Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00493 014071 11054831 na godz. na dobę w sumie
Zobowiązania - ebook/pdf
Zobowiązania - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 467
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7275-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wydanie piąte uzupełniono o najnowsze orzecznictwo i literaturę przedmiotu. Uwzględniono także zmiany dokonane przez ustawodawcę w Kodeksie cywilnym; w szczególności w zakresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji wprowadzone ustawą z 30.5.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) o prawach konsumenta.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Skrypty Becka Hanna Witczak Agnieszka Kawałko Zobowiązania 5. wydanie SKRYPTY BECKA Zobowiązania W sprzedaży: A. Olejniczak, Z. Radwański ZOBOWIĄZANIA – CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 11 Podręczniki Prawnicze Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska ZOBOWIĄZANIA – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA, wyd. 10 Podręczniki Prawnicze E. Gniewek, P. Machnikowski PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO Studia Prawnicze E. Łętowska (red.) PRAWO ZOBOWIĄZAŃ – CZĘŚĆ OGÓLNA. Tom 5, wyd. 2 System Prawa Prywatnego J. Panowicz-Lipska (red.) PRAWO ZOBOWIĄZAŃ – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Tom 8, wyd. 2 System Prawa Prywatnego A. Doliwa ZOBOWIĄZANIA, wyd. 3 Akademia Prawa KODEKS CYWILNY Z WPROWADZENIEM, wyd. 38 Twoje Prawo www.ksiegarnia.beck.pl Zobowiązania dr hab. Hanna Witczak dr Agnieszka Kawałko Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 5. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7274-7 ISBN e-book 978-83-255-7275-4 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Wykaz skrótów ............................................................................................................. XVII Wykaz literatury .......................................................................................................... XIX Przedmowa ................................................................................................................... XXI CZĘŚĆ I. Zobowiązania – część ogólna Rozdział I. Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego ................................ § 1. Pojęcie i powstanie zobowiązania ...................................................................... I. Pojęcie zobowiązania ...................................................................................... II. Powstanie zobowiązania ................................................................................. III. Charakter prawny stosunku obligacyjnego .................................................... § 2. Strony stosunku obligacyjnego .......................................................................... I. Wierzyciel i dłużnik ........................................................................................ II. Wielość podmiotów w stosunku obligacyjnym .............................................. 1. Zobowiązania podzielne i niepodzielne ..................................................... 2. Zobowiązania solidarne .............................................................................. III. Solidarność dłużników (solidarność bierna) ................................................... 1. Pojęcie i cechy solidarności biernej ............................................................ 2. Status prawny dłużników solidarnych ...................................................... IV. Solidarność wierzycieli (solidarność czynna)................................................. 1. Pojęcie i cechy solidarności czynnej .......................................................... 2. Status prawny wierzycieli solidarnych ....................................................... V. Solidarność nieprawidłowa ............................................................................. § 3. Treść stosunku obligacyjnego ............................................................................ I. Uprawnienia wierzyciela ................................................................................. II. Obowiązki dłużnika ........................................................................................ 1. Dług ............................................................................................................ 2. Dług a odpowiedzialność ........................................................................... 3. Zobowiązania niezupełne ........................................................................... § 4. Przedmiot stosunku obligacyjnego .................................................................... I. Świadczenie ..................................................................................................... 1. Pojęcie i przedmiot świadczenia ................................................................. 2. Oznaczenie świadczenia ............................................................................. 3. Niemożliwość świadczenia ......................................................................... 3.1. Pojęcie i rodzaje niemożliwości świadczenia .................................... 3 4 4 4 5 6 7 7 7 9 10 10 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 16 17 17 17 17 17 VI Spis treści 3.2. Skutki niemożliwości świadczenia .................................................... 3.2.1. Skutki niemożliwości pierwotnej .......................................... 3.2.2. Skutki niemożliwości następczej ........................................... 3.2.2.1. Niemożliwość świadczenia na skutek okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności ...... 3.2.2.2. Niemożliwość świadczenia na skutek okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność ............. 4. Rodzaje świadczenia ................................................................................... 4.1. Świadczenia jednorazowe, ciągłe i okresowe .................................... 4.2. Świadczenia podzielne i niepodzielne ............................................... 4.3. Świadczenia oznaczone indywidualnie i rodzajowo ......................... 4.4. Świadczenia w zobowiązaniach starannego działania i rezultatu ..... 4.5. Świadczenia w zobowiązaniach przemiennych. Upoważnienie przemienne ......................................................................................... 4.5.1. Zobowiązanie przemienne ..................................................... 4.5.2. Upoważnienie przemienne .................................................... 4.6. Zwrot nakładów i wydatków .............................................................. 5. Świadczenie pieniężne ................................................................................ 5.1. Pojęcie świadczenia pieniężnego. Zobowiązanie pieniężne .............. 5.2. Zasady wykonywania zobowiązań pieniężnych ................................ 5.2.1. Zasada walutowości ............................................................... 5.2.2. Zasada nominalizmu .............................................................. 5.2.3. Zasada waloryzacji ................................................................ 5.2.3.1. Waloryzacja umowna .............................................. 5.2.3.2. Waloryzacja sądowa ................................................ 5.2.3.2.1. Pojęcie waloryzacji sądowej ................... 5.2.3.2.2. Przesłanki waloryzacji sądowej. Treść orzeczenia ............................................... 5.3. Odsetki ............................................................................................... 5.3.1. Pojęcie i źródła obowiązku świadczenia odsetek .................. 5.3.2. Wysokość odsetek .................................................................. 5.3.3. Wymagalność i przedawnienie roszczenia o odsetki ............ 6. Naprawienie szkody. Świadczenie odszkodowawcze ................................ 6.1. Uwagi ogólne ...................................................................................... 6.2. Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej ................................... 6.2.1. Zasada winy ........................................................................... 6.2.2. Zasada ryzyka ........................................................................ 6.2.3. Zasada słuszności .................................................................. 6.2.4. Zasada gwarancyjno-repartycyjna ........................................ 6.3. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej ............................. 6.3.1. Szkoda .................................................................................... 6.3.1.1. Pojęcie i rodzaje szkody........................................... 6.3.1.2. Wysokość szkody ..................................................... 6.3.2. Związek przyczynowy ........................................................... 6.3.2.1. Pojęcie związku przyczynowego ............................. 6.3.2.2. Adekwatny związek przyczynowy.......................... 18 18 19 19 20 21 21 22 23 24 25 25 26 26 27 27 28 28 28 29 30 30 30 31 32 32 34 35 36 37 38 38 38 39 39 40 40 40 41 42 42 42 Spis treści 6.3.3. Szkoda a wysokość odszkodowania ...................................... 6.3.3.1. Przyczynienie się poszkodowanego ........................ 6.3.3.2. Compensatio lucri cum damno ................................ 6.3.3.3. Inne ograniczenia obowiązku naprawienia szkody 6.3.4. Sposoby naprawienia szkody ................................................. Rozdział II. Pojęcie i rodzaje umów........................................................................... § 5. Uwagi ogólne ...................................................................................................... § 6. Pojęcie umowy ................................................................................................... § 7. Rodzaje umów .................................................................................................... I. Umowy jednostronnie i dwustronnie zobowiązujące ..................................... 1. Pojęcie umowy jednostronnie i dwustronnie zobowiązującej ................... 2. Umowa wzajemna ....................................................................................... II. Umowy zobowiązujące, rozporządzające i o podwójnym skutku .................. III. Umowy kauzalne i abstrakcyjne ..................................................................... IV. Umowy konsensualne i realne ........................................................................ V. Umowy odpłatne i nieodpłatne ....................................................................... VI. Umowy losowe ................................................................................................ VII. Umowy adhezyjne .......................................................................................... VIII. Umowy nazwane, mieszane i nienazwane ...................................................... IX. Umowy z udziałem osób trzecich ................................................................... 1. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią ................................................ 2. Umowa o zwolnienie dłużnika od obowiązku świadczenia ...................... 3. Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej .......................................... Rozdział III. Zawarcie umowy ................................................................................... § 8. Czynności zmierzające do zawarcia umowy ..................................................... I. Uwagi ogólne ................................................................................................... II. Culpa in contrahendo ...................................................................................... III. Umowa przedwstępna ..................................................................................... 1. Pojęcie, treść i forma umowy przedwstępnej ............................................. 2. Skutki niewykonania umowy przedwstępnej ............................................. 3. Przedawnienie roszczeń z umowy przedwstępnej ..................................... § 9. Zasada swobody umów ...................................................................................... I. Treść zasady swobody umów .......................................................................... II. Ograniczenia zasady swobody umów ............................................................. III. Wyzysk ............................................................................................................ § 10. Treść i forma umowy ......................................................................................... § 11. Dodatkowe zastrzeżenia umowne ...................................................................... I. Uwagi ogólne ................................................................................................... II. Zadatek ............................................................................................................ III. Umowne prawo odstąpienia ............................................................................ IV. Odstępne .......................................................................................................... V. Kara umowna .................................................................................................. § 12. Wzorce umowne ................................................................................................. I. Uwagi ogólne ................................................................................................... II. Pojęcie i rodzaje wzorców ............................................................................... VII 43 44 46 46 48 51 52 52 52 52 52 53 54 54 55 56 57 58 58 59 59 60 60 65 66 66 66 67 68 70 72 73 74 75 76 78 79 79 80 81 82 82 83 83 83 VIII Spis treści 84 84 85 86 86 86 89 III. Charakter prawny wzorców umownych ......................................................... IV. Związanie wzorcem ......................................................................................... V. Wzorzec a umowa ........................................................................................... VI. Konflikt wzorców ............................................................................................ VII. Umowy w obrocie konsumenckim .................................................................. 1. Uwagi ogólne .............................................................................................. 2. Niedozwolone klauzule umowne ................................................................ Rozdział IV. Bezpodstawne wzbogacenie .................................................................. 93 § 13. Pojęcie bezpodstawnego wzbogacenia .............................................................. 93 § 14. Przesłanki odpowiedzialności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia ............ 94 § 15. Świadczenie nienależne ..................................................................................... 96 I. Pojęcie świadczenia nienależnego .................................................................. 96 II. Przypadki nienależnego świadczenia ............................................................. 96 § 16. Roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia .......................................... 97 I. Roszczenie o wydanie wzbogacenia ............................................................... 97 II. Wzbogacenie niepodlegające zwrotowi .......................................................... 99 III. Przepadek świadczenia ................................................................................... 100 IV. Zobowiązanie z gry i zakładu ......................................................................... 101 Rozdział V. Czyny niedozwolone ................................................................................ § 17. Uwagi ogólne ...................................................................................................... § 18. Odpowiedzialność za własne czyny .................................................................. 103 105 I. Pojęcie deliktu. Pojęcie czynu niedozwolonego ............................................ 106 II. Przesłanki odpowiedzialności ......................................................................... 106 III. Zasady odpowiedzialności .............................................................................. 106 107 I. Uwagi ogólne ................................................................................................... 107 II. Przesłanki odpowiedzialności za czyn własny ............................................... 108 1. Bezprawność czynu i okoliczności wyłączające bezprawność .................. 108 2. Wina sprawcy .............................................................................................. 110 2.1. Pojęcie winy i okoliczności wyłączające winę .................................. 110 2.2. Rodzaje winy ...................................................................................... 111 III. Współsprawstwo .............................................................................................. 111 113 I. Odpowiedzialność osób zobowiązanych do nadzoru ..................................... 113 1. Pojęcia nadzoru i osób sprawujących nadzór ............................................. 113 2. Przesłanki odpowiedzialności osób sprawujących nadzór ........................ 115 3. Zasady odpowiedzialności osób sprawujących nadzór .............................. 116 § 19. Odpowiedzialność za cudze czyny .................................................................... II. Odpowiedzialność osób powierzających wykonanie czynności innej osobie ............................................................................................................... 116 III. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez podwładnego ..................... 118 § 20. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej ........................................................................................................... 119 I. Uwagi ogólne ................................................................................................... 119 II. Odpowiedzialność na podstawie art. 417 KC ................................................. 122 III. Szczególne przypadki odpowiedzialności za szkody związane z działalnością organów władzy publicznej .................................................... 123 Spis treści IX 1. Uwagi ogólne .............................................................................................. 123 2. Odpowiedzialność za szkody związane z działalnością organów władzy publicznej w sferze legislacyjnej ................................................................ 124 2.1. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wydanie aktu normatywnego .................................................................................... 124 2.2. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niewydanie aktu normatywnego .................................................................................... 125 3. Odpowiedzialność za szkody związane z wydawaniem orzeczeń sądowych lub decyzji .................................................................................. 125 3.1. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji ........................... 125 3.2. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niewydanie orzeczenia lub decyzji ........................................................................ 128 IV. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy § 21. Odpowiedzialność za zwierzęta i rzeczy ........................................................... § 22. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną z użyciem sił przyrody .................. publicznej na zasadzie słuszności ................................................................... 129 130 I. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta........................... 130 II. Odpowiedzialność za wyrzucenie, wylanie lub spadnięcie przedmiotu ........ 132 III. Odpowiedzialność za zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części ..... 133 134 I. Uwagi ogólne ................................................................................................... 134 II. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez ruch przedsiębiorstwa ....... 134 1. Przesłanki odpowiedzialności za szkodę na podstawie art. 435 KC ......... 134 1.1. Szkoda wyrządzona przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody ................................... 134 1.2. Związek przyczynowy między funkcjonowaniem przedsiębiorstwa lub zakładu jako całości a powstałą szkodą ....................................... 137 2. Podmioty odpowiedzialne za szkodę ......................................................... 137 3. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność (okoliczności egzoneracyjne) ............................................................................................ 137 III. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez ruch mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody............................. 139 1. Przesłanki odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną ruchem mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody ...................................................................................................... 139 1.1. Pojęcie mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody ........................................................................... 140 1.2. Pojęcie ruchu ...................................................................................... 140 1.3. Związek przyczynowy między ruchem pojazdu a szkodą ............... 140 2. Zasady odpowiedzialności.......................................................................... 141 2.1. Zasada ryzyka .................................................................................... 141 2.2. Zasada winy ....................................................................................... 141 3. Podmioty odpowiedzialne za szkodę ......................................................... 142 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów........... 143 145 I. Uwagi ogólne ................................................................................................... 145 § 23. Naprawienie szkody w przypadkach szczególnych. Szkoda na osobie .............
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zobowiązania
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: