Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00474 005820 19019618 na godz. na dobę w sumie
Tworzenie serwisów e-learningowych z Moodle 1.9 - książka
Tworzenie serwisów e-learningowych z Moodle 1.9 - książka
Autor: Liczba stron: 360
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2241-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> moodle
Porównaj ceny (książka, ebook (-88%), audiobook).

Poznaj możliwości Moodle'a i twórz jeszcze atrakcyjniejsze kursy internetowe

Moodle jest darmowym systemem zarządzania nauczaniem. Pozwala on na wprowadzenie jeszcze większej interaktywności przy tworzeniu kursów internetowych. Dzięki temu rozwiązaniu kursy stają się jeszcze atrakcyjniejsze i skuteczniejsze. Użycie tej platformy wyzwala większe zaangażowanie zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. Uczniowie mogą między innymi wzajemnie recenzować swoje prace. Natomiast katalogi i narzędzia przeznaczone dla nauczycieli umożliwiają udostępnianie uczniom konkretnych plików, sprawdzanie wiedzy i wystawianie ocen. Dzięki ankietom możliwe jest także zbadanie opinii uczniów na temat przebiegu kursu.

Książka 'Tworzenie serwisów e-learningowych z Moodle 1.9' zawiera szczegółowy opis tworzenia edukacyjnej witryny i zarządzania kursem internetowym -- z podziałem na kolejne kroki całego procesu. Korzystając z tego podręcznika, dowiesz się także, jak udoskonalić zbudowaną już witrynę i zwiększyć jej możliwości (na przykład poprzez dodawanie elementów statycznych i interaktywnych, takich jak ankiety, dzienniki czy strony wiki). Podręcznik ten został skonstruowany w taki sposób, aby dostarczać praktycznej wiedzy pedagogom, szkoleniowcom, administratorom serwisu oraz autorom kursów, którzy chcą w pełni wykorzystać możliwości Moodle'a w celu poprawienia jakości i atrakcyjności kształcenia online, a także szkolenia w tradycyjnej formie -- podczas lekcji w szkolnej pracowni komputerowej.

Z tym podręcznikiem każda nauka stanie się atrakcyjna i efektywna!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tworzenie serwisów e-learningowych z Moodle 1.9 Autor: William Rice T³umaczenie: Anna Borska ISBN: 978-83-246-2241-2 Tytu³ orygina³u: Moodle 1.9 E-Learning Course Development Format: B5, stron: 360 Poznaj mo¿liwoœci Moodle a i twórz jeszcze atrakcyjniejsze kursy internetowe (cid:129) Jak zarz¹dzaæ zawartoœci¹ kursów? (cid:129) Jak modyfikowaæ konfiguracjê witryny? (cid:129) Jak dodawaæ do kursów interaktywny materia³? Moodle jest darmowym systemem zarz¹dzania nauczaniem. Pozwala on na wprowadzenie jeszcze wiêkszej interaktywnoœci przy tworzeniu kursów internetowych. Dziêki temu rozwi¹zaniu kursy staj¹ siê jeszcze atrakcyjniejsze i skuteczniejsze. U¿ycie tej platformy wyzwala wiêksze zaanga¿owanie zarówno wœród nauczycieli, jak i uczniów. Uczniowie mog¹ miêdzy innymi wzajemnie recenzowaæ swoje prace. Natomiast katalogi i narzêdzia przeznaczone dla nauczycieli umo¿liwiaj¹ udostêpnianie uczniom konkretnych plików, sprawdzanie wiedzy i wystawianie ocen. Dziêki ankietom mo¿liwe jest tak¿e zbadanie opinii uczniów na temat przebiegu kursu. Ksi¹¿ka „Tworzenie serwisów e-learningowych z Moodle 1.9” zawiera szczegó³owy opis tworzenia edukacyjnej witryny i zarz¹dzania kursem internetowym – z podzia³em na kolejne kroki ca³ego procesu. Korzystaj¹c z tego podrêcznika, dowiesz siê tak¿e, jak udoskonaliæ zbudowan¹ ju¿ witrynê i zwiêkszyæ jej mo¿liwoœci (na przyk³ad poprzez dodawanie elementów statycznych i interaktywnych, takich jak ankiety, dzienniki czy strony wiki). Podrêcznik ten zosta³ skonstruowany w taki sposób, aby dostarczaæ praktycznej wiedzy pedagogom, szkoleniowcom, administratorom serwisu oraz autorom kursów, którzy chc¹ w pe³ni wykorzystaæ mo¿liwoœci Moodle a w celu poprawienia jakoœci i atrakcyjnoœci kszta³cenia online, a tak¿e szkolenia w tradycyjnej formie – podczas lekcji w szkolnej pracowni komputerowej. (cid:129) Instalacja i konfiguracja Moodle a (cid:129) Dodawanie elementów spo³ecznoœciowych (cid:129) Zasoby i elementy interaktywne (cid:129) Pliki pakietów jêzykowych (cid:129) Tworzenie kategorii kursu (cid:129) Do³¹czanie materia³u statycznego (cid:129) Techniki zwiêkszaj¹ce bezpieczeñstwo (cid:129) Tworzenie pytañ i zarz¹dzanie nimi (cid:129) Narzêdzia dla nauczyciela – raporty i logi (cid:129) Rozszerzanie Moodle a i administracja systemem Z tym podrêcznikiem ka¿da nauka stanie siê atrakcyjna i efektywna! Spis treści O autorze O recenzentach Przedmowa Rozdział 1. Wprowadzenie Dla kogo przeznaczona jest ta książka? Plan tworzenia witryny nauczania Krok po kroku — korzystanie z każdego z rozdziałów Krok 1. Zrozumienie podejścia Moodle’a do nauczania (rozdział 1.) Krok 2. Instalacja i konfiguracja Moodle’a (rozdziały 2. i 3.) Krok 3. Tworzenie struktury witryny nauczania (rozdział 4.) Krok 4. Dodawanie podstawowego materiału do kursu (rozdział 5.) Krok 5. Tworzenie zasobów interaktywnych (rozdział 6.) Krok 6. Dodawanie elementów społecznościowych (rozdział 7.) Krok 7. Tworzenie strony powitalnej (rozdział 8.) Krok 8. Korzystanie z narzędzi nauczyciela (rozdział 9.) Krok 9. Rozszerzanie Moodle’a (rozdział 10.) Idea Moodle’a Doświadczenia użytkowników Moodle’a Strona główna Moodle’a Wewnątrz kursu Tryb edycji Zasoby i elementy interaktywne Blok administracji I wiele więcej Architektura Moodle’a Katalog aplikacji Moodle’a Katalog danych Moodle’a Baza danych Moodle’a Podsumowanie 11 13 15 19 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 25 26 30 37 39 40 41 41 42 43 44 44 Spis treści Rozdział 2. Instalacja i konfiguracja Moodle’a Eksperymenty na własną rękę Korzystanie z tego rozdziału Instalacja Moodle’a Krok 1. instalacji — serwer Krok 2. instalacji — poddomena czy podkatalog? Krok 3. instalacji — pobranie i rozpakowanie Moodle’a Krok 4. instalacji — katalog danych Moodle’a Krok 5. instalacji — baza danych Krok 6. instalacji — skrypt instalacyjny Podsumowanie Rozdział 3. Konfiguracja witryny Eksperymenty na własną rękę Menu administracji witryny Dostęp do menu administracji witryny Uwierzytelnianie Uwierzytelnianie przy użyciu zewnętrznej bazy danych lub zewnętrznego serwera Konta utworzone ręcznie i zawieszanie kont Zapisy Zapisy wewnętrzne Język Pliki pakietów językowych Ustawienia językowe Ustawienia zabezpieczeń Filtry Konfiguracja strony głównej Jak korzystać z tego podrozdziału Ustawienia strony głównej Kopie bezpieczeństwa Zadania programu cron Podsumowanie Rozdział 4. Tworzenie kategorii i kursów Kategorie kursów a odbiór witryny Tworzenie kategorii kursów Ustalanie kolejności kursów Dodawanie kursu do kilku kategorii Zmiana kategorii kursu Ustawienia kursu Ręczne zapisywanie nauczycieli i uczniów Bloki Podsumowanie 6 45 45 46 46 47 49 50 53 54 57 64 65 65 66 67 68 69 70 71 72 83 84 85 89 95 98 99 99 105 105 106 107 107 109 109 110 111 112 128 130 153 Spis treści Rozdział 5. Dodawanie materiału statycznego do kursu Jakie rodzaje materiałów statycznych można dodać? Zasoby Pliki Do czego służy przesyłanie plików? Typy plików Zamieszczanie odnośników do przesłanych plików Kiedy warto korzystać z przesyłania plików? Strony tekstowe Wybór formatu strony tekstowej Ustawienia okna Strony internetowe Korzyści ze stosowania języka HTML w trakcie edycji stron internetowych Tworzenie strony w edytorze HTML i przesyłanie jej do Moodle’a Nauka języka HTML Odnośniki Odnośnik a strona internetowa Katalogi Dlaczego warto korzystać z katalogów? Etykiety Dodawanie multimediów (dźwięków i filmów) Osadzanie plików multimedialnych Przesyłanie plików multimedialnych Podsumowanie Rozdział 6. Dodawanie materiału interaktywnego do kursu Zadanie Rodzaje zadań Tworzenie zadania Wersja do wydruku Podkreślanie, że zadania są obowiązkowe Lekcja Czym są lekcje? Ustawienia lekcji Strona z pierwszym pytaniem Tworzenie stron z pytaniami Tworzenie stron a przypisywanie przejść Przebieg lekcji Edycja lekcji Tabele gałęzi Quizy Ustawienia quizu Edycja quizu SCORM/AICC Ankieta Tworzenie ankiety Typy ankiet Zastosowanie różnych typów ankiet 155 155 156 158 158 159 160 162 162 163 166 166 167 169 169 170 171 172 174 174 175 177 179 181 183 184 185 190 191 191 192 192 195 202 203 207 207 208 209 210 211 217 232 233 233 234 235 7 Spis treści Głosowanie Punkt widzenia uczniów Punkt widzenia nauczyciela Podsumowanie Rozdział 7. Dodawanie elementów społecznościowych Czat Ustawienia czatu Forum Dyskusja a temat Wykorzystanie forum w celu przesyłania wiadomości do wielu osób Wiele forów Ustawienia forów Słownik pojęć Dodawanie pojęć do słownika Słownik globalny a słownik lokalny Słownik główny a słownik tymczasowy Oceny i komentarze Strony wiki Typ wiki i tryb grup Znaczniki wiki a HTML Przesyłanie plików binarnych CamelCase Opcje administracyjne uczniów Nazwa strony Wybór pierwszej strony Warsztaty Strategie warsztatów Tworzenie warsztatów Ustawienia warsztatów Podsumowanie Rozdział 8. Tworzenie strony powitalnej Pierwsze wrażenie Dostosowywanie strony logowania Dostosowywanie strony głównej Bloki na stronie głównej Łączenie dostępu anonimowego, przez konto gościa i zarejestrowane konta Ustawienia bezpieczeństwa Wygląd witryny Motywy — kolory i style Własne logo Własny nagłówek i stopka Własne ikony Własne łańcuchy znaków Podsumowanie 8 236 236 236 240 241 241 242 245 246 246 246 247 251 251 253 254 254 255 256 257 257 257 257 258 258 263 264 264 265 272 273 273 275 276 277 288 288 289 289 290 291 293 294 294 Spis treści Rozdział 9. Narzędzia dla nauczycieli Raporty i logi Strona raportów Wyświetlanie logów Wyświetlanie raportów aktywności Statystyki witryny Skale ocen Przypisywanie skali do elementu interaktywnego Tworzenie własnych skal Oceny Wyświetlanie ocen Kategorie ocen Tworzenie i wyświetlanie kategorii Średnia ważona ocen Waga ocen a waga kategorii Średnia ważona kategorii Punkty, procenty, litery Forum nauczycieli Role Podsumowanie Rozdział 10. Rozszerzanie Moodle’a i administrowanie serwisem Dodatkowe moduły Pobieranie modułów Instalacja modułów Zarządzanie modułami Tworzenie kopii zapasowej, przywracanie i duplikacja kursów Co zawiera kopia zapasowa? Kopia zapasowa Moodle’a, bazy danych i katalogu Automatyczne kopie zapasowe Kopia zapasowa bazy danych Program phpMyAdmin Kopia zapasowa katalogów Moodle’a Plan odtwarzania systemu po awarii Duplikacja kursu Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie pojedynczego kursu Resetowanie kursu Role Pojęcia Wbudowane role w Moodle’u Przypisywanie roli Edycja uprawnień roli Zalecenia dotyczące pracy z rolami Podsumowanie Dodatek A Plan tworzenia witryny nauczania Skorowidz 295 295 296 297 298 300 301 302 303 304 304 305 305 306 307 308 308 310 311 311 313 313 314 315 316 317 317 320 320 322 322 325 326 326 327 330 330 331 334 334 339 342 342 343 347 9 9 NarzÚdzia dla nauczycieli Moodle posiada kilka narzÚdzi, które przeznaczone sÈ specjalnie dla nauczycieli. UmoĝliwiajÈ one obserwowanie postÚpów uczniów w nauce. Raporty i logi pokazujÈ aktywnoĂÊ uczniów w witrynie i w poszczególnych kursach. Moduï sïuĝÈcy do oceniania w Moodle’u nie tylko informuje, jak dobre wyniki osiÈgnÚli uczniowie, ale pozwala teĝ na ïatwe tworzenie niestandar- dowych skal i przypisywanie im wag. Raporty i logi Moodle przechowuje szczegóïowe logi aktywnoĂci uĝytkowników w witrynie. Moĝna z ich pomocÈ okreĂliÊ, kto korzysta z witryny oraz co i kiedy robi. Logi moĝna przeglÈdaÊ przy uĝyciu niewielkiego narzÚdzia wbudowanego w Moodle’a. Znajduje siÚ ono na stronie Administration/Reports (administracja/raporty). Umoĝliwia przeglÈdanie nieprzetworzonych logów kursu. W celu zaawansowanej analizy logów konieczne jest wykorzy- stanie dodatkowej aplikacji, poza Moodle’em. Poniĝsze punkty opisujÈ narzÚdzia potrzebne do wyĂwietlania i analizy logów witryny. Tworzenie serwisów e-learningowych z Moodle 1.9 Strona raportów Na poniĝszym rysunku pokazano stronÚ Reports (raporty): Moĝna tÚ stronÚ wykorzystaÊ w celu wyĂwietlania: 1. Nieprzetworzonych logów. 2. Raportów aktywnoĂci. 3. Statystyk witryny. Kaĝdy z tych punktów omówiono poniĝej. 296 Rozdziaá 9. • NarzĊdzia dla nauczycieli WyĂwietlanie logów WyĂwietlanie logów w Moodle’u moĝe byÊ filtrowane pod wzglÚdem kursu, uczestnika, dnia, elementów kursów i akcji. Moĝna wybraÊ tylko jednÈ wartoĂÊ dla kaĝdego z tych filtrów: Nie jest moĝliwe wybranie kilku wartoĂci dla któregokolwiek z tych filtrów. Nie moĝna na przy- kïad wybraÊ dwóch kursów z pierwszej listy rozwijanej, czterech uczestników z drugiej i kilku dni z trzeciej. Jeĝeli potrzebne sÈ bardziej wyszukane metody wyĂwietlania logów, potrzeba do tego innego narzÚdzia. Logi do tego celu moĝna pobraÊ w postaci plików tekstowych i zaimpor- towaÊ do innego narzÚdzia, na przykïad arkusza kalkulacyjnego. Aby pobraÊ logi, naleĝy wykorzy- staÊ listÚ rozwijanÈ znajdujÈcÈ siÚ na górze strony: 297 Tworzenie serwisów e-learningowych z Moodle 1.9 Do formatowania danych, analizy i tworzenia wykresów moĝna uĝyÊ na przykïad programu Excel. Opis dostÚpnych funkcji Excela sïuĝÈcych do analizy danych wykracza poza zakres tej ksiÈĝki, moĝna jednak znaleěÊ wiele ěródeï informacji na ten temat. Na kolejnym rysunku znajduje siÚ przykïadowa tabela utworzona w Excelu z danych zaimportowanych z Moodle’a. Posortowano je wg nazw uczestników, dziÚki czemu w mgnieniu oka moĝna okreĂliÊ, którzy uĝytkownicy sÈ najbardziej aktywni. WyĂwietlanie raportów aktywnoĂci Raport aktywnoĂci jest przyjaznym dla uĝytkownika podglÈdem aktywnoĂci w jednym z kur- sów. Logi pokazujÈ kompletne informacje, natomiast raport aktywnoĂci tylko elementy kursu, aktywnoĂÊ z nimi zwiÈzanÈ i datÚ ostatniego korzystania z nich: 298 Rozdziaá 9. • NarzĊdzia dla nauczycieli DomyĂlnie raport aktywnoĂci pokazuje aktywnoĂÊ wszystkich uĝytkowników kursu. Aby zobaczyÊ aktywnoĂÊ jednego uczestnika, naleĝy: 1. UmieĂciÊ w kursie blok People (osoby). WybraÊ odnoĂnik Participants (uczestnicy) z tego bloku: 2. Z listy uczestników wybraÊ tego, dla którego chcemy obejrzeÊ raport: 299 Tworzenie serwisów e-learningowych z Moodle 1.9 3. Na stronie uĝytkownika wybraÊ zakïadkÚ Activity reports (raporty aktywnoĂci). Raport pokazuje aktywnoĂÊ ucznia w aktualnie wybranym kursie: Statystyki witryny WïaĂciciele witryn internetowych czÚsto wykorzystujÈ statystyki do Ăledzenia aktywnoĂci uĝyt- kowników. SÈ one gromadzone przez serwer i wyĂwietlane przy uĝyciu narzÚdzia sïuĝÈcego do ich analizy. Po wïÈczeniu opcji zbierania statystyk Moodle bÚdzie zapisywaï statystyki dotyczÈce kaĝdego kursu znajdujÈcego siÚ w witrynie. Moodle utworzy teĝ wykresy w celu wizualizacji da- nych, podobne jak inne narzÚdzia analizujÈce statystyki witryn internetowych. Strona statystyk pokazuje liczbÚ wyĂwietleñ róĝnych stron witryny Moodle. Moĝna je przeglÈdaÊ dla okreĂlonego przedziaïu czasu, na przykïad dnia czy godziny. Strona ze statystykami nie poka- zuje, którzy uĝytkownicy odwiedzili dane strony. W celu analizy aktywnoĂci konkretnych uĝyt- kowników naleĝy korzystaÊ z logów witryny. 300 Rozdziaá 9. • NarzĊdzia dla nauczycieli Po wïÈczeniu statystyk Moodle gromadzi zapisy o aktywnoĂci w witrynie w czasie rzeczywistym. NastÚpnie, w okreĂlonym czasie, Moodle przetwarza statystyki, aby wygenerowaÊ wykresy, które moĝna oglÈdaÊ na stronie Statistics (statystyki). W przypadku bardzo intensywnie uĝytkowanej witryny przetwarzanie statystyk moĝe zajÈÊ duĝo czasu. Z tego powodu najlepiej, aby statystyki przetwarzane byïy w czasie, gdy witryna nie jest zajÚta obsïugÈ uczniów. Nie naleĝy teĝ ustawiaÊ przetwarzania statystyk i procedur tworzenia kopii zapasowych w tym samym czasie, najlepiej zaplanowaÊ je w odstÚpie kilku godzin. WïÈczanie statystyk Aby wïÈczyÊ statystyki, naleĝy: 1. PrzejĂÊ do strony Site administration/Server/Statistics (administracja witryny/ serwer/statystyki). 2. KliknÈÊ Enable statistics (wïÈcz statystyki). 3. OkreĂliÊ w polu Run at (uruchom) czas rozpoczÚcia przetwarzania danych. Powinien byÊ to czas, kiedy witryna nie jest zazwyczaj odwiedzana przez uczniów. 4. UstaliÊ w polu Max runtime (maksymalny czas przetwarzania) okres czasu, jaki przetwarzanie statystyk moĝe zajÈÊ. Jeĝeli wykorzystuje siÚ automatyczne tworzenie kopii zapasowych, naleĝy upewniÊ siÚ, ĝe przetwarzanie statystyk zakoñczy siÚ przed rozpoczÚciem tworzenia kopii zapasowych. 5. KliknÈÊ przycisk Save changes (zapisz zmiany). Skale ocen Skale mogÈ byÊ w Moodle’u wykorzystane w celu oceniania forów, zadañ, quizów, lekcji, dzien- ników i warsztatów. MogÈ byÊ uĝywane przez kaĝdego, kto ocenia pracÚ uczniów. Na przykïad, jeĝeli warsztaty sÈ oceniane przez innych uczniów, wykorzystujÈ oni skalÚ wybranÈ przez nauczy- ciela. MoĝliwoĂÊ stosowania wïasnych skal do oceniania jest jednym ze sposobów tworzenia bardziej interaktywnych i angaĝujÈcych kursów. Moodle ma dwie predefiniowane skale. Jedna nazywa siÚ Separate and Connected Ways of Knowing (odrÚbne i powiÈzane sposoby poznania). Umoĝliwia ona uczniom opisywaÊ element jako poïÈ- czony z wiedzÈ przekazywanÈ przez kurs lub jako niezaleĝny od niej. Nie nadaje siÚ jako skala do oceniania uczniów, ale moĝe byÊ wykorzystana do stymulacji dyskusji na temat elementów kursów. Druga wbudowana skala jest liczbowa. Moĝna przypisaÊ maksymalnÈ liczbÚ punktów, od 1 do 100, do elementu. Ktokolwiek ocenia element, wybiera liczbÚ z listy rozwijanej. Poza tym moĝliwe jest tworzenie wïasnych skal. Opisano to w jednym z kolejnych punktów. Na razie jednak pokazane zostanie, jak przypisaÊ skalÚ do elementu i jak wykorzystywaÊ jÈ w celu oceny prac uczniów. 301 Tworzenie serwisów e-learningowych z Moodle 1.9 Przypisywanie skali do elementu interaktywnego Na kolejnym rysunku dodano skalÚ do elementu Journal (dziennik). Moĝliwe do wyboru skale to No grade (brak ocen), Separate and Connected Ways of Knowing (odrÚbne i powiÈzane sposoby poznania) lub dowolna liczba od 1 do 100. Wybrano tÚ ostatniÈ opcjÚ, aby okreĂliÊ maksymalnÈ liczbÚ punktów równÈ 10: Gdy nauczyciel wyĂwietla dziennik, klikniÚcie odnoĂnika Grade (ocena) spowoduje wyĂwietlenie okna, w którym nauczyciel bÚdzie mógï obejrzeÊ przesïany przez ucznia plik, dopisaÊ komentarz i wybraÊ ocenÚ: 302 Rozdziaá 9. • NarzĊdzia dla nauczycieli Jeĝeli wybierzemy No grade (brak ocen), tylko opcja dodawania komentarzy bÚdzie dostÚpna. Rozwijana lista z ocenami zniknie. Tworzenie wïasnych skal Administrator witryny moĝe tworzyÊ wïasne skale, które bÚdÈ dostÚpne dla wszystkich nauczycieli. Nauczyciel równieĝ moĝe utworzyÊ skalÚ, którÈ bÚdzie mógï wykorzystaÊ w kursie, w którym jÈ utworzyï. Wïasna skala skïada siÚ z listy róĝnych opcji, które wprowadza siÚ w kolejnoĂci od naj- niĝszej do najwyĝszej oceny. Na przykïad moĝna utworzyÊ skalÚ przeznaczonÈ do oceniania forum przez uczniów. Jej ocenami mogÈ byÊ: 1 — Nie ma zwiÈzku z tematem dyskusji, 2 — CzÚĂciowo ma zwiÈzek z tematem dyskusji, 3 — W duĝym stopniu ma zwiÈzek z tematem dyskusji, 4 — Caïkowicie jest zwiÈzany z tematem dyskusji: Strona Scales (skale) jest dostÚpna w bloku Administration (administracja). Znajduje siÚ na niej odnoĂnik Add a new scale (dodaj nowÈ skalÚ). KlikniÚcie go sprawi, ĝe pojawi siÚ strona wi- doczna na powyĝszym rysunku. 303 Tworzenie serwisów e-learningowych z Moodle 1.9 Oceny W Moodle’u znajduje siÚ narzÚdzie sïuĝÈce do raportowania ocen. Wïasne skale ocen i narzÚdzia sïuĝÈce do oceniania skïadajÈ siÚ na bardzo funkcjonalny system nadzorowania postÚpów uczniów. Nauczyciel moĝe dzieliÊ elementy kursu na kategorie, przypisywaÊ przedziaïy procentowe do ocen podawanych w postaci liter, wykorzystywaÊ waĝone oceny i ukrywaÊ lub udostÚpniaÊ oceny uczniom. Jeĝeli w Moodle’u nie ma rodzaju raportu, który jest potrzebny, moĝna pobraÊ oceny w postaci pliku tekstowego lub pliku Excela i wykorzystaÊ arkusz kalkulacyjny w celu wizualiza- cji i analizy. Kaĝdy z elementów, któremu moĝna przypisaÊ skalÚ, moĝe byÊ oceniany — fora, zadania, quizy, lekcje, dzienniki, bazy danych i warsztaty. Jak wspomniano w punkcie opisujÈcym skale, oceny mogÈ byÊ wystawiane zarówno przez nauczycieli, jak i przez uczniów. WyĂwietlanie ocen Aby wyĂwietliÊ oceny, naleĝy wybraÊ kurs, z którego oceny chcemy zobaczyÊ, i kliknÈÊ odnoĂnik Grades (oceny) w menu Administration (administracja). WyĂwietlone zostanie podsumowanie ocen dla danego kursu: 304 Rozdziaá 9. • NarzĊdzia dla nauczycieli Uczeñ 2 nie ukoñczyï ĝadnego z zadañ znajdujÈcych siÚ w kursie. Z kolei Uczeñ 1 zdobyï 81,25 moĝliwych do zdobycia punktów. Aby dokïadniej przyjrzeÊ siÚ ocenom, moĝna kliknÈÊ dwu- krotnie maïÈ ikonÚ ze znakiem +, co spowoduje zmianÚ widoku na bardziej szczegóïowe ze- stawienie ocen: Ocena Ucznia 1 jest doĂÊ wysoka. Jednak za zadanie Obserwowanie najbliĝszego otoczenia nie otrzymaï jeszcze ĝadnych punktów i nie zostaïo ono uwzglÚdnione w koñcowej ocenie. Wiadomo, ĝe nie przesïaï jeszcze swojego rozwiÈzania tego zadania (lub nie zostaïo ono ocenione), poniewaĝ w miejscu, w którym powinna znajdowaÊ siÚ liczba punktów, pojawiï siÚ symbol -. Jeĝeli uczeñ ukoñczy zadanie, ale otrzyma 0 punktów, w tej kolumnie pojawi siÚ wartoĂÊ 0. Kategorie ocen Kaĝdy z elementów interaktywnych, który ma wïÈczonÈ opcjÚ oceniania, moĝe zostaÊ umieszczony w dowolnej kategorii ocen. Do kategorii przypisuje siÚ elementy kursu, nie uczniów. Jeĝeli chce- my podzieliÊ uczniów na kategorie, powinniĂmy wykorzystaÊ opcjÚ dzielenia ich na grupy. Podzielenie elementów kursu na kategorie pozwala na proste obserwacje, jak uczniowie radzÈ sobie z róĝnymi rodzajami stawianych przed nimi zadañ. Elementy kursu automatycznie przypi- sywane sÈ do domyĂlnej kategorii, nazwanej tak jak kurs. Tworzenie i wyĂwietlanie kategorii Na poniĝszym rysunku wybrano z menu Choose an action… (wybierz akcjÚ) w lewym górnym rogu opcjÚ Edit Categories and items…. (edytuj kategorie i elementy). Na tej stronie moĝna tworzyÊ kategorie dla elementów kursu i przypisywaÊ je do elementów: 305 Tworzenie serwisów e-learningowych z Moodle 1.9 Najwaĝniejsze jest okreĂlenie, jakie pytania chcemy zadawaÊ, przeglÈdajÈc oceny uczniów. Na- stÚpnie naleĝy utworzyÊ kategorie, które pozwolÈ na nie odpowiadaÊ. Na przykïad: „Jak moi uczniowie radzÈ sobie z quizami w porównaniu z bardziej interaktywnymi zadaniami, jak warsz- taty czy fora?”. Aby odpowiedzieÊ na to pytanie, naleĝy utworzyÊ kategoriÚ przeznaczonÈ dla quizów i przyjrzeÊ siÚ ocenom uczniów w tej kategorii. Innym pytaniem moĝe byÊ na przykïad: „Jak moi uczniowie radzÈ sobie z zadaniami offline w porównaniu z zadaniami online?”. Aby odpowiedzieÊ na to pytanie, naleĝy utworzyÊ kategorie przeznaczone dla zadañ online i offline. Kategorie moĝna zmieniaÊ w dowolnym momencie i dostosowywaÊ do zmieniajÈcych siÚ potrzeb. ¥rednia waĝona ocen DomyĂlnie ocena koñcowa za kurs jest w Moodle’u obliczana przez zsumowanie liczby otrzyma- nych przez ucznia punktów i podzielenie jej przez sumÚ liczby punktów moĝliwych do otrzyma- nia. Taki sposób nazywa siÚ Simple weighted mean of grades (prosta Ărednia waĝona ocen). Oceny za poszczególne elementy kursu majÈ w nim wagi uzaleĝnione od maksymalnej liczby punktów, które moĝna za nie zdobyÊ. Jeĝeli chcemy zmieniÊ wagÚ jednej lub kilku ocen, musimy wybraÊ Weighted mean of grades (Ărednia waĝona ocen) jako Aggregation (sposób obliczania oceny koñcowej) kategorii. Jeĝeli ma byÊ to tylko zwiÚkszenie lub zmniejszenie wagi jednego elementu w stosunku do domyĂlnych, obliczanych jako Simple weighted of grades (prosta Ărednia waĝona ocen), naleĝy kaĝdemu ele- mentowi przypisaÊ wagÚ równÈ maksymalnej liczbie punktów, którÈ moĝna zdobyÊ za zadanie. Poniĝej pokazano, jak quizowi Jaki to rodzaj roĂliny? przypisano wagÚ dwa razy wiÚkszÈ, 10: 306 Rozdziaá 9. • NarzĊdzia dla nauczycieli Po powrocie na stronÚ Grader report (dziennik ocen) poprzez menu Choose an action… (wybierz akcjÚ) widaÊ, ĝe ocena koñcowa zmieniïa siÚ po zwiÚkszeniu wagi jednego z elementów: Innym typowym zastosowaniem Ăredniej waĝonej ocen jest przypisanie wszystkim ocenom skïadowym takiej samej wagi (na przykïad 1). W takim przypadku wszystkie oceny bÚdÈ miaïy taki sam wpïyw na ocenÚ koñcowÈ, zarówno Dyskusje o kursie, za które uczeñ mógï otrzymaÊ tylko 1 punkt, jak i quiz Jaki to rodzaj roĂliny, za który mógï otrzymaÊ 5 punktów. W celu ob- liczenia oceny koñcowej uwzglÚdniona zostanie wartoĂÊ uzyskanych punktów w procentach za kaĝde zadanie, a nie ich wartoĂÊ punktowa. Waga ocen a waga kategorii Zmiana wag w Ăredniej waĝonej ocen jest wygodnym sposobem na zmianÚ wagi ocen skïado- wych w przypadku, gdy jedno z zadañ okazaïo siÚ za proste lub za trudne. Na przykïad jeĝeli wszyscy uczniowie otrzymali maïo punktów za quiz, moĝna obniĝyÊ jego wagÚ lub nawet przypi- saÊ jej wartoĂÊ 0. Uczniowie bÚdÈ nadal mogli oglÈdaÊ swoje oceny z quizu, ale waga 0 wyïÈczy je z koñcowej oceny. Przypisanie pojedynczemu elementowi kursu wagi 0 jest czymĂ innym niĝ ukrycie go. Na stronie Edit Categories and items (edycja kategorii i elementów) moĝna ukryÊ caïÈ kategoriÚ elementów, co sprawi, ĝe oceny z niej nie bÚdÈ wyĂwietlane uczniom i nie bÚdÈ wykorzystywane do obliczania oceny koñcowej. Waga wpïywa na pojedynczy element i nie ukrywa ocen przed uczniami. WagÚ moĝna wykorzystaÊ, jeĝeli chcemy zmieniÊ wartoĂÊ pojedynczego zadania w obliczaniu oceny koñcowej. Wagi kategorii (opisane w kolejnych punktach) — gdy chcemy zmieniÊ wartoĂÊ caïej kategorii w obliczaniu oceny koñcowej. 307 Tworzenie serwisów e-learningowych z Moodle 1.9 ¥rednia waĝona kategorii Na stronie Edit Weights and items (edycja wag i elementów) moĝna okreĂliÊ, w jakim stopniu ocena koñcowa w ramach kaĝdej z kategorii wpïywa na ocenÚ koñcowÈ caïego kursu. Moĝna zmieniÊ wagi kategorii, aby zrekompensowaÊ wyjÈtkowo trudnÈ lub ïatwÈ kategoriÚ. DomyĂlnie kaĝda nowo utworzona kategoria ma wagÚ 0. Oznacza to, ĝe nie liczy siÚ ona w ocenie koñcowej. UstawiajÈc kaĝdej kategorii takÈ samÈ wagÚ, wiÚkszÈ od 0, moĝna sprawiÊ, ĝe wynik koñcowy kaĝdej kategorii bÚdzie w równym stopniu wpïywaï na ocenÚ koñcowÈ za kurs: Ukrywanie nieocenionych elementów Na stronie Edit Weights and items (edycja wag i elementów) przy kaĝdym elemencie znajduje siÚ ikona oka, która pozwala ukryÊ kategoriÚ lub element i wyïÈczyÊ go z obliczania oceny koñcowej. Jest to prosty sposób na dodanie elementów do obliczania oceny po tym, jak zostanÈ ocenione. Wystarczy ukryÊ element do czasu, aĝ zostanie oceniony. Po ocenieniu naleĝy element udostÚpniÊ. Stanie siÚ widoczny dla uczniów i uwzglÚdniany w obliczaniu oceny. Pomijanie najgorszych wyników Wagi majÈ na celu dostosowaÊ wyniki z caïej kategorii elementów, gdy okaĝÈ siÚ one za proste lub za trudne. Jednym sposobem na to jest przypisanie kategorii mniejszej lub wiÚkszej wagi niĝ innym. Innym sposobem na udoskonalenie wyników w ramach trudnej kategorii jest uĝycie opcji Drop The Lowest (pomiñ najgorsze) znajdujÈcej siÚ na stronie edycji kategorii. Pozwala ona pominÈÊ najniĝej ocenione elementy w obliczaniu oceny. Punkty, procenty, litery Strona Edit Letter (edycja liter), dostÚpna w menu Choose an action… (wybierz akcjÚ), pozwala okreĂliÊ procenty odpowiadajÈce kaĝdej z ocen przedstawionych jako litery. Moodle sugeruje pewne standardowe wartoĂci. Moĝna je zmieniÊ w dowolnym czasie, dla dowolnego kursu. Zmiany na tej zakïadce bÚdÈ widoczne tylko dla kursu, w którym zostaïy wykonane. 308 Rozdziaá 9. • NarzĊdzia dla nauczycieli Na powyĝszym rysunku wykorzystano domyĂlne oceny w postaci liter. W pole Grade Letter (litera oceny) moĝna jednak wprowadziÊ dowolny tekst, na przykïad zmieniÊ litery na system ocen stosowany w Polsce, zamieniajÈc A na 5, A- na 5-, B+ na 4+ itd. Aby litery byïy wyĂwietlane uczniom i nauczycielom, naleĝy zmieniÊ opcjÚ Grade display type (typ wyĂwietlanej oceny) na stronie Course settings (ustawienia kursu): 309 Tworzenie serwisów e-learningowych z Moodle 1.9 WĂród opcji do wyboru znajduje siÚ wyĂwietlanie samej oceny koñcowej w postaci Letter (litera) lub w poïÈczeniu z innÈ postaciÈ oceny, na przykïad z liczbÈ procentów uzyskanych punktów podanÈ w nawiasie — Letter (percentage) (litera (procenty)). Forum nauczycieli Kaĝdy kurs moĝe mieÊ forum przeznaczone wyïÈcznie dla nauczycieli. Jest to szczególnie przy- datne, gdy kilku nauczycieli tworzy wspólnie kurs. Aby utworzyÊ forum nauczycieli, naleĝy dodaÊ zwykïe forum i ukryÊ je. Nauczyciele, w przeciwieñstwie do uczniów, mogÈ oglÈdaÊ ukryte elementy. Autor kursu lub nauczyciel po wejĂciu na forum nauczycieli zobaczy kilka odnoĂników w prawym górnym rogu: Informacja This forum allows everyone to choose whether to subscribe or not (na tym forum kaĝdy moĝe zdecydowaÊ, czy chce je subskrybowaÊ) oznacza, ĝe aktualnie wszyscy nauczyciele na kursie mogÈ wybraÊ, czy chcÈ byÊ zapisani na forum czy nie. Ci, którzy sÈ zapisani na forum, otrzymujÈ powiadomienia pocztÈ elektronicznÈ o wiadomoĂciach przesyïanych na forum. KlikniÚcie odno- Ănika Force everyone to be subscribed (wymuĂ subskrypcjÚ dla wszystkich) zmusi wszystkich nauczycieli na kursie do zapisu na forum. Nie tylko twórca kursu moĝe zmusiÊ wszystkich nauczy- cieli do zapisu, moĝe to zrobiÊ równieĝ kaĝdy nauczyciel. 310 Rozdziaá 9. • NarzĊdzia dla nauczycieli OdnoĂniki Show/edit current subscribers (pokaĝ/edytuj listÚ osób aktualnie subskrybujÈcych), Unsubscribe from this forum (zrezygnuj z subskrypcji tego forum), Track unread posts (Ăledě nieprzeczytane wiadomoĂci) nie wymagajÈ dodatkowych wyjaĂnieñ. Role W nastÚpnym rozdziale przedstawiono korzystanie z ról w witrynie Moodle. Tworzenie, edytowa- nie i przypisywanie ról to zadania administracyjne. Jednak nauczyciele i autorzy kursów teĝ czÚsto siÚ tym zajmujÈ. Tak wiÚc nie tylko administratorzy witryn powinni przeczytaÊ kolejny rozdziaï. Podsumowanie Czy to w klasie, czy online, zarzÈdzanie dobrym kursem wymaga dialogu pomiÚdzy nauczycielem i uczniami. Nadzorowanie logów i ocen w witrynie pozwala szybko okreĂliÊ, czy kurs bÚdzie wy- magaï zmian. Moĝna wykorzystaÊ pytania, ankiety i czaty, aby odkryÊ konkretne problemy, na które uczniowie natrafiajÈ. Po poprawieniu kursu wïasne skale, wagi elementów kursów i kategorii mogÈ pomóc wyrównaÊ oceny. UczÈc przez internet, powinniĂmy wyrobiÊ sobie nawyk czÚstego sprawdzania logów i ocen. 311
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tworzenie serwisów e-learningowych z Moodle 1.9
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: