Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00308 005484 19044370 na godz. na dobę w sumie
Adobe Premiere Pro CS4. Oficjalny podręcznik - książka
Adobe Premiere Pro CS4. Oficjalny podręcznik - książka
Autor: Liczba stron: 424
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2312-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> video
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Adobe Premiere Pro CS4 to najnowsza wersja narzędzia ze stajni Adobe przeznaczonego do obróbki materiałów wideo. Dzięki swym możliwościom Premiere zdobył uznanie profesjonalistów, z kolei intuicyjność i przyjemność użytkowania podbiła serca pasjonatów montażu. Adobe Premiere to aplikacja, która pozwoli Ci rozwinąć skrzydła, a uzyskane efekty zależą tylko i wyłącznie od Twojej kreatywności.

Książka, którą trzymasz w ręku, została napisana przez najlepszych specjalistów z firmy Adobe. Stanowi ona kompletne źródło informacji na temat Adobe Premiere w wersji CS4. Dzięki niej bez trudu rozpoczniesz przygodę z cyfrową obróbką filmów wideo. Zgromadzona w niej wiedza została podzielona na 21 lekcji, w trakcie których nauczysz się dobierać atrakcyjne kadry, filmować oraz przechwytywać zgromadzony materiał. Ponadto dowiesz się, jak zarządzać zasobami, tworzyć napisy, przejścia oraz dodawać efekty. Wśród tych wszystkich interesujących wiadomości znajdziesz również te dotyczące pracy ze ścieżką dźwiękową, tworzenia interfejsu dla płyt DVD oraz publikacji Twojego filmu na różnych nośnikach. Najnowsze wydanie książki zostało zaktualizowane o takie zagadnienia, jak praca z materiałami beztaśmowymi czy też transkrypcja dźwięku. Jest to obowiązkowa pozycja dla wszystkich użytkowników Adobe Premiere - zarówno tych zaczynających z nim przygodę, jak również tych, którzy pracowali z poprzednimi wersjami programu.

Popuść wodze fantazji - nakręć i zmontuj niezapomniany film!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Adobe Premiere Pro CS4. Oficjalny podrêcznik Autor: Adobe Creative Team T³umaczenie: Irmina Lubowiecka ISBN: 978-83-246-2312-9 Tytu³ orygina³u: Adobe Premiere Pro CS4 Classroom in a Book Format: B5, stron: 424 (cid:129) Jak pracowaæ z materia³ami beztaœmowymi? (cid:129) Jak przeprowadziæ monta¿? (cid:129) Jak przygotowaæ interfejs u¿ytkownika dla p³yt DVD? Adobe Premiere Pro CS4 to najnowsza wersja narzêdzia ze stajni Adobe przeznaczonego do obróbki materia³ów wideo. Dziêki swym mo¿liwoœciom Premiere zdoby³ uznanie profesjonalistów, z kolei intuicyjnoœæ i przyjemnoœæ u¿ytkowania podbi³a serca pasjonatów monta¿u. Adobe Premiere to aplikacja, która pozwoli Ci rozwin¹æ skrzyd³a, a uzyskane efekty zale¿¹ tylko i wy³¹cznie od Twojej kreatywnoœci. Ksi¹¿ka, któr¹ trzymasz w rêku, zosta³a napisana przez najlepszych specjalistów z firmy Adobe. Stanowi ona kompletne Ÿród³o informacji na temat Adobe Premiere w wersji CS4. Dziêki niej bez trudu rozpoczniesz przygodê z cyfrow¹ obróbk¹ filmów wideo. Zgromadzona w niej wiedza zosta³a podzielona na 21 lekcji, w trakcie których nauczysz siê dobieraæ atrakcyjne kadry, filmowaæ oraz przechwytywaæ zgromadzony materia³. Ponadto dowiesz siê, jak zarz¹dzaæ zasobami, tworzyæ napisy, przejœcia oraz dodawaæ efekty. Wœród tych wszystkich interesuj¹cych wiadomoœci znajdziesz równie¿ te dotycz¹ce pracy ze œcie¿k¹ dŸwiêkow¹, tworzenia interfejsu dla p³yt DVD oraz publikacji Twojego filmu na ró¿nych noœnikach. Najnowsze wydanie ksi¹¿ki zosta³o zaktualizowane o takie zagadnienia, jak praca z materia³ami beztaœmowymi czy te¿ transkrypcja dŸwiêku. Jest to obowi¹zkowa pozycja dla wszystkich u¿ytkowników Adobe Premiere - zarówno tych zaczynaj¹cych z nim przygodê, jak równie¿ tych, którzy pracowali z poprzednimi wersjami programu. Popuœæ wodze fantazji – nakrêæ i zmontuj niezapomniany film! SPIS TREŚCI WSTĘP 11 O Oficjalnym podręczniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Wymagania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Instalacja Adobe Premiere Pro CS4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Optymalizacja działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Kopiowanie plików lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Jak korzystać z lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Dodatkowe materiały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Certyfikacja Adobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Aktualizacja programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 1 POZNAWANIE ADOBE PREMIERE PRO CS4 16 Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Nowe opcje w Adobe Premiere Pro CS4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Nieliniowa edycja w Adobe Premiere Pro CS4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Przedstawienie standardowego postępu pracy na cyfrowym wideo . . . . . . . . .21 Usprawnianie przebiegu pracy za pomocą zaawansowanych elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Stosowanie w przebiegu pracy edycyjnej pakietu Creative Suite Production Premium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Poznawanie przestrzeni roboczej Adobe Premiere Pro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Dostosowywanie przestrzeni roboczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 2 POZNAWANIE ADOBE ONLOCATION CS4 36 Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Przygotowanie Adobe OnLocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Kalibrowanie kamery za pomocą SureShot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Nagrywanie wideo na żywo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Zapisywanie wideo na liście ujęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Analiza wideo za pomocą mierników Adobe OnLocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Analiza dźwięku w Adobe OnLocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 4 SPIS TREŚCI 3 FILMOWANIE I PRZECHWYTYWANIE DOSKONAŁEGO MATERIAŁU WIDEO 50 Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Wskazówki jak nakręcić doskonały materiał . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Przechwytywanie wideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Przechwytywanie całej taśmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Korzystanie z przechwytywania seryjnego i wykrywania scen . . . . . . . . . . . . . . .63 Ręczne przechwytywanie analogowego wideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Przechwytywanie wideo HDV i HD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 4 WYBÓR USTAWIEŃ, DOSTOSOWANIE PREFERENCJI I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 70 Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Wybór ustawień projektu według sekwencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Trzy rodzaje ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Ustawienia projektu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Ustawienia sekwencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Dostosowanie preferencji użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Importowanie zasobów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Bliższe spojrzenie na obrazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 Zarządzanie mediami w folderach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 Poznawanie dodatkowych opcji folderów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 Odnajdowanie zasobów w panelu Media Browser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 5 IMPORTOWANIE MATERIAŁÓW BEZTAŚMOWYCH 92 Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Przebieg pracy z materiałem beztaśmowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Korzystanie z panelu Media Browser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 Importowanie materiału P2 i XDCAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 Łączenie formatów materiału. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 ADOBE PREMIERE PRO CS4. OFICJALNY PODRĘCZNIK 5 6 TWORZENIE WIDEO Z OSTRYMI PRZEJŚCIAMI 104 Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Wykorzystanie scenopisu do stworzenia montażu wstępnego . . . . . . . . . . . . . 106 Edycja klipów w panelu Timeline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Przesuwanie klipów do, z i wewnątrz panelu Timeline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Praca z narzędziami edycji panelu Source Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Dostosowywanie klipów w panelu Trim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Korzystanie z innych narzędzi edycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 7 DODAWANIE PRZEJŚĆ WIDEO 128 Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Stosowanie przejść z umiarem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Wypróbowanie kilku przejść. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Zmiana parametrów w panelu Effect Controls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Udoskonalanie przejść w trybie A/B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Stosowanie przejść do wielu klipów jednocześnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Dodawanie przejść audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 8 TWORZENIE DYNAMICZNYCH NAPISÓW 144 Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Ulepszanie projektu za pomocą nałożonego tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Zmiana parametrów tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 Tworzenie tekstu od podstaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Umieszczanie tekstu na ścieżce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Tworzenie kształtów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Wprawianie tekstu w ruch w pionie i poziomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Dodawanie efektów tekstowych: połysk, obramowanie, cień i wypełnienie 162 9 STOSOWANIE SPECJALISTYCZNYCH NARZĘDZI EDYCJI 168 Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Poznawanie narzędzi edycji pomagających zaoszczędzić czas . . . . . . . . . . . . . 170 Zastępowanie klipu i zastępowanie materiału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Korzystanie z opcji Sync Lock i Lock Track . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 6 SPIS TREŚCI Edycja z punktami wejścia i wyjścia wokół klipu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Tworzenie podklipów w panelu Source Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Edycja materiału z wielu kamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 10 DODAWANIE EFEKTÓW WIDEO 190 Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Wypróbowanie kilku podstawowych efektów wideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Stosowanie efektów do wielu klipów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197 Dodawanie efektów kontrolowanych klatkami kluczowymi . . . . . . . . . . . . . . . .197 Dodawanie interpolacji i prędkości klatek kluczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201 Dodawanie efektów oświetlenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Tworzenie własnych szablonów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 11 WPRAWIANIE KLIPÓW W RUCH 212 Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Stosowanie efektu Motion w klipach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Zmiana rozmiaru i obracanie klipu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Praca z interpolacją klatki kluczowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Tworzenie obrazów w obrazie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Udoskonalanie ruchu za pomocą cienia i ściętych krawędzi . . . . . . . . . . . . . . . 225 Stosowanie innych efektów ruchu: Transform i Basic 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 12 ZMIANY CZASU 232 Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Stosowanie spowolnionego tempa i ruchu odwrotnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Ustawianie zmiennego czasu za pomocą efektu Time Remapping . . . . . . . . . .237 Przeprowadzanie ponownego mapowania czasu z przejściami prędkości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Stosowanie ponownego mapowania czasu z odwróceniem ruchu . . . . . . . . . 239 Rozpoznawanie efektów zmian czasu, modyfikujących inne klipy . . . . . . . . . . 240 Modyfikowanie prędkości kilku klipów jednocześnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241 Modyfikowanie długości kilku klipów jednocześnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241 ADOBE PREMIERE PRO CS4. OFICJALNY PODRĘCZNIK 7 13 NAGRYWANIE I EDYCJA DŹWIĘKU 244 Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Określanie podstawowego obszaru nagrywania głosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 Tworzenie profesjonalnej narracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 Przygotowanie wysokiej jakości doświadczenia z dźwiękiem w Adobe Premiere Pro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Analiza właściwości dźwięku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Dostosowanie poziomu głośności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Dostosowywanie wzmocnienia dźwięku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Tworzenie edycji typu J-cut i L-cut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261 14 ULEPSZANIE I MIKSOWANIE DŹWIĘKU 266 Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Ulepszanie dźwięku za pomocą efektów audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Wypróbowanie efektów stereo i 5.1 surround . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Praca z panelem Audio Mixer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Tworzenie wyjść do ścieżek submix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Nagrywanie głosu lektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281 Tworzenie miksowanego dźwięku 5.1 surround . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Naprawianie, ulepszanie i tworzenie ścieżek dźwiękowych w aplikacji Soundbooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 15 TRANSKRYPCJA DŹWIĘKU 292 Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Transkrypcja dźwięku do tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Wyszukiwanie słów kluczowych w transkrypcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297 Modyfikowanie metadanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 16 TECHNIKI TWORZENIA KOMPOZYCJI 300 Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Włączanie kompozycji do projektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Praca z efektem Opacity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Łączenie warstw na podstawie trybów mieszania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 8 SPIS TREŚCI Praca z przezroczystością kanału alfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Kluczowanie koloru w materiale z zielonym tłem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Stosowanie kluczy masek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311 17 KOLOR, OSADZONE SEKWENCJE I SKRÓTY 318 Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Przegląd efektów związanych z kolorami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Dostosowywanie i poprawianie kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Stosowanie osadzonych sekwencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327 Osadzanie klipów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Poznawanie polecanych skrótów klawiszowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331 18 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 338 Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Przegląd menu Project . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Korzystanie z panelu Project Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 Przeglądanie notatek opcji Clip Notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 Importowanie projektów lub sekwencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351 19 ULEPSZANIE PROJEKTÓW WIDEO ZA POMOCĄ APLIKACJI PHOTOSHOP I AFTER EFFECTS 354 Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Poznawanie pakietu Creative Suite Production Premium . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Importowanie plików Photoshopa w postaci sekwencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357 Stosowanie dynamicznego połączenia z After Effects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361 Zastępowanie klipu kompozycją After Effects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 20 EKSPORTOWANIE KLATEK, KLIPÓW I SEKWENCJI 372 Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Przegląd opcji eksportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Nagrywanie na taśmie wideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Stosowanie Adobe Media Encoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Eksportowanie dla urządzeń przenośnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Praca z decyzyjnymi listami edycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 ADOBE PREMIERE PRO CS4. OFICJALNY PODRĘCZNIK 9 21 TWORZENIE INTERFEJSÓW DVD ZA POMOCĄ ADOBE ENCORE CS4 388 Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 Przegląd tworzenia interfejsu DVD w Adobe Premiere Pro . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 Dodawanie do listwy czasu znaczników rozdziałów Encore . . . . . . . . . . . . . . . . .391 Tworzenie automatycznie odtwarzanego DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 Tworzenie DVD z menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .397 Tworzenie dysku Blu-ray. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Eksportowanie projektów DVD do Flash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .401 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 10 SPIS TREŚCI 11 WPRAWIANIE KLIPÓW W RUCH Tematyka lekcji • Stosowanie efektu Motion w klipach. • Zmiana rozmiaru i obracanie klipu. • Praca z interpolacją klatki kluczowej. • Tworzenie efektu obrazu w obrazie (PIP). • Udoskonalanie ruchu za pomocą cienia i ściętych krawędzi. • Stosowanie innych efektów ruchu, takich jak Transform i Basic 3D. Ta lekcja zajmie Ci około 50 minut. 212 Stały efekt Motion dodaje zdjęciom dramatyzmu i umożliwia Ci zmianę ich rozmiaru, wstawianie ich w dowolne miejsce ekranu (i przenoszenie poza ekran) oraz obracanie. Możesz ulepszać opcje ruchu, dodając cienie i ramki do swoich animowanych klipów oraz tworząc obrazy w obrazie. Uzupełnieniem efektu Motion jest kilka efektów opartych na klipach, które zawierają dodatkowe opcje dotyczące ruchu, takie jak: przekrzywianie obrazów i dodawanie refleksów świetlnych. 213 Zaczynamy Podczas pracy z tym podręcznikiem już widziałeś działanie efektu Motion (ruch). Korzystałeś z jego opcji Rotation (obrót), aby przetestować interpolację klatki kluczo- wej, i widziałeś, w jaki sposób przybliża i panoramuje fotografie. Kiedy oglądasz reklamy telewizyjne, z pewnością napotykasz wideo z klipami „wla- tującymi” nad inne obrazy lub obracającymi się na ekranie — pojawiającymi się jako małe punkty i powiększającymi się do rozmiaru pełnego ekranu. Możesz tworzyć takie efekty, używając stałego efektu Motion lub kilku efektów opartych na klipie z ustawie- niami ruchu. Stosujesz efekt Motion, aby umieszczać, obracać i skalować klip wewnątrz klatki wideo. Możesz to robić bezpośrednio w oknie Program Monitor (monitor programu), prze- ciągając do nowej pozycji lub przeciągając i obracając uchwyty klipu, aby zmienić jego rozmiar, kształt i orientację. Możesz także dostosować parametry Motion w panelu Effect Controls (kontrolki efek- tów) i animować klipy za pomocą klatek kluczowych i kontrolek opcji Bezier. Stosowanie efektu Motion w klipach Parametry efektu Motion (ruch) dostosowujesz w oknie Program Monitor (monitor programu) i panelu Effect Controls (kontrolki efektów). 1 Otwórz projekt Lesson 11-1.prproj. 2 Korzystając z menu Window/Workspace/Effects (okno/przestrzeń robocza), przejdź do przestrzeni roboczej Effects (efekty). 3 Otwórz wyskakujące menu View Zoom Level (poziom powiększenia widoku) w oknie Program Monitor (monitor programu; zaznaczone na następnym rysunku) i zmień powiększenie na 25 . Pomoże Ci to w przeglądaniu i pracy z ramką efektu Motion. 214 LEKCJA 11 Wprawianie klipów w ruch 4 Powiększ ramkę Program Monitor (jeśli trzeba), aby na ekranie nie było żadnych pasków przewijania. Twoje okno Program Monitor powinno wyglądać tak, jak na poprzednim rysunku. 5 Odtwórz klip na listwie czasu. 6 Kliknij trójkąt rozwijający opcje efektu Motion w panelu Effect Controls, aby wyświetlić jego parametry. 7 Kliknij przycisk stopera Toggle Animation parametru Position (położenie), aby wyłączyć jego klatki kluczowe. Trójkąt otwierający opcje Motion Włącznik animacji 8 Kliknij OK, kiedy pojawi się okno informujące, że ta operacja usunie wszystkie klatki kluczowe. 9 Kliknij przycisk Reset (po prawej stronie nazwy Motion w panelu Effect Controls). Te dwie operacje wprowadzają domyślne ustawienia efektu Motion. Analiza właściwości efektu Motion Aby zapoznać się z ustawieniami efektu Motion, wykonaj następujące kroki: 1 Przeciągnij wskaźnik czasu w dowolne miejsce w klipie, aby widzieć wideo w oknie Program Monitor. ADOBE PREMIERE PRO CS4. OFICJALNY PODRĘCZNIK 215 2 Kliknij na obrazie ekranu Program Monitor. Wokół klipu pojawia się ramka, w jego środku kursor w postaci celownika, a na kra- wędziach uchwyty (przedstawione tutaj). Efekt Motion staje się aktywny w panelu Effect Controls. Kliknięcie efektu Motion lub jego przycisku Transform w panelu Effect Controls także aktywuje ramkę wokół klipu w oknie Program Monitor. 3 Kliknij w dowolnym miejscu wewnątrz ramki klipu w oknie Program Monitor i przeciągnij klip po ekranie, obserwując zmiany wartości opcji Position w panelu Effect Controls. 4 Przeciągnij klip tak, aby jego środek znajdował się bezpośrednio nad lewym górnym rogiem ekranu i zwróć uwagę, że wartości Position w panelu Effect Controls wynoszą 0, 0 (lub około 0, 0, w zależności od tego, gdzie dokładnie umieściłeś środek klipu). Prawy dolny róg ekranu ma wartości 720, 480 — jest to standardowy rozmiar ekranu NTSC DV. 5 Przeciągnij klip całkowicie poza ekran w lewo, jak pokazano tutaj. 6 Popraw to położenie, zmieniając wartości Position w panelu Effect Controls na –360, 240. Ponieważ 360 to połowa 720, prawa krawędź klipu zostaje umieszczona wzdłuż lewej krawędzi ekranu.  Uwaga: Adobe Premiere Pro wyko- rzystuje do opisy- wania położenia na ekranie system przypominający odwrócone do góry nogami współrzędne X/Y. Ten system współrzędnych oparty jest na meto- dzie stosowanej w systemie Windows od tak dawna, że zmienianie go teraz spowodo- wałoby mnóstwo problemów w programowaniu. Lewy górny róg ekranu to punkt 0, 0. Wszystkie wartości x i y odpowiednio na lewo i powy- żej tego punktu są ujemne. Wszystkie wartości x i y odpo- wiednio na prawo i poniżej tego punktu są dodatnie. 216 LEKCJA 11 Wprawianie klipów w ruch 7 Naciśnij klawisz Page Up lub Home, aby umieścić wskaźnik czasu na początku klipu, po czym dodaj tam klatkę kluczową opcji Position, klikając przycisk Toggle Animation opcji Position. 8 Przeciągnij wskaźnik czasu na środek klipu i zmień wartości opcji Position na 360, 240 (środek ekranu). Zmiana parametrów opcji Position powoduje umieszczenie w tym miejscu klatki kluczowej. 9 Naciśnij Page Down, a potem klawisz lewej strzałki, aby umieścić wskaźnik czasu na końcu klipu. 10 Zmień wartości opcji Position na 360, –240. Klip znajduje się teraz w całości nad ekranem i zostaje dodana klatka kluczowa. 11 Odtwórz klip. Klip wsuwa się płynnie na ekran, a potem zsuwa się z niego poza górną krawędź. Stworzyłeś ścieżkę (jeśli jej nie widzisz, kliknij słowo Motion w panelu Effect Controls, aby włączyć jej wyświetlanie). Zwróć uwagę na kilka rzeczy (przedstawio- nych tutaj): • Ścieżka jest zakrzywiona. Adobe Premiere Pro automatycznie stosuje krzywe Beziera dla ruchu. • Małe kropki opisują zarówno ścieżkę, jak i prędkość. Kropki bliżej siebie reprezentują mniejszą prędkość, a punkty bardziej od siebie oddalone oznaczają większą prędkość. • Punkty o czterech bokach oznaczają klatki kluczowe. ADOBE PREMIERE PRO CS4. OFICJALNY PODRĘCZNIK 217 12 Przeciągnij środkową klatkę kluczową ekranu Program Monitor (kwadrat/gwiazdka o czterech rogach) w dół i w lewo. Szybciej Wolniej Zwróć uwagę, że kropki zbliżają się do siebie po lewej stronie klatki kluczowej i oddalają po jej prawej stronie. 13 Odtwórz klip. Zauważ, że porusza się wolno do pierwszej klatki kluczowej, a potem przyspiesza. 14 Przeciągnij ponownie środkową klatkę kluczową, tym razem w dół i w prawo (wykorzystaj następny rysunek jako podpowiedź). Powstaje parabola z równomiernie rozłożonymi po obu stronach kropkami; oznacza to, że prędkość będzie taka sama na obu ramionach paraboli. 15 Przeciągnij środkową klatkę kluczową w panelu Effect Controls najpierw w lewo, a potem znacząco w prawo. 16 Odtwórz ten klip, obserwując, jak dużo wolniej porusza się na początku, a znacznie szybciej na końcu. Powinien zachowywać się tak samo, jak w chwili, kiedy otworzyłeś projekt tej lekcji.  Uwaga: Przesuwając środkową klatkę kluczową, zmieniłeś jej położenie, a więc także dystans, który klip musi przebyć między tą klatką i sąsiadującymi z nią klatkami kluczo- wymi. Nie zmieniłeś jednak czasu między klatkami, dlatego klip porusza się szybciej między tymi klatkami, które znaj- dują się w większej odległości od siebie i wolniej tam, gdzie klatki znajdują się bliżej siebie.  Uwaga: Teraz zmieniasz czas między klatkami klu- czowymi, nie zmie- niając ich fizycznego położenia na ekranie. Małe punkty ścieżki/ prędkości na ekranie Program Monitor stają się bardziej rozstrzelone lub zbliżają się do siebie, ale położenie klatek kluczowych nie zmienia się. 218 LEKCJA 11 Wprawianie klipów w ruch  Uwaga: Wielkość procentowa odnosi się do obwodu klatki klipu, nie obszaru klipu. Tak więc 50 oznacza 25 obszaru, a 25 to 6,25 obszaru. Zmiana rozmiaru i obracanie klipu Przesuwanie klipu po ekranie to jedynie początek wykorzystywania możliwości, jakie daje efekt Motion. Efekt Motion jest tak bardzo użyteczny dzięki zdolności zmniejszania i powiększania klipów oraz obracania ich. Możesz na przykład zacząć wyświetlanie klipu od pełnego ekranu (lub powiększyć klip nawet bardziej), a potem zmniejszać go, odsłaniając kolejny klip. Wirujący klip może pojawić się na ekranie jako mały punkt, a potem zniknąć z niego jako rosnący obraz. Możesz też ułożyć warstwowo więcej klipów, tworząc kilka obrazów w obrazie (PIP). Zanim zagłębisz się w to ćwiczenie, przyjrzyj się sześciu opcjom efektu Motion, kontro- lowanym przez klatki kluczowe: • Position (położenie): Położenie punktu kotwiczącego klipu na ekranie (środek klipu, o ile nie zmienisz ustawień punktu). • Scale (Scale Height [wysokość skali], kiedy opcja Uniform Scale [skala jednolita] jest odznaczona): Skala odnosi się do względnego rozmiaru klipu. Suwak ma zakres od 0 do 100 , ale możesz zmienić ustawienie numeryczne, aby zwiększyć rozmiar klipu do 600 oryginalnego rozmiaru. • Scale Width (szerokość skali): Musisz odznaczyć pole Uniform Scale, aby ta opcja stała się dostępna. Kiedy to zrobisz, będziesz mógł zmieniać oddzielnie szerokość i wysokość klipu. • Rotation (obrót): Pracowałeś z tą opcją w projekcie Lesson 10-3.prproj. Możesz wstawić stopnie lub ilość obrotów, na przykład 450 stopni lub 1×90. Liczba dodatnia to ruch zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, a liczba ujemna to kierunek przeciwny. Maksymalna dozwolona liczba obrotów w każdym kierunku to 90, czyli możesz sprawić, że klip wykona nawet 180 pełnych obrotów. • Anchor Point (punkt kotwiczący): Środek obrotu, niezależny od środka klipu. Możesz wprowadzić takie ustawienia, aby klip obracał się wokół dowolnego punktu na ekranie, łącznie z jednym z narożników klipu, lub wokół punktu poza klipem, jak piłka na końcu liny. • Anti-flicker Filter (filtr zapobiegający migotaniu): Ta opcja jest przydatna dla klipów zawierających detale o wysokiej częstotliwości, takie jak wyraźne linie, ostre krawędzie, linie równoległe (problem z prążkami moiré) lub obrót. Te właściwości mogą powodować migotanie podczas ruchu. Domyślne ustawienie (0.00) nie dodaje rozmycia i nie ma wpływu na migotanie. Aby dodać rozmycie i usunąć migotanie, zastosuj wartość 1.00. 1 Otwórz projekt Lesson 11-2.prproj i otwórz sekwencję Finished (ukończona). 2 Odtwórz klip, aby obejrzeć animację. Tak będzie wyglądał efekt Motion pod koniec tego ćwiczenia. 3 Otwórz sekwencję Practice (ćwiczenie), aby rozpocząć od tego samego klipu, ale bez efektów. 4 Umieść wskaźnik czasu na początku klipu, rozwiń efekt Motion, kliknij przycisk Toggle Animation opcji Position, aby aktywować dodawanie klatek kluczowych i przesuń środek klipu w lewy górny róg (0, 0). ADOBE PREMIERE PRO CS4. OFICJALNY PODRĘCZNIK 219 5 Rozwiń parametr Scale, kliknij przycisk Scale i przeciągnij suwak do wartości 0. Na początku klipu został ustawiony rozmiar zerowy. 6 Przeciągnij wskaźnik czasu do punktu położonego mniej więcej w jednej trzeciej długości klipu i kliknij przycisk Reset. Powstają dwie klatki kluczowe o domyślnych ustawieniach efektu Motion: klip w pełnym rozmiarze zostaje wyśrodkowany na ekranie. 7 Przeciągnij wskaźnik czasu do punktu położonego mniej więcej w dwóch trzecich długości klipu i kliknij przycisk Add/Remove Keyframe dla opcji Position i Scale. Klip pozostaje wyśrodkowany i w pełnym rozmiarze w czasie między dwiema klat- kami kluczowymi. Mogłeś też ponownie kliknąć Reset, aby zastosować te domyślne parametry i osiągnąć taki sam efekt. 8 Naciśnij klawisz Page Down, a potem lewą strzałkę, przy aktywnej listwie czasu, aby przesunąć wskaźnik czasu na koniec klipu, po czym zmień parametry opcji Position na 720, 480 (prawy dolny róg). 9 W oknie Program Monitor (monitor programu) przeciągnij uchwyt otaczającej klip ramki, aby zmniejszyć klip aż do umieszczonego pośrodku kursora w formie celownika. Wartość opcji Scale zostaje z powrotem ustawiona jako 0. 220 LEKCJA 11 Wprawianie klipów w ruch Zmiana rozmiaru klipu — niczym w pracy z tekstem Wykorzystując narzędzie Titler, zmieniałeś wielkość tekstu, używając ota- czającej go ramki. Odznacz opcję Uniform Scale, a następnie, aby móc dowolnie skalować, przeciągnij uchwyt narożnika. Aby przeskalować tylko jeden wymiar, przeciągnij uchwyt boku (nie narożnika); aby skalować proporcjonalnie, przeciągnij dowolny uchwyt, przytrzymując Shift. 10 Odtwórz klip. Klip powinien rosnąć od małego punktu w lewym górnym rogu przejść do wyśrod- kowanego pełnego ekranu, pozostać tak przez pewien czas, a potem skurczyć się do punktu, przesuwając się jednocześnie w prawy dolny róg. Dodawanie obrotu i zmiana punktu kotwiczącego Teraz spowodujesz, że klip będzie się obracał: 1 Naciśnij Page Up lub Home, przy aktywnej listwie czasu, aby przenieść wskaźnik czasu na początek klipu, a następnie kliknij przycisk Toggle Animation opcji Rotation. Klatka kluczowa dla opcji Rotation zostaje ustawiona, jej wartość początkowa to 0.0 stopni. 2 Kliknij przycisk Go To Next Keyframe (przejdź do następnej klatki kluczowej) obok opcji Position lub Scale, aby przenieść wskaźnik czasu do drugiej klatki kluczowej. 3 Przenieś wskaźnik tuż poza uchwyt ramki klipu w oknie Program Monitor, aż stanie się zakrzywioną linią, zakończoną na obu końcach strzałkami. Dwukrotnie wykonaj ramką klipu pełen obrót, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak jak pokazano tutaj.  Uwaga: Możesz dostosować ten ruch w panelu Effect Controls, ustawiając wartość opcji Rotation na 2x0.0 stopni. 4 Przenieś wskaźnik czasu do trzeciej klatki kluczowej i kliknij przycisk Add/Remove Keyframe opcji Rotation. Zostaje dodana klatka kluczowa o takich samych wartościach, jak klatka poprzednia. 5 Przenieś wskaźnik czasu na koniec klipu. ADOBE PREMIERE PRO CS4. OFICJALNY PODRĘCZNIK 221 6 Kliknij trójkąt rozwijający parametry opcji Rotation, a następnie dwukrotnie przeciągnij pokrętło Rotation (kliknij trójkąt rozwijanego menu Rotation, aby otworzyć widok parametru) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (nie możesz skorzystać z ramki okna Program Monitor, ponieważ klip został zmniejszony do rozmiarów punktu). Parametr Rotation wraca do swojego domyślnego ustawienia 0.0 stopni. Jeśli nie widzisz wykresów klatki kluczowej, rozwiń parametry Scale i Rotation. Odtwórz ten klip. Obróci się dwukrotnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zatrzyma, a potem obróci w ruchu przeciwnym. 7 Odtwórz ten efekt. Powinien wyglądać bardzo podobnie do efektu z sekwencji Finished. Różnica między tym efektem a widocznym w sekwencji Finished jest taka, że obracanie zaczyna się i kończy gwałtownie. Naprawisz to w kolejnym ćwiczeniu. Jeśli podoba Ci się ten efekt, możesz go zapisać jako ustawienie predefiniowane. Kliknij prawym przyciskiem (Windows) lub kliknij, przytrzymując Control (Mac OS), efekt Motion i wybierz Save Preset. Praca z interpolacją klatki kluczowej Efekt Motion przesuwa klipy na ekranie w określonym czasie. Adobe Premiere Pro oferuje metody interpolacji klatek kluczowych, które odpowiadają obu aspektom tego ruchu: przestrzennemu i czasowemu. Interpolacja przestrzenna dotyczy ścieżki ruchu — miejsc, w których klip pojawia się na scenie. Interpolacja czasowa dotyczy zmian prędkości. W tym ćwiczeniu zastosujesz metody interpolacji zwane Ease In (nasilanie) oraz Ease Out (łagodzenie). Wykorzystanie tych opcji pozwala szybko utworzyć krzywą Beziera dla klatek kluczowych bez ręcznego przeciągania uchwytów tych klatek. 1 Kontynuuj pracę z sekwencją Practice (ćwiczenie) tam, gdzie przerwałeś. 2 Aby dostosować interpolację skali, położenia oraz obrotu jednocześnie, rozciągnij pole zaznaczenia wokół drugiego zestawu klatek kluczowych, tak jak pokazano tutaj. Zaznaczone klatki kluczowe staną się niebieskie.  Uwaga: Kiedy zapisujesz ustawie- nie predefiniowane, możesz zdecydować, czy ma ono skalować długość klipu czy zostać osadzone według określonych punktów wejścia i wyjścia. W wielu przypadkach usta- wienie skalowania efektu do długości klipu jest najbardziej skuteczne. 222 LEKCJA 11 Wprawianie klipów w ruch 3 Kliknij prawym przyciskiem dowolną spośród zaznaczonych klatek, po czym wybierz z menu Temporal Interpolation (interpolacja czasowa) opcję Ease In. 4 Stosując tę samą technikę, zaznacz trzeci zestaw klatek kluczowych i wybierz z menu Temporal Interpolation opcję Ease Out. 5 Rozwiń parametry Position (położenie), Scale (skala) i Rotation (obrót), aby wyświetlić ich wykresy. Jak widzisz, wybranie opcji Ease utworzyło na wykresach krzywe. 6 Odtwórz klip, obserwując łagodne zmiany, jakie zostały zastosowane w momencie rozpoczęcia i zakończenia ruchu poprzez dodane klatki kluczowe. ADOBE PREMIERE PRO CS4. OFICJALNY PODRĘCZNIK 223 Tworzenie obrazów w obrazie Technika „obrazu w obrazie” (picture-in-picture, PiP) to jedna z najciekawszych opcji efektu Motion (ruch). To także jeden z najprostszych sposobów zrozumienia zasad tworzenia kompozycji (lub warstw) klipów. Oficjalnie rozpoczniesz prace nad kompozy- cjami w dalszej części podręcznika, ale to ćwiczenie da Ci tego przedsmak. Aby uprościć zadanie, zacznij od sekwencji zawierającej trzy klipy ułożone w warstwy, gotowe do odtworzenia. Stworzysz obrazy w obrazie (PiP), a potem dodasz do nich cienie i ścięte krawędzie. 1 W projekcie Lesson 11-3.prproj otwórz sekwencję Finished (ukończona), klikając ją dwukrotnie w panelu Project (projekt), jeśli jeszcze nie jest wyświetlona. Wyrenderuj i odtwórz tę sekwencję, aby zobaczyć, co możesz stworzyć. Ten efekt to pięć obrazów w obrazie, z cieniami i ściętymi krawędziami. 2 Otwórz sekwencję Practice (ćwiczenie), klikając ją dwukrotnie w panelu Project. Jeśli odtworzysz tę sekwencję, zobaczysz tylko klip na górnej ścieżce, który przy- krywa wszystkie pozostałe klipy sekwencji. 3 W panelu Effects (efekty) rozwiń opcję Presets (szablony), aby zobaczyć foldery Effects/Presets/PiPs/25 PiPs/25 UL (efekty/ustawienia predefiniowane/PiP/25 PiP/25 górna lewa część). Spójrz na opis: • Wszystkie predefiniowane ustawienia obrazów w obrazie wyświetlają klipy w 1/16 ich obszaru (przypomnienie: 25 odnosi się do obwodu klipu, nie jego obszaru).  Uwaga: Nie ma ustawienia 25 Center (25 pośrodku). Możesz użyć jednego z usta- wień predefiniowa- nych, aby je stworzyć — po prostu zmień wartości początkowe i końcowe klatek kluczowych opcji Position na 360, 240. • Skróty LL, LR, UL i UR odnoszą się do położenia na ekranie: Lower Left (dolna lewa część), Lower Right (dolna prawa część), Upper Left (górna lewa część) i Upper Right (górna prawa część). • Każdy zestaw PiP oferuje inne rodzaje ruchu obrazów w obrazie. • Zazwyczaj będziesz wybierał styl, a potem dostosowywał go do swoich potrzeb. Możesz na przykład zmienić położenie początkowe lub końcowe albo rozmiar z ustawienia predefiniowanego. Klip na ścieżce Video 1 pozostanie niezmieniony; użyjemy go jako tła. 4 Przeciągnij następujące szablony PIP do klipu w podanej kolejności: • Klip na ścieżce Video 2: Zastosuj ustawienie predefiniowane PiP 25 LR Spin In. • Klip na ścieżce Video 3: Zastosuj ustawienie predefiniowane PiP 25 UL Slide In Right. • Klip na ścieżce Video 4: Zastosuj ustawienie predefiniowane PiP 25 UR Spin In. • Klip na ścieżce Video 5: Zastosuj ustawienie predefiniowane PiP 25 LL Scale In (PiP 25 , lewa dolna część; skaluj). • Klip na ścieżce Video 6: Zastosuj ustawienie predefiniowane PiP 25 LL Spin In. 224 LEKCJA 11 Wprawianie klipów w ruch Następnie musisz dostosować ten ruch, aby obraz w obrazie pojawiał się pośrodku ekranu, a nie w jego lewej dolnej części. 5 Zaznacz klip wideo na ścieżce Video 6 i rozwiń ustawienia ruchu w panelu Effect Controls (kontrolki efektów). 6 Zmień parametry Position na 360, 240. Klip zostaje wyśrodkowany. 7 Odtwórz klip, aby zobaczyć pięć obrazów w obrazie, które dodałeś nad tłem wideo. Jeśli miałeś problemy z którymś z kroków, otwórz sekwencję 5 PiP, aby zobaczyć końcowy rezultat. Udoskonalanie ruchu za pomocą cienia i ściętych krawędzi Obrazy w obrazie wyglądają dużo bardziej realistycznie, kiedy ich pomniejszone klipy mają cienie, ścięte krawędzie lub inny rodzaj obramowania. W tym ćwiczeniu dodasz do klipu takie efekty: 1 Otwórz sekwencję o nazwie 5 PIP. Sekwencja zawiera sześć klipów na warstwach (użyj paska przewijania panelu Timeline (listwa czasu), aby zobaczyć je wszystkie). W pięciu górnych zastosowane zostały predefiniowane ustawienia ruchu 25 . Klip na dole sekwencji, na ścieżce Video 1 będzie służył jako tło obrazów w obrazie. ADOBE PREMIERE PRO CS4. OFICJALNY PODRĘCZNIK 225 2 Przeciągnij wskaźnik CTI tak, by znajdował się za wartością 1 sekundy, aby wyświetlić pięć obrazów PiP. 3 Przeciągnij efekt Bevel Edges Thin (wąskie ścięte krawędzie) z folderu Presets/Bevel Edges (ustawienia predefiniowane/ścięte krawędzie) do górnego klipu w sekwencji. 4 Powiększ widok w panelu Program Monitor (monitor programu) do 100 , aby lepiej widzieć ten efekt. Efekt pojawia się pośrodku okna Program Monitor. Następny rysunek pokazuje, jak efekt będzie wyglądał, kiedy dostosujesz parametry Bevel Edges. 5 Kliknij trójkąty rozwijające menu Bevel Edges w panelu Effect Controls (kontrolki efektów) i zmień parametry zgodnie z opisem: • Zwiększ nieznacznie Edge Thickness (grubość krawędzi). • Zmień Light Angle (kąt światła) na około 140 stopni, aby rozjaśnić ciemną, ściętą krawędź u dołu klipu. • Zwiększ Light Intensity (intensywność światła) na około 0.4, aby podkreślić ścięte krawędzie. 6 Kliknij Bevel Edges w panelu Effect Controls, aby zaznaczyć efekt i stworzyć ustawienie predefiniowane o parametrach, które właśnie zastosowałeś. 226 LEKCJA 11 Wprawianie klipów w ruch 7 Otwórz menu panelu Effect Controls, wybierz Save Preset, wpisz nazwę Lesson 11 Bevel Edges (lekcja 11 ścięte krawędzie), jeśli chcesz — dodaj opis i kliknij OK. To nowe ustawienie natychmiast pojawia się w folderze Presets. Zapisywanie ustawień predefiniowanych dla innych projektów Jeśli chcesz korzystać z tego ustawienia predefiniowanego w innych projektach, eksportuj je. Aby to zrobić, zaznacz to ustawienie w folderze Effects/Presets, otwórz menu panelu Effects, wybierz Export Preset, przejdź do odpowiedniego folderu pli- ków, nadaj swojemu ustawieniu nazwę (nie musi być taka sama, jak nazwa w folde- rze Presets) i kliknij Save. 8 Przeciągnij ustawienie Lesson 11 Bevel Edges z folderu Presets do każdego klipu na ścieżkach wideo od 2 do 5 (nie do klipu na ścieżce Video 1 — jest to pełnoekranowe wideo, którego użyjesz jako tła dla obrazów PiP). 9 Przełącz z powrotem widok okna Program Monitor do Fit i odtwórz tę sekwencję. Wszystkie pięć obrazów w obrazie ma ten sam wygląd ze ściętymi krawędziami. Dodawanie cienia Aby dodać cień, wykonaj następujące kroki: 1 Przeciągnij efekt Drop Shadow (cień) z folderu Video Effects/Perspective (efekty wideo/perspektywa na klip). 2 Zmień parametry efektu Drop Shadow w panelu Effect Controls zgodnie z opisem: • Zmień wartość Direction na około 320° lub –40°. • Zwiększ wartość Distance (odległość) na 30, aby widzieć cień (jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda ten efekt, możesz dostosować opcję View Zoom Level [poziom powiększenia widoku] okna Program Monitor). • Zmień wartość Opacity na 75 , aby przyciemnić cień (ponieważ tło klipu jest raczej ciemne).  Uwaga: Jeśli stosowałeś ten efekt z klatkami kluczowymi, podczas zapisywania, ważny będzie także wybór jednej z trzech opcji — Scale (skaluj), Anchor To In Point (zakotwicz w punkcie wejścia) lub Anchor To Out Point (zakotwicz w punkcie wyjścia).  Uwaga: Chcesz, aby cień padał w kie- runku przeciwnym do pozornego źródła światła? W tym ćwiczeniu ustawiłeś kierunek światła dla krawędzi o wartości 140 stopni. Aby cie- nie padały od źródła światła, dodaj lub odejmij 180 stopni od kierunku źródła światła, aby uzyskać poprawną wartość kierunku pada- nia cienia. ADOBE PREMIERE PRO CS4. OFICJALNY PODRĘCZNIK 227 • Zmień wartość Softness na 30, aby nadać cieniowi trochę miękkości. Generalnie — im większy parametr Distance, tym większa powinna być wartość Softness. 3 Zastosuj te same wartości dla pozostałych czterech obrazów w obrazie, używając metody „kopiuj i wklej”. Kliknij prawym przyciskiem (Windows) lub kliknij, przytrzymując Control (Mac OS) efekt Drop Shadow w panelu Effect Controls i wybierz Copy (kopiuj). 4 Zaznacz klip na ścieżce Video 2, kliknij prawym przyciskiem (Windows) lub kliknij, przytrzymując Control (Mac OS) w panelu Effect Controls i wybierz Paste (wklej). Filtr cienia zostanie wklejony do zaznaczonego klipu. Powtórz tę operację dla pozostałych klipów PIP. 5 Wyrenderuj i odtwórz tę sekwencję. Powinna wyglądać tak, jak sekwencja Finished. Stosowanie innych efektów ruchu: Transform i Basic 3D Jeśli używasz efektu Motion, aby dodać obrót do swojego cienia i klipu, cień będzie obracał się z klipem — jako jeden element. Wygląda to nierealistycznie. Powinien zawsze padać w tym samym kierunku — od obracającego się klipu. Jeśli chcesz stworzyć realistyczny cień obracanego klipu, możesz użyć efektu Transform (przekształcenie) lub Basic 3D (podstawowe 3D) do nadania ruchu obrotowego. Aby przekrzywić klipy, nadając im trójwymiarowy wygląd, użyj efektu Basic 3D. 1 Otwórz projekt Lesson 11-4.prproj, a w nim sekwencję Practice (ćwiczenie). 2 Kliknij klip writers 3, aby go zaznaczyć, i zobacz efekty zastosowane już w panelu Effect Controls — Drop Shadow i Transform. Filtr Transform ma wiele takich samych możliwości, jak stały efekt Motion, ale efekt Transform można przenieść na niższą pozycję w kolejności stosowanych efektów. Wkrótce zobaczysz, dlaczego jest to ważne. W tym przypadku, efekt Transform ska- luje klip do obrazu w obrazie, przesuwając go w prawo i w lewo oraz obracając go. 228 LEKCJA 11 Wprawianie klipów w ruch 3 Odtwórz sekwencję i obserwuj położenie cienia w stosunku do obrazu w obrazie podczas jego obracania. Cień obraca się razem z obrazem, tworząc nierzeczywisty efekt. Zachowuje się tak, ponieważ efekty stosowane są od góry do dołu. Cień jest stosowany przed efektem Transform. 4 W panelu Effect Controls przeciągnij efekt Drop Shadow poniżej efektu Transform. Ponownie odtwórz sekwencję. Dodaj blask za pomocą Basic 3D Efekt Basic 3D może obracać i przechylać Twój klip, tworząc wrażenie, że porusza się on w przestrzeni trójwymiarowej. Efekt jest jeszcze ciekawszy dzięki odbiciom kierunkowym — błyskom na powierzchni obrazu, które poruszają się podczas animowania klipu. 1 Usuń efekty Transform oraz Drop Shadow z klipu writers 3. 2 Przeciągnij efekt Basic 3D (folder Perspective) do panelu Effect Controls, powyżej efektu Drop Shadow. 3 Rozwiń efekt Basic 3D w panelu Effect Controls i zaznacz opcję Show Specular Highlight (pokaż odbicie kierunkowe). 4 Dostosowuj opcje Swivel (obrócenie) i Tilt (nachylenie) do momentu, aż zobaczysz odblask przesuwający się po obrazie. 5 Renderuj i odtwórz tę sekwencję, aby obejrzeć płynnie odtwarzany efekt.  Uwaga: Teraz, kiedy obraz się obraca, cień pozo- staje wciąż po tej samej stronie, two- rząc efekt bardziej realistyczny.  Uwaga: Odblask staje się bardzo jasny, kiedy znajduje się pośrodku klipu. Używając efektu Basic 3D, najlepiej jest obracać i prze- chylać klip w taki sposób, aby odbicie kierunkowe przesu- wało się po krawę- dziach klipu. ADOBE PREMIERE PRO CS4. OFICJALNY PODRĘCZNIK 229 Pytania kontrolne 1 Jaki parametr efektu Motion (ruch) tworzy obrazy w obrazie? 2 Rozpoczynasz obrót opcją Rotation (obrót) przy jej domyślnym ustawieniu, przesuwasz wskaźnik czasu i dodajesz klatkę kluczową Rotation o wartości 2x, a następnej klatce kluczowej dajesz wartość –2x. Opisz, jaki będzie efekt. 3 Chcesz, aby klip pojawił się na pełnym ekranie na kilka sekund, a następnie zniknął z niego, wirując. Co zrobisz, aby opcja Rotation efektu Motion zaczęła działać w środku klipu, a nie na jego początku? 4 Co zrobisz, aby obraz PIP zaczynał obrót powoli i kończył go w taki sam sposób? 5 Dlaczego — chcąc dodać cień do wirującego klipu — musisz, poza stałym efektem Motion, użyć także innych efektów ruchu? 6 Jednym ze sposobów dodawania tego samego niestandardowego efektu do kilku klipów jest skorzystanie z ustawień predefiniowanych. Jak tworzysz takie ustawienie? 230 LEKCJA 11 Wprawianie klipów w ruch Odpowiedzi 1 Parametr Scale (skala) pozwala zmienić rozmiar klipu na większy lub mniejszy. 2 Klip dwukrotnie obróci się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, dochodząc do pierwszej klatki kluczowej. Następnie obróci się w kierunku przeciwnym cztery razy przed dotarciem do kolejnej klatki kluczowej. Liczba obrotów jest równa różnicy między wartościami obrotu dwóch klatek kluczowych. Ustaw z powrotem wartość Rotation (obrót) na 0, aby klip obrócił się dwa razy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 3 Umieść wskaźnik czasu w miejscu, gdzie ma się rozpocząć obrót, i kliknij przycisk Add/Remove Keyframe (dodaj/usuń klatkę kluczową). Następnie przejdź do momentu, w którym działanie opcji Rotation ma się skończyć i zmień jej parametr; pojawi się druga klatka kluczowa. 4 Użyj parametrów Ease In (nasilanie) i Ease Out (łagodzenie), aby zmienić interpolacje klatek kluczowych z gwałtownych na stopniowe. 5 Stały efekt Motion (ruch) jest ostatnim efektem stosowanym w klipie. Motion obraca wszystkie efekty zastosowane wcześniej (łącznie z cieniem) jako jeden element. Aby stworzyć realistyczny cień obracanego obiektu, zastosuj efekt Transform (przekształcenie) lub Basic 3D (podstawowe 3D), a potem umieść efekt Drop Shadow (cień) poniżej jednego z tych efektów w panelu Effect Controls (kontrolki efektów). 6 Dostosuj parametry efektu zgodnie z własnym upodobaniem, kliknij nazwę efektu w panelu Effect Controls, aby go zaznaczyć, otwórz menu tego panelu, wybierz Save Preset (zapisz szablon), nadaj ustawieniu nazwę, zaznacz jeden z trzech parametrów i kliknij OK. ADOBE PREMIERE PRO CS4. OFICJALNY PODRĘCZNIK 231
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Adobe Premiere Pro CS4. Oficjalny podręcznik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: