Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00290 006237 19954312 na godz. na dobę w sumie
Tworzenie stron WWW. Biblia. Wydanie III - książka
Tworzenie stron WWW. Biblia. Wydanie III - książka
Autor: , Liczba stron: 824
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2116-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> tworzenie stron www
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj największe sekrety tworzenia stron WWW i rozkręć własny e-biznes!

Jeśli chcesz zbudować własną stronę WWW lub sklep internetowy, potrzebujesz odpowiednich narzędzi oraz rzetelnej wiedzy, jak je wykorzystać. Wszystko to zapewni Ci książka, którą trzymasz w rękach. Znajdziesz tu praktyczne informacje odnośnie tego, jak krok po kroku stworzyć stronę, przykłady architektury prawdziwych aplikacji, a także interesujące materiały dodatkowe, zapewniające kontekst dla poznawanych zagadnień. Nauczysz się m.in. języka HTML i JavaScript oraz zrozumiesz, jak wykorzystać multimedia i blogi. Dzięki temu obszernemu podręcznikowi tworzenie stron WWW nie będzie miało przed Tobą żadnych tajemnic!

Książka 'Tworzenie stron WWW. Biblia. Wydanie III' stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat projektowania witryn, umieszczania ich w sieci WWW, uaktualniania i wykorzystania w e-biznesie. Trzecie wydanie zostało wzbogacone o liczne przykłady tworzenia witryn WWW przy użyciu HTML -- można je zastosować jako model dla własnej strony. Zostały tu również dodane nowe rozdziały, dotyczące technologii XHTML, XML, RSS i AJAX. Z tym podręcznikiem szybko nauczysz się projektować i budować wyjątkowe strony internetowe, umieszczać witryny w Internecie oraz promować je w taki sposób, aby przyczyniały się do rozwoju Twojego e-biznesu.

Zaprojektuj, zbuduj, zarabiaj!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tworzenie stron WWW. Biblia. Wydanie III Autor: Phillip Crowder, David A. Crowder T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2116-3 Tytu³ orygina³u: Creating Web Sites Bible, Third Edition Format: 172x245, stron: 824 Oprawa: twarda Poznaj najwiêksze sekrety tworzenia stron WWW i rozkrêæ w³asny e-biznes! • Zaprojektuj i zbuduj w³asn¹ stronê WWW! • Przyci¹gnij rzesze u¿ytkowników! • Rozkrêæ swój e-biznes! Jeœli chcesz zbudowaæ w³asn¹ stronê WWW lub sklep internetowy, potrzebujesz odpowiednich narzêdzi oraz rzetelnej wiedzy, jak je wykorzystaæ. Wszystko to zapewni Ci ksi¹¿ka, któr¹ trzymasz w rêkach. Znajdziesz tu praktyczne informacje odnoœnie tego, jak krok po kroku stworzyæ stronê, przyk³ady architektury prawdziwych aplikacji, a tak¿e interesuj¹ce materia³y dodatkowe, zapewniaj¹ce kontekst dla poznawanych zagadnieñ. Nauczysz siê m.in. jêzyka HTML i JavaScript oraz zrozumiesz, jak wykorzystaæ multimedia i blogi. Dziêki temu obszernemu podrêcznikowi tworzenie stron WWW nie bêdzie mia³o przed Tob¹ ¿adnych tajemnic! Ksi¹¿ka „Tworzenie stron WWW. Biblia. Wydanie III” stanowi kompleksowe Ÿród³o wiedzy na temat projektowania witryn, umieszczania ich w sieci WWW, uaktualniania i wykorzystania w e-biznesie. Trzecie wydanie zosta³o wzbogacone o liczne przyk³ady tworzenia witryn WWW przy u¿yciu HTML — mo¿na je zastosowaæ jako model dla w³asnej strony. Zosta³y tu równie¿ dodane nowe rozdzia³y, dotycz¹ce technologii XHTML, XML, RSS i AJAX. Z tym podrêcznikiem szybko nauczysz siê projektowaæ i budowaæ wyj¹tkowe strony internetowe, umieszczaæ witryny w Internecie oraz promowaæ je w taki sposób, aby przyczynia³y siê do rozwoju Twojego e-biznesu. • HTML i JavaScript • Tabele, ramki i formularze • Okreœlanie stylu stron WWW przy u¿yciu CSS • XHTML, XML i AJAX • Wyszukiwanie, tworzenie i wzbogacanie grafiki w sieci • Tworzenie sklepu • Umieszczanie witryny w sieci • Uaktualnianie witryny i RSS • Reklama i blogi • Multimedia Zaprojektuj, zbuduj, zarabiaj! Spis treści O autorach ....................................................................................................... 19 Podziękowania ................................................................................................ 21 Wstęp ............................................................................................................... 23 Część I Wprowadzenie .................................................................. 29 Rozdział 1. Podstawy tworzenia stron i witryn internetowych ................... 31 Przeglądarki internetowe .....................................................................................................................32 Strony WWW .....................................................................................................................................37 Witryny WWW ...................................................................................................................................41 Klasyfikacja witryn internetowych .....................................................................................................43 Prywatne strony domowe ..............................................................................................................44 Witryny informacyjne ...................................................................................................................44 Witryny organizacji ......................................................................................................................47 Witryny o tematyce politycznej ....................................................................................................47 Witryny komercyjne .....................................................................................................................49 Wprowadzenie do demografii rynku internetowego ...........................................................................51 Odnajdywanie dobrych informacji ................................................................................................51 Badanie preferencji gości witryny internetowej ............................................................................53 Przygotowanie planu ...........................................................................................................................53 Koncentracja na celach .................................................................................................................54 Określanie poziomu złożoności ....................................................................................................54 Planowanie budżetu ......................................................................................................................55 Co robić, a czego unikać przy tworzeniu witryn WWW? ...................................................................56 Cechy dobrych witryn WWW ......................................................................................................56 Cechy złych witryn .......................................................................................................................57 Podsumowanie ....................................................................................................................................58 Rozdział 2. Popularne narzędzia do tworzenia stron WWW .......................... 59 Adobe Creative Suite 3 (CS3) .............................................................................................................59 Photoshop .....................................................................................................................................60 Dreamweaver ................................................................................................................................64 Illustrator ......................................................................................................................................70 Flash Professional .........................................................................................................................70 Photoshop Extended .....................................................................................................................71 Fireworks ......................................................................................................................................72 6 Tworzenie stron WWW. Biblia Acrobat .........................................................................................................................................73 Contribute .....................................................................................................................................73 Oprogramowanie freeware i shareware ...............................................................................................74 Programy do edycji obrazów ........................................................................................................75 Programy do tworzenia obrazów ..................................................................................................76 Inne programy graficzne ...............................................................................................................77 Projektowanie stron na urządzenia przenośne .....................................................................................78 Historia projektowania stron na urządzenia przenośne .................................................................79 Trudności w korzystaniu z sieci WWW przez urządzenia przenośne ...........................................81 Przyszłość Internetu mobilnego ....................................................................................................81 Podsumowanie ....................................................................................................................................82 Część II Podstawy .......................................................................... 83 Rozdział 3. Historia i rozwój Internetu oraz języka HTML .............................. 85 Początki Internetu ...............................................................................................................................86 Początki komutacji pakietów i ARPANET ...................................................................................86 Ewolucja Ethernetu .......................................................................................................................89 Publicznie dostępny Internet .........................................................................................................91 Powstanie hipertekstu ...................................................................................................................93 Rozwój i ewolucja języka HTML .......................................................................................................94 Hypercard .....................................................................................................................................95 HTML ...........................................................................................................................................96 Przyszłość języka HTML ..............................................................................................................98 Nadejście języka XHTML ............................................................................................................99 Podsumowanie ..................................................................................................................................100 Rozdział 4. Elementy języka HTML .................................................................. 101 Tworzenie stron WWW za pomocą języka HTML ...........................................................................102 Sekcje head i body ............................................................................................................................109 Sekcja head .............................................................................................................................109 Sekcja body ............................................................................................................................112 Elementy blokowe ............................................................................................................................113 Sekcja nagłówkowa ....................................................................................................................114 Tytuł ...........................................................................................................................................114 Ciało ...........................................................................................................................................114 Elementy wewnątrzwierszowe ....................................................................................................115 Akapity .......................................................................................................................................117 Listy nieuporządkowane .............................................................................................................118 Listy uporządkowane ..................................................................................................................119 Listy definicji ..............................................................................................................................121 Nagłówki ....................................................................................................................................121 Narzędzia do sprawdzania kodu HTML ...........................................................................................121 Programy sprawdzające łącza .....................................................................................................121 Programy sprawdzające zgodność kodu .....................................................................................122 Programy sprawdzające zgodność z typami przeglądarek ..........................................................122 Narzędzia do tworzenia stron WWW ................................................................................................124 Edytory tekstu .............................................................................................................................124 Edytory HTML ...........................................................................................................................126 Programy WYSIWYG ................................................................................................................127 Spis treści 7 Programy do zaawansowanej edycji tekstu .................................................................................129 Inne programy .............................................................................................................................130 Projektowanie prostej strony WWW .................................................................................................130 Elementy logiczne i fizyczne ............................................................................................................135 Znaczniki fizyczne ......................................................................................................................135 Znaczniki logiczne ......................................................................................................................136 Stosowanie znaczników logicznych i fizycznych .......................................................................136 Znaki specjalne oraz schematy kodowania ASCII i Unicode ............................................................139 Krótki przegląd elementów ...............................................................................................................140 Podsumowanie ..................................................................................................................................140 Rozdział 5. Odnośniki tekstowe, mapy graficzne oraz nawigacja w witrynach WWW ............................................. 143 Przykładowa witryna ........................................................................................................................145 Odnośniki wewnętrzne w formie znaczników kotwicy .....................................................................148 Tworzenie przykładowej witryny ......................................................................................................150 Nawigacja po witrynie ................................................................................................................152 Odnośniki do innych stron witryny .............................................................................................153 Dodawanie stron o rodzinie i sporcie ..........................................................................................154 Tworzenie strony o rodzinie .......................................................................................................156 Dodawanie sekcji o sporcie i szkole ...........................................................................................160 Ścieżki bezwzględne i względne .......................................................................................................161 Wprowadzanie adresów URL za pomocą elementu BASE .........................................................162 Odnośniki do poprzedniej i następnej strony ....................................................................................163 Odnośniki zewnętrzne .......................................................................................................................164 Wprowadzanie właściwych adresów w łączach ..........................................................................164 Tworzenie wewnętrznych łączy za pomocą odnośników ...........................................................165 Wysyłanie wiadomości poczty elektronicznej za pomocą łącza mailto ......................................165 Inne rodzaje łączy .......................................................................................................................166 Odnośniki w postaci rysunków ...................................................................................................166 Odnośniki w postaci map graficznych ........................................................................................167 Projektowanie struktury witryny .......................................................................................................170 Krótki przegląd odnośników .............................................................................................................172 Podsumowanie ..................................................................................................................................173 Rozdział 6. Kolor i rysunki na stronach WWW ............................................... 175 Określanie atrybutów koloru .............................................................................................................176 Zmienianie ustawień kolorów .....................................................................................................176 Ustawianie koloru tła ..................................................................................................................177 Wybór koloru tekstu ...................................................................................................................177 Określanie koloru łączy ..............................................................................................................178 Zasada trzech „k”: komplementarność, kontrast i koordynacja ........................................................178 Wybór kolorów komplementarnych ...........................................................................................179 Dobór odpowiedniego kontrastu .................................................................................................180 Koordynacja schematu kolorów .................................................................................................180 Wprowadzenie do temperatury kolorów .....................................................................................181 Nazwy i kody szesnastkowe kolorów ...............................................................................................181 Kody RGB kolorów ....................................................................................................................183 Nazwy kolorów ...........................................................................................................................183 Paleta bezpiecznych kolorów ......................................................................................................184 8 Tworzenie stron WWW. Biblia Popularne formaty plików graficznych .............................................................................................187 Graphics Interchange Format (GIF) ............................................................................................187 Joint Photographic Experts Group (JPEG i JPG) ........................................................................189 Portable Network Graphics (PNG) .............................................................................................189 Ustawianie kolorów tła i tekstu .........................................................................................................189 Ustawianie koloru tła ..................................................................................................................190 Określanie koloru tekstu .............................................................................................................191 Dodawanie grafiki jako tła ................................................................................................................191 Definiowanie wielkości obrazków wielokrotnie powielanych ....................................................191 Wprowadzanie tła z bocznym motywem ....................................................................................192 Obrazki tła bez widocznych spoin ..............................................................................................195 Unikanie tła rozpraszającego uwagę ...........................................................................................196 Wybór koloru i kontrastu ............................................................................................................197 Dodawanie obrazków do strony ........................................................................................................197 Manipulowanie obrazkami za pomocą stylów CSS ....................................................................198 Wyrównywanie obrazków ................................................................................................................199 Jednoczesne rozmieszczanie kilku obrazków .............................................................................203 Dodawanie marginesów ..............................................................................................................204 Określanie grubości ramki ..........................................................................................................204 Określanie rozmiaru rysunków .........................................................................................................206 Wykorzystywanie atrybutów height i width ...............................................................................207 Rozwiązywanie problemów z obrazkami ..........................................................................................209 Wykorzystywanie miniaturek obrazków .....................................................................................209 Osadzanie na stronie specjalnych krojów czcionek ....................................................................210 Krótki przegląd .................................................................................................................................211 Podsumowanie ..................................................................................................................................212 Rozdział 7. Formatowanie tekstu .................................................................. 215 Czcionki ............................................................................................................................................215 Style znaków .....................................................................................................................................217 Kursywa ......................................................................................................................................217 Tekst pogrubiony ........................................................................................................................218 Tekst preformatowany ................................................................................................................218 Dodawanie indeksów górnych i dolnych za pomocą kodu HTML i CSS ...................................219 Elementy span i div ............................................................................................................220 Elementy FONT i BASEFONT ........................................................................................................221 Wyznaczanie wielkości czcionki ................................................................................................221 Rozmiar czcionki i style wewnątrzwierszowe ............................................................................222 Skalowalność i miary bezwzględne ............................................................................................224 Względna wielkość czcionki .......................................................................................................225 Porównanie wielkości czcionki i wielkości nagłówka ................................................................225 Zmiana domyślnego kroju czcionki ............................................................................................225 Kolor czcionki ............................................................................................................................227 Modyfikowanie czcionki za pomocą stylów ...............................................................................227 Wyrównywanie tekstu i wprowadzanie wcięć ..................................................................................229 Co robić z elementami przestarzałymi? ......................................................................................230 Wprowadzanie wcięć za pomocą elementu BLOCKQUOTE .....................................................231 Wybór zestawu znaków ....................................................................................................................232 Znaki specjalne .................................................................................................................................236 Podsumowanie ..................................................................................................................................244 Spis treści 9 Część III Projektowanie zaawansowane ..................................... 245 Rozdział 8. Wykorzystywanie tabel na stronach WWW ................................ 247 Wstawianie tabel i definiowanie ich rozmiarów ...............................................................................248 Obramowania tabel ...........................................................................................................................253 Atrybuty frame i rules .................................................................................................................256 Odstępy w tabelach ...........................................................................................................................267 Wyrównywanie tabel i zawartości komórek .....................................................................................269 Wyrównywanie w poziomie .......................................................................................................270 Wyrównywanie w pionie ............................................................................................................276 Zablokowanie zawijania tekstu w komórkach ............................................................................276 Łączenie komórek .............................................................................................................................278 Obrazki i kolory w tabelach ..............................................................................................................279 Dodawanie obrazków tła do tabeli ..............................................................................................280 Definiowanie koloru tła tabeli ....................................................................................................283 Krótki przegląd informacji o tabelach ...............................................................................................287 Podsumowanie ..................................................................................................................................288 Rozdział 9. Projektowanie układu witryny za pomocą ramek ..................... 291 Projektowanie układu ramek .............................................................................................................292 Funkcje ramek ............................................................................................................................293 Projektowanie układu nawigacji .................................................................................................293 Układ ramek typu działanie – wynik ..........................................................................................295 Tworzenie dokumentów układu ramek .............................................................................................295 Wstawianie ramek pionowych i poziomych ...............................................................................296 Definiowanie wymiarów ramki w pikselach, wartościach procentowych i względnych ............300 Zablokowanie możliwości zmiany wielkości ramek ...................................................................303 Definiowanie nazw i zawartości ramek ......................................................................................303 Zagnieżdżanie dokumentów układu ramek .................................................................................305 Zastosowanie elementu NOFRAMES ........................................................................................307 Wykorzystywanie odnośników w ramkach .......................................................................................308 Lokalizowanie odnośników w określonych ramkach .................................................................308 Element base target .....................................................................................................................309 Listy rozwijane ...........................................................................................................................309 Wykorzystywanie zarezerwowanych nazw ramek ......................................................................312 Definiowanie obramowania i marginesów ramek .............................................................................313 Określanie grubości linii obramowania ......................................................................................313 Definiowanie kolorów obramowania ..........................................................................................315 Wprowadzanie szerokości marginesów ramki ............................................................................315 Konfigurowanie opcji paska przewijania ..........................................................................................316 Alternatywy dla ramek ................................................................................................................316 Unikanie problemów z ramkami .......................................................................................................318 Sprawdzanie, czy została zdefiniowana właściwa liczba ramek .................................................318 Dodawanie obcych elementów ...................................................................................................319 Jakich rozdzielczości monitora najczęściej używają użytkownicy? ...........................................319 Projektowanie właściwej liczby ramek .......................................................................................320 Zamieszczanie połączeń do menu nawigacyjnego ......................................................................320 Krótki przegląd informacji na temat ramek .......................................................................................320 Podsumowanie ..................................................................................................................................322 10 Tworzenie stron WWW. Biblia Rozdział 10. Pobieranie informacji za pomocą formularzy .......................... 323 Wstawianie formularzy .....................................................................................................................324 Element INPUT ..........................................................................................................................324 Wprowadzanie nazw kontrolek ...................................................................................................325 Wprowadzanie krótkich informacji za pomocą pól tekstowych ........................................................326 Definiowanie rozmiaru pola tekstowego ....................................................................................328 Definiowanie maksymalnej długości wprowadzanego tekstu .....................................................328 Wprowadzanie wartości początkowych w polu tekstowym ........................................................329 Definiowanie pól przeznaczonych tylko do odczytu i nieaktywnych .........................................330 Wprowadzanie kompleksowych informacji za pomocą wielowierszowych pól tekstowych ............331 Definiowanie wielkości wielowierszowych pól tekstowych .......................................................332 Zawijanie tekstu ..........................................................................................................................332 Wprowadzanie domyślnej zawartości .........................................................................................334 Wykorzystywanie pól wyboru i przycisków wyboru ........................................................................334 Dodawanie pól wyboru ...............................................................................................................335 Grupowanie przycisków wyboru ................................................................................................336 Definiowanie domyślnie zaznaczanego wyboru .........................................................................337 Wprowadzanie list wyboru za pomocą elementów SELECT oraz OPTION ....................................338 Wprowadzanie wartości ..............................................................................................................339 Wyświetlanie menu przewijanego ..............................................................................................340 Możliwość wyboru wielu opcji w menu przewijanym ................................................................341 Wprowadzanie domyślnie zaznaczanej opcji ..............................................................................341 Wykorzystywanie przycisków INPUT ..............................................................................................342 Wstawianie przycisku Submit .....................................................................................................342 Wstawianie przycisku Reset .......................................................................................................344 Tworzenie własnych przycisków ................................................................................................344 Wstawianie obrazków pełniących funkcję przycisków ...............................................................345 Wykorzystywanie elementu BUTTON .............................................................................................346 Wstawianie pól ukrytych ..................................................................................................................348 Dodawanie etykiet ............................................................................................................................348 Definiowanie kolejności tabulacji .....................................................................................................350 Definiowanie klawiszy skrótów ........................................................................................................350 Wysyłanie formularza .......................................................................................................................352 Wprowadzenie do modelu DOM ......................................................................................................353 Podsumowanie ..................................................................................................................................355 Część IV Profesjonalny wygląd ................................................... 357 Rozdział 11. Dodawanie obiektów multimedialnych .................................... 359 Dodawanie dźwięku ..........................................................................................................................360 Wybór formatu pliku dźwiękowego ...........................................................................................361 Osadzanie dźwięku .....................................................................................................................362 Definiowanie głośności ...............................................................................................................364 Użycie elementu NOEMBED .....................................................................................................364 Źródła muzyki cyfrowej ..............................................................................................................364 Osadzanie plików wideo ...................................................................................................................368 Odtwarzanie filmu ......................................................................................................................370 Źródła cyfrowych filmów wideo .................................................................................................371 Spis treści 11 Tworzenie animacji za pomocą Flasha .............................................................................................371 Układ programu Flash .......................................................................................................................371 Obraz ..........................................................................................................................................372 Sceny ..........................................................................................................................................373 Warstwy ......................................................................................................................................373 Listwa czasowa ...........................................................................................................................374 Przybornik ..................................................................................................................................375 Panele narzędzi ...........................................................................................................................377 Tworzenie obiektów ..........................................................................................................................377 Rysowanie linii za pomocą narzędzia Line .................................................................................379 Zmiana właściwości rysowanych linii ........................................................................................379 Zaznaczanie i usuwanie obiektów ...............................................................................................381 Narzędzia do rysowania dowolnych kształtów ...........................................................................381 Zapisywanie dotychczasowej pracy ............................................................................................382 Importowanie grafiki ..................................................................................................................382 Korzystanie z biblioteki ..............................................................................................................383 Modyfikowanie obiektów .................................................................................................................384 Rozciąganie i zniekształcanie obiektów ......................................................................................384 Grupowanie obiektów .................................................................................................................386 Skalowanie ..................................................................................................................................386 Obracanie i pochylanie ...............................................................................................................386 Prostowanie i wygładzanie .........................................................................................................388 Wypełnianie gradientami ............................................................................................................388 Wypełnianie bitmapami ..............................................................................................................389 Praca z tekstem .................................................................................................................................390 Dodawanie tekstu ........................................................................................................................390 Wybór czcionki ...........................................................................................................................391 Definiowanie właściwości czcionki ............................................................................................391 Tworzenie różnych efektów za pomocą tekstu ...........................................................................393 Wykorzystywanie listwy czasowej do tworzenia animacji ...............................................................394 Wykorzystywanie klatek .............................................................................................................394 Wprowadzanie klatek kluczowych .............................................................................................394 Dodawanie warstw ......................................................................................................................394 Dodawanie obiektów do warstwy ...............................................................................................395 Zamiana obiektów na symbole ...................................................................................................396 Tworzenie animacji ....................................................................................................................397 Tworzenie automatycznej animacji ............................................................................................398 Tworzenie dodatkowych efektów na innych warstwach .............................................................398 Dodawanie dźwięku ....................................................................................................................401 Dodawanie plików dźwiękowych MP3 ......................................................................................402 Synchronizacja dźwięku i zdarzeń ..............................................................................................402 Wykorzystywanie zaawansowanych funkcji .....................................................................................403 Programowanie w ActionScript ..................................................................................................403 Wprowadzanie operacji ..............................................................................................................403 Eksportowanie i publikowanie filmów ..............................................................................................404 Eksportowanie filmów ................................................................................................................404 Publikowanie filmów ..................................................................................................................406 Wskazówki pomocne w optymalizowaniu filmów .....................................................................409 Podsumowanie ..................................................................................................................................410 12 Tworzenie stron WWW. Biblia Rozdział 12. Projektowanie stron za pomocą CSS ......................................... 411 Testowanie przeglądarki WWW .......................................................................................................412 Obsługa CSS w przeglądarce WWW ................................................................................................413 Kaskadowa hierarchia .......................................................................................................................413 Zastosowanie atrybutu style ........................................................................................................414 Osadzanie stylów za pomocą znacznika STYLE ....................................................................414 Dołączanie zewnętrznych arkuszy stylów ..................................................................................415 Zmiana właściwości elementów HTML ...........................................................................................417 Przypisywanie klas ............................................................................................................................418 Wykorzystywanie selektorów ID ......................................................................................................418 Definiowanie właściwości elementów zagnieżdżonych ....................................................................419 Niektóre ciekawe możliwości CSS .............................................................................................420 Specyfikacja CSS ..............................................................................................................................422 Właściwości CSS1 ......................................................................................................................422 Właściwości CSS2 ......................................................................................................................431 Programy do tworzenia arkuszy stylów ............................................................................................458 Przydatne witryny poświęcone CSS .................................................................................................459 Dodawanie warstw ............................................................................................................................460 Wykorzystywanie CSS do rozmieszczania elementów ...............................................................460 Różne układy ..............................................................................................................................461 Bezwzględny i względny sposób rozmieszczania warstw ..........................................................461 Elementy zagnieżdżone ..............................................................................................................464 Warstwy nachodzące na siebie ...................................................................................................465 Układanie warstw w stos za pomocą atrybutu z-index ...............................................................465 Zastosowanie przezroczystości i kolorów tła warstwy ...............................................................465 Wycinanie fragmentów warstw .........................................................................................................466 Widoczność warstw ....................................................................................................................467 Wyświetlanie elementów większych od rozmiarów warstwy ...........................................................468 Warstwy widoczne ......................................................................................................................468 Warstwy ukryte ...........................................................................................................................469 Paski przewijania ........................................................................................................................469 Krótki przegląd informacji na temat CSS i warstw ...........................................................................470 Podsumowanie ..................................................................................................................................471 Rozdział 13. Tworzenie dynamicznych stron WWW z zastosowaniem JavaScript ..................................................... 473 Pierwsze próby ..................................................................................................................................474 Wprowadzenie do języka JavaScript .................................................................................................475 Zmienne, stałe i literały ..............................................................................................................475 Zmiana wartości zmiennych za pomocą operatorów ..................................................................479 Dodawanie poleceń za pomocą procedur obsługi zdarzeń ..........................................................483 Łączenie poleceń w funkcje ........................................................................................................489 Dokonywanie wyboru za pomocą if oraz if…else ......................................................................492 Wykorzystywanie pętli ...............................................................................................................494 Uruchamianie skryptów za pomocą zdarzeń .....................................................................................498 Wywoływanie poleceń JavaScript przy ładowaniu strony i przechodzeniu na inną stronę .........499 Reagowanie na ruchy myszą .......................................................................................................500 Pojedyncze i podwójne kliknięcie myszą ...................................................................................502 Wciskanie i zwalnianie klawiszy ................................................................................................503 Spis treści 13 Obiekty w JavaScript ........................................................................................................................504 Właściwości ................................................................................................................................505 Metody ........................................................................................................................................507 Sprawdzanie danych formularza .......................................................................................................507 Sprawdzanie kompatybilności przeglądarki ......................................................................................511 Krótki przegląd informacji na temat języka JavaScript .....................................................................515 Podsumowanie ..................................................................................................................................516 Rozdział 14. Umieszczanie witryny w Internecie .......................................... 517 Jak uzyskać własną nazwę domeny? .................................................................................................517 Wybór nazwy domeny ................................................................................................................518 Wybór firmy rejestrującej nazwy domen ....................................................................................520 Pułapki rejestracji .......................................................................................................................522 Wybór firmy udostępniającej miejsce na serwerze WWW ...............................................................523 Wybór najlepszego serwera WWW ............................................................................................523 Ilość potrzebnego miejsca na serwerze .......................................................................................526 Sposób przechowywania witryny WWW na serwerze ...............................................................526 Wybór odpowiednich usług ........................................................................................................528 Sprawdzanie firm udostępniających miejsce na serwerach WWW ............................................530 Inne czynniki wpływające na wybór firmy .......................................................................................531 Obsługa klienta ...........................................................................................................................531 Korzystanie z pomocy technicznej .............................................................................................531 Unikanie nieuczciwych firm .............................................................................................................532 Na co zwrócić szczególną uwagę? ..............................................................................................532 Kradzież nazw domen .................................................................................................................533 Pułapka nielimitowanej liczby odwiedzin na stronie lub nieograniczonego miejsca na dysku .......533 Pułapka ofert promocyjnych .......................................................................................................534 Usługi dodatkowe .............................................................................................................................534 Dodatkowe konta poczty elektronicznej .....................................................................................534 Przekierowanie wiadomości poczty elektronicznej ....................................................................534 Konta pocztowe automatycznie wysyłające odpowiedzi ............................................................536 Statystyki odwiedzin ...................................................................................................................537 Konfigurowanie parametrów witryny za pomocą panelu administracyjnego .............................538 Redystrybucja miejsca na serwerze WWW ................................................................................540 Ładowanie stron na serwer WWW ...................................................................................................541 Transfer poprzez FTP .................................................................................................................541 Transfer za pomocą przeglądarki WWW poprzez HTTP ...........................................................546 Krótki przegląd informacji na temat umieszczania witryn w Internecie ...........................................547 Podsumowanie ..................................................................................................................................548 Część V Krok w przyszłość: XHTML, XML i Ajax ........................... 549 Rozdział 15. XHTML .......................................................................................... 551 Krótki przegląd języka HTML ..........................................................................................................552 Początki języka XHTML ..................................................................................................................553 Przechodzenie na język XHTML 1.0 ................................................................................................554 Definicje typu dokumentu (DTD) ...............................................................................................554 Kompatybilność HTML-a i XML-a ............................................................................................561 Porównanie XHTML-a i HTML-a 4.0 ........................................................................................563 Moduły .......................................................................................................................................564 Niezalecane techniki oparte na składni HTML ...........................................................................565 14 Tworzenie stron WWW. Biblia Tworzenie dokumentów XHTML .....................................................................................................568 Przestrzeń nazw ..........................................................................................................................569 Dane CDATA i PCDATA ..........................................................................................................570 Odstępy .......................................................................................................................................572 Walidacja kodu w dokumentach XHTML ........................................................................................572 Tworzenie witryn na urządzenia przenośne za pomocą WAP i WML ..............................................575 Co to jest WML? ...............................................................................................................................575 Pierwsze kroki w WML-u ...........................................................................................................576 Znaczniki WML ..........................................................................................................................578 Tasowanie kart ............................................................................................................................579 Interakcja z użytkownikiem ..............................................................................................................582 Formularze w języku WML ........................................................................................................582 Definiowanie formatu wprowadzanych danych ..........................................................................583 Definiowanie dopuszczalnych wartości wprowadzanych danych ...............................................584 Tworzenie menu w języku WML ...............................................................................................585 Menu wielokrotnego wyboru ......................................................................................................585 Różnice pomiędzy listami w HTML-u i WML-u .......................................................................586 Przekształcanie kodu XHTML na WML ..........................................................................................587 Witryny oparte na WML-u ...............................................................................................................590 Podsumowanie ..................................................................................................................................591 Rozdział 16. Projektowanie stron z wykorzystaniem języka XML ............... 593 Projektowanie z wykorzystaniem XML-a .........................................................................................593 Zasady obowiązujące w języku XML .........................................................................................595 Współpraca różnych słowników XML-a — przestrzenie nazw ..................................................596 Klasyfikowanie zawartości a definiowanie układu wyświetlanej strony ....................................597 Definiowanie CSS ......................................................................................................................598 Tworzenie arkusza stylów XSL ..................................................................................................599 Podobieństwa do języków programowania .................................................................................603 Definiowanie struktury dokumentu XML ...................................................................................606 Dodawanie kolejnych znaczników ..............................................................................................607 Dodatkowe informacje na temat definicji typu dokumentu (DTD) .............................................608 Szablony ...........................................................................................................................................610 Typ string i typy liczbowe ..........................................................................................................611 Typy związane z datą i czasem ...................................................................................................614 Proste typy danych ......................................................................................................................615 Struktura szablonu ......................................................................................................................615 Witryny na temat języka XML .........................................................................................................616 Podsumowanie ..................................................................................................................................617 Rozdział 17. Ajax ............................................................................................. 619 Obiekt XMLHttpRequest ..................................................................................................................620 Instrukcja switch z warunkiem 0 ................................................................................................624 Instrukcja switch z warunkiem 1 ................................................................................................624 Instrukcja switch z warunkiem 2 ................................................................................................626 Instrukcja switch z warunkiem 3 ................................................................................................626 Instrukcja switch z warunkiem 4 ................................................................................................627 Zgłaszanie żądań XMLHttpRequest ...........................................................................................628 Interfejs obsługi węzłów w specyfikacjach DOM 3 w języku IDL ...................................................630 Ajax i Internet mobilny .....................................................................................................................631 Krótki przegląd informacji na temat Ajaksa .....................................................................................632 Podsumowanie ..................................................................................................................................632 Spis treści 15 Część VI Grafika w sieci WWW ..................................................... 635 Rozdział 18. Wyszukiwanie, tworzenie i retuszowanie obrazków na potrzeby stron WWW ........................................................... 637 Rodzaje plików graficznych ..............................................................................................................637 GIF ..............................................................................................................................................638 JPEG ...........................................................................................................................................638 PNG ............................................................................................................................................639 Porównanie formatów .................................................................................................................639 Wybór programu graficznego ...........................................................................................................639 Photoshop ...................................................................................................................................639 Fireworks ....................................................................................................................................640 Painter X .....................................................................................................................................641 Paint Shop Pro ...................................................................................................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tworzenie stron WWW. Biblia. Wydanie III
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: