Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00416 023192 8736454 na godz. na dobę w sumie
Zobowiązania - ebook/pdf
Zobowiązania - ebook/pdf
Autor: , , , Liczba stron: 561
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8478-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka ,, Zobowiązania' obejmuje problematykę zawartą w Księdze trzeciej Kodeksu cywilnego, a także w zespole norm prawnych dotyczących klasycznie pojmowanego prawa zobowiązań (przede wszystkim w ustawach z zakresu tzw. prawa konsumenckiego).


Przedstawiono w niej zagadnienia dotyczące m.in.:

W opracowaniu wykorzystano w niezbędnym zakresie piśmiennictwo prawnicze, orzecznictwo i liczne przykłady.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SKRYPTY BECKA Zobowiązania W sprzedaży: A. Kawałko, H. Witczak ZOBOWIĄZANIA, wyd. 5 Skrypty Becka Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska ZOBOWIĄZANIA – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA, wyd. 11 Podręczniki Prawnicze A. Olejniczak, Z. Radwański ZOBOWIĄZANIA – CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 11 Podręczniki Prawnicze K. Topolewski PRZEDMIOT ZOBOWIĄZANIA Z UMOWY ZLECENIA Monografie Prawnicze Redaktor Prof. dr hab. Teresa Mróz Zobowiązania 2. wydanie Autorzy dr Urszula Drozdowska dr Piotr Konik dr Maciej Pannert WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Poszczególne rozdziały opracowali: Część I: Dr Urszula Drozdowska Dr Maciej Pannert rozdz. I, II § 2 pkt II, rozdz. IV, V, VI, VII § 10, IX, X rozdz. II § 1 i 2 pkt I, III, IV, V, VI, § 3, rozdz. III, VII § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rozdz. VIII Dr Piotr Konik rozdz. I–XXXII Część II: Redaktor naukowy: prof. dr hab. Teresa Mróz Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-8477-1 ISBN e-book 978-83-255-8478-8 SpiS treści Wykaz skrótów ......................................................................................................... XIX Skróty powoływanej literatury .............................................................................. XXI Bibliografia ............................................................................................................... XXV Wstęp ......................................................................................................................... XXIX cZĘśĆ i. Zagadnienia ogólne roZdZiaŁ i. Zagadnienia ogólne ........................................................................... § 1. Definicja oraz funkcje prawa zobowiązań w obrocie powszechnym i gospodarczym ................................................................................................. § 2. Prawo zobowiązań na tle innych części prawa cywilnego ............................... I. Prawo zobowiązań a prawo cywilne – część ogólna .................................. II. Prawo zobowiązań a prawo rzeczowe ........................................................ III. Prawo zobowiązań a prawo spadkowe ....................................................... IV. Prawo zobowiązań a prawo na dobrach niematerialnych .......................... V. Prawo zobowiązań a prawo rodzinne ......................................................... § 3. Zasady prawa cywilnego zajmujące szczególne miejsce w prawie 3 3 5 5 5 6 6 7 7 7 8 10 12 15 15 16 16 17 17 17 18 18 zobowiązań ........................................................................................................ I. Zasada autonomii woli stron (ze szczególnym uwzględnieniem zasady swobody umów) ............................................................................... II. Zasada bezpieczeństwa obrotu i ochrony praw nabytych ......................... III. Zasada słuszności ....................................................................................... § 4. Źródła i struktura prawa zobowiązań ............................................................... roZdZiaŁ ii. elementy konstrukcyjne stosunku zobowiązaniowego ............... § 1. Zobowiązanie jako stosunek prawny o charakterze względnym ................................................................................. § 2. Podstawowe elementy więzi prawnej w stosunku zobowiązaniowym ............ I. Podmioty stosunku zobowiązaniowego ...................................................... 1. Oznaczenie stron zobowiązania ............................................................ 2. Strona i podmiot stosunku zobowiązaniowego ..................................... 3. Zobowiązania z udziałem osób trzecich ................................................ 4. Osoby uczestniczące w wykonywaniu zobowiązania ........................... II. Wielość wierzycieli i dłużników ............................................................... VI Spis treści 1. Podstawowe modele stosunków zobowiązaniowych w przypadku wielości wierzycieli i dłużników ............................................................ 2. Zobowiązania solidarne ......................................................................... 3. Ochrona prawna współdłużników i współwierzycieli w zobowiązaniu solidarnym .................................................................. 4. Roszczenia regresowe i odpowiedzialność in solidum .......................... 5. Zobowiązania niepodzielne a wielość wierzycieli i dłużników ............ III. Przedmiot stosunku zobowiązaniowego .................................................... 1. Uwagi wstępne ........................................................................................ 2. Godny ochrony interes wierzyciela ....................................................... 3. Świadczenie jako przedmiot zobowiązania a przedmiot świadczenia .. IV. Treść stosunku zobowiązaniowego ............................................................ 1. Uwagi wstępne ........................................................................................ 2. Wierzytelność ........................................................................................ 3. Roszczenie .............................................................................................. 4. Uprawnienia kształtujące ...................................................................... 5. Uprawnienia główne i uboczne ............................................................. 6. Dług ........................................................................................................ 7. Cel zobowiązania ................................................................................... V. Odpowiedzialność dłużnika ....................................................................... 1. Uwagi wstępne ........................................................................................ 2. Dług a odpowiedzialność ....................................................................... 3. Rodzaje odpowiedzialności ................................................................... 4. Zobowiązania niezupełne ...................................................................... VI. Charakterystyka i podstawowy podział źródeł zobowiązań ..................... § 3. Świadczenie. Pojęcie, treść i rodzaje ................................................................ I. Uwagi wstępne o świadczeniu i przedmiocie świadczenia ........................ II. Treść świadczenia ....................................................................................... 1. Dwie postaci świadczenia ...................................................................... 2. Oznaczenie świadczenia ........................................................................ 3. Wola spełnienia świadczenia jako element jego kwalifikacji prawnej ... 4. Możliwość spełnienia świadczenia ........................................................ III. Rodzaje świadczeń ..................................................................................... 1. Świadczenia w zobowiązaniach rezultatu i starannego działania ........ 2. Świadczenia jednorazowe, okresowe i ciągłe ........................................ 3. Świadczenia podzielne i niepodzielne ................................................... 4. Świadczenia oznaczone co do tożsamości i co do gatunku .................. 5. Świadczenie zwrotu nakładów i wydatków .......................................... 6. Czynności przygotowawcze, świadczenia uboczne i świadczenia główne .................................................................................................... 7. Świadczenia w zobowiązaniu przemiennym i w zobowiązaniu z upoważnieniem przemiennym ............................................................ IV. Świadczenia pieniężne ............................................................................... 1. Uwagi wstępne ........................................................................................ 2. Pieniądz. Pojęcie, wartość i funkcje ...................................................... 3. Świadczenie pieniężne. Istota i sposób spełnienia ................................ 4. Reguła swobody wyboru waluty .......................................................... 18 20 22 26 27 29 29 29 29 30 30 30 31 31 31 32 33 33 33 34 34 36 37 38 38 38 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 47 49 51 51 51 55 57 Spis treści 5. Nominalizm ........................................................................................... 6. Waloryzacja ............................................................................................ 7. Odsetki ................................................................................................... V. Świadczenie mające na celu naprawienie szkody ...................................... 1. Podstawowe przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej ............. 2. Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej ...................................... 3. Rodzaje odpowiedzialności odszkodowawczej ..................................... 4. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej ..................................... 5. Szkoda jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej ............ 6. Normalny (adekwatny) związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej ................................................... 7. Zasady ustalania wielkości świadczeń odszkodowawczych ................. roZdZiaŁ iii. Umowy jako podstawa obrotu prawnego .................................... § 1. Miejsce i rola umowy w systemie źródeł prawa .............................................. I. Uwagi wstępne ............................................................................................ II. Klasyfikacja umów zobowiązaniowych w ujęciu tradycyjnym ................ 1. Umowy jednostronnie i dwustronnie zobowiązujące. Umowy wzajemne ................................................................................................ 2. Umowy odpłatne i nieodpłatne .............................................................. 3. Umowy kauzalne i abstrakcyjne ............................................................ 4. Umowy konsensualne i realne ............................................................... 5. Umowy losowe ....................................................................................... 6. Umowy nazwane, nienazwane i mieszane ............................................ § 2. Treść umów zobowiązaniowych ....................................................................... I. Pojęcie treści umowy zobowiązaniowej ...................................................... II. Swoboda kształtowania treści umowy zobowiązaniowej .......................... 1. Uwagi wstępne ........................................................................................ 2. Zakres swobody umów .......................................................................... 3. Granice swobody umów ....................................................................... 4. Skutki przekroczenia granic swobody umów ...................................... III. Umowa o świadczenie niemożliwe ........................................................... IV. Wyzysk ....................................................................................................... 1. Przesłanki wyzysku ................................................................................ 2. Skutki zawarcia umowy w warunkach wyzysku .................................. § 3. Przygotowanie i zawarcie umowy zobowiązaniowej ....................................... I. Uwagi wstępne ............................................................................................ II. Culpa in contrahendo ................................................................................. III. Umowa przedwstępna ................................................................................. 1. Pojęcie i cel zawarcia umowy przedwstępnej ......................................... 2. Świadczenie w umowie przedwstępnej ................................................. 3. Zakres zastosowania umowy przedwstępnej ........................................ 4. Minimalna treść umowy przedwstępnej i forma ................................... 5. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej ................................................ 6. Skutki niewykonania zobowiązania z umowy przedwstępnej .............. 7. Przedawnienie roszczeń z umowy przedwstępnej ................................ VII 59 60 65 72 72 72 73 74 74 76 78 85 85 85 86 86 88 88 89 89 90 90 90 91 91 91 92 94 95 96 96 98 99 99 100 100 100 101 102 102 103 105 106 VIII Spis treści 8. Umowa przedwstępna a umowa definitywna ........................................ 9. Umowa przedwstępna a umowa ramowa .............................................. IV. Obowiązek zawierania umów .................................................................... § 4. Wzorce umów .................................................................................................... I. Uwagi wstępne ............................................................................................ II. Funkcje i postaci wzorców umownych ...................................................... 1. Funkcje wzorców umownych ................................................................. 2. Postaci wzorców umownych .................................................................. 3. Charakter prawny wzorca ...................................................................... 4. Treść i forma wzorca .............................................................................. 5. Legitymacja do wydania wzorca ........................................................... 6. Moc wiążąca wzorca .............................................................................. 7. Sprzeczność wzorca z umową ............................................................... 8. Konflikt wzorców .................................................................................. § 5. Wybrane zagadnienia umów konsumenckich ................................................... I. Uwagi wstępne ............................................................................................ II. Niedozwolone postanowienia umowne ...................................................... 1. Pojęcie niedozwolonych postanowień umownych .................................. 2. Przesłanki uznania postanowienia umownego za niedozwolone ......... 3. Kryteria oceny postanowień umownych pod kontem ich zgodności z dobrymi obyczajami z art. 3852 KC ................................................... 4. Lista postanowień niedozwolonych zawarta w art. 3853 KC ................ 5. Skutki zastosowania postanowienia niedozwolonego ........................... 6. Incydentalna kontrola treści stosunku prawnego .................................. 7. Abstrakcyjna kontrola wzorca umownego ............................................ III. Zawieranie umów konsumenckich w świetle ustawy o prawach konsumenta ................................................................................................. 1. Uwagi wstępne ........................................................................................ 2. Obowiązki przedsiębiorcy w umowach innych niż zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość .................................. 3. Regulacje chroniące konsumenta przed nadmiernymi kosztami związanymi z zawieraniem umowy z przedsiębiorcą ........................... 4. Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku zawierania umów z konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość ........ 5. Obowiązek wydania określonych dokumentów związanych z zawarciem umowy .............................................................................. 6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość ......................................................... 7. Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość ............ § 6. Umowy dotyczące osób trzecich ....................................................................... I. Uwagi wstępne ............................................................................................ II. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią ................................................ 1. Treść umowy o świadczenie przez osobę trzecią ................................... 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza przyrzekającego dłużnika ........ 3. Zakres zastosowania umowy o świadczenie przez osobę trzecią ......... III. Umowa o zwolnienie dłużnika z obowiązku świadczenia ....................... 1. Treść umowy o zwolnienie dłużnika z obowiązku świadczenia .......... 107 107 108 108 108 109 109 109 110 111 113 113 117 118 118 118 119 119 120 121 122 123 124 124 126 126 129 130 132 134 136 142 146 146 146 146 147 148 149 149 Spis treści 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza osoby trzeciej (gwaranta) .......... 3. Zakres zastosowania umowy o zwolnienie dłużnika z obowiązku świadczenia ............................................................................................ IV. Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej .......................................... 1. Treść i istota umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej ................. 2. Zastosowanie konstrukcji umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej .................................................................................................... § 7. Dodatkowe zastrzeżenia umowne ..................................................................... I. Uwagi wstępne ............................................................................................ II. Zadatek ....................................................................................................... 1. Pojęcie i przedmiot zadatku .................................................................... 2. Skutki zastrzeżenia zadatku .................................................................. III. Umowne prawo odstąpienia ....................................................................... 1. Uwagi wstępne ........................................................................................ 2. Treść i zakres zastosowania umownego prawa odstąpienia .................. 3. Skutki odstąpienia od umowy ............................................................... IV. Odstępne ..................................................................................................... V. Kara umowna ............................................................................................. 1. Pojęcie i treść kary umownej .................................................................. 2. Realizacja i miarkowanie kary umownej .............................................. roZdZiaŁ iV. Bezpodstawne (niesłuszne) wzbogacenie ..................................... § 1. Uwagi wstępne – zakres zastosowania ............................................................. § 2. Przesłanki odpowiedzialności i dochodzenie roszczeń .................................... § 3. Świadczenie nienależne jako rodzaj bezpodstawnego wzbogacenia ............... § 4. Przedawnienie i zbieg roszczeń ........................................................................ roZdZiaŁ V. czyny niedozwolone ........................................................................ § 1. Uwagi wstępne ................................................................................................. § 2. Odpowiedzialność za czyn własny ................................................................... I. Wina jako podstawowa przesłanka odpowiedzialności za czyn własny .... II. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność ............................................ III. Współsprawstwo, współodpowiedzialność, solidarność na gruncie czynów niedozwolonych ............................................................................ § 3. Odpowiedzialność władzy publicznej .............................................................. I. Uwagi wstępne ............................................................................................ II. Podmiot zobowiązany i uprawniony .......................................................... III. Przesłanki odpowiedzialności .................................................................... 1. Wykonywanie władzy publicznej ........................................................... 2. Niezgodność z prawem .......................................................................... 3. Pozostałe przesłanki odpowiedzialności – odesłanie ............................ IV. Odpowiedzialność za bezprawie orzecznicze i legislacyjne ..................... V. Odpowiedzialność za szkody legalne ......................................................... § 4. Odpowiedzialność za cudze czyny ................................................................... I. Uwagi wstępne ............................................................................................ II. Odpowiedzialność osób zobowiązanych do nadzoru ................................ 1. Przesłanki odpowiedzialności za podopiecznego na tle art. 427 KC ..... 2. Zastosowanie art. 428 KC ...................................................................... IX 149 150 150 150 154 155 155 156 156 157 158 158 159 160 161 161 161 163 167 167 168 170 172 175 175 178 178 180 182 183 183 186 187 187 188 188 189 191 192 192 193 193 194 X Spis treści III. Odpowiedzialność osób powierzających wykonanie czynności ............... 1. Odpowiedzialność za samodzielnego wykonawcę ................................. 2. Odpowiedzialność za podwładnego ...................................................... § 5. Odpowiedzialność za zwierzęta i za rzeczy ..................................................... I. Odpowiedzialność za zwierzęta .................................................................. II. Odpowiedzialność za rzeczy ...................................................................... § 6. Odpowiedzialność związana z ruchem elementarnych sił przyrody ............... I. Uwagi wstępne – motyw i zasady odpowiedzialności ............................... II. Odpowiedzialność osób prowadzących na własny rachunek przedsiębiorstwa wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody ................... III. Odpowiedzialność związana z ruchem pojazdów mechanicznych ........... 1. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka ................................................... 2. Odpowiedzialność na zasadzie winy ..................................................... § 7. Pozostałe podstawy odpowiedzialności w ramach tytułu VI KC .................... I. Naprawienie szkody poniesionej w cudzym lub wspólnym interesie ........ II. Odpowiedzialność prewencyjna na gruncie art. 439 KC ........................... III. Odpowiedzialność za szkody prenatalne ................................................... § 8. Szczególne sposoby naprawienia deliktowej szkody na osobie ....................... I. Uwagi wstępne ............................................................................................ II. Wynagrodzenie szkód na osobie o charakterze majątkowym ................... III. Wynagrodzenie szkód na osobie o charakterze niemajątkowym .............. IV. Roszczenia osób pośrednio poszkodowanych ............................................ V. Zbywalność i dziedziczenie roszczeń ........................................................ § 9. Przedawnienie i zbieg roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych .................. I. Przedawnienie ............................................................................................. II. Zbieg roszczeń z tytułu odpowiedzialności deliktowej z innymi roszczeniami .............................................................................................. roZdZiaŁ Vi. odpowiedzialność za wprowadzenie do obrotu produktu niebezpiecznego ........................................................................................................... § 1. Charakter prawny i zasada odpowiedzialności ................................................ § 2. Podmioty uprawnione i zobowiązane do naprawienia szkody ......................... § 3. Przesłanki odpowiedzialności ........................................................................... § 4. Okoliczności wyłączające i ograniczające odpowiedzialność .......................... § 5. Przedawnienie i zbieg roszczeń ........................................................................ roZdZiaŁ Vii. Wykonanie zobowiązania i inne zdarzenia prawne powodujące jego wygaśnięcie ..................................................................................... § 1. Uwagi wstępne .................................................................................................. I. Sposób wykonania zobowiązania .............................................................. II. Współdziałanie wierzyciela ....................................................................... III. Wymagana staranność przy wykonaniu zobowiązania ............................. § 2. Podmioty wykonania zobowiązania ................................................................. I. Dłużnik i osoby trzecie ............................................................................... II. Wierzyciel i osoby trzecie .......................................................................... § 3. Przedmiot wykonania zobowiązania ................................................................ § 4. Miejsce spełnienia świadczenia ........................................................................ 195 195 196 199 199 201 204 204 206 207 207 211 212 212 215 216 218 218 219 221 224 226 226 226 228 231 231 232 232 234 236 239 239 239 241 241 242 242 243 245 246 Spis treści § 5. Termin spełnienia świadczenia ......................................................................... I. Oznaczenie terminu spełnienia świadczenia .............................................. II. Termin spełnienia świadczenia a wymagalności zobowiązania ............... § 6. Wykonanie zobowiązań z umów wzajemnych ................................................ I. Zasada jednoczesnego spełnienia wzajemnych świadczeń ........................ II. Obowiązek wcześniejszego spełnienia świadczenia .................................. § 7. Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązanie ................................................ I. Uwagi wstępne ............................................................................................ II. Zakres przedmiotowy zastosowania regulacji art. 3571 KC ...................... III. Przesłanki zastosowania art. 3571 KC ........................................................ IV. Zakres ingerencji sądu w treść zobowiązania na podstawie art. 3571 KC ........................................................................... V. Dyspozytywność regulacji art. 3571 KC .................................................... VI. Relacja między uregulowaniami art. 3571 i 3581 § 3 KC ........................... § 8. Prawo zatrzymania ............................................................................................ § 9. Dowody wykonania zobowiązania ................................................................... § 10. Zdarzenia prawne powodujące wygaśnięcie zobowiązania ............................. I. Uwagi wstępne ............................................................................................ II. Wygaśnięcie zobowiązania z zaspokojeniem wierzyciela ......................... 1. Świadczenie w miejsce wypełnienia (datio in solutum) ....................... 2. Odnowienie (novatio) ............................................................................. 3. Potrącenie (compensatio) ....................................................................... 4. Złożenie do depozytu sądowego ............................................................ III. Wygaśnięcie zobowiązania bez zaspokojenia wierzyciela ........................ 1. Zwolnienie z długu ................................................................................ 2. Rozwiązanie umowy .............................................................................. roZdZiaŁ Viii. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania ............................................................................................................... § 1. Uwagi wstępne .................................................................................................. I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej .............................................. II. Przesłanki odpowiedzialności dłużnika .................................................... III. Odpowiedzialność dłużnika oparta na zasadzie winy ............................... 1. Okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność ..................... 2. Zasada winy jako przesłanka odpowiedzialności dłużnika .................. IV. Odpowiedzialność za inne osoby ............................................................... V. Ciężar dowodu ............................................................................................ § 2. Następcza niemożliwość świadczenia .............................................................. I. Uwagi wstępne ............................................................................................ II. Pojęcie (następczej) niemożliwości świadczenia ....................................... III. Skutki niemożliwości (następczej), za którą dłużnik nie odpowiada ...... 1. Zasada ogólna ......................................................................................... 2. Zasada surogacji .................................................................................... 3. Niemożliwość jednego ze świadczeń z umów wzajemnych ................ IV. Skutki niemożliwości (następczej), za którą dłużnik ponosi odpowiedzialność ....................................................................................... 1. Zasada ogólna ......................................................................................... XI 248 248 250 250 250 251 252 252 253 253 254 256 256 257 258 259 259 260 260 261 262 264 265 265 266 269 269 269 270 271 271 271 275 276 277 277 278 279 279 279 279 281 281 XII Spis treści 2. Zasada surogacji .................................................................................... 3. Niemożliwość jednego ze świadczeń z umów wzajemnych ................ § 3. Opóźnienie i zwłoka dłużnika .......................................................................... I. Uwagi wstępne ............................................................................................ II. Opóźnienie zwykłe ..................................................................................... III. Zwłoka ........................................................................................................ 1. Ogólne następstwa zwłoki dłużnika ....................................................... 2. Następstwa zwłoki dłużnika w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej ............................................................................. 3. Zwłoka wierzyciela ............................................................................... roZdZiaŁ iX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika ................................................ § 1. Uwagi wstępne .................................................................................................. § 2. Umowa o przelew wierzytelności (cesja) .......................................................... I. Charakter prawny, funkcje oraz przesłanki warunkujące byt prawny umowy o przelew wierzytelności ................................................................ II. Relacja cedent – cesjonariusz ..................................................................... III. Ochrona dłużnika ....................................................................................... IV. Wstąpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela (cessio legis) ................................................................................................ § 3. Umowa o przejęcie długu .................................................................................. roZdZiaŁ X. ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika ........... § 1. Uwagi wstępne ................................................................................................. § 2. Przesłanki zastosowania skargi pauliańskiej .................................................... § 3. Skutki dokonania czynności z pokrzywdzeniem wierzyciela .......................... 281 281 283 283 284 284 284 287 292 295 295 296 296 298 299 300 301 303 303 305 307 311 311 312 313 313 316 318 318 318 319 321 323 323 328 329 330 cZĘśĆ ii. Zagadnienia SZcZegóŁoWe roZdZiaŁ i. Sprzedaż ............................................................................................ § 1. Sprzedaż – ogólna charakterystyka .................................................................. § 2. Sposób zawarcia umowy sprzedaży i jej forma ................................................ § 3. Obowiązki i prawa stron umowy sprzedaży ..................................................... I. Obowiązki i prawa sprzedawcy oraz odpowiadające im uprawnienia kupującego ........................................................................ II. Obowiązki i prawa kupującego oraz odpowiadające im uprawnienia sprzedawcy ....................................................................... § 4. Przedawnienie ................................................................................................... § 5. Rękojmia za wady ............................................................................................. I. Uwagi ogólne ............................................................................................... II. Charakterystyka odpowiedzialności z tytułu rękojmi ............................... III. Istota i rodzaje wad ..................................................................................... IV. Uprawnienia z tytułu rękojmi .................................................................... 1. Uprawnienia z tytułu wad fizycznych .................................................... 2. Uprawnienia z tytułu wad prawnych ..................................................... 3. Uprawnienia odszkodowawcze kupującego .......................................... 4. Roszczenia odszkodowawcze sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej ................................................................................... Spis treści § 6. Gwarancja przy sprzedaży ................................................................................ § 7. Szczególne rodzaje sprzedaży ........................................................................... I. Uwagi wstępne ............................................................................................ II. Sprzedaż na raty ......................................................................................... III. Sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej ........................... IV. Sprzedaż na próbę albo z zastrzeżeniem zbadania rzeczy ........................ V. Prawo odkupu ............................................................................................. VI. Prawo pierwokupu ...................................................................................... roZdZiaŁ ii. Zamiana ........................................................................................... § 1. Zamiana – ogólna charakterystyka ................................................................... roZdZiaŁ iii. dostawa .......................................................................................... § 1. Dostawa – ogólna charakterystyka ................................................................... § 2. Sposób zawarcia umowy dostawy i jej forma ................................................... § 3. Obowiązki i prawa stron umowy dostawy ........................................................ I. Obowiązki i prawa stron – uwagi ogólne .................................................... II. Obowiązki i prawa dostawcy w zakresie wytworzenia rzeczy oraz odpowiadające im uprawnienia odbiorcy .......................................... roZdZiaŁ iV. Kontraktacja ................................................................................... § 1. Kontraktacja – ogólna charakterystyka ............................................................ § 2. Sposób zawarcia umowy kontraktacji i jej forma ............................................. § 3. Obowiązki i prawa stron umowy kontraktacji .................................................. I. Uwagi wstępne ............................................................................................ II. Obowiązki i prawa producenta rolnego oraz odpowiadające im uprawnienia kontraktującego ................................................................ III. Obowiązki i prawa kontraktującego oraz odpowiadające im uprawnienia producenta rolnego ................................................................ § 4. Przedawnienie ................................................................................................... roZdZiaŁ V. Umowa o dzieło ............................................................................... § 1. Umowa o dzieło – ogólna charakterystyka ....................................................... § 2. Sposób zawarcia umowy o dzieło i jej forma ................................................... § 3. Obowiązki i prawa stron umowy o dzieło ........................................................ I. Obowiązki i prawa przyjmującego zamówienie oraz odpowiadające im uprawnienia zamawiającego. ................................................................. II. Obowiązki i prawa zamawiającego oraz odpowiadające im uprawnienia przyjmującego zamówienie ........................................................................ § 4. Przeniesienie własności dzieła .......................................................................... § 5. Rękojmia za wady ............................................................................................. § 6. Przedawnienie ................................................................................................... roZdZiaŁ Vi. Umowa o roboty budowlane ......................................................... § 1. Umowa o roboty budowlane – ogólna charakterystyka .................................... § 2. Sposób zawarcia umowy o roboty budowlane i jej forma ................................ § 3. Obowiązki i prawa stron umowy o roboty budowlane ..................................... I. Obowiązki i prawa wykonawcy oraz odpowiadające im uprawnienia inwestora ...................................................................................................... XIII 332 335 335 335 337 338 338 339 343 343 345 345 346 346 346 347 349 349 350 351 351 351 353 353 355 355 357 358 358 360 363 364 364 365 365 366 367 367 XIV Spis treści II. Obowiązki i prawa inwestora oraz odpowiadające im uprawnienia wykonawcy ................................................................................................. § 4. Solidarna odpowiedzialność wobec podwykonawców ..................................... § 5. Przedawnienie ................................................................................................... roZdZiaŁ Vii. Umowa najmu ............................................................................... § 1. Umowa najmu – ogólna charakterystyka .......................................................... § 2. Sposób zawarcia umowy najmu i jej forma ...................................................... § 3. Obowiązki i prawa stron umowy najmu ........................................................... I. Obowiązki i prawa wynajmującego oraz odpowiadające im uprawnienia najemcy ........................................................................................................ II. Obowiązki i prawa najemcy oraz odpowiadające 368 370 371 373 373 374 375 375 376 378 378 380 380 381 383 383 384 387 387 388 389 389 391 393 395 395 396 396 396 396 397 398 398 399 399 400 400 im uprawnienia wynajmującego ................................................................ § 4. Odstąpienie używania rzeczy najętej ................................................................ § 5. Czas trwania najmu i jego zakończenie ........................................................... § 6. Przedawnienie ................................................................................................... § 7. Najem lokali ...................................................................................................... § 8. Ochrona praw lokatorów – wzmianka .............................................................. roZdZiaŁ Viii. Umowa dzierżawy ...................................................................... § 1. Umowa dzierżawy – ogólna charakterystyka ................................................... § 2. Odmienności w stosunku do najmu .................................................................. roZdZiaŁ iX. Umowa leasingu ............................................................................. § 1. Umowa leasingu – ogólna charakterystyka ...................................................... § 2. Sposób zawarcia umowy leasingu i jej forma ................................................... § 3. Obowiązki i prawa stron umowy leasingu ........................................................ I. Obowiązki i prawa finansującego oraz odpowiadające im uprawnienia korzystającego ................................................................... II. Obowiązki i prawa korzystającego oraz odpowiadające im uprawnienia finansującego .............................................................................................. § 4. Zbycie przedmiotu leasingu ............................................................................. roZdZiaŁ X. Umowa użyczenia ............................................................................ § 1. Umowa użyczenia – ogólna charakterystyka ................................................... § 2. Sposób zawarcia umowy użyczenia i jej forma ................................................ § 3. Obowiązki i prawa stron umowy użyczenia ..................................................... I. Uwagi wstępne ............................................................................................ II. Obowiązki i prawa dającego w użyczenie oraz odpowiadające im uprawnienia biorącego ............................................................................... III. Obowiązki i prawa biorącego w użyczenie oraz odpowiadające im uprawnienia dającego ................................................................................. § 4. Zakończenie użyczenia ..................................................................................... § 5. Przedawnienie ................................................................................................... roZdZiaŁ Xi. Umowa pożyczki ............................................................................ § 1. Umowa pożyczki – ogólna charakterystyka ..................................................... § 2. Sposób zawarcia umowy pożyczki i jej forma ................................................. § 3. Obowiązki i prawa stron umowy pożyczki ...................................................... Spis treści I. Obowiązki i prawa pożyczkodawcy oraz odpowiadające im uprawnienia pożyczkobiorcy ............................................................................................ II. Obowiązki i prawa pożyczkobiorcy oraz odpowiadające im uprawnienia pożyczkodawcy ........................................................................................... § 4. Umowa pożyczki a umowa kredytu bankowego .............................................. roZdZiaŁ Xii. Umowa rachunku bankowego ..................................................... § 1. Umowa rachunku bankowego – ogólna charakterystyka ................................. § 2. Sposób zawarcia umowy rachunku bankowego i jej forma ............................. § 3. Obowiązki i prawa stron umowy rachunku bankowego .................................. I. Obowiązki i prawa banku oraz odpowiadające im uprawnienia posiadacza rachunku ................................................................................... II. Obowiązki i prawa posiadacza rachunku oraz odpowiadające im uprawnienia banku ..................................................................................... § 4. Czas trwania umowy rachunku bankowego. Przedawnienie ........................... roZdZiaŁ Xiii. Umowa zlecenia .......................................................................... § 1. Umowa zlecenia – ogólna charakterystyka ...................................................... § 2. Sposób zawarcia umowy zlecenia i jej forma ................................................... § 3. Obowiązki i prawa stron umowy zlecenia ........................................................ I. Obowiązki i prawa zleceniobiorcy oraz odpowiadające im uprawnienia zleceniodawcy ................................................................... II. Obowiązki i prawa zleceniodawcy oraz odpowiadające im uprawnienia zleceniobiorcy ............................................................................................. § 4. Zakończenie stosunku zlecenia ......................................................................... § 5. Przedawnienie roszczeń .................................................................................... roZdZiaŁ XiV. prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia ................................ § 1. Ogólna charakterystyka instytucji .................................................................... § 2. Obowiązki i prawa stron ................................................................................... I. Uwagi wstępne ............................................................................................ II. Obowiązki i prawa prowadzącego cudze sprawy oraz odpowiadające im uprawnienia osoby, której sprawa jest prowadzona ................................... III. Obowiązki i prawa osoby, której sprawa jest prowadzona oraz odpowiadające im uprawnienia prowadzącego ................................. roZdZiaŁ XV. Umowa agencyjna ......................................................................... § 1. Umowa agencyjna – ogólna charakterystyka ................................................... § 2. Sposób zawarcia umowy agencyjnej i jej forma ............................................... § 3. Obowiązki i prawa stron umowy agencyjnej .................................................... I. Obowiązki i prawa agenta oraz odpowiadające im uprawnienia dającego zlecenie ........................................................................................................ II. Obowiązki i prawa dającego zlecenie oraz odpowiadające im uprawnienia agenta ..................................................................................... § 4. Czas trwania i jej rozwiązanie .......................................................................... § 5. Świadczenia wyrównawcze. Ograniczenie działalności konkurencyjnej agenta… po wygaśnięciu umowy ......................................................................... XV 400 401 402 403 403 404 405 405 406 406 407 407 408 409 409 410 411 412 413 413 414 414 414 416 417 417 419 419 419 421 424 425 XVI Spis treści roZdZiaŁ XVi. Umowa komisu ............................................................................ § 1. Umowa komisu – ogólna charakterystyka ........................................................ § 2. Sposób zawarcia umowy komisu i jej forma .................................................... § 3. Obowiązki i prawa stron umowy komisu ........................................................ I. Obowiązki i prawa komisanta oraz odpowiadające im uprawnienia komitenta ..................................................................................................... II. Obowiązki i prawa komitenta oraz odpowiadające im uprawnienia komisanta .................................................................................................... § 4. Własność na gruncie komisu ............................................................................ § 5. Rękojmia przy komisie ...................................................................................... roZdZiaŁ XVii. Umowa przewozu ...................................................................... § 1. Umowa przewozu – ogólna charakterystyka .................................................... § 2. Sposób zawarcia umowy przewozu i jej forma ................................................ § 3. Obowiązki i prawa stron umowy przewozu ..................................................... I. Uwagi wstępne ............................................................................................ II. Obowiązki i prawa przewoźnika przy przewozie osób oraz odpowiadające im uprawnienia pasażera ................................................... III. Obowiązki i prawa pasażera oraz odpowiadające im uprawnienia przewoźnika ................................................................................................ IV. Obowiązki i prawa przewoźnika przy przewozie rzeczy oraz odpowiadające im uprawnienia wysyłającego ........................................... V. Obowiązki i prawa wysyłającego oraz odpowiadające im uprawnienia przewoźnika przy przewozie rzeczy ................................ § 4. Wygaśnięcie i przedawnienie roszczeń ............................................................. roZdZiaŁ XViii. Umowa spedycji ....................................................................... § 1. Umowa spedycji – ogólna charakterystyka ...................................................... § 2. Sposób zawarcia umowy spedycji i jej forma ................................................... § 3. Obowiązki i prawa stron umowy spedycji ........................................................ I. Obowiązki i prawa spedytora oraz odpowiadające im uprawnienia dającego zlecenie ......................................................................................... II. Obowiązki i prawa dającego zlecenie oraz odpowiadające im uprawnienia spedytora ............................................................................... § 4. Przedawnienie roszczeń .................................................................................... roZdZiaŁ XiX. Umowa ubezpieczenia ................................................................ § 1. Umowa ubezpieczenia – ogólna charakterystyka ............................................. § 2. Sposób zawarcia umowy ubezpieczenia i jej forma ......................................... § 3. Obowiązki i prawa stron umowy ubezpieczenia .............................................. I. Obowiązki, powinności i prawa ubezpieczającego oraz odpowiadające im uprawnienia ubezpieczyciela ................................................................. II. Obowiązki i prawa ubezpieczyciela oraz odpowiadające im uprawnienia ubezpieczającego ........................................................................................ § 4. Zakończenie stosunku ubezpieczenia ............................................................... § 5. Przedawnienie roszczeń .................................................................................... roZdZiaŁ XX. Umowa przechowania .................................................................. § 1. Umowa przechowania – ogólna charakterystyka ............................................. 427 427 428 429 429 431 431 432 433 433 434 434 434 435 436 436 438 440 441 441 442 442 442 444 444 447 447 450 451 451 453 454 455 457 457 Spis treści § 2. Sposób zawarcia umowy przechowania i jej forma .......................................... § 3. Obowiązki i prawa stron umowy przechowania ............................................... I. Obowiązki i prawa przechowawcy oraz odpowiadające im uprawnienia oddającego na przechowanie ....................................................................... II. Obowiązki i prawa oddającego na przechowanie oraz odpowiadające im uprawnienia przechowawcy ....................................................................... § 4. Zakończenie stosunku przechowania ............................................................... roZdZiaŁ XXi. odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady ................................................................. § 1. Ogólna charakterystyka instytucji .................................................................... § 2. Przedawnienie ................................................................................................... roZdZiaŁ XXii. Umowa składu ........................................................................... § 1. Umowa składu – ogólna charakterystyka ......................................................... § 2. Sposób zawarcia umowy składu i jej forma ..................................................... § 3. Obowiązki i prawa stron umowy składu .......................................................... I. Obowiązki i prawa przedsiębiorcy składowego oraz odpowiadające im uprawnienia składającego ...................................................................... II. Obowiązki i prawa składającego oraz odpowiadające im uprawnienia przedsiębiorcy składowego .............................................. § 4. Zakończenie stosunku składu ........................................................................... § 5. Wygaśnięcie i przedawnienie roszczeń ze stosunku składu ............................. roZdZiaŁ XXiii. Umowa spółki (cywilnej) ........................................................ § 1. Umowa spółki – ogólna charakterystyka .......................................................... § 2. Sposób zawarcia umowy spółki i jej forma ...................................................... § 3. Prawa i obowiązki stron .................................................................................... I. Obowiązki wspólników ............................................................................... II. Uprawnienia wspólników ........................................................................... § 4. Rozwiązanie stosunku spółki i likwidacja ....................................................... roZdZiaŁ XXiV. Umowa poręczenia ................................................................... § 1. Umowa poręczenia – ogólna charakterystyka .................................................. § 2. Sposób zawarcia umowy poręczenia i jej forma ............................................... § 3. Obowiązki i prawa stron umowy poręczenia .................................................... I. Obowiązki i prawa poręczyciela oraz odpowiadające im uprawnienia wierzyciela ........................................................................ II. Obowiązki i prawa wierzyciela oraz odpowiadające im uprawnienia poręczyciela ...................................................................... § 4. Zakończenie stosunku poręczenia .................................................................... roZdZiaŁ XXV. Umowa darowizny ..................................................................... § 1. Umowa darowizny – ogólna charakterystyka .................................................. § 2. Sposób zawarcia umowy darowizny i jej forma ............................................... § 3. Obowiązki i prawa stron umowy darowizny .................................................... I. Obowiązki i prawa darczyńcy oraz odpowiadające im uprawnienia obdarowanego ................................................................... II. Obowiązki i prawa obdarowanego oraz odpowiadające im uprawnienia darczyńcy .................................................................................................... XVII 458 459 459 460 461 463 463 465 467 467 468 468 468 470 471 471 473 473 474 475 475 476 477 479 479 482 482 482 484 484 485 485 486 487 487 488 XVIII Spis treści § 4. Odwołanie darowizny i jej rozwiązanie ........................................................... roZdZiaŁ XXVi. Umowa przekazania nieruchomości ...................................... § 1. Umowa przekazania nieruchomości – ogólna charakterystyka ....................... § 2. Sposób zawarcia umowy przekazania nieruchomości i jej forma .................... § 3. Obowiązki i prawa stron umowy przekazania nieruchomości ......................... I. Obowiązki i prawa przekazującego oraz odpowiadające im uprawnienia nabywcy ....................................................................................................... roZdZiaŁ XXVii. Umowa renty ........................................................................... § 1. Umowa renty – ogólna charakterystyka ........................................................... § 2. Sposób zawarcia umowy renty i jej forma ........................................................ § 3. Obowiązki i prawa stron umowy renty ............................................................. I. Uwagi wstępne ............................................................................................ II. Obowiązki i prawa zobowiązanego do renty oraz odpowiadające im uprawnienia drugiej strony ................................................................... roZdZiaŁ XXViii. Umowa dożywocia ................................................................ § 1. Umowa dożywocia – ogólna charakterystyka .................................................. § 2. Sposób zawarcia umowy dożywocia i jej forma ............................................... § 3. Obowiązki i prawa stron umowy dożywocia .................................................... I. Obowiązki i prawa zobowiązanego do przeniesienia własności nieruchomości oraz odpowiadające im uprawnienia drugiej strony .......... II. Obowiązki i prawa nabywcy nieruchomości oraz odpowiadające 489 493 493 494 495 495 497 497 498 498 498 499 501 501 502 503 503 503 504 505 505 506 507 507 509 509 509 510 510 511 511 515 515 519 im uprawnienia drugiej strony ................................................................... § 4. Wygaśnięcie dożywocia. Zamianą na rentę ...................................................... roZdZiaŁ XXiX. Ugoda ........................................................................................ § 1. Ugoda – ogólna charakterystyka ....................................................................... § 2. Sposób zawarcia ugody i jej forma ................................................................... roZdZiaŁ XXX. przyrzeczenie publiczne ........................................................... § 1. Przyrzeczenie publiczne – ogólna charakterystyka ......................................... § 2. Dokonanie przyrzeczenia publicznego i jego forma ......................................... § 3. Obowiązki i prawa przyrzekającego i adresata ................................................ I. Obowiązki i prawa przyrzekającego oraz odpowiadające im uprawnienia adresata ........................................................................................................ II. Obowiązki i prawa adresata ogłoszenia oraz odpowiadające im uprawnienia przyrzekającego ..................................................................... § 4. Wygaśnięcie przyrzeczenia publicznego .......................................................... roZdZiaŁ XXXi. przekaz ..................................................................................... § 1. Przekaz – ogólna charakterystyka .................................................................... rozdział XXXii. papiery wartościowe .................................................................... § 1. Papiery wartościowe – ogólna charakterystyka ............................................... indeks rzeczowy .......................................................................................................... WyKaZ SKrótóW 1. Źródła prawa KC ................................. ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. Konstytucja RP ............. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, KP ................................. ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. KPC ............................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 380 ze zm.) poz. 483 ze zm. i sprost.) poz. 1502 ze zm.) z 2014 r. poz. 101 ze zm.) KRO .............................. ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. KW ................................ ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. KWU ............................. ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.) z 2015 r. poz. 1094 ze zm.) Dz.U. z 2016 r. poz. 790 ze zm.) Dz.U. z 2013 r. poz. 908 ze zm.) NBPU ............................ ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn. NieuczPrRU ................... ustawa z 23.8.2007 r. ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 3) OchrLokU ..................... ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokator
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: