Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00158 007128 13827386 na godz. na dobę w sumie
Zobowiązania - część szczegółowa. Wydanie 12 - ebook/pdf
Zobowiązania - część szczegółowa. Wydanie 12 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 425
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9875-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręcznik 'Zobowiązania – cześć szczegółowa' jest kontynuacja podręcznika Z. Radwanskiego, A. Olejniczaka, 'Zobowiązania – cześć ogólna', wraz z którym obejmuje pełny wykład z prawa zobowiązań.

W podręczniku są omawiane podstawowe instytucje części szczegółowej zobowiązań, występujące w obrocie powszechnym. W ujętych syntetycznie rozważaniach zwraca się uwagę na zagadnienia dyskusyjne, ze wskazaniem poglądów piśmiennictwa i judykatury.

W podręczniku omówiono m.in.:

Dwunaste wydanie uwzględnia zmiany stanu prawnego dotyczące m.in. umowy sprzedaży, pożyczki, umowy rachunku bankowego, ubezpieczeń gospodarczych oraz gier hazardowych. Stan prawny, literaturę i orzecznictwo uwzględniono do lipca 2017 r.

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Zważywszy na tematykę książki i aktualność prezentowanego materiału, może ona zainteresować również praktykę prawniczą.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zbigniew Radwański Janina Panowicz-Lipska Zobowiązania – część szczegółowa 12. wydanie PODRĘCZNIKI PRAWNICZE † Z. Radwański/J. Panowicz-Lipska • Zobowiązania – część szczegółowa W sprzedaży: Z. Radwański, A. Olejniczak ZOBOWIĄZANIA – CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 12 Podręczniki Prawnicze Z. Radwański, A. Olejniczak PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 13 Podręczniki Prawnicze J. Rajski (red.) PRAWO ZOBOWIĄZAŃ – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Tom 7, wyd. 3 System Prawa Prywatnego J. Panowicz-Lipska (red.) PRAWO ZOBOWIĄZAŃ – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Tom 8, wyd. 2 System Prawa Prywatnego W.J. Katner (red.) PRAWO ZOBOWIĄZAŃ – UMOWY NIENAZWANE. Tom 9, wyd. 2 System Prawa Prywatnego A. Olejniczak (red.) PRAWO ZOBOWIĄZAŃ – CZĘŚĆ OGÓLNA. Tom 6, wyd. 2 System Prawa Prywatnego KODEKS CYWILNY. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KO DEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY. KOSZTY SĄDOWE CYWILNE, wyd. 33 Edycja Sądowa KODEKS CYWILNY, wyd. 44 Twoje Prawo † Zbigniew Radwański profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Janina Panowicz-Lipska profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zobowiązania – część szczegółowa 12. wydanie WYDAWNICTWO C. H.BECK WARSZAWA 2017 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN 978-83-255-9874-7 ISBN e-book 978-83-255-9875-4 Przedmowa do dwunastego wydania Podręcznik ten jest przeznaczony dla studentów wydziałów prawa. Obej­ muje część szczegółową zobowiązań i wraz z podręcznikiem Z. Radwańskiego, A. Olejniczaka, Zobowiązania – część ogólna, Wydawnictwo C.H.Beck, War­ szawa 2016, wyd. 12, zawiera kursowy wykład prawa zobowiązań. W podręczniku są omawiane podstawowe instytucje części szczegółowej zobowiązań, występujące w obrocie powszechnym. W ujętych syntetycznie rozważaniach zwraca się uwagę na zagadnienia dyskusyjne, ze wskazaniem po­ glądów piśmiennictwa i judykatury. W niniejszej aktualizacji podręcznika zostały uwzględnione zmiany usta­ wowe, jakie nastąpiły w okresie dwóch lat od jego ostatniego wydania. Do­ tyczy to m.in. nowelizacji przepisów Kodeksu cywilnego regulujących formę czynności prawnych, zmian w Prawie bankowym odnoszących się do umów ra­ chunku bankowego, nowych unormowań wprowadzonych w dziedzinie ubez­ pieczeń gospodarczych i w przepisach ustawy o grach hazardowych. Ponadto, uzupełniono informacje w zakresie literatury i orzecznictwa. Zważywszy na te­ matykę książki i aktualność prezentowanego materiału, może ona zaintereso­ wać również praktykę prawniczą. Metoda wykładu odpowiada zasadom przyjętym w podręczniku Z. Rad- wańskiego, A. Olejniczaka, Prawo cywilne – część ogólna, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2015, wyd. 13, a także we wspomnianym wcześniej pod­ ręczniku poświęconym części ogólnej prawa zobowiązań. Podstawę do przygotowania pierwszego wydania tego podręcznika stano­ wiła część podręcznika autorstwa Zbigniewa Radwańskiego, Prawo zobowią­ zań, z 1986 r. Wydanie dwunaste, podobnie jak wszystkie dotychczasowe, obej­ muje opracowania Autora i Janiny Panowicz-Lipskiej. Stan prawny, literaturę i orzecznictwo uwzględniono do lipca 2017 r. Poznań, lipiec 2017 r. Janina Panowicz-Lipska Spis treści Przedmowa do dwunastego wydania ............................................................................... V Wykaz skrótów ................................................................................................................. XVII Wykaz literatury ............................................................................................................... XXIII Rozdział I. Wprowadzenie ........................................................................................... § 1. Przedmiot i systematyka części szczegółowej prawa zobowiązań ............................................................................................ I. Przedmiot ................................................................................................. 1. Podstawy wyróżnienia ........................................................................ 2. Stosowanie prawa ................................................................................ II. Regulacja umów typowych ..................................................................... 1. Uwagi wstępne .................................................................................... 2. Systematyzowanie umów szczegółowych .......................................... 3. Relacje między ustawowymi typami umów ...................................... 4. Podtypy ................................................................................................ III. Grupy umów ............................................................................................ 1. Uwagi wprowadzające ........................................................................ 2. Podstawy wyróżnienia grup umów .................................................... § 2. Systematyzacja szczegółowych umów zobowiązaniowych ............................ I. Umowy nazwane ...................................................................................... II. Umowy nienazwane ................................................................................. III. Umowy mieszane ..................................................................................... IV. Związki umów ......................................................................................... 1. Uwagi wstępne .................................................................................... 2. Łańcuchy i zespoły umów .................................................................. Rozdział II. Umowy regulujące przeniesienie praw ................................................. § 3. Uwagi ogólne .................................................................................................... § 4. Sprzedaż ............................................................................................................ I. Uwagi wstępne ......................................................................................... II. Pojęcie ...................................................................................................... III. Zawarcie umowy ...................................................................................... 1. Konsensualność ................................................................................... 2. Forma ................................................................................................... 3. Tryb ..................................................................................................... 4. Minimalny (konieczny) zakres konsensu ........................................... 5. Ograniczenia ........................................................................................ IV. Obowiązki sprzedawcy ............................................................................ 1. Przeniesienie własności ....................................................................... 1 1 1 1 2 3 3 3 4 5 5 5 6 7 7 9 10 10 10 11 13 13 14 16 19 20 20 20 21 22 23 26 26 VIII Spis treści 2. Wydanie rzeczy ................................................................................... 3. Obowiązki informacyjne ..................................................................... V. Obowiązki kupującego ............................................................................ 1. Odebranie rzeczy ................................................................................. 2. Zapłata ceny ........................................................................................ VI. Przedawnienie .......................................................................................... VII. Rękojmia za wady ................................................................................... 1. Uwagi wstępne .................................................................................... 2. Wady fizyczne ..................................................................................... 3. Wady prawne ....................................................................................... 4. Odpowiedzialność ............................................................................... 5. Akty staranności kupującego .............................................................. 6. Uprawnienia ........................................................................................ 7. Zasady wykonywania uprawnień ....................................................... 8. Terminy ................................................................................................ 9. Przejście uprawnień ............................................................................ 10. Odpowiedzialność odszkodowawcza .................................................. 11. Modyfikacje odpowiedzialności ......................................................... 12. Roszczenie zwrotne sprzedawcy ........................................................ VIII. Gwarancja przy sprzedaży ....................................................................... 1. Pojęcie i charakter prawny ................................................................. 2. Oświadczenie gwarancyjne, dokument gwarancyjny ........................ 3. Gwarancja a rękojmia ......................................................................... 4. Przesłanki odpowiedzialności ............................................................. 5. Uprawnienia ........................................................................................ 6. Naprawienie szkody ............................................................................ IX. Szczególne rodzaje sprzedaży ................................................................. 1. Uwagi wstępne .................................................................................... 2. Sprzedaż na raty .................................................................................. 3. Sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej .................... 4. Sprzedaż na próbę ............................................................................... 5. Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa odkupu ........................................... 6. Prawo pierwokupu .............................................................................. § 5. Zamiana ............................................................................................................ I. Pojęcie ...................................................................................................... II. Regulacja ustawowa ................................................................................ § 6. Darowizna ......................................................................................................... I. Pojęcie ...................................................................................................... II. Zawarcie umowy ...................................................................................... 1. Strony .................................................................................................. 2. Forma ................................................................................................... III. Skutki ....................................................................................................... IV. Polecenie .................................................................................................. 1. Pojęcie ................................................................................................. 2. Wypełnienie ......................................................................................... V. Odwołanie darowizny .............................................................................. 1. Niewdzięczność obdarowanego .......................................................... 2. Niedostatek darczyńcy ........................................................................ 3. Tryb odwołania i skutki ...................................................................... 4. Darowizna zgodna z zasadami współżycia społecznego ................... 26 28 29 29 29 32 33 33 34 36 36 38 38 43 44 47 48 50 51 52 52 53 54 56 57 59 60 60 61 62 63 63 65 68 68 69 69 70 71 71 72 73 74 74 75 76 76 78 78 79 Spis treści VI. Obowiązek utrzymania darczyńcy w razie niedostatku ......................... VII. Rozwiązanie darowizny ........................................................................... § 6a. Umowa przekazania nieruchomości ................................................................ I. Uwagi wstępne ......................................................................................... II. Pojęcie i charakterystyka ogólna ............................................................. III. Zawarcie umowy ...................................................................................... IV. Skutki związane z przekazaniem nieruchomości ................................... § 7. Kontraktacja ...................................................................................................... I. Pojęcie ...................................................................................................... II. Obowiązki stron ....................................................................................... 1. Producenta ........................................................................................... 2. Kontraktującego .................................................................................. III. Zasady odpowiedzialności ....................................................................... 1. Producenta ........................................................................................... 2. Kontraktującego .................................................................................. IV. Zmiana w osobie producenta .................................................................. V. Przedawnienie .......................................................................................... IX 79 80 80 81 82 83 85 86 86 88 88 89 90 90 91 92 92 Rozdział III. Umowy regulujące używanie rzeczy .................................................... 93 93 § 8. Uwagi ogólne .................................................................................................... 93 § 9. Najem ................................................................................................................ 95 I. Najem w ogólności .................................................................................. 95 1. Konstrukcja prawna ............................................................................ 98 2. Zawarcie umowy ................................................................................. 3. Obowiązki wynajmującego ................................................................. 99 4. Obowiązki najemcy ............................................................................. 100 5. Zbycie rzeczy najętej .......................................................................... 101 6. Zakończenie najmu ............................................................................. 102 7. Przedawnienie roszczeń ...................................................................... 104 II. Najem lokali ............................................................................................. 104 1. Uwagi wprowadzające ........................................................................ 104 2. Najem podlegający regulacji ustawy o ochronie praw lokatorów .... 107 3. Nawiązanie stosunku najmu ............................................................... 111 4. Najemca lokalu mieszkalnego ............................................................ 114 5. Czynsz i inne opłaty ........................................................................... 118 6. Pozostałe prawa i obowiązki stron ..................................................... 124 7. Sytuacja najemcy wobec osób trzecich .............................................. 127 8. Ustanie najmu ...................................................................................... 128 9. Skutki ustania najmu ........................................................................... 132 § 10. Dzierżawa ......................................................................................................... 140 I. Dzierżawa w ogólności ........................................................................... 140 1. Pojęcie ................................................................................................. 140 2. Okres związania .................................................................................. 141 3. Prawa i obowiązki stron ..................................................................... 141 4. Ustanie dzierżawy ............................................................................... 143 5. Dzierżawa nieruchomości rolnej ........................................................ 145 II. Umowa o bezczynszowe oddanie nieruchomości rolnej do używania i pobierania pożytków ............................................................................. 147 1. Charakter prawny ................................................................................ 147 2. Skutki prawne ...................................................................................... 147 X Spis treści § 11. Użyczenie .......................................................................................................... 147 I. Pojęcie ...................................................................................................... 148 II. Prawa i obowiązki stron .......................................................................... 149 1. Użyczającego ....................................................................................... 149 2. Biorącego w używanie ........................................................................ 149 III. Ustanie użyczenia .................................................................................... 150 1. Przyczyny ............................................................................................ 150 2. Skutki ................................................................................................... 150 3. Przedawnienie ...................................................................................... 150 IV. Nieodpłatne używanie rzeczy i pobieranie z niej pożytków ................. 151 § 12. Leasing .............................................................................................................. 151 I. Wprowadzenie .......................................................................................... 152 II. Pojęcie ...................................................................................................... 153 1. Charakterystyka ogólna umowy ......................................................... 153 2. Nabycie rzeczy .................................................................................... 154 3. Oddanie rzeczy do korzystania ........................................................... 155 4. Wynagrodzenie pieniężne ................................................................... 156 5. Umowy podobne ................................................................................. 156 III. Treść stosunku prawnego ........................................................................ 156 1. Uwagi wstępne .................................................................................... 156 2. Obowiązki finansującego .................................................................... 157 3. Sytuacja korzystającego ...................................................................... 158 4. Skutki naruszeń ................................................................................... 159 5. Przeniesienie własności rzeczy ........................................................... 160 IV. Zakończenie leasingu ............................................................................... 160 Rozdział IV. Zobowiązania odnoszące się do świadczenia usług ............................ 163 § 13. Uwagi ogólne .................................................................................................... 163 I. Pojęcie usług ............................................................................................ 163 II. Umowy nazwane i nienazwane ............................................................... 164 § 14. Umowa zlecenia ............................................................................................... 164 I. Pojęcie i charakterystyka ogólna ............................................................. 165 II. Zawarcie umowy ...................................................................................... 167 III. Prawa i obowiązki stron .......................................................................... 168 1. Przyjmującego zlecenie ....................................................................... 168 2. Dającego zlecenie ................................................................................ 169 IV. Ustanie zlecenia ....................................................................................... 170 1. Przyczyny ............................................................................................ 170 2. Skutki ................................................................................................... 170 3. Przedawnienie ...................................................................................... 171 § 15. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia ....................................................... 171 I. Pojęcie ...................................................................................................... 172 II. Skutki ....................................................................................................... 173 III. Potwierdzenie ........................................................................................... 174 § 16. Umowa o dzieło ............................................................................................... 174 I. Pojęcie ...................................................................................................... 175 II. Zawarcie umowy ...................................................................................... 177 III. Prawa i obowiązki stron .......................................................................... 177 1. Uwagi wstępne .................................................................................... 177 2. Sposób wykonania .............................................................................. 178 Spis treści XI 3. Materiały .............................................................................................. 179 4. Współdziałanie .................................................................................... 179 5. Wydanie i odebranie dzieła ................................................................ 180 6. Rękojmia za wady dzieła .................................................................... 180 7. Wynagrodzenie .................................................................................... 181 IV. Zakończenie stosunku prawnego ............................................................. 182 1. Przyczyny ............................................................................................ 182 2. Przedawnienie ...................................................................................... 183 § 17. Przechowanie .................................................................................................... 183 I. Pojęcie ...................................................................................................... 183 II. Zawarcie umowy ...................................................................................... 184 III. Prawa i obowiązki stron .......................................................................... 185 1. Przechowawcy ..................................................................................... 185 2. Składającego ........................................................................................ 186 IV. Zakończenie stosunku prawnego ............................................................. 186 § 18. Odpowiedzialność utrzymujących hotele i podobne zakłady ......................... 187 I. Uwagi wstępne ......................................................................................... 187 II. Podmioty odpowiedzialne ........................................................................ 188 III. Powstanie odpowiedzialności .................................................................. 190 1. Podstawa .............................................................................................. 190 2. Rzecz wniesiona .................................................................................. 190 IV. Zasady odpowiedzialności ....................................................................... 191 1. Przesłanki ............................................................................................ 191 2. Zakres odszkodowania ........................................................................ 192 V. Rozszerzenie odpowiedzialności na inne zakłady .................................. 194 VI. Przedawnienie .......................................................................................... 194 VII. Prawo zastawu ......................................................................................... 195 § 19. Umowa składu .................................................................................................. 195 I. Pojęcie ...................................................................................................... 196 II. Zawarcie umowy; dokumenty ................................................................. 197 III. Czas trwania ............................................................................................. 197 IV. Prawa i obowiązki stron .......................................................................... 198 1. Przedsiębiorcy składowego ................................................................. 198 2. Składającego ........................................................................................ 200 V. Odpowiedzialność przedsiębiorcy składowego ....................................... 200 VI. Przedawnienie i wygaśnięcie roszczeń ................................................... 201 § 20. Umowa agencyjna ............................................................................................ 201 I. Pojęcie i charakterystyka ogólna ............................................................. 202 II. Prawa i obowiązki stron .......................................................................... 205 III. Zakończenie stosunku prawnego ............................................................. 207 § 21. Umowa komisu ................................................................................................. 211 I. Pojęcie i charakterystyka ogólna ............................................................. 211 II. Prawa i obowiązki stron .......................................................................... 213 1. Komisanta ............................................................................................ 213 2. Komitenta ............................................................................................ 214 III. Zakończenie stosunku prawnego ............................................................. 214 IV. Stosunki między komisantem a osobą trzecią ........................................ 214 § 22. Umowa przewozu ............................................................................................. 216 I. Pojęcie i charakterystyka ogólna ............................................................. 217 1. Regulacja kodeksowa .......................................................................... 217 2. Ustawy szczegółowe ........................................................................... 217 XII Spis treści II. Przewóz osób ........................................................................................... 218 1. Strony i zawarcie umowy ................................................................... 218 2. Treść .................................................................................................... 219 3. Przedawnienie ...................................................................................... 221 4. Zbieg roszczeń odszkodowawczych ................................................... 221 III. Przewóz rzeczy ........................................................................................ 222 1. Strony .................................................................................................. 222 2. Zawarcie umowy ................................................................................. 222 § 23. Umowa spedycji ............................................................................................... 222 I. Pojęcie i charakterystyka ogólna ............................................................. 223 II. Rola regulacji kodeksowej ...................................................................... 224 Rozdział V. Umowy regulujące stosunki kredytowe ................................................. 225 § 24. Uwagi ogólne .................................................................................................... 225 § 25. Pożyczka ........................................................................................................... 227 I. Pojęcie i charakterystyka ogólna ............................................................. 227 II. Prawa i obowiązki stron .......................................................................... 229 1. Dającego pożyczkę .............................................................................. 229 2. Biorącego pożyczkę ............................................................................ 230 III. Przedawnienie .......................................................................................... 231 IV. Pożyczka bankowa ................................................................................... 231 § 26. Depozyt nieprawidłowy .................................................................................... 232 I. Pojęcie i cechy ......................................................................................... 232 II. Treść stosunku prawnego ........................................................................ 233 § 27. Umowa kredytu ................................................................................................ 234 I. Pojęcie i charakterystyka ogólna ............................................................. 235 II. Prawa i obowiązki stron .......................................................................... 237 1. Banku ................................................................................................... 237 2. Kredytobiorcy ...................................................................................... 240 III. Przedawnienie .......................................................................................... 242 § 28. Umowa rachunku bankowego .......................................................................... 242 I. Charakterystyka ogólna ........................................................................... 243 1. Pojęcie ................................................................................................. 243 2. Strony .................................................................................................. 243 3. Cechy ................................................................................................... 244 4. Rodzaje rachunków bankowych ......................................................... 245 II. Prawa i obowiązki stron .......................................................................... 247 1. Banku ................................................................................................... 247 2. Posiadacza rachunku ........................................................................... 249 III. Ustanie stosunku prawnego ..................................................................... 250 IV. Przedawnienie .......................................................................................... 250 V. Rachunki bankowe oszczędnościowe ..................................................... 250 1. Umowa ................................................................................................ 250 2. Rachunki oszczędnościowe osób małoletnich ................................... 251 3. Ochrona środków pieniężnych przed zajęciem .................................. 252 4. Skutki śmierci posiadacza rachunku .................................................. 252 5. Skutki nieuprawnionych wypłat lub przelewu ................................... 253 6. Przedawnienie ...................................................................................... 254 Spis treści XIII Rozdział VI. Zabezpieczenia wierzytelności .............................................................. 255 § 29. Uwagi ogólne .................................................................................................... 255 I. Wprowadzenie .......................................................................................... 255 II. Zabezpieczenia rzeczowe ........................................................................ 256 1. Uwagi ogólne ...................................................................................... 256 2. Kaucja .................................................................................................. 257 3. Blokada rachunku bankowego ............................................................ 257 III. Zabezpieczenia osobiste .......................................................................... 258 1. Uwagi ogólne ...................................................................................... 258 2. Typy zabezpieczeń osobistych ............................................................ 258 § 30. Poręczenie ......................................................................................................... 260 I. Pojęcie ...................................................................................................... 261 1. Uwagi ogólne ...................................................................................... 261 2. Akcesoryjność ..................................................................................... 261 3. Równorzędna odpowiedzialność ......................................................... 262 4. Odpłatność ........................................................................................... 263 5. Kauzalność .......................................................................................... 263 6. Podporęczenie ...................................................................................... 263 7. Poręczenie a awal ............................................................................... 263 II. Zawarcie i treść umowy poręczenia ....................................................... 264 1. Strony .................................................................................................. 264 2. Forma ................................................................................................... 266 3. Treść umowy ....................................................................................... 266 III. Skutki prawne poręczenia ....................................................................... 268 1. Uwagi wstępne .................................................................................... 268 2. Nieważność i niezaskarżalność długu głównego ............................... 268 3. Wygaśnięcie poręczenia ...................................................................... 268 4. Zakres odpowiedzialności poręczyciela ............................................. 269 5. Realizacja odpowiedzialności poręczyciela ....................................... 270 6. Zarzuty przysługujące poręczycielowi ............................................... 271 IV. Następstwa zaspokojenia wierzyciela ..................................................... 273 1. Wstąpienie poręczyciela w miejsce zaspokojonego wierzyciela ...... 273 2. Roszczenia zwrotne między poręczycielami ...................................... 274 § 31. Gwarancja bankowa ......................................................................................... 275 I. Pojęcie i funkcjonowanie ........................................................................ 276 1. Uwagi ogólne ...................................................................................... 276 2. Regulacja prawna ................................................................................ 277 3. Gwarancja i regwarancja .................................................................... 278 II. Zawarcie i treść umowy .......................................................................... 279 1. Tryb i forma ........................................................................................ 279 2. Treść .................................................................................................... 279 3. Prowizja banku .................................................................................... 280 4. Przeniesienie gwarancji ....................................................................... 281 III. Samodzielność gwarancji ........................................................................ 281 1. Zasada ogólna ...................................................................................... 281 2. Zobowiązanie niezależne i abstrakcyjne ............................................ 281 3. Zarzuty przysługujące gwarantowi ..................................................... 282 4. Nadzwyczajne środki ochrony ............................................................ 284 IV. Skutki wykonania zobowiązania gwarancyjnego ................................... 285 V. Potwierdzenie gwarancji .......................................................................... 285 XIV Spis treści VI. Przedawnienie .......................................................................................... 285 VII. Gwarancja a ubezpieczenie kredytu ........................................................ 286 Rozdział VII. Umowy o funkcji alimentacyjnej ........................................................ 287 § 32. Uwagi ogólne .................................................................................................... 287 § 33. Renta ................................................................................................................. 287 I. Umowa renty ............................................................................................ 288 1. Pojęcie i cechy .................................................................................... 288 2. Forma ................................................................................................... 289 3. Prawa i obowiązki stron ..................................................................... 290 4. Wygaśnięcie prawa do renty ............................................................... 290 5. Przedawnienie ...................................................................................... 291 II. Renta ze źródeł pozaumownych ............................................................. 291 1. Stosunek do renty umownej ............................................................... 291 2. Podstawa .............................................................................................. 291 3. Modyfikacja świadczeń ....................................................................... 292 4. Przedawnienie ...................................................................................... 293 § 34. Dożywocie ........................................................................................................ 293 I. Umowa o dożywocie ............................................................................... 294 1. Pojęcie ................................................................................................. 294 2. Treść prawa dożywocia ...................................................................... 295 3. Ochrona prawa dożywocia ................................................................. 295 4. Zmiana treści ....................................................................................... 296 5. Rozwiązanie umowy ........................................................................... 297 6. Bezskuteczność względna ................................................................... 298 II. Dożywocie a umowa z następcą ............................................................. 298 1. Uwagi wstępne .................................................................................... 298 2. Umowa z następcą .............................................................................. 299 Rozdział VIII. Ubezpieczenia gospodarcze ................................................................ 301 § 35. Uwagi ogólne .................................................................................................... 301 I. Wprowadzenie .......................................................................................... 301 II. Źródła regulacji ........................................................................................ 302 III. Ubezpieczenia dobrowolne i obowiązkowe ............................................ 303 § 36. Umowa ubezpieczenia ...................................................................................... 304 I. Pojęcie ...................................................................................................... 305 II. Podmioty .................................................................................................. 307 III. Wypadek ubezpieczeniowy ...................................................................... 310 IV. Przedmiot ubezpieczenia i świadczenie .................................................. 311 V. Zawarcie umowy ...................................................................................... 313 1. Tryb ..................................................................................................... 313 2. Forma ................................................................................................... 315 VI. Powstanie odpowiedzialności ubezpieczyciela ....................................... 315 VII. Obowiązki stron ....................................................................................... 316 1. Znaczenie regulacji ustawowej ........................................................... 316 2. Obowiązki ubezpieczającego .............................................................. 317 3. Obowiązki ubezpieczyciela ................................................................. 319 VIII. Wygaśnięcie stosunku ubezpieczenia ...................................................... 323 IX. Przedawnienie .......................................................................................... 324 Spis treści XV Rozdział IX. Umowa spółki w systemie prawnym ................................................... 326 § 37. Uwagi ogólne .................................................................................................... 326 § 38. Spółka cywilna ................................................................................................. 327 I. Pojęcie ...................................................................................................... 329 1. Umowa spółki ..................................................................................... 329 2. Cel gospodarczy .................................................................................. 329 3. Podmioty .............................................................................................. 330 II. Stosunki majątkowe i odpowiedzialność za zobowiązania .................... 332 1. Wkład .................................................................................................. 332 2. Wspólny majątek wspólników ............................................................ 333 3. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki ........................................ 333 4. Zyski i straty ....................................................................................... 334 III. Prowadzenie spraw spółki ....................................................................... 334 IV. Reprezentacja ........................................................................................... 335 V. Zmiana składu osobowego spółki ........................................................... 336 VI. Rozwiązanie umowy ................................................................................ 337 VII. Rozliczenia ............................................................................................... 338 Rozdział X. Przekaz i papiery wartościowe .............................................................. 340 § 39. Uwagi ogólne .................................................................................................... 340 § 40. Przekaz .............................................................................................................. 341 I. Konstrukcja prawna przekazu ................................................................. 341 1. Pojęcie ................................................................................................. 341 2. Odwołalność ........................................................................................ 343 II. Przyjęcie przekazu ................................................................................... 343 1. Pojęcie ................................................................................................. 343 2. Abstrakcyjność .................................................................................... 344 3. Przedawnienie ...................................................................................... 344 § 41. Papiery wartościowe w ogólności ................................................................... 345 I. Charakterystyka ogólna ........................................................................... 346 1. Pojęcie ................................................................................................. 346 2. Powstanie zobowiązania ..................................................................... 348 3. Rodzaje papierów wartościowych ...................................................... 349 4. Zasady wykonania zobowiązań .......................................................... 352 5. Umarzanie papierów wartościowych .................................................. 353 II. Papiery wartościowe a znaki legitymacyjne ........................................... 354 § 42. Wybrane postacie papierów wartościowych .................................................... 355 I. Uwagi wstępne ......................................................................................... 356 II. Weksel ...................................................................................................... 357 1. Pojęcie ................................................................................................. 357 2. Weksel własny ..................................................................................... 357 3. Weksel trasowany ................................................................................ 358 4. Poręczenie wekslowe .......................................................................... 359 5. Indos .................................................................................................... 360 6. Abstrakcyjność .................................................................................... 360 7. Protest .................................................................................................. 361 8. Odpowiedzialność ............................................................................... 361 9. Weksel in blanco ................................................................................. 361 10. Znaczenie gospodarcze ....................................................................... 362 XVI Spis treści III. Czek .......................................................................................................... 362 1. Pojęcie i cechy .................................................................................... 362 2. Odpowiedzialność ............................................................................... 364 IV. Obligacje .................................................................................................. 364 1. Pojęcie i rodzaje .................................................................................. 364 2. Odpowiedzialność, zabezpieczenia ..................................................... 366 3. Emitenci, emisja .................................................................................. 366 4. Zgromadzenie obligatariuszy .............................................................. 368 5. Obrót obligacjami i wykup ................................................................. 369 6. Umarzanie utraconych obligacji ......................................................... 369 7. Znaczenie gospodarcze ....................................................................... 369 Rozdział XI. Przyrzeczenie publiczne ........................................................................ 371 § 43. Przyrzeczenie publiczne ................................................................................... 371 I. Przyrzeczenie publiczne w ogólności ..................................................... 371 1. Pojęcie ................................................................................................. 371 2. Treść stosunku prawnego .................................................................... 373 3. Odwołanie przyrzeczenia publicznego ............................................... 374 II. Przyrzeczenie nagrody konkursowej ....................................................... 375 1. Pojęcie ................................................................................................. 375 2. Cechy ................................................................................................... 376 Rozdział XII. Gra i zakład .......................................................................................... 377 § 44. Umowa gry i zakładu ....................................................................................... 377 I. Pojęcie i źródła regulacji ......................................................................... 377 1. Uwagi ogólne ...................................................................................... 377 2. Regulacja ustawowa ............................................................................ 378 II. Skutki prawne .......................................................................................... 380 1. Gry i zakłady prowadzone na podstawie zezwolenia ....................... 380 2. Gry i zakłady zakazane ....................................................................... 381 3. Inne gry i zakłady ............................................................................... 381 Rozdział XIII. Ugoda .................................................................................................... 382 § 45. Umowa ugody .................................................................................................. 382 I. Pojęcie i cechy ......................................................................................... 382 II. Zawarcie ugody ........................................................................................ 384 III. Skuteczność .............................................................................................. 384 1. Zasady ogólne ..................................................................................... 384 2. Wady oświadczenia woli .................................................................... 385 IV. Ugoda sądowa .......................................................................................... 386 Indeks rzeczowy ............................................................................................................... 389 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AgRU ........................ ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rol ny mi DodMU ...................... ustawa z 21.6.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1491 ze zm.) z 2017 r. poz. 180) DSkładU .................... ustawa z 16.11.2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodek- su cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz.U. Nr 114, poz. 1191 ze zm.) EgzAdmU ................. ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji GHU ........................... ustawa z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 599 ze zm.) GospNierU ................ ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. poz. 471 ze zm.) Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) KC ............................. Kodeks cywilny KH ............................. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KKS .......................... Kodeks karny skarbowy KM ............................ Kodeks morski KPC ........................... Kodeks postępowania cywilnego KredytKonsU ............ ustawa z 12.5.2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1528 ze zm.) KRO .......................... Kodeks rodzinny i opiekuńczy KSH .......................... Kodeks spółek handlowych KW ............................ Kodeks wykroczeń KWU ......................... ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. KZ ............................. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Ko deks zo- Dz.U. z 2017 r. poz. 1007 ze zm.) bowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) NajLokU .................... ustawa z 2.7.1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkanio- wych (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zm.) NBPU ........................ ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 908 ze zm.) NierCudzU ................ ustawa z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cu dzo ziem ców (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1061 ze zm.) ObligU ...................... ustawa z 15.1.2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238 ze zm.) ObrIFinU .................. ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636 ze zm.) XVIII OchrKonsU ............... ustawa z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt nie bez piecz- ny (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1225 ze zm.) Wykaz skrótów OchrLokU ................. ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszka nio wym zaso­ bie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1610 ze zm.) OfertaPublU .............. ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) PBudMU ..................... ustawa z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa PPU ............................. ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn. mieszkaniowego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 79) PrAut ......................... ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1384 ze zm.) Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) PrBank ...................... ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 ze zm.) poz. 462 ze zm.) poz. 826 ze zm.) poz. 683 ze zm.) Nr 30, poz. 165 ze zm.) PrCzek ...................... ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. PrDew ....................... ustawa z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. PrKonsU ..................... ustawa z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. PrLok ......................... ustawa z 10.4.1974 r. – Prawo lokalowe (tekst jedn. Dz.U. z 1987 r. PrPapW .................... ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartoś- ciowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937 ze zm.) PrPrzew ..................... ustawa z 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. PrSpółdz .................... ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. PrUpad ...................... ustawa z 28.2.2003 r. – Pra wo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. PrWeksl ...................... ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 915 ze zm.) poz. 21 ze zm.) poz. 2171 ze zm.) poz. 160 ze zm.) SpMieszkU ............... ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.) SprzedKonsU ............ ustawa z 27.7.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży kon sumen ckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) SwobGospU .............. ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.) UbezpObowU ........... ustawa z 22.5.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpiecze­ niowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubez pie czycieli Ko mu ni ka cyj nych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2060 ze zm.) UbezpReasU .............. ustawa z 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1170 ze zm.) UbezpSpołRolU ........ ustawa z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 277 ze zm.) UstrójRU ................... ustawa z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz.U. WłLokU .................... ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. z 2015 r. poz. 1206 ze zm.) z 2016 r. poz. 2052 ze zm.) poz. 1892) XIX UbezpU ..................... ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz.U. Wykaz skrótów ZNKU ....................... ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Organy orzekające GKA .......................... Główna Komisja Arbitrażowa NSA ........................... Naczelny Sąd Administracyjny SA ............................. Sąd Apelacyjny SN ............................. Sąd Najwyższy SN (7) ...................... Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów TK ............................. Trybunał Konstytucyjny stra cyjna, Pra cy i Ubezpieczeń Społecznych 3. Czasopisma AUL .......................... Acta Universitatis Lodziensis AUNC ....................... Acta Universitatis Nicolai Copernici AUWr ........................ Acta Universitatis Wratislaviensis EP ............................... Edukacja Prawnicza GdSP ......................... Gdańskie Studia Prawnicze KPP ........................... Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP ........................... Monitor Prawniczy MoPod ....................... Monitor Podatkowy MoPrBank ................. Monitor Prawa Bankowego NP ............................. Nowe Prawo NPN ........................... Nowy Przegląd Notarialny OSN .......................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna oraz Izba Ad mi ni­ OSP ........................... Orzecznictwo Sądów Polskich OTK .......................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. ............................ Palestra PiP ............................. Państwo i Prawo PPH ........................... Przegląd Prawa Handlowego PPP ............................ Problemy Prawa Przewozowego PPR ............................ Przegląd Prawa Rolnego Pr. Spółek .................. Prawo Spółek PS .............................. Przegląd Sądowy PUG .......................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego PiZS .......................... Praca i Zabezpieczenie Społeczne R. Pr. .......................... Radca Prawny Rej. ............................. Rejent RPEiS ........................ Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczposp. ................ Rzeczpospolita SC ............................. Studia Cywilistyczne SIS ............................. Studia Iuridica Silesiana
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zobowiązania - część szczegółowa. Wydanie 12
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: