Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00052 006548 13598529 na godz. na dobę w sumie
Życie, szczęście... i nowotwór - książka
Życie, szczęście... i nowotwór - książka
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1751-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> rozwiązywanie problemów
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
I w ciężkiej chorobie tkwi dobro. Kiedy ciało słabnie, silniej czuje się duszę
Lew Tołstoj

Wsparcie dla pacjentów, ich rodzin oraz terapeutów

Lekarstwo dla duszy

Nowotwór nie jest tworem obcym organizmowi -- to tkanka własna ustroju, powstała przez nadmierny i nieskoordynowany rozrost sąsiadujących tkanek. Rak może się rozwijać tylko razem z organizmem, bez niego nie ma prawa bytu. Dodatkowo może powstać w każdym okresie życia człowieka, nawet w łonie matki. Rak to nie wyrok. A diagnoza lekarska nie musi oznaczać nocy wypełnionych bólem i dni, podczas których przygotowujesz się na najgorsze! Musisz podjąć walkę. Walkę o życie. Potyczkę o jak najwyższy komfort czasu choroby. Batalię o utrzymanie spokoju i godności.

Ta książka jest afirmacją życia i dowodzi, że nawet rak może skierować Twoje życie na nowe tory oraz zwiększyć jego wartość. Autor z wielką wrażliwością pomoże Ci poradzić sobie z komplikacjami oraz niepewnością, jakie pociąga za sobą choroba nowotworowa.

Phil Kerslake, który sześciokrotnie wygrywał walkę z rakiem, pokaże Ci, jak wesprzeć swoje starania o powrót do zdrowia za pomocą odpowiedniego działania i właściwego nastawienia.


Patroni medialni:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestsellery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl Życie, szczęœcie… i nowotwór Autor: Phil Kerslake Tłumaczenie: Wojciech Białas, Anna Raczyńska ISBN: 978-83-246-1751-7 Tytuł oryginału: Life, Happiness... Cancer Format: 170x230, stron: 224 I w ciężkiej chorobie tkwi dobro. Kiedy ciało słabnie, silniej czuje się duszę Lew Tołstoj • Poprawa fizycznych, psychicznych oraz emocjonalnych zdolnoœci radzenia sobie z diagnozą: „rak” • Zwiększenie tolerancji na podstawowe formy terapii i przyspieszenie rekonwalescencji • Stymulacja naturalnych mechanizmów leczenia • Wypracowanie i utrzymanie punktu widzenia, pełniącego funkcję katalizatora pozytywnych rezultatów Wsparcie dla pacjentów, ich rodzin oraz terapeutów Lekarstwo dla duszy Nowotwór nie jest tworem obcym organizmowi -- to tkanka własna ustroju, powstała przez nadmierny i nieskoordynowany rozrost sąsiadujących tkanek. Rak może się rozwijać tylko razem z organizmem, bez niego nie ma prawa bytu. Dodatkowo może powstać w każdym okresie życia człowieka, nawet w łonie matki. Rak to nie wyrok. A diagnoza lekarska nie musi oznaczać nocy wypełnionych bólem i dni, podczas których przygotowujesz się na najgorsze! Musisz podjąć walkę. Walkę o życie. Potyczkę o jak najwyższy komfort czasu choroby. Batalię o utrzymanie spokoju i godnoœci. Ta książka jest afirmacją życia i dowodzi, że nawet rak może skierować Twoje życie na nowe tory oraz zwiększyć jego wartoœć. Autor z wielką wrażliwoœcią pomoże Ci poradzić sobie z komplikacjami oraz niepewnoœcią, jakie pociąga za sobą choroba nowotworowa. Phil Kerslake, który szeœciokrotnie wygrywał walkę z rakiem, pokaże Ci, jak wesprzeć swoje starania o powrót do zdrowia za pomocą odpowiedniego działania i właœciwego nastawienia. Spis treĂci Przedmowa O autorze Do moich polskich przyjacióï PodziÚkowania Wprowadzenie CZ}¥m I Spójrz na swojÈ diagnozÚ z szerszej perspektywy 1. Walka z bïÚdnymi przekonaniami 2. Punkt widzenia 3. Dasz sobie radÚ CZ}¥m II Podejmij dziaïania wspomagajÈce leczenie 4. Wybór sposobu leczenia 5. Zrób przeglÈd nawyków zwiÈzanych ze stylem ĝycia 6. Relaks i medytacja 7. Grupy wsparcia dla chorych na raka 8. Leczenie jako praca zespoïowa 7 9 12 13 17 23 25 35 43 51 53 67 85 97 105 6 ¿ycie, szczÚĂcie... i nowotwór 9. Aktywna nadzieja i wiara 10. Zwaĝaj na swoje sïowa 11. Wizualizuj sobie zdrowie 12. Zapewnij sobie przyszïoĂÊ — afirmacje CZ}¥m III Poznaj i wyraě siebie 13. Stwórz swojÈ wïasnÈ przyszïoĂÊ 14. Humor leczy 15. Pisz, aby to z siebie wyrzuciÊ 16. Muzyka podnosi na duchu CZ}¥m IV ¿ycie po pokonaniu raka 17. Wyzwania, przed którymi staniesz po zakoñczeniu terapii 18. ¿ycie peïne nowego znaczenia Lektura dodatkowa Kontakt z autorem 115 125 133 141 149 151 169 177 187 197 199 209 219 221 12 Zapewnij sobie przyszïoĂÊ — afirmacje S ïyszaïeĂ zapewne zdanie: „Jeĝeli potrafisz to zobaczyÊ, to moĝesz tym byÊ”. Oddaje ono cel oraz treĂÊ wizualizacji. Cel afirmacji moĝna streĂciÊ innym zdaniem: „Jeĝeli moĝesz to powiedzieÊ, to moĝesz tym byÊ”. Afirmacje stanowiÈ rozszerzenie praktyki „zwaĝania na swój jÚzyk”, którÈ opisaïem w rozdziale 10., i sÈ nieodïÈcznym towarzyszem wizualizacji, poniewaĝ trudno przeprowadziÊ wizualizacjÚ pozytywnych rezultatów, kiedy stosuje siÚ negatywny monolog wewnÚtrzny. Afirmacje wspóïdziaïajÈ z metodami pozytywnej wizualizacji w celu stworzenia ĂwiatopoglÈdu pokïadajÈcego wiarÚ w przyszïoĂci. Afirmacje w praktyce Afirmacje, tak jak wizualizacje, sÈ stosowane juĝ od bardzo dawna. Francu- ski psycholog Emile Coué (1857 – 1926) byï autorem najbardziej znanej i sïawnej afirmacji: „Kaĝdego dnia i pod kaĝdym wzglÚdem czujÚ siÚ coraz lepiej”. Korzystaï z niej oraz z wielu innych afirmacji, ĝeby pomóc setkom swoich pacjentów odzyskaÊ zdrowie po kïopotach fizycznych i psycholo- gicznych. 142 Podejmij dziaïania wspomagajÈce leczenie Afirmacje to po prostu krótkie hasïa uĝywane raz po raz w celu wsparcia procesu programowania siÚ na osiÈgniÚcie jakiegoĂ wyznaczonego celu (na przykïad zdrowia, bogactwa, szczÚĂcia) albo osiÈgniÚcia jakiegoĂ stanu (na przykïad relaksacji, powodzenia, zadowolenia). SÈ szczególnie skuteczne w zwalczaniu psychicznych skutków raka, które pozostawione przez prze- ciwdziaïania, mogÈ niszczyÊ Twoje emocje albo podkopywaÊ Twój obraz samego siebie oraz nadziejÚ. Stosowanie afirmacji jako metody leczniczej wymaga wybrania albo stwo- rzenia jednego hasïa oraz powtarzania go wiele razy przy róĝnych okazjach. CzÚsto sugeruje siÚ tysiÈc powtórzeñ w ciÈgu jednej sesji, ale zdarzaïy mi siÚ sesje, kiedy powtarzaïem wybranÈ afirmacjÚ pewnie z 10 000 razy, albo i wiÚcej! Wydaje siÚ, ĝe to duĝo, ale te hasïa sÈ bardzo krótkie i im czÚĂciej je powtarzasz, tym szybciej i gïÚbiej zakorzeniÈ siÚ one w Twojej psychice i stanÈ siÚ TwojÈ rzeczywistoĂciÈ. Cofnij siÚ w myĂlach do tego okresu w swoim ĝyciu, kiedy chciaïeĂ zmie- niÊ jakiĂ nawyk albo zachowanie. MusiaïeĂ temu poĂwiÚcaÊ nieustannie uwagÚ i powtarzaÊ nowe zachowania wiele razy, ĝeby siÚ utrwaliïy. MogïeĂ tego doĂwiadczyÊ, gdy rzucaïeĂ palenie albo siÚ odchudzaïeĂ, zmieniajÈc nawyki zwiÈzane z odĝywianiem oraz z aktywnoĂciÈ fizycznÈ. Taki sam pro- ces i takie same wymagania towarzyszÈ wpajaniu sobie afirmacji — powta- rzanie, powtarzanie, i jeszcze raz powtarzanie! Afirmacje mogÈ rozbrzmiewaÊ w Twoim umyĂle w dowolnym miejscu i w dowolnym momencie. Moĝesz je powtarzaÊ, biorÈc prysznic albo kÈpiel, po drodze do pracy i do domu, jedzÈc lunch albo w trakcie biegania, spa- cerowania, uprawiania ogródka, bÈdě poddawania siÚ zabiegom. Afirmacja, którÈ zapamiÚtaïem najbardziej, przyszïa mi do gïowy w latach 80., kiedy dïugo spacerowaïem po plaĝy Takapuna i powtarzaïem: „Jestem wyleczony”. Byïem wtedy w ciÚĝkim poïoĝeniu, zabiegi medyczne nie dawaïy rezultatu i naprawdÚ potrzebowaïem pomocy, ĝeby odwróciÊ swój los w walce z rakiem. Ta zmiana naprawdÚ nastÈpiïa wkrótce potem, a ja zawsze czuïem, ĝe to zda- rzenie na plaĝy Takapuna odegraïo w tym kluczowÈ rolÚ. Zapewnij sobie przyszïoĂÊ — afirmacje 143 Reguïy skutecznej afirmacji IstniejÈ pewne podstawowe zasady lub wytyczne pomagajÈce tworzyÊ sku- teczne afirmacje. MuszÈ one byÊ wyraĝane w formie pozytywnych, a nie negatywnych twierdzeñ. Taka afirmacja jak: „nienawidzÚ mojej pracy” ĂciÈgnÚïaby na TwojÈ gïowÚ tylko wiÚcej tego wszystkiego, czego nie chcesz. PogïÚbiïaby tylko Twoje przygnÚbienie. Zamiana tej negatywnej afirmacji na pozytywnÈ, takÈ jak: „akceptujÚ mojÈ idealnÈ pracÚ”, wprawia caïy Ăwiat w dziaïanie majÈce na celu wspieranie tego stwierdzenia. Przestrzeganie poniĝszych szeĂciu zasad zagwarantuje Ci jak najwyĝszÈ skutecznoĂÊ Twoich afirmacji: 1. Zawsze, kiedy to moĝliwe, formuïuj je w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Uĝywaj zdañ zaczynajÈcych siÚ od: Jestem… — albo: MogÚ… Masz kontrolÚ jedynie nad sobÈ. Nie ma sensu tworzenie afirmacji majÈcych na celu kontrolÚ zachowania innych osób. 2. Zawsze, kiedy to moĝliwe, formuïuj swoje afirmacje w czasie teraěniejszym — tak jak gdyby miaïy one miejsce tu i teraz. 3. Formuïuj swoje afirmacje w moĝliwie najbardziej pozytywny sposób. Tak jak w przypadku przywoïanego wyĝej przykïadu z pracÈ, unikaj sïowa „nie”, bo w przeciwnym razie ryzykujesz wzmocnienie tego, co pragniesz zmieniÊ. Rozwaĝ, do jakiego rezultatu moĝe doprowadziÊ sytuacja, kiedy ktoĂ powie Ci „nie przewracaj siÚ” albo „nie upuĂÊ tego talerza”. Gdyby ten ktoĂ powiedziaï: „idě uwaĝnie” — albo: „trzymaj talerz”, udaïoby Ci siÚ zachowaÊ zarówno równowagÚ, jak i talerz — sama opcja niepowodzenia nie zostaïaby poruszona. Podobnie zamiast mówiÊ sobie „nie stresuj siÚ” przed nieprzyjemnym badaniem albo zabiegiem, takim jak budzÈce lÚk badanie szpiku kostnego, lepiej powiedz sobie: „Dobrze sobie z tym poradzÚ”. 4. Niech Twoje afirmacje bÚdÈ krótkie, proste i jasne. Dïugie, skomplikowane stwierdzenia trudno zinternalizowaÊ. 144 Podejmij dziaïania wspomagajÈce leczenie 5. Odwoïuj siÚ do tylu zmysïów, do ilu siÚ tylko da. Kiedy mówisz albo zapisujesz afirmacje, przywoïuj w wyobraěni obrazy, które precyzyjnie oraz szczegóïowo oddadzÈ Twoje pragnienia. Co widzisz, czujesz i sïyszysz, jaki zapach i smak odczuwasz? 6. NasyÊ swoje afirmacje emocjami. Wyobraě sobie, jakie to bÚdzie uczucie znowu byÊ zdrowym, kiedy na przykïad wypowiadasz sïowa afirmujÈce Twoje zdrowie. A jeĂli jesteĂ skoncentrowany na kreowaniu innych pozytywnych rzeczy, wyobraě sobie, jakie to uczucie byÊ (na przykïad) szczÚĂliwym, silnym, pewnym siebie. WypowiadajÈc sïowa, nie poprzestawaj jedynie na wyobraĝaniu sobie tego stanu, tchnij w niego ĝycie i siïÚ, nasycajÈc go emocjami wypïywajÈcymi z pozytywnych sïów i obrazów. Przykïady afirmacji, z których moĝesz skorzystaÊ Relaksacja/kontrola stresu Q Jestem spokojny i zrelaksowany. Q CzujÚ spokój. Q Znalazïem spokój i ukojenie. Q Jestem pogodny i spokojny. Q Jestem spokojny i opanowany. Q Jestem uporzÈdkowany i opanowany. Zapewnij sobie przyszïoĂÊ — afirmacje 145 Budowanie optymizmu i wiary w powrót do zdrowia Q Jestem silny. Q Jestem potÚĝny. Q Jestem odporny. Q Jestem w dobrej formie. Q Jestem zupeïnie pewny, ĝe wrócÚ do zdrowia. Q Kaĝdego dnia czujÚ siÚ coraz lepiej. Q Jestem peïen siï i wytrzymaïoĂci. Q Jestem wyleczony. Wzmacnianie dziaïania zabiegów medycznych w trakcie poddawania siÚ im Q Chemioterapia niszczy nowotwór. Q Chemioterapia za kaĝdym razem niszczy raka. Q Radioterapia zabija nowotwór. Q Zabiegi przywracajÈ mi zdrowie. Q CzujÚ, jak promienie mnie leczÈ. Q WidzÚ/czujÚ, jak chemioterapia leczy moje ciaïo. 146 Podejmij dziaïania wspomagajÈce leczenie Atak na nowotwór w celu zmniejszenia jego rozmiarów albo powstrzymania jego rozwoju Q Moja armia jest silna i niezwyciÚĝona. Q Komórki raka sÈ zniszczone. Q WidzÚ/sïyszÚ/czujÚ, jak nowotwór ulega zniszczeniu. Afirmacja poïÈczona z wizualizacjÈ moĝe byÊ najskuteczniejszÈ metodÈ osiÈ- gania Twoich zamierzeñ, ale juĝ samo powtarzanie sobie afirmacji wciÈĝ na nowo bÚdzie pociÈgaÊ za sobÈ nadzwyczajne rezultaty, szczególnie jeĂli do sïów i poĝÈdanego wyniku doïÈczysz pozytywne emocje. Czas i miejsce zastosowania oraz podejĂcie do niego Afirmacje sÈ najczÚĂciej zinternalizowane — powtarza siÚ je w ciszy wïa- snego umysïu. Ja lubiÚ jeszcze trzy inne podejĂcia: nagrywanie samego sie- bie i odsïuchiwanie tego nagrania przez sïuchawki, zapisywanie afirmacji (tak jak w szkole), spoglÈdanie w lustro i powtarzanie ich sobie prosto w twarz. Nagrywanie wybranych haseï i zasypianie ze sïuchawkami, w których odtwa- rza siÚ to nagranie na uszach, moĝe byÊ i wygodne, i efektywne. Kiedy zasypia siÚ, sïuchajÈc afirmacji, moĝe to przynieĂÊ naprawdÚ dobre rezultaty, ponie- waĝ nie przerywajÈ ich wtedy Ăwiadome myĂli ani czynniki zewnÚtrzne. Afirmacje trafiajÈ wtedy prosto do Twojej podĂwiadomoĂci i z czasem stajÈ siÚ zinternalizowanÈ czÚĂciÈ Twoich myĂli. PodĂwiadomoĂÊ przyjmuje z reguïy to, co siÚ jej przedstawia, poniewaĝ w odróĝnieniu od ĂwiadomoĂci nie stosuje cenzury, tylko chïonie informacje jak gÈbka. LubiÚ teĝ zapisywaÊ afirmacje. Kiedy siÚ je zapisze i widzi siÚ je przed sobÈ, wydaje siÚ, ĝe ich przesïanie zapada gïÚbiej. Zapisz afirmacjÚ 100 razy, powtarzajÈc jÈ jednoczeĂnie w myĂlach albo na gïos, a nastÚpnie odczytaj to, co napisaïeĂ, ponownie albo w myĂlach, albo na gïos. Zapewnij sobie przyszïoĂÊ — afirmacje 147 Trzecie podejĂcie polega na powtarzaniu afirmacji i spoglÈdaniu na swoje odbicie w lustrze. Autorka Louise Hay zaleca to wïaĂnie podejĂcie. Jej zdaniem spoglÈdanie sobie prosto w oczy jest najskuteczniejszym sposobem na osiÈ- gniÚcie rezultatów. Uĝywaïem tej metody i potwierdzam jej skutecznoĂÊ, chociaĝ z poczÈtku spoglÈdanie sobie prosto w oczy i mówienie do siebie moĝe wydawaÊ siÚ trochÚ dziwne. SpojrzeÊ sobie w oczy i powiedzieÊ: „Jestem OK!” albo „Jestem Ăwietny!” lub „Jestem zdrowy!” — do tego trzeba siÚ przyzwyczaiÊ. Ale jest to nadzwy- czaj skuteczna metoda. Przynosi oczyszczajÈce dziaïanie na wielu poziomach. Wymagana jest wytrwaïoĂÊ Powodzenie w stosowaniu afirmacji zaleĝy zwykle od tego, jak czÚsto ich uĝywasz i jak dïugo je wypowiadasz za kaĝdym razem, kiedy juĝ z nich skorzystasz. CzÚste stosowanie, nasycone uczuciami, daje pewnoĂÊ, ĝe bÚdÈ one wspomagaïy TwojÈ walkÚ. Ludzie czasem zaprzestajÈ stosowania afirmacji. Jednym z powodów jest fakt, ĝe stajÈ siÚ one niewygodne. Wszyscy przechowujemy mnóstwo ogra- niczajÈcych nas przekonañ na temat samych siebie i rzucanie im wyzwania poprzez wypowiadanie pozytywnych twierdzeñ moĝe prowadziÊ do dyskomfortu. OgraniczajÈce nas przeko- nania, takie jak zranione uczucia, gniew, poczucie winy i strach mogÈ wniknÈÊ gïÚboko w naszÈ osobowoĂÊ, wiÚc jesteĂmy oporni wobec pozytywnych afirmacji. Wytrwa- ïoĂci! Wynik koñcowy jest tego wart. kiedy zasypia siÚ, sïuchajÈc afirmacji, moĝe to przynieĂÊ naprawdÚ dobre rezultaty Jeĝeli negatywny monolog staï siÚ zakorzenionym elementem Twojej osobowoĂci, to moja proĂba o zmianÚ uĝycia jÚzyka moĝe wydawaÊ siÚ trudna do speïnienia. Czasami ludzie przyzwyczajeni do negatywnego monologu pogarszajÈ jeszcze bardziej swoje samopoczucie, kiedy starajÈ siÚ pracowaÊ nad poprawÈ swojego jÚzyka. MogÈ na przykïad, w chwili kiedy przyïapiÈ siÚ na negatywnym myĂleniu albo mówieniu, stwierdziÊ: „Powinienem byÊ w stanie to zmieniÊ. Jestem chyba idiotÈ!”. Unikaj takich potÚpiajÈcych 148 Podejmij dziaïania wspomagajÈce leczenie i majÈcych odwrotny efekt reakcji, trzymaj siÚ afirmacji, wizualizacji i pozy- tywnych monologów, które pomogÈ Ci osiÈgnÈÊ upragniony powrót do zdrowia oraz szczÚĂliwe i przynoszÈce speïnienie ĝycie, jakie chciaïbyĂ wieĂÊ po pokonaniu nowotworu.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Życie, szczęście... i nowotwór
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: