Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00478 006922 9765740 na godz. na dobę w sumie
Zobowiązania - część szczegółowa. Wydanie 11 - ebook/pdf
Zobowiązania - część szczegółowa. Wydanie 11 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 421
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7739-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej kazdemu studentowi prawa do zdania egzaminu.

Podręcznik „Zobowiązania – cześć szczegółowa” jest kontynuacja podręcznika Z. Radwanskiego, A. Olejniczaka, „Zobowiazania – czesc ogólna”, wraz z którym obejmuje pełny wykład z prawa zobowiazan. W podreczniku omówiono m.in.:

Jedenaste wydanie uwzglednia zmiany stanu prawnego, dotyczace m.in. umowy sprzedazy, umowy o dzieło, najmu lokali oraz obligacji. Zostało także uaktualnione o nowe orzecznictwo i literature.

Stan prawny, literaturę i orzecznictwo uwzględniono do lipca 2015 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Podręczniki Prawnicze Zobowiązania – część szczegółowa Zbigniew Radwański Janina Panowicz-Lipska 11. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska • Zobowiązania – część szczegółowa W sprzedaży: Z. Radwański, A. Olejniczak ZOBOWIĄZANIA – CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 11 Podręczniki Prawnicze Z. Radwański, A. Olejniczak PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 12 Podręczniki Prawnicze J. Rajski (red.) PRAWO ZOBOWIĄZAŃ – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Tom 7, wyd. 3 System Prawa Prywatnego J. Panowicz-Lipska (red.) PRAWO ZOBOWIĄZAŃ – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA, TOm 8 System Prawa Prywatnego W.J. Katner (red.) PRAWO ZOBOWIĄZAŃ – UmOWY NIENAZWANE. Tom 9, wyd. 2 System Prawa Prywatnego A. Olejniczak (red.) PRAWO ZOBOWIĄZAŃ – CZĘŚĆ OGÓLNA. Tom 6, wyd. 2 System Prawa Prywatnego KODEKS CYWILNY. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KO DEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY. KOSZTY SĄDOWE CYWILNE, wyd. 27 Edycja Sądowa KODEKS CYWILNY, wyd. 42 Twoje Prawo www.ksiegarnia.beck.pl Zobowiązania – część szczegółowa † Zbigniew Radwański profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Janina Panowicz-Lipska profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 11. wydanie WYDAWNICTWO C. H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN 978-83-255-7738-4 ISBN e-book 978-83-255-7739-1 Przedmowa do jedenastego wydania Podręcznik ten jest przeznaczony dla studentów wydziałów prawa. Obej- muje część szczegółową zobowiązań i wraz z podręcznikiem Z. Radwańskiego, A. Olejniczaka, Zobowiązania – część ogólna, Wydawnictwo C.H.Beck, War- szawa 2012, wyd. 10, zawiera kursowy wykład prawa zobowiązań. W podręczniku są omawiane podstawowe instytucje części szczegółowej zobowiązań, występujące w obrocie powszechnym. W ujętych syntetycznie rozważaniach zwraca się uwagę na zagadnienia dyskusyjne, z uwzględnieniem wypowiedzi piśmiennictwa i stanowiska judykatury. Ze względu na zakres te- matyczny książki i aktualność prezentowanego materiału, może ona zaintereso- wać również praktykę prawniczą. W niniejszym podręczniku, po dwóch latach od ostatniego wyda- nia, konieczna była aktualizacja tekstu przede wszystkim z powodu wie- lu zmian w przepisach odnoszących się do rozpatrywanych instytucji praw- nych. Znaczenie ogólniejsze ma ustawa z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 327), która określa standardy ochronne względem konsu- mentów w różnych umowach z ich udziałem. Ponadto, ustawa ta przyniosła no- welizację przepisów Kodeksu cywilnego, m.in. dotyczących umowy sprzeda- ży, dostawy, umowy o dzieło, umowy komisu. Zostały wprowadzone obszerne i istotne zmiany w przepisach o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej i gwarancji przy sprzedaży, w związku z czym odpowiednie części podręcznika należało w zasadzie opracować na nowo. W tym kontekście trzeba odnotować uchyle- nie zarazem ustawy z 27.7.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży kon- sumenckiej, przez co przestał obowiązywać odrębny reżim odpowiedzialności za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową. Niemniej jednak, nastą- piło włączenie niektórych elementów tego systemu do regulacji kodeksowej i w rezultacie uporządkowanie unormowań z zakresu odpowiedzialności za ja- kość rzeczy sprzedanej. Z kolei, w podręczniku została uwzględniona noweli- zacja ustawy o ochronie praw lokatorów, odnosząca się do najmu okazjonal- nego lokalu. Wobec uchwalenia nowej ustawy o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238), aktualizacja objęła fragmenty rozdziału traktującego o wybranych postaciach papierów wartościowych. VI Przedmowa do jedenastego wydania Metoda wykładu odpowiada zasadom przyjętym w podręczniku Z. Rad- wańskiego, A. Olejniczaka, Prawo cywilne – część ogólna, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2013, wyd. 12, a także we wspomnianym wcześniej pod- ręczniku z zakresu części ogólnej prawa zobowiązań. Podstawę do przygotowania pierwszego wydania tego podręcznika stano- wiła część podręcznika Zbigniewa Radwańskiego, Prawo zobowiązań z 1986 r. Wydanie jedenaste, podobnie jak wszystkie dotychczasowe, obejmuje opraco- wania Autora oraz Janiny Panowicz-Lipskiej. Stan prawny, literaturę i orzecznictwo uwzględniono do lipca 2015 r. Poznań, lipiec 2015 r. Janina Panowicz-Lipska Spis treści Przedmowa do jedenastego wydania ............................................................................. V Wykaz skrótów ................................................................................................................ XVII Wykaz literatury .............................................................................................................. XXIII Rozdział I. Wprowadzenie .......................................................................................... 1 § 1. Przedmiot i systematyka części szczegółowej prawa zobowiązań .................. 1 I. Przedmiot ................................................................................................. 1 1. Podstawy wyróżnienia ......................................................................... 1 2. Stosowanie prawa ................................................................................ 2 II. Regulacja umów typowych ..................................................................... 3 1. Uwagi wstępne .................................................................................... 3 2. Systematyzowanie umów szczegółowych .......................................... 3 3. Relacje między ustawowymi typami umów ...................................... 4 4. Podtypy ................................................................................................ 5 III. Grupy umów ............................................................................................ 5 1. Uwagi wprowadzające ........................................................................ 5 2. Podstawy wyróżnienia grup umów .................................................... 6 § 2. Systematyzacja szczegółowych umów zobowiązaniowych .............................. 7 I. Umowy nazwane ..................................................................................... 7 II. Umowy nienazwane ................................................................................ 9 III. Umowy mieszane .................................................................................... IV. Związki umów ......................................................................................... 1. Uwagi wstępne .................................................................................... 2. Łańcuchy i zespoły umów .................................................................. Rozdział II. Umowy regulujące przeniesienie praw ................................................ § 3. Uwagi ogólne ..................................................................................................... § 4. Sprzedaż .............................................................................................................. I. Uwagi wstępne ........................................................................................ II. Pojęcie ...................................................................................................... III. Zawarcie umowy ..................................................................................... 1. Konsensualność ................................................................................... 2. Forma ................................................................................................... 3. Tryb ...................................................................................................... 4. Minimalny (konieczny) zakres konsensu ........................................... 5. Ograniczenia ........................................................................................ IV. Obowiązki sprzedawcy ............................................................................ 1. Przeniesienie własności ....................................................................... 2. Wydanie rzeczy ................................................................................... 3. Obowiązki informacyjne ..................................................................... 10 10 10 11 13 13 14 16 19 20 20 20 21 22 23 26 26 26 28 VIII Spis treści V. Obowiązki kupującego ............................................................................ 1. Odebranie rzeczy ................................................................................. 2. Zapłata ceny ........................................................................................ VI. Przedawnienie .......................................................................................... VII. Rękojmia za wady ................................................................................... 1. Uwagi wstępne .................................................................................... 2. Wady fizyczne ..................................................................................... 3. Wady prawne ....................................................................................... 4. Odpowiedzialność ................................................................................ 5. Akty staranności kupującego .............................................................. 6. Uprawnienia ......................................................................................... 7. Zasady wykonywania uprawnień ........................................................ 8. Terminy ................................................................................................ 9. Przejście uprawnień ............................................................................. 10. Odpowiedzialność odszkodowawcza ................................................ 11. Modyfikacje odpowiedzialności ........................................................ 12. Roszczenie zwrotne sprzedawcy ....................................................... VIII. Gwarancja przy sprzedaży ...................................................................... 1. Pojęcie i charakter prawny ................................................................. 2. Oświadczenie gwarancyjne, dokument gwarancyjny ......................... 3. Gwarancja a rękojmia ......................................................................... 4. Przesłanki odpowiedzialności ............................................................. 5. Uprawnienia ......................................................................................... 6. Naprawienie szkody ............................................................................ IX. Szczególne rodzaje sprzedaży ................................................................. 1. Uwagi wstępne .................................................................................... 2. Sprzedaż na raty .................................................................................. 3. Sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej .................... 4. Sprzedaż na próbę ............................................................................... 5. Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa odkupu ........................................... 6. Prawo pierwokupu ............................................................................... § 5. Zamiana .............................................................................................................. I. Pojęcie ...................................................................................................... II. Regulacja ustawowa ................................................................................ § 6. Darowizna ........................................................................................................... I. Pojęcie ...................................................................................................... II. Zawarcie umowy ..................................................................................... 1. Strony ................................................................................................... 2. Forma ................................................................................................... III. Skutki ....................................................................................................... IV. Polecenie .................................................................................................. 1. Pojęcie .................................................................................................. 2. Wypełnienie ......................................................................................... V. Odwołanie darowizny .............................................................................. 1. Niewdzięczność obdarowanego .......................................................... 2. Niedostatek darczyńcy ........................................................................ 3. Tryb odwołania i skutki ...................................................................... 4. Darowizna zgodna z zasadami współżycia społecznego ................... VI. Obowiązek utrzymania darczyńcy w razie niedostatku ......................... VII. Rozwiązanie darowizny ........................................................................... 29 29 29 32 33 33 34 36 36 38 38 43 44 47 47 50 50 52 52 53 54 56 57 59 60 60 61 62 63 63 65 68 68 69 69 70 71 71 72 73 74 74 75 76 76 78 78 79 79 80 Spis treści IX 80 § 6a. Umowa przekazania nieruchomości ................................................................ 81 I. Uwagi wstępne ........................................................................................ 82 II. Pojęcie i charakterystyka ogólna ............................................................ 83 III. Zawarcie umowy ..................................................................................... 85 IV. Skutki związane z przekazaniem nieruchomości ................................... 86 § 7. Kontraktacja ........................................................................................................ 86 I. Pojęcie ...................................................................................................... 88 II. Obowiązki stron ....................................................................................... 88 1. Producenta ........................................................................................... 89 2. Kontraktującego ................................................................................... 90 III. Zasady odpowiedzialności ....................................................................... 90 1. Producenta ........................................................................................... 91 2. Kontraktującego ................................................................................... 91 IV. Zmiana w osobie producenta .................................................................. 92 V. Przedawnienie .......................................................................................... Rozdział III. Umowy regulujące używanie rzeczy ................................................... 93 93 § 8. Uwagi ogólne ..................................................................................................... 93 § 9. Najem .................................................................................................................. 95 I. Najem w ogólności .................................................................................. 95 1. Konstrukcja prawna ............................................................................. 98 2. Zawarcie umowy ................................................................................. 3. Obowiązki wynajmującego ................................................................. 98 4. Obowiązki najemcy ............................................................................. 100 5. Zbycie rzeczy najętej .......................................................................... 101 6. Zakończenie najmu .............................................................................. 102 7. Przedawnienie roszczeń ...................................................................... 104 II. Najem lokali ............................................................................................ 104 1. Uwagi wprowadzające ........................................................................ 104 2. Najem podlegający regulacji ustawy o ochronie praw lokatorów ... 107 3. Nawiązanie stosunku najmu ............................................................... 111 4. Najemca lokalu mieszkalnego ............................................................ 114 5. Czynsz i inne opłaty ........................................................................... 118 6. Pozostałe prawa i obowiązki stron .................................................... 124 7. Sytuacja najemcy wobec osób trzecich ............................................. 127 8. Ustanie najmu ..................................................................................... 128 9. Skutki ustania najmu .......................................................................... 132 § 10. Dzierżawa ......................................................................................................... 140 I. Dzierżawa w ogólności ........................................................................... 140 1. Pojęcie .................................................................................................. 140 2. Okres związania .................................................................................. 141 3. Prawa i obowiązki stron ..................................................................... 141 4. Ustanie dzierżawy ............................................................................... 143 5. Dzierżawa nieruchomości rolnej ......................................................... 145 II. Umowa o bezczynszowe oddanie nieruchomości rolnej do używania i pobierania pożytków ............................................................................. 147 1. Charakter prawny ................................................................................ 147 2. Skutki prawne ...................................................................................... 147 § 11. Użyczenie .......................................................................................................... 147 I. Pojęcie ...................................................................................................... 148
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zobowiązania - część szczegółowa. Wydanie 11
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: