Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00288 007818 13456033 na godz. na dobę w sumie
Zostań cyfrowym DJ-em! Tworzenie, miksowanie i nagrywanie muzyki - książka
Zostań cyfrowym DJ-em! Tworzenie, miksowanie i nagrywanie muzyki - książka
Autor: Liczba stron: 304
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-253-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> muzyka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zamień peceta w studio nagrań

Technologia cyfrowa stanowi wspaniałe narzędzie dla każdego, kto związany jest z muzyką: artystów, wydawnictw fonograficznych, stacji radiowych i fanów. Technologia cyfrowa uwolniła muzykę z dotychczasowych więzów. Dzięki niej niemal każdy może dokonać rzeczy jeszcze 10 lat temu wymagających sporych nakładów finansowych. Przy znikomych kosztach nagrania mogą być teraz łatwo kopiowane, cięte, remiksowane i odtwarzane.

Dzięki tej książce przekonasz się, że komputer jest najpotężniejszym narzędziem muzycznym wszechczasów. Poznasz doskonale sposoby zgrywania, kopiowania, nagrywania i wypalania cyfrowych płyt z muzyką, korzystając z bezpłatnego oprogramowania o otwartym kodzie lub niedrogich aplikacji komercyjnych. Nauczysz się ciekawych technik sporządzania remiksów składanych, powstających w wyniku połączenia istniejących nagrań czy remiksów ulubionych utworów -- nawet jeśli jesteś zupełnym nowicjuszem, któremu takie terminy jak BPM czy MP3 nic nie mówią.

Prowadzona przez Elliota Van Buskirka kolumna MP3 Insider jest najdłużej działającą kolumną, tworzoną przez jednego Autora w serwisie CNET.com, największym tego typu serwisie technologicznym na świecie. Elliot pisuje artykuły na tematy technologiczne, związane z muzyką, od roku 1998 czyli od czasu pojawienia się pierwszego odtwarzacza MP3. Jego bieżący solowy projekt remiksowy nosi tytuł Planet Vegas.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK Zostañ cyfrowym DJ-em! Tworzenie, miksowanie i nagrywanie muzyki Autor: Eliot Van Buskirk T³umaczenie: Marek Korbecki ISBN: 83-7361-253-X Tytu³ orygina³u: Burning Down The House. Ripping, Recording, Remixing, and More! Format: B5, stron: 304 DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA Zamieñ peceta w studio nagrañ CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Technologia cyfrowa stanowi wspania³e narzêdzie dla ka¿dego, kto zwi¹zany jest z muzyk¹: artystów, wydawnictw fonograficznych, stacji radiowych i fanów. Technologia cyfrowa uwolni³a muzykê z dotychczasowych wiêzów. Dziêki niej niemal ka¿dy mo¿e dokonaæ rzeczy jeszcze 10 lat temu wymagaj¹cych sporych nak³adów finansowych. Przy znikomych kosztach nagrania mog¹ byæ teraz ³atwo kopiowane, ciête, remiksowane i odtwarzane. Dziêki tej ksi¹¿ce przekonasz siê, ¿e komputer jest najpotê¿niejszym narzêdziem muzycznym wszechczasów. Poznasz doskonale sposoby zgrywania, kopiowania, nagrywania i wypalania cyfrowych p³yt z muzyk¹, korzystaj¹c z bezp³atnego oprogramowania o otwartym kodzie lub niedrogich aplikacji komercyjnych. Nauczysz siê ciekawych technik sporz¹dzania remiksów sk³adanych, powstaj¹cych w wyniku po³¹czenia istniej¹cych nagrañ czy remiksów ulubionych utworów — nawet jeġli jesteġ zupe³nym nowicjuszem, któremu takie terminy jak BPM czy MP3 nic nie mówi¹. • Zgrywaj, wypalaj, kopiuj i miksuj p³yty CD • Twórz w³asne miksy, korzystaj¹c z funkcji przenikania i dopasowywania tempa • Ods³uchuj, edytuj lub twórz muzykê w dowolnym gatunku i formacie • Wystêpuj jako DJ, korzystaj¹c z laptopa • Uruchom w³asn¹, internetow¹ stacjê radiow¹ • Nagrywaj dĥwiêk na ¿ywo • Twórz remiksy i sk³adanki ulubionych utworów • Twórz pokazy slajdów, uzupe³nionych ġcie¿kami dĥwiêkowymi MP3 • Poznaj efekty audio i interesuj¹ce techniki edycyjne • Poznaj przepisy prawa autorskiego i dowiedz siê co Ci wolno, a czego nie Prowadzona przez Elliota Van Buskirka kolumna MP3 Insider jest najd³u¿ej dzia³aj¹c¹ kolumn¹, tworzon¹ przez jednego Autora w serwisie CNET.com, najwiêkszym tego typu serwisie technologicznym na ġwiecie. Elliot pisuje artyku³y na tematy technologiczne, zwi¹zane z muzyk¹, od roku 1998 czyli od czasu pojawienia siê pierwszego odtwarzacza MP3. Jego bie¿¹cy solowy projekt remiksowy nosi tytu³ Planet Vegas. • Ksi¹¿ka dla ka¿dego, kto kocha muzykê • Nauczy Ciê tworzenia i miksowania za pomoc¹ komputera • Poznasz darmowe programy muzycznie u¿ywane przez profesjonalistów • Za³o¿ysz internetow¹ rozg³oġniê radiow¹ Spis treści Wprowadzenie 11 Rozdział 1. To nie komputer — to Twoja muzyczna maszyna 15 Czym właściwie jest muzyka cyfrowa? ...................................................c...........................16 Atrybuty cyfrowego pliku muzycznego...................................................c............ 18 Przekaz strumieniowy i pobieranie ...................................................c...................22 Pomówmy o kodekach...................................................c........................................23 Rozdział 2. Czego potrzebujemy (i czego nie potrzebujemy) 27 Czego potrzebujemy ...................................................c...................................................c.....28 Serce całego systemu ...................................................c............................................28 Wymagania programowe ...................................................c................................................ 33 Odtwarzacze ...................................................c...................................................c......34 Rippery...................................................c...................................................c............... 35 Programy do nagrywania ...................................................c.................................... 36 Edytory audio...................................................c...................................................c.... 36 Edytory wielośladowe...................................................c..........................................37 Sekwencery pętlowe ...................................................c.............................................38 Oprogramowanie dla DJ...................................................c.....................................39 Aplikacje audio do pracy na żywo...................................................c.....................39 Rozdział 3. Kopiowanie płyt CD 41 Nagrywarka potrzebuje pomocy...................................................c....................................42 Wybór dysków CD ...................................................c..............................................43 Dane powinny być czystym paliwem...................................................c................45 Kopiowanie plików za pomocą programu Exact Audio Copy ........................48 Kopiowanie płyt Data CD oraz plików MP3 i innych nagrań skompresowanych ...................................................c........................................52 Etykiety...................................................c...................................................c............................ 52 Wkładki...................................................c...................................................c..............52 Etykietowanie płyt CD...................................................c........................................52 6 S P I S T R E Ś C I Rozdział 4. Zgrywanie płyt CD 55 Kodować czy nie kodować ...................................................c.............................................. 56 Zgrywanie do plików WAV...................................................c............................................. 56 Zgrywanie do plików WAV za pomocą programu EAC...................................57 Zgrywanie do plików AIFF za pomocą programu iTunes ................................64 Zgrywanie do plików MP3...................................................c.............................................. 65 Konfigurowanie programu EAC do zgrywania plików MP3........................... 66 Instalacja kodeka Lame ...................................................c....................................... 66 Ustawienia prędkości transmisji bitów...................................................c.............67 Zgrywanie i kodowanie...................................................c...................................................c. 67 Zgrywanie w formatach WAV i MP3...................................................c.................69 Weryfikacja plików MP3 ...................................................c................................................. 71 Rozdział 5. Pobieranie plików muzycznych 73 Prosto i zwięźle...................................................c...................................................c...............74 Witryny zespołów muzycznych ...................................................c.........................74 Radio internetowe i pobieranie utworów...................................................c.........74 Uwolnij się od kłopotów; subskrybuj ...................................................c...............76 Pobieranie plików z „szarej strefy”...................................................c................................77 Grupy dyskusyjne: życie nie jest usłane różami..................................................78 IRC: prymitywnie, ale skutecznie ...................................................c......................78 Serwery FTP: pod obserwacją...................................................c..............................78 Programy do wymiany plików i sieci P2P...................................................c.........80 Przyszłość pobierania...................................................c...................................................c....90 Rozdział 6. Nagrywanie i miksowanie muzyki na żywo 91 Konfiguracja...................................................c...................................................c...................92 Próba dźwięku ...................................................c...................................................c...93 Spójrz na to z góry...................................................c...................................................c......... 96 Podstawy edycji ...................................................c...................................................c..............97 Dodawanie efektów VST ...................................................c.....................................98 Dodawanie kolejnych ścieżek...................................................c.........................................99 Zgrywanie nagrania wielościeżkowego ...................................................c....................... 102 Zgrywanie w formacie MP3 ...................................................c.............................. 103 Rozdział 7. Wypalanie miksu doskonałego 107 Wybór utworów...................................................c...................................................c........... 108 Witryny internetowe poświęcone tworzeniu miksów...................................... 108 Miksy tematyczne ...................................................c.............................................. 110 Miksy dla specyficznych sytuacji...................................................c......................111 Przygotowanie...................................................c...................................................c...............113 Normalizacja i konwersja ...................................................c..................................113 Kluczem jest kolejność utworów ...................................................c..................... 114 Czas wypalać...................................................c...................................................c..................115 Nagrywanie za pomocą EAC ...................................................c............................115 Nagrywanie za pomocą programu Roxio Easy CD Creator Pro ................... 118 Miks został nagrany ...................................................c...................................................c.... 120 S P I S T R E Ś C I 7 Rozdział 8. Cyfrowe kopiowanie płyt winylowych 121 Czyste połączenie ...................................................c...................................................c........122 Plan A: nagranie czysto cyfrowe...................................................c....................... 124 Plan B: wyjście analogowe RCA...................................................c....................... 124 Plan C: analogowe wyjście słuchawkowe ...................................................c........ 124 Próba dźwięku...................................................c...................................................c.............. 127 Rozwiązywanie problemów...................................................c.............................. 128 Ustawianie poziomów...................................................c....................................... 130 Nagrywanie stron płyty osobno...................................................c....................................133 Usuwanie trzasków i szumów ...................................................c.......................... 135 Eksportowanie pojedynczych utworów...................................................c.......................141 Eksport nieskompresowanych plików WAV do nagrania na płycie CD ...... 141 Eksportowanie do plików MP3...................................................c........................ 142 Rozdział 9. Zamiana obrazów cyfrowych w muzyczne klipy wideo 145 Instalacja oprogramowania ...................................................c.......................................... 146 Balans obrazu i dźwięku...................................................c................................................ 148 Ustalanie kolejności obrazów i utworów...................................................c.................... 149 Importowanie obrazów...................................................c..................................... 150 Konfigurowanie obrazów ...................................................c................................. 150 Dodawanie plików muzycznych...................................................c...................... 152 Definiowanie przejść (lub pozostawienie domyślnych).................................. 152 Eksportowanie pokazu...................................................c...................................................c153 Wyłączanie wygaszacza ekranu (o ile to konieczne)......................................... 155 Źródła wiedzy na temat edycji wideo ...................................................c...........................155 Rozdział 10. Tworzenie biblioteki rytmów i próbek 157 Zbieranie sampli...................................................c...................................................c.......... 160 Zakup płyt CD-ROM z pętlami...................................................c........................161 Pobieranie sampli ...................................................c...............................................161 Próbkowanie z płyt audio CD...................................................c.......................... 164 Wyodrębnianie próbek z płyt winylowych...................................................c..... 168 Próbki dźwięków zabawek, urządzeń i głosu ...................................................c. 168 Zarządzanie próbkami ...................................................c.................................................. 169 Sortowanie według tempa...................................................c................................. 169 Rozdział 11. Własna domowa rozgłośnia radiowa 173 Rozwiązanie cyfrowe...................................................c...................................................c... 174 Przenośne nadajniki FM ...................................................c............................................... 176 Domowe nadajniki FM ...................................................c................................................. 177 Instalacja ...................................................c...................................................c.......... 178 Rozdział 12. Tworzymy własny zestaw DJ 181 Przygotowanie to klucz...................................................c.................................................. 182 Miksowanie ...................................................c...................................................c.................. 182 Miksowanie za pomocą programu Tactile12000.............................................. 182 8 S P I S T R E Ś C I Miksowanie za pomocą programu PCDJ Silver (znanego też jako MP3 Mixmaster) ...................................................c.......... 184 Predefiniowane przejścia i efekty...................................................c..................... 190 Miks sześciostopniowy...................................................c...................................... 193 Eksport połączonych utworów ...................................................c........................ 193 Na występie...................................................c...................................................c................... 193 Podłączanie do systemu dźwiękowego...................................................c............ 194 Rozdział 13. Przygotowywanie samoodtwarzających i samonagrywających się płyt CD 195 Tworzenie samooodtwarzającej się płyty MP3 CD...................................................c.... 196 Aranżowanie zawartości ...................................................c................................... 197 Odsłuchiwanie miksu ...................................................c....................................... 199 Nagrywanie płyty ...................................................c...............................................200 Kompresja też się przydaje...................................................c................................200 Ładowanie programu samonagrywającej się płyty CD na witrynę internetową.....200 Jak stworzyć własną witrynę ...................................................c............................. 201 Tworzenie apletu i importowanie plików MP3 ................................................202 Rozdział 14. Tworzymy własną internetową stację radiową 209 Tworzenie stacji Launch...................................................c.................................................211 Definiowanie listy odtwarzania ...................................................c....................... 211 Promocja własnej stacji LAUNCH...................................................c.................. 213 Programowanie własnej stacji w serwisie Live365.com................................................ 214 Ustawienia prędkości transmisji bitów i identyfikatora stacji ............................ 214 Ładowanie i ustawianie kolejności ...................................................c.................. 217 Posłuchajmy swojej stacji ...................................................c.................................. 219 Nadawanie przy użyciu własnego serwera Shoutcast...................................................c220 Instalacja własnego serwera Shoutcast ...................................................c............222 Nadawanie w sieci i prawo do rozpowszechniania ..........................................223 Nakładanie głosu lektora ...................................................c..................................229 Obsługa stacji Shoutcast przy użyciu dedykowanego serwera........................230 Promowanie stacji Shoutcast...................................................c............................232 Rozdział 15. Podstawy remiksowania 233 Przygotowanie...................................................c...................................................c..............234 Soinc Foundry Acid...................................................c...................................................c.... 235 Import utworu do programu Acid...................................................c..................237 Przygotowanie pętli w Audacity...................................................c................................... 241 Korekcja ...................................................c...................................................c........... 241 Wyodrębnianie sampli...................................................c......................................242 Przycinanie pętli ...................................................c................................................243 Importowanie sampli do programu Acid ...................................................c..................245 Dodawanie ścieżki rytmicznej...................................................c..........................247 Komponowanie pędzlem...................................................c..............................................249 Dosładzanie...................................................c...................................................c..................250 Dodawanie efektów ...................................................c...........................................250 S P I S T R E Ś C I 9 Wskazówki i sztuczki...................................................c...................................................c..257 Dodatkowe pomysły dotyczące sampli...................................................c...........259 Sample i dostrajanie wyskości ...................................................c..........................260 Nieskrępowane przetwarzanie próbek rytmicznych........................................262 Wbitki...................................................c...................................................c...............263 Zdwajanie i zwielokrotnianie próbek rytmicznych .........................................263 Dodawanie zakłóceń ...................................................c.........................................263 Mastering ...................................................c...................................................c...................... 265 Dodatkowe źródła...................................................c...................................................c.......266 Rozdział 16. Tworzymy remiks mieszany 267 Przygotowanie...................................................c...................................................c..............269 Jak pozyskać ścieżkę a capella...................................................c...........................269 Przygotowanie utworów...................................................c................................................270 Kwantyzacja czyni cuda ...................................................c.................................... 271 Po pierwsze, wokale ...................................................c...........................................275 Po drugie, długie pętle instrumentalne...................................................c...........276 Zmiana wysokości dźwięku...................................................c..............................278 Malowanie muzyki...................................................c...................................................c......278 Aranżacja...................................................c...................................................c..........278 Mastering i zgranie...................................................c...................................................c......279 Jak zatytułować swoje dzieło...................................................c.............................280 Źródła dodatkowe ...................................................c...................................................c.......280 Dodatek A Kwestie prawne 281 Uprawnienia właściciela praw autorskich ...................................................c.................. 281 Prawo do reprodukowania dzieła ...................................................c....................282 Prawo do tworzenia dzieł pochodnych, opartych na dziele oryginalnym....282 Prawo do dystrybucji dzieła...................................................c..............................282 Prawo do publicznych wykonań...................................................c......................282 Prawo do publicznego prezentowania ...................................................c............283 Prawo do transmisji cyfrowej ...................................................c...........................283 Uczciwe korzystanie ...................................................c..........................................283 Dodatek B Słowniczek Skorowidz 285 295 15 Podstawy remiksowania Podczas gdy wydawana była niniejsza książka, kompanyia Sony Pictures wykupiła firmę Sonic Foundry, w związku z czym program, o którym będzie mowa poniżej, opracowany przez tę firmę, możye być od tej pory oferowany pod inną nazwą (najprawdopodobniej Screenblast Acid). Jednakże witryna www.acidplanet.com wciąż działa, zachowując dotychczasowy interfejs, i udostępnia odnośniki do myiejsc, z których można pobrać wersje demonstracyjne programów, a takyże zakupić ich pełne wersje. Każdy, kto zrealizował wszystkie lub prawie wszystkie omawiane dotychczas projekty, ten wie jak wygląda proces produkcji muzycznej i gotów jest zmierzyć się z zadaniami bardziej zaawansowanymi. Tym razem będziemy przygoto- wywać remiks, dzieląc utwór na kawałki, dodając rytm i efekty i rekonstru- ując pierwotną formę. Wynikowe nagranie powinno pozostać rozpoznawalne jako to, z którym zaczynaliśmy zadanie, ale poza tym ulegnie ono całkowitej przemianie. Poznamy tu zaawansowane techniki, takie jak izolowanie pętli i dopasowywanie tempa i stroju oraz specjalizowane oprogramowanie, po- zwalające na dowolne aranżowanie pętli i tworzenie remiksów. Aby zreali- zować te projekty (wraz ze wszystkimi skomplikowanymi procesami prze- twarzania dźwięku), warto dysponować mocnym komputerem, wyposażonym w szybki procesor, pojemną pamięć RAM oraz mającym dużą porcją wolnej przestrzeni dyskowej. Niemniej jednak dobre wyniki można uzyskać również korzystając ze względnie wysłużonego komputera (ja pracuję na maszynie Pentium II 450 MHz, wyposażonej w 128 megabajtów pamięci RAM). ♦ Wymagania sprzętowe i programowe: szybki procesor (co najmniej 400 MHz, ale im szybszy, tym lepiej), 128 MB pamięci RAM (im wuięcej, tym lepiej), 1 GB wolnej przestrzeni dyskowej, programuy Sonic Foundry 2 3 4 P O D S T A W Y R E M I K S O W A N I A Acid Pro lub Acid Music, Audacity, Winamp, a także wybrane utwory i sample. ♦ ♦ Szacowany czas realizacji projektu: 2 do 4 godzin Poziom trudności: 4 Remiksowanie utworu można nazwać „wywracaniem go na lewą stronę”. Remiks może składać się z kilku kluczowych fraz, powtarzanych w określo- nym rytmie, ale może też być znacznie bardziej rozbudowany. Jedynymi czynnikami, które o tym decydują, jest czas i nasza ukreatywność. Słowo remiks jest nieco mylące, ponieważ kojarzy się z ponownym mikso- waniem istniejących utworów. Jednak miksowanie to zupełnie inna dziedzina. Przeprowadza się je w studiu nagrań po zarejestrowaniu utworu. Zadaniem realizatora jest ustawienie głośności, panoramy i korekcji poszczególnych ścieżek, zanim zostaną one połączone w finalne, stereofoniczne nagranie. Remikserzy natomiast dzielą utwór na części, często wplatając nowe elementy melodyczne i zawsze dodając przewodni temat rytmiczny. Mimo podobień- stwa nazw, są to więc zupełnie różne formy przetwarzanuia nagrań. Pierwsza część procesu remiksowania obejmuje czynności związane z przy- gotowaniem i importem elementów przetwarzanego utworu. Przygotowanie Pierwszym zadaniem jest dokonanie wyboru odpowiedniego nagrania. Zre- miksować można dowolny utwór, ale łatwiej jest to zrobić, jeśli nagranie ma odpowiednie cechy. Oczywiście, utwór powinien nam się podobać. Ponadto powinien mieć wyraźny rytm — taki, który pozwala bez trudu liczyć akcen- ty „1, 2, 3, 4” (typowe metrum 4/4) — a także warto, aby zawierał jeden lub kilka charakterystycznych sampli, wystarczająco interesujących, by użyć ich do przygotowania powtarzalnych pętli. Utwory na płytach CD i w plikach MP3 są zmiksowane, w związku z czym niemożliwe jest wyodrębnienie z nich poszczególnych ścieżek. Profesjonalni re- mikserzy znajdują się w o wiele bardziej komfortowej sytuacji, mając możliwość korzystania z oryginalnych, niezmiksowanych ścieżek instrumentalnych i wo- kalnych, zapisanych w osobnych plikach WAV. Pozwala im to wybierać i wyod- rębniać sample z pojedynczych śladów nagrania i aranżować te elementy nieza- leżnie, co zapewnia znacznie szerszą kontrolę nad ksuztałtem remiksu. Ponieważ my nie mamy dostępu do taśm studyjnych, musimy dzielić utwory na fragmenty, w których wszystkie instrumenty grają jednocześnie. Korzystając jednak z korektorów, możemy spróbować wyizolować niektóre z nich. Musimy bowiem pamiętać, że zintegrowanie próbki pojedynczego instrumentu z miksem jest znacznie łatwiejsze niż sampla, w którym słychać wiele różnych instrumentów. P O D S T A W Y R E M I K S O W A N I A 2 3 5 D E F I N I C J A Break: część utworu, w której gra tylko jeden instrument. Na przykład fragmenty, w których słychać jedynie perkusję, często wykorzystywane są jako zapętlane ścieżki rytmiczne — to ta sama technika, z której korzy- stali pionierzy hip hopu, tworzący na ulicach Bronxu w późnych latach siedemdziesiątych i wczesnych osiemdziesiątych. Breaki fortepianowe są popularne w niektórych odmianach muzyki house. Wybierzmy jeden plik MP3 ze swojej kolekcji — jeszcze lepiej, jeśli uży- jemy nagrania z płyty CD. Zgranie utworu z płyty wprost do pliku WAV pozwoli zachować wszystkie informacje dźwiękowe zawarte w oryginale, co sprawi, że remiks będzie brzmiał lepiej. Remiks utworu MP3 o większej prędko- ści transmisji bitów także zabrzmi korzystniej niż w przypadku utworu MP3 o mniejszej prędkości. Bez względu na bieżącą postać wybranego utworu, musimy go zgrać lub skonwertować na format WAV. Soinc Foundry Acid Realizując projekty opisywane w niniejszej książce korzystaliśmy, jeśli to tylko było możliwe, z oprogramowania o otwartym kodzie, ponieważ jest ono darmowe i często wykonuje te same zadania co aplikacje komercyjne. Jednak w bieżącym przypadku zrobimy wyjątek — ponieważ nie istnieje (na razie) żaden darmowy program do tworzenia sekwencji opartych na pętlach. Programem, z którego będziemy tu korzystać, jest Sonic Foundry Acid; jego okno główne prezentuje rysunek 15.1. Utwory da się remiksować także za pomocą Audacity, co nie jest jednak łatwe, zaś rytmiczne dopasowanie sampli to już prawdziwy koszmar. (Jeśli mimo tej przestrogi zdecydujecie się spróbo- wać, w poniższej ramce znajdziecie kilka porad na początek). Program Acid wyposażony jest w wiele funkcji związanych z remiksowa- niem, ale realizując niniejszy projekt najintensywniej korzystać będziemy z narzędzia Beatmapper. Dostępny tylko w edycjach Acid Pro (cena 350 dola- rów) oraz Acid Music (w znacznie przystępniejszej cenie 70 dolarów), kreator Beatmapper Wizard samodzielnie identyfikuje BPM wczytywanych sampli i auto- matycznie synchronizuje ich tempo z tempem projektu. Kto nie jest przygotowany na wydatek związany z nabyciem programu Acid, nie musi go kupować; wystarczy jeśli użyje demonstracyjnej wersji Acid Music. W wersji tej wyłączona została funkcja zapisywania, długość odtwa- rzania ograniczona jest do dwóch minut, a w eksportowanych plikach WAV pojawia się ton znakujący. Jednak nawet mimo tych wszystkich ograniczeń 2 3 6 P O D S T A W Y R E M I K S O W A N I A Rysunek 15.1. Interfejs programu Acid przypomina nieco interfejs pAudacity; tutaj jednak, zamiast importować ścieżki, malujemy pętle na ekranpie Ręczne dopasowywanie rytmu Nagrania można dzielić i remiksować za pomocą programu Audacity, jak również każdego innego wielośladowego edytora audio, pozbawionego funkcji mapowania rytmicznego. Jednak w takiej sytuacji dopasowania rytmu sampli o różnych wartościach BPM należy dokonać ręcznie. Z od- sieczą przychodzi nam tutaj program TapTempo, za pomocą którego mo- żemy zbadać tempo utworu. Następnie, korzystając z kalkulatora sampli (jednego z wymienionych na stronie http://deepsound.net/calculation.html), należy określić stopień koniecznego rozciągnięcia lub skompresowania sampla, które ma na celu dopasowanie jego tempa do pozostałych sampli. Dosto- sowania tego można dokonać za pomocą modułu dla programu Winamp, na przykład Slow Me Down (www.ronimusic.com/slowmewp.exe), który w odpo- wiedni sposób zmodyfikuje tempo i strój próbki. P O D S T A W Y R E M I K S O W A N I A 2 3 7 możemy wykorzystać Acid Music do przygotowania całego remiksu i wyeks- portowania go do pliku WAV, wraz z zawartym weń tonem znakującym — to wystarczy, by przekonać się, ile można zdziałać za pomocą takich aplikacji jak Acid Pro czy Music. Jeśli jednak zależeć nam będzie na zachowaniu remiksu bez tonu znakującego, to możemy go nagrać, uruchamiając odtwarzanie i włą- czając zapis w programie Total Recorder (www.highcriteria.com) albo też w ze- wnętrznym urządzeniu podłączonym do wyjścia karty dźwiuękowej. Import utworu do programu Acid Oto procedura importu utworu do programu Acid. 1. 2. 3. Uruchom program Acid (Pro lub Music) i zamknij automatycznie otwierany projekt demonstracyjny. Kliknij ikonę Open Folder (otwórz folder) widoczną w lewym górnym rogu okna programu i odszukaj plik WAV zawierający utwuór, który zamierzasz poddać remiksowi. Na ekranie pojawi się okno Beatmapper Wizard, otwierane podczas importu każdego sampla dłuższego niż 30 sekund. Nie zmuieniając ustawień domyślnych, kliknij przycisk Next (dalej). Ujrzysz wówczas okno z oznaczeniem pierwszego akcentu (zob. rysunek u15.2). Rysunek 15.2. Acid odnalazł wszystkie akcenty, ale jako pierwszy puznał drugi z nich 2 3 8 P O D S T A W Y R E M I K S O W A N I A W razie konieczności zweryfikuj wskazania programu, odsłuchując wczy- taną ścieżkę od samego początku. Większość utworów muzyki popularnej ma metrum 4/4 (w odróżnieniu na przykład od walca, którego metrum ma wartość 3/4), w związku z czym każdy takt utworu prawdopodobnie zawierać będzie cztery akcenty. Kliknij więc przycisk Play (odtwarzaj) i zacznij odliczać rytm (1, 2, 3, 4), aż znajdziesz pierwszą miarę „1” w całej sekwencji. Przesuń znacznik Downbeat w to miejsce (zob. rysunek 15.3). Rysunek 15.3. Teraz znacznik pierwszego akcentu jest tam, gdzie ppowinien być 4. 5. Kliknij przycisk Next, otwierając okno Step 2 (krok 2.), przedstawione na rysunku 15.4. Pokazuje ono wyliczoną przez program udługość jednego taktu. Kliknij przycisk Play, by odsłuchać pętlę utworzoną z zaznaczonego taktu, wraz z metronomem. Jeśli rytm nie zapętla się upłynnie, należy wyregulować położenie punktu początkowego lub końcowegou poprzez przeciągnięcie żółtego znacznika w lewo lub w prawo. Sutrojenie pętli kontynuuj aż do chwili, gdy pętla będzie płynna, z akucentem na 1 na początku. Dzięki temu ułatwione będzie rozmieszczanie uczarnych pionowych linii (znaczników akcentowych), wyznaczającyuch kolejne miary w takcie. Kiedy uzyskasz synchronizację tych ulinii z rytmem metronomu, kliknij przycisk Next. P O D S T A W Y R E M I K S O W A N I A 2 3 9 Rysunek 15.4. Ciemniejsza część wykresu reprezentuje jeden, pełnyp takt 6. 7. Rysunek 15.5 pokazuje, jak sprawdza się synchronizację uznaczników akcentowych i metronomu w dalszych częściach utworu.u Kliknij przycisk Play i odsłuchaj kilka taktów w różnych partiach ścieżki,u zaczynając od jej początku. Do poruszania się w utworzue skorzystaj z suwaka oraz przycisków strzałek, w lewo i w prawou. Celem całego procesu jest dopasowanie akcentów we wszuystkich taktach utworu do znaczników akcentowych i metronomuu. Nie zawsze jest to możliwe, zwłaszcza jeśli w utworze wuyróżnić można kilka wariacji rytmu. Przede wszystkim staraj się wuyrównywać takty ze znacznikami początku i końca, a dopiero później dopuasowywać położenie znaczników akcentowych wewnątrz taktu. Dokounuj odsłuchu taktów na całej długości utworów, dostosowujuąc rozmieszczenie tych znaczników dopóty, dopóki nie uzyuskasz na tyle dokładnej ich synchronizacji z metronomem, na uile to możliwe. Jeśli się okaże, że dokładne odwzorowanie akcentów w ycałym utworze nie jest możliwe, wówczas powinniśmy zajrzeć do podryozdziału „Kwantyzacja czyni cuda” w rozdziale 16., gdzie znajdziemy objaśnienia dotyczące ręcznego tworzenia mapy akcentów w prograymie Acid. 2 4 0 P O D S T A W Y R E M I K S O W A N I A Rysunek 15.5. Akcenty w takcie 14 zostały oznaczone niepoprawnie Wynik opisanego badania może być dwojaki: albo akcenty w całym utwo- rze zachowują synchronizację albo nie. W pierwszym przypadku oznacza to, że fragmenty utworu możemy nanosić w dowolnych częściach ścieżek — prze- chodzimy do kolejnego podrozdziału, „Przygotowywanie pętli w Audacity”. Jeśli jednak rytm utworu nie jest regularny, oznacza to, że tempo nagrania zmienia się — w tym przypadku należy zajrzeć do podrozdziału „Kwanty- zacja czyni cuda” w rozdziale 16. Dzięki temu dowiemy się, jak wyrównać rytm w całym utworze, który następnie eksportujemy do pliku WAV i po- nownie importujemy przy użyciu programu Acid, korzystając z instrukcji „Import utworu do programu Acid”. Po zsynchronizowaniu i zaimportowaniu utworu klikamy prawym kla- wiszem myszy ścieżkę (Track 1) i z menu podręcznego wybieramy polecenie Delete (usuń). Najprawdopodobniej na tej ścieżce znajdziemy nagranie per- kusisty, który nie gra równo z metronomem. Perkusiści bywają różni, po- dobnie jak inni muzycy; rzadko kiedy grają równo — to dzięki temu muzyka brzmi „żywo”. Aby wyrównać rytm utworu z metronomem, możemy użyć metod opisanych w rozdziale 16. Podczas remiksowania nie potrzebny nam jest jednak cały utwór, gdyż remiks powstaje z wybranych pętli, które można bez trudu dopasować do tempa projektu. P O D S T A W Y R E M I K S O W A N I A 2 4 1 Przestroga prawna Posiadacz praw autorskich do nagrania ma wyłączne prawo do jego repro- dukowania i opracowywania innych, z niego się wywodzących. Przygo- towanie remiksu utworu bez zgody właściciela praw autorskich jest rów- noznaczne ze złamaniem obu tych praw — po pierwsze, poprzez zgranie utworu albo pobranie go z sieci, po drugie, poprzez jego zremiksowanie. Autor książki także popełnił kiedyś błąd, zamieszczając na witrynie MP3.com plik MP3 z remiksem utworu z albumu The Fall Marka E. Smi- tha. Co prawda, żadne konsekwencje prawne nie zostały wobec mnie wyciągnięte, ale mój remiks zniknął z witryny niemal natychmiast, a wy- konawca nawet nie został poinformowany o tym incydeuncie. Większość osób uważa, że wykonywanie remiksów dla własnej przyjemności jest zupełnie legalne. (Przypominam, że nie jestem prawnikiem i nie należy traktować tej przestrogi jako porady prawnej. Ponadto regulacje prawne w zakresie omawianych zagadnień są na tyle niesprecyzowane, że nie sposób zająć jednoznacznego stanowiska wobec wszystkich kwestii. Należy zatem kierować się zdrowym rozsądkiem i wątpliwościami co do legal- ności opracowywanego projektu podzielić się z prawnikiem). Sądzę, że warto skontaktować się z wydawnictwem, z którego pochodzi remiksowany utwór, i zapytać je o zdanie. Kto wie, może opublikuje ono ów remiks na płycie, wystawiając przy tym czek o odpowiedniej waurtości? Przygotowanie pętli w Audacity Dysponujemy już narzędziami, które pozwalają nam pobierać sample z na- grań w dowolnym formacie — z płyt CD czy winylowych, z plików MP3 oraz transmisji strumieniowej. Po nagraniu utworu, który zamierzamy re- miksować, do pliku WAV uruchamiamy program Audacity i otwieramy ów plik. Zanim jednak zaczniemy polowanie na sample, powinniśmy za pomocą korekcji wytłumić nieco perkusję, zyskując w ten sposób przestrzeń brzmie- niową dla warstwy rytmicznej, którą będziemy tworzyć puóźniej. Korekcja Ponieważ nagranie będzie łączone z nową warstwą rytmiczną, należy przy- gotować dla niej nieco przestrzeni brzmieniowej, zwłaszcza w zakresie ni- skich częstotliwości, gdzie króluje brzmienie bębna centralnego. Chodzi bo- wiem o to, by remiks nie zawierał zbyt dużo basów — tyle, by dodana nowa ścieżka perkusyjna nie uległa zamuleniu. Najszybciej można ten efekt osiągnąć 2 4 2 P O D S T A W Y R E M I K S O W A N I A poddając oryginalne nagranie korekcji, przed podzieleniem go na kawałki — dzięki temu nie będziemy musieli korygować brzmienia kuażdej pętli z osobna. A zatem otwieramy remiksowany utwór w programie Audacity i selekcjo- nujemy go w całości, naciskając klawisze Ctrl+A. Następnie nakładamy efekt tłumienia basów. Dysponując wtyczką VST, która zapewnia odpowiedni profil korekcji, możemy jej użyć. W przeciwnym razie wybieramy polecenie Effects/FFT Filter (efekty/filtr FFT). (FFT to akronim od ang. Fast Fourier Trans- form — szybka transformata Fouriera. Jest to graficzna metoda regulacji po- ziomu częstotliwości akustycznych). Następnie formujemy charakterystykę filtru, mniej więcej w taki sposób jak na rysunku 15.6, podcinając pasmo najniższych częstotliwości. Zaczynamy od takiego ustawienia, ale jeśli okaże się, że nagranie brzmi źle, należy nieco zmniejszyć nachylenie spadku krzy- wej albo zmienić położenie punktu odcięcia (zob. rysuunek 15.6). Rysunek 15.6. Ustawienia korekcji w filtrze FFT Wyodrębnianie sampli Kiedy basy zostaną już nieco wytłumione, wyszukujemy fragmenty, z których będzie można utworzyć pętle (zwykle o długości czterech akcentów 1, 2, 3, 4) i zaznaczamy za pomocą kursora, pozostawiając jednak pewien nadmiar na początku i końcu, który usuniemy później. Wyodrębnione fragmenty zapi- sujemy w plikach WAV, wybierając polecenie File/Export Selection As Windows Wave (plik/zachowaj w pliku Windows Wave), jak na rysunku 1u5.7. Sample zachowujemy w nowym folderze o odpowiedniej nazwie — mogą to być słowa piosenki, zaczerpnięte z jednego z nich.u P O D S T A W Y R E M I K S O W A N I A 2 4 3 Rysunek 15.7. W tym przypadku początek potencjalnej pętli znalazłepm w okolicach 33 sekundy utworu Eksportując sample z programu Audacity, należy pamiętać o dopisywaniu rozszerzenia WAV do ich nazw, gdyż w przeciwnym raziey niemożliwy będzie ich import do Acida. Przycinanie pętli Sample można porównać do narzędzi chirurgicznych albo urządzeń do wa- rzenia piwa; przed ich użyciem trzeba je wysterylizować, a zaniedbanie tego Dobry rytm — da się przy tym tańczyć Większość nagrań klubowych ma tempo zwierające się w granicach od 120 do 130 BPM. Aby więc przygotować remiks z gatunku dance, który mógłby być wykorzystany przez innych didżejów, należy odpowiednio dostosować jego tempo, korzystając w tym celu z suwaka tempa w pro- gramie Acid. Trzeba to zrobić natychmiast po zaimportowaniu utwuoru. 2 4 4 P O D S T A W Y R E M I K S O W A N I A obowiązku kończy się niepowodzeniem. Sample nie dadzą się poprawnie zapętlić, jeśli nie usuniemy nadmiaru sprzed pierwszego akcentu i nie wy- równamy końca próbki z początkiem kolejnego taktu. Aby przygotować sample do wykorzystania w projekcie, musimy je przyciąć na odpowiednią długość, korzystając z programu Audacity. Efekty działań należy sprawdzać, odsłuchując przetwarzane sample w Winampie. (Audacity nie oferuje narzędzi do odsłuchu pętli). 1. 2. 3. 4. 5. Otwórz program Audacity. Zaznacz nadmiarowy zapis przed pierwszym akcentem iu usuń go (Ctrl+K). Kliknij przycisk Save (zachowaj). Otwórz zapisany plik w programie Winamp. Włącz funkcję zapętlania w Winampie (zob. rysunek 15.8), a następnie kliknij przycisk Play (odtwarzaj), by odsłuchać zapętloną próbkę. Jeśli pętla nie jest płynna, oznacza to, że wymaga onua dodatkowego skrócenia, na początku lub na końcu. Rysunek 15.8. Aby sprawdzić płynność pętli w Winampie, klikamy przpycisk zapętlania Podczas przeprowadzania opisywanego procesu nie powyinna być aktywna żadna wtyczka Winampa. 6. 7. Zaznacz krótkie fragmenty na początku i (lub) na końcu saumpla i obetnij je, wybierając polecenie Edit/Delete (edycja/usuń). Pamiętaj, by nie obciąć pierwszego akcentu, a koniec sampla wyzunaczyć równo z końcem taktu, jak na rysunku 15.9. Ta część projektu wymaga precyzyjnego działania, z wykourzystaniem narzędzia lupy oraz funkcji Delete oraz Undo (cofnij). Sample należy „rzeźbić” dopóty, dopóki utworzone z nich pętle nabiorą pułynności. Po dokonaniu każdej modyfikacji wyeksportuj próbkę w upliku WAV, każdym razem nadając mu tę samą, lecz inną od oryginałuu, nazwę. W ten sposób próbka oryginalna pozostanie nienaruszonua, a do odsłuchu kolejnych wersji pętli wystarczy kliknięcieu przycisku Play w Winampie. P O D S T A W Y R E M I K S O W A N I A 2 4 5 Rysunek 15.9. Ta czterotaktowa próbka wymaga obcięcia krótkiego fragpmentu na końcu (siedemnastego akcentu w całej próbce) 8. Kiedy zakończysz opracowywanie pętli, po prostu zamkunij program Audacity, nie martwiąc się o zapis projektu — wszystkie samplue są już przycięte, wyeksportowane w plikach WAV i gotowe do zuaimportowania do programu Acid. Próbuj ciąć i kopiować w punktach zerowych Przycinając i kopiując sample, zawsze należy się starać ustawiać punkty po- czątku i końca wyznaczanego fragmentu w miejscach, w których fala dźwię- kowa przecina linię poziomu zerowego (jak na rysunku 15.10.). W przeciw- nym razie różnica amplitudy fali w stosunku do poziomu zerowego będzie powodowała wyraźny trzask. Acid zapobiega temu, delikatnie zgłaśniając początki i wyciszając końce pętli. Dlatego też nie musimy się zanadto mar- twić tym problemem, choć warto o nim pamiętać. Importowanie sampli do programu Acid Po zebraniu co najmniej trzech dobrych i odpowiednio przygotowanych sampli wracamy do programu Acid i otwieramy w nim wszystkie sample. Ich nazwy pojawią się w kolumnie po lewej stronie głównegou okna ścieżek. 2 4 6 P O D S T A W Y R E M I K S O W A N I A Rysunek 15.10. Skalę obrazu powiększamy dopóty, dopóki będziemy w stapnie znaleźć miejsce, w którym fala ma poziom zerowy, i w nim dokonujemy pcięcia 1. 2. 3. 4. 5. Otwórz okno dialogowe Track Properties (właściwości ścieżki) dla każdego sampla z osobna, dwukrotnie klikając jegou nazwę lub podświetlając ją i naciskając klawisze Alt+6. To pozwoli Ci sprawdzić, czy bieżąca wartość BPM ustawiona w programie jest odpowiednia dla zaimportowanych próbek. Często zdarza się, że tempo projektu jest o połowę woluniejsze lub dwukrotnie szybsze niż tempo sampli. Pętle brzmią wówuczas bardzo dziwacznie. W takim przypadku otwórz kartę Stretch (rozciąganie) i spróbuj poprawić sytuację, podwajając lub zmniejszajuąc o połowę wartość w polu Number of Beats (liczba uderzeń), jak na rysunku 15.11. Kontynuuj odsłuchiwanie i regulowanie ustawień, aż wuszystkie pętle będą brzmiały poprawnie. Możesz wypróbować także działanie innych parametrów: wu ten sposób bowiem można uzyskać, na przykład, efekt metaluiczności brzmienia. Gdy znajdziesz takie ustawienia, przy których pętla brzmi rzeczywiście interesująco, rozważ zaimportowanie jeju w nowej formie. Pętla nie będzie brzmiała naturalnie, ale przecież tuworzymy remiks. Zaimportuj po kolei wszystkie pętle, aż zostaną one wuyświetlone, wraz z innymi samplami, w kolumnie po lewej stronieu głównego okna programu Acid. P O D S T A W Y R E M I K S O W A N I A 2 4 7 Rysunek 15.11. W tym przypadku liczba uderzeń musi zostać zmieniona pz 8 na 4, ale pozostałe sample mogą wymagać innych modyfikacji, a być może nipe będą ich wymagały wcale 6. Wybierz pętlę, która ma pełnić funkcję prowadzącej, a zau pomocą narzędzia pędzla namaluj cztery pełne pętle, jak na ruysunku 15.12. Skoro namalowaliśmy już kilka pętli melodycznych, czas dodać kolejny element: ścieżkę rytmiczną. Dodawanie ścieżki rytmicznej Pętle rytmiczne, które posiadamy w swojej kolekcji, możemy odsłuchać ko- rzystając z panelu eksploratora w programie Acid, odszukując je za pomocą panelu folderów, u dołu okna głównego i przeciągając na panel powyżej. Jeśli jednak nie dysponujemy biblioteką takowych pętli, musimy przygotować je samodzielnie, stosując techniki opisane w rozdziale 10. i pozyskując sample z płyt CD i plików MP3. Potencjalnych pętli należy upatrywać w tych frag- mentach utworów, w których gra tylko perkusja. Pozyskane w ten sposób sample można przekonwertować na format WAV i poddać edycji, o której była mowa w poprzednim podrozdziale. Proces remiksowania przebiega znacznie szybciej, jeśli korzysta się z go- towych, predefiniowanych pętli. Pętle takie można pobierać z internetu, odpłatnie lub nieodpłatnie, a nawet kupować całe ich zbiory na płytach CD, oferowanych przez takie witryny jak www.sonicfoundry.com. Listy adresów źró- dłowych, z których można pobierać sample i pętle, możemy uzyskać dzięki katalogom serwisów Google i dmoz.org Open Directory Project (wyszukiwarka o otwar- tym kodzie): http://dmoz.org/Arts/Music/Sound_Files/Samples_and_Loops/ http://directory.google.com/Top/Arts/Music/Sound_Files/Samples_and_Lyoops/ 2 4 8 P O D S T A W Y R E M I K S O W A N I A Rysunek 15.12. Sample są zaimportowane, dostosowane do tempa i gotopwe do użycia Tworzymy własne pętle perkusyjne Do przygotowania własnych pętli perkusyjnych, o tempie zgodnym z tempem projektu, wykorzystać można wirtualne maszyny perkusyjne, takie jak Rebirth (www.propellerheads.se) czy Fruity Loops (www.fruityloops.com). Gotowe pętle eks- portujemy w plikach WAV. Każdy, kto czuje się na siłach, może przygoto- wywać sample samodzielnie, od podstaw, posługując się programem Audacity. Jest to proces dość trudny, ale pozwala na tworzenie całkowicie oryginal- nych sampli. Polega on na wycinaniu i łączeniu fragmentów innych sampli perkusyjnych, przy zachowaniu odpowiedniego tempa. P O D S T A W Y R E M I K S O W A N I A 2 4 9 Bez względu wybraną metodę powinniśmy pamiętać o przycięciu sampli w taki sposób, by utworzone z nich pętle brzmiały płynnie, bez potknięć. Należy to zrobić przed ich zaimportowaniem do programu Acid, jako na- rzędzie odsłuchowe wykorzystując program Winamp. Komponowanie pędzlem Najtrudniejszą część pracy mamy już za sobą. W razie trudności z obsługa programu należy zbadać zaywartość jego menu i zajrzeć do plików pomocy. Acid powinien wyświetlić oryginalne nagranie na pierwszej ścieżce, sam- ple zaś poniżej niej. Namalujmy więc kilka pętli, korzystając z narzędzia pędzla i włączając funkcję Enable Snapping (włącz przyciąganie) (zob. rysunek 15.12). Później, gdy nabierzemy wprawy, możemy funkcję tę wyłączyć, co pozwoli nam malować pętle w dowolnych punktach, bez wyrównywania ich z podziałką. Nie powinniśmy też obawiać się eksperymentów, gdyż niewła- ściwie umieszczone pętle można bez trudu usunąć narzęduziem gumki. Nie ma nic niewłaściwego w tym, aby w jednym czasie odtwarzana była tylko jedna pętla. Jednakże zazwyczaj jednocześnie odtwarzanych jest jedna do trzech pętli melodycznych i co najmniej jedna pętla rytmiczna. Zacznijmy od namalowania jednej pętli, dwa do czterech razy pod rząd, następnie uzu- pełniając je kolejnymi samplami. Po utworzeniu fundamentu remiksu mo- żemy przystąpić do jego rozbudowy, dodając i rozrzucając nowe elementy, na przykład próbki głosu nagrane z telewizji, radia cuzy pobrane z internetu. Kolejną czynnością jest odsłuch remiksu, od początku do końca i wyszu- kanie miejsc, w których wyraźnie czegoś brakuje. Remiks dzielimy więc na sekcje, o długości 2, 4 lub 8 taktów, i umieszczamy w nich nowe sample — na przykład podmieniając pętlę rytmiczną czy zastępując linię basową gita- rowym solo. Czasami zdaje egzamin metoda polegająca na zastąpieniu, w wy- branych punktach, jednej pętli przez inną oraz połączeniu ich w innych miejscach, co demonstruje rysunek 15.13. Malując pętle, należy stosować ich powtórzenia, po dwie, cztery lub osiem kopii pod rząd. Utwórzmy więc poniższą, przykładową sekwencję (gdzie litery A, B i C reprezentują różne pętle): A - A - B - B - B - B - A - A - C - C - C - C - A - A - A - A - C - C - C - C i tak dalej. Reguła dwu-, cztero- i ośmiokrotnego powtarzania pętli nie jest bynajm- niej sztywna i nie stanowi jedynej słusznej metody rozmieszczania sampli. Stosuje się ją jednak w większości remiksów, ponieważ pozwala płynnie łączyć pętle. Dość często spotkać można powtórzenia nawet szesnuastokrotne. 2 5 0 P O D S T A W Y R E M I K S O W A N I A Rysunek 15.13. Pętla o nazwie Funkydrum została najpierw zastąpiona pprzez inną, zatytułowaną Impeach. Następnie obie pętle są odtwarzane razem, aż do punktu, w którym pozostaje tylko pętla Impeach Dosładzanie Jednym z najważniejszych aspektów tworzenia remiksów jest to, że sample, o ile tylko zostały poprawnie zaimportowane do programu Acid, można roz- mieszczać całkowicie dowolnie. Podstawowe czynności edycyjne wykonuje się tu bardzo szybko. Kiedy przygotujemy już sekwencję sampli, o łącznej długości jednej minuty lub więcej, możemy przystąpić do urozmaicania struk- tury remiksu, korzystając z opisanych niżej technik. Dodawanie efektów Każdy z nas powinien już wiedzieć, czym są efekty, albowiem omawialiśmy je w poprzednich rozdziałach. Ponieważ jednak bieżący projekt jest znacznie bardziej zaawansowany od realizowanych poprzednio, utypy efektów opiszemy tu nieco wnikliwiej, aby dobrze zrozumieć działanie zastosowanych narzędzi. Efekty to podstawowy środek urozmaicania remiksów (szczególnie efekt de- lay, czyli opóźnienie), jaki każdy remikser ma w swoim arsenale. Wynika to P O D S T A W Y R E M I K S O W A N I A 2 5 1 stąd, iż pozwalają one zmieniać brzmienie sampli pozyskanych z oryginal- nego utworu w taki sposób, że stają się one zupełnie nuierozpoznawalne, albo też nabierają całkowicie innego charakteru. Nie sposób omówić tu wszystkich zagadnień związanych z produkcją muzyczną, ale treść naszej dyskusji powinna każdemu z nas podsunąć pew- ne pomysły na wzbogacenie remiksu. W Słowniczku na końcu książki zna- leźć można definicje wielu efektów, tu natomiast omówimy je z podziałem na typy (związane z czasem oraz oddziałujące na pozioum sygnału). Efekty związane z czasem Choć każdy efekt zapewnia inne, unikalne brzmienie, to jednak wszystkie efekty z tej grupy służą do manipulowania umiejscowieniem sygnału w cza- sie. Najprostszym przykładem takiego efektu jest echo, które polega na ge- nerowaniu powtórzeń dźwięku przez wyznaczony okres czasu (zwykle wyra- żany w sekundach). Niemniej jednak omawiane tu efekty mogą być dalece bardziej złożone niż echo. Chorus Jak być może niektórzy domyślają się na podstawie nazwy efektu, pozwala on symulować brzmienie dwóch lub więcej instrumentów bądź głosów, pod- czas gdy w istocie użyty został tylko jeden. Wysokość dźwięku przetworzo- nego ulega niewielkiemu odstrojeniu względem sygnału bezpośredniego. Dzięki temu właśnie jeden głos można przetworzyć w taki sposób, by brzmiał jakby było ich kilka (stąd nazwa „chorus”, czyli chór). Echo/Delay O efekcie echa już mówiliśmy; jego bardziej złożoną odmianą jest efekt de- lay, który pozwala generować powtórzenia dźwięku w różnych odstępach czasu i z różnym poziomem. W rezultacie uzyskuje się brzmienie charakte- rystyczne dla pomieszczeń takich jak łazienka, sala wykładowa, jaskinia czy pokój. Stosując długie czasy opóźnień, można uzyskać efekt dublowania akcentów rytmicznych i nadać samplom takie brzmienia, jakby były nagry- wane w różnych środowiskach akustycznych. Dźwięk może być suchy albo mokry Intensywność efektu reguluje się zazwyczaj poprzez przesuwanie suwaka pomiędzy dwiema wartościami skrajnymi: dry (suchy) oraz wet (dosł. mokry). ♦ ♦ Dry: poziom sygnału bezpośredniego, nie poddanego działanuiu efektu. Wet: przetworzona przez efekt wersja sygnału lub dźwięku oryginalnego. 2 5 2 P O D S T A W Y R E M I K S O W A N I A Flanger i phaser Brzmienie tych efektów można porównać do dźwięku silnika odrzutowego, na przemian zwiększającego i zmniejszającego obroty, słyszalnego „za” dźwię- kiem oryginalnym. Przetworzony sygnał to naprzemiennie przyspieszana i spowalniana wersja dźwięku bezpośredniego. Pogłos Kuzyn efektu opóźnienia. Sygnał przetworzony powstaje w wyniku dużego nagromadzenia i wymieszania odbić dźwięku bezpośredniego, w związku z czym nie można wyróżnić ich pojedynczo. Pogłos pozwala nadać głosowi przestrzenne brzmienie, a bębnom dodać „mocy”. Korzystając z tego efektu można też symulować oddalenie źródeł dźwięku oraz wykorzystywać go na wiele innych sposobów. Efekty oddziałujące na poziom sygnału Każdy chyba wie, do czego służy regulator głośności. Efekty, o których będzie mowa poniżej, można porównać do zestawu takich właśnie regulatorów. Po- zwalają one podnosić i obniżać poziom sygnału, w zależności od określo- nych warunków. Oto najważniejsze efekty tego typu: Kompresja Rozpiętość dynamiczna sygnału to różnica pomiędzy jego najwyższym i naj- niższym poziomem. Kompresja polega na redukcji tej różnicy, w wyniku czego najgłośniejsze fragmenty ulegają przyciszeniu, co pozwala na zwięk- szenie ogólnego poziomu sygnału, a tym samym jego najcichszych partii — jest to popularna metoda niwelowania zbyt dużych różnic dynamicznych w nagraniach, stosowana podczas masteringu miksów. Kompresory zazwy- czaj pozwalają regulować próg zadziałania, czyli poziom, powyżej którego następuje kompresja, oraz stopień owej kompresji. Distortion i Overdrive Przesterowanie wzmacniacza powoduje, że brzmienie staje się zniekształcone. Następuje to wówczas, gdy poziom sygnału jest zbyt wysoki jak na możliwości urządzenia. W większości przypadków efekty te stosuje się do modyfikowania brzmienia gitar elektrycznych (przypomnijcie sobie Jimmiego Hendrixa czy Sonic Youth), ale można je również wykorzystać do zniekształcania brzmień perkusyjnych organowych oraz innych. Efekty tego typu służą zwykle do symulacji przesterowań analogowych, w związku z czym ich użycie nie grozi (chyba że byłby to skutek zamierzony) pojawieniem się zniekształceń cyfro- wych, powodowanych obcinaniem szczytowych partii sygnału (zob. rozdział 6., „Próba dźwięku”). P O D S T A W Y R E M I K S O W A N I A 2 5 3 Korekcja Choć koncepcja korekcji jest bardzo prosta (podnoszenie lub obniżanie po- ziomu poszczególnych pasm częstotliwości), to jednak umiejętne użycie tego efektu wymaga wieloletniej praktyki. Jeśli chodzi o remiksowanie, to korekcji używa się do usuwania dźwięku perkusji oraz izolowania lub ukrywania wokalu. Możemy z niej korzystać także do modyfikowania brzmieunia pętli i ścieżek. Rozszerzanie Efekt ten powoduje zwiększenie rozpiętości dynamicznej — jest to więc od- wrotność kompresji. Bramka szumów Bramka szumów wycisza sygnał, gdy jego poziom spada poniżej zadanego progu. Nam prawdopodobnie efekt ten się nie przyda. Stosowany jest on głównie w nagraniach wielośladowych, a jego zadaniem jest uniemożliwie- nie przenikania dźwięku z jednego instrumentu do mikrofonów nagrywają- cych inne instrumenty. Ograniczanie Proces ograniczania podobny jest nieco do kompresjiu. Istnieją jednak pewne istotne różnice: poziom sygnału poniżej progu zadziałania nie ulega modyfika- cji, zaś wszelkie zmiany poziomu powyżej są wyrównywaune do owego progu. Tremolo Działanie efektu tremolo, stosowanego w znanych organach Hammond-Leslie, polega na zmniejszaniu głośności dźwięku w ustalonych odstępach czasu. W modelu B3 osiągano ten efekt dzięki obrotowym głośnikom Leslie. Jednak programowe wtyczki symulują efekt tremolo cyfrowo. Głośność Czym jest — każdy wie. Efekty w programie Audacity Przetwarzając pętle, których zamierzamy użyć w projekcie Acid, korzystać możemy zarówno z efektów wbudowanych w program, jak i z zewnętrznych wtyczek VST. Aby zachować oryginalne wersje plików WAV, kopiujemy je do nowego katalogu i zmieniamy ich nazwy, dopisując do dotychczasowych sufiks _fx lub podobny. Wszelkie operacje edycyjne przeprowaduzamy na kopiach. W Audacity otwieramy nowo utworzoną kopię, poddajemy ją edycji, po czym zapisujemy w nowym katalogu pod tą samą nazwą. Chcąc nałożyć efekt czasowy, na przykład delay, na serię pętli i to w taki sposób, by odbicia w jednej słyszalne były także po rozpoczęciu kolejnej, należy w Audacity wkleić kilka kopii pętli pod rząd i poddać je wszystkie razem działaniu efek- tu, a następnie wyeksportować w pojedynczym, dużym puliku WAV. 2 5 4 P O D S T A W Y R E M I K S O W A N I A Wersję przetworzoną sampla ładujemy do programu Acid i malujemy nim w dowolnie wybranych miejscach — tworząc z niego pojedyncze bądź też sklejone w Audacity pętle lub sample jednorazowe. Efekty w programie Acid Music Program Acid Music wyposażono w odrębny zestaw efektów, ale nie jest on kompatybilny z żadnymi wtyczkami zewnętrznymi (VST ani DirectX). Aby nałożyć efekt na pojedynczą ścieżkę czy też jej część, zaznaczamy ją, po czym otwieramy kartę ACID FX, której zakładka widoczna jest u dołu ekranu (zob. rysunek 15.14). Następnie dokonujemy wyboru jednego spośród sześciu efek- tów (Distortion, 3-pasmowy korektor, Chorus, Flange, Phaser i Wah-Wah) oraz 12 profilów kombinowanych. Efekty w Acid Music można nakładać tylko na ca- łe ścieżki, ale przy odrobinie inwencji ograniczenieu to można ominąć. Rysunek 15.14. Karta efektów w programie Acid Music jest dość intuicpyjna Efekty w programie Acid Pro Acid Pro pozwala korzystać z wtyczek DirectX, które samodzielnie wyszukuje w systemie podczas instalacji. Oprócz tego oferuje 20 efektów własnych. W odróżnieniu od pozostałych omawianych programów, Acid Pro daje możli- wość nakładania efektów na dowolnie wybrane części ścieżek, do czego służą P O D S T A W Y R E M I K S O W A N I A 2 5 5 obwiednie efektów. Ponadto możliwe jest definiowanie łańcuchów efekto- wych, których działanie polega na tym, że jeden efekt po przetworzeniu dźwięku transmituje sygnał wprost do następnego efektu. Kolejność efek- tów w łańcuchu możemy modyfikować z równą łatwością, jak gitarzyści zmieniający układ swoich efektów podłogowych. Oto procedura nakładania efektu na ścieżkę (lub jej czuęść): 1. Kliknij ścieżkę i wybierz polecenie View/Audio Plug-in (widok/wtyczki audio) albo naciśnij klawisze Alt+S. W ten sposób otworzysz okno efektów, a w nim efekt domyślny, czyli 4-pasmowy korektuor parametryczny (zob. rysunek 15.15). Rysunek 15.15. Zaznaczony jest uchwyt pasma niskich częstotliwości; paby wyregulować poziom innych pasm, należy wybrać inny uchwyt 2. 3. 4. Aby uzyskać dostęp do innych efektów, kliknij przycisku Edit Chain (edytuj łańcuch) i otwórz okno Audio Plug-in (wtyczka audio), pokazane na rysunku 15.16. Przeszukaj foldery zawierające efekty Acid, a także wtyczki DirectX zainstalowane w systemie. Podświetl nazwy modułów, których zamierzasz użyć, i kuliknij przycisk Add (dodaj), dołączając je do listy efektów w łańcuchu. 2 5 6 P O D S T A W Y R E M I K S O W A N I A Rysunek 15.16. W tym przypadku łańcuch zawiera trzy efekty: Track EQ, Cpakewalk Delay oraz Resonant Filter Nazwa nowo dodanego efektu pojawi się na szczycie listuy w oknie Plug-in Chooser (selektor wtyczek), pokazanym na rysunku 15.17. Rysunek 15.17. Aby dodać efekt do łańcucha, dwukrotnie klikamy jego pnazwę — kolejność efektów ma, oczywiście, wpływ na uzyskany rezultat brzmienipowy P O D S T A W Y R E M I K S O W A N I A 2 5 7 5. 6. Kiedy zakończysz wybieranie efektów, kliknij przycisku OK. Wróć do okna Audio Plug-in, wybierz nowy łańcuch efektów i wyreguluj ich parametry. Aby dokonać odsłuchu ścieżki, wróć do ugłównego okna Acid i kliknij przycisk Play. Po zamknięciu okna Audio Plug-in efekty
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zostań cyfrowym DJ-em! Tworzenie, miksowanie i nagrywanie muzyki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: