 414 I. Uwagi ogólne..................................................................................... 414 1. Pojęcie zbiegu przepisów, norm i roszczeń ................................. 414 2. Skutki zbiegu roszczeń ................................................................. 415 II. Rozwiązania szczególne .................................................................... 416 1. Bezpodstawne wzbogacenie ......................................................... 416 2. Delikty ........................................................................................... 417 3. Szkoda wyrządzona przez produkt niebezpieczny ...................... 418 4. Naruszenia dóbr osobistych .......................................................... 419 Indeks rzeczowy ...................................................................................................... 421

Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Pobierz darmowy fragment (epub)

Gdzie kupić całą publikację:

Zobowiązania - część ogólna. Wydanie 13
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: