Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00411 010455 8363995 na godz. na dobę w sumie
Семантика труда в русско‑польском языковом сопоставлении (Semantyka pracy w aspekcie konfrontatywnym rosyjsko‑polskim) - ebook/pdf
Семантика труда в русско‑польском языковом сопоставлении (Semantyka pracy w aspekcie konfrontatywnym rosyjsko‑polskim) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2681-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> rosyjski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia wpisuje się w nurt studiów językoznawczych nad semantyką nazw wartości. Podjęto w niej próbę rekonstrukcji językowego obrazu pracy w dwóch pokrewnych językach słowiańskich – rosyjskim i polskim. Głównym założeniem monografii było przeniknięcie poprzez analizę semantyczną leksemów i frazeologizmów, wyekscerpowanych ze źródeł leksykograficznych (m.in. słowników objaśniających, frazeologicznych, mowy potocznej oraz slangu młodzieżowego), do sfery konceptów. Analiza ta miała na celu ukazanie, w jaki sposób praca postrzegana i interpretowana bywa przez Polaków i Rosjan, użytkowników zarówno języka ogólnego, jak i slangu młodzieżowego. Badanie materiału przeprowadzane było wielotorowo: nie tylko na bazie opozycji język rosyjski – język polski, ale również na bazie opozycji język ogólny – slang.

Monografia ma charakter interdyscyplinarny, czerpie z dorobku etnolingwistyki, lingwistyki kulturowej, lingwistyki kognitywnej i socjolingwistyki. Jest adresowana do filologów różnych specjalności, w szczególności językoznawców: rusycystów i polonistów. Uzyskane wyniki badań mogą znaleźć zastosowanie w praktyce akademickiej, przy opracowywaniu pomocy naukowych dla osób uczących się języka polskiego i rosyjskiego, przy tworzeniu słowników (jednojęzycznych, dwujęzycznych) oraz w procesie tłumaczenia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

C M Y CM MY CY CMY K Г а б р и е л а B и л ь к C e м а н т и к а т р у д а в р у с с к о - п о л ь с к о м я з ы к о в о м с о п о с т а в л е н и и Габриела Bильк Ceмантика труда в русско-польском языковом сопоставлении 2 8012-681-7 5 Семантика труда в русско ‑польском языковом сопоставлении Родителям NR 3402 Габриела Вильк Семантика труда в русско ‑польском языковом сопоставлении Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2015 Redaktor serii: Językoznawstwo Słowiańskie Henryk Fontański Recenzent Halina Chodurska Redaktor Oksana Małysa Projektant okładki Aleksandra Gaździcka Redaktor techniczny Małgorzata Pleśniar Korektor Alena Lenets Łamanie Marek Zagniński Copyright © 2015 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208 ‑6336 ISBN 978 ‑83 ‑8012‑680‑0 (wersja drukowana) ISBN 978 ‑83 ‑8012‑681‑7 (wersja elektroniczna) Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 ‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e ‑mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 14,0. Ark. wyd. 16,0. Papier offset. kl. III. 90g Cena 20 zł (+VAT) Druk i oprawa: EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, Spółka Jawna, ul. Brzeska 4, 87 ‑800 Włocławek Оглавление Введение Глава 1 Теоретические основы исследования 1.1. Aнтропоцентрический подход к языку 1.2. Истоки антропоцентризма в современной лингвистике 1.3. Основные лингвистические направления в рамках антропоцентрической парадигмы 1.4. Понятие языковая картина мира в российской и польской лингвистике 1.5. Концепт как единица языковой картины мира 1.5.1. Концепт vs. понятие 1.5.2. Дефиниции концепта и подходы к его исследованию 1.5.3. Типология концептов 1.5.4. Основные свойства концептов 1.5.5. Методы исследования концептов 1.6. Роль субстандартной лексики и фразеологии в исследовании языковой картины мира Глава 2 Лексические средства характеристики труда в русском и польском языках 2.1. Этимологический анализ слов труд, работа, trud, robota, praca 2.2. Дифференцирующие смысловые признаки слов труд, работа, trud, robota, praca 2.3. Синонимы слов труд, работа, trud, robota, praca 2.4. Антонимы слов труд, работа, trud, robota, praca 2.5. Наименования лиц по отношению к труду 2.5.1. Наименования лиц, работающих много и тяжело 2.5.2. Наименования лиц, работающих много и усердно 2.5.3. Наименования лиц, работающих медленно 2.5.4. Наименования лиц, работающих быстро 2.5.5. Наименования лиц, выполняющих работу небрежно 9 17 17 19 24 30 43 43 45 46 48 52 53 61 61 66 74 80 83 84 86 86 88 88 6 Оглавление 2.5.6. Наименования лиц, выполняющих работу доброкачественно 2.5.7. Наименования лиц, живущих или пользующихся чужим трудом 2.5.8. Наименования лиц ленивых, бездельничающих Глава 3 Фразеологические средства характеристики труда в русском и польском языках 3.1. Фразеосемантическая группа ‘выполнение тяжелой, изнурительной работы’ 3.2. Фразеосемантическая группа ‘большой объем работы’ 3.3. Фразеосемантическая группа ‘усердное выполнение работы’ 3.4. Фразеосемантическая группа ‘быстрое выполнение работы’ 3.5. Фразеосемантическая группа ‘медленное выполнение работы’ 3.6. Фразеосемантическая группа ‘непрерывное выполнение работы’ 3.7. Фразеосемантическая группа ‘выполнение легкой работы’ 3.8. Фразеосемантическая группа ‘старательное выполнение работы’ 3.9. Фразеосемантическая группа ‘небрежное выполнение работы’ 3.10. Фразеосемантическая группа ‘отсутствие заработка’ 3.11. Фразеосемантическая группа ‘присвоение результатов чужого труда’ 3.12. Фразеосемантическая группа ‘выполнение ненужной, лишенной смыс‑ 3.13. Фразеосемантическая группа ‘отсутствие желания трудиться, пребыва‑ ла работы’ ние в праздности’ Глава 4 «Труд» в языковом сознании носителей современного русского и поль‑ ского субстандарта 4.1. Ненормативные наименования трудовой деятельности либо ее отсут‑ 4.2. Ненормативные наименования лиц по отношению к труду 4.2.1. Наименования лиц, работающих много и тяжело 4.2.2. Наименования лиц, выполняющих нудную и однообразную ствия работу 4.2.3. Наименования лиц, делающих что ‑либо быстро 4.2.4. Наименования лиц, выполняющих работу небрежно 4.2.5. Наименования лиц, живущих или пользующихся чужим трудом 4.2.6. Наименования лиц ленивых, бездельничающих 4.3. «Труд» в ненормативной фразеологии 4.3.1. Фразеосемантическая группа ‘выполнение тяжелой, изнуритель‑ ной работы’ 4.3.2. Фразеосемантическая группа ‘выполнение легкой работы’ 4.3.3. Фразеосемантическая группа ‘медленное выполнение работы’ 4.3.4. Фразеосемантическая группа ‘быстрое выполнение работы’ 4.3.5. Фразеосемантическая группа ‘небрежное выполнение работы’ 4.3.6. Фразеосемантическая группа ‘старательное выполнение работы’ 89 91 96 103 103 115 119 121 125 126 128 129 131 133 133 136 138 147 150 153 154 156 156 157 158 159 161 161 162 163 163 163 164 Оглавление труда’ смысла работы’ 4.3.7. Фразеосемантическая группа ‘зарабатывание денег’ 4.3.8. Фразеосемантическая группа ‘присвоение результатов чужого 4.3.9. Фразеосемантическая группа ‘выполнение ненужной, лишенной 4.3.10. Фразеосемантическая группа ‘отсутствие желания трудиться, пребывание в праздности’ Заключение Литература Приложения Streszczenie Summary 7 164 165 165 166 169 173 195 223 224 Введение Начиная со второй половины XX века отмечается все возрастающий интерес лингвистов к постижению тайн языкового сознания того или иного народа. Наше исследование вписывается в сложившуюся уже тра‑ дицию искать путем анализа языковых данных ключ к лучшему пони‑ манию особенностей восприятия, членения и оценки окружающей дей‑ ствительности представителями разных лингвокультур. Оно посвящено изучению семантики труда в двух близкородственных языках. Осново‑ полагающей для нашей работы является идея российских лингвистов З.Д. Поповой и И.А. Стернина входить «через анализ языковой семан‑ тики в сферу концептов»1. Похожую мысль высказал и польский языковед Е. Бартминьски: «ostatecznie jednak kiedy mówimy o JOS [językowym obrazie świata – Г.В.], zawsze chodzi o semantykę, tj. o zawarte w języku i leżące u jego podstaw sposoby konceptualizacji świata»2. Тема труда издавна интересовала человечество. Уже в Ветхом Завете мы можем прочитать: «Человек раждается на труд, птенцы же суповы высоко парят» (Иов 5:7)3 (вольный перевод: «Человек рожден для труда, а птица для полета»), «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым» (Прит. 6:6) или «Нерадивый в работе своей – брат расточителю» (Прит. 18:10). Согласно библейскому тексту, труд – это осо‑ знанная необходимость, а трудолюбие и лень являются одними из опре‑ деляющих качеств личности человека. Начиная с «Экономики» (греч. Oikonomikós) древнегреческого писателя и историка Ксенофонта, а также «Домостроя» на русской почве, по сей день особенности трудовой деятель‑ 1 З.Д. Попова, И.А. Стернин: Когнитивная лингвистика. Москва 2010, с. 27. 2 J. Bartmiński: Językowy obraz świata Polaków w okresie przemian. W: Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. T. 1. Red. S. Gajda. Opole 2000, c. 180. 3 Данное изречение приводится по Елизаветинской Библии. Дальше в работе библей‑ ские изречения цитируются по синодальному русскому переводу. 10 Введение ности широко обсуждаются в экономической литературе. Важность труда в жизни каждого из нас подтверждает и то, что в начале XX века немецкие ученые выделили даже отдельный тип человека – человека трудящегося, человека ‑строителя (homo faber), противопоставляемого человеку игра‑ ющему (homo ludens). Любопытно также заметить, что самое первое пред‑ ложение, записанное на польском языке, относилось к теме труда. «Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj», – так обратился Брукала к своей жене, молов‑ шей зерно на ручных жерновах. К исследованию труда неоднократно обращались российские и поль‑ ские ученые: философы (папа римский Иоанн Павел II, ксендз Ю. Тишнер, считаемый создателем польской философии труда С. Бжозовски, Е. Гал‑ ковски, а также виднейший представитель праксеологии Т. Котарбински), историки (В. Корч, Б. Лапис, Ч. Стшешевски), антропологи (А. Задрожин‑ ска), социологи (Л.А. Окольская). Они сосредоточивались, главным обра‑ зом, на описании смысла и достоинства человеческого труда. Тему труда не обошли вниманием и лингвисты. Ей был посвящен ряд публикаций российских исследователей, в частности Е.В. Ганапольской, А.В. Головановой, Т.В. Гонновой, М.А. Ереминой, Е.В. Маркеловой, Г.В. То‑ карева, О.Е. Черновой и польских – М. Бжозовской, Т. Гедз ‑Тополевской. Этой проблемой занимались также украинские, сербские и чешские язы‑ коведы: И.М. Мирошниченко, М. Стефанович и А. Христоу. Исследования велись, среди прочего, в следующих направлениях: – рассматривались средства вербализации стереотипов трудовой деятель‑ ности в русском языковом сознании посредством разных культурных кодов (Г.В. Токарев); – анализировались стереотипные представления о труде на материале русских народных говоров, напр., вологодских, говоров Карелии и соп‑ редельных областей, Русского Севера, Среднего Урала (М.А. Еремина); – описывались модификации понятия труд в разных типах дискурса: на материале газетных текстов, публиковавшихся в течение около семиде‑ сяти лет на страницах «Магнитогорского рабочего» (О.Е. Чернова), на материале польских религиозных и политических текстов 80 ‑х и 90 ‑х гг. ХХ в. (М. Бжозовска) и современных российских рекламных текстов (Т. Гедз ‑Тополевска); – приводились социокультурные характеристики концепта «труд» в рус‑ ском языке в зависимости от пола, возраста и образовательного ценза его носителя (Т.В. Гоннова); – предпринимались попытки описать на материале чешских народных песен, пословиц и современных анекдотов различия в способах восприя‑ тия труда женщинами и мужчинами (А. Христоу). Поскольку в мире все делится на противоположности, на черное и белое, как писал И. Губерман, «добро со злом природой смешаны, как Введение 11 тьма ночей со светом дней»4, так и труд неотделим от лени. Тема лени освящалась в ряде статей российских ученых, таких как А.В. Зеленин, В.И. Карасик, И.Б. Левонтина. А.В. Зеленин сосредоточил свое внимание на представлениях о русской лени в фольклоре, христианской религиозной традиции, литературе, В.И. Карасик – на лингвокультурной специфике обозначения лени в русском и английском языках. И.Б. Левонтина, в свою очередь, рассуждала о лени как ощущении, которое можно испытывать и телом, и душой, и умом, а также подняла вопрос, связанный с аксиоло‑ гической неопределенностью этого состояния. В польском языкознании, по нашим данным, до сих пор появилось мало публикаций, посвященных лени. Собственно говоря, эта тема затрагивается лишь в статьях Р. Дзви‑ гол, в которых прежде всего анализу подвергаются паремии. Вне всякого сомнения, труд составляет ядро языкового сознания и при‑ надлежит к ключевым концептам культуры. Именно выбором труда в ка‑ честве объекта нашего исследования объясняется его актуальность. При этом немаловажно и то, что семантика труда еще недостаточно изучена, особенно в польском языкознании. Актуальность работы определяется также ее включенностью в проблематику современной антропоцентри‑ ческой парадигмы, в рамках которой особую значимость приобрело изу‑ чение языковых данных в лингвокультурологическом либо когнитивном аспектах. Поэтому общетеоретической базой нашей работы послужили, прежде всего, постулаты лингвокультурологии и этнолингвистики (в част‑ ности люблинской школы, возглавляемой Е. Бартминьским), а также ког‑ нитивной лингвистики (с особенным учетом развивающихся в России таких направлений, как культурологическое, лингвокультурологическое, семантико ‑когнитивное). В русистике и полонистике немало уже сделано для решения вопросов, связанных с реконструкцией отдельных фрагмен‑ тов языковой картины мира. Однако и в этой области языкознания най‑ дутся еще «белые пятна» и «нехоженые тропы». При подборе материала мы решили не ограничивать себя единицами литературного языка. Важнейшим аргументом в пользу привлечения еди‑ ниц ненормативных, т.е. просторечной и сленговой (жаргонной, арготиче‑ ской) лексики и фразеологии, иногда также вульгарной, является то, что, независимо от того, соблюдает ли человек языковые нормы, он познает, оценивает окружающую его действительность и себя в ней, а в словах и выражениях, которыми он пользуется, так или иначе, отражено будет и отношение к труду. В последнее время мы имеем дело, с одной сто‑ роны, с возрастающим интересом лексикографов к славянскому субстан‑ дарту, о чем свидетельствует появление многочисленных словарей сленга 4 И. Губерман: Гарики на каждый день. Т. 2. http://www.lib.ru/GUBERMAN/gariki2.txt (дата обращения: 1.04.2013). 12 Введение (жаргона, арго), прежде всего в России. С другой стороны, и это следует подчеркнуть, изучению ненормативного материала, особенно в лингво‑ культурологическом ключе, уделяется значительно меньше внимания. Это явление еще мало изучено, хотя оно, несомненно, существенно. Все это также обусловливает актуальность данной работы. Научная новизна исследования состоит в том, что нами впервые была предпринята попытка проведения межъязыкового (русско ‑польского) и внутриязыкового (литературный язык – субстандарт) сопоставления лек‑ сических и фразеологических единиц, объективирующих концепт «труд». Цель исследования состояла в том, чтобы, во ‑первых, на основе ана‑ лиза семантики лексических и фразеологических единиц, характеризую‑ щих трудовую деятельность, воссоздать соответствующий фрагмент язы‑ ковой картины мира. Здесь сразу необходимо обратить внимание на то, что мы попытаемся представить отрывок языковой действительности, на‑ шедший свое отражение в словарях, поэтому в определенной степени он может отличаться от того, как труд воспринимается средним носителем языка. Во ‑вторых, данная работа направлена на выявление культурно‑ ‑универсальных и национально ‑специфических особенностей осмысления труда представителями русской и польской языковых картин мира. В соответствии с поставленной целью в работе формулируется и реша‑ ется ряд частных задач: – освещение теоретических вопросов, связанных с определением терми‑ нов языковая картина мира, концепт, разговорная речь, просторечие, арго, жаргон, сленг; – проведение этимологического анализа ключевых слов ‑репрезентантов – выявление и классификация фразеологических средств репрезентации концепта «труд». Материалом для исследования послужили лексические и фразеологи‑ ческие единицы, извлеченные методом сплошной выборки из 66 лекси‑ кографических источников: из толковых и одно ‑ и двуязычных фразео‑ логических словарей, словарей синонимов, антонимов, разговорной речи, общего и молодежного сленга (жаргона, арго), вышедших прежде всего в последнее десятилетие. Материальную базу составили 673 единицы рус‑ ского языка и 477 единиц польского, из которых было проанализировано в работе 600 и 425. Вслед за польским лингвистом В. Хлебдой, считавшим, что «im więcej słowników podda się takiej próbie [rekonstrukcji JOS – Г.В.] … im bardziej będą – построение синонимических рядов, репрезентирующих интересующий – выделение антонимических пар к ключевым словам ‑репрезентантам концепта «труд»; нас концепт; концепта; Введение 13 te słowniki zróżnicowane koncepcyjnie, tym wyłaniająca się z nich wypadkowa będzie bardziej wiarygodna»5, мы также исходим из предпосылки, что чем больше словарных статей будет подвергнуто анализу, тем более полное представление о трудовой деятельности мы получим. Материалы литературного польского и русского языков в основном со‑ относимы с незначительной тенденцией увеличения количества единиц в русском языке. Вместе с тем необходимо оговорить некоторую количе‑ ственную диспропорцию в материалах ненормативного русского и поль‑ ского языков. Причину этого следовало бы, прежде всего, искать в раз‑ ной степени фиксации такой лексики и фразеологии русскими и поль‑ скими словарями. В России, по сравнению с Польшей, было издано намного больше словарей сленга (жаргона, арго), к тому же более объ‑ емных. К примеру, Большой словарь русского жаргона В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной содержит 32000 слов и выражений, Большой словарь молодежного сленга С.И. Левиковой – 13000, Толковый словарь русского сленга В.С. Елистратова – 12000 и т.д. В Słownik slangu młodzieżowego М. Чешевского вошло 7000 слов и выражений, а в Słownik slangu studentów Uniwersytetu Gdańskiego под редакцией М. Видавского лишь 2500. Еще одной причиной является также и то, что российские и польские линг‑ висты по ‑разному подходят к понятию языковой нормы. Так, например, в Słownik polszczyzny potocznej М. Чешевского включены слова из студен‑ ческого, школьного, компьютерного жаргона, из жаргона наркоманов, соз‑ дателей граффити, музыкантов, спортсменов и др. Материал, извлеченный из Słownika slangu młodzieżowego М. Чешевского, полностью нашел свое отражение в Słowniku mowy potocznej (53 из 53 единиц, характеризующих трудовую деятельность). Стоит также заметить, что ненормативные фразеологические единицы в обоих языках чаще всего сопровождают толкование отдельных лексем. Исключением являются словарь ‑справочник Новая русская фразеология В.М. Мокиенко (который фиксирует состояние не такой уж новой русской фразеологии, т.е. 50–90 ‑х гг. XX в.), Польско ‑русский фразеологический словарь молодежного сленга Е. Невзоровой ‑Кмеч, полностью посвященные фразеологизмам (по 4000 единиц в каждом из них), а также Большой сло‑ варь молодежного сленга С.И. Левиковой, в котором фразеологическим вы‑ ражениям и устойчивым словосочетаниям отводится отдельная, содержа‑ щая около 3000 единиц часть словаря. Интересующие нас ненормативные фразеологические единицы помещены также в Словаре ‑тезаурусе совре‑ менной русской идиоматики под редакцией А.Н. Баранова и Д.О. Добро‑ 5 W. Chlebda: W poszukiwaniu językowo ‑kulturowego obrazu świata Słowian. W: Etnolingwistyka a leksykografia. Tom poświęcony Profesorowi Jerzemu Bartmińskiemu. Red. W. Chlebda. Opole 2010, c. 15. 14 Введение вольского. Поскольку, по замыслу авторов, этот словарь фиксирует состоя‑ ние русской фразеологии конца XX – начала XXI вв., в него, помимо фра‑ зеологизмов литературного русского языка, включены и жаргонная идио‑ матика, и русский мат. Значение некоторых лексем и фразеологизмов, отобранных из традици‑ онных словарей, уточнялось по электронным словарям сленга, таким как Slanger.ru – Словарь молодежного, компьютерного и другого сленга и жар‑ гона, Teenslang.su – Словарь молодежного сленга, Miejski słownik slangu i mowy potocznej. Благодаря этому одновременно расширялся базовый спи‑ сок единиц синонимами, дублетами, не учтенных в печатных изданиях и зафиксированными другими авторами, в частности, не филологами. Для решения поставленных задач были применены следующие ме‑ тоды: – метод этимологического анализа, который дал возможность изучить концепт в диахронии и вывести механизм его развития и формирова‑ ния; – метод компонентного анализа, который использовался при анализе се‑ мантики всех единиц исследования; – метод концептуального анализа, который был направлен на выявление способов вербализации трудовой деятельности в русском и польском языках; – сопоставительный метод, который привлекался для обнаружения общих и различных черт русского и польского языкового сознания в области отношения к труду. Сочетание различных методов анализа позволило разносторонне и от‑ носительно полно охарактеризовать особенности восприятия трудовой дея‑ тельности в языковом сознании русских и поляков. Монография состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы, списка сокращений и 3 приложений. Первая глава является теоретическим обоснованием настоящего иссле‑ дования. Она состоит из шести разделов. Первый раздел, который носит заглавие Антропоцентрический подход в современной лингвистике, по‑ священ проблемам изучения главенствующей роли человеческого фено‑ мена в лингвистических исследованиях. Второй, Истоки антропоцен‑ тризма в современной лингвистике, отсылает к основным постулатам известных ученых: И.Г. Гердера, В. фон Гумбольдта, Л. Вайсгербера, Э. Сепира и Б. Уорфа. В третьем разделе внимание уделено основным направлениям антропоцентрической парадигмы – лингвокультурологии, этнолингвистике и когнитивной лингвистике. В нем сопоставляется не‑ сколько определений указанных направлений, предложенных разными ав‑ торами. В четвертом разделе рассматривается и конкретизируется понятие языковой картины мира в российской и польской лингвистике, а в пятом Введение 15 исследуется понятие концепта как ее базовой единицы. Здесь излагаются различные подходы к концепту, а также описываются его основные свой‑ ства. Шестой раздел, Роль субстандартной лексики и фразеологии в ис‑ следовании языковой картины мира, является подтверждением того, что тот или иной фрагмент языковой действительности можно исследовать на всех уровнях функционирования языка и культуры. В нем рассматрива‑ ются существующие в научной литературе точки зрения на проблему раз‑ граничения разговорной речи, просторечия, сленга, жаргона и арго. Во второй главе, Лексические средства характеристики труда в рус‑ ском и польском языках, состоящей из пяти разделов, анализу подверга‑ ются лексемы, отражающие специфику концептуализации трудовой дея‑ тельности в языковом сознании русских и поляков: две лексемы русского языка труд и работа, а также три лексемы польского – praca, robota и trud. Здесь приводятся дифференцирующие смысловые признаки названных слов, которые в дальнейшем составляют базу для сравнения двух близ‑ кородственных языков в лингвокультурологическом аспекте. Кроме того, выстраиваются синонимические ряды ключевых слов ‑репрезентантов кон‑ цепта «труд» и представляются их антонимы. Детально анализируются также наименования лиц по отношению к труду. В третьей главе, озаглавленной Фразеологические средства характе‑ ристики труда в русском и польском языках, предпринимается попытка распределения всего многообразия фразеологического материала по се‑ мантическим группам. В тринадцати разделах проводится обстоятельный анализ фразеологических единиц в зависимости от того, какой признак трудовой деятельности в них актуализируется. В отличие от нормативного материала, ненормативная лексика и фра‑ зеология описываются в одной главе – Труд в языковом сознании носи‑ телей современного русского и польского субстандарта. Она состоит из трех разделов, в которых соответственно рассматриваются общие наиме‑ нования трудовой деятельности либо ее отсутствия, наименования лиц по отношению к труду и фразеологические единицы, характеризующие тру‑ довую деятельность. Сопоставляется репрезентация концепта «труд» сред‑ ствами субстандарта и литературного языка. В заключении подводятся основные итоги исследования и намечаются перспективы дальнейшей разработки его положений. Содержание данной работы дополнено 3 приложениями, в которых нашел свое отражение весь собранный нами русский и польский языко‑ вой материал. Приложение 1 содержит литературные, просторечные и сленговые наи‑ менования трудовой деятельности (синонимы, антонимы). В приложении 2 представлен список всех лексических наименований лиц в их отношении к труду, а в приложении 3 дан перечень фразеологического материала. Gabriela Wilk Semantyka pracy w aspekcie konfrontatywnym rosyjsko ‑polskim St reszczenie Niniejsza monografia wpisuje się w nurt studiów językoznawczych nad semantyką nazw wartości. Podjęto w niej próbę rekonstrukcji językowego obrazu pracy w dwóch pokrewnych językach słowiańskich – rosyjskim i polskim. Głównym założeniem monografii było przeniknięcie poprzez analizę semantyczną leksemów i frazeologizmów do sfery konceptów. Analiza ta miała na celu ukazanie, w jaki sposób praca postrzegana i interpretowana bywa przez Polaków i Rosjan, użytkowników zarówno języka ogólnego, jak i slangu młodzieżowego. Badanie materiału przeprowadzane było wielotorowo: nie tylko na bazie opozycji język rosyjski – język polski, ale również na bazie opozycji język ogólny – slang. Wybór przedmiotu badań został podyktowany faktem, że praca odgrywa szczególną rolę w świadomości językowej każdego człowieka, bez względu na to, jakim językiem się on posługuje. Zalicza się ją do kluczowych i uniwersalnych pojęć kultury, a stosunek do pracy umożliwia formułowanie sądów wartościujących postawy życiowe człowieka. Monografia ma charakter interdyscyplinarny. Jej założenia teoretyczne i metodologiczne nawiązują do rozwijającej się intensywnie w ostatnich latach etnolingwistyki, lingwistyki kulturowej, lingwistyki kognitywnej i socjolingwistyki. Źródło materiału badawczego stanowiły opracowania leksykograficzne: słowniki objaśniające, frazeologiczne, słowniki synonimów, antonimów, mowy potocznej oraz slangu młodzieżowego (66 pozycji). Materiał ekscerpowany był ze słowników zróżnicowanych koncepcyjnie, aby wnioski wyciągnięte z jego analizy miały jak najbardziej wiarygodny charakter. Niniejsza publikacja wnosi wkład w rozwój antropocentrycznych dyscyplin naukowych. Uzyskane wyniki badań mogą znaleźć zastosowanie w praktyce akademickiej, przy opracowywaniu pomocy naukowych dla osób uczących się języka polskiego i rosyjskiego (rodzimych użytkowników języka, jak również tych, dla których dany język jest językiem obcym), przy tworzeniu słowników (jednojęzycznych, dwujęzycznych) oraz w procesie tłumaczenia. Gabriela Wilk The semantics of work in Russian‑Polish confrontative aspect Sum mar y The present monograph is representative of the trend of linguistic research concerning the semantics of the names of values. An attempt is made to reconstruct the linguistic picture of work in two related Slavic languages – Russian and Polish. The main purpose of the monograph was to penetrate into the sphere of concepts by way of a semantic analysis of lexemes and phraseologisms. The aim of the analysis was to present in what ways work is perceived and interpreted by Polish and Russian native speakers of both general language and a youth slang. The study of the material was conducted in many ways: not only on the basis of the opposition between the Russian and the Polish language but also on the basis of the opposition between the general language and slang. The choice of the object of research was determined by the fact that work plays a special role in the language awareness of every human being, no matter what language s/he uses. Work is considered a key and universal concept of culture, and the attitude to it enables us to formulate evaluative statements about various outlooks on life. The monograph has an interdisciplinary nature. Its theoretical and methodological premises refer to disciplines which have flourished in recent years: ethnolinguistics, cultural linguistics, cognitive linguistics and sociolinguistics. The source of the research material was constituted by lexicographical works: explanatory dictionaries, idiom dictionaries, dictionaries of synonyms and antonyms, dictionaries of colloquial speech and youth slang (66 bibliographical items). The material was excerpted from dictionaries representing various conceptual perspectives in order to render the results of the analysis of this material as much reliable as possible. The present work contributes to the development of anthropocentric scholarly disciplines. Research findings can be applied in academic practice, in creating teaching materials for learners of Polish and Russian (both native speakers and for foreign language learners), compiling monolingual and bilingual dictionaries and in translation. C M Y CM MY CY CMY K Г а б р и е л а B и л ь к C e м а н т и к а т р у д а в р у с с к о - п о л ь с к о м я з ы к о в о м с о п о с т а в л е н и и Габриела Bильк Ceмантика труда в русско-польском языковом сопоставлении 2 8012-681-7 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Семантика труда в русско‑польском языковом сопоставлении (Semantyka pracy w aspekcie konfrontatywnym rosyjsko‑polskim)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: