Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00390 007454 15345802 na godz. na dobę w sumie
 Śląskie Studia Polonistyczne  2018, nr 2 (12): Rozprawy i artykuły: Materialność nowoczesności. Archiwalia: Mowa na pogrzebie Zofii Lipskiej z Potockich - ebook/pdf
Śląskie Studia Polonistyczne 2018, nr 2 (12): Rozprawy i artykuły: Materialność nowoczesności. Archiwalia: Mowa na pogrzebie Zofii Lipskiej z Potockich - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 288
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 2353-0928 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> filologia polska
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Dział główny „Śląskich Studiów Polonistycznych” poświęcony został badaniu relacji między filozoficzną, literacką i artystyczną nowoczesnością a materialnością języka i medium. O Benjaminowskim doświadczeniu szoku pisze Grzegorz Marcinkowski. Kacper Bartczak omawia nowoczesną poezję amerykańską w perspektywie materialności języka, Anna Kałuża – nowoczesną sztukę odkrywającą materialność medium, a Jakub Kornhauser śledzi ewolucję obiektu jako materialnego nośnika ekspresji twórczej. Katarzyna Trzeciak opisuje przeobrażenia nowohuckich materialności, a Katarzyna Szopa rewiduje poglądy na feminizm Anny Świrszczyńskiej. Dezydery Barłowski komentuje poglądy Williama Burroughsa w perspektywie genderowej. W dziale Varia znajdziemy artykuły dotyczące m.in.: wyobraźniowych i artystycznych pokrewieństw Brunona Schulza i Tomasza Różyckiego, specyficznego estetyzmu Witolda Gombrowicza oraz dyskusji nad kształtem polskich badań literackich, toczących się w związku z powstaniem Historii literatury polskiej Feliksa Bentkowskiego. Oprócz tego w numerze dział archiwalia (w nim Mowa na pogrzeb Zofii Lipskiej z Potockich w opracowaniu Agnieszki Łatajskiej), omówienia i polemiki oraz kronika.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Śląskie Studia Polonistyczne 2018, nr 2 (12) Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2018 Rada Naukowa Przewodniczący: Marek Piechota (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Edward Balcerzan (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Małgorzata Czermińska (Uniwersytet Gdański) Maria Delaperrière (INALCO Paris) Adam Dziadek (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Michał Głowiński (IBL PAN) Jens Herlth (Universität Freiburg) Marian Kisiel (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Krzysztof Kłosiński (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Jarosław Ławski (Uniwersytet w Białymstoku) Jan Malicki (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Aleksander Nawarecki (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Leonard Neuger (Stockholms universitet) Ryszard Nycz (Uniwersytet Jagielloński) Józef Olejniczak (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Dariusz Pawelec (Uniwersytet Śląski w Katowicach) François Rosset (Université de Lausanne) Małgorzata Smorąg ‑Goldberg (Université Paris IV ‑Sorbonne) Jerzy Smulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Marek Tomaszewski (INALCO Paris) Danuta Ulicka (Uniwersytet Warszawski) Piotr Wilczek (Uniwersytet Warszawski) Zespół Redakcyjny Maria Barłowska, Marta Baron‑Milian (dział Omówienia i polemiki), Kamila Czaja, Piotr Gorliński‑Kucik (sekretarz redakcji, dział Archiwalia), Mariusz Jochemczyk, Anna Kałuża (zastępczyni redaktora naczelnego, dział Prezentacje), Ryszard Koziołek, Grzegorz Olszański, Danuta Opacka ‑Walasek, Magdalena Piotrowska‑Grot (dział Kronika), Katarzyna Szopa (dział Omówienia i polemiki), Krzysztof Uniłowski (redaktor naczelny, dział Varia) Redaktor naukowy materiałów w części Materialność nowoczesności Anna Kałuża Nazwiska recenzentów publikowane są raz do roku na stronie interneto‑ wej czasopisma Adres Redakcji plac Sejmu Śląskiego 1, 40‑032 Katowice Redakcja nie odsyła materiałów niezamówionych Oficjalna strona internetowa czasopisma: www.slaskiestudiapolonistyczne.us.edu.pl Publikacja jest dostępna w wersji internetowej: Central and Eastern European Online Library www . ceeol.com University of Silesia Press – Open Journal System www. journals.us.edu.pl Spis treści Rozprawy i artykuły  Materialność nowoczesności czesności formalne pole wielościowe materialności projekt równości kobiet Grzegorz Marcinkowski Doświadczenie szoku. Walter Benjamin i trauma nowo‑ Kacper Bartczak Od wiersza jako organizmu mówiącego po wiersz jako Katarzyna Trzeciak Poza formą miasta idealnego. Przeobrażenia nowohuckich Katarzyna Szopa Poetka rewolucji. Anna Świrszczyńska i socjalistyczny Dezydery Barłowski Anihilacja „dogmatu płci” jako droga do ostatecznej eman‑ cypacji „homosapa”, czyli gender według Williama Burroughsa Anna Kałuża Niewspółmierność. Transmedialne zbliżenia materii medium (Antoni Tàpies, Jean Dubuffet, Jeff Wall) Jakub Kornhauser Smart obiekty w kontekście artefaktów awangardy i neoawangardy Archiwalia Mowa na pogrzebie Zofii Lipskiej z Potockich. Edycja tekstu (opracowanie i edycja tekstu Agnieszka Łapajska) Omówienia i polemiki Katarzyna Trzeciak Materialistyczna krytyka literacka – niedokończony projekt [dot. J. North: Literary Criticism. A Concise Political History] Kamila Czaja Książka niewyrzucalna [dot. M. Wicha: Rzeczy, których nie wyrzuciłem] Kasper Pfeifer Wielka Wojna i męskość peryferii [dot. M. Szczepaniak: Habitus żołnierski w literaturze i kulturze polskiej w kontekście Wielkiej Wojny] Katarzyna Warmuz Genderfikacja. Czy miasta mają płeć? [dot. M. van den Berg: Gender in the Post-Fordist Urban. The Gender Revolution in Planning nad Public Policy] 9 25 41 59 81 97 119 137 167 181 195 207 3 Spis treści 221 247 267 279 285 Varia Helena Markowska Historia splątana. Przypadek Historii literatury polskiej Feliksa Bentkowskiego Anna Szumiec Wędrówki opolsko‑drohobyczańskie. Bestiarium Tomasza Różyckiego na tle prozy Brunona Schulza Krzysztof Uniłowski Dżentelmen i plebejusze. Słowo na otwarcie konferencji poświęconej twórczości Witolda Gombrowicza Kronika Sprawozdanie z sympozjum naukowego Ekshumacje – literatura dawna i współczesna (Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Filologicznego i Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 15–16 maja 2018) (Małgo- rzata Więzik) Sprawozdanie z Dnia Polonistów (Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 23 marca 2018 roku) (Anna Depta) Table of Contents Essays and Articles  Materiality and Modernity Trauma of Modernity as a Formal Multiplicity Field Nowa Huta Materiality Grzegorz Marcinkowski The Experience of Shock. Walter Benjamin and the Kacper Bartczak From the Poem as an Organism that Speaks to the Poem Katarzyna Trzeciak Beyond the Concept of the Ideal City. Transformations of Katarzyna Szopa The Poet of the Revolution. Anna Świrszczyńska and the Socialist Project of Gender Equality Dezydery Barłowski The Annihilation of the “Dogma of Sex” as the Way to the Final Emancipation of the “Homosap”, or Gender According to William Burroughs Anna Kałuża Incommensurability. Transmedial Rapprochement of Medium Matter (Antoni Tàpies, Jean Dubuffet, Jeff Wall) Jakub Kornhauser Smart Objects in the Context of Avant‑garde and Neo‑ ‑avant‑garde Artifacts Archival Materials Speech at the Funeral of Zofia Lipska née Potocki. Text edition (redacted and edited by Agnieszka Łapajska) Discussions and Polemics Katarzyna Trzeciak Materialistic Literary Criticism – an Unaccomplished Project [re: J. North: Literary Criticism. A Concise Political History] Kamila Czaja The Non‑Disposable Book [re: M. Wicha: Rzeczy, których nie wyrzuciłem] Kasper Pfeifer The Great War and the Masculinity of the Periphery [re: M. Szczepaniak: Habitus żołnierski w literaturze i kulturze polskiej w kontekście Wielkiej Wojny] Katarzyna Warmuz Genderfication. Do Cities Have Gender? [re: M. van den Berg: Gender in the Post-Fordist Urban. The Gender Revolution in Planning and Public Policy] 9 25 41 59 81 97 119 137 167 181 195 207 5 Table of Contents 221 247 267 279 285 Varia Helena Markowska Entangled History. The Case of Feliks Bentkowski’s Historia literatury polskiej [History of Polish Literature] Anna Szumiec Opole‑Drohobycz Wanderings. Bestiarium of Tomasz Różycki in the Context of Bruno Schulz’s Prose Krzysztof Uniłowski Gentleman and Plebeians. A Word for the Opening of a Conference Dedicated to the Work of Witold Gombrowicz Chronicles Report from the Academic Symposium Exhumations – Old and Modern Litera- ture (Doctoral Students’ Academic Group of the Faculty of Philology and Institute of Polish Literature of Ireneusz Opacki, Faculty of Philology, University of Silesia, Katowice, May 15–16, 2018) (Małgorzata Więzik) Report on Polish Philology Day (Institute of Polish Literature of Ireneusz Opacki, Faculty of Philology, University of Silesia in Katowice, 23 March 2018) (Anna Depta) anton_mitschke Fotografia na okładce © Redakcja i korekta Magdalena Starzyk Projekt okładki, projekt typograficzny i łamanie Tomasz Gut ISSN 2084-0772 (wersja drukowana) ISSN 2353-0928 (wersja elektroniczna) Copyright for this edition © by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Attribution – NonCommercial – NoDerivatives 4.0 International Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e‑mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Nakład publikacji: 70 + 35 egz. Liczba arkuszy drukarskich: 18,0. Liczba arkuszy wydawniczych: 20,0. Cena 28 zł (+ VAT). Publikację wydrukowano na papierze Sora Matt Arte 100 g / m2, dostępnym w ofercie firmy Panta. Do składu użyto kroju pisma Skolar (autorstwa Davida Březiny) oraz kroju Switzer EFN z oferty firmy Fonty.pl. Druk i oprawa: Volumina.pl Daniel Krzanowski, ul. Księcia Witolda 7–9, 71‑063 Szczecin.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Śląskie Studia Polonistyczne 2018, nr 2 (12): Rozprawy i artykuły: Materialność nowoczesności. Archiwalia: Mowa na pogrzebie Zofii Lipskiej z Potockich
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: