Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00309 007706 18454830 na godz. na dobę w sumie
Związki partnerskie - prawa, majątek, podatki - ebook/pdf
Związki partnerskie - prawa, majątek, podatki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 96
Wydawca: Infor Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64085-53-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Poradnik dla osób potrzebujących informacji:

• Jak udowodnić swoją własność

• Jakie są prawa i obowiązki wobec dzieci ze związków partnerskich

• Jaka jest odpowiedzialność za długi partnerów

• Jak wspólnie kupić nieruchomość i wziąć kredyt

• Jakie są konsekwencje prowadzenia wspólnej działalności

• Czy można odziedziczyć majątek po zmarłym partnerze

• Jakie są skutki zapisu windykacyjnego na rzecz partnera

• Czy przysługuje ulga prorodzinna

• Jak korzystać z prawa do zasiłku opiekuńczego

• Jakie są zasady korzystania z urlopów rodzicielskich

• Czy można uzyskać informacje o stanie zdrowia chorego partnera '

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

BiBlioteka Związki partnerskie prawa, majątek, podatki ● Jakie prawa mają dzieci ze związków partnerskich ● Kiedy partnerzy mogą osiągnąć korzyści przy rozliczaniu podatków ● Kiedy przysługuje prawo do urlopów rodzicielskich i zasiłków ● Jakie są zasady dziedziczenia ● Wzory pism BiBlioteka Związki partnerskie prawa, majątek, podatki ● Jakie prawa mają dzieci ze związków partnerskich ● Kiedy partnerzy mogą osiągnąć korzyści przy rozliczaniu podatków ● Kiedy przysługuje prawo do urlopów rodzicielskich i zasiłków ● Jakie są zasady dziedziczenia ● Wzory pism Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72, www.dziennik.pl, www.gazetaprawna.pl, www.forsal.pl Autorzy: Adam Makosz, Łukasz Sobiech, Magdalena Majkowska, Łukasz Guza, Beata Lisowska, Michalina Topolewska, Bożena Wiktorowska, Tomasz Zalewski Redaktor merytoryczny: Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz Redaktor prowadzący: Mariusz Łukasik Korekta: Piotr Łukasik Projekt graficzny okładki: Kinga Pisarczyk DTP: Joanna Archacka Biuro Obsługi Klienta: 03-308 Warszawa, ul. Batalionu Platerówek 3, tel. 22 212 08 27, 22 761 31 27, 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl © Copyright by INFOR Biznes Sp. z o.o. Wydanie I/2014, czerwiec 2014 r. ISBN: 978-83-64085-53-6 Spis treści Rozdział 1. Różnice między konkubinatem a małżeństwem ..................... 5 Sprawy majątkowe ......................................................................................................... 6 Dziedziczenie ...................................................................................................................7 Obowiązek alimentacyjny ............................................................................................ 8 Nazwisko ........................................................................................................................... 9 Pochodzenie dziecka .................................................................................................... 10 Adopcja dziecka ............................................................................................................. 10 Postępowanie karne ...................................................................................................... 11 Rozdział 2. Prawa i obowiązki wobec dzieci ze związków nieformalnych .................................................................................. 13 Ustalenie ojcostwa .........................................................................................................13 W sądzie .....................................................................................................................14 Badania genetyczne ................................................................................................15 Wyrok sądu ...............................................................................................................15 WZóR POZWU O USTALeNIe OJCOSTWA .....................................................16 Władza rodzicielska .......................................................................................................17 Alimenty na dziecko pozamałżeńskie .....................................................................18 Wysokość alimentów ..............................................................................................19 Umowa w sprawie alimentów .............................................................................19 WZóR POZWU O ALIMeNTy ..............................................................................21 Roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego ......................................................23 Nazwisko dziecka .......................................................................................................... 25 Dziedziczenie po rodzicach ....................................................................................... 25 Rozdział 3. Stosunki majątkowe między partnerami ................................. 27 Praktyczne rady ............................................................................................................. 28 Darowizny między partnerami ................................................................................ 30 Umowa dożywocia .........................................................................................................33 Odpowiedzialność za długi .........................................................................................35 Uprawnienia osoby bliskiej ........................................................................................ 38 Rozdział 4. Mieszkanie konkubentów ............................................................... 41 Wspólny zakup ................................................................................................................41 Kredyt na mieszkanie .................................................................................................. 42 W wynajętym mieszkaniu ......................................................................................... 45 Zniesienie współwłasności ....................................................................................... 45 Wniosek do sądu .......................................................................................................... 47 Śmierć partnera a prawo do mieszkania ...............................................................48 WZóR WNIOSKU O ZNIeSIeNIe WSPóŁWŁASNOŚCI NIeRUChOMOŚCI ..........................................................51 3 Rozdział 5. Prowadzenie działalności przez partnerów pozostających w związku partnerskim ..........................53 Określenie wnoszonych wkładów .......................................................................... 54 Udział w zyskach i stratach ...................................................................................... 55 Za długi odpowiadają wspólnicy ............................................................................. 55 Rozliczenia między wspólnikami ............................................................................57 Podział majątku spółki ................................................................................................ 58 Brak porozumienia ....................................................................................................... 58 WZóR UMOWy SPóŁKI CyWILNeJ ..................................................................61 Rozdział 6. Prawo do spadku po konkubencie ................................................65 Dziedziczenie z ustawy .............................................................................................. 65 Testament zmarłego partnera .................................................................................. 67 Opłaty za sporządzenie testamentu notarialnego ..................................... 67 Zapłata zachowku .........................................................................................................68 Zapis windykacyjny na rzecz partnera ................................................................... 70 Dyspozycja wkładem bankowym .............................................................................71 WZóR TeSTAMeNTU Z WyDZIeDZICZeNIeM ............................................73 Rozdział 7. Prawo podatkowe nie sprzyja konkubentom........................... 75 Podatek dochodowy ......................................................................................................75 Konkubent nie jest samotny ............................................................................... 76 Ulga prorodzinna .....................................................................................................77 Podatki majątkowe ....................................................................................................... 78 Podatek od spadków i darowizn ......................................................................... 79 Podatek od czynności cywilnoprawnych ........................................................ 82 Działalność gospodarcza ............................................................................................. 83 Koszty uzyskania przychodów............................................................................ 83 Odpowiedzialność za długi ..................................................................................84 Rozdział 8. Uprawnienia wynikające z prawa pracy i ubezpieczeń ........85 Prawo do płatnych zwolnień od pracy ................................................................... 85 Prawo do zasiłku opiekuńczego ...............................................................................86 Urlopy rodzicielskie ...................................................................................................... 87 Prawo do otrzymania należności ze stosunku pracy.........................................90 Pomoc z zakładowego funduszu socjalnego..........................................................91 Prawo do zasiłku rodzinnego .................................................................................... 93 Informacje o stanie zdrowia chorego partnera ...................................................94 Prawo do renty rodzinnej ........................................................................................... 95 Prawo do zasiłku pogrzebowego ..............................................................................96 4 Rozdział 1. Różnice między konkubinatem a małżeństwem Wiele par rezygnuje z zawierania małżeństw i decyduje się na prowadzenie gospodarstw domowych i wychowywanie wspólnego potomstwa w związ- kach nieformalnych. Według różnych szacunków mogą one stanowić nawet cztery procent wszystkich związków w Polsce. U źródła takiego trendu leżą przede wszystkim zachodzące w ostatnich latach zmiany kulturowe i spo- łeczne. Na zmianę podejścia do tradycyjnego modelu rodziny mają wpływ wzorce płynące z krajów bardziej rozwiniętych i przekazy medialne, w któ- rych związki partnerskie są ukazywane niekiedy jako alternatywa dla wielo- letniego i sformalizowanego zobowiązania małżeńskiego. Przebywanie w konkubinacie może dawać pewne korzyści. Jego założenie i rozwiązanie nie wymaga podpisania żadnych dokumentów ani rejestracji w jakimkolwiek urzędzie. Konkubenci mogą wspólnie zamieszkiwać, gro- madzić majątek i wychowywać wspólnie dzieci. Jak wskazał Sąd Najwyższy, w piśmiennictwie i w judykaturze powszechnie przyjmuje się, że konkubinat jest prawnie nieuregulowaną trwałą wspólnotą życiową mężczyzny i kobiety. Jego cechy charakterystyczne to: ■■ jest to związek mężczyzny i kobiety, ■■ związek jest trwały, ■■ pożycie takie samo jak w małżeństwie, ■■ brak zdarzenia prawnego regulującego ten związek. Zewnętrznym przejawem wymienionej trwałości i pożycia są: współżycie fizyczne, wspólne zamieszkiwanie i wspólne prowadzenie gospodarstwa do- mowego (wyrok SN z 5 grudnia 1997 r., sygn. akt II CKN 485/97, www.arslege.pl). W orzecznictwie wyrażono również pogląd, że pod pojęciem konkubinatu można rozumieć wspólnotę osobisto-majątkową dwojga osób bez względu na ich płeć. Sąd Apelacyjny w Białymstoku jednoznacznie podkreślił, że nie ma podstaw do stosowania odmiennych zasad przy rozliczaniu konkubina- tu homoseksualnego od tych, które mają zastosowanie odnośnie do konku- binatu heteroseksualnego (wyrok SA w Białymstoku z 23 lutego 2007 r., sygn. akt I ACa 590/06, www.arslege.pl). Za konkubinat nie mogą być więc uzna- wane związki partnerskie, które opierają się wyłącznie na kontaktach seksu- alnych czy więziach uczuciowych (np. narzeczeństwo, które wspólnie z sobą nie zamieszkuje). Małżeństwo nie może zostać zawarte przez osoby tej samej płci. Do po- wstania małżeństwa wymagane jest złożenie zgodnych oświadczeń, co 5 Związki partnerskie następnie zostaje zapisane w odpowiednich dokumentach. Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej także: k.r.o.) małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują z sobą w  związek małżeński. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy męż- czyzna i kobieta zawierający związek małżeński, podlegający prawu we- wnętrznemu Kościoła albo innego związku wyznaniowego, w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podle- gającego prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa. Rozwiązanie małżeństwa dopuszczalne jest jedynie poprzez rozwód. Po- przedza go trwający najczęściej przez wiele miesięcy proces sądowy, który kończy się wydaniem wyroku. Orzeczenie wywołuje wyłącznie skutki na gruncie prawa cywilnego. W przypadku gdy małżeństwo zostało zawar- te również w formie związku sakramentalnego, rozwód nie unieważnia związku w świetle prawa kanonicznego. Przepisy kościelne w niektórych sytuacjach umożliwiają jednak wystąpienie o stwierdzenie nieważności małżeństwa (np. z powodu zawarcia go pod wpływem błędu lub ukrycia niepłodności przez jednego z narzeczonych). Rozwiązanie związku nieofi- cjalnego jest zdecydowanie prostsze i nie wymaga żadnych formalności. Dokonuje się w momencie, kiedy partnerzy postanowią się rozstać i nie prowadzić już wspólnego gospodarstwa domowego. Osoby żyjące w związkach nieformalnych muszą sobie zdawać sprawę z tego, że polskie prawo nie traktuje ich na równi z małżonkami. W Konsty- tucji RP wskazano, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypo- spolitej Polskiej (art. 18 Konstytucji). Taka ochrona nie jest zagwarantowana związkom nieformalnym. Partnerzy nie mogą na podobnych do małżonków zasadach dziedziczyć po sobie, gromadzić wspólnego majątku czy adoptować dzieci. Różnice dostrzegalne są również przy okazji dokonywania rozliczeń podatkowych. Sprawy majątkowe Między partnerami nie powstaje ustrój wspólności ustawowej. Wspól- ność ustawowa rodzi się w chwili zawarcia związku małżeńskiego i obejmu- je przedmioty majątkowe nabyte w czasie jego trwania przez oboje małżon- ków lub przez jednego z nich (art. 31 § 1 k.r.o.). Do majątku wspólnego należą w szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę, dochody z prowadzonej działalności gospodarczej czy dochody z majątku wspólnego i osobistego każ- dego z małżonków (np. czynsz uzyskiwany z tytułu wynajmu mieszkania). Oprócz majątku wspólnego małżonkowie posiadają majątek osobisty, do któ- rego zaliczają się głównie rzeczy nabyte przed ślubem, nabyte w drodze dzie- 6 Rozdział 1. Różnice między konkubinatem a małżeństwem dziczenia (chyba że spadkodawca pozostawił je obojgu małżonków) czy prawa autorskie. Małżonkowie mogą też przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (art. 47 § 1 k.r.o.). Poza tym z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać usta- nowienia przez sąd rozdzielności majątkowej (art. 52 § 1 k.r.o.). Są to szczegól- ne regulacje dotyczące małżeńskich ustrojów majątkowych. Dla osób żyjących w związkach partnerskich nie zostało przewidziane natomiast żadne szcze- gólne uregulowanie. Wszystkie nabyte przez nich w czasie trwania związ- ku przedmioty majątkowe należą do danego partnera. Jeśli zaś oboje zaku- pią mieszkanie, samochód albo kolekcję obrazów, to powstanie między nimi współwłasność podobna do tej, która występuje między obcymi dla siebie oso- bami. Dziedziczenie Prawo spadkowe nie reguluje kwestii wzajemnego dziedziczenia między partnerami. Jeżeli chcą oni pozostawić sobie w spadku określone przedmioty majątkowe, muszą powołać partnera do dziedziczenia w testamencie, a więc uczynić to jeszcze za życia. Niewydziedziczeni skutecznie najbliżsi krewni zmarłego mają mimo to prawo do otrzymania zachowku od partnera będące- go spadkobiercą spadkodawcy. Z kolei małżonkowie dziedziczą po sobie, nawet jeśli jeden z nich nie po- zostawił po sobie testamentu. W konsekwencji jeżeli spadkodawca nie spi- sał swojej ostatniej woli, pozostający przy życiu małżonek dostanie spadek z mocy ustawy (dziedziczenie ustawowe). Małżonek jest wtedy powołany do spadku w pierwszej kolejności wraz z dziećmi. Dziedziczą oni w częściach równych, jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniej- sza niż jedna czwarta całości spadku (art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego – da- lej także: k.c.). W sytuacji braku dzieci spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. Udział spadkowy każdego z rodziców, któ- ry dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku (art. 932 § 2 k.c.). Natomiast udział spadkowy małżonka, któ- ry dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem, i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku (art. 933 § 1 k.c.). W odróżnieniu od oso- by żyjącej w wolnym związku małżonek ma zagwarantowane ustawą prawo do spadku, w tym także do jego minimalnej części. Małżonkowie znajdują się również w kręgu osób, które mają prawo do zachowku w sytuacjach, gdy nie zostali w testamencie skutecznie wydziedziczeni i pozbawieni prawa do zachowku. Uprawnienia do zachowku nie ma partner spadkodawcy. 7 Związki partnerskie Przykład Pan Marek przez ponad dwadzieścia lat po śmierci żony żył w konkubinacie. Zmarł tragicznie w wypadku samochodowym, nie pozostawiając po sobie testamentu. Konkubina pana Marka nie otrzymała po nim nic w spadku. Pan Marek miał bo- wiem dwójkę dzieci ze związku małżeńskiego, które zostały powołane do dziedzi- czenia na zasadach określonych w ustawie. Obowiązek alimentacyjny Na osobach żyjących w  związkach partnerskich nie ciąży wzajemny obowiązek alimentacyjny. Nie muszą one sobie wzajemnie pomagać za- równo w czasie trwania konkubinatu, jak i po jego rozpadzie. Były part- ner nie może się domagać wsparcia finansowego nawet po ustaniu wie- loletniego związku i znacznym pogorszeniu się jego sytuacji finansowej. Wzajemne prawa i obowiązki partnerów są ustalane tutaj nie w oparciu o przepisy prawa, ale o zasady współżycia społecznego, a ich egzekwowa- nie na drodze sądowej jest praktycznie niemożliwe. Na osobach żyjących w związkach nieformalnych ciąży jedynie prawny obowiązek alimento- wania wspólnych dzieci. Rodzic nie może się natomiast domagać alimen- tów od partnera, od którego dziecko nie pochodzi, a które nie zostało przez niego przysposobione. Przykład Alimenty od małżonka Małżonkowie Baczyńscy od czterech lat pozostają w faktycznej separacji. Pani Ba- czyńska wraz z córką wyprowadziła się do swojego nowego partnera i żyje z nim w konkubinacie. Bez porozumienia z mężem przerwała pracę zarobkową, by po- święcić się wychowaniu dziecka. Kobieta wystąpiła do sądu o przyznanie jej ali- mentów od męża. Sąd nie uwzględnił roszczenia. Stwierdził, że byłoby to sprzecz- ne z  zasadami współżycia społecznego, bo małżonek, który zerwał pożycie, pozostaje w konkubinacie z inną osobą. Małżonkowie muszą wzajemnie łożyć na swoje utrzymanie. Kodeks ro- dzinny i opiekuńczy zobowiązuje ich, aby każdy z nich robił to według swo- ich sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych (art. 27 k.r.o.). Zadość- uczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym go- spodarstwie domowym. W razie gdy jeden z małżonków uchyla się od wy- konywania tych powinności, można go do tego przymusić. Sąd może naka- 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Związki partnerskie - prawa, majątek, podatki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: