Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00233 003616 18782511 na godz. na dobę w sumie
Życie to gra, czyli jak grać, by wygrać. Edycja dla kobiet - książka
Życie to gra, czyli jak grać, by wygrać. Edycja dla kobiet - książka
Autor: Liczba stron: 96
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1970-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia duszy i umysłu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Prawda życia

Guru kobiecych dusz

Florence Scovel Shinn jest światowej sławy przewodniczką duchową. Z jej wiedzy oraz rad dotyczących odnalezienia sensu życia, spełnienia i sposobów na osiągnięcie życiowego sukcesu skorzystały już całe pokolenia. Książka Życie to gra, czyli jak grać, by wygrać. Edycja dla kobiet wiele lat po pierwszym wydaniu jest wciąż uznawana za jedną z najważniejszych pozycji z zakresu rozwoju wewnętrznego.

Chociaż oryginalne dzieło Florence Scovel Shinn oraz zawarte w nim wskazówki, historie i pouczenia odnosiły się do mężczyzn, szybko znalazły one uznanie także wśród przedstawicielek płci pięknej. Teraz wreszcie i Ty masz szansę poznać poruszające duszę koncepcje, specjalnie zaktualizowane oraz dostosowane do kobiecej wrażliwości i specyficznego punktu widzenia.

Co naprawdę rządzi Twoim życiem?
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

¯ycie to gra, czyli jak graæ, by wygraæ. Edycja dla kobiet Autor: Florence Scovel Shinn T³umaczenie: Gabriela Górnicka ISBN: 978-83-246-1970-2 Tytu³ orygina³u: The Game of Life for Women: And How to Play It Format: 122x194, stron: 96 Prawda ¿ycia • Ponadczasowa m¹droœæ duchowego œwiata • Spe³nianie najg³êbszych pragnieñ serca • Odkrywanie aspektów swojej w³asnej istoty Guru kobiecych dusz Florence Scovel Shinn jest œwiatowej s³awy przewodniczk¹ duchow¹. Z jej wiedzy oraz rad dotycz¹cych odnalezienia sensu ¿ycia, spe³nienia i sposobów na osi¹gniêcie ¿yciowego sukcesu skorzysta³y ju¿ ca³e pokolenia. Ksi¹¿ka ¯ycie to gra, czyli jak graæ, by wygraæ. Edycja dla kobiet wiele lat po pierwszym wydaniu jest wci¹¿ uznawana za jedn¹ z najwa¿niejszych pozycji z zakresu rozwoju wewnêtrznego. Chocia¿ oryginalne dzie³o Florence Scovel Shinn oraz zawarte w nim wskazówki, historie i pouczenia odnosi³y siê do mê¿czyzn, szybko znalaz³y one uznanie tak¿e wœród przedstawicielek p³ci piêknej. Teraz wreszcie i Ty masz szansê poznaæ poruszaj¹ce duszê koncepcje, specjalnie zaktualizowane oraz dostosowane do kobiecej wra¿liwoœci i specyficznego punktu widzenia. Co naprawdê rz¹dzi Twoim ¿yciem? • Odszukaj odpowiedzi na drêcz¹ce Ciê pytania. • Uwierz w moc sprawiedliwoœci dziejowej. • Doceñ si³ê wyobraŸni. • Zapanuj nad trzema sferami swojego umys³u. • Dostrzegaj niezwyk³e mo¿liwoœci nawet w beznadziejnych sytuacjach. Spis treĂci 1 Gra ........................................................................................7 2 Prawo dobrobytu ................................................................15 3 Moc sïowa ...........................................................................23 4 Zasada braku oporu ...........................................................31 5 Prawo karmy i prawo przebaczenia ..................................39 6 Zrzucenie brzemienia ........................................................47 7 MiïoĂÊ ..................................................................................55 8 Intuicja lub przewodnictwo ..............................................65 9 Doskonaïe wyraĝenie siebie lub Boski Projekt ................75 10 Zaprzeczenia i afirmacje ..................................................85 1 Gra WiÚkszoĂÊ ludzi uwaĝa, ĝe ĝycie jest walkÈ, choÊ nie jest ono walkÈ, lecz grÈ. Tej gry nie moĝna jednak wygraÊ bez znajomoĂci ducho- wego prawa, a Stary i Nowy Testament przedstawiajÈ zasady gry w niezwykle jasny sposób. Jezus Chrystus nauczaï, ĝe ta wspa- niaïa gra polega na dawaniu i otrzymywaniu. „Kobieta zbiera to, co posiaïa”. To oznacza, ĝe cokolwiek wysyïa Ăwiatu lub czyni, to do niej powróci; otrzyma to, co sama daïa. To oznacza, ĝe cokolwiek kobieta sobie wyobraĝa, prÚdzej czy póěniej materializuje siÚ w jej ĝyciu. Znaïam kobietÚ, która baïa siÚ pewnej choroby. To byïa rzadka choroba i trudno byïo siÚ niÈ zaraziÊ, lecz ona ciÈgle jÈ sobie wyobraĝaïa i czytaïa o niej, aĝ choroba ujawniïa siÚ w jej organizmie. Ta kobieta umarïa, poniewaĝ padïa ofiarÈ wïasnej wypaczonej wyobraěni. JeĂli sieje nienawiĂÊ, zbierze nienawiĂÊ; jeĂli sieje miïoĂÊ, zbierze miïoĂÊ; jeĂli krytykuje, spotka siÚ z krytykÈ; jeĂli kïamie, zostanie okïamana; jeĂli oszukuje, zostanie oszukana. Jezus uczy nas takĝe, ĝe nasza wyobraěnia odgrywa kluczowÈ rolÚ w grze ĝycia. „Z caïÈ pilnoĂciÈ strzeĝ swego serca (lub wyobraěni), bo ĝycie ma tam swoje ěródïo”. (KsiÚga Przysïów 4,23) ¿ycie to gra, czyli jak graÊ, by wygraÊ. Edycja dla kobiet Dlatego, aby zwyciÚĝyÊ w grze ĝycia, musimy wyÊwiczyÊ naszÈ wyobraěniÚ. Osoba obdarzona wyobraěniÈ, która nauczyïa siÚ tworzyÊ jedynie pozytywne obrazy, urzeczywistnia „kaĝde sïuszne pragnienie swojego serca” — pragnienie zdrowia, bo- gactwa, miïoĂci, przyjacióï, doskonaïego samospeïnienia, naj- wyĝszych ideaïów. WyobraěniÚ okreĂla siÚ jako „noĝyczki umysïu”, które dzieñ po dniu wycinajÈ pojawiajÈce siÚ w nim obrazy i prÚdzej czy póěniej czïowiek spotyka twory swojego umysïu w zewnÚtrz- nym Ăwiecie. Grecy mawiali: „Poznaj siebie”. IstniejÈ trzy sfery umysïu: ĂwiadomoĂÊ, podĂwiadomoĂÊ i nad- ĂwiadomoĂÊ. PodĂwiadomoĂÊ to siïa bez kierunku. Podobnie jak para lub elektrycznoĂÊ, wymaga indukcji i poddaje siÚ kie- rownictwu. Cokolwiek kobieta intensywnie odczuwa lub ĝywo sobie wyobraĝa, wywiera wpïyw na podĂwiadomoĂÊ i zostaje urzeczywistnione w najdrobniejszych szczegóïach. Przykïad: Znam kobietÚ, która w dzieciñstwie udawaïa, ĝe jest wdowÈ. Przebieraïa siÚ w czarne ubrania i nosiïa dïugi czar- ny welon, a ludzie uwaĝali jÈ za pomysïowÈ i zabawnÈ. Dorosïa i wyszïa za mÈĝ za mÚĝczyznÚ, którego mocno kochaïa. Nie- dïugo potem jej mÈĝ zmarï a ona nosiïa dïugi, ciÈgnÈcy siÚ do ziemi welon przez wiele lat. Jej obraz siebie jako wdowy wryï siÚ w jej podĂwiadomoĂÊ i w odpowiednim czasie urzeczywistniï siÚ, choÊ spowodowaïo to tylko spustoszenie. ¥wiadomoĂÊ okreĂla siÚ jako Ămiertelny lub przyziemny umysï. To umysï ludzki, który widzi Ăwiat takim, jaki siÚ on wydaje. Widzi ĂmierÊ, klÚski, choroby, ubóstwo i ograniczenia wszelkiego rodzaju i wpïywa na podĂwiadomoĂÊ. NadĂwiadomoĂÊ to Umysï Boski w kaĝdym czïowieku i kró- lestwo doskonaïych idei. W niej tkwi „doskonaïy wzór” opisywa- ny przez Platona, Boski Projekt; poniewaĝ istnieje Boski Projekt dla kaĝdego czïowieka. „Masz swoje miejsce na ziemi, którego nie moĝe zajÈÊ nikt inny; misjÚ do wypeïnienia, której nie moĝe wypeïniÊ nikt inny”. – 8 – Gra W nadĂwiadomoĂci istnieje doskonaïy obraz Boskiego Pro- jektu. Zwykle w ĂwiadomoĂci pojawiajÈ siÚ jego przebïyski w postaci nieosiÈgalnego ideaïu — „czegoĂ, co jest zbyt piÚkne, aby byïo prawdziwe”. W rzeczywistoĂci jest to prawdziwe przeznaczenie czïowieka (lub cel jego ĝycia), którego przebïyski pochodzÈ od Nieskoñ- czonej Inteligencji tkwiÈcej w czïowieku. Jednak wielu ludzi nie zna swojego prawdziwego przezna- czenia i dÈĝy do celów, które nie dajÈ im poczucia speïnienia i których osiÈgniÚcie przynosi im jedynie poczucie poraĝki i niezadowolenia. Przykïad: Pewna kobieta przyszïa do mnie i poprosiïa o mo- dlitwÚ, aby wyszïa za pewnego mÚĝczyznÚ, w którym byïa bardzo zakochana. (Nazywaïa go A. B.). Odpowiedziaïam, ĝe to byïoby naruszeniem duchowego prawa, ale pomodlÚ siÚ, aby znalazïa wïaĂciwego mÚĝczyznÚ, który zostaï wybrany dla niej przez Boga i naleĝy do niej na mocy Boskiego prawa. Dodaïam: „JeĂli A. B. jest dla ciebie wïaĂciwym mÚĝczy- znÈ, nie moĝesz go straciÊ, a jeĂli nim nie jest, znajdziesz in- nego mÚĝczyznÚ”. CzÚsto widywaïa A. B., ale ich przyjaěñ nie rozwijaïa siÚ w poĝÈdanym przez niÈ kierunku. Pewnego dnia zadzwoniïa do mnie, mówiÈc: „Wiesz, w ostatnim tygodniu A. B. nie wydawaï mi siÚ juĝ taki wspaniaïy”. Odparïam: „Moĝe to nie on, lecz inny mÚĝczyzna zostaï ci przeznaczony przez Boga”. Niedïugo potem spotkaïa innego mÚĝczyznÚ, który od razu siÚ w niej zakochaï i powiedziaï, ĝe jest jego ideaïem. Mówiï jej wiele rzeczy, które zawsze pragnÚïa usïyszeÊ od A. B. „To byïo niesamowite”, stwierdziïa i wkrótce odwzajem- niïa jego miïoĂÊ i zupeïnie straciïa zainteresowanie A. B. Ta historia pokazuje prawo substytucji. NiewïaĂciwa idea zostaïa zastÈpiona wïaĂciwÈ, dlatego obyïo siÚ bez straty i wyrzeczeñ. Jezus Chrystus powiedziaï: „Szukajcie wpierw królestwa Boĝego, a wszystko inne bÚdzie wam dodane” i oĂwiadczyï, ĝe królestwo Boĝe jest w nas. To królestwo wïaĂciwych idei lub – 9 – ¿ycie to gra, czyli jak graÊ, by wygraÊ. Edycja dla kobiet Boskiego Wzoru. Jezus Chrystus nauczaï, ĝe sïowa odgrywajÈ kluczowÈ rolÚ w grze ĝycia. „Bo na podstawie sïów swoich bÚ- dziesz usprawiedliwiony i na podstawie sïów swoich bÚdziesz potÚpiony”. Wielu ludzi ĂciÈgnÚïo na siebie nieszczÚĂcie po- przez swoje puste sïowa. Przykïad: Pewna kobieta spytaïa mnie kiedyĂ, dlaczego ĝyje w biedzie i niedostatku. W przeszïoĂci miaïa dom i otaczaïy jÈ piÚkne rzeczy, lecz zmÚczona prowadzeniem domu czÚsto powtarzaïa: „Mam doĂÊ tych wszystkich rzeczy. Chciaïabym zamieszkaÊ w przyczepie”. Teraz mieszkam w przyczepie”, do- daïa. Ta kobieta sama wmówiïa sobie przyczepÚ. PodĂwiado- moĂÊ nie ma poczucia humoru i ludzie czÚsto przez ĝarty do- znajÈ nieprzyjemnych doĂwiadczeñ. Przykïad: Kobieta, która miaïa duĝo pieniÚdzy, czÚsto ĝarto- waïa, ĝe musi przygotowaÊ siÚ na ĝycie w przytuïku. Po kilku latach znalazïa siÚ w nÚdzy, gdyĝ tworzone przez niÈ obrazy niedostatku i ograniczeñ wpïynÚïy na jej podĂwiadomoĂÊ. Na szczÚĂcie to prawo dziaïa w obie strony i moĝna zamieniÊ nie- dostatek w obfitoĂÊ. Przykïad: Pewnego upalnego letniego dnia przyszïa do mnie kobieta, która chciaïa, abym pomogïa jej osiÈgnÈÊ dobrobyt. Byïa wyczerpana, przygnÚbiona i zniechÚcona. Powiedziaïa, ĝe ma przy sobie tylko osiem dolarów. Odparïam: „Dobrze. Po- bïogosïawimy te osiem dolarów i rozmnoĝymy je tak, jak Jezus Chrystus rozmnoĝyï chleb i ryby”, poniewaĝ On uczyï nas, ĝe kaĝdy ma moc bïogosïawienia i rozmnaĝania, uleczania i osiÈ- gania dobrobytu. Zapytaïa mnie: „Co mam dalej robiÊ?”. „Posïuchaj gïosu intuicji”, poradziïam jej. „Czy masz jakieĂ przeczucie, ĝeby coĂ zrobiÊ albo gdzieĂ pojechaÊ?”. Intuicja to nauka pïynÈca z wnÚ- trza duszy. To niezawodny przewodnik kobiety. Szerzej omówiÚ jej dziaïanie w nastÚpnym rozdziale. Kobieta odpowiedziaïa: „Nie wiem. Mam przeczucie, ĝeby wróciÊ do domu rodzinnego. Wystarczy mi pieniÚdzy na bilet lotniczy”. Jej dom znajdowaï siÚ w odlegïym mieĂcie i rozum – 10 – Gra podpowiadaï jej: „Zostañ w Nowym Jorku, znajdě pracÚ i za- rób trochÚ pieniÚdzy”. „A wiÚc wracaj do domu”, odparïam. „Nigdy nie lekcewaĝ przeczucia”. Wypowiedziaïam nastÚpu- jÈcÈ modlitwÚ w jej imieniu: „Nieskoñczony Duchu, obdarz _______ obfitoĂciÈ. Jest ona nieodpartym magnesem przyciÈ- gajÈcym wszystko, co jej siÚ naleĝy na mocy Boskiego Prawa”. Poleciïam jej takĝe ciÈgle odmawiaÊ tÚ modlitwÚ. Natychmiast wróciïa do domu. Pewnego dnia natknÚïa siÚ na starÈ przyja- cióïkÚ rodziny. DziÚki niej otrzymaïa w cudowny sposób kilka tysiÚcy dolarów. CzÚsto mówiïa mi potem: „Opowiedz lu- dziom o kobiecie, która przyszïa do ciebie z oĂmioma dolarami i przeczuciem”. Przed kaĝdÈ kobietÈ otwierajÈ siÚ nieograniczone zasoby, lecz moĝna uzyskaÊ do nich dostÚp tylko poprzez pragnienie, wiarÚ lub modlitwÚ. Jezus Chrystus wyraěnie zaznaczyï, ĝe to Ty musisz zrobiÊ pierwszy krok. „ProĂcie, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, koïaczcie, a otworzÈ wam”. (Mt 7,7) W PiĂmie ĂwiÚtym czytamy: „Rozkazujcie Mi co do dzieïa rÈk moich”. Nieskoñczona Inteligencja, Bóg, jest zawsze gotowa speïniÊ nasze najbïahsze i najwaĝniejsze ĝÈdania. Kaĝde pragnienie niewypowiedziane lub niewyraĝone jest ĝÈdaniem. CzÚsto dziwimy siÚ, kiedy nasze ĝyczenie zostaje nagle speïnione. Przykïad: Przed ¥wiÚtami Wielkanocnymi widziaïam w oknach kwiaciarni wiele piÚknych drzewek róĝanych. Chcia- ïam dostaÊ takie drzewko i przez chwilÚ zobaczyïam je oczami wyobraěni, w drzwiach mojego domu. Nadeszïa Wielkanoc, a wraz z niÈ piÚkne drzewko róĝane. NastÚpnego dnia podziÚ- kowaïam za nie mojej przyjacióïce i powiedziaïam jej, ĝe speï- niïa moje marzenie. Odpowiedziaïa: „Nie wysyïaïam ci drzewka róĝanego. Wy- sïaïam ci lilie!”. Kwiaciarka pomyliïa zamówienia i wysïaïa mi drzewko róĝane tylko dlatego, ĝe uruchomiïam prawo duchowe i musiaïam dostaÊ drzewko róĝane. – 11 – ¿ycie to gra, czyli jak graÊ, by wygraÊ. Edycja dla kobiet Jedynie lÚk i wÈtpliwoĂci uniemoĝliwiajÈ kobiecie osiÈgniÚcie najwyĝszych ideaïów i speïnienie kaĝdego sïusznego pragnie- nia jej serca. Kiedy kobieta pragnie czegoĂ bez zamartwiania siÚ, jej kaĝde pragnienie zostaje natychmiast urzeczywistnione. W nastÚpnym rozdziale bardziej szczegóïowo wyjaĂniÚ naukowÈ przyczynÚ tego fenomenu i przedstawiÚ sposoby usuniÚcia lÚku ze ĂwiadomoĂci. Twoi jedyni wrogowie to lÚk przed niedostat- kiem, lÚk przed stratÈ i poczucie niepewnoĂci w jakiejĂ sferze ĝycia. Jezus Chrystus pytaï: „Czemu bojaěliwi jesteĂcie, maïej wiary?” (Mt 8,26). Musimy zastÈpiÊ lÚk wiarÈ, poniewaĝ lÚk jest odwróceniem wiary; to wiara w zïo zamiast dobro. Celem gry ĝycia jest wyraěne zobaczenie dobra i usuniÚcie z umysïu jakichkolwiek obrazów zïa. Naleĝy to zrobiÊ, wpïy- wajÈc na podĂwiadomoĂÊ wizjami dobra. Pewna bïyskotliwa kobieta, która osiÈgnÚïa ogromny sukces, powiedziaïa mi, ĝe w jednej chwili zupeïnie wymazaïa lÚk ze swojej ĂwiadomoĂci po przeczytaniu napisu wiszÈcego na Ăcianie pokoju. Zobaczyïa zapisane wielkimi literami zdanie: „Po co siÚ zamartwiaÊ? To prawdopodobnie nigdy siÚ nie zdarzy”. Te sïowa trwale wryïy siÚ w jej podĂwiadomoĂÊ i teraz ta kobieta ĝywi silne przekonanie, ĝe tylko dobro moĝe pojawiÊ siÚ i urzeczywistniÊ w jej ĝyciu. W nastÚpnym rozdziale omówiÚ róĝne metody wpïywania na podĂwiadomoĂÊ. Peïni ona funkcjÚ wiernego sïugi kaĝdego czïowieka, lecz naleĝy wydawaÊ jej wïaĂciwe polecenia. Ko- bieta zawsze ma przy sobie cichego sïuchacza — swojÈ pod- ĂwiadomoĂÊ. Wszystkie sïowa i myĂli wywierajÈ wpïyw na podĂwiado- moĂÊ i zostajÈ urzeczywistnione w najdrobniejszych szczegóïach. Przypomina to piosenkarkÚ nagrywajÈcÈ piosenkÚ. Wszystkie nuty i tony jej gïosu zostajÈ zarejestrowane. Nawet jej kaszel i wahanie zostajÈ zarejestrowane. Usuñmy wiÚc z podĂwia- domoĂci wszystkie zïe zapisy, których nie chcemy dïuĝej prze- chowywaÊ, i stwórzmy w ich miejsce nowe i piÚkne. Z przekonaniem wypowiedz na gïos nastÚpujÈce sïowa: „Teraz wymazujÚ i usuwam z mojej podĂwiadomoĂci (tymi – 12 – Gra sïowami) wszystkie nieprawdziwe zapisy. RozpïywajÈ siÚ w ni- coĂÊ, poniewaĝ stanowiÈ wytwór mojej pustej wyobraěni. Teraz tworzÚ doskonaïe zapisy dziÚki Chrystusowi, który jest we mnie — zapisy Zdrowia, Bogactwa, MiïoĂci i Doskonaïego Samospeï- nienia”. To kwadrat ĝycia, uwieñczenie gry. W kolejnych rozdziaïach pokaĝÚ Ci, jak moĝesz zmieniÊ swoje ĝycie, zmieniajÈc swoje sïowa. Kaĝda kobieta, która nie zna mocy sïowa, jest zacofana. „¿ycie i ĂmierÊ sÈ w mocy jÚzyka”. (KsiÚga Przysïów 18,21) – 13 –
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Życie to gra, czyli jak grać, by wygrać. Edycja dla kobiet
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: