Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00142 007260 12257813 na godz. na dobę w sumie
„Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2016. T. 16 - ebook/pdf
„Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2016. T. 16 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 282
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 2353-9860 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-21%), audiobook).

Za każdym razem, kiedy żegnamy się z jakimś paradygmatem, obszarem badawczym, warunkiem praktykowania antropologii czy w ogóle z historią, szybko okazuje się, że wraca to w innej, nowej formie i niekoniecznie jako farsa, jak powiedziałby klasyk myśli społecznej. Wraz z osławionym „końcem historii” Francisa Fukuyamy mieliśmy oto przejść do pozbawionego społecznych tarć społeczeństwa liberalnego, kształtowanego przez odniesienie do indywiduum, jako punktu wyjścia polityki i społecznego zarządzania. Choć polityka i ekonomia nadal są oparte na tym indywidualistycznym paradygmacie, to można dostrzec symptomy próby budowania wspólnotowości na nowo. Próby te dodatkowo są wzmacniane przez permanentny już kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2008 roku, czy trzaskający w szwach uniwersalizm europejski. Tutaj z punktu widzenia antropologa pojawia się pierwsza kwestia, a mianowicie: jak powiązać te globalne procesy z lokalnymi formami wytwarzania tożsamości czy wspólnotowości? Trudno doszukiwać się bezpośredniego oddziaływania transakcji finansowych dokonywanych tysiące kilometrów od Polski na swoistą wspólnotowość użytkowników ogródków działkowych i walki o ich utrzymanie. To, co łączy oba procesy, to wpisanie w globalne przemiany wzajemnego splotu ekonomii, kultury i ideologii, dla których punktem odniesienia jest „rentowność”. Pojawia się tutaj oczywiście problem zaangażowania antropologa w badania, a jest to problem nie tyle etyki badawczej, ile etyki badających, a więc tego, jaki zbiór wartości będą oni podzielać. Tak zwany zwrot zaangażowany w antropologii i badaniach etnograficznych został już w Polsce zasygnalizowany i coraz częściej traktuje się go jako podstawowy paradygmat. W niniejszej publikacji proponujemy przyjrzeć się tej zmianie między innymi od strony próby zaprzęgnięcia do badań etnograficznych praktyk artystycznych oraz animacyjnych. Takie analizy, uzupełnione o przegląd teorii dotyczących metodyki tego typu badań, stanowią próbę rozpoznania „stopnia zero” praktykowania antropologii.

 

Od Redakcji (fragment)

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

STUDIA ETNOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE Tom 16 S T U D A I E T N O L O G C Z N E I I A N T R O P O L O G C Z N E I . T o m 1 6 Więcej o czasopiśmie CENA 24 ZŁ (+ VAT) ISSN 1506-5790 STUDIA ETNOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE Tom 16 STUDIA ETNOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE Tom 16 pod redakcją Michała Rauszera i Grzegorza Studnickiego Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2016 redaktor naczelny Halina Rusek rada redakcyjna Zygmunt Kłodnicki – przewodniczący, Gabor Barna, Zuzana Beňušková, Irena Bukowska ‑Floreńska, Zenon Gajdzica, Iwona Kabzińska, Jan Kajfosz, Stepan Pavluk, Aleksander Posern‑Zieliński, Klaus Rot, Halina Rusek, Tadeusz Siwek, Rastislava Stoličná, Miroslav Válka, Jiří Woitsch sekretarz redakcji Magdalena Szalbot zespół recenzentów Jan Adamowski, Joanna Bar, Władysław Baranowski, Klára Brožovičová, Anna Weronika Brzezińska, Wojciech Dohnal, Dušan Drljača, Łukasz Fyderek, Róża Godula‑Węcławowicz, Weronika Grozdew‑Kołacińska, Marek Haltof, Renata Hołda, Arkadiusz Jełowicki, Ryszard Kantor, Grażyna E. Karpińska, Krystyna Kossakowska‑Jarosz, Eva Krekovičova, Monika Kujawska, Jiří Langer, Urszula Lehr, Ladislav Lenovský, Silvia Letavajová, Łukasz Łuczaj, Anna Malewska‑Szałygin, Tomasz Michalewski, Lech Mróz, Wojciech Olszewski, Grzegorz Pełczyński, Michał Rauszer, Aniela Różańska, Michael Siemon, Teresa Smolińska, Łukasz Smoluch, Anna Szyfer, Ryszard Vorbrich, Marta Wójcicka redakcja Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej e‑mail: seia@us.edu.pl www: seia.us.edu.pl ul. Bielska 62, 43‑400 Cieszyn, tel.: (+48) 33 854 6150, fax: (+48) 33 854 6101 Publikacja jest dostępna także w wersji internetowej: Central and Eastern European Online Library www.ceeol.com Spis rzeczy Od Redakcji (Michał Rauszer, Grzegorz Studnicki) . . . . . . . . . 9 ARTYKUŁY Folklor: praktyki wytwarzania i nośniki wspólnoty Joseph Grim Feinberg: Kto się boi wielkiego, złego folku? . . . . . . 15 Santana Murawska: Paranoja a technologia. O teorii spiskowej w kontekście technofobii i postępu technologicznego . . . . . . . . . 33 Elżbieta Durys: Układy, znajomości, „haki”. Paranoja spiskowa w polskim kinie współczesnym . . . . . . . . . . . . . . . 44 Katarzyna Szkaradnik: Sporny charakter Zaolzia w świetle Dziennika Józefa Pilcha oraz innych wybranych narracji autobiograficznych . . . 55 Karel Altman: „Politika 4. cenové skupiny“. K problematice současných politických klišé a stereotypů . . . . . . . . . . . . 70 Antropologia w praktyce – praktyki antropologii Mateusz Sikora: W kierunku praktycznego wymiaru antropologii . . . 85 Anna Szczeblewska: Działka i kooperatywa. Dwie przestrzenie oporu . . 101 Michał Żerkowski: Zagłada „Domu Wasiaków”. Praktyka teorii etnopsy­ choanalitycznej . . . . . . . . . . . . . . . . 135 6 Spis rzeczy Maja Dobiasz-Krysiak: Jak projektować etnoanimacyjne badania w  działa­ niu. Dobra praktyka i suwak animacyjny 160 Ewa Rossal: Etnografia twórcza. O budowaniu warsztatu metodologiczne­ go łączącego badania etnograficzne z  praktykami ze sztuki współ­ czesnej 172 Marta Kowalska: Festiwal a miasto. Przykład Edynburga 188 Manuela Marsal Cabitango, Victoria Kamasa: Kuduro – taniec młodego pokole­ nia Angoli. Charakterystyka zjawiska 201 Anna Drożdż: Poza marginesem. Pamięć i reprezentacje przeszłości w ma­ teriałach źródłowych Polskiego atlasu etnograficznego 215 Karolina Kania: Działalność turystyczna w czasach kolonialnych i postko­ lonialnych w Nowej Kaledonii. Tradycyjne wartości wobec rozwoju turystyki 238 SPRAWOZDANIA I RECENZJE Odczytywanie miasta. Notatki i  wspomnienia z  konferencji (Grzegorz Błahut) 257 Sprawozdanie z  działalności Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludo­ znawczego w Cieszynie za lata 2010–2016 (Edyta Diakowska-Kohut) 260 Recenzja: Časové a  prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě (Czasowe i  przestrzenne uwarunkowania tradycyjnej kul­ tury ludowej na Morawach). Red. Roman Doušek, Daniel Drapala (Anna Drożdż) 263 Recenzja: Léčení a léčitelství v lidové tradici (Leczenie i uzdrowicielstwo w tradycji ludowej). Red. Petr Číhal (Grzegorz Studnicki) 267 Noty o autorach 271 Informacje dla autorów 277 Contents From the Editors (Michał Rauszer, Grzegorz Studnicki) 9 ARTICLES Folklor: the practices of production and carriers of community Joseph Grim Feinberg: Who’s afraid of the big, bad folk? 15 Santana Murawska: Paranoia and technology. The conspiracy theory in the context of technophobia and technological progress 33 Elżbieta Durys: Connections, cronyism, inconvenient information. Para­ noid conspiracy in contemporary Polish cinema 44 Katarzyna Szkaradnik: The debatable nature of Zaolzie in the light of Józef Pilch’s Dziennik (Diary) and other selected autobiographical nar­ ratives 55 Karel Altman: “The politics of the fourth price category”. Issues on the contemporary political clichés and stereotypes 70 Anthropology in practice—the practices of anthropology Mateusz Sikora: Toward a practical dimension of anthropology 85 Anna Szczeblewska: The allotment and the cooperative. Two spaces of re­ sistance 101 8 Contents Michał Żerkowski: The fall of “the House of Wasiak”. Practice of an ethno­ psychoanalytic theory 135 Maja Dobiasz-Krysiak: How to design ethnoanimational research in action. Good practice and the animation zip 160 Ewa Rossal: Creative ethnography. The establishment of methodological expertise which combines ethnographical research with the practi­ ces of contemporary art 172 Marta Kowalska: The festival and the city. The example of Edinburgh 188 Manuela Marsal Cabitango, Victoria Kamasa: Kuduro – the dance of Angola’s young generation. A description of the phenomenon 201 Anna Drożdż: Beyond the margin. Memory and the representations of the past in the source materials of the Polski atlas etnograficzny (Polish ethnographic atlas) 215 Karolina Kania: The tourism activities in the colonial and post­colonial period in New Caledonia. Traditional values and the development of tourism 238 REPORTS AND REVIEWS Deciphering the city. Notes and memories from a conference (Grzegorz Błahut) 257 The report on the activities of the Cieszyn chapter of the Polish Ethno­ logical Society for the years 2010–2016 (Edyta Diakowska-Kohut) 260 Review: Časové a  prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě (Temporal and spatial determinants of traditional folk culture in Moravia). Eds. Roman Doušek, Daniel Drapala (Anna Drożdż) 263 Review: Léčení a léčitelství v lidové tradici (Medical treatment and heal­ ing practices in the folk tradition). Ed. Petr Číhal (Grzegorz Studnicki) 267 Notes on contributors 271 Informations for authors 277 Od Redakcji Za każdym razem, kiedy żegnamy się z jakimś paradygmatem, obszarem ba‑ dawczym, warunkiem praktykowania antropologii czy w ogóle z historią, szybko okazuje się, że wraca to w  innej, nowej formie i  niekoniecznie jako farsa, jak powiedziałby klasyk myśli społecznej. Wraz z  osławionym „końcem historii” Francisa Fukuyamy mieliśmy oto przejść do pozbawionego społecznych tarć spo‑ łeczeństwa liberalnego, kształtowanego przez odniesienie do indywiduum, jako punktu wyjścia polityki i  społecznego zarządzania. Choć polityka i  ekonomia nadal są oparte na tym indywidualistycznym paradygmacie, to można dostrzec symptomy próby budowania wspólnotowości na nowo. Próby te dodatkowo są wzmacniane przez permanentny już kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2008 roku, czy trzaskający w szwach uniwersalizm europejski. Tutaj z punktu widzenia antropologa pojawia się pierwsza kwestia, a mianowicie: jak powiązać te globalne procesy z lokalnymi formami wytwarzania tożsamości czy wspólno‑ towości? Trudno doszukiwać się bezpośredniego oddziaływania transakcji finan‑ sowych dokonywanych tysiące kilometrów od Polski na swoistą wspólnotowość użytkowników ogródków działkowych i walki o ich utrzymanie. To, co łączy oba procesy, to wpisanie w globalne przemiany wzajemnego splotu ekonomii, kultury i ideologii, dla których punktem odniesienia jest „rentowność”. Pojawia się tutaj oczywiście problem zaangażowania antropologa w badania, a jest to problem nie tyle etyki badawczej, ile etyki badających, a więc tego, jaki zbiór wartości będą oni podzielać. Tak zwany zwrot zaangażowany w antropologii i badaniach etnogra‑ ficznych został już w Polsce zasygnalizowany i coraz częściej traktuje się go jako podstawowy paradygmat. W niniejszej publikacji proponujemy przyjrzeć się tej zmianie między innymi od strony próby zaprzęgnięcia do badań etnograficznych praktyk artystycznych oraz animacyjnych. Takie analizy, uzupełnione o przegląd 10 Wspólnota – folklor – (re)konstrukcje teorii dotyczących metodyki badań tego typu, stanowią próbę rozpoznania „stop‑ nia zero” praktykowania antropologii. Mowa tutaj między innymi o  włączeniu badanych w  proces badawczy, zaangażowanie ich w  zmianę otaczającej rzeczy‑ wistości oraz rekonstruowanie wspólnoty poprzez pryzmat badań. Wydaje się, że badania nad folklorem już jakiś czas temu znalazły się w wy‑ raźnym impasie. Z jednej strony tradycyjny „nośnik” folkloru – lud, wraz z prze‑ obrażeniami cywilizacyjnymi i politycznymi, czego przejawem mógł być między innymi upadek tzw. demokracji ludowych, został odesłany do lamusa, z drugiej wyraźnie można dostrzec symptomy pojawienia się folkloru w nowych formach i  zajmującego inne strukturalne miejsce w  kulturze. Folklor, tradycyjnie rozu‑ miany jako zbiór wiedzy i sposobów przeżywania świata, był niejako pochodną istnienia pewnej grupy lub warstwy społecznej (ludu). Współcześnie folklor staje się materią możliwą do wykorzystania w  procesie tworzenia grupy, tożsamości zbiorowej, dla której mianownikiem stają się wspólne sposoby widzenia świata i jego przeżywania. Taka płaszczyzna, będąca podłożem wspólnoty odczuwania, może przejawiać się w  stosunku do teorii spiskowych, traktowanych jako spe‑ cyficzna forma wiedzy o świecie. Dlatego też popularne teorie spiskowe krążące w sieci czy pojawiające się jako tematy filmów mogą być zarówno źródłem prze‑ wrotnej przyjemności, jak i podstawą budowania wiedzy o świecie. Podobnie jak literatura, której uniwersalne wartości – a  także krytyczne uwagi pod adresem rzeczywistości – odczytywane w kontekście jej zakorzenienia mogą stać się fun‑ damentem utrwalenia czy (re)konstruowania wspólnotowości. Kwestia tworzenia, odtwarzania i  podtrzymywania tożsamości za pomocą praktyk performatywnych znajduje się w  obrębie zainteresowania antropologii od kilkudziesięciu lat. Stąd w niniejszym tomie nie mogło zabraknąć spojrzenia na społeczne wytwarzanie wspólnotowości między innymi za pomocą tańca czy podczas „rytualnego” chodzenia do hospody. Problematyka tożsamości wiąże się z przestrzenią oraz strategiami prezentowania jej zarówno „swoim”, jak i „obcym”, stąd dwie skorelowane z  sobą kategorie – tożsamość przestrzeni i  przestrzeń tożsamości (z  perspektywy jej „uczestników” ta druga wydaje się ważniejsza). Wiążą się z tym sposoby opowiadania (narracje) o miejscu, a także podejmowane w jego obrębie działania i interakcje, które konstytuują jego społeczno‑kulturową dystynkcję – mogą one obejmować na przykład praktyki związane z odbywają‑ cymi się cyklicznie wydarzeniami kulturalnymi (festiwale itp.). W  działaniach tego typu można dostrzec takie, które współtworzą lub podpierają określony, dominujący w  danej chwili model kulturowy i  porządek społeczny, polityczny czy ekonomiczny, i takie, które stanowią próbę – choćby chwilowego – ich pod‑ ważenia, zanegowania, osłabienia, przeobrażenia lub ewentualnie ukazania alter‑ natywy wobec systemowej dominanty. Niektóre z działań podejmowanych przez aktorów społecznych są nakierowane na redefiniowanie wspólnoty, poszukiwanie jej we współczesnym świecie lub przeciwdziałanie jej kryzysowi. Można je inter‑ pretować jako kulturową formę poszukiwania wspólnot, utraconych w  wyniku Wspólnota – folklor – (re)konstrukcje 11 przemian cywilizacyjnych, politycznych i  ekonomicznych. Choć działania tego typu rozgrywają się w  konkretnym miejscu – na przykład budynku, dzielnicy, mieście – to niejednokrotnie zdają się odwoływać do ogólniejszej kategorii antropologiczno‑socjologicznej, jaką jest przestrzeń społecznych relacji opartych na bezpośrednich kontaktach (face to face), rozbudowywaniu sieci społecznych, wymianie dóbr oraz wzajemnym zaufaniu i indywidualnej odpowiedzialności. Michał Rauszer, Grzegorz Studnicki Noty o autorach Karel Altman, PhDr., CSc., etnolog, historyk związany z  Instytutem Etnologii Czeskiej Akademii Nauk w Brnie, wykłada w Instytucie Etnologii Europejskiej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Masaryka w  Brnie. Jego zainteresowania etnologiczne i historyczne obejmują: historię etnografii, relacje między komuni- kacją a socjalizacją, etnologię miasta oraz interakcje społeczne i praktyki kultu- rowe w przestrzeni gospód, barów, restauracji, kawiarni. Autor i współautor m.in. książek: Krčemné Brno. O hostincích, kavárnách a hotelech, ale taky o hospodách, pivnicích a putykách v moravské metropoli (1993), Zlatá doba štamgastů pražských hospod (2003), Zmizelý svět brněnských kaváren. Verschwundene Welt der brünner Cafés (2008), Úvod do studia dějin národopisu na Moravě (2013), Periodický tisk jako zdroj etnologického poznání (2014), Praha u  piva. Praha (2015). Redaktor lub współredaktor m.in. Leute in der Großstadt (1996), Kniha o Rajhradě (2014) oraz Děti v Brně (2015). Grzegorz Błahut, doktor nauk humanistycznych w  zakresie etnologii, adiunkt w Zakładzie Antropologii Pogranicza i Społeczności Lokalnych, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego. Antropolog kulturowy i peda- gog, członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Jego działalność naukowa i  badawcza jest związana z  tematyką tożsamości, pamięci i  przestrzeni, zwłasz- cza w  odniesieniu do miasta i  procesów społeczno-kulturowych zachodzących w  przestrzeni miejskiej i  sferze komunikacji. Autor kilkunastu artykułów po- święconych tej tematyce, zawartych w monografiach i czasopismach naukowych, redaktor prac naukowych i  organizator konferencji dotyczących wspólnych ob- szarów badań pedagogiki i etnologii. 272 Noty o autorach Edyta Diakowska-Kohut,  magister etnologii, związana z  Wydziałem Etnologii i  Nauk o  Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, sekretarz cieszyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Autorka publikacji naukowych z zakresu polskiej kultury tradycyjnej. Zainteresowania ogniskuje wokół obrzędowości po- grzebowej oraz demonologii ludowej. Uczestniczka projektów naukowych, m.in. w  ramach: Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP („Polska – wszystko, co najważniejsze”), Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński (Interreg V-A  Republika Czeska). Współautorka książek: Demony porywające i odmieniające dzieci (wraz ze Zbigniewem Kłodnickim, 2010), Magia Alkmeny w  polskiej obrzędowości narodzinowej i  pogrzebowej (w  świetle badań Polskiego atlasu etnograficznego) (wraz z Agnieszką Pieńczak, 2011), Demonologia ludowa – propozycje do systematyki. Z prac w archiwum Polskiego atlasu etnogra- ficznego w Cieszynie (wraz ze Zbigniewem Kłodnickim, 2015). Marta Kowalska, związana z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Wrocław- skiego. Zainteresowania badawcze koncentruje na kulturze popularnej, w szcze- gólności kryminałach, antropologii literatury i kultury. Do tej pory publiko- wała m.in. w antologiach: Teorie komunikacji i mediów, t. 7, 8, 9 (2014, 2016); Ścieżkami pisarzy, t. 2: Miasto jako przestrzeń życia twórców (2015); Seriale z różnych stron (2015). Jej artykuły ukazują się na łamach czasopism naukowych „Studia o Książce i Informacji” i „Znaczenia”. Maja Dobiasz-Krysiak, antropolożka i  animatorka kultury, doktorantka w  Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowuje pracę doktorską w ramach grantu „Preludium”: „Edukacyjny przełom demokratyczny. Rozwój edukacyjnych ruchów społecznych w Polsce na przykładzie szkoły wal- dorfskiej”. Zainteresowania badawcze: ruchy społeczne, przełom demokratyczny w Polsce, edukacja alternatywna i nieformalna, teoria i praktyka badań w dzia- łaniu – łączenie badań etnograficznych i animacji kultury. Zaangażowana w pro- jekty badawcze i  animacyjne, takie jak „Ślady obecności. Odcienie czerwieni” (Galeria Sztuki, Legnica 2013) czy wystawa „Etnografia – Animacja – Sztuka” (Muzeum Etnograficzne, Kraków 2013). Autorka artykułów w  czasopismach i  pracach naukowych, publikacji popularnonaukowej dla młodzieży Przybornik animatora kultury. Lokalne projekty twórcze (2013) i monografii Antropozoficzna cywilizacja uzdrowienia. Mit, utopia, rzeczywistość (2014), opartej na badaniach etnograficznych z kręgu polskiej antropozofii. Anna Drożdż, etnolożka, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w  Instytucie Etnologii i  Antropologii Kulturowej Wydziału Etnologii i  Nauk o  Edukacji na Uniwersytecie Śląskim. Współautorka (np. Kinga Czerwińska et al., Ekologia kulturowa. Perspektywy i  interpretacje, 2016), autorka (np. Zwyczaje i  obrzędy Noty o autorach 273 weselne, cz. 2: Współdziałanie społeczności wiejskiej podczas obrzędu weselnego (druga połowa XIX i  wiek XX), 2009) i  współredaktorka (np. Historie kuchen- ne. Rola i  znaczenie pożywienia w  kulturze, wraz z  Rastislavą Stoličną, 2010) publikacji na temat kultury wiejskiej i  sposobów posługiwania się tradycją. Członkini m.in. Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, rady redakcyjnej cza- sopisma „Národopisný věstník”. Badaczka terenowa i  popularyzatorka wiedzy o dziedzictwie kulturowym w Polsce i za granicą. Elżbieta Durys, dr hab., profesor nadzwyczajna na Wydziale Studiów Międzynarodowych i  Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zaintereso- wania badawcze koncentrują się na kinie polskim i  amerykańskim, gatunkach filmowych, problematyce gender w  kinie, związkach kina i  antropologii oraz krytycznych podejściach do współczesnego filmu. Opublikowała wiele artyku- łów w czasopismach i monografiach. Autorka dwóch książek, Mieliśmy tu mały problem… O twórczości Johna Cassavetesa (2009) i Amerykańskie popularne kino policyjne w  latach 1970–2000 (2013). Dotychczas ukazały się cztery współreda- gowane przez nią monografie: Wizerunki kobiet i  mężczyzn w  kulturze (2005, wraz z Elżbietą Ostrowską), Kino amerykańskie. Dzieła (2006), Kino amerykań- skie. Twórcy (2007, obie współredagowane z  Konradem Klejsą) oraz Konteksty feministyczne. Gender w  życiu społecznym i  kulturze (2014, wraz z  Patrycją Chudzicką-Dudzik). Joseph Grim Feinberg, doktor antropologii, pracuje w Instytucie Filozofii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. Specjalizuje się w badaniach nad folklorem, czeską myślą krytyczną, krytyką społeczną w krajach byłego bloku wschod- niego, teoriami populizmu. Pracował na uniwersytetach w Wiedniu i Chicago. Stypendysta Fundacji Fullbrighta. Publikował m.in. w czasopismach: „Filosofický časopis”, „Österreichische Zeitschrift für Volkskunde”, „The Montréal Review”. Victoria Kamasa, dr, adiunkt w  Instytucie Językoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze mieszczą się na przecięciu tego, co społeczne (magisterium z socjologii), i tego, co językowe (doktorat z zakresu językoznawstwa stosowanego). Obecnie zajmuje się krytycz- ną analizą dyskursu Kościoła katolickiego w  Polsce z  wykorzystaniem narzędzi językoznawstwa korpusowego. Karolina Kania, etnolożka i antropolożka kultury, trenerka edukacji międzykul- turowej, doktorantka w Paris Sciences et Lettres Research University (laborato- rium IRIS – Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les Enjeux Sociaux) oraz na Wydziale Geografii i  Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Pomysłodawczyni i organizatorka The 1st International Convention for Ethnology and Cultural Anthropology Students from Central Europe „Ethnology Without 274 Noty o autorach Borders” (piąta edycja: wrzesień 2016 roku, Uniwersytet w  Szegedzie, Węgry). Związana ze Stowarzyszeniem AFS Polska Programy Międzykulturowe oraz European Federation for Intercultural Learning European Pool of Trainers. Od kilku lat pasjonuje się Francją i jej terytoriami zależnymi. Początkowo na wyspie Reunion, a  obecnie w  Nowej Kaledonii prowadzi badania terenowe, które po- zwalają jej lepiej zrozumieć nie tylko lokalną kulturę, ale również relacje łączące mieszkańców wysp z Francją. Manuela Marsal Cabitango, licencjat filologii, specjalność: językoznawstwo i na- uka o informacji, oraz absolwentka filologii arabskiej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Półkrwi Polka, półkrwi Angolka, dzieli swój czas między dwie pasje – kuduro (instruktor tańca) i języki obce (lektor w szkole językowej). Santana Murawska, etnolożka, antropolożka kultury. Absolwentka etnologii, doktorantka kulturoznawstwa w Zakładzie Teorii i Historii Kultury Uniwersytetu Śląskiego. Autorka artykułów w  czasopismach („Prace Etnograficzne”) i  publi- kacjach wieloautorskich (Zombie w  kulturze i  Światy grozy, obie pod redakcją Kseni Olkusz, 2016). Zainteresowania naukowo-badawcze skupia wokół zagad- nień zombizmu w  kulturze (w  wymiarze zarówno kinematograficznym, jak i  folklorystycznym), myślenia magicznego obecnego w  owym dyskursie, jego powiązań z teoriami spiskowymi oraz związków łączących paranoiczne myślenie z powstawaniem nowych form wspólnotowości. Ewa Rossal, etnolożka i antropolożka kultury. Pracowniczka Muzeum Etnogra- ficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, współpracuje z Instytutem Etnologii i  Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się metodolo- gią badań terenowych, antropologią sztuki, antropologią ubioru. Pracuje nad dysertacją doktorską o  antropologii otwierającej, analizującej relacje i  ukazują- cej potencjalności współpracy pomiędzy polem sztuki współczesnej i  antropo- logii kulturowej. Realizuje projekt (kierownik: Tomasz Rakowski) „Wyzwania etnografii twórczej. Wypracowanie naukowego warsztatu »badań w  działaniu« uchwytującego peryferyjne aktywności twórcze i  łączącego perspektywę inten- sywnych badań antropologicznych z  animacją kultury i  projektami z  zakresu sztuki współczesnej”. Mateusz Sikora, uczestnik Doktoranckiego Studium Nauk o  Kulturze na Uniwersytecie Wrocławskim. Zainteresowania badawcze: antropologia zaanga- żowana w Polsce, praktyczne wykorzystanie antropologii kulturowej, organizacje pozarządowe, antropologia stosowana. Koordynator trzech międzynarodowych projektów badawczych. Autor artykułów, współredaktor monografii nauko- wych: Wileńszczyzna. Przedmioty – opowieści – refleksje (2012); Sploty Europy. Noty o autorach 275 Przemiany demokratyczne z perspektywy młodych obywateli Litwy i Polski (2014); Obywatelskość 2.0. Zaangażowane narracje o obywatelskości młodych mieszkańców Litwy i Polski (2016). Grzegorz Studnicki, dr hab., adiunkt w  Instytucie Etnologii i  Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego, etnograf w  Muzeum Śląska Cieszyńskiego w  Cieszynie. Zajmuje się badaniem współczesnych sposobów wykorzystania tradycji oraz przywoływania obrazów przeszłości w  społecznościach lokalnych na Śląsku Cieszyńskim. W  latach 2011–2015 prowadził badania dofinansowa- ne z  budżetu Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego w  ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Autor m.in. publikacji Śląsk Cieszyński. Obrazy przeszłości a tożsamość miejsc i ludzi (2015) i Lidové zvyky a obyčeje na Těšínském Slezsku – Obrzędowość doroczna i rodzinna na Śląsku Cieszyńskim (2011). Członek Rady Wydawniczej Valašského muzea w Czechach. Anna Szczeblewska, magister kulturoznawstwa, doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS na kierunku kulturoznawstwo. Jej zainteresowania badawcze obejmują takie obszary, jak studia nad miastem, studia nad pamięcią, nieeuropejskie i posthumanistyczne podejścia do przeszłości, ge- nocide studies. Zadaniem, jakie sobie obecnie stawia, jest krytyczna analiza stanu badań nad Rwandą-po-ludobójstwie, w celu wypracowania alternatywnej apara- tury pojęciowej przełamującej paradygmat badania ludobójstwa przez pryzmat Holocaustu. Autorką pracy „Widma (z) Murambi – nieme świadectwo ofiar lu- dobójstwa Tutsi”, w której poddała refleksji niekonwencjonalne sposoby upamięt- niania ludobójstwa w Rwandzie. Swoje ustalenia w tej materii prezentowała pod- czas konferencji metodologicznej dla nauczycieli historii „Ludobójstwo XX wieku w  relacjach świadków i  ocalonych jako wyzwanie edukacyjne” w  Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau (2016). Katarzyna Szkaradnik, absolwentka filologii polskiej i  kulturoznawstwa, dok- torantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Publikowała m.in. w  „Pamiętniku Literackim”, „Kulturze i  Społeczeństwie”, „Przeglądzie Socjologicznym”, „Kulturze i  Historii”, „Sensus Historiae”, „Hybris”, realizowała indywidualny projekt w  ramach konkursu NCN „Preludium 4”, współpracuje jako recenzentka z dwutygodnikiem kulturalnym „artPAPIER”. Współredaktorka Dzienników z  lat 1935–1945  Jana Szczepańskiego, uhonorowanych Nagrodą Historyczną „Polityki” w 2010 roku. Interesuje się antropologią literatury, prob- lematyką tożsamości oraz filozofią hermeneutyczną i egzystencjalną. Michał Żerkowski, magistrant w  Instytucie Etnologii i  Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania badawcze: antropologia psychoanali- tyczna, antropologia symboliczna, historia idei, historia antropologii kulturowej. 276 Noty o autorach Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Ostatnia publikacja: Pożegnanie z terenem. Esej antropologiczny, „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia” 2015, nr 1; ostatni przekład: JoAnn D’Alisera, Teren marzeń. Antropolog daleko w domu, „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia” 2016, nr 2; ostatni projekt badawczy: „Utworzenie repozytorium cyfrowego zbioru »Robotnicy w  XIX i  XX wieku«” (grant MNiSW w  ramach NPRH), wykonawca, 2014; ostatnie międzynarodowe wystąpienie konferencyjne: „Fantasy of the Field. The Politics of Anthropological Conscience”, Annual Conference of Swedish Anthropological Association „Do the Right Thing! Anthropology and Morality”, Lund (Szwecja), 2015. Informacje dla autorów Profil czasopisma „Studia Etnologiczne i  Antropologiczne” ukazują się od 1997 roku. Czasopismo jest rocz­ nikiem wydawanym przez Uniwersytet Śląski. Od września 2012 roku „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” znajdują się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tzw. lista B). Tematyka proponowana w ramach wydawnictwa obejmuje rozprawy naukowe, a także relacje z  badań i  doniesienia ze świata nauki ściśle związane z  zagadnieniami etnologii i  antropologii. „Studia Etnologiczne i  Antropologiczne” stwarzają możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń i zapoznawania się z wynikami aktualnie prowadzonych badań. Wytyczne dotyczące przygotowania tekstu do druku (wskazówki redakcyjne są dostępne na stronie: http://www.seia.us.edu.pl/) I. Wytyczne ogólne 1. Wszystkie teksty powinny być napisane w  edytorze Word, czcionką Times New Roman, 12 pkt., z odstępem 1,5 wiersza. Nowy akapit należy rozpoczynać od wcięcia (1 cm). 2. Na pierwszej stronie (w lewym górnym rogu) należy podać imię i nazwisko Autora (czcion­ ka 12 pkt.) oraz pełną nazwę instytucji, którą Autor reprezentuje, jeśli jest to uczelnia – także nazwę wydziału; w przypadku osób niezwiązanych z żadnym ośrodkiem należy podać miejscowość. Poniżej prosimy podać wyśrodkowany tytuł artykułu oraz napisane czcionką 10 pkt.: y tytuł w języku angielskim, y abstrakt w języku polskim (do 650 znaków ze spacjami), y do 5 słów kluczowych (key words) w języku angielskim, y do 5 słów kluczowych w języku polskim. 3. Objętość tekstu nie powinna przekraczać 12 stron znormalizowanego wydruku. 4. W  pierwszym przypisie dolnym (oznaczonym gwiazdką* po tytule artykułu) prosimy o  podanie informacji o  źródłach finansowania badań przedstawionych w  tekście (pełna nazwa grantu/ów, badań statutowych, z  dokładnymi nazwami instytucji finansujących badania, czas realizacji itd.). 5. Pod tekstem głównym prosimy zamieścić Bibliografię (czcionka 10 pkt.). II. Bibliografia Pozycje bibliograficzne należy pogrupować według typu publikacji, uporządkować w obrębie grupy alfabetycznie, stosując zapis według wzoru: Literatura zwarta Kowalski J.: Historia Górnego Śląska. Katowice 2008. Kowalski J.: Językowy obraz obcego w śląskiej prasie. W: Górny Śląsk wczoraj i dziś. Red. K. Po­ piołek. Katowice 2007, s. 35–48. Kowalski J.: Zapomniane miejsca, zapomniane słowa. Eseje o  śląskiej duszy. W: „Śląskie Prace Kulturoznawcze”. Nr 8. Red. A. Chmara. Katowice 2013. Pożegnanie paradygmatu? Etnologia wobec współczesności. Studia poświęcone pamięci profesora Józefa Burszty. Red. W.J. Burszta, J. Damrosz. Warszawa 1994. Czasopiśmiennictwo Kowalski J.: O  zbiorowych wyobrażeniach przeszłości. Wnioski na przyszłość. „Gazeta Wyborcza”, 24.10.2014, s. 13. Kowalski J.: Tożsamość a pamięć. „Socjologia” 1990, nr 32, s. 41–46. Źródła internetowe Archiwum Map Zachodniej Polski: mapy.amzp.pl. Media regionalne, nie centralne! Ruch Autonomii Śląska, 16.05.2016. http://autonomia.pl/n/media- regionalne-nie-centralne [data dostępu: 13.08.2016]. Siwek T.: Bez narodowości – nowe zjawisko w  Republice Czeskiej i  na Zaolziu. http://politologia. uksw.edu.pl/wp-content/uploads/Tadeusz-Siwek.pdf, s. 4 [data dostępu: 5.08.2014]. Wilgocki M.: Orban domaga się od Ukrainy autonomii dla Węgrów z  Zakarpacia. Gazeta Wyborcza, 5.05.2014. http://wyborcza.pl/1,75477,15952609,Orban_domaga_sie_od_Ukrainy_ autonomii_dla_Wegrow_z.html [data dostępu: 13.05.2014]. Materiały archiwalne Postanowienie Sądu Powiatowego dla m. Łodzi z  dn. 16.01.1962. Archiwum XVI Wydziału Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, sygn. IX Ko. 92/61. Uwaga! W  każdym adresie bibliograficznym publikacji stanowiącej część większej całości (artykuł w  czasopiśmie, rozdział w  pracy zbiorowej itp.) należy podać zakres stron, na których dany tekst został zamieszczony. III. Cytaty Jeśli zamieszczamy cytat, zawsze podajemy w przypisie stronę pracy, z której pochodzi. Cytaty krótkie piszemy zwykłą czcionką i ujmujemy je w cudzysłów. Jeśli występuje wewnętrz- ny cudzysłów, powinien być wyróżniony znakami: „«…»”. Dłuższe cytaty ujmujemy „blokowo”: piszemy je mniejszą czcionką (10 pkt.), z  jednowierszowym opuszczeniem, z  wcięciem z  lewej, bez cudzysłowu. W  przypadku cytatu z  publikacji obcojęzycznej, który został przełożony na język polski przez Autora, w przypisie, po adresie bibliograficznym należy zamieścić informację: Tłumaczenie własne. IV. Przypisy dolne Adresy bibliograficzne Książka autorska: J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. Katowice 2008, s. 35. Fragment książki autorskiej: J. Kowalski: Powstania i plebiscyt. W: Idem: Stosunki narodowościowe na Śląsku. Katowice 2008, s. 47. Książka autorska opublikowana w serii: J. Kowalski: Zapomniane miejsca, zapomniane słowa. Eseje o  śląskiej duszy. W: „Śląskie Prace Kulturoznawcze”. Nr 8. Red. A. Chmara. Katowice 2013. Fragment pracy zbiorowej: J. Kowalski: Językowy obraz obcego w śląskiej prasie. W: Górny Śląsk wczoraj i dziś. Red. K. Po- piołek. Katowice 2008, s. 38. Artykuł w czasopiśmie: J. Kowalski: Tożsamość a pamięć. „Socjologia” 1990, nr 32, s. 43. Artykuł w dzienniku: J. Kowalski: O  zbiorowych wyobrażeniach przeszłości. Wnioski na przyszłość. „Gazeta Wyborcza”, 24.10.2014, s. 13. Publikacja będąca przekładem: J.-M. Nichon: Historia Europy Środkowej i  Wschodniej. Przeł. K. Adamska. Warszawa 2008, s. 76–77. C. Glachant: Dusza czy duch. Przeł. E. Kantyl. „Literatura na świecie” 2001, nr 12, s. 43. Wielokrotne powołanie na tę samą publikację Skracając opis bibliograficzny, należy zwrócić szczególną uwagę na to, by był on zapisywany konsekwentnie w tej samej postaci. Skraca się wszystkie opisy, także prac zbiorowych (nawet jeżeli odwołania dotyczą różnych artykułów znajdujących się w tym samym tomie). Jeśli książkę wymieniono w poprzednim przypisie, zapis przybiera formę według wzoru: J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. Katowice 2006, s. 29. Ibidem, s. 35. Jeżeli książka była cytowana wcześniej (w obrębie jednego rozdziału), podajemy skrócony opis (a nie op. cit.), według wzoru: J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. Katowice 2006, s. 45. J. Kowalski: Językowy obraz obcego w śląskiej prasie. W: Górny Śląsk wczoraj i dziś. Red. K. Po- piołek. Katowice 2008, s. 38. J. Kowalski: Historia Górnego Śląska…, s. 78. M. Malinowska: Wpływy czeskie w  sztuce Górnego Śląska. W: Górny Śląsk wczoraj i  dziś…, s. 56–57. Uwaga! W  przypisie dolnym należy wpisać numer strony (lub wybranych stron), na której znajduje się cytowany fragment albo tekst przywoływany niebezpośrednio. Nie należy natomiast wpisywać zakresu stron, który odnosi się do całej publikacji będącej częścią większej całości, na przykład artykułu czy rozdziału (w przeciwieństwie do Bibliografii, w której jest to obowiązkowe). Przygotowanie przypisów Wymiary i numery: yy każdyyprzypisypowinienyznajdowaćysięynayodpowiedniejystronie,yczyliytejysamej,ynayktórejyznajdujey sięyodwołanieyw tekściey(a nieynaykońcuyartykułu,yrozdziału,ypracy);y yy przypisyy należyy zapisaćy z  wcięciemy akapitowym,y czcionkąy 10y pkt.,y Timesy Newy Roman,y każdyy kończącykropką. Kursywa i cudzysłów: yy tytułyycytowanychyksiążek,yrozdziałów,yartykułówyzapisujemyykursywą; yy tytułyyczasopismyi wydawnictwyciągłychyzapisujemyyw cudzysłowie. Łącznik i pauza: yy w  przypisiey podajemyy inicjały imieniay autoray (autorów)y i  nazwiskoy (nazwiska);y w  przypadkuy podwójnychy nazwisky umieszczamyy międzyy nimiy łączniky bezy spacjiy (DOBRZE:y A.y Kowalska­ y­Nowak;yŹLE:yA.yKowalskay–yNowak,yA.yKowalskay­yNowak,yA.yKowalska–Nowak); yy międzyy numeramiy strony orazy tomów,y części,y zeszytówy itp.y stosujemyy niey łączniky (25­35),y tylkoy pauzęy(25–35)ybezyspacjiy(DOBRZE:y25–35;yŹLE:y25­35,y25y–y35,y25y­y35). Kropki, dwukropki, przecinki, średniki: yy dwukropekystosujemyypoynazwiskuyautorayi poyokreśleniuyIdemy(lubyEadem,yEidem,yEaedem); yy odwołujący sięy doy rozdziału,y artykułuy itp.y (fragmentuy większejy całości),y poy jegoy tytuley i  kropcey wpisujemyyW (zapisydużąyliterą,ybezynawisówykwadratowych)yi dwukropek; yy przecinekyoddzielayczłonyyopisuypoyrokuywydania; yy jeśliyw przypisachydolnychypodajemyywięcejyniżyjednąypozycję,yposzczególneyopisyybibliograficzney oddzielamyyśrednikami; yy przypisyykończąysięykropką. Duża i mała litera: yy skrótyy zapisywaney ody dużejy litery:y Cz.y (część);y T.y (tom,y w  przypadkuy serii);y Red.y (redaktor);y Przeł.y(przełożył);yOprac.y(opracował);yCyt.yza:y(cytatyza:); yy skrótyyzapisywaneymałymiyliterami:yt.y(tom,yw przypadkuyczasopisma);ynry(numer);yz.y(zeszyt);y s.y(strona). Arabskie cyfry, łacińskie określenia: yy tomy,yczęści,yzeszytyy–ynumeracjęyzapisujemyycyframiyarabskimiy(niezależnieyodytego,yjakiyzapisy yy stosujemyy łacińskiey określenia:y ety al.,y ibidem,y Idemy (luby Eadem,y Eidem,y Eaedem,y zależniey ody znajdujeysięyw oryginale); liczbyyi płci). V. Materiał ilustracyjny Materiałówy ilustracyjnychy (fotografii,y ilustracji,y wykresów)y prosimyy w  teksty niey „wklejać”.y W wybranychymiejscachytekstuynależyyzamieścićyjedynieypodpisy.yDodatkowoydoytekstuyskładanegoy doydrukuyprosimyyzałączyćysporządzonąyw Wordzieylistęypodpisów. Parametry techniczne: yy przekazującytekstydoypublikacji,yfotografieyi pozostałeymateriałyyilustracyjneyw wersjiyelektronicz­ nejynależyyzałączyćyjakoyosobneypliki,yzawierającyw nazwieykażdegoyplikuyswojeynazwiskoyorazy odpowiedniynumery(Fot.y1,yFot.y2yitd.;yIl.y1,yIl.y2yitd.;yWykr.y1,yWykr.y2yitd.); yy plikiy z  materiałemy ilustracyjnymy powinnyy byćy zapisaney w  formacie:y .jpg,y .gif,y .bmp,y .png,y .tif,y eps.,y.cdr,y.aiyluby.pdfyorazymiećyrozdzielczośćycoynajmniejy300ydpiy(przyywymiarzeyw skaliy1:1,y tzn.yjeśliynaypotrzebyypublikacjiyzdjęcieymaybyćypowiększone,yrozdzielczośćypowinnaybyćyodpo- wiednioywiększa); yy wykresy,yschematyyitp.ynależyyprzekazaćyw wersjiyedytowalnej. Podpisy należy sporządzić według wzoru: Fot.y1.yObozowiskoyPasztunów,yzachodniyPakistany(fot.yJ.yStolarski,ylipiecy2005) Il.y1.yTradycyjnyystrójyzamężnejyPasztunki Źródło:yK.yWolski:yPakistan. Dzieje ziemi i państwa.yWarszaway1978,ys.y57. Il.y1.yArchipelagyNowejyKaledoniiy(oprac.yE.yGabay„Sting”) Źródło:yhttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/New_Caledonia_and_Vanuatu_bat- hymetric_and_topographic_map-fr.jpgy[dataydostępu:y13.12.2015]. Uwaga! W przypadkuymateriałówyilustracyjnychyobjętychyprawemyautorskimyAutoryjestyodpowiedzial- nyyzayuzyskanieyi przekazanieyWydawnictwuyUŚypozwoleniaynayreprodukowanieyichyw tekście. W  przypadkuy tekstuy wcześniejy opublikowanegoy Autory may obowiązeky uzyskaćy i  przekazaćy WydawnictwuyUŚystosownąyzgodęynaypowtórnąypublikację. Złożeniey tekstuy doy drukuy oznaczay zgodęy nay druky bezy otrzymaniay honorariumy autorskiego,y w  zamiany zay otrzymaniey egzemplarzay publikacji.y Redakcjay zastrzegay sobiey prawoy doy ostatecznejy decyzjiyo zakwalifikowaniuytekstuydoydruku. Bardzo prosimy o  konsekwentne stosowanie przedstawionych zasad, co znacząco przy- spieszy druk publikacji. Redakcja Anna U. Pilśniak Projekt okładki i stron działowych Aleksander Ostrowski Korekta Magdalena Cwajna Łamanie Edward Wilk Copyright © 2016 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 1506-5790 (wersja drukowana) ISSN 2353-9860 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Nakład 90 + 50 egz. Ark. druk. 17,75. Ark. wyd. 21,5. Papier offset., kl. III 90 g. Cena 24 zł (+ VAT). Druk i oprawa „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp. K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław STUDIA ETNOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE Tom 16 S T U D A I E T N O L O G C Z N E I I A N T R O P O L O G C Z N E I . T o m 1 6 Więcej o czasopiśmie CENA 24 ZŁ (+ VAT) ISSN 1506-5790
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

„Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2016. T. 16
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: