Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00135 007113 13827293 na godz. na dobę w sumie
Związanie sądu administracyjnego wyrokiem interpretacyjnym Trybunału Konstytucyjnego - ebook/pdf
Związanie sądu administracyjnego wyrokiem interpretacyjnym Trybunału Konstytucyjnego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 270
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8708-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowana monografia omawia złożone zagadnienie prawne, jakim jest związanie sądu administracyjnego wyrokiem interpretacyjnym Trybunału Konstytucyjnego.

Monografia stanowi publikację obronionej w 2015 r. rozprawy doktorskiej pod tym samym tytułem i zawiera kompleksowe ujęcie przedstawionego problemu, począwszy od omówienia budowy systemu aktów prawnych w Polsce oraz zależności pomiędzy nimi i przedstawienia poglądów co do bezpośredniego stosowania przepisów konstytucyjnych przez sąd administracyjny. Przekrojowo omówiona jest klasyfikacja poszczególnych rodzajów wyroków Trybunału Konstytucyjnego, szczególnie wyroków interpretacyjnych i zakresowych. Jednocześnie w monografii przedstawiono też spektrum poglądów doktrynalnych i orzeczniczych co do związania sądów orzeczeniami interpretacyjnymi.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE ZWIĄZANIE SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WYROKIEM INTERPRETACYJNYM TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO MACIEJ KIEŁBOWSKI Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MACIEJ KIEŁBOWSKI • ZWIĄZANIE SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WYROKIEM INTERPRETACYJNYM TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Karol Kulig TEORIA PRACOWNICZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PORZĄDKOWEJ Dominik Gajewski (red.) MIĘDZYNARODOWE UNIKANIE OPODATKOWANIA. WYBRANE ZAGADNIENIA Małgorzata Sieradzka OPŁATY PÓŁKOWE JAKO CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI Jarosław Grykiel UPRAWNIENIA WIERZYCIELA Z UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ W RAZIE JEJ NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEZ DŁUŻNIKA Katarzyna Samulska ZASADA SZYBKOŚCI POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRAWIE POLSKIM Kinga Michałowska NIEMAJĄTKOWE WARTOŚCI ŻYCIA RODZINNEGO W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM Mikołaj Hermann, Sebastian Sykuna (red.) WYKŁADNIA PRAWA. TRADYCJA I PERSPEKTYWY www.ksiegarnia.beck.pl ZWIĄZANIE SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WYROKIEM INTERPRETACYJNYM TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO MACIEJ KIEŁBOWSKI WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja dofinansowana przez Kancelarię Wardyński i Wspólnicy © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8707-9 ISBN e-book 978-83-255-8708-6 Spis treści Wstęp ........................................................................................................................... Wykaz skrótów .......................................................................................................... Wykaz literatury ....................................................................................................... Wykaz orzecznictwa ................................................................................................ Rozdział I. Podstawy prawne orzeczenia sądu administracyjnego .............. § 1. Charakterystyka systemu źródeł prawa ................................................. I. Konstytucja ....................................................................................... II. Prawo Unii Europejskiej ................................................................. III. Ratyfikowane umowy międzynarodowe ...................................... IV. Ustawa ................................................................................................ V. Akty o charakterze podustawowym .............................................. VI. Precedens prawotwórczy ................................................................ § 2. Normatywny charakter przepisów Konstytucji RP ............................. I. Normy konstytucyjne nadające się do stosowania przez sąd administracyjny ................................................................................ II. Znaczenie normatywne art. 1 Konstytucji RP ............................. III. Stosowanie art. 2 Konstytucji w orzecznictwie sądowym ......... § 3. Wykładnia dokonywana przez sąd administracyjny ........................... Rozdział II. Rodzaje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego .......................... § 1. Zagadnienia wstępne. Podobne instytucje w innych systemach prawnych ..................................................................................................... § 2. Orzeczenia interpretacyjne pozytywne .................................................. § 3. Orzeczenia interpretacyjne negatywne .................................................. § 4. Orzeczenia zakresowe ............................................................................... Rozdział III. Charakterystyka instytucji niezawisłości sędziowskiej ........... § 1. Zagadnienia wstępne ................................................................................ § 2. Konieczne atrybuty niezawisłości w polskim porządku prawnym .... § 3. Niezawisłość sędziowska a związanie uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego .................................................................................... § 4. Niezawisłość sędziowska a pytanie prawne do TK lub pytanie prejudycjalne do TSUE ............................................................................ VII XI XV XXV 1 2 2 9 16 19 24 32 36 38 47 59 82 93 93 116 122 124 127 127 130 142 154 V Spis treści Rozdział IV. Związanie sądu administracyjnego wyrokiem interpretacyjnym Trybunału Konstytucyjnego .......................................... § 1. Możliwe stanowiska odnośnie do związania wyrokiem interpretacyjnym ........................................................................................ § 2. Stanowisko Sądu Najwyższego ................................................................ § 3. Stanowiska prezentowane w orzecznictwie sądów administracyjnych ..................................................................................... § 4. Związanie wyrokiem interpretacyjnym TK a zakres zaskarżenia ...... § 5. Propozycja własnego stanowiska ............................................................ Podsumowanie. Wnioski, postulaty de lege ferenda ......................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 163 163 174 189 208 213 229 237 VI Wstęp Monografia niniejsza została opracowana na podstawie przygotowanej i obronionej w marcu 2015 r. rozprawy doktorskiej pod tym samym tytułem1. Publikacja niniejsza została oparta – poza analizą poszczególnych przepisów prawa, jak i dostępnego w cza- sie jej przygotowywania dorobku nauki prawa – również na szerokiej analizie praktyki stosowania prawa w orzecznictwie sądowym (przede wszystkim sądów administracyj- nych, jednak również Sądu Najwyższego). Celem niniejszej monografii jest przedstawienie zagadnienia związania sądu admi- nistracyjnego wyrokiem interpretacyjnym Trybunału Konstytucyjnego, w szczególno- ści w kontekście kompetencji do bezpośredniego stosowania przepisów konstytucyj- nych przez sąd administracyjny. W związku z tak zakreślonym tematem niniejszej rozprawy, obszar badawczy mu- siał zostać zakreślony przede wszystkim w dwóch dziedzinach prawa publicznego, tj. w prawie administracyjnym (w tym postępowaniu sądowoadministracyjnym), jak i częściowo w prawie konstytucyjnym. Zasadniczym problemem badawczym, stawianym w tym zakresie jest zatem próba odpowiedzi na pytanie, czy sąd administracyjny – rozpoznając konkretną sprawę są- dowoadministracyjną – jest każdorazowo związany wyrokiem interpretacyjnym Try- bunału Konstytucyjnego, czy też od tego związania przewidziane w systemie prawa są lub mogą być określone wyjątki. Aby móc zaproponować rozwiązanie tego problemu, należy rozważyć i przeanali- zować kilka kwestii pośrednich, których rozstrzygnięcie będzie niewątpliwie wpływać na sposób rozwiązania postawionego problemu. Tezy te zidentyfikowałem następująco: 1. Podstawy orzeczenia sądu administracyjnego, zatem czym związany jest sąd ad- ministracyjny, orzekając w konkretnej sprawie sądowoadministracyjnej – czy o treści rozstrzygnięcia decydują wyłącznie przepisy prawa (i które), czy też wpływ na nie mają również innego rodzaju czynniki (aksjologiczne, pragma- tyczne etc.). 2. Miejsce w systemie prawa i charakter normatywny Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: od ustalenia najwyższej w hierarchii aktów prawnych pozycji Konsty- tucji i jej normatywnego charakteru zależą bowiem kompetencje do bezpośred- 1 Dlatego też uwzględnia przede wszystkim poglądy doktrynalne i orzecznicze wypowiedziane do tego czasu, niemniej uległa stosownej aktualizacji w zakresie stanu prawnego oraz pewnych orzeczeń zapadłych później. VII Wstęp niego stosowania zawartych w jej przepisach norm w toku procesu sądowego stosowania prawa. 3. Charakter prawny orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego: wskazanie podstaw prawnych i możliwego zakresu orzeczenia Trybunału prowadzi bowiem do przesądzenia o zakresie związania innych organów stosujących prawo takim roz- strzygnięciem. 4. Charakterystyka instytucji niezawisłości sędziowskiej, wpływająca na zakres i sposób związania sądu orzekającego w danej sprawie orzeczeniami lub poglą- dami innych sądów. W związku z powyższym, podstawową tezą niniejszej rozprawy jest odpowiedź na wskazane pytanie, którą zgodnie z moim stanowiskiem można sformułować na- stępująco: sąd administracyjny in genere pozostaje związany stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego zawartym w sentencji wyroku interpretacyjnego (w tym wyroku za- kresowego), jednakże rozstrzygając indywidualną i konkretną sprawę sądowoadmini- stracyjną i mając na uwadze całokształt podstaw orzeczenia sądu administracyjnego, a także skutków, które to orzeczenie wywołuje w danej sprawie, w ramach sprawowa- nia wymiaru sprawiedliwości sąd jest uprawniony odstąpić od poglądu wyrażonego w orzeczeniu wydanym przez Trybunał i orzec odmiennie, do czego uprawniają sąd ad- ministracyjny przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, stosowane bezpośrednio. Wybór problemu badawczego został uzasadniony istotnymi w mojej ocenie roz- bieżnościami w poglądach nauki prawa odnoszących się do tego zagadnienia, a jed- nocześnie jego praktycznym wymiarem, przejawiającym się we wzroście liczby wyda- wanych przez Trybunał w ostatnich latach orzeczeń interpretacyjnych i zakresowych, a poprzez to – rosnącym wpływem tychże na bieżące orzecznictwo w sprawach sądo- woadministracyjnych. Jednocześnie z zaproponowaną w niniejszej rozprawie tezą ba- dawczą nie spotkałem się podczas prowadzonych badań w żadnym analizowanym roz- strzygnięciu sądu administracyjnego, co może stanowić zarówno dla nauki prawa, jak i judykatury przyczynę dalszych badań czy dyskusji. Ze względu na tak zakreślony problem badawczy, konieczna dla udzielenia odpo- wiedzi stała się analiza szeregu zagadnień szczegółowych, którym poświęcone są po- szczególne rozdziały rozprawy. Rozdział pierwszy monografii odnosi się do podstaw orzeczenia sądu administra- cyjnego, które oparte może zostać na różnych przepisach prawa, jako że szereg aspek- tów sprawy jest brany pod uwagę przy jej rozstrzyganiu. Dla sądu administracyjnego istotne pozostają jednak nie tylko konkretne przepisy podlegające zastosowaniu w da- nej sprawie, ale również wartości podlegające ochronie w przepisach Konstytucji, jak i przepisach prawa międzynarodowego. W ramach scharakteryzowania systemu prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, z charakterystyką poszczególnych rodzajów aktów prawnych i systemowych zależności pomiędzy nimi, w pierwszym rozdziale rozprawy omawiam także istotną bez wątpienia dla sądu administracyjnego możliwość bezpośredniego zastosowania prze- pisów Konstytucji przy rozstrzyganiu konkretnej sprawy. Dlatego też zagadnieniu nor- VIII Wstęp matywnego charakteru przepisów konstytucyjnych, norm nadających się na podstawie interpretacji Konstytucji do bezpośredniego zastosowania, jak i znaczenia w sądow- nictwie administracyjnym zasad ogólnych, przewidzianych w art. 1 i 2 Konst, zgodnie z którymi Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli oraz de- mokratycznym państwem prawnym, realizującym zasady solidarności społecznej, zo- stał poświęcony fragment początkowej części rozprawy. W rozdziale drugim zawarte zostały rozważania dotyczące rodzajów orzeczeń Try- bunału Konstytucyjnego, a co za tym idzie – przedstawione muszą zostać również uwagi dotyczące charakteru prawnego i funkcji Trybunału. Trybunał Konstytucyjny, jak wynika z art. 188 Konstytucji, powołany jest do kontroli konstytucyjności prawa, ergo przede wszystkim hierarchicznej zgodności poszczególnych przepisów (ustawo- wych, rozporządzeniowych, wynikających z umów międzynarodowych) z przepisami najwyższego rzędu, tj. zawartymi w Konstytucji. Funkcja Trybunału Konstytucyjnego bywa często przyrównywana do roli „negatywnego ustawodawcy” (którego rola polega przede wszystkim na usuwaniu niezgodnym z Konstytucją przepisów prawa z systemu), choć w opinii części doktryny rola Trybunału przewyższa li tylko tę funkcję. W rozdziale trzecim charakterystyce poddane zostaną także regulacje prawne od- noszące się do sądownictwa administracyjnego, a pośród nich – immanentnie związa- nej z uprawnieniami orzeczniczymi organów władzy sądowniczej kwestii niezależno- ści sądów i niezawisłości sędziów. Sąd administracyjny jest bowiem odrębnym od Try- bunału organem władzy (sądowniczej), który powołany jest zgodnie z art. 175 ust. 1 Konstytucji do sprawowania wymiaru sprawiedliwości, przy czym w zakresie kognicji sądu administracyjnego pozostaje przede wszystkim legalność działania organów ad- ministracji publicznej (art. 184 ust. 1 Konst). Wreszcie, w rozdziale czwartym zawarte zostały spostrzeżenia dotyczące podsta- wowego problemu rozważań niniejszej rozprawy, zatem związania sądu administracyj- nego wyrokiem interpretacyjnym Trybunału Konstytucyjnego, także w świetle zasady bezpośredniego stosowania Konstytucji. W ramach możliwie szerokiego zarysowania analizowanego problemu jurydycznego, przedstawione zostały stanowiska prezento- wane dotychczas w doktrynie w odniesieniu do tego zagadnienia, omówione zostały szeroko orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące spraw, których dotykały wy- roki interpretacyjne lub zakresowe Trybunału, a także zanalizowane zostało stanowi- sko Sądu Najwyższego w odniesieniu do wyroków interpretacyjnych. Wszystko powyższe pozwala, w końcowej części niniejszej monografii, przedstawić propozycję własnego stanowiska w tym zakresie, a także wysunąć pewne wnioski de lege ferenda. Za wszelką pomoc i opiekę naukową przy przygotowaniu niniejszej rozprawy chciałbym serdecznie podziękować Panu prof. zw. dr. hab. Romanowi Hauserowi, pod kierunkiem którego niniejsza rozprawa została przygotowana i obroniona, a współ- pracę naukową z Panem Profesorem miałem okazję odbywać przez kilka lat zarówno w czasie studiów magisterskich, jak i doktoranckich. IX Wstęp Za udział w przewodzie doktorskim i wysiłek włożony w recenzje chciałbym po- dziękować Panu prof. zw. dr. hab. Andrzejowi Wróblowi oraz Panu prof. zw. dr. hab. Zygmuntowi Niewadomskiemu, recenzje i konstruktywne uwagi przekazane przez Pa- nów Profesorów stanowiły dla mnie istotną pomoc w przygotowaniu niniejszej roz- prawy do druku. Za umożliwienie łączenia pracy naukowej z pracą zawodową chciałbym także po- dziękować Panu Mecenasowi Tomaszowi Wardyńskiemu, Pani Mecenas Monice Har- tung oraz Panu Mecenasowi Janowi Ciećwierzowi, przy czym najwięcej codziennego wsparcia w tym zakresie zawdzięczam z pewnością Panu Mecenasowi dr. Marcinowi Lemkowskiemu. Last but not least, za niezmienne wsparcie w trakcie trwającej kilka lat pracy nauko- wej przy rozprawie doktorskiej, a następnie przygotowaniem do jej obrony i publikacji, łączonej niezmiennie z absorbującą pracą zawodową, składam największe podziękowa- nia moim Najbliższym. Poznań, kwiecień 2017 r. Maciej Kiełbowski X Wykaz skrótów 1. Akty prawne dyrektywa energetyczna ............... dyrektywa Rady 2003/96/WE z 27.10.2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepi- sów ramowych dotyczących opodatkowania pro- duktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.Urz. UE L z 2003 r. Nr 283, s. 51) KK .................................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. KKS .................................................. ustawa z 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy Konstytucja .................................... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2137 ze zm.) (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.) NSAU .............................................. ustawa z 11.5.1995 r. o Naczelnym Sądzie Admini- stracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) – akt nie- obowiązujący OrdPU ............................................. ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) PlanZagospU .................................. ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodaro- waniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) PomocAlimU ................................. ustawa z 7.9.2007 r. o pomocy osobom uprawnio- nym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 489 ze zm.) PostAdmU ...................................... ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowa- niu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.). PrBud .............................................. ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) PrBud 74 ......................................... ustawa z 24.10.1974 r. – Prawo budowlane (Dz.U. PrUSA ............................................. ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1066 ze zm.) Nr 38, poz. 229 ze zm.) – akt nieobowiązujący XI Wykaz skrótów RehZawU ........................................ ustawa z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw- nych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) TFUE ............................................... wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 26.10.2012 r. (Dz.Urz. UE C z 2012 r. Nr 326, s. 47) TKU ................................................. ustawa z 25.6.2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 293 ze zm.) TKU16 ............................................. ustawa z 30.11.2016 r. o organizacji i trybie po- stępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2072) TWE ................................................ Traktat o Wspólnotach Europejskich VATU04 .......................................... ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług VATU93 .......................................... ustawa z 8.1.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) – akt nieobowiązujący (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) 2. Instytucje ARiMR ............................................ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ETPCz ............................................. Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS .................................................. Europejski Trybunał Sprawiedliwości FTK .................................................. Federalny Trybunał Konstytucyjny (niem. Bunde- sverfassungsgericht) NSA ................................................. Naczelny Sąd Administracyjny SA .................................................... sąd apelacyjny SN .................................................... Sąd Najwyższy TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny TSUE ............................................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej WSA ................................................ wojewódzki sąd administracyjny 3. Publikatory CBOSA ............................................ Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyj- ECR ................................................. European Court Review EPS ................................................... Europejski Przegląd Sądowy GSP .................................................. Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznic- nych twa KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Publicznego MoP ................................................. Monitor Prawniczy XII Wykaz skrótów MoPod ............................................ Monitor Podatkowy ONSAiWSA ................................... Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OSNC .............................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Powszechnych PEwP ............................................... Prawo Europejskie w Praktyce PiP ................................................... Państwo i Prawo PP ..................................................... Przegląd Podatkowy PS ..................................................... Przegląd Sądowy PSejm .............................................. Przegląd Sejmowy RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny ST ..................................................... Samorząd Terytorialny ZNSA ............................................... Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 4. Inne art. .................................................... artykuł m.in. ................................................ między innymi np. .................................................... na przykład Nr ..................................................... numer pkt .................................................... punkt por. .................................................. porównaj post. ................................................. postanowienie przyp. .............................................. przypis r. ....................................................... red. ................................................... redaktor s. ....................................................... uchw. ............................................... uchwała ust. ................................................... ustęp wyr. .................................................. wyrok zob. .................................................. zobacz strona rok XIII Wykaz literatury Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, War- Adamiak B., Borkowski J., Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne, szawa 2012 Warszawa 2006 Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012 Banaszak B., Recenzja: P. Tuleja, Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nad- rzędności (wybrane problemy), PSejm 2003, Nr 6 Banaszak B., Wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego a orzecznictwo są- dów administracyjnych i Sądu Najwyższego, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Ad- ministracyjnego 2013, Nr 6 Barcz J. (przekład P. Kościelny, A. Szafrański), Zagadnienia parlamentarne w orzecz- nictwie konstytucyjnym innych państw Niemcy: wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ratyfikacji Traktatu z Li- zbony, PSejm 2009, Nr 6 Bator A., Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Artykuł re- cenzyjny), PiP 2006, Nr 10 Bator A., Kozak A., Wykładnia prawa w zgodzie z Konstytucją, w: S. Wronkowska (red.), Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, Kraków 2005 Batorowicz R., Tarno J.P., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lutego 2008 r. (sygn. akt II OSK 1004/06), ZNSA 2009, Nr 1 Białogłowski W., Jaworski A., „Orzeczenia interpretacyjne” Trybunału Konstytucyj- nego – uwagi na marginesie uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 17 grudnia 2009 r., III PZP 2/09, PS 2010, Nr 11-12 Bilik J., Instytucja wykładni ustawy w zgodzie z Konstytucją, Gazeta Sądowa 2006, Nr 7−8 Celińska-Grzegorczyk K., Hauser R., Sawczyn W., Skoczylas A., Postępowania admini- stracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne, Warszawa 2009 Chmielnicki P., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ośrodek Za- miejscowy w Krakowie, z dnia 25 listopada 2003 r. (II SA/Kr 2680/00), Przegląd Legislacyjny 2004, Nr 3 Chmielnicki P. (red.), Konstytucyjny system władz publicznych, Warszawa 2009 Chojnacka L., Hauser R., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2009 r. (sygn. akt P 6/07), ZNSA 2009, Nr 2 XV Wykaz literatury Cieślak Z., Trybunał Konstytucyjny – „prawotwórca” negatywny, w: T. Bąkowski, K. Grajewski, J. Warylewski (red.), Orzecznictwo w systemie prawa, Warszawa 2008 Czarny P., Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego RFN w sprawie Trak- tatu Lizbońskiego na tle polskich rozwiązań prawnych, w: P. Tuleja, M. Flor- czak-Wątor, S. Kubas (red.), Prawa człowieka. Społeczeństwo obywatelskie. Pań- stwo demokratyczne. Księga Jubileuszowa dedykowana prof. Pawłowi Sarnec- kiemu, Warszawa 2010 Czarny P., Naleziński B. (tłum.), Konstytucja Austrii, Warszawa 2004 Czeszejko-Sochacki Z., O niektórych problemach powszechnie obowiązującej wykładni ustalanej przez Trybunał Konstytucyjny, w: J. Trzciński, A. Jankiewicz (red.), Kon- stytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, Warszawa 1996 Czeszejko-Sochacki Z., Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego: pojęcie, klasyfikacja i skutki prawne, PiP 2000, Nr 12 Czeszejko-Sochacki Z., Skutki prawne orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny o nie- konstytucyjności aktu normatywnego, PSejm 1996, Nr 3 Czeszejko-Sochacki Z., Garlicki L., Trzciński J., Komentarz do ustawy o Trybunale Kon- 1998 XVI Czoik D., Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego do wydawania orzeczeń interpre- stytucyjnym, Warszawa 1999 tacyjnych, Jurysta 2003, Nr 12 Dauter B., Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego, Warszawa 2012 Dauter B., Gruszczyński B., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Kraków 2005 Dąbek D., Prawo sędziowskie w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2010 Dolecki D., Nadużycie prawa do sądu, w: J. Góral, R. Hauser, J. Trzciński (red.), Sądow- nictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980–2005, Warszawa 2005 Dudek D., Sądy wobec wykładni ustaw ustalanej przez Trybunał Konstytucyjny, Prze- gląd Sądowy 1997, Nr 2 Dworkin R., Biorąc prawa poważnie, ze wstępem J. Woleńskiego, Warszawa 1998 Działocha K., Konstytucyjna koncepcja prawa i jego źródeł w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, w: M. Zubik (red.), Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006 Działocha K. (red.), Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w praktyce konstytucyjnej organów państwa, Warszawa 2013 Działocha K., Jarosz-Żukowska S., Kontrowersje wokół powszechnie obowiązującej wy- kładni ustaw, w: J. Góral (red.), Ratio est anima legis: księga jubileuszowa ku czci profesora Janusza Trzcińskiego, Warszawa 2007 Ermacora F., Baumgartner G., Strejcek G., Österreichicsche Verfassungslehre, Wien Wykaz literatury Florczak M., Skutki prawne odroczenia przez Trybunał Konstytucyjny terminu utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego, PSejm 2003, Nr 2 Florjanowicz-Błachut P., Kilka uwag na tle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 lutego 2006 roku (sygn. akt II OSK 1403/05) oraz glosy dr hab. Piotra Tulei, ZNSA 2007, Nr 1 Gardocki L., Problem tak zwanych wyroków interpretacyjnych Trybunału Konstytucyj- nego, w: P. Winczorek (red.), Teoria i praktyka wykładni prawa. Materiały kon- ferencji naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbytej w dniu 27 lutego 2004 roku, Warszawa 2005 Garlicki L. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I, Warszawa Garlicki L. (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. I, Komentarz do artykułów 1–18, Warszawa 2010 Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, zarys wykładu, Warszawa 2012 Gizbert-Studnicki T., Wykładnia celowościowa, Studia Prawnicze 1985, Nr 3–4 Gizbert-Studnicki T., Zasady i reguły prawne, PiP 1988, Nr 3 Gomułowicz A., Aspekt prawotwórczy sądownictwa administracyjnego, Warszawa 1999 2008 Góral J., Hauser R., Trzciński J. (red.), Sądownictwo administracyjne gwarantem wol- ności i praw obywatelskich 1980–2005, Warszawa 2005 Górski A., Spór na szczytach władzy sądowniczej, Rzeczpospolita z 26. 3.2010 r. Grego-Hoffmann M., Rola pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Haczkowska M., Zasada bezpośredniego stosowania konstytucji w działalności orzecz- Warszawa 2012 niczej sądów, PSejm 2005, Nr 1 Hauser R., Instytucja pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego, w: M. Zu- bik (red.), Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006 Hauser R., Niekonstytucyjność przepisów w praktyce sądów administracyjnych, Prawo i Podatki 2005, Nr 12 Hauser R., Nieporozumienia wokół charakteru orzeczeń sądów administracyjnych, w: J. Góral (red.), Ratio est anima legis: księga jubileuszowa ku czci profesora Ja- nusza Trzcińskiego, Warszawa 2007 Hauser R., Sporów o dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne ciąg dalszy, PiP 2003, Nr 11 Hauser R., Wpływ orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego na tworzenie prawa, w: J. Góral, R. Hauser, J. Trzciński (red.), Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980–2005, Warszawa 2005 Hauser R., Kabat A., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lu- tego 2002 roku, sygn. akt I SA/Po 461/01, OSP 2003, Nr 2 XVII Wykaz literatury Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 2, Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, Warszawa 2012 Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 4, Wykładnia w prawie administracyjnym, Warszawa 2012 Hauser R., Trzciński J., Prawotwórcze znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2010 Hauser R., Wierzbowski M. (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj- nymi. Komentarz, Warszawa 2011 Jackowski M., Ochrona praw nabytych w polskim systemie konstytucyjnym, Warszawa 2008 Jackowski M., Wykonywanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez sądy, w: K. Działocha, S. Jarosz-Żukowska (red.), Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w praktyce konstytucyjnej organów państwa, Warszawa 2013 Jakimowicz W., Bezpośrednie stosowanie przepisów Konstytucji przez sądy administra- cyjne w sprawach ze skarg na decyzje administracyjne. Część pierwsza – stosowa- nie prawa przez sądy administracyjne, CASUS 2008, Nr 1 Jakimowicz W., Bezpośrednie stosowanie przepisów Konstytucji przez sądy administra- cyjne w sprawach ze skarg na decyzje administracyjne. Część druga – samoistne stosowanie przepisów dotyczących norm-reguł, CASUS 2008, Nr 2 Jakimowicz W., Bezpośrednie stosowanie przepisów Konstytucji przez sądy administra- cyjne w sprawach ze skarg na decyzje administracyjne. Część druga – samoistne stosowanie przepisów dotyczących norm-reguł cd., CASUS 2008, Nr 3 Jakimowicz W., Bezpośrednie stosowanie przepisów Konstytucji przez sądy administra- cyjne w sprawach ze skarg na decyzje administracyjne. Część druga – samoistne stosowanie przepisów dotyczących norm-zasad, CASUS 2008, Nr 4 Janicki L. (red.), Ustawa zasadnicza (Konstytucja) Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r. Grundgesetz für Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949, Poznań 2007 Jarosz-Żukowska S., Wykonywanie orzeczeń sądu konstytucyjnego w Niemczech i Au- strii, w: K. Działocha, S. Jarosz-Żukowska (red.), Wykonywanie orzeczeń Trybu- nału Konstytucyjnego w praktyce konstytucyjnej organów państwa, Warszawa 2013 Jaskiernia J., Spór pomiędzy Trybunałem Konstytucyjnym a Sądem Najwyższym w kwestii znaczenia tzw. orzeczeń interpretacyjnych Trybunału Konstytucyjnego, w: Księga XXV-lecia Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2010 Jaśkowska M., Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla procesu stosowania prawa wobec zasady bezpośredniego stosowania konstytucji, w: J. Skrzydło-Niż- nik, P. Dobosz, D. Dąbek, M. Smaga (red.), Instytucje współczesnego prawa admi- nistracyjnego. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków 2001 Jaśkowska M., Masternak M., Ochendowski E., Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2010 XVIII Wykaz literatury Józefowicz A., Orzeczenia interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego, PiP 1999, Nr 11 Kabat A., Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznic- twie Naczelnego Sądu Administracyjnego, w: K. Działocha (red.), Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Sejmowe, War- szawa 2005 Kabat A., Konstytucja w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, RPEiS 1998, Nr 1 Kabat A., Stosowanie Konstytucji w działalności uchwałodawczej Naczelnego Sądu Ad- ministracyjnego, w: R. Hauser, J. Świątkiewicz (red.), Państwo w służbie obywateli. Księga jubileuszowa Jerzego Świątkiewicza, Warszawa 2005 Kabat A., Wnioski i pytania prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego do Trybunału Konstytucyjnego w: J. Góral, R. Hauser, J. Trzciński (red.), Sądownictwo admini- stracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980–2005, Warszawa 2005 Kiełbowski M., Bezpośrednie stosowanie przepisów Konstytucji przez sąd administra- cyjny w sprawach gospodarczych, Radca Prawny 2013, Nr 3 Kiełbowski M., Bezpośrednie stosowanie przepisów Konstytucji przez sąd administra- cyjny w sprawach gospodarczych, w: A. Kisielewicz, J.P. Tarno (red.), Sądowa kon- trola administracji w sprawach gospodarczych, Warszawa 2013 Kiełbowski M., Odmowa zastosowania ustawy przejawem prawotwórczej działalności sądów administracyjnych, w: T. Bąkowski, J.P. Tarno (red.), Prawotwórstwo sądów administracyjnych?, Warszawa 2015 Kiełbowski M., Zarzut naruszenia przepisów konstytucyjnych i odmowa zastosowania przepisu przez sąd administracyjny w sprawach gospodarczych, Radca Prawny 2014, Nr 3 Kiełbowski M., Zarzuty wobec uzasadnienia wyroku wojewódzkiego sądu administra- cyjnego (glosa do uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lutego 2010 r., II FPS 8/09), PP 2011, Nr 11 Kiełbowski M., Zwrot nienależnie pobranej akcyzy (glosa do uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lipca 2009 r., I FPS 4/09), PP 2010, Nr 5 Knysiak-Molczyk H. (red.), Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w spra- wach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, Warszawa 2011 Kolasiński, Zaskarżalność ustaw w drodze pytań prawnych do Trybunału Konstytucyj- nego, PiP 2001, Nr 9 Korycka-Zirk M., Teorie zasad prawa a zasada proporcjonalności, Warszawa 2012 Kozak A., Glosa do uchwały TK z dnia 7 marca 1995 r. (sygn. akt W 9/94), PSejm 1995, Nr 3 Nr 3 Kręcisz W., Glosa do uchwały NSA z dnia 7 grudnia 2009 r., I OPS 9/09, ZNSA 2010, Kręcisz W., Kilka uwag o prawotwórczym znaczeniu orzecznictwa Trybunału Konsty- tucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego, ZNSA 2011, Nr 3 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Związanie sądu administracyjnego wyrokiem interpretacyjnym Trybunału Konstytucyjnego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: