Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00288 004931 12750616 na godz. na dobę w sumie
„Narracje o Zagładzie” 2017, nr 3: Zwierzęta/Zagłada - ebook/pdf
„Narracje o Zagładzie” 2017, nr 3: Zwierzęta/Zagłada - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 464
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 2451-2133 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Dominantą tematyczną nowego numeru „Narracji o Zagładzie” jest kwestia relacji studiów nad Zagładą ze studiami nad zwierzętami – tym zagadnieniom poświęcony został zbiór artykułów: Barbary Czarneckiej, Katarzyny Ebigg, Magdaleny Kokoszki, Bartłomieja Krupy, Mirosława Loby, Darii Nowickiej, Kingi Piotrowiak-Junkiert, Beaty Przymuszały, Lucyny Sadzikowskiej, Patryka Szaja, Marty Tomczok, Moniki Żółkoś. Autorzy i autorki wieloaspektowo odnoszą się do możliwości, jakie stwarza przyjęcie perspektywy nieantropocentrycznej w badaniach humanistycznych, podejmują między innymi problem kontrowersyjnego porównania sytuacji zwierząt w hodowlach przemysłowych do obozów Zagłady i na powrót niuansują sens tej zleksykalizowanej analogii; dalej szeroko analizują charakterystyczne dla antroponormatywnego języka przemocy pejoratywnie nacechowane animalizacje, rozmaicie reinterpretowane w narracjach literackich; wreszcie wydobywają różnorakie strategie przedstawiania zwierzęcych bohaterów uwikłanych w opowieści o losach Żydów lub przeżywających własną wojenną historię.

Ważnym kontekstem dla tych rozpoznań są opublikowane na naszych łamach, ukazujące się po raz pierwszy po polsku fragmenty prekursorskiej rozprawy Edgara Kupfer-Koberwitza Bracia zwierzęta. Rozważania o etycznym życiu (w przekładzie i z komentarzem Katarzyny Kończal), napisanej w czasie uwięzienia autora w obozie w Dachau. Ponadto Czytelnik może zapoznać się z nieznanym wcześniej w Polsce opowiadaniem Primo Leviego pt. Mnemagogia (1946) (w tłumaczeniu Pawła Wolskiego) i przełożonym przez Monikę Żółkoś artykułem amerykańskiej badaczki Kitty Millet Cezura, ciągłość i mit. Implikacje łączenia Holokaustu z historią niemieckiego kolonializmu. Bieżący numer „Narracji o Zagładzie” przynosi również przekrojowe studium Andrzeja Juchniewicza poświęcone przekształceniom formy kołysanki w utworach poetyckich powstałych w czasie Zagłady oraz szkice Karoliny Koprowskiej o konceptualizacjach zemsty w wierszu Wej dir Jicchoka Kacenelsona i Anity Jasińskiej o dzienniku Rutki Laskier, który autorka bada, uwzględniając materialność zapisków. Szczególną dokumentalną wartość mają dwa artykuły: Hanny Gosk – o jej kwerendzie w domowym archiwum Leo Lipskiego, której efektem jest edycja tomu Paryż ze złota…; z kolei Michał Wachuła pisze o podobozie pracy przymusowej mieszczącym się przy krakowskiej Fabryce Kabli.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Narracje o Zagładzie Numer 3 Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2017 Rada Naukowa Przewodniczący: Marian Kisiel (Uniwersytet Śląski) Członkowie: Ewa Domańska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Adam Dziadek (Uniwersytet Śląski), Michał Głowiński (IBL PAN), Ewa Graczyk (Uniwersytet Gdański), Krzysztof Kłosiński (Uniwersytet Śląski), Katarzyna Kuczyńska-Koschany (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Jacek Leociak (IBL PAN), Fabio Levi (Università degli Studi di Torino; Centro Internazionale di Studi Primo Levi), Jerzy Madejski (Uniwersytet Szczeciński), Piotr Mitzner (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Arkadiusz Morawiec (Uniwersytet Łódzki), Leonard Neuger (Uniwersytet Sztokholmski), Eugenia Prokop-Janiec (Uniwersytet Jagielloński), Paweł Rodak (Uniwersytet Warszawski), Dawn M. Skorczewski (Brandeis University) Recenzenci w roku 2016 prof. Renata Makarska (Johannes Gutenberg Universität Mainz), dr hab. Dariusz Nowacki (Uniwersytet Śląski), prof. dr hab. Barbara Sienkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), dr hab. Radosław Sioma (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski (Uniwersytet Śląski), dr hab. Marcin Wołk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz (Uniwersytet Warszawski) Redakcja Marta Tomczok (redaktor naczelna), Ewa Bartos (sekretarz redakcji) Członkowie redakcji: Bartosz Dąbrowski (Uniwersytet Gdański), Anita Jarzyna (Uniwersytet Łódzki), Bartłomiej Krupa (IBL PAN), Piotr Krupiński (Uniwersytet Szczeciński), Maciej Tramer (Uniwersytet Śląski), Piotr Weiser (Uniwersytet Jagielloński), Paweł Wolski (Uniwersytet Szczeciński) Redaktorzy numeru: Anita Jarzyna (Uniwersytet Łódzki), Piotr Krupiński (Uniwersytet Szczeciński) Adres Redakcji pl. Sejmu Śląskiego 1 40-032 Katowice e-mail: martacuber@interia.pl Publikacja jest dostępna w wersji internetowej: Baza Czasopism Humanistycznych i Społecznych www.bazhum.pl Central and Eastern European Online Library www.ceeol.com Spis treści Poza imaginarium. O miejscu zwierząt w narracjach o Zagładzie i Zagłady w narracjach o zwierzętach (Anita Jarzyna) / 7 Zwierzęta/Zagłada „Słowo »Żyd« było niewymawialne”. O mikrologii roślin i zwierząt jako perspektywie dla badań Zagłady. Z  Aleksandrem Nawareckim rozmawiają Marta Tomczok i  Beata Mytych -Forajter / 21 Mirosław Loba Zagłada, ofiara i zwierzęta w myśli Elisabeth de Fontenay Monika Żółkoś Insektosemityzm / 51 Barbara Czarnecka „Inwentarz nędzy ludzkiej”. Wszy w narracjach lagrowych / 42 / 66 Magdalena Kokoszka Gzy żelazne i  -Jasnorzewskiej ludzkie owady. „Entomologia” wojenna Marii Pawlikowskiej- / 87 Marta Tomczok Czajka (nad)zwyczajna. Perspektywa ekokrytyczna w  narracjach o  Zagładzie Izabeli Czajki Stachowicz Patryk Szaj / 103 Niepokoje. Tadeusz Różewicz wobec tzw. zwierząt hodowlanych / 121 Bartłomiej Krupa Relacja człowiek – pies w opowiadaniach Idy Fink / 139 Katarzyna Ebbig Monolog psa zaplątanego w dzieje. O nie -ludzkich narracjach wojennych / 161 4 Spis treści Lucyna Sadzikowska „Zwrot ku zwierzętom” w prozie Gustawa Morcinka. Rekonesans / 172 Beata Przymuszała O nieludzkim „ludzkim” i „niezwierzęcym” zwierzęcym zachowaniu: z lektury wiersza Ludzie i hieny Frydzi Kiwatz / 189 Kinga Piotrowiak -Junkiert Zwierzęce idylle. O Razglednicach Miklósa Radnótiego / 200 Daria Nowicka Zasypia ryba. Autobiograficzne i zwierzęce niepokojenia w malarstwie Andrzeja Wrób- lewskiego / 217 Przekłady Edgar Kupfer -Koberwitz Bracia zwierzęta. Rozważania o etycznym życiu (wybrane fragmenty) (wybór i tłuma- czenie Katarzyna Kończal) / 235 Kitty Millet Cezura, ciągłość i mit. Implikacje łączenia Holokaustu z historią niemieckiego kolonia- lizmu (tłumaczenie Monika Żółkoś) / 243 Primo Levi Mnemagogia (1946) (tłumaczenie Paweł Wolski) / 262 Artykuły i rozprawy Andrzej Juchniewicz „Spieszczenie monstrualności”? Kołysanka w cieniu Zagłady / 271 Karolina Koprowska Biada ci, narodzie -morderco! Zemsta w wierszu Wej dir Jicchoka Kacenelsona / 298 Anita Jasińska Nieporadne jeszcze dźwięki. O materialności dziennika Rutki Laskier / 311 Dokumenty Hanna Gosk Walizka z bibułkami. Edycja Paryża ze złota… Leo Lipskiego / 337 Spis treści 5 Michał Wachuła / 345 Refleksja o statusie miejsca -po -obozie na przykładzie krakowskiej Fabryki Kabli w per- spektywie relacji Joanny Ringel „Rutka jest niebezpieczna”. O nowo powstającej powieści inspirowanej losami będziń- skiej Żydówki z Profesorem Zbigniewem Białasem rozmawia Anita Jasińska „Oni szli do lasu, po prostu do lasu…”. Zagłada Żydów w KL Auschwitz -Birkenau we wspomnieniach Aliny Dąbrowskiej (opracowała Lucyna Sadzikowska) / 366 / 361 Przeglądy i omówienia Anna Barcz Zwierzę figuratywne, figuralne czy retoryczne? Piotr Krupiński: „Dlaczego gęsi krzy- czały?”. Zwierzęta i Zagłada w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2016, ss. 356 / 377 Piotr Krupiński Zoosynteza, czyli mocny słaby podmiot. Anna Barcz: Realizm ekologiczny. Od ekokry- tyki do zookrytyki w  literaturze polskiej. Katowice, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, 2016, ss. 365 / 386 Anna Staroniewska -Wątróbska Zagłada ogrodu – ogród Zagłady? Antony Lishak: Stars: A Story of Friendship, Courage and Small, Precious Victories. [no place], Acorn Digital Press, 2014, pp. 279 / 393 Agnieszka Czyżak Emocje i konwencje – rzecz o narracjach ofiar Zagłady i ich dzieci. Beata Przymuszała: Smugi Zagłady. Emocjonalne i konwencjonalne aspekty tekstów ofiar i ich dzieci. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, ss. 369 / 404 Katarzyna Kuczyńska -Koschany Ściegi i  fastrygi. Mirosław Tryczyk: Miasta śmierci. Sąsiedzkie pogromy Żydów. War- szawa, Wydawnictwo RM, 2015, ss. 499 / 408 Agata Jankowska Kolonie terroru. Wolfgang Sofsky: Ustrój terroru: obóz koncentracyjny. Przeł. Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2016, ss. 383 / 416 Marcin Różański Tu mówi lager… Przeżywcy mają głos. Agnieszka Dauksza: Klub Auschwitz i inne kluby. Rwane opowieści przeżywców. Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2016, ss. 380 / 422 Andrzej Juchniewicz „Próba całości”. Sławomir Buryła: Wokół Zagłady. Szkice o  literaturze Holokaustu. Kraków, Towarzystwo Autorów i  Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2016, ss. 365 / 431 6 Spis treści Varia Zuzanna Pawlak, Jan Lodziński Pomiędzy otwartymi a  zamkniętymi drzwiami. Sprawozdanie z  międzynarodowego sympozjum „Cosmopolitism, Modernism Judaism” z udziałem Zygmunta Baumana, Sztokholm, 15 maja 2016 roku / 447 Noty o Autorach / 453 Redaktor: Agnieszka Plutecka Projektant okładki: Anna Krasnodębska -Okręglicka Korektor: Sabina Stencel Łamanie: Bogusław Chruściński Copyright © 2017 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 2450‑4424 (wersja drukowana) ISSN 2451‑2133 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 ‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e -mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Nakład: 70 + 35 egz. Ark. druk. 29,0. Ark. wyd. 35,5. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 34 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88 -100 Inowrocław
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

„Narracje o Zagładzie” 2017, nr 3: Zwierzęta/Zagłada
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: