Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00383 006394 19027070 na godz. na dobę w sumie
Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II - książka
Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II - książka
Autor: , , Liczba stron: 192
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2210-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> rails - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj Ruby on Rails i twórz potężne aplikacje
internetowe w zaledwie kilka dni

Dlaczego masz wybrać Ruby on Rails? Głównie dlatego, że jest to wyjątkowe narzędzie, które umożliwia budowę aplikacji internetowych każdego typu (w tym portali społecznościowych, witryn e-commerce, oprogramowania do zarządzania oraz tworzenia statystyk) w zaledwie kilka dni! A to wszystko dzięki Rails -- doskonale wyposażonemu frameworkowi do tworzenia aplikacji internetowych opartych o bazy danych -- który oferuje środowisko z wykorzystaniem języka Ruby. Zaś ten język programowania charakteryzuje się niezwykłym połączeniem cech: jest równocześnie prosty, elegancki i elastyczny, co pozwala dowolnie modyfikować jego części.

Książka 'Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II' zawiera szczegółowe porady i wskazówki dotyczące instalacji oraz korzystania z Rails 2.1, a także języka skryptowego Ruby. W podręczniku znajdziesz nie tylko wyjaśnienia odnośnie sposobu działania Rails, ale również opis kompletnej aplikacji. Dzięki temu przewodnikowi dowiesz się, w jaki sposób współpracują ze sobą wszystkie aplikacje tworzące szkielet Rails, a ponadto nauczysz się sprawnie korzystać z dokumentacji oprogramowania i tworzyć zaawansowane aplikacje znacznie szybciej niż dotychczas.

Wyczerpujące i przyjazne wprowadzenie w Ruby on Rails.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II Autor: Bruce Tate, Lance Carlson, Curt Hibbs ISBN: 978-83-246-2210-8 Tytu³ orygina³u: Rails: Up and Running Format: B5, stron: 192 Poznaj Ruby on Rails i twórz potê¿ne aplikacjeinternetowe w zaledwie kilka dni • Jak budowaæ dynamiczne strony, nastawione na u¿ytkownika? • Jak rozwi¹zaæ problemy z wydajnoœci¹ baz danych? • Jak sprawnie i efektywnie korzystaæ z platformy Ruby on Rails? Dlaczego masz wybraæ Ruby on Rails? G³ównie dlatego, ¿e jest to wyj¹tkowe narzêdzie, które umo¿liwia budowê aplikacji internetowych ka¿dego typu (w tym portali spo³ecznoœciowych, witryn e-commerce, oprogramowania do zarz¹dzania oraz tworzenia statystyk) w zaledwie kilka dni! A to wszystko dziêki Rails — doskonale wyposa¿onemu frameworkowi do tworzenia aplikacji internetowych opartych o bazy danych — który oferuje œrodowisko z wykorzystaniem jêzyka Ruby. Zaœ ten jêzyk programowania charakteryzuje siê niezwyk³ym po³¹czeniem cech: jest równoczeœnie prosty, elegancki i elastyczny, co pozwala dowolnie modyfikowaæ jego czêœci. Ksi¹¿ka „Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II” zawiera szczegó³owe porady i wskazówki dotycz¹ce instalacji oraz korzystania z Rails 2.1, a tak¿e jêzyka skryptowego Ruby. W podrêczniku znajdziesz nie tylko wyjaœnienia odnoœnie sposobu dzia³ania Rails, ale równie¿ opis kompletnej aplikacji. Dziêki temu przewodnikowi dowiesz siê, w jaki sposób wspó³pracuj¹ ze sob¹ wszystkie aplikacje tworz¹ce szkielet Rails, a ponadto nauczysz siê sprawnie korzystaæ z dokumentacji oprogramowania i tworzyæ zaawansowane aplikacje znacznie szybciej ni¿ dotychczas. • Uruchamianie i organizacja Rails • Budowanie widoku • Rusztowania, REST i œcie¿ki • Klasy z³o¿one • Rozbudowywanie widoków • Zarz¹dzanie uk³adem strony • Arkusze stylów • Tworzenie w³asnych funkcji pomocniczych • Testowanie i debugowanie • Tworzenie nowej aplikacji Rails Wyczerpuj¹ce i przyjazne wprowadzenie w Ruby on Rails Spis treści Przedmowa ...............................................................................................................................5 1. Zaczynamy — wprowadzenie do Rails ........................................................................9 10 12 13 16 18 20 22 23 Uruchamianie Rails Organizacja Rails Serwer WWW Tworzenie kontrolera Budowanie widoku Wiązanie kontrolera z widokiem Co się dzieje za kulisami Co dalej 2. Rusztowania, REST i ścieżki ........................................................................................25 25 27 28 32 39 40 Wprowadzenie do Photo Share Przygotowanie projektu i bazy danych Generowanie rusztowania zasobów Ścieżki zgodne z REST Uzupełnianie rusztowania Co dalej? 3. Podstawy Active Record ............................................................................................. 41 41 46 48 50 55 60 Podstawy mechanizmu Active Record Podstawowe klasy Active Record Atrybuty Klasy złożone Zachowania W kolejnym rozdziale 3 4. Relacje w Active Record .............................................................................................. 61 61 64 66 67 70 72 75 76 belongs_to has_many has_one has_and_belongs_to_many acts_as_list Drzewa O czym nie powiedzieliśmy Wybiegając w przyszłość 5. Rozbudowywanie widoków ....................................................................................... 77 77 79 79 84 85 88 93 Obraz całości Oglądanie rzeczywistych fotografii Szablony widoków Określanie domyślnej strony głównej Arkusze stylów Hierarchiczne kategorie Określanie stylów dla pokazów slajdów 6. Ajax ..............................................................................................................................99 99 100 103 107 114 W jaki sposób Rails implementuje Ajax Odtwarzanie pokazów slajdów Zmienianie porządku slajdów metodą przeciągnij i upuść Przeciąganie i upuszczanie wszystkiego (lub prawie wszystkiego) Filtrowanie według kategorii 7. Testowanie .................................................................................................................119 119 120 123 140 142 Słowo wprowadzenia Mechanizm Test::Unit języka Ruby Testowanie w środowisku Rails Asercje i testy integracyjne Podsumowując A Instalowanie Rails ..................................................................................................... 145 B Krótki leksykon Rails ..................................................................................................151 Skorowidz ............................................................................................................................. 183 4 | Spis treści ROZDZIAŁ 2. Rusztowania, REST i ścieżki Przez stulecia rusztowania pomagały budowniczym w budowie i wykańczaniu wznoszonych budynków. Programiści również korzystają z tymczasowego kodu rusztowania tworzącego wstępne ramy i podstawowy mechanizm aplikacji do czasu, aż gotowy będzie właściwy kod aplikacji. Rails automatyzuje proces tworzenia rusztowań bardzo ułatwiając budowanie apli- kacji we wstępnej fazie. W rozdziale 1. pokazaliśmy, jak Rails wykorzystuje tablicę z parametrami do przekształcenia prostego wywołania Rails w wywołanie akcji w kontrolerze. Zbudowaliśmy w nim również bardzo proste widoki. W tym rozdziale rozpoczniemy budowę bardziej zaawansowanej apli- kacji, o nazwie Photo Share, która będzie mogła być użyta do zarządzania fotografiami. Za- stosujemy rusztowania do zbudowania podstawowego szablonu zawierającego model korzy- stający z bazy danych, kontroler oraz widok. Niejako przy okazji przedstawimy podstawy kilku najważniejszych funkcji Rails, takich jak: • Migracje. Ta funkcja obsługi bazy danych pomaga programistom w wieloetapowym two- rzeniu modelu bazy danych, zarządzaniu różnicami w schematach używanych we wszyst- kich naszych środowiskach. Migracje korzystają z kodu Ruby zamiast kodu SQL specy- ficznego dla bazy danych. • REST oraz zasoby. Rails korzysta intensywnie ze stylu komunikacji internetowej o nazwie REST, czyli Representational State Transfer. Taka strategia komunikacji wykorzystującej HTTP definiuje zasoby internetowe, w których każde polecenie URL lub HTTP wykonu- je jedną z operacji CRUD (Create, Read, Update, Delete — tworzenie, odczyt, modyfikacja i usuwanie) na zasobie. W Rails 2 każdy kontroler jest zasobem REST. • Ścieżki nazwane. Dla każdego zasobu Rails tworzy ścieżki nazwane, które odwzorowują standaryzowane, eleganckie adresy URL na predefiniowane akcje kontrolera. W wyniku tego potrzeba mniej kodu i uzyskujemy lepszą spójność pomiędzy naszymi aplikacjami. Przyjrzyjmy się dokładniej aplikacji Photo Share. Następnie szybko zbudujemy podstawy tej aplikacji. Na koniec tego rozdziału będziemy mieli prostą aplikację pozwalającą zarządzać zdjęciami, pokazami slajdów, slajdami i kategoriami. Wprowadzenie do Photo Share W dalszej części tej książki będziemy tworzyć jedną aplikację o nazwie Photo Share, umożli- wiającą wymianę zdjęć pomiędzy jej użytkownikami. Aplikacja ta będzie korzystała z bazy da- nych. Rozpoczniemy od poniższych prostych wymagań nazywanych scenariuszami użytkownika: 25 • Umieszczanie zbioru zdjęć w sieci WWW w taki sposób, aby inni użytkownicy mogli je zobaczyć. • Organizowanie zdjęć w kategoriach. • Tworzenie i przeglądanie pokazów slajdów budowanych z dostępnych zdjęć. Każde z tych wymagań odnosi się do innej części aplikacji. Przyjrzyjmy się dokładniej elemen- tom Rails wymaganych przez te scenariusze. Definiowanie zasobów Gdy analizujemy naszą aplikację, najlepiej na początku myśleć o niej jak o zasobach. Rails 2 jest środowiskiem tworzenia oprogramowania ukierunkowanym na zasoby, więc tworzenie zwykle rozpoczyna się od zdefiniowania zasobów. Praktycznie rzecz ujmując, zasób jest jed- nostką internetową, która posiada metody do reprezentowana tej jednostki i zarządzania nią. Mówiąc jeszcze praktyczniej, typowy zasób Rails jest modelem korzystającym z bazy danych, kontrolerem zarządzającym tym modelem oraz widokiem, który prezentuje jeden lub więcej modeli naszym użytkownikom. Po zdefiniowaniu wymagań wstępnych następnym zadaniem jest określenie zasobów wymaganych przez naszą aplikację. Spójrzmy na listę scenariuszy i skoncentrujmy się na rzeczownikach. Kilkoma oczywistymi kandydatami na zasoby Rails są zdjęcia, slajdy, pokazy slajdów oraz kategorie. Ujawniają się również niektóre relacje pomię- dzy nimi: • Kategoria zawiera wiele zdjęć, a zdjęcie może mieć jedną lub więcej kategorii. • Kategoria może mieć inną kategorię. • Pokaz slajdów zawiera wiele slajdów. • Slajd zawiera jedno zdjęcie. Prosty diagram, taki jak na rysunku 2.1, pomaga pokazać zasoby aplikacji oraz relacje między nimi. W przypadku relacji „jeden do wielu” korzystamy ze strzałki oznaczającej należy do, więc wskazuje ona od strony „jeden do wielu”. Strzałka dwukierunkowa wskazuje relację „wiele do wielu”, natomiast linie bez strzałek — relacje „jeden do jednego”. Będziemy korzystać z drzewa ze strzałkami wskazującymi na klasę nadawcy. Później skorzystamy z Active Record do definiowania relacji, ale w tym rozdziale utworzymy bardzo prosty model niezawierający zaawansowanych funkcji. Aby jednak wykonać cokolwiek w Active Record, musimy zdefinio- wać bazę danych. Rysunek 2.1. Rusztowania generujące wszystkie cztery widoki 26 | Rozdział 2. Rusztowania, REST i ścieżki Przygotowanie projektu i bazy danych Zanim będziemy mogli cokolwiek zrobić, będziemy potrzebować projektu Rails. Tworzymy go przez wpisanie rails photos, a następnie przechodzimy do nowego katalogu za pomocą cd photos. W konsoli zobaczymy następujący wynik (skrócony) — wynik ten może być róż- ny w zależności od wykorzystywanej wersji. $ rails photos create create app/controllers create app/helpers create app/models ... create config/database.yml create config/routes.rb ... $ cd photos/ Jeżeli serwer nie jest uruchomiony, należy go uruchomić ponownie za pomocą script/server. Aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo, należy otworzyć w przeglądarce stronę http://localhost:3000/. Jeżeli wszystko jest w porządku, zobaczymy stronę powitalną Rails. Przyjrzyjmy się dokładniej plikom, jakie Rails utworzył dla nowego projektu. Warto zauwa- żyć, że Rails utworzył plik konfiguracyjny bazy danych o nazwie database.yml. Od Rails 2 w domyślnym pliku konfiguracyjnym wykorzystywana jest lekka baza danych sqlite3. Można skorzystać z tego silnika bazy danych lub innego, takiego jak MySQL. W tej książce będziemy korzystać z sqlite3. Jeżeli jednak zdecydujesz się korzystać z MySQL, będziesz musiał zain- stalować silnik bazy danych i zmienić plik config/database.yml, aby odpowiadał konfiguracji bazy danych. Powinien on wyglądać podobnie do przedstawionego poniżej: development: adapter: mysql database: photos_development username: root password: host: localhost test: adapter: mysql database: photos_development username: root password: host: localhost Jeżeli zdecydujesz się korzystać z MySQL lub zmienić w jakikolwiek sposób plik database.yml, pamiętaj, że w języku definicji danych YAML odstępy są znaczące. Wcięcia muszą być wyko- nywane za pomocą dwóch spacji (nie tabulatorów) i w żadnym wierszu nie może być spacji na końcu. Szczegółowe wskazówki na temat sposobu utworzenia dwóch baz danych, photos_ development i photos_test, można znaleźć w dokumentacji MySQL. Można również użyć stan- dardowej bazy i skorzystać z domyślnej konfiguracji. W czasie życia projektu korzystamy z osobnych środowisk z oddzielnymi bazami danych, co pozwala nam na obsługę programowania, testowanie i instalowanie w środowisku produk- cyjnym. Rails ma własną strategię obsługi danych testowych, która zakłada usuwanie wszyst- kich danych przed kolejnym uruchomieniem testów. Więcej informacji na ten temat w dalszej czę- ści rozdziału. Na razie wystarczy wiedzieć, że nie powinniśmy tworzyć konfiguracji tak, aby testowa baza danych wskazywała na bazę, której dane należy zachować! Przygotowanie projektu i bazy danych | 27 Nie należy konfigurować testowej bazy danych jako bazy produkcyjnej lub projektowej. Wszystkie dane z testowej bazy danych są zastępowane przy każdym uruchomieniu testów. Trzy bazy danych Rails posiada trzy środowiska: programistyczne, testowe i produkcyjne. Środowisko programi- styczne ładuje ponownie klasy przy każdym wywołaniu nowej akcji, dzięki czemu zawsze mamy świeżą kopię każdej klasy, razem z najnowszymi zmianami w kodzie. W środowisku produkcyjnym klasy są ładowane jednokrotnie. W przypadku tego podejścia wydajność śro- dowiska programistycznego jest gorsza, ale w czasie tworzenia aplikacji natychmiast widzimy zmiany wprowadzone w kodzie. Rails ponownie ładuje bazę testową przed każdym urucho- mieniem testów, co ma sens przy testowaniu, ale może mieć katastrofalne skutki w środowi- sku produkcyjnym. Wykorzystywane są również osobne bazy — programistyczna, produkcyjna i testowa. Od- powiedzialni programiści nie korzystają z baz produkcyjnych przy pisaniu kodu, ponieważ nie chcą tworzyć, modyfikować lub usuwać danych produkcyjnych. Dlaczego Rails korzysta z osobnej, testowej bazy danych? W rozdziale 7. pokażemy, że w przypadku każdego nowego testu Rails tworzy nową kopię danych testowych, dzięki czemu każdy przypadek testowy może modyfikować bazę danych bez wpływania na inne testy. Gdy Rails generuje nowy projekt, tworzy plik o nazwie database.yml, który zawiera sekcje dla programowania, testowana i produkcji. Konfigurując bazę danych należy pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, ponieważ Rails niszczy dane w testowej bazie danych, należy się upew- nić, że w konfiguracji testowej nie jest wskazana baza programistyczna ani produkcyjna. Po drugie, w pliku tym hasła są zapisane otwartym tekstem. Należy upewnić się, że odpowied- nio je obsługujemy. Generowanie rusztowania zasobów Do tej pory utworzyliśmy projekt i skonfigurowaliśmy bazę danych. Następnym krokiem jest użycie rusztowania do generowania zasobów. Zaczniemy od prostego przykładu zdjęcia. Początkowo nasze zdjęcie będzie plikiem w systemie plików i rekordem w bazie danych z identyfikatorem i nazwą pliku. Nie należy oczekiwać, że Rails zbuduje kompletną aplika- cję produkcyjną. Generatory kodu, które próbują robić wszystko, często powodują paskudne komplikacje przy rozszerzaniu aplikacji. Potrzebujemy jedynie punktu początkowego, w któ- rym możemy zacząć dostosowywanie. Utwórzmy więc rusztowanie dla zasobu fotografii. Lista zdjęć Generator rusztowań buduje model, widok, kontroler oraz testy zarządzające tym kodem. Opcje generacji rusztowania można wyświetlić, wpisując w wierszu polecenia script/generate scaffold: $ script/generate scaffold Usage: script/generate scaffold ModelName [field:type, field:type] Options: --skip-timestamps Don t add timestamps to the migration file for this model 28 | Rozdział 2. Rusztowania, REST i ścieżki --skip-migration Don t generate a migration file for this model Rails Info: -v, --version Show the Rails version number and quit. -h, --help Show this help message and quit. General Options: -p, --pretend Run but do not make any changes. -f, --force Overwrite files that already exist. -s, --skip Skip files that already exist. -q, --quiet Suppress normal output. -t, --backtrace Debugging: show backtrace on errors. -c, --svn Modify files with subversion. (Note: svn must be in path) -g, --git Modify files with git. (Note: git must be in path) ... W czasie generowaniu rusztowania można podać nie tylko nazwę modelu, ale również pola przez niego obsługiwane. Rusztowanie dla zdjęć generujemy w następujący sposób: $ script/generate scaffold photo filename:string thumbnail:string description:string ... create app/models/photo.rb ... create db/migrate/20080427170510_create_photos.rb W poleceniu script/generate podajemy nazwę modelu i trzy kolumny potrzebne naszej apli- kacji. Rails generuje sporo plików, w tym kontroler i kilka widoków, ale w tym momencie skon- centrujemy się na pliku o nazwie app/models/photo.rb oraz pliku db/migrate/20080427170510_ create_photos.rb. Liczba na początku Twojego pliku create_photos.rb będzie inna, ale reszta po- zostanie bez zmian. Pierwszy plik zawiera model Active Record. Plik ten zawiera następują- cy kod: class Photo ActiveRecord::Base end Co dziwne, photo.rb nie posiada żadnych informacji na temat tabeli bazy danych ani żadnej z jej kolumn. W rozdziale 3. pokażemy, w jaki sposób Rails odkrywa te szczegóły. Poza mo- delem Active Record musimy utworzyć tabelę w bazie danych. Najlepszym sposobem wyko- nania tej operacji jest wykorzystanie migracji schematu. W czasie procesu tworzenia ruszto- wania zasobu Rails generuje dla nas domyślny opis migracji. Liczba w nazwie pliku migracji jest znacznikiem czasu. Rails korzysta z tych znaczników czasu przy przyrostowym wpro- wadzaniu zmian do schematu bazy danych oraz wycofywaniu się o krok, w przypadku po- pełnienia poważnego błędu. Aby pokazać, jak działa migracja, na początku spójrzmy, jak wygląda plik migracji wygenerowany przez Rails. Zajrzyjmy do pliku o nazwie db/migrate/ 20080427170510_create_photos.rb: class CreatePhotos ActiveRecord::Migration def self.up create_table :photos do |t| t.string :filename t.string :thumbnail t.string :description t.timestamps end end def self.down drop_table :photos end end Generowanie rusztowania zasobów | 29 Migracja posiada metody up oraz down. Każda z tych metod zmienia istniejący schemat bazy danych. Metoda up wykonuje zmiany w przód w czasie, a down zmiany wstecz. Można trak- tować metodę up jako polecenie wykonaj, a down jako polecenie wycofaj. W tym przypadku metoda up tworzy tabelę, a down usuwa ją. Po każdej specyfikacji kolumny można wskazać opcje pozwalające na określenie atrybutów tabeli, takich jak kolumny, które nie mogą być puste (:null = false), wartości domyślne (:default = ) i podobne. Aby zobaczyć, jak migracja wykonuje operacje, należy wykonać polecenie rake db:migrate: $ rake db:migrate (in /Users/lance/Projects/book/repo/current/src/chapter2/photos) == 20080427170510 CreatePhotos: migrating ===================================== -- create_table(:photos) - 0.0047s == 20080427170510 CreatePhotos: migrated (0.0049s) ============================ rake to program narzędziowy środowiska Ruby, który pomaga zarządzać wszystkimi elemen- tami związanymi z samą aplikacją. Podobne narzędzia są dostępne w języki Java (ant) oraz C (make). W tej książce będziemy korzystać z zadań rake do uruchamiania testów, ładowania danych testowych, zmiany schematu bazy danych i wielu innych operacji. W tym przypadku zadanie db:migrate wykonuje wszystkie operacje migracji, które nie były wcześniej wykona- ne. Rails odnotowuje każdą wykonaną migrację w tabeli schema_migrations: $ sqlite3 db/development.sqlite3 SQLite version 3.4.0 Enter .help for instructions sqlite select * from schema_migrations; 20080427170510 Wpisz .quit, aby zakończyć sqlite3. Jak można zauważyć, dla każdej migrowanej tabeli Rails tworzy jeden wiersz w tabeli schema_ migrations. Przy następnym uruchomieniu rake db:migrate Rails wykonuje w kolejności znaczników czasu metody up wszystkich migracji, które nie zostały odnotowane w tabeli. Moż- na również wykorzystać migrację do cofania bazy danych. Można podać dowolny numer wersji, wpisując rake db:migrate VERSION= znacznik_czasu , gdzie znacznik_czasu jest znaczni- kiem czasu jednej z migracji. Można również wykonać metodę up lub down określonej migracji. Można to od razu wypróbować (trzeba pamiętać, że w każdym przypadku znaczniki czasu będą inne): $ rake db:migrate:down VERSION=20080427170510 (in /Users/lance/Projects/book/repo/current/src/chapter2/photos) == 20080427170510 CreatePhotos: reverting ===================================== -- drop_table(:photos) - 0.0031s == 20080427170510 CreatePhotos: reverted (0.0032s) ============================ $ rake db:migrate:up VERSION=20080427170510 (in /Users/lance/Projects/book/repo/current/src/chapter2/photos) == 20080427170510 CreatePhotos: migrating ===================================== -- create_table(:photos) - 0.0044s == 20080427170510 CreatePhotos: migrated (0.0046s) ============================ Mamy teraz działający model. Przydatne byłoby utworzenie pewnych danych testowych. Jed- nym z najprostszych sposobów utworzenia danych testowych jest wykorzystanie osprzętu te- stów jednostkowych w Rails. Wady i zalety testowania przedstawimy w rozdziale 7., ale teraz po prostu dokonamy edycji pliku test/fixtures/photos.yml, aby wyglądał w następujący sposób: photo_1: id: 1 30 | Rozdział 2. Rusztowania, REST i ścieżki filename: train.jpg thumbnail: train_t.jpg description: Tym jeżdżę do pracy photo_2: id: 2 filename: lighthouse.jpg thumbnail: lighthouse_t.jpg description: Zawsze się tu umawiam na randki photo_3: id: 3 filename: gargoyle.jpg thumbnail: gargoyle_t.jpg description: Mój przycisk do papieru photo_4: id: 4 filename: cat.jpg thumbnail: cat_t.jpg description: Moje zwierzątko photo_5: id: 5 filename: cappucino.jpg thumbnail: cappucino_t.jpg description: Życiodajny płyn photo_6: id: 6 filename: building.jpg thumbnail: building_t.jpg description: Moje biuro photo_7: id: 7 filename: bridge.jpg thumbnail: bridge_t.jpg description: Miejsce, które lubię odwiedzać photo_8: id: 8 filename: bear.jpg thumbnail: bear_t.jpg description: Dzień w zoo photo_9: id: 9 filename: baskets.jpg thumbnail: baskets_t.jpg description: Tu przechowuję owoce Dane testowe można definiować z użyciem języka YAML. Należy jednak zachować ostroż- ność, ponieważ YAML jest wrażliwy na wielkość liter. Wprowadzone tak dane testowe moż- na załadować za pomocą prostego polecenia rake o nazwie db:fixtures:load. Wykonajmy je teraz: $ rake db:fixtures:load (in /Users/lance/Projects/book/repo/current/src/chapter2/photos) W czasie rozwoju aplikacji może się okazać w pewnym momencie, że najlepiej utworzyć bazę od początku, usuwając wszystkie jej tabele, wykonując wszystkie migracje i ładując ponow- nie dane testowe. Może się to zdarzyć, jeżeli z powodu wystąpienia błędu migracja uda się częściowo. W takim przypadku migracja wstecz może się nie udać, ponieważ będzie próbo- wała usunąć nieistniejącą tabelę. Nie można również kontynuować, ponieważ jedna z tabel nie istnieje — konieczne może się okazać ręczne poprawianie bazy danych. Istnieje lepsze rozwiązanie. Można zbudować zadanie rake do wyczyszczenia bazy danych, uruchomienia wszystkich migracji od początku, a następnie załadowania danych testowych. Zadania rake znajdują się w katalogu lib/tasks. Utwórzmy plik o nazwie lib/tasks/photos.rake, który wygląda następująco: Generowanie rusztowania zasobów | 31 namespace :photos do desc Ponowne zainicjowanie środowiska aplikacji task :reset = :environment do Rake::Task[ db:migrate:reset ].invoke Rake::Task[ db:fixtures:load ].invoke end end W ten sposób zbudowaliśmy własne zadanie rake o nazwie reset w przestrzeni nazw photos. Przestrzeń nazw jest po prostu sposobem organizowania zadań rake. To nowe zadanie moż- na uruchomić za pomocą polecenia rake photos:reset. $ rake photos:reset (in /Users/lance/Projects/book/repo/current/src/chapter2/photos) == 20080427170510 CreatePhotos: migrating ===================================== -- create_table(:photos) - 0.0036s == 20080427170510 CreatePhotos: migrated (0.0038s) ============================ W zależności od platformy można otrzymać ostrzeżenie o istniejącej bazie danych. W takim przypadku należy je zignorować. Zadanie wykonuje dwa inne zadania rake: db:migrate:reset (usunięcie wszystkich tabel bazy danych i usunięcie wierszy z schema_migrations) oraz db:fixtures:load. Zadania te zależą od innego zadania rake, o nazwie environment, które ładuje odpowiednie środowisko. W naszym przypadku środowiskiem tym będzie najczęściej środowisko programistyczne. To wszystko, czego potrzebujemy do zbudowania działającego rusztowania aplikacji obsługi zdjęć. Środowisko Rails wykonało resztę pracy. Teraz można otworzyć w przeglądarce URL http://localhost:3000/photos i zobaczyć rusztowanie w działaniu. Zobaczymy listę zdjęć z łącza- mi do tworzenia nowych zdjęć oraz edycji i wyświetlania istniejących. Wszystkie strony po- kazane na rysunku 2.1 zostały wykonane za pomocą generatora szablonów. Generator ten tworzy zaskakująco kompletny kod kontrolera i widoku. Trzeba pamiętać, że rusztowania nie zawierają kodu gotowego do produkcji, ale są tylko punktem startowym. W następnym punkcie przedstawimy tworzenie rusztowania dla slajdów i zagłębimy się nieco w zagadnienia REST i ścieżek. Ruszajmy! Jeżeli podczas próby dostępu do aplikacji otrzymamy następujący błąd: Mysql::Error in Photo#list Access denied for user: root@localhost (Using password: NO) oznacza to, że po skonfigurowaniu bazy danych nie został uruchomiony ponownie serwer. Ścieżki zgodne z REST Gdy mamy już działające rusztowanie dla zdjęć, możemy zająć się slajdami. W tym punkcie utworzymy inne domyślne rusztowanie, ale skupimy się na kontrolerach i ścieżkach, które są wykorzystywane przez Rails przy dostępie do każdego zasobu. Jak pamiętamy, ścieżka wska- zuje Rails sposób interpretacji przychodzącego żądania URL. Na podstawie URL i ścieżki Rails może określić: • parametry, jakie Rails przekazuje do kontrolera za pomocą tablicy params, • kontroler, do jakiego będzie się odwoływać Rails (przechowywany w params[:controller]), • akcję wywoływaną przez Rails (przechowywana w params[:action]). 32 | Rozdział 2. Rusztowania, REST i ścieżki Pokażemy teraz, jak działa REST i ścieżki. Na początek generujemy rusztowanie dla slajdu: $ script/generate scaffold slide position:integer photo_id:integer slideshow_id:integer ... create app/views/slides create app/views/slides/index.html.erb create app/views/slides/show.html.erb create app/views/slides/new.html.erb create app/views/slides/edit.html.erb create app/views/layouts/slides.html.erb ... create app/controllers/slides_controller.rb create test/functional/slides_controller_test.rb ... route map.resources :slides ... Jak już wiemy z poprzedniego punktu, Rails utworzy dla nas sporo plików. Tym razem sku- pimy się na kontrolerach, widokach i ścieżkach. Tak jak poprzednio, niewielka ilość danych testowych ułatwia testowanie aplikacji. Tym razem skorzystamy z funkcji szablonów. ERb w Ruby interpretuje pliki osprzętu tak, jakby były widokami. Do pliku test/fixtures/slides.yml wprowadzamy następujący kod: 1.upto(9) do |i| slide_ = i : id: = i position: = i photo_id: = i slideshow_id: 1 end W przypadku, gdy ERb znajdzie kod umieszczony pomiędzy a , uruchomi go i nic nie wstawi w to miejsce. Jeżeli jednak ERb znajdzie kod umieszczony pomiędzy = a , uru- chomi go i zastąpi ten kod wartością zwróconą przez operację. Ten osprzęt jest odpowiedni- kiem następujących statycznych instrukcji: slide_1: id: 1 position: 1 photo_id: 1 slideshow_id: 1 slide_2: id: 2 position: 2 photo_id: 2 slideshow_id: 1 ... i tak dalej ... W celu załadowania naszych danych należy wykonać polecenie rake photos:reset. Po tej operacji mamy działający zasób dla slajdów wypełniony przykładowymi danymi, który ma taki sam zbiór stron jak rusztowanie dla zdjęć. Przyjrzyjmy się teraz działaniu ścieżek. Wyge- nerowane właśnie rusztowanie wykorzystamy w dalszej części rozdziału, ale teraz zajmiemy się podstawami ścieżek nazwanych. Ścieżki nazwane Skupmy teraz naszą uwagę na ścieżkach nazwanych. Wygenerujmy teraz inne rusztowanie, tym razem dla pokazów slajdów. Wpiszmy: ... script/generate scaffold slideshow name:string. Ścieżki zgodne z REST | 33 exists app/models/ exists app/controllers/ exists app/helpers/ ... route map.resources :slideshows ... Jak zawsze, w celu utworzenia tabel w naszej bazie danych uruchamiamy rake db:migrate. Zwróćmy uwagę na polecenie route. Polecenie to tworzy specyficzny wzorzec URL używa- ny przez aplikację. Wyjaśnienie tej operacji zajmie tylko chwilę. Każde polecenie Rails jest odwzorowywane na jedną ze ścieżek wymienionych w pliku config/ routes.rb. W rozdziale 1., choć tego nie wyjaśnialiśmy, Rails wygenerował ścieżkę, która wy- glądała podobnie do map.connect :controller/:action/:id . Za każdym razem, gdy Rails napotyka URL w postaci /kontroler/akcja/identyfikator, przekształca go na postać tablicy o nazwie params zawierającej klucze :controller, :action oraz :id z wartościami pobranymi z adresu URL. Teraz spójrzmy na instrukcję route map.resources :slideshows w pliku config/routes.rb. Przy generowaniu rusztowania Rails dodał do pliku routes.rb jeden wiersz. Otwórzmy ten plik. Blisko początku pliku można znaleźć instrukcje: map.resources :slideshows map.resources :slides map.resources :photos Instrukcja map.resources :slideshows faktycznie buduje osiem skomplikowanych ścieżek, do których można odwoływać się według nazwy. Aby wyświetlić wszystkie ścieżki w kolej- ności, w jakiej Rails próbuje je dopasować, należy skorzystać z polecenia rake routes. Mię- dzy innymi można zauważyć ścieżki, jakie Rails dodał do pokazów slajdów. Są to główne ścieżki bez ścieżek formatowanych, będących bliskimi kuzynami ścieżek nazwanych, zamiesz- czonych poniżej: slideshows GET /slideshows {:action= index , :controller= slideshows } POST /slideshows {:action= create , :controller= slideshows } new_slideshow GET /slideshows/new {:action= new , :controller= slideshows } edit_slideshow GET /slideshows/:id/edit {:action= edit , :controller= slideshows } slideshow GET /slideshows/:id {:action= show , :controller= slideshows } PUT /slideshows/:id {:action= update , :controller= slideshows } DELETE /slideshows/:id {:action= destroy , :controller= slideshows } Aby w pełni zrozumieć, co się tu dzieje, musimy odwołać się do budowy protokołu HTTP. Większość programistów wie, że protokół HTTP obsługuje co najmniej dwa polecenia: GET 34 | Rozdział 2. Rusztowania, REST i ścieżki oraz POST. Normalnie, gdy przeglądarka ładuje URL, korzysta z HTTP GET. Gdy wysyła za- wartość formularza, korzysta z HTTP POST. Być może wiesz, że HTTP obsługuje również co najmniej dwa inne polecenia: PUT i DELETE, choć większość przeglądarek ich nie obsługuje. Teraz zamieszczona powyżej lista ma nieco większy sens. Widzimy w niej cztery ścieżki na- zwane: slideshows, new_slideshow, edit_slideshow oraz slideshow. (Faktycznie wynik działania rake routes zawiera osiem ścieżek nazwanych, wraz ze sformatowanymi wersja- mi wszystkich ścieżek nazwanych. Ścieżki te pomagają przetwarzać formaty plików takie jak XML, ale na razie nie mają nic wspólnego ze ścieżkami nazwanymi). Należy zauważyć, że po każdej nazwie znajduje się żądanie HTTP składające się z polecenia, adresu URL oraz od- wzorowania wykorzystywanego przez Rails przy tym żądaniu. Ta zasada pokazuje, że ścież- ka zależy od polecenia HTTP. Na przykład żądanie HTTP GET/slideshows/4 wywołuje metodę show w kontrolerze slideshows, ale PUT/slideshows/4 wywołuje akcję update. REST We wcześniejszej części tego rozdziału zapowiadałem krótkie wprowadzenie do REST i teraz jest dobry moment na powrót do tego tematu. Można uważać REST za sposób patrzenia na HTTP jak na kolekcję zasobów. Spójrzmy na polecenia HTTP jak na internetową wersję ope- racji CRUD w bazie danych: • Create: POST • Read: GET • Update: PUT • Delete: DELETE Jak można zauważyć, ścieżki Rails doskonale pasują do tej koncepcji. Uzbrojeni w predefinio- wane ścieżki nazwane, możemy wykonać dowolną operację REST. Najczęściej można zgad- nąć, jaką akcję kontrolera wygenerował dla nas generator rusztowania. Aby potwierdzić nasze podejrzenia, otwórzmy plik app/controllers/slides_controller.rb. Nie chcemy zamieszczać całego tego kodu ani próbować go objaśniać. Na razie spójrzmy na metody obsługiwane przez kon- troler i na komentarze towarzyszące każdej z tych metod. class SlidesController ApplicationController # GET /slides # GET /slides.xml def index ... end # GET /slides/1 # GET /slides/1.xml def show ... end # GET /slides/new # GET /slides/new.xml def new ... end # GET /slides/1/edit def edit ... end Ścieżki zgodne z REST | 35 # POST /slides # POST /slides.xml def create ... end # PUT /slides/1 # PUT /slides/1.xml def update ... end # DELETE /slides/1 # DELETE /slides/1.xml def destroy ... end end Metody te doskonale odpowiadają ścieżkom nazwanym utworzonym w routes.rb i wymienio- nym w rake routes. Komentarze służą po prostu jako przypomnienie o ścieżkach nazwanych. Wiemy, że GET dla http://nasza_applikacja/slides/new uruchomi akcję new (jak pamiętamy, me- toda w kontrolerze implementuje akcję), a POST dla /slides uruchomi akcję create. Prosta tabela 2.1 pokazuje odwzorowanie pomiędzy metodami HTTP, akcjami Rails oraz ba- zą danych. Gdy nauczymy się myśleć o każdej aplikacji internetowej jak o zbiorze zasobów, aplikacja będzie dla nas prosta. Tabela 2.1. Polecenia REST ze skojarzonymi metodami Rails i poleceniami bazy danych HTTP Rails Baza danych Create POST CREATE INSERT Read GET SHOW SELECT Update PUT UPDATE UPDATE Delete DELETE DESTROY DELETE Zanim będziemy mogli kontynuować, przedstawimy jeszcze jedną ideę. W Rails powinniśmy traktować akcje edit i update jako parę. Akcja edit generuje formularz, który przez użytkow- nika może być użyty do modyfikacji slajdu. Wysłanie formularza wywołuje akcję update, któ- ra sprawdza poprawność transakcji i aktualizuje element w bazie danych. W podobny spo- sób działają metody new oraz create. W dalszej części książki dokładniej przedstawimy kod poszczególnych metod każdego z kontrolerów. Na razie możemy użyć aplikacji do testowa- nia w konsoli. Konsola może być uważana za wiersz polecenia dla aplikacji. Na początek do- konamy edycji pliku app/controllers/slides_controller.rb i dodamy wiersz skip_before_filter: class SlidesController ApplicationController skip_before_filter :verify_authenticity_token ... Powoduje to wyłączenie żądania żetonu weryfikacji, czyli nowej funkcji w Rails, pozwalającej upewnić się, że żądanie pochodzi z naszej aplikacji. Po wykonaniu zamieszczonych poniżej poleceń konsoli wiersz ten należy usunąć. Wykorzystajmy teraz nowo zdobytą wiedzę na te- mat REST: $ script/console Loading development environment (Rails 2.1.0) app.get /slides = 200 app.request.path_parameters 36 | Rozdział 2. Rusztowania, REST i ścieżki = { action = index , controller = slides } app.get /slides/1 = 200 app.request.path_parameters = { action = show , id = 1 , controller = slides } app.post /slides , :slide = {:position = 10, :photo_id = 1, :slideshow_id = 1} = 302 app.request.path_parameters = { action = create , controller = slides } app.put /slides/1 , :slide = {:position = 1, :photo_id = 1, :slideshow_id = 2} = 302 app.request.path_parameters = { action = update , id = 1 , controller = slides } app.delete /slides/10 = 302 app.request.path_parameters = { action = destroy , id = 10 , controller = slides } Przy użyciu tych technik można sprawdzać działanie aplikacji w taki sam sposób, jakby była wywoływana z internetu. Polecenia HTTP można wysyłać do naszej aplikacji za pomocą ta- kich poleceń jak app.get. Należy pamiętać, że kod powrotu prawidłowo wykonanego pole- cenia HTTP to 200, a kod powrotu polecenia przekierowania HTTP wynosi 302. Polecenie path_parameters pokazuje aktualne parametry, jakie Rails wysyła do kontrolera w tablicy params. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, można również zobaczyć zawartość app.response.body po każdym żądaniu, która to zmienna będzie przechowywała stronę WWW utworzoną przez Rails. Po zakończeniu testów w konsoli należy usunąć wywołanie skip_before_filter. Kod kontrolera Przypomnijmy, czego się do tej pory dowiedzieliśmy. Jeżeli w przeglądarce wpiszemy adres URL Rails, nasz serwer WWW, Mongrel, prześle nasze żądanie do Rails. Router Rails znajdzie ścieżkę odpowiadającą żądaniu, utworzy tablicę asocjacyjną params i wywoła kod kontrolera. Spójrzmy na kod domyślnego kontrolera. Nie poznaliśmy jeszcze Active Record, ale nie bę- dzie to przeszkodą. Przeanalizujemy ten kod na wysokim poziomie, a szczegółami zajmiemy się w rozdziale 3. i 4. Przeanalizujmy teraz kilka kolejnych akcji. Zacznijmy od najprostszej akcji, show, w app/controllers/slideshows_controller.rb: # GET /slideshows/1 # GET /slideshows/1.xml def show @slideshow = Slideshow.find(params[:id]) respond_to do |format| format.html # show.html.erb format.xml { render :xml = @slideshow } end end Komentarze informują nas dokładnie, jak działają nazwane ścieżki. Żądanie GET dla slide- shows/1 lub /slideshows/1.xml wywołuje tę akcję kontrolera. Wywołanie /slideshows/1.xml daje w wyniku następującą zawartość tablicy params: params { :controller = slideshows , :action = show , :id = 1 , :format = xml } Ścieżki zgodne z REST | 37 Gdy pominiemy rozszerzenie .xml lub .html, domyślnym formatem będzie html. Instrukcja @slideshow = Slideshow.find(params[:id]) jest prosta, nawet gdy nie znamy jeszcze Active Record. Rails znajduje Slideshow z wartością id mieszczącą się w tablicy params. Następny wiersz kodu jest nieco mniej skomplikowany, ponieważ mamy zagnieżdżony blok kodu: respond_to do |format| format.html # show.html.erb format.xml { render :xml = @slideshow } end Kod ten w sposób warunkowy wykonuje kod bazujący na formacie żądania. Metoda respond_to w sposób warunkowy wykonuje blok kodu obok odpowiedniej instrukcji format. Gdy params [:format] ma wartość xml, Rails wykonuje render :xml = @slideshow, a gdy params[: format] ma wartość html, Rails nic nie wykonuje. Należy pamiętać, że gdy akcja nie wywo- łuje jawnie render, Rails po prostu generuje domyślny widok. Dlatego uproszczony widok, który obsługuje tylko żądania HTML, wygląda następująco: def show @slideshow = Slideshow.find(params[:id]) # show.html.erb end Akcja kontrolera dla metody index działa dokładnie w taki sposób, ale index znajduje wszyst- kie pokazy slajdów zamiast jednego. Kod metody destroy jest nieco inny: def destroy @slideshow = Slideshow.find(params[:id]) @slideshow.destroy respond_to do |format| format.html { redirect_to(slideshows_url) } format.xml { head :ok } end end Zamiast generować akcję, destroy wykonuje przekierowanie do slideshows_url, będącego ścieżką nazwaną dla akcji index. Dwie pozostałe akcje są niezwykle proste. Generują one formularze do tworzenia i aktualiza- cji pokazów slajdów. Są to akcje new oraz edit: # GET /slideshows/new # GET /slideshows/new.xml def new @slideshow = Slideshow.new respond_to do |format| format.html # new.html.erb format.xml { render :xml = @slideshow } end end # GET /slideshows/1/edit def edit @slideshow = Slideshow.find(params[:id]) end Metoda edit szuka istniejących pokazów slajdów i generuje formularz. Metoda new tworzy pusty obiekt i generuje formularz lub kod XML dla pustego elementu. W praktyce rzadko wywołujemy metodę new dla formatu xml. Wysłanie formularza edit dla obiektu Slideshow z identyfikatorem 1 powoduje wywołanie żądania HTTP PUT slideshows/1, wywołanie ak- cji update i przekazanie nowych atrybutów w tablicy params dla obiektu Slideshow: 38 | Rozdział 2. Rusztowania, REST i ścieżki # PUT /slideshows/1 # PUT /slideshows/1.xml def update @slideshow = Slideshow.find(params[:id]) respond_to do |format| if @slideshow.update_attributes(params[:slideshow]) flash[:notice] = Slideshow was successfully updated. format.html { redirect_to(@slideshow) } format.xml { head :ok } else format.html { render :action = edit } format.xml { render :xml = @slideshow.errors, :status = :unprocessable_entity } end end end Kod ten jest nieco bardziej skomplikowany niż pozostały, ponieważ musi obsługiwać sytu- acje błędne w obu formatach. Nadal jednak jest on dosyć prosty. Należy pamiętać, że params [:slideshow] zawiera inną tablicę asocjacyjną z wszystkimi atrybutami z formularza edit. Metoda update wyszukuje pokaz slajdów, dla którego @slideshow = Slideshow.find(params [:id]). Następnie w bloku kodu respond_to metoda próbuje zmienić atrybuty w @slideshow przy użyciu parametrów z tablicy asocjacyjnej params[:slideshow]. Jeżeli operacja się po- wiedzie, Rails wysyła użytkownikowi komunikat w tymczasowym obszarze przechowywa- nia nazywanym flash i przekierowuje do kodu HTML lub generuje krótki komunikat stanu w XML. Jeżeli aktualizacja się nie uda, kod generuje widok odpowiedni dla bieżącego forma- tu. Metoda create działa niemal w taki sam sposób. W krótkim czasie przeszliśmy długą drogę. Będziemy wkrótce modyfikować te akcje i pozna- wać szczegóły budowy widoków i kontrolerów, więc nie ma problemu, jeżeli nie wszystkie przedstawione tu informacje są jasne. Na razie wystarczy wiedzieć, że mamy działające mo- dele, widoki i kontrolery, które służą nam jako podstawa aplikacji w dalszej części książki. Uzupełnianie rusztowania Poprzedni punkt zawierał sporo szczegółów. Musimy jeszcze utworzyć rusztowanie ostatnie- go zasobu dla kategorii i utworzyć dane testowe dla pokazów slajdów i kategorii. Rusztowa- nie dla kategorii generujemy w terminalu za pomocą następującego polecenia: $ script/generate scaffold category parent_id:integer name:string ... create app/views/categories create app/views/categories/index.html.erb create app/views/categories/show.html.erb create app/views/categories/new.html.erb create app/views/categories/edit.html.erb create app/views/layouts/categories.html.erb identical public/stylesheets/scaffold.css create app/controllers/categories_controller.rb create test/functional/categories_controller_test.rb create app/helpers/categories_helper.rb route map.resources :categories dependency model ... create app/models/category.rb Uzupełnianie rusztowania | 39 create test/unit/category_test.rb create test/fixtures/categories.yml create db/migrate/20080509013624_create_categories.rb Rails tworzy standardowe elementy. Skróciliśmy nieco listing, ale powinieneś już znać zasa- dę. Rails tworzy dla nas kontroler, widoki, ścieżkę nazwaną oraz kod testowy dla obiektu Category. Tak jak wcześniej, tworzymy osprzęt testów z przykładowymi danymi. Plik text/ fixtures/slideshows.yml powinien wyglądać następująco: slideshow_1: id: 1 name: Interesujące zdjęcia Z kolei plik text/fixtures/categories.yml powinien wyglądać w następujący sposób: category_1: id: 1 name: Wszystkie category_2: id: 2 parent_id: 1 name: Ludzie category_3: id: 3 parent_id: 1 name: Zwierzęta category_4: id: 4 parent_id: 1 name: Miejsca category_5: id: 5 parent_id: 1 name: Przedmioty category_6: id: 6 parent_id: 2 name: Przyjaciele category_7: id: 7 parent_id: 2 name: Rodzina Na koniec należy uruchomić migrację i załadować dane testowe za pomocą rake photos:reset. To wszystko. Wszystkie rusztowania są wykonane. Gdy odfiltrujemy teksty objaśniające, za- uważymy, że w bardzo krótkim czasie zbudowaliśmy całkiem skomplikowane widoki, które mogą obsługiwać żądania XML oraz HTML. Co dalej? Utworzyliśmy złożoną aplikację Rails, ale na razie jej modele są dosyć prymitywne. Pokaz slajdów „nie wie”, że składa się ze slajdów, a zdjęcia nie mają żadnych relacji z kategoriami. W kolejnych kilku rozdziałach zaprzęgniemy Active Record do pracy. Poznamy funkcje, ja- kich będziemy potrzebować do utworzenia aplikacji Photo Share, oraz kilka innych funkcji Active Record. Na początek uruchomimy wybraną bazę danych i zmusimy ją do działania. 40 | Rozdział 2. Rusztowania, REST i ścieżki
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: