Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00094 003626 18779434 na godz. na dobę w sumie
Życie to gra, czyli jak grać, by wygrać - książka
Życie to gra, czyli jak grać, by wygrać - książka
Autor: Liczba stron: 88
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1971-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia duszy i umysłu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Duchowy przewodnik

Wygraj swoje życie!

Zastanawiasz się, jak przejść przez świat, nie potykając się co krok? Poszukujesz mistrza, który zadbałby o Twój wewnętrzny rozwój, ale w najbliższym czasie nie planujesz wyprawy do Indii? Chcesz widzieć ostrzej, czuć mocniej i rozumieć więcej niż dotychczas? Skorzystaj z wiedzy Florence Scovel Shinn i poznaj odpowiedzi na pytania, które nurtują Cię od lat.

Autorka tej książki należy do grona najlepszych mentorów, a jej słowa są jak łyk orzeźwiającej wody w upalny dzień. Bezpośredni styl i zrozumiałe wyjaśnienie zasad obowiązujących we Wszechświecie pozwalają nam ogarnąć myślą solidną część ponadczasowej mądrości. Wiele lat po pierwszym wydaniu tego przewodnika nadal zalicza się on do najważniejszych pozycji z zakresu rozwoju duchowego.

Zbierz plony swojego życia:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

¯ycie to gra, czyli jak graæ, by wygraæ Autor: Florence Scovel Shinn T³umaczenie: Gabriela Górnicka ISBN: 978-83-246-1971-9 Tytu³ orygina³u: The Game of Life and How to Play It Format: 122x194, stron: 88 Duchowy przewodnik • Wskazówki dla poszukiwaczy prawdy • Uniwersalne zasady, rz¹dz¹ce Twoim ¿yciem • Prawa, dziêki którym osi¹gniesz spe³nienie Wygraj swoje ¿ycie! Zastanawiasz siê, jak przejœæ przez œwiat, nie potykaj¹c siê co krok? Poszukujesz mistrza, który zadba³by o Twój wewnêtrzny rozwój, ale w najbli¿szym czasie nie planujesz wyprawy do Indii? Chcesz widzieæ ostrzej, czuæ mocniej i rozumieæ wiêcej ni¿ dotychczas? Skorzystaj z wiedzy Florence Scovel Shinn i poznaj odpowiedzi na pytania, które nurtuj¹ Ciê od lat. Autorka tej ksi¹¿ki nale¿y do grona najlepszych mentorów, a jej s³owa s¹ jak ³yk orzeŸwiaj¹cej wody w upalny dzieñ. Bezpoœredni styl i zrozumia³e wyjaœnienie zasad obowi¹zuj¹cych we Wszechœwiecie pozwalaj¹ nam ogarn¹æ myœl¹ solidn¹ czêœæ ponadczasowej m¹droœci. Wiele lat po pierwszym wydaniu tego przewodnika nadal zalicza siê on do najwa¿niejszych pozycji z zakresu rozwoju duchowego. Zbierz plony swojego ¿ycia: • Dowiedz siê, czym s¹ „no¿yczki umys³u”. • Poznaj prawo substytucji. • Doceñ si³ê podœwiadomoœci i Twój „boski umys³”. • Wygrywaj dziêki pozytywnemu nastawieniu i odpowiednim afirmacjom. • ZaprzyjaŸnij siê ze swoim przeznaczeniem. Spis treĂci 1 Gra ........................................................................................7 2 Prawo dobrobytu ................................................................15 3 Moc sïowa ...........................................................................21 4 Zasada braku oporu ...........................................................27 5 Prawo karmy i prawo przebaczenia ..................................35 6 Zrzucenie brzemienia ........................................................43 7 MiïoĂÊ ..................................................................................51 8 Intuicja lub przewodnictwo ..............................................59 9 Doskonaïe wyraĝenie siebie lub Boski Projekt ................67 10 Zaprzeczenia i afirmacje ...................................................75 1 Gra WiÚkszoĂÊ ludzi uwaĝa, ĝe ĝycie jest walkÈ, choÊ nie jest ono walkÈ, lecz grÈ. Tej gry nie moĝna jednak wygraÊ bez znajomoĂci Ducho- wego Prawa, a Stary i Nowy Testament przedstawiajÈ zasady gry w niezwykle jasny sposób. Jezus Chrystus nauczaï, ĝe ta wspaniaïa gra polega na dawaniu i otrzymywaniu. „Czïowiek zbiera to, co posiaï”. To oznacza, ĝe cokolwiek wysyïa Ăwiatu lub czyni, to do niego powróci; otrzyma to, co sam daï. To oznacza, ĝe cokolwiek czïowiek sobie wyobraĝa, prÚdzej czy póěniej materializuje siÚ w jego ĝyciu. Znaïam mÚĝczyznÚ, który baï siÚ pewnej choroby. To byïa rzadka choroba i trudno byïo siÚ niÈ zaraziÊ, lecz on ciÈgle jÈ sobie wyobraĝaï i czytaï o niej, aĝ choroba ujawniïa siÚ w jego organizmie. Ten mÚĝczy- zna umarï, poniewaĝ padï ofiarÈ wïasnej wypaczonej wyobraěni. JeĂli sieje nienawiĂÊ, zbierze nienawiĂÊ; jeĂli sieje miïoĂÊ, zbierze miïoĂÊ; jeĂli krytykuje, spotka siÚ z krytykÈ; jeĂli kïa- mie, zostanie okïamany; jeĂli oszukuje, zostanie oszukany. Je- zus uczy nas takĝe, ĝe nasza wyobraěnia odgrywa kluczowÈ rolÚ w grze ĝycia. „Z caïÈ pilnoĂciÈ strzeĝ swego serca (lub wyobraěni), bo ĝycie ma tam swoje ěródïo”. (KsiÚga Przysïów 4,23) ¿ycie to gra, czyli jak graÊ, by wygraÊ Dlatego, aby zwyciÚĝyÊ w grze ĝycia, musimy wyÊwiczyÊ naszÈ wyobraěniÚ. Osoba obdarzona wyobraěniÈ, która nauczyïa siÚ tworzyÊ jedynie pozytywne obrazy, urzeczywistnia „kaĝde sïuszne pragnienie swojego serca” — pragnienie zdrowia, bo- gactwa, miïoĂci, przyjacióï, doskonaïego samospeïnienia, naj- wyĝszych ideaïów. WyobraěniÚ okreĂla siÚ jako „noĝyczki umysïu”, które dzieñ po dniu wycinajÈ pojawiajÈce siÚ w nim obrazy i prÚdzej czy póěniej czïowiek spotyka twory swojego umysïu w zewnÚtrznym Ăwiecie. Grecy mawiali: „Poznaj siebie”. IstniejÈ trzy sfery umysïu: ĂwiadomoĂÊ, podĂwiadomoĂÊ i nadĂwiadomoĂÊ. PodĂwiadomoĂÊ to siïa bez kierunku. Podob- nie jak para lub elektrycznoĂÊ, wymaga indukcji i poddaje siÚ kierownictwu. Cokolwiek czïowiek intensywnie odczuwa lub ĝywo sobie wyobraĝa, wywiera wpïyw na podĂwiadomoĂÊ i zostaje urze- czywistnione w najdrobniejszych szczegóïach. Przykïad: Znam kobietÚ, która w dzieciñstwie udawaïa, ĝe jest wdowÈ. Przebieraïa siÚ w czarne ubrania i nosiïa dïugi czar- ny welon, a ludzie uwaĝali jÈ za pomysïowÈ i zabawnÈ. Doro- sïa i wyszïa za mÈĝ za mÚĝczyznÚ, którego mocno kochaïa. Nie- dïugo potem jej mÈĝ zmarï a ona nosiïa dïugi, ciÈgnÈcy siÚ do ziemi welon przez wiele lat. Jej obraz siebie jako wdowy wryï siÚ w jej podĂwiadomoĂÊ i w odpowiednim czasie urzeczywistniï siÚ, choÊ spowodowaïo to tylko spustoszenie. ¥wiadomoĂÊ okreĂla siÚ jako Ămiertelny lub przyziemny umysï. To umysï ludzki, który widzi Ăwiat takim, jaki siÚ on wydaje. Widzi ĂmierÊ, klÚski, choroby, ubóstwo i ograniczenia wszel- kiego rodzaju i wpïywa na podĂwiadomoĂÊ. NadĂwiadomoĂÊ to Umysï Boski w kaĝdym czïowieku i kró- lestwo doskonaïych idei. W niej tkwi „doskonaïy wzór” opisywany przez Platona, Boski Projekt; poniewaĝ istnieje Boski Projekt dla kaĝdego czïowieka. – 8 – Gra „Masz swoje miejsce na ziemi, którego nie moĝe zajÈÊ nikt in- ny; misjÚ do wypeïnienia, której nie moĝe wypeïniÊ nikt inny”. W nadĂwiadomoĂci istnieje doskonaïy obraz Boskiego Pro- jektu. Zwykle w ĂwiadomoĂci pojawiajÈ siÚ jego przebïyski w postaci nieosiÈgalnego ideaïu — „czegoĂ, co jest zbyt piÚk- ne, aby byïo prawdziwe”. W rzeczywistoĂci jest to prawdziwe przeznaczenie czïo- wieka (lub cel jego ĝycia), którego przebïyski pochodzÈ od Nieskoñczonej Inteligencji tkwiÈcej w czïowieku. Jednak wielu ludzi nie zna swojego prawdziwego przezna- czenia i dÈĝy do celów, które nie dajÈ im poczucia speïnienia i których osiÈgniÚcie przynosi im jedynie poczucie poraĝki i nie- zadowolenia. Przykïad: Pewna kobieta przyszïa do mnie i poprosiïa o mo- dlitwÚ, aby wyszïa za pewnego mÚĝczyznÚ, w którym byïa bar- dzo zakochana. (Nazywaïa go A. B.). Odpowiedziaïam, ĝe to byïoby naruszeniem Duchowego Prawa, ale pomodlÚ siÚ, aby znalazïa wïaĂciwego mÚĝczyznÚ, który zostaï wybrany dla niej przez Boga i naleĝy do niej na mocy Boskiego prawa. Dodaïam: „JeĂli A. B. jest dla ciebie wïaĂciwym mÚĝczyznÈ, nie moĝesz go straciÊ, a jeĂli nim nie jest, znajdziesz innego mÚĝczyznÚ”. CzÚsto widywaïa A. B., ale ich przyjaěñ nie rozwi- jaïa siÚ w poĝÈdanym przez niÈ kierunku. Pewnego dnia za- dzwoniïa do mnie, mówiÈc: „Wiesz, w ostatnim tygodniu A. B. nie wydawaï mi siÚ juĝ taki wspaniaïy”. Odparïam: „Moĝe to nie on, lecz inny mÚĝczyzna zostaï ci przeznaczony przez Bo- ga”. Niedïugo potem spotkaïa innego mÚĝczyznÚ, który od razu siÚ w niej zakochaï i powiedziaï, ĝe jest jego ideaïem. Mówiï jej wiele rzeczy, które zawsze pragnÚïa usïyszeÊ od A. B. „To byïo niesamowite”, stwierdziïa i wkrótce odwzajemniïa jego miïoĂÊ i zupeïnie straciïa zainteresowanie A. B. Ta historia pokazuje prawo substytucji. NiewïaĂciwa idea zostaïa zastÈpiona wïaĂciwÈ, dlatego obyïo siÚ bez straty i wy- rzeczeñ. – 9 – ¿ycie to gra, czyli jak graÊ, by wygraÊ Jezus Chrystus powiedziaï: „Szukajcie wpierw królestwa Boĝego, a wszystko inne bÚdzie wam dodane” i oĂwiadczyï, ĝe królestwo Boĝe jest w nas. To królestwo wïaĂciwych idei lub Boskiego Wzoru. Jezus Chrystus nauczaï, ĝe sïowa odgrywajÈ kluczowÈ rolÚ w grze ĝycia. „Bo na podstawie sïów swoich bÚdziesz uspra- wiedliwiony i na podstawie sïów swoich bÚdziesz potÚpiony”. Wielu ludzi ĂciÈgnÚïo na siebie nieszczÚĂcie poprzez swoje puste sïowa. Przykïad: Pewna kobieta spytaïa mnie kiedyĂ, dlaczego ĝyje w biedzie i niedostatku. W przeszïoĂci miaïa dom i otaczaïy jÈ piÚkne rzeczy, lecz zmÚczona prowadzeniem domu czÚsto powtarzaïa: „Mam doĂÊ tych wszystkich rzeczy. Chciaïabym zamieszkaÊ w przyczepie”. „Teraz mieszkam w przyczepie”, dodaïa. Ta kobieta sama wmówiïa sobie przyczepÚ. PodĂwia- domoĂÊ nie ma poczucia humoru i ludzie czÚsto przez ĝarty doznajÈ nieprzyjemnych doĂwiadczeñ. Przykïad: Kobieta, która miaïa duĝo pieniÚdzy, czÚsto ĝarto- waïa, ĝe musi przygotowaÊ siÚ na ĝycie w przytuïku. Po kilku latach znalazïa siÚ w nÚdzy, gdyĝ tworzone przez niÈ obrazy niedostatku i ograniczeñ wpïynÚïy na jej podĂwia- domoĂÊ. Na szczÚĂcie to prawo dziaïa w obie strony i moĝna za- mieniÊ niedostatek w obfitoĂÊ. Przykïad: Pewnego upalnego letniego dnia przyszïa do mnie kobieta, która chciaïa, abym pomogïa jej osiÈgnÈÊ dobrobyt. Byïa wyczerpana, przygnÚbiona i zniechÚcona. Powiedziaïa, ĝe ma przy sobie tylko osiem dolarów. Odparïam: „Dobrze. Pobïogo- sïawimy te osiem dolarów i rozmnoĝymy je tak, jak Jezus Chrystus rozmnoĝyï chleb i ryby”, poniewaĝ On uczyï nas, ĝe kaĝdy ma moc bïogosïawienia i rozmnaĝania, uleczania i osiÈ- gania dobrobytu. Zapytaïa mnie: „Co mam dalej robiÊ?”. „Posïuchaj gïosu intuicji”, poradziïam jej. „Czy masz jakieĂ przeczucie, ĝeby coĂ zrobiÊ albo gdzieĂ pojechaÊ?”. Intuicja to – 10 – Gra nauka pïynÈca z wnÚtrza duszy. To niezawodny przewodnik czïowieka. Szerzej omówiÚ jej dziaïanie w nastÚpnym rozdziale. Kobieta odpowiedziaïa: „Nie wiem. Mam przeczucie, ĝeby wróciÊ do domu rodzinnego. Wystarczy mi pieniÚdzy na bilet lotniczy”. Jej dom znajdowaï siÚ w odlegïym mieĂcie i rozum podpowiadaï jej: „Zostañ w Nowym Jorku, znajdě pracÚ i zarób trochÚ pieniÚdzy”. „A wiÚc wracaj do domu”, odparïam. „Nigdy nie lekcewaĝ przeczucia”. Wypowiedziaïam nastÚpujÈcÈ mo- dlitwÚ w jej imieniu: „Nieskoñczony Duchu, obdarz _______ obfitoĂciÈ. Jest ona nieodpartym magnesem przyciÈgajÈcym wszystko, co jej siÚ naleĝy na mocy Boskiego prawa”. Poleciïam jej takĝe ciÈgle odmawiaÊ tÚ modlitwÚ. Natychmiast wróciïa do domu. Pewnego dnia natknÚïa siÚ na starÈ przyjacióïkÚ rodziny. DziÚki niej otrzymaïa w cudowny sposób kilka tysiÚcy dolarów. CzÚ- sto mówiïa mi potem: „Opowiedz ludziom o kobiecie, która przyszïa do ciebie z oĂmioma dolarami i przeczuciem”. Przed kaĝdym czïowiekiem otwierajÈ siÚ nieograniczone zasoby, lecz moĝna uzyskaÊ do nich dostÚp tylko poprzez pra- gnienie, wiarÚ lub modlitwÚ. Jezus Chrystus wyraěnie zazna- czyï, ĝe to Ty musisz zrobiÊ pierwszy krok. „ProĂcie, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, koïaczcie, a otworzÈ wam”. (Mt 7,7) W PiĂmie ĂwiÚtym czytamy: „Rozkazujcie Mi co do dzieïa rÈk moich”. Nieskoñczona Inteligencja, Bóg, jest zawsze gotowa speïniÊ nasze najbïahsze i najwaĝniejsze ĝÈdania. Kaĝde pragnienie niewypowiedziane lub niewyraĝone jest ĝÈdaniem. speïnione. CzÚsto dziwimy siÚ, kiedy nasze ĝyczenie zostaje nagle Przykïad: Przed ¥wiÚtami Wielkanocnymi widziaïam w oknach kwiaciarni wiele piÚknych drzewek róĝanych. Chcia- ïam dostaÊ takie drzewko i przez chwilÚ zobaczyïam je oczami wyobraěni w drzwiach mojego domu. – 11 – ¿ycie to gra, czyli jak graÊ, by wygraÊ Nadeszïa Wielkanoc, a wraz z niÈ piÚkne drzewko róĝane. NastÚpnego dnia podziÚkowaïam za nie mojej przyjacióïce i powiedziaïam jej, ĝe speïniïa moje marzenie. Odpowiedziaïa: „Nie wysyïaïam ci drzewka róĝanego. Wy- sïaïam ci lilie!”. Kwiaciarka pomyliïa zamówienia i wysïaïa mi drzewko ró- ĝane tylko dlatego, ĝe uruchomiïam prawo duchowe i musia- ïam dostaÊ drzewko róĝane. Jedynie lÚk i wÈtpliwoĂci uniemoĝliwiajÈ czïowiekowi osiÈ- gniÚcie najwyĝszych ideaïów i speïnienie kaĝdego sïusznego pragnienia jego serca. Kiedy czïowiek pragnie czegoĂ bez za- martwiania siÚ, jego kaĝde pragnienie zostaje natychmiast urze- czywistnione. W nastÚpnym rozdziale bardziej szczegóïowo wyjaĂniÚ na- ukowÈ przyczynÚ tego fenomenu i przedstawiÚ sposoby usuniÚ- cia lÚku ze ĂwiadomoĂci. Twoi jedyni wrogowie to lÚk przed niedostatkiem, lÚk przed stratÈ i poczucie niepewnoĂci w jakiejĂ sferze ĝycia. Jezus Chrystus pytaï: „Czemu bojaěliwi jesteĂcie, maïej wiary?” (Mt 8,26). Musimy zastÈpiÊ lÚk wiarÈ, poniewaĝ lÚk jest odwróceniem wiary; to wiara w zïo zamiast dobro. Celem gry ĝycia jest wyraěne zobaczenie dobra i usuniÚcie z umysïu jakichkolwiek obrazów zïa. Naleĝy to zrobiÊ, wpïy- wajÈc na podĂwiadomoĂÊ wizjami dobra. Pewien bïyskotliwy czïowiek, który osiÈgnÈï ogromny sukces, powiedziaï mi, ĝe w jednej chwili zupeïnie wymazaï lÚk ze swojej ĂwiadomoĂci po przeczytaniu napisu wiszÈcego na Ăcianie pokoju. Zobaczyï zapisane wielkimi literami zdanie: „Po co siÚ zamartwiaÊ? To prawdopodobnie nigdy siÚ nie zdarzy”. Te sïowa trwale wryïy siÚ w jego podĂwiadomoĂÊ i teraz ten czïowiek ĝywi silne przekona- nie, ĝe tylko dobro moĝe pojawiÊ siÚ i urzeczywistniÊ w jego ĝyciu. W nastÚpnym rozdziale omówiÚ róĝne metody wpïywania na podĂwiadomoĂÊ. Peïni ona funkcjÚ wiernego sïugi kaĝdego czïowieka, lecz naleĝy wydawaÊ jej wïaĂciwe polecenia. Czïo- wiek zawsze ma przy sobie cichego sïuchacza — swojÈ pod- ĂwiadomoĂÊ. – 12 – Gra Wszystkie sïowa i myĂli wywierajÈ wpïyw na podĂwiado- moĂÊ i zostajÈ urzeczywistnione w najdrobniejszych szczegóïach. Przypomina to piosenkarza nagrywajÈcego piosenkÚ. Wszyst- kie nuty i tony jego gïosu zostajÈ zarejestrowane. Nawet jego kaszel i wahanie zostajÈ zarejestrowane. Usuñmy wiÚc z pod- ĂwiadomoĂci wszystkie zïe zapisy, których nie chcemy dïuĝej przechowywaÊ, i stwórzmy w ich miejsce nowe i piÚkne. Z przekonaniem wypowiedz na gïos nastÚpujÈce sïowa: „Teraz wymazujÚ i usuwam z mojej podĂwiadomoĂci (tymi sïo- wami) wszystkie nieprawdziwe zapisy. RozpïywajÈ siÚ w nicoĂÊ, poniewaĝ stanowiÈ wytwór mojej pustej wyobraěni. Teraz tworzÚ doskonaïe zapisy dziÚki Chrystusowi, który jest we mnie — zapisy Zdrowia, Bogactwa, MiïoĂci i Doskonaïego Samospeï- nienia”. To kwadrat ĝycia, uwieñczenie gry. W kolejnych rozdziaïach pokaĝÚ Ci, jak moĝesz zmieniÊ swoje ĝycie, zmieniajÈc swoje sïowa. Kaĝdy czïowiek, który nie zna mocy sïowa, jest zacofany. „¿ycie i ĂmierÊ sÈ w mocy jÚzyka”. (KsiÚga Przysïów 18,21) – 13 –
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Życie to gra, czyli jak grać, by wygrać
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: