Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00166 005999 18486170 na godz. na dobę w sumie
Zwiększ moc swojego komputera czyli 101 sposobów na poprawę wydajności - książka
Zwiększ moc swojego komputera czyli 101 sposobów na poprawę wydajności - książka
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-262-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hardware >> optymalizacja wydajności
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zmuś swój komputer do bardziej wydajnej pracy

Jedną z największych wad komputerów jest to, że następnego dnia po zakupie już są przestarzałe. Szybkość działania nowszych programów i gier może wywołać frustracje nawet u najbardziej odpornych psychicznie użytkowników, a lista 'minimalnych' wymagań sprzętowych wpędza w kompleksy. Czekanie kilka sekund na odświeżenie ekranu lub otwarcie kolejnego okna dialogowego wzbudza chęć wyrzucenia komputera przez najbliższe okno. Większość z nas godzi się jednak z tym, że komputer nie zawsze działa tak szybko jak powinien. Inni z kolei traktują komputer jak skarbonkę przeznaczając na jego kolejne rozbudowy coraz więcej pieniędzy. Wąska grupa wtajemniczonych radzi sobie inaczej -- w tajemniczy sposób 'podkręcają' komputer podnosząc w ten sposób jego wydajność. Dołącz do nich!

W książce Zwiększ moc swojego komputera czyli 101 sposobów na poprawę wydajności znajdziesz wszystkie informacje niezbędne do wyciśnięcia z komputera ukrytych rezerw mocy. Dowiesz się, jak poszczególne elementy zestawu wpływają na szybkość jego działania i nauczysz się optymalizować ich pracę. Przekonasz się, że zamiana powolnego komputera w szybką maszynę leży również w zasięgu Twoich możliwości.

Przekonaj się, jak zadziała Twój komputer po włączeniu dopalacza.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Zwiêksz moc swojego komputera czyli 101 sposobów na poprawê wydajnoġci Autor: Bartosz Danowski ISBN: 83-7361-262-9 Format: A5, stron: 216 Zmuġ swój komputer do bardziej wydajnej pracy • Poznaj sposoby poprawy wydajnoġci komputera • Zoptymalizuj dzia³anie sprzêtu za pomoc¹ BIOS-u • Skonfiguruj odpowiednio dyski twarde • Przyspiesz dzia³anie systemu operacyjnego Jedn¹ z najwiêkszych wad komputerów jest to, ¿e nastêpnego dnia po zakupie s¹ ju¿ przestarza³e. Szybkoġæ dzia³ania nowszych programów i gier mo¿e wywo³aæ frustracje nawet u najbardziej odpornych psychicznie u¿ytkowników, a lista „minimalnych” wymagañ sprzêtowych wpêdza w kompleksy. Czekanie kilka sekund na odġwie¿enie ekranu lub otwarcie kolejnego okna dialogowego wzbudza chêæ wyrzucenia komputera przez najbli¿sze okno. Wiêkszoġæ z nas godzi siê jednak z tym, ¿e komputer nie zawsze dzia³a tak szybko, jak powinien. Inni z kolei traktuj¹ komputer jak skarbonkê, przeznaczaj¹c na jego kolejne rozbudowy coraz wiêcej pieniêdzy. Nieliczni wtajemniczeni radz¹ sobie inaczej — w tajemniczy sposób „podkrêcaj¹” komputer, podnosz¹c w ten sposób jego wydajnoġæ. Jeġli i Ty chcesz do nich do³¹czyæ ta ksi¹¿ka jest dla Ciebie! Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp ...................................................z............................................ 5 Rozdział 1. Dostępne sposoby poprawy wydajności komputera — krótka prezentacja ...................................................z..................... 7 BIOS...................................................e...................................................e..............................7 System operacyjny ...................................................e...................................................e........8 Sterowniki ...................................................e...................................................e.....................8 Oprogramowanie...................................................e...................................................e...........9 Overclocking ...................................................e...................................................e.................9 Modernizacje sprzętowe...................................................e...................................................e9 Rozdział 2. BIOS — poprawa wydajności na poziomie sprzętowym ...................... 11 Przyśpieszanie uruchamiania komputera ...................................................e.......................12 Optymalizacja pracy i poprawa wydajności...................................................e...................17 Rozdział 3. System plików i konfiguracja dysków twardych................................. 29 Rozdział 4. Przyśpieszanie uruchamiania systemu operacyjnego MS Windows ..... 51 Rozdział 5. Przyśpieszanie pracy z systemem operacyjnym ................................. 77 Rozdział 6. Przykład dedykowanych narzędzi do optymalizacji systemu MS Windows...................................................z................. 123 Rozdział 7. Wpływ sterowników na stabilność i wydajność MS Windows ........... 137 Rozdział 8. Twórz kopie bezpieczeństwa systemu i ważnych danych.................. 147 Rozdział 9. Overclocking — tani sposób na poprawę wydajności komputera......... 175 Rozdział 10. Przykłady modernizacji sprzętowych ............................................... 185 Rozdział 11. Optymalizacja pracy z popularnymi aplikacjami ............................... 193 Podsumowanie ...................................................z........................... 209 Skorowidz...................................................z................................... 211 Rozdział 7. Wpływ sterowników na stabilność i wydajność MS Windows Poza wszystkimi do tej pory opisanymi zmianami mającymi na celu poprawę szybkości i stabilności działania systemu należy zwrócić uwagę na kolosalne znaczenie sterow- ników systemowych. Wbrew pozorom sterowniki mają ogromne znaczenie dla szyb- kości działania komputera, co dokładnie widać na przykładzie kart graficznych i róż- nych wersji oprogramowania sterującego ich pracą. W niniejszym rozdziale znajdziesz kilka porad dotyczących sterowników, ich wersji oraz ich wpływu na stabilność i szybkość komputera. Porada 74. Zainstaluj ASPI, aby zoptymalizować nagrywanie płyt CD/DVD ASPI — Advanced SCSI Programming Interface — jest sterownikiem, który odpowiada za poprawną pracę i obsługę zarówno urządzeń SCSI, jak i nagrywarek współpracują- cych z magistralą IDE. ASPI definiuje zestaw bazowych programowych poleceń oraz podstawy komunikacji programów z adapterami SCSI. Jest niezależny od sprzętu i sta- nowi jedynie pomost między programem a urządzeniem. Najpowszechniej stosowane sterowniki ASPI pochodzą z firmy Adaptec, lecz wiele programów nagrywających stosuje własne. Stwarzało to w przeszłości wiele problemów. W zależności od wersji posiadanego systemu operacyjnego, sterowniki mogą być instalo- wane wraz z nim lub też może zachodzić konieczność doinstalowania odpowiednich plików. Poniżej opisałem dokładnie, jak wygląda sytuacja z dystrybucjami systemów MS Windows 9x oraz 2000/XP, gdyż istnieje między nimi kilka kistotnych różnic. Domyślnie system MS Windows 9x posiada odpowiednie sterowniki i teoretycznie mo- żemy z nich skorzystać tuż po instalacji systemu. Niestety, w praktyce sprawa wyglą- da zupełnie inaczej. Dostępne sterowniki są stare, a ich instalacja jest niekompletna. 138 Zwiększ moc swojego komputera czyli 101 sposobów na poprawę wydajności Można to sprawdzić za pomocą testu aspichk.exe widocznego na rysunku 7.1 — http:// www.cdrinfo.pl, dział Pliki. Autorem sterowników dostarczonych wraz z systemem jest firma Microsoft. Rysunek 7.1. Negatywny wynik testów sterowników ASPI w systemie MS Windows Gdy instalujesz sterownik w wersji 4.71 lub nowszej, musisz używać aspichk.exe, który jest dołączony do archiwum sterownika. Zgodnie z zaleceniami firmy Adaptec, która jest ściśle związana z tworzeniem sterowni- ków i rozwojem ASPI, w przypadku systemu MS Windows 9x, powinniśmy posiadać wersję ASPI oznaczoną numerem 4.6. Jeżeli posiadasz sterowniki starsze niż 4.6, mu- sisz koniecznie dokonać aktualizacji. Oczywiście, przy okazji wykonywania takich operacji można sięgnąć po nowsze sterowniki. Instalacja ogranicza się do pobrania archiwum z sieci, na przykład ze strony http:// www.cdrinfo.pl, a następnie rozpakowania archiwum i uruchomienia pliku instalatora. W przypadku ASPI oznaczonego numerem 4.71 w wierszu polekceń uruchamiamy plik install.bat z parametrem :, np. KPUVCNNDCV: W nowo otwartym oknie — rysunek 7.2 — musisz kliknąć przycisk Install. Rozpocznie się kopiowanie odpowiednich plików, a po chwili na ekkranie pojawi się następne okno. Rysunek 7.2. Instalacja ASPI — krok pierwszy W oknie widocznym na rysunku 7.3 kliknij przycisk Reboot. Restart komputera jest konieczny do uaktywnienia wpkrowadzonych zmian. Jeżeli chcesz się upewnić, że instalacja sterownika ASPI przebiegła pomyślnie, mo- żesz sprawdzić, czy na dysku znajdują się odpowiednkie pliki: Rozdział 7. ♦ Wpływ sterowników na stabilność i wydajność MS Windows 139 Rysunek 7.3. Instalacja ASPI — krok drugi YKPFQYU U[UVGO KQUWDU[U CRKZXZF YKPFQYU U[UVGO YKPCURKFNN YKPFQYU U[UVGO YPCURKFNN YKPFQYU U[UVGO CURKGPWOXZF Poza plikami na dysku komputera, zmiany miały miejsce również w Rejestrze syste- mu. Jeżeli chcesz to sprawdzić, za pomocą polecenia TGIGFKV możesz odszukać na- stępujące wpisy: =*- ;A.1 #.A/# *+0 5[UVGO WTTGPV QPVTQN5GV 5GTXKEGU 8Z #2+:?  ZENWFG/KPKRQTVU =*- ;A.1 #.A/# *+0 5[UVGO WTTGPV QPVTQN5GV 5GTXKEGU 8Z #52+ 07/? 5VCTVFYQTF 5VCVKE8Z #52+ 07/8:  Pamiętaj, że ingerencja w plik Rejestru bez odpowiedniego doświadczenia może za- kończyć się awarią całego systemu. Oczywiście również tym razem można skorzystać z programu aspichk.exe. Gdy insta- lujesz sterownik w wersji 4.71 lub nowszej, musisz używać aspichk.exe, który jest dołączony do archiwum sterownika. W wypadku systemów opartych na linii NT — m.in. MS Windows 2000 i XP — problem z ASPI jest o wiele bardziej złożony. Otóż w systemach tych nie mamy zainstalowa- nych żadnych sterowników ASPI. Jeżeli nie wierzysz, możesz użyć aspichk.exe zaraz po instalacji systemu, by przekonać się, że to, co napisałem, jest prawdą. W związku z tym, że nie ma ASPI, od razu powinniśmy przejść do instalacji, pamiętając o tym, że systemy te potrzebują następujących plików widockznych w tabeli 7.1. Tabela 7.1. Wykaz plików sterownika ASPI w zależności od systemiu operacyjnego MS Windows 2000 wnaspi32.dll aspi32.sys winaspi.dll wowpost.exe ver. 4.70 4.70 4.60 4.60 MS Windows XP aspixp.sys (32 bity) wnaspixp.dll (32 bity) aspi64.sys (64 bity) wnaspi64.dll (64 bity) ver. 4.70 4.70 4.70.8 4.70.8 Oczywiście w przypadku obu systemów można skorzystać z najnowszych sterowni- ków ASPI. Instalacja ASPI dla systemu MS Windows 2000 przebiega tak samo, jak to miało miejsce w przypadku MS Windows 98. Innymi słowy: uruchamiamy plik install.bat wraz z para- metrem : — install.bat X86. 140 Zwiększ moc swojego komputera czyli 101 sposobów na poprawę wydajności Natomiast w celu zainstalowania sterowników ASPI dla systemu MS Windows XP mu- sisz skorzystać z innego parametru — :2 — install.bat XP32. Również tym razem nie obejdzie się bez restartu komputera. Poprawność instalacji ASPI pod kontrolą MS Windows 2000/XP możesz sprawdzić poprzez odszukanie następujących plików na dysku: YKPPV U[UVGO YKPCURKFNN YKPPV U[UVGO YQYRQUVGZG YKPPV U[UVGO YPCURKFNN YKPPV U[UVGO FTKXGTU CURKU[U Dodatkowo w Rejestrze systemu powinny znajdować się kponiższe klucze: =*- ;A.1 #.A/# *+0 5;56 / WTTGPV QPVTQN5GV 5GTXKEGU #52+?  TTQT QPVTQNFYQTF 5VCTVFYQTF 6[RGFYQTF =*- ;A.1 #.A/# *+0 5;56 / WTTGPV QPVTQN5GV 5GTXKEGU #52+ 2CTCOGVGTU:?  ZENWFG/KPKRQTVU Oczywiście, testy można również przeprowadzić za pomocą aspichk.exe. W przypad- ku gdy instalujesz sterownik w wersji 4.71 lub nowszej, musisz używać aspichk.exe, który jest dołączony do archiwum sterownika. Życie byłoby nudne, gdyby nie problemy i przeciwności, które nas spotykają. Zasadę tę można spokojnie przenieść na grunt komputerów. Bezproblemowe korzystanie z kom- putera byłoby nudne, a ja nie miałbym o czym pisać ☺. W przypadku sterowników ASPI również możemy napotkać pewne problemy. Dokładniej mówiąc, może zdarzyć się sytuacja, gdy sterowniki będą poprawnie zainstalowane, aspichk.exe zakomunikuje, że wszystko jest idealnie, a niektóre programy nie kbędą „widziały” nagrywarki. Przyznam się, że mnie również spotkało coś takiego. Sterowniki ASPI były zainsta- lowane poprawnie, aspichk.exe nie zgłaszał błędów, a niektóre programy (na przykład EAC) nie rozpoznawały urządzeń wpiętych do kontrolera IDE. W takich chwilach, gdy w związku z zaistniałymi problemami jesteśmy już bliscy wyrzucenia komputera przez okno, bardzo pomocny może okazać się pakiet o nazwie ForceASPI 1.8, który można pobrać z działu Pliki na stronie http://www.cdrinfo.pl. Rozwiązywanie problemów rozpoczynamy od pobrania odpowiedniego pliku z inter- netu i rozpakowania go na dysku twardym. Następnie należy uruchomić plik o nazwie killaspi.bat. Dzięki temu zostaną usunięte wszystkie wpisy związane z ASPI w posia- danym systemie operacyjnym. Po skasowaniu starych wersji sterowników konieczny jest restart komputera. Może się zdarzyć, że system nie będzie chciał się ponownie urucho- mić po tej operacji, ale w takim przypadku wystarczy uruchomić komputer w trybie awaryjnym i wykonać resztę opisanych dalej czynnoścki. Teraz musisz uruchomić plik o nazwie instaspi.bat, dzięki czemu zostaną zainstalowane odpowiednie sterowniki w systemie. Należy koniecznie przeładować komputer, by wprowadzone zmiany odniosły skutek. Po uruchomieniu się MS Windows warto za pomo- cą aspichk.exe sprawdzić, czy cały proces zakończył się sukcesem. Rozdział 7. ♦ Wpływ sterowników na stabilność i wydajność MS Windows 141 Porada 75. Kontrola wersji sterowników W pierwszej kolejności nauczymy się poznawać wersje sterowników. W tym celu w przy- padku wszystkich wersji MS Windows musisz otworzyć Panel sterowania, a następnie kliknąć ikonę System. Dopiero teraz pojawią się pierwsze różnice w identyfikacji wersji posiadanych sterowników. W przypadku MS Windows 2000/XP w nowym oknie musisz przejść do zakładki Sprzęt i kliknąć przycisk Menedżer urządzeń. Teraz w nowym okienku odszukaj urządzenie, którego sterownik chcesz sprawdzić. Wystarczy, że zaznaczysz urządzanie, a następ- nie klikniesz je prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierzesz opcję Właściwości — rysunek 7.4. Rysunek 7.4. Sprawdzanie wersji sterownika w MS Windows 2000/XP — etap pierwszy Na ekranie monitora pojawi się kolejne okno, w którym musisz przejść do zakładki Sterownik — rysunek 7.5. Rysunek 7.5. Sprawdzanie wersji sterownika w MS Windows 2000/XP — etap drugi Na rysunku 7.5 zaznaczyłem fragment okna, w którym znajdują się informacje o tym, kto jest autorem sterownika, kiedy został wydany, jaki nosi numer i czy jest podpisany cyfrowo przez Microsoft. W moim przykładzie mamy do czynienia ze sterownikiem 142 Zwiększ moc swojego komputera czyli 101 sposobów na poprawę wydajności firmy Intel, wydanym 6 maja 2002 r., oznaczonym numerem 6.2.21.0 i podpisanym przez Microsoft. Aby sprawdzić wersję sterownika w przypadku MS Windows 9x po kliknięciu ikony System w Panelu sterowania w nowym oknie musisz przejść do zakładki Menedżer urządzeń — rysunek 7.6. Rysunek 7.6. Sprawdzanie wersji sterownika w MS Windows 9x — etap pierwszy Po odszukaniu urządzenia, którego wersję chcesz sprawdzić zaznacz go i kliknij lewym przyciskiem myszy przycisk Właściwości. W oknie widocznym na rysunku 7.7 przejdź do zakładki Sterownik i zapoznaj się z datą wydania oraz autorem sterownika, a później kliknij pkrzycisk Szczegóły pliku sterownika. Rysunek 7.7. Sprawdzanie wersji sterownika w MS Windows 9x — etap drugi Sprawdzenie wersji sterownika ogranicza się do zaznaczenia pliku w oknie widocz- nym na rysunku 7.8 i przeczytaniu informacji, które pokjawią się poniżej. W praktyce każde urządzenie ma kilka plików sterownika i warto sprawdzić wszyst- kie pozycje z listy. W ten sposób będziemy dokładnie wiedzieć, jaki sterownik mamy zainstalowany. Rozdział 7. ♦ Wpływ sterowników na stabilność i wydajność MS Windows 143 Rysunek 7.8. Sprawdzanie wersji sterownika w MS Windows 9x — etap trzeci Porada 76. Wydajność różnych wersji sterowników Niestety, nie każdy użytkownik wie, że różne wersje sterowników mogą charaktery- zować się różną wydajnością. Cecha ta jest szczególnie ważna w przypadku sterow- ników kart graficznych. Przyjrzyj się wykresowi na ryksunku 7.9. Rysunek 7.9. Przykładowe zestawienie wyników uzyskanych w teście 3d Mark 2001 SE przez trzy różne wersje sterowników dla karty Nvidia Zwróć uwagę, że najwydajniejsze sterowniki — środkowy słupek — to Detonatory 41.09, czyli wersja ze środka. Natomiast najnowsza wersja w przykładowym teście nieznacznie ustępuje wydajności swojemu poprzednikowi. Sytuacja taka ma miejsce bardzo często w przypadku gdy używasz starszej karty i instalujesz najnowsze wersje sterowników. Wynika to z faktu, że najnowsze wersje sterowników są zawsze opty- malizowane pod najnowsze karty graficzne. Dlatego jeżeli posiadasz kartę nVidia GeForce 3, a obecnie na rynku królują karty GeForce serii FX, to najnowsze sterow- niki będą dawać najlepsze rezultaty w przypadku nowych kart. Natomiast karty rodziny GeForce 3 będą działać poprawnie, ale niekoniecznie najwydajniej. Jeżeli natomiast użyjesz sterowników z czasów, gdy posiadana przez Ciebie karta była najwydajniej- szym akceleratorem, z całą pewnością możesz zyskać znaczną poprawę wydajności w grach 3d. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku sterowników dla kart graficznych innych producentów. Dlatego staraj się dobrać najwydajniejsze sterowniki dla swojej karty i raczej unikaj pogoni za coraz to nowszymi wersjami, gdyż z czasem Twoja karta może zacząć pracować wolniej niż na starych sterownikach. Pamiętaj o tym, że w przypadku MS Windows 2000/XP warto używać sterowników zaopatrzonych w certyfikat WHQL, gdyż tylko te sterowniki zapewnią Ci maksimum 144 Zwiększ moc swojego komputera czyli 101 sposobów na poprawę wydajności stabilności. Niestety, wersje z certyfikatami zgodności z systemem operacyjnym po- jawiają się znacznie wolniej niż inne sterowniki. Używanie certyfikowanych sterow- ników jest zalecane dla systemów, w których stabilnokść pracy jest sprawą kluczową. Porada 77. Przywracanie poprzedniej wersji sterowniZków w MS Windows XP Skoro już wiesz, że najnowsza wersja sterowników nie zawsze jest najlepsza, to pora poznać mechanizm umożliwiający wygodny powrót do poprzedniej wersji sterowni- ków zastosowany w MS Windows XP. Jeżeli zamierzasz eksperymentować ze sterowniki w MS Windows XP, to zanim to zro- bisz, polecam wykonanie punktu naprawczego, który dokładniej opisałem w jednym z następnych rozdziałów. Dopiero po wykonaniu kopii ustawień możesz zainstalować nowszy sterownik, by później go usunąć i wrócić do pkoprzedniej wersji. Zakładam, że zainstalowałeś sterowniki i możemy zająć się cofnięciem do poprzedniej wersji. W tym celu otwórz Panel sterowania i kliknij ikonę System. Następnie w nowym oknie przejdź do zakładki Sprzęt i kliknij Menedżera urządzeń. Na liście odszukaj urządze- nie, którego sterownik chcesz przywrócić i kliknij je prawym przyciskiem myszy. Z menu podręcznego wybierz opcję Właściwości. Przejdź do zakładki Sterownik i kliknij przycisk Przywróć sterownik — rysunek 7.10. Rysunek 7.10. Przywracanie poprzedniej wersji sterownika Teraz pozostaje tylko odpowiedzieć na pytania pojawiające się na ekranie, a później ponownie uruchomić komputer i cieszyć się poprzedniką wersją sterowników. Możliwość przywracania poprzedniej wersji sterowników przydaje się również w sy- tuacji, gdy po instalacji nowego sterownika pojawią się problemy ze stabilnością lub pracą danego urządzenia. W takiej sytuacji również warto przywrócić poprzednią wersję sterownika. Pamiętaj, że warto aktualizować sterowniki, gdyż zazwyczaj rozwiązują one wykryte problemy lub poprawiają stabilność i wydajność komputera. Jednak nie zawsze tak jest i często komputer z nowszymi sterownikami działa wolniej niż miało to miejsce przed Rozdział 7. ♦ Wpływ sterowników na stabilność i wydajność MS Windows 145 aktualizacją. Ten stan rzeczy szczególnie często dotyczy kart graficznych. Dlatego warto śledzić strony WWW i fora dyskusyjne poświęcone tematyce sprzętu PC. Tam bardzo często użytkownicy dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z używa- niem różnych sterowników. Porada 78. Usuwanie starych wersji sterowników Od czasu do czasu każdy komputer przechodzi mniejsze lub większe modernizacje. Często odbywa się to bez reinstalacji systemu operacyjnego i ogranicza się jedynie do usu- nięcia starego i zainstalowania nowego urządzenia oraz sterowników. Niestety, star- sze sterowniki pozostają i zaśmiecają system oraz Rejestr systemowy. Z tego powodu warto po takich zmianach sprzętowych posprzątać w systemie. Bezwzględnie warto uruchomić program do czyszczenia rejestrów oraz narzędzie o nazwie BootVis, o któ- rym pisałem w jednym w poprzednich rozdziałów. Niestety, opisane rozwiązania nie pozwalają na fizyczne pozbycie się plików sterow- nika z katalogu systemowego. Dlatego warto skorzystać z dedykowanej aplikacji do czyszczenia nieużywanych sterowników. Mam tutaj na myśli program o nazwie Driver Cleaner — http://www.driverheaven.net/cleaner. Aplikacja umożliwia usunięcie zbęd- nych sterowników dla sporej grupy urządzeń. Po jej uruchomieniu wybieramy urzą- dzenie, którego sterowniki chcemy usunąć z dysku — ryksunek 7.11. Rysunek 7.11. Usuwanie starych sterowników — etap pierwszy Po wskazaniu urządzenia, którego sterowniki chcesz usunąć kliknij przycisk Clean i potwierdź chęć skasowania zbędnych sterowników. W głównym oknie programu pojawią się informacje o plikach, które zostały skaso- wane oraz tych, które nie zostały znalezione. Po zakończeniu czyszczenia systemu ze sterowników w oknie programu pojawi się informacja Cleaning Finished — rysunek 7.12, co oznacza, że pora ponownie uruchomić komputer, aby sprawdzić czy wszystko nadal działa poprawnie. Rysunek 7.12. Usuwanie starych sterowników — etap drugi
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zwiększ moc swojego komputera czyli 101 sposobów na poprawę wydajności
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: