Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00359 008093 15707565 na godz. na dobę w sumie
Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika - ebook/pdf
Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 12
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7572-824-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zastanawiasz się:

Błędy popełnione w trakcie procedury zwolnień mogą mieć poważne konsekwencje finansowe dla pracodawcy!

Zagadnienia zwolnień z przyczyn niedotyczących pracownika omówiliśmy w 7 praktycznych rozdziałach:

  1. Kiedy przyczyny zwolnienia nie leżą po stronie pracownika
  2. Jakie przepisy stosujesz, zwalniając z przyczyn niedotyczących pracownika?
  3. Zwolnienia grupowe
  4. Zwolnienia indywidualne
  5. Odprawa
  6. Rozmowa zwalniająca
  7. Wypełnianie świadectwa pracy

Doradzają Ci najlepsi specjaliści

Możesz w pełni ufać wskazówkom zawartym w tym wydaniu specjalnym i stosować je bez obaw. Zostały one przygotowane przez specjalistów z dziedziny prawa pracy. Konsultantem merytorycznym raportu jest pani Anna Tomczyk – zastępca Głównego Inspektora Pracy. To pracowanie tematyczne zostało przygotowane z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia.

Masz jeszcze wątpliwości? Oto przykłady zagadnień omówionych w tym specjalnym numerze:

Nie zwlekaj z decyzją!

Jeszcze dziś zamów numer specjalny „Prawa pracy w pytaniach i odpowiedziach”: „Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika”. Zdobędziesz praktyczne wskazówki oraz przykłady z życia wzięte obrazujące ich zastosowanie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO PRACY w pytaniach i odpowiedziach Numer specjalny Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika Kiedy przyczyny zwolnienia nie leżą po stronie pracownika? Przyczyny zwolnienia nieleżące po stronie pracownika to przyczyny bezpośrednio lub pośrednio dotyczące Twojej fi rmy, po- wodujące zmniejszenie zapotrzebowania na pracę albo skutkujące zmianą sche- matu organizacyjnego fi rmy (schematu stanowisk pracy), co zazwyczaj pociąga za sobą likwidację niektórych stanowisk pracy. Przyczynami po stronie pracodaw- cy będą m.in. zmiany organizacyjne, pro- dukcyjne, technologiczne, a także wszel- kie przyczyny ekonomiczne. Przyczyny zwolnienia nieleżące po stro- nie pracownika to nie tylko przyczyny dotyczące pracodawcy w tym sensie, że zawinione przez niego (np. w sytuacji, gdy źle zarządzał przedsiębiorstwem, źle dobrał kadrę menedżerską), ale także będące następstwem okoliczności nie- zależnych od pracodawcy. Najczęściej przyczyny zwolnienia, które nie leżą po stronie pracownika, mają charakter eko- nomiczny i fi nansowy, czyli służą obni- żeniu kosztów stałych przedsiębiorstwa. Mogą być powiązane z koniecznością zmian organizacyjnych, a czasem z wy- mogami np. ekologicznymi, ale w osta- teczności zawsze wiążą się z obniżeniem lub racjonalizacją kosztów prowadzonej działalności. Szanowni Państwo, kryzys ekonomiczny niestety szaleje w najlepsze i kolejne fi rmy de- cydują się na ostateczny krok, jakim jest redukcja zatrudnienia. Aby pomóc Państwu w tym niełatwym okresie, przygotowaliśmy prak- tyczne kompendium na temat zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników. Wyjaśniamy w nim, co oznacza tak naprawdę ten termin i podajemy przykłady konkretnych sytuacji, kiedy może on mieć zastoso- wanie. Wiele miejsca poświęcone zostało zwolnieniom grupowym. Doradzamy przede wszystkim, jak krok po kroku przejść tę skomplikowaną procedurę: kogo i kiedy informować o zamiarze zwolnień, jak typować pracowników do zwolnień, a także jacy pracownicy są przed redukcją zatrudnienia chronieni. Zdradzamy również, jak – pomimo konieczności przeprowadzenia zwolnień – uniknąć całej tej procedury. Nie tylko bowiem mali pracodawcy mają taką możliwość. Zwolnienia to jednak nie tylko sama procedura, ale także równie trudne, jeśli nie trudniejsze – zadanie przeprowadzenia z pracownikami rozmów zwalniają- cych. Jak to zrobić i jak poradzić sobie z emocjami zwalnianych pracowników – o tym wszystkim przeczytają Państwo w tym numerze. Zachęcam do lektury! Anna Tomczyk zastępca Głównego Inspektora Pracy, konsultant merytoryczny „Prawa pracy w pytaniach i odpowiedziach” ISBN 978-83-7572-824-8 W NUMERZE M.IN.: Przyczyny zwolnienia 1–3 (cid:132) Kiedy przyczyna zwolnienia leży po stronie pracodawcy? (cid:132) Jak uzasadnić wypowiedze- nie z przyczyn niedotyczą- cych pracownika? Jakie przepisy stosujesz? 3–4 (cid:132) Czy pracodawca zatrudniają- cy mniej niż 20 pracowników może zwalniać z przyczyn niedotyczących pracownika? (cid:132) W którym momencie fi rma musi zatrudniać powyżej 20 pracowników, aby móc zastosować ustawę o zwol- nieniach grupowych? Zwolnienia grupowe 4–8 (cid:132) Jak liczyć 30 dni, w trakcie których dokonujesz zwolnień grupowych? (cid:132) Jakich formalności musisz dopełnić, aby zacząć wręczać wypowiedzenia? (cid:132) Jak typować pracowników do zwolnień? Zwolnienia indywidualne 8–9 (cid:132) Czym różnią się od zwolnień grupowych? 9 Odprawa (cid:132) Czy fi rma zatrudniająca mniej niż 20 pracowników ma obowiązek wypłaty odpraw? Rozmowa zwalniająca 10 (cid:132) Jak przeprowadzić rozmowę zwalniającą i pomóc zwalnia- nym pracownikom? Wypełnianie świadectwa pracy 11 (cid:132) Jaki tryb i podstawę prawną wpisać w przypadku zwolnie- nia z przyczyn niedotyczą- cych pracownika? 2 3 5 P B B przyczyny zwolnienia Reorganizacja tylko jednego działu firmy to też „wina” pracodawcy Nawet reorganizacja czy zmiana profi lu tylko jednego z działów fi r- my zawsze jest przyczyną dotyczącą pracodawcy, ponieważ pracownik, który nie ma obecnie kwalifi kacji na dane stanowisko, utracił je dlate- go, że pracodawca postanowił doko- nać w zakładzie reorganizacji. Zatem w przypadku gdy fi rma nie ma już za- potrzebowania na jego „umiejętno- ści” – w żadnym razie nie może to sta- nowić przyczyny zwolnienia leżącej po stronie pracownika. To po stronie pracodawcy zmieniły się bowiem oko- liczności. Jak sformułować przyczynę zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika? Wypowiadając umowy na czas nie- określony, musisz podać przyczynę wypowiedzenia. Nie wystarczy jed- nak, że napiszesz w nim, iż rozwią- zanie umowy następuje „ z przyczyn ekonomicznych” lub „ z przyczyn nie- dotyczących pracownika”. Przyczy- na wypowiedzenia musi być bowiem prawdziwa i konkretna. Napisanie w uzasadnieniu wypowiedzenia, że zwalniasz pracownika np. z „przy- czyn ekonomicznych” jest – mimo iż prawdziwe – zbyt ogólne i tym sa- mym nie spełnia wymogów formal- nych wypowiedzenia. Przyczyna musi być bowiem tak sformułowana, żeby pracownik wiedział, co konkretnie spowodowało, że go zwalniasz – tak aby mógł się ewentualnie przed tymi zarzutami bronić. Zbyt ogólna przyczyna, nawet je- śli będzie prawdziwa i uzasadniona spowoduje, że wypowiedzenie bę- dzie dokonane z naruszeniem prawa i sąd przywróci pracownika do pracy lub zasądzi odszkodowanie. Uzasadnienie wypowiedzenia z przy- czyn ekonomicznych może brzmieć np. (cid:122) „brak zapotrzebowania na pracę na stanowisku pomocnika drukarza w związku ze spadkiem zapotrzebo- wania na usługi reklamowe” lub (cid:122) „w związku z reorganizacją fi rmy spowodowaną zmianą profi lu pro- dukcji”, (cid:122) „z przyczyn niedotyczących pra- cownika, związanych z trudnościa- mi ekonomicznymi fi rmy spowo- dowanymi wzrostem konkurencji w branży”. Przykładowe przyczyny zwolnienia dotyczące pracodawcy, a nie pracownika Dokonywanie zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników jest prawnie dopuszczalne m.in. w opisanych poniżej sytuacjach. (cid:122) Ze względu na zmniejszenie sprzedaży samochodów osobowych danej mar- ki Twój zakład produkujący części zamienne nie dostał zamówień; nie masz więc z czego płacić pensji pracownikom zatrudnionym przy stojących bez- czynnie liniach produkcyjnych. (cid:122) Zagraniczna fi rma likwiduje oddział w Polsce, rezygnuje więc z usług Two- ich fi rm: cateringowej i sprzątającej. Firma ta była kluczowym klientem oby- dwu tych fi rm, teraz do obsługi pozostałych klientów wystarczy połowa zało- gi fi rmy cateringowej i sprzątającej. (cid:122) Upadło małe centrum handlowe w jednej z dzielnic miasta. Twoja fi rma w tym samym budynku wynajmowała pomieszczenie, gdzie klienci oddawali ubranie do pralni chemicznej. Z powodu braku klientów fi rma musiała za- mknąć ten punkt i zwolnić część pracowników pralni oraz jednego kierowcę dostarczającego pranie z różnych punktów w mieście, teraz wystarczy bo- wiem już tylko jeden kierowca. (cid:122) Pracodawca zdecydował się przenieść zakład produkcyjny do innego miasta, na dawne tereny popegeerowskie, gdzie pracownicy oczekują niższych za- robków; w dużym mieście zostały tylko biura fi rmy (ze względu na kontakt z kontrahentami, bliskość hoteli i restauracji, z których kontrahenci będą mogli korzystać). (cid:122) Pracodawca zdecydował się na korzystanie z usług biura rachunkowego, w związku z tym zredukował zatrudnienie w swoim dziale księgowości i kadr. (cid:122) W fi rmie nastąpiła automatyzacja linii produkcyjnych, część z nich jest ob- sługiwana przez automaty 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Potrzebu- jesz już tylko pracowników nadzorujących i reperujących maszyny, czyli po- łowę dotychczasowej załogi. (cid:122) Jeden z Twoich zakładów chemicznych spłonął, na razie nie decydujecie się na odbudowę, tylko będziecie zwalniać osoby dotychczas zatrudnione w tym zakładzie. (cid:122) Twoja fi rma otworzyła jeden ze swoich sklepów w nowym mieście. Ze wzglę- du na recesję towary nie sprzedają się i trzeba wycofać się z tego rynku. (cid:122) Pracodawca zatrudnił specjalistyczną fi rmę, która sporządziła opisy stanowisk pracy i okazało się, że struktura organizacyjna fi rmy była przestarzała, stano- wiska pracy się dublowały itp. Zmieniono więc strukturę zatrudnienia na wy- dajniejszą, co wymagało zwolnienia pracowników dublujących się działów. (cid:122) Twoja fi rma prowadzi działalność bardzo zatruwającą środowisko natural- ne, grożą Wam wysokie kary. Dostosowanie działalności do wymogów eko- logicznych jest jednak dla fi rmy za drogie. Pracodawca likwiduje więc dwa najbardziej zatruwające środowisko zakłady pracy, a dostosowuje tylko je- den, ten w którym założenie odpowiednich zabezpieczeń jest najtańsze. Zdaniem Sądu Najwyższego 1. Przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie winna być skonkretyzowana, musi odpowiadać obiektywnemu stanowi faktycznemu i nie może ogra- niczać się do przytoczenia ogólnikowego zwrotu lub powtórzeń usta- wowych Teza III wytycznych SN z uchwały z 19 maja 1978 r., V PZP 6/77, OSN 1978/8/127; oraz uchwała SN z 15 maja 1992 r., Kw/Pr 5/92, OSN 1993/1-2/1. 2. Wskazanie faktów i rzeczowych okoliczności dotyczących osoby pra- cownika bądź jego zachowania w procesie świadczenia pracy lub zda- rzeń – także niezależnych od niego – mających wpływ na decyzję praco- dawcy, spełnia warunek podania konkretnej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę (art. 30 § 4 kp). Wyrok SN z 14 maja 1999 r., I PKN 47/99, OSNAP 2000 /14/548. 2 Ty pytasz (cid:121) my odpowiadamy PRAWO PRACY w pytaniach i odpowiedziach
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: