Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00044 007943 20658142 na godz. na dobę w sumie
Związki zawodowe w zakładzie pracy - ebook/pdf
Związki zawodowe w zakładzie pracy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 359
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6384-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Celem publikacji jest dokonanie właściwej wykładni przepisów o związkach zawodowych.

Niniejsza książka to:

- Esencja najnowszych poglądów prezentowanych w orzecznictwie oraz w komentarzach

- Omówienie i interpretacja przepisów dotyczących zbiorowego prawa pracy

- Praktyczne wskazówki, jak współpracować ze związkami zawodowymi

Publikacja opisuje m.in.:

- uprawnienia związków zawodowych w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy,

- kwestię uczestnictwa związków zawodowych w zarządzaniu zakładem pracy,

- obowiązki związków zawodowych,

- współdziałanie pracodawcy i zakładowej organizacji związkowej w procesie zwolnień grupowych i indywidualnych,

- spory zbiorowe.

Każdy z rozdziałów zawartych w  książce to esencja najnowszych poglądów prezentowanych ostatnio w orzecznictwie oraz w komentarzach. Poszczególne rozdziały zawierają omówienie i interpretację przepisów dotyczących zbiorowego prawa pracy zawartych w Kodeksie pracy, ustawie o związkach zawodowych, ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Założeniem przyświecającym Autorce w trakcie pisania niniejszej publikacji było opracowanie materiału skierowanego do szerokiego kręgu odbiorców, przede wszystkim praktyków - menedżerów, kadrowców oraz osób zajmujących się obsługą prawną pracodawców.

Skrócony spis treści:

Rozdział I. Status  związku zawodowego w zakładzie pracy

Rozdział II. Szczególna ochrona stosunku pracy

Rozdział III. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Rozdział IV. Spory zbiorowe

Rozdział V. Udział związków zawodowych w procesie zwolnień grupowych

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

GRATIS dostęp do portalu www.EkspertBeck.pl Kadry i płace w sektorze publicznym Nabywając niniejszą książkę otrzymają Państwo dodatkowo: • Bazę porad o tematyce kadrowo- -płacowej • Opracowania poradnikowe o kompleksowym charakterze • Wzory dokumentów kadrowo- -płacowych • Kalkulatory do obliczania świadczeń oraz terminów kadrowych Małgorzata Regulska-Cieślak – wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych od 2011 r. Doświadczenie za wodowe zdo- była pracując w kancelariach prawnych, największych spółkach kapitałowych w Polsce oraz świadcząc wszechstronną pomoc praw­ ną osobom fizycznym, korporacjom oraz instytucjom kultury. Uczestniczyła w prze- prowadzaniu procesu zwolnień grupowych, rozwiązywaniu sporów zbiorowych, oraz w przejściach zakładu pracy. Na co dzień uczestniczy w sporach sądowych z zakresu prawa pracy. Autorka oraz współautorka publikacji z zakresu prawa pracy. Obecnie prowadzi indywidualną praktykę zawodową. i Z w ą z k i z a w o d o w e w z a k ł a d z i e p r a c y Związki zawodowe w zakładzie pracy radca prawny Małgorzata Regulska­Cieślak Związki zawodowe w zakładzie pracy Celem publikacji jest dokonanie wła- ściwej wykładni przepisów o związkach zawodowych. Książka opisuje m.in. uprawnienia związków zawodowych w indywidualnych sprawach ze sto- sunku pracy, kwestię uczestnictwa związków zawodowych w zarządzaniu zakładem pracy, obowiązki związków zawodowych, współdziałanie praco- dawcy i zakładowej organizacji związ- kowej w procesie zwolnień grupowych i indywidualnych oraz spory zbiorowe. Każdy z rozdziałów zawartych w tej książce to esencja najnowszych po- glądów prezentowanych ostatnio w orzecznictwie oraz w komentarzach. Poszczególne rozdziały zawierają omówienie i interpretację przepisów dotyczących zbiorowego prawa pracy zawartych w Kodeksie pracy, ustawie o związkach zawodowych, ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywa- nia z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowni- ków oraz w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. ISBN 978-83-255-6383-7 cena 119 zł Wydawnictwo C.H.Beck Beck Info Biznes ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa tel.: 22 311 22 22 faks: 22 33 77 601 e-mail: bibredakcja@beck.pl www.beckinfobiznes.pl zwiazki zawodowe-kopia.indd 1 14-07-25 11:54 Związki zawodowe w zakładzie pracy Małgorzata Regulska-Cieślak Związki zawodowe w zakładzie pracy Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2014 Związki zawodowe w zakładzie pracy wydanie I wrzesień 2014 Autor: Małgorzata Regulska-Cieślak Redakcja: Anna Chybińska Korekta: Izabela Weber-Rogowska Wszelkie prawa zastrzeżone. Opinie zawarte w niniejszej publikacji stanowią osobisty punkt widzenia Autora. Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk: Elpil, Siedlce Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa tel. 22 33-77-600, faks 22 33-77-602 www.beckinfobiznes.pl ISBN: 978-83-255-6383-7 ISBN e-book: 978-83-255-6384-4 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów ..................................................................................................................... VII IX Wykaz piktogramów ............................................................................................................ Wstęp ..................................................................................................................................... XI A. KOMENTARZ I PRZYKŁADY .................................................................................. Rozdział I. Status związku zawodowego w zakładzie pracy ....................................... 1. Związek zawodowy w zakładzie pracy i wynikające z tego konsekwencje ....... 2. Liczebność związku zawodowego a uprawnienia ................................................. 3. Uprawnienia związków zawodowych w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy ..................................................................................................... 4. Uprawnienia związków zawodowych w sferze zbiorowej ................................... 5. Obowiązek przekazywania danych związkom zawodowym .............................. Rozdział II. Szczególna ochrona stosunku pracy ......................................................... 1. Cel i podmiot szczególnej ochrony stosunku pracy ............................................ 2. Przesłanki dopuszczalności wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem szczególnie chronionym ............................................... 3. Czas trwania szczególnej ochrony stosunku pracy .............................................. 4. Liczba osób szczególnie chronionych .................................................................... 5. Wypowiedzenie i rozwiązanie stosunku pracy z działaczem związkowym. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę ......................................................... 1 3 3 18 27 43 60 74 74 81 85 87 90 Rozdział III. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy .......................................... 105 V Rozdział IV. Spory zbiorowe ............................................................................................ Rozdział V. Udział związków zawodowych w procesie zwolnień grupowych ........ B. AKTY PRAWNE ............................................................................................................ 1. Kodeks pracy .................................................................................................................. 2. Ustawa o związkach zawodowych ............................................................................... 3. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ........................................................... 4. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników ....................................................... 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy ......................................................................................................... 6. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą ................................................................................... 7. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu ................................ 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy ............................................................................................................... 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie powiadamiania przez pracodawcę zarządu zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy oraz wskazywania przez zarząd oraz komitet założycielski zakładowej organizacji związkowej pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie, a także dokonywania zmian w takim wskazaniu ................................................................... 10. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy ........................... 112 128 139 141 283 300 307 317 323 335 338 339 341 VI Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW art. ........................... artykuł Dz.U. ....................... Dziennik Ustaw KC ........................... Kodeks cywilny KP ........................... Kodeks pracy KPC ........................ Kodeks postępowania cywilnego lit. ............................ litera m.in. ....................... między innymi MPiPS .................... Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej np. ........................... na przykład NSA ........................ Naczelny Sąd Administracyjny Nr ............................ numer OchrDanOsobU ... ustawa z  29.8.1997  r. o  ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) OSNAPiUS ............ Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNC ..................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna OSNCP ................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNP ...................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecz- nych i Spraw Publicznych OSP ......................... Orzecznictwo Sądów Polskich PiP .......................... Państwo i Prawo pkt ........................... punkt VII por. .......................... porównaj poz. ......................... pozycja r. .............................. rok red. .......................... redakcja RM .......................... Rada Ministrów rozp. ........................ rozporządzenie s. .............................. strona (-y) SA ........................... Sąd Administracyjny SN ........................... Sąd Najwyższy SO ........................... sąd okręgowy SporyZbiorU ......... ustawa z  23.5.1991  r. o  rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. Nr 55, poz. 236) t.j. ............................ tekst jednolity tj. ............................. to jest tzn. .......................... to znaczy ust. .......................... ustęp w zw. ....................... w związku wg ........................... według WSA ....................... Wojewódzki Sąd Administracyjny ww. .......................... wyżej wymieniony (-a, -e) zd. ........................... zdanie ze zm. ..................... ze zmianami zob. ......................... zobacz ZNKU .................... ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) ZUS ......................... Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZwolGrupU ........... ustawa z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pra- cownikami stosunków pracy z  przyczyn niedotyczących pracowni- ków (Dz.U. Nr 90, poz. 844) ZwZawU ................ ustawa z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 167) § .............................. paragraf VIII Wykaz skrótów WYKAZ PIKTOGRAMÓW – Zapamiętaj – Przykład – Pytanie IX WSTĘP Czytelniku, publikacja, którą właśnie trzymasz w rękach, to nie tylko omówienie przepisów obowiązujących w zakresie zbiorowego prawa pracy, ale również dorobku judyka- tury i poglądów doktryny. Każdy z  rozdziałów zawartych w  tej książce to esencja najnowszych poglądów prezentowanych ostatnio w  orzecznictwie oraz w  komentarzach. Poszczególne rozdziały zawierają omówienie i interpretację przepisów dotyczących zbiorowe- go prawa pracy zawartych w Kodeksie pracy, ustawie o związkach zawodowych, ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pra- cy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz w ustawie o rozwiązywaniu spo- rów zbiorowych. Założeniem przyświecającym mi w trakcie pisania niniejszej publikacji było opra- cowanie materiału skierowanego do szerokiego kręgu odbiorców, przede wszyst- kim praktyków – menedżerów, kadrowców oraz osób zajmujących się obsługą prawną pracodawców. Moja satysfakcja byłaby tym większa, gdyby ta książka służyła powyższym oso- bom w celu pogłębiania wiedzy z zakresu prawa pracy. Życzę miłej lektury Małgorzata Regulska-Cieślak XI A. KOMENTARZ I PRZYKŁADY ROZDZIAŁ I. Status związku zawodowego w zakładzie pracy 1. Związek zawodowy w zakładzie pracy i wynikające z tego konsekwencje Na wstępie tej publikacji należy wyjaśnić, czym jest związek za- wodowy. Czy posiada osobowość prawną? Jak jest reprezentowa- ny wobec pracodawcy? Czym sformułowanie „związek zawodo- wy” różni się od „zakładowej organizacji związkowej”? Związek zawodowy stanowi dobrowolną i samorządową organi- zację zrzeszającą ludzi pracy. W literaturze przedmiotu pojęcie to określa się ponadto jako organizację społeczną mającą cha- rakter korporacyjny. Krzysztof W. Baran stoi na stanowisku, że „związki zawodowe to organizacje społeczne zrzeszające ludzi pracy o charakterze korporacyjnym. Są one dobrowolną formą samoorganizacji zbiorowości pracowniczej w stosunkach prze- mysłowych państw cywilizowanych” (Zbiorowe prawo pracy. Ko- mentarz, Warszawa 2010). W ZwZawU próżno szukać definicji zakładowej organizacji związkowej. Status zakładowej organizacji związkowej posiada- ją samodzielne związki zawodowe oraz jednostki organizacyjne ponadzakładowych organizacji związkowych obejmujące swym zasięgiem całego pracodawcę (Krzysztof W. Baran, Komentarz do ustawy o związkach zawodowych, [w:] Zbiorowe prawo pracy. Ko- mentarz, wyd. II). W zakresie jednostki organizacyjnej danego związku zawodowe- go, w uchwale składu 7 sędziów SN z 24.11.1992 r., I PZP 59/92 (OSNCP 1993, z. 4, poz. 49; OSP 1993, z. 11, poz. 224 z glosą A. Świątkowskiego) postawiona została teza, że „(...) w zakładzie Definicja związku zawodowego Zakładowa organizacja związkowa 3 ROZDZIAŁ I. Status związku zawodowego w zakładzie pracy pracy może działać tylko jedna organizacja zakładowa tego sa- mego związku. Jeżeli zakładem pracy są okręgowe inspektoraty Państwowej Inspekcji Pracy, to jednostki związkowe tam usytu- owane mają więc status zakładowych organizacji związkowych. Jeżeli natomiast zakładem pracy jest Główny Inspektorat Pracy, to status zakładowej organizacji związkowej ma tylko ogniwo związkowe tam funkcjonujące. (...) Teza, że w jednym zakładzie pracy w rozumieniu art. 3 KP może działać tylko jedna zakła- dowa organizacja związkowa tego samego związku zawodowe- go, jest słuszna. Poza wskazaną, ścisłą wykładnią gramatyczną, przemawia za tym także funkcja spełniana przez różne przepisy przyznające określonemu ogniwu związków zawodowych, tj. za- kładowej organizacji związkowej, określone kompetencje. Kom- petencjom takiego ogniwa organizacyjnego odpowiadają obo- wiązki pracodawcy. Jeżeli więc ustawodawca sytuuje określone uprawnienie związków zawodowych w określonych ich ogniwie, tj. zakładowej organizacji związkowej, to poleca pracodawcy wy- pełnianie jego obowiązków względem tej jednostki organizacyj- nej. Inaczej mówiąc, pracodawca nie ma prawnie określonego obowiązku działania wobec struktury organizacyjnej związku zawodowego, która nie jest wskazana w ustawie”. Przepis art. 1 ZwZawU nie ogranicza członków związku zawodo- wego do stron stosunku pracy, tj. pracownika, którym może być osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, mia- nowania, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę, oraz pracodawcy. Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych mają bowiem również członkowie rolniczych spół- dzielni produkcyjnych oraz osoby wykonujące pracę na podsta- wie umowy agencyjnej, jeśli nie są pracodawcami. Prawo two- rzenia i wstępowania do związków zawodowych nie przysługuje natomiast osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilno- prawnych. W postanowieniu z 20.6.1985 r. (I PRZN 7/85) SN stwierdził, że „prawo tworzenia związków zawodowych przysłu- guje pracownikom, natomiast nie mają takiego prawa emeryci, renciści, osoby czasowo pozostające bez pracy w związku z jej poszukiwaniem, jak również osoby wykonujące pracę nakładczą i agenci nie będący pracodawcami, aczkolwiek mają oni prawo 4 1. Związek zawodowy w zakładzie pracy i wynikające z tego konsekwencje zachowania przynależności do związków zawodowych (emery- ci, renciści, osoby czasowo pozostające bez pracy w związku z jej poszukiwaniem), jak również prawo zrzeszenia się w związkach zawodowych, które już powstały i działają w zakładach pracy (osoby wykonujące pracę nakładczą i agenci nie będący praco- dawcami)”. ZAPAMIĘTAJ Przy ocenie legalności działania związku zawodowe- go w zakładzie pracy, należy zwrócić uwagę na to, przez kogo związek zawodowy został utworzony oraz sprawdzić uchwa- łę założycielską. Może się bowiem zdarzyć, że związek zawo- dowy został utworzony przez podmiot, któremu to prawo nie przysługiwało. Należy jednak pamiętać, że pracodawca nie może kontrolować legalności bytu związku zawodowego. Zarejestrowany w rejestrze sądowym związek zawodowy jest osobą prawną. Należy jednak odróżnić związek zawodowy jako całość organizacji związkowej od jednostki organizacyjnej dane- go związku zawodowego. Związek zawodowy powstaje na podstawie uchwały o jego utwo- rzeniu, podjętej przez co najmniej 10 osób uprawnionych do tworzenia związków zawodowych. Prawo przynależności do związku zawodowego a prawo do jego tworzenia to bowiem dwie odrębne kwestie. Należy raz jeszcze podkreślić, że osoby bezrobotne, emeryci i renciści chociaż mają prawo przynależności do związków zawodowych, nie mogą ich tworzyć. W głosowaniu nad utworzeniem związku zawodowego musi brać udział co najmniej 10 takich osób. Następnym krokiem wa- runkującym powstanie organizacji związkowej jest uchwalenie statutu organizacji, który musi zawierać elementy wymienione w art. 13 ZwZawU. Kolejną czynnością jest wybór komitetu za- łożycielskiego, w składzie nie mniejszym niż 3 osoby i nie więk- Utworzenie związku zawodowego 5 ROZDZIAŁ I. Status związku zawodowego w zakładzie pracy szym niż 7 osób. Związek zawodowy nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru sądowego. Komitet założycielski po- winien więc wystąpić z wnioskiem o rejestrację związku w celu uzyskania postanowienia o wpisie związku zawodowego w Kra- jowym Rejestrze Sądowym. Komitet założycielski ma tylko 30 dni od dnia podjęcia uchwały na złożenie wniosku o rejestrację organizacji. Jeżeli komitet za- łożycielski nie złoży w terminie 30 dni od dnia założenia związ- ku wniosku o rejestrację, uchwała o utworzeniu związku straci moc. W okresie przed rejestracją związku zawodowego do jego reprezentowania na zewnątrz upoważniony jest komitet (tak: SN w wyroku z 16.1.1996 r., I PRN 85/95). Sąd odmówi rejestracji związku zawodowego, jeżeli nie zostały spełnione wymagania określone w art. 12 i 13 ZwZawU lub jeżeli statut związku jest niezgodny z przepisami ustawy. Sąd rozpoz- nający wniosek o rejestrację związku zawodowego jest obowią- zany zbadać, czy postanowienia statutu są zgodne z przepisami ZwZawU i czy treść statutu wskazuje na to, że dana organizacja jest związkiem zawodowym (tak: SN w uchwale z 12.9.1990 r., III PZP 1/90). Analiza treści przepisów ZwZawU oraz orzecznictwa wskazuje, że pracodawca nie ma prawa do nadzoru i kontroli działalno- ści związku zawodowego (lub związków zawodowych) istnieją- cego w zakładzie pracy. Zakaz ten odnosi się zwłaszcza do spraw związanych z wyborem członków zarządu zakładowej organizacji związkowej, przedłużeniem ich mandatu (kadencji), skreśleniem z listy członków itp. Zgodnie bowiem z uchwałą składu 7 sędziów SN z 12.9.1990 r. (III PZP 1/90) „pracodawca nie jest uprawiony względem działającej u niego organizacji związkowej do wykony- wania funkcji kontrolnych pod kątem przestrzegania przez nich postanowień statutowych”. ZAPAMIĘTAJ Z chwilą wpisu do rejestru związek zawodowy naby- wa osobowość prawną i prawo do legalnego wykonywania 6 1. Związek zawodowy w zakładzie pracy i wynikające z tego konsekwencje Wewnętrzne ogniwo związku zawodowego zadań określonych w statucie. Przed zarejestrowaniem o ist- nieniu związku zawodowego z takimi uprawnieniami w ogóle nie może być mowy. Pamiętajmy jednak o różnicy dotyczącej powstania związku zawodowego i jednostki organizacyjnej związku. Inne reguły obowiązują, jeżeli dochodzi do utworzenia organiza- cji związkowej danego związku zawodowego. Powyżej przedsta- wiony tryb tworzenia związku zawodowego jest obligatoryjny, ale odnosi się tylko do sytuacji, w której następuje powołanie nowe- go związku zawodowego, a nie utworzenie u danego pracodaw- cy organizacji związkowej już działającego związku zawodowego. Ten ostatni przypadek reguluje bowiem statut już zarejestrowa- nego związku zawodowego. Zgodnie z art. 13 pkt 7 ZwZawU sta- tut określa strukturę organizacyjną związku ze wskazaniem, które z jednostek organizacyjnych związku mają osobowość prawną. Jak podkreśla się w orzecznictwie: „rygory obowiązujące przy tworzeniu związków zawodowych nie dotyczą zakładowych or- ganizacji związkowych funkcjonujących jako wewnętrzne og- niwa (jednostki organizacyjne) związku zawodowego. Ustawo- dawca bowiem nie przewiduje żadnych warunków wstępnych niezbędnych dla utworzenia organizacji zakładowej, nie określa również minimalnej liczby założycieli. O warunkach utworzenia zakładowej organizacji związkowej omawianego rodzaju, w tym o liczbie członków pozwalającej na powołanie tej organizacji, a także o jej kształcie organizacyjnym i władzach, samodzielnie decyduje w statucie związek zawodowy, w ramach którego orga- nizacja ta funkcjonuje” (wyrok SO w Koszalinie z 12.5.2007 r., IV P 46/2007). Zasadą jest, że rejestracji podlega związek zawodowy, a nie jego wewnętrzne struktury organizacyjne. W rejestrach sądowych nie figurują jednostki organizacyjne danego związku, choć- by jego statut przyznawał im osobowość prawną (art. 13 pkt 7 ZwZawU) i przewidywał różnorakie wpisy do rejestrów związko- wych (wyrok SN z 7.12.1999 r., I PKN 654/99). W razie sporów 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Związki zawodowe w zakładzie pracy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: