Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00281 004814 18974998 na godz. na dobę w sumie
AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerów dla każdego - książka
AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerów dla każdego - książka
Autor: Liczba stron: 528
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2628-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> elektronika >> elektronika
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj sposoby programowania mikrokontrolerów -- nigdy nie wiadomo, kiedy życie zmusi Cię do skonstruowania robota

Jeżli nie masz pojęcia o programowaniu mikrokontrolerów, a chcesz się tego nauczyć, ta książka jest właśnie dla Ciebie. Nie musisz wcześniej mieć wiedzy z zakresu elektroniki, ponieważ wszystkie potrzebne pojęcia zostały tu wyjaśnione od podstaw. Niepotrzebna Ci także znajomość programowania w jakimkolwiek języku -- te informacje, podane w możliwie najbardziej przystępny sposób, też znajdziesz w podręczniku. Wobec tego wszystko, czego potrzebujesz, to chęć nauki. I jeszcze jedno: może zastanawiasz się, co począć z takim mikrokontrolerem? Otóż możesz zastosować go do konstruowania efektów świetlnych z diod, sterowania modelami samolotów, a nawet sterowania robotami.

Jeżeli wiesz już co nieco na temat programowania mikrokontrolerów, ale chcesz poszerzyć swoją wiedzę -- do tego również przyda się ta książka. Dzięki niej dowiesz się, na czym polega programowanie mikrokontrolerów dwóch rodzin: AVR (na przykładzie układu ATmega8) i ARM7 (na przykładzie układu LPC2106). Nauczysz się programowania układów w czterech językach programowania: asemblerze (środowisko AVR Studio 4), języku C (środowisko WinAVR), języku bascom (środowisko Bascom) oraz Pascalu (środowisko mikroPascal). Z łatwością zdobędziesz, a potem -- wykonując poszczególne ćwiczenia -- sprawdzisz nowe, niesamowite umiejętności, ponieważ cała wiedza podana jest tu przejrzyście i w dodatku z humorem.

Cała wiedza potrzebna, aby zostać ekspertem od programowania mikrokontrolerów!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

I P R O G R A M O W A N I E M K R O K O N T R O L E R Ó W D L A K A Ż D E G O PROGRAMOWANIE MIKROKONTROLERÓW DLA KAŻDEGO Jeśli nie masz pojęcia o programowaniu mikrokontrolerów, a chcesz się tego nauczyć, ta książka jest właśnie dla Ciebie. Nie musisz wcześniej mieć wiedzy z zakresu elektroniki, ponieważ wszystkie potrzebne pojęcia zostały tu wyjaśnione od podstaw. Niepotrzebna Ci także znajomość pro- gramowania w jakimkolwiek języku — te informacje, podane w możliwie najbardziej przystępny sposób, też znajdziesz w podręczniku. Wobec tego wszystko, czego potrzebujesz, to chęć nauki. I jeszcze jedno: może zastanawiasz się, co począć z takim mikrokontrolerem? Otóż możesz zastosować go do konstru- owania efektów świetlnych z diod, sterowania modelami samolotów, a nawet sterowania robotami. Jeśli wiesz już co nieco na temat programowania mikrokontrolerów, ale chcesz poszerzyć swoją wiedzę — do tego również przyda się ta książka. Dzięki niej dowiesz się, na czym polega programo- wanie mikrokontrolerów z dwóch rodzin: AVR (na przykładzie układu ATmega8) i ARM7 (na przykładzie układu LPC2106). Nauczysz się programowania układów w czterech językach programowania: asemble- rze (środowisko AVR Studio 4), języku C (środowisko WinAVR), języku bascom (środowisko Bascom) oraz Pascalu (środowisko mikroPascal). Z łatwością zdobędziesz, a potem — wykonując poszczególne ćwicze- nia — sprawdzisz nowe, niesamowite umiejętności, ponieważ cała wiedza podana jest tu przejrzyście i w dodatku z humorem. • Programowanie mikrokontrolerów z rodziny AVR oraz ARM7 • Obsługa wyświetlaczy graficznych z telefonu komórkowego Siemens S65 • Obsługa diod i wyświetlaczy LED • Komunikacja między mikrokontrolerami (USART) • Obsługa przycisków i klawiatur • Wyświetlacze alfanumeryczne • Obsługa przerwań • Serwomechanizmy • Kompilatory • Programowanie z użyciem systemów czasu rzeczywistego na przykładzie Cała wiedza potrzebna, aby zostać ekspertem od programowania mikrokontrolerów! Cena: 77,00 zł 5424 Paweł Borkowski P a w e ł B o r k o w s k i PROGRAMOWANIE MIKROKONTROLERÓW DLA KAŻDEGO Poznaj sposoby programowania mikrokontrolerów — nigdy nie wiadomo, kiedy życie zmusi Cię do skonstruowania robota Jak efektywnie nauczyć się programowania mikrokontrolerów? Jak skonstruować programator lub zdobyć go w inny sposób? Jak obsługiwać wyświetlacz LED w czterech językach? AVRAR7.indd 1 AVRAR7.indd 1 29-04-10 12:50:27 29-04-10 12:50:27 AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerów dla ka¿dego Autor: Pawe³ Borkowski ISBN: 978-83-246-2628-1 Format: 158235, stron: 528 Poznaj sposoby programowania mikrokontrolerów – nigdy nie wiadomo, kiedy ¿ycie zmusi Ciê do skonstruowania robota • Jak efektywnie nauczyæ siê programowania mikrokontrolerów? • Jak skonstruowaæ programator lub zdobyæ go w inny sposób? • Jak obs³ugiwaæ wyœwietlacz LED w czterech jêzykach? Je¿li nie masz pojêcia o programowaniu mikrokontrolerów, a chcesz siê tego nauczyæ, ta ksi¹¿ka jest w³aœnie dla Ciebie. Nie musisz wczeœniej mieæ wiedzy z zakresu elektroniki, poniewa¿ wszystkie potrzebne pojêcia zosta³y tu wyjaœnione od podstaw. Niepotrzebna Ci tak¿e znajomoœæ programowania w jakimkolwiek jêzyku – te informacje, podane w mo¿liwie najbardziej przystêpny sposób, te¿ znajdziesz w podrêczniku. Wobec tego wszystko, czego potrzebujesz, to chêæ nauki. I jeszcze jedno: mo¿e zastanawiasz siê, co pocz¹æ z takim mikrokontrolerem? Otó¿ mo¿esz zastosowaæ go do konstruowania efektów œwietlnych z diod, sterowania modelami samolotów, a nawet sterowania robotami. Je¿eli wiesz ju¿ co nieco na temat programowania mikrokontrolerów, ale chcesz poszerzyæ swoj¹ wiedzê – do tego równie¿ przyda siê ta ksi¹¿ka. Dziêki niej dowiesz siê, na czym polega programowanie mikrokontrolerów dwóch rodzin: AVR (na przyk³adzie uk³adu ATmega8) i ARM7 (na przyk³adzie uk³adu LPC2106). Nauczysz siê programowania uk³adów w czterech jêzykach programowania: asemblerze (œrodowisko AVR Studio 4), jêzyku C (œrodowisko WinAVR), jêzyku bascom (œrodowisko Bascom) oraz Pascalu (œrodowisko mikroPascal). Z ³atwoœci¹ zdobêdziesz, a potem – wykonuj¹c poszczególne æwiczenia – sprawdzisz nowe, niesamowite umiejêtnoœci, poniewa¿ ca³a wiedza podana jest tu przejrzyœcie i w dodatku z humorem. • Programowanie mikrokontrolerów z rodziny AVR oraz ARM7 • Obs³uga diod i wyœwietlaczy LED • Obs³uga przycisków i klawiatur • Wyœwietlacze alfanumeryczne • Obs³uga przerwañ • Komunikacja miêdzy mikrokontrolerami (USART) • Obs³uga wyœwietlaczy graficznych z telefonu komórkowego Siemens S65 • Serwomechanizmy • Kompilatory • Programowanie z u¿yciem systemów czasu rzeczywistego na przyk³adzie FreeRTOS Ca³a wiedza potrzebna, aby zostaæ ekspertem od programowania mikrokontrolerów! Spis treści Wstęp ...............................................................................................................................7 Poszukiwacze zaginionych portów, czyli jak zacząć przygodę z mikrokontrolerami ................9 Część I Programowanie mikrokontrolerów z rodziny AVR .......................... 13 Lekcja 1. Instalacja oprogramowania ................................................................................15 1.1. Kompilatory .................................................................................................................... 15 1.1.1. AVR Studio ...................................................................................................................... 15 1.1.2. WinAVR .......................................................................................................................... 17 1.1.3. Bascom ............................................................................................................................. 18 1.1.4. MikroPascal for AVR ....................................................................................................... 20 1.2. Programy ładujące ........................................................................................................... 21 1.2.1. PonyProg2000 .................................................................................................................. 21 1.2.2. AVRdude .......................................................................................................................... 23 Lekcja 2. Cztery i pół metody zdobycia programatora ........................................................27 2.1. Sample Electronics cable programmer — programator podłączany do portu LPT ............ 27 2.2. SI Prog — programator podłączany do portu COM .......................................................... 28 2.2.1. Montaż programatora ....................................................................................................... 28 2.2.2. Montaż adaptera ............................................................................................................... 34 2.2.3. Konfiguracja PonyProg2000 ............................................................................................ 37 2.3. USBasp — programator podłączany do portu USB .......................................................... 37 2.3.1. Montaż programatora ....................................................................................................... 37 2.3.2. Podłączanie USBasp do komputera (system Windows) ................................................... 44 2.3.3. Praca USBasp z AVRdude ............................................................................................... 46 2.3.4. Praca USBasp z AVR Studio ........................................................................................... 46 2.3.5. Praca USBasp ze środowiskiem Bascom .......................................................................... 47 2.3.6. Praca USBasp z pakietem WinAVR ................................................................................. 48 2.4. USBasp — zakup kontrolowany ...................................................................................... 49 2.5. Pół metody zdobycia programatora .................................................................................. 50 2.6. Jak zaprogramować pozostałe układy AVR? .................................................................... 50 Lekcja 3. Zaświecenie diody LED .....................................................................................53 3.1. Asembler ......................................................................................................................... 55 3.2. Język C ............................................................................................................................ 62 3.3. Bascom ............................................................................................................................ 65 3.4. Pascal .............................................................................................................................. 68 3.5. Ćwiczenia ........................................................................................................................ 71 4 Spis treści Lekcja 4. Mruganie diody LED ..........................................................................................73 4.1. Asembler ......................................................................................................................... 73 4.2. Język C ............................................................................................................................ 79 4.3. Bascom ............................................................................................................................ 83 4.4. Pascal .............................................................................................................................. 85 4.5. Ćwiczenia ........................................................................................................................ 86 Lekcja 5. Obsługa wyświetlacza LED ................................................................................89 5.1. Asembler ......................................................................................................................... 91 5.2. Język C .......................................................................................................................... 106 5.3. Bascom .......................................................................................................................... 111 5.4. Pascal ............................................................................................................................ 114 5.5. Ćwiczenia ...................................................................................................................... 118 Lekcja 6. Obsługa przycisku ...........................................................................................119 6.1. Asembler ....................................................................................................................... 127 6.2. Język C .......................................................................................................................... 132 6.3. Bascom .......................................................................................................................... 135 6.4. Pascal ............................................................................................................................ 138 6.5. Ćwiczenia ...................................................................................................................... 141 Lekcja 7. Obsługa klawiatury .........................................................................................143 7.1. Asembler ....................................................................................................................... 146 7.2. Język C .......................................................................................................................... 159 7.3. Bascom .......................................................................................................................... 165 7.4. Pascal ............................................................................................................................ 170 7.5. Ćwiczenia ...................................................................................................................... 176 Lekcja 8. Obsługa przerwań, a przy tym o bitach konfiguracyjnych i śpiochach słów parę ......179 8.1. Asembler ....................................................................................................................... 191 8.2. Język C .......................................................................................................................... 204 8.3. Bascom .......................................................................................................................... 210 8.4. Pascal ............................................................................................................................ 217 8.5. Ćwiczenia ...................................................................................................................... 223 Lekcja 9. Obsługa wyświetlacza alfanumerycznego LCD ..................................................225 9.1. Asembler ....................................................................................................................... 229 9.2. Język C .......................................................................................................................... 251 9.3. Bascom .......................................................................................................................... 264 9.4. Pascal ............................................................................................................................ 269 9.5. Ćwiczenia ...................................................................................................................... 275 Lekcja 10. …a zakończą część pierwszą dwa słowa: USART, EEPROM… .........................277 10.1. Asembler ................................................................................................................................ 279 10.2. Język C ................................................................................................................................... 293 10.3. Bascom ................................................................................................................................... 298 10.4. Pascal ..................................................................................................................................... 304 10.5. Ćwiczenia ............................................................................................................................... 309 Część II Programowanie mikrokontrolerów z rdzeniem ARM7 ................. 311 Lekcja 11. Instalacja oprogramowania, przygotowanie oprzyrządowania ...........................313 11.1. Instalacja środowisk programistycznych Keil uVision3 i WinARM oraz programu ładującego Flash Magic ................................................................................. 314 11.2. Opis zestawu uruchomieniowego ARE0068 .......................................................................... 317 Spis treści 5 Lekcja 12. Igraszki z diodami LED ..................................................................................321 12.1. Język C ........................................................................................................................ 324 12.2. Asembler ..................................................................................................................... 337 12.3. Ćwiczenia .................................................................................................................... 358 Lekcja 13. Obsługa przycisków ......................................................................................359 13.1. Język C ........................................................................................................................ 361 13.2. Asembler ..................................................................................................................... 369 13.3. Ćwiczenia .................................................................................................................... 385 Lekcja 14. Przerwania sprzętowe ...................................................................................387 14.1. Język C ........................................................................................................................ 392 14.2. Asembler ..................................................................................................................... 398 14.3. Ćwiczenia .................................................................................................................... 408 Lekcja 15. Obsługa wyświetlacza graficznego z telefonu Siemens S65. Część 1. .............411 15.1. Język C ........................................................................................................................ 415 15.2. Asembler ..................................................................................................................... 431 15.3. Ćwiczenia .................................................................................................................... 439 Lekcja 16. Obsługa wyświetlacza graficznego z telefonu Siemens S65. Część 2. .............441 16.1. Język C ........................................................................................................................ 443 16.2. Asembler ..................................................................................................................... 457 16.3. Ćwiczenia .................................................................................................................... 464 Lekcja 17. Serwomechanizmy w lewo zwrot, czyli jak zaprogramować ruch robota ...........467 17.1. Język C ........................................................................................................................ 471 17.2. Asembler ..................................................................................................................... 482 17.3. Ćwiczenia .................................................................................................................... 488 Lekcja 18. Mały krok w kierunku systemów czasu rzeczywistego — FreeRTOS ................491 Skorowidz ......................................................................................................................513 Lekcja 15 Obsługa wyświetlacza graficznego z telefonu Siemens S65. Część 1. Temat lekcji to nie pomyłka: rzeczywiście nauczymy się wyświetlać dane na kolorowym wyświetlaczu LCD, używanym w telefonach firmy Siemens serii S65. Podobno informacja o tym fakcie lotem błyskawicy obiegła cały świat, także ten wodny, plotka zatacza coraz szersze kręgi, także na wodzie. Opowiadał mi znajomy ich- tiolog… A zresztą zobaczmy, jakie zdjęcia ów ichtiolog przyniósł mi z jeziora (patrz rysunek 15.1). Ślimak ma rację, mówiąc, że do podłączenia wyświetlacza S65 do mikrokontrolera najlepiej nadaje się interfejs SPI. Jednak dobrze też jest znać alternatywny sposób obsługi wyświetlacza LCD, dlatego w pierwszej kolejno- ści wysyłanie danych do wyświetlacza zaimplementujemy programowo. Do podłączenia wyświetlacza użyje- my linii od P0.16 do P0.21. Przypomnijmy sobie, jak wygląda moduł wyświetlacza graficznego S65 (patrz rysunek 15.2). Właściwie gdy piszemy wyświetlacz graficzny S65, posługujemy się skrótem pełnej nazwy wyświetlacz gra- ficzny używany w telefonach Siemens S65. Aby nie potknąć się o własne nogi, będziemy używać nazw jeszcze krótszych: wyświetlacz S65, wyświetlacz LCD, kolorowy wyświetlacz lub po prostu wyświetlacz. Po- nieważ nie będziemy zajmować się innymi wyświetlaczami graficznymi, groźba pomyłki nie istnieje. Jedyną dostępną pomocą dotyczącą programowania wyświetlacza S65 jest słynny tutorial Christiana Kranza1. Możemy się z niego dowiedzieć, że interesujący nas wyświetlacz był wykorzystywany w telefonach firmy Siemens serii S65, M65, CX65 oraz SK65. Moduł ARE0055 zawiera wyświetlacz S65 ze sterownikiem serii LS020xxx firmy Sharp. Matryca wyświetlacza ma rozdzielczość 176×132 pikseli, przy możliwości wyświe- tlania 16-bitowych kolorów (65 536 kolorów). Oryginalnie wyświetlacz ma 10 wyprowadzeń z wejściami na dwa poziomy napięć. Dzięki zastosowanym w module ARE0055 układom elektronicznym liczbę tę udało się zredukować do ośmiu linii zawierających wyprowadzenie zasilania +3.3 V. Ich rozkład na wtyczce modułu przedstawiono na rysunku 15.3. 1 Christian Kranz, Using the Siemens S65-Display, http://www.superkranz.de/christian/S65_Display/DisplayIndex.html. 412 Część II ♦ Programowanie mikrokontrolerów z rdzeniem ARM7 Rysunek 15.1. Opowieść z cyklu Tajemnice podwodnego świata2 Rysunek 15.2. Moduł wyświetlacza graficznego S65 (ARE0055) Rysunek 15.3. Rozkład wyprowadzeń na wtyczce modułu ARE0055 (widok wtyczki z przodu). Oznaczenie NP wskazuje na wyprowadzenie niepodłączone 2 Myślę, że Puccini się nie obrazi, że słowa o Apokalipsie wziąłem — oczywiście — z Cyganerii. Lekcja 15 ♦ Obsługa wyświetlacza graficznego z telefonu Siemens S65. Część 1. 413 Skoro jest wtyczka, to niebezpodstawne będzie pytanie o miejsce, gdzie można ją wetknąć. Przewidziano do tego celu jedno wspaniałe miejsce na płytce edukacyjnej AE0061. Na rysunku 15.4 widzimy część płytki edukacyjnej, na której uwidocznione zostały gniazda służące do podłączenia modułu ARE0055. Rysunek 15.4. Zdjęcie fragmentu płytki edukacyjnej ARE0061 z uwidocznionymi gniazdami służącymi do podłączenia wyświetlacza S65 Na zdjęciu widzimy dwa gniazda oznaczone P18 i P19. Piny znajdujące się na tych samych miejscach dwóch gniazd są ze sobą połączone. Na przykład pin znajdujący się w lewym górnym rogu gniazda P19 jest połączony z pinem znajdującym się w lewym górnym rogu gniazda P18. Gniazdo P18 służy do podłączenia wtyczki modułu ARE0055, tej wtyczki, której rozkład wyprowadzeń widzieliśmy na rysunku 15.3. Natomiast do pinów gniazda P19 będziemy kablami podłączać wyprowadzenia mikrokontrolera. Do zilustrowania połączeń układu nie będziemy używać zdjęcia, lecz schematu, który widać na rysunku 15.5. Rysunek 15.5. Schemat obszaru płytki edukacyjnej służącego podłączeniu modułu wyświetlacza graficznego S65 Na schemacie odpowiednimi nazwami oznaczono piny, które po podłączeniu do gniazda P18 modułu ARE0055 będą odpowiadały liniom o tych samych nazwach wyświetlacza LCD. Zgodnie z zapowiedzią w pierwszym zadaniu interfejs komunikacji między mikrokontrolerem a wyświetla- czem S65 zostanie obsłużony programowo. Wykorzystamy przy tym konfigurację połączenia mikrokon- trolera i wyświetlacza opisaną w tabeli 15.1. 414 Część II ♦ Programowanie mikrokontrolerów z rdzeniem ARM7 Tabela 15.1. Konfiguracja połączenia mikrokontrolera LPC2106 i modułu wyświetlacza S65 Wyprowadzenie mikrokontrolera P0.16 P0.17 P0.18 P0.19 P0.20 P0.21 Linia modułu wyświetlacza S65 RST RS CLK CS DAT BL Należy zaznaczyć, że przy programowej implementacji interfejsu komunikacji sposób połączenia mikrokon- trolera z modułem wyświetlacza może być dowolny. Schemat przedstawionej konfiguracji połączeń widać na rysunku 15.6. Będzie to nasz oficjalny schemat, który wykorzystamy do rozwiązania pierwszego zadania w ramach tej lekcji. Rysunek 15.6. Schemat układu do pierwszego zadania — obsługi wyświetlacza graficznego bez interfejsu SPI Zarówno w pierwszym, jak i w drugim zadaniu chodzi wyłącznie o poprawne zainicjowanie wyświetlacza S65. Efektem tego powinien być kolorowy szum na ekranie wyświetlacza (patrz rysunek 15.7). Rysunek 15.7. Postmodernistyczny szum na wyświetlaczu — sygnał poprawnie zainicjowanego wyświetlacza graficznego Lekcja 15 ♦ Obsługa wyświetlacza graficznego z telefonu Siemens S65. Część 1. 415 Do rozwiązania drugiego zadania użyjemy interfejsu SPI, dzięki czemu nasz sposób komunikacji z modułem wyświetlacza graficznego stanie się w pełni profesjonalny. Schemat układu, który wykorzystamy przy rozwiązywaniu drugiego zadania, przedstawiono na rysunku 15.8. Rysunek 15.8. Schemat układu do drugiego zadania — obsługi wyświetlacza graficznego poprzez interfejs SPI W trzecim zadaniu pokusimy się o zaprogramowanie rysunku, który swoim blaskiem opromieni nas na lata, a krytykom sztuki odbierze ich krytyczny oręż. Narysujemy bowiem bohaterską twarz pana Ziutka (patrz rysunek 15.9). Rysunek 15.9. Trzecie zadanie, czyli twarz pana Ziutka Zauważmy, że zęby pana Ziutka, zgodnie zresztą ze stanem faktycznym, będą mieniły się w 16 podstawowych kolorach: od błękitu (5 odcieni), poprzez zieleń (6 odcieni), aż do czerwieni (5 odcieni). Znamy zadania, więc do dzieła! 15.1. Język C Zagadnienia: (cid:141) Wysyłanie danych do sterownika wyświetlacza S65. (cid:141) Inicjalizacja wyświetlacza S65. (cid:141) Interfejs SPI. (cid:141) Nowy odcinek opowieści dydaktycznej Sekretny świat misia Ekrysia, czyli łączmy P0.7 z 3V3. (cid:141) 16-bitowe kodowanie kolorów. (cid:141) Rysowanie prostokątnych obszarów. 416 Część II ♦ Programowanie mikrokontrolerów z rdzeniem ARM7 Zaznajamianie się z obsługą wyświetlacza S65 zaczniemy od omówienia roli linii łączących wyświetlacz z mikrokontrolerem. Do wysyłania danych do sterownika wyświetlacza służy linia DAT. Stan wysoki na linii oznacza wysyłanie wartości 1, stan niski to nic innego, jak wysłanie wartości 0. Oczywiście musimy poinformować sterownik wyświetlacza, że ustawienie linii DAT jest znaczące. Robi się to poprzez nara- stające zbocze CLK (patrz rysunek 15.10). Rysunek 15.10. Schemat obsługi linii CS, CLK i DAT przy wysyłaniu do sterownika wyświetlacza S65 bajtu danych Dzięki doskonałemu rysunkowi 15.10 uściślimy wiadomości dotyczące wysyłania danych do sterownika wyświetlacza S65: 1. Dane wysyłamy w paczkach po 8 bitów. 2. Wysyłanie bajtu danych jest sygnalizowane stanem niskim linii CS.. 3. Dane wysyłane są linią DAT w kolejności od najstarszego do najmłodszego bitu. 4. Wysłanie znaczącego bitu danych zostaje potwierdzone narastającym zboczem linii CLK. Aż tyle wywnioskowaliśmy z jednego małego rysunku? O tak. Rysunek 15.10 należy do naprawdę wspania- łych ilustracji. Bystry obserwator łatwo zauważy w nim także liczby, które dadzą najwyższą wygraną w najbliższym losowaniu Lotto. A tymczasem spróbujmy poznane wiadomości o wysyłaniu danych przekuć we fragment kodu. W pierwszej kolejności zdefiniujemy połączenie linii mikrokontrolera i wyświetlacza. Zgodnie z rysun- kiem 15.6 powinno ono wyglądać tak: #define S65_RST 1 16 #define S65_RS 1 17 #define S65_CLK 1 18 #define S65_CS 1 19 #define S65_DAT 1 20 #define S65_BL 1 21 Przypominam, że w pierwszym zadaniu nie używamy interfejsu SPI. Załóżmy, że definiujemy funkcję o na- stępującej deklaracji: void Wyslij_dane_S65(int8 dane); Jej zadaniem będzie wysłanie bajtu danych, danego parametrem dane, do sterownika wyświetlacza. W opisie argumentu podaliśmy nową nazwę typu utworzoną instrukcją typedef. typedef unsigned char int8; Z rysunku 15.10 wiemy, że wysyłanie danych musi być poprzedzone wyzerowaniem linii CS. Zakończenie wysyłania danych zasygnalizujemy wysokim stanem CS. Tak oto rysuje nam się podstawowy szkielet funkcji Wyslij_dane_S65: void Wyslij_dane_S65(int8 dane) { //sygnalizuj wysyłanie danych (poziom niski CS) IOCLR = S65_CS; ///////////////////////////////////////////////// //tu będzie kod wysyłania danych ///////////////////////////////////////////////// Lekcja 15 ♦ Obsługa wyświetlacza graficznego z telefonu Siemens S65. Część 1. 417 //sygnalizuj koniec wysyłania danych (poziom wysoki CS) IOSET = S65_CS; } Wiemy, że wysyłanie danych musi odbywać się od bitu najstarszego do najmłodszego. Najprostszym, a jedno- cześnie najszybszym sposobem realizacji tego zamiaru będzie kolejne testowanie bitów argumentu dane. Na przykład tak wyślemy bit siódmy i szósty: //bit 7 if(dane 0x80) IOSET = S65_DAT; else IOCLR = S65_DAT; IOCLR = S65_CLK; IOSET = S65_CLK; //bit 6 if(dane 0x40) IOSET = S65_DAT; else IOCLR = S65_DAT; IOCLR = S65_CLK; IOSET = S65_CLK; Widzimy, że po każdym ustawieniu linii DAT następuje wywołanie narastającego zbocza na linii CLK. W ten sposób wyślemy wszystkie 8 bitów argumentu dane. Trzy tajemnicze linie czekają na słowo prawdy o nich: to RS, RST i BL. Za pomocą pierwszej linii sy- gnalizujemy wysyłanie danych (RS = 0) i rozkazów (RS = 1). Druga z przedstawionych linii posłuży nam wyłącznie do wystartowania sterownika wyświetlacza. Natomiast ustawienie linii BL włącza podświetlenie matrycy wyświetlacza S65. Jej działanie jest niezależne od zainicjowania sterownika wyświetlacza. Skoro wiemy już, jak wysyłać dane do wyświetlacza S65, zatrzymajmy się nad jego uruchomieniem. Inicjali- zacja sterownika wyświetlacza S65 składa się z 10 punktów i wymaga wysłania kilku sekwencji urucho- mieniowych. Dwie z tych sekwencji radzę umieścić w osobnym pliku. Listing dane15.h typedef unsigned char int8; typedef unsigned short int16; //sekwencje inicjujące S65 int8 kod2[20] = {0xEF, 0x00, 0xEE, 0x04, 0x1B, 0x04, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xEF, 0x90, 0x4A, 0x04, 0x7F, 0x3F, 0xEE, 0x04, 0x43, 0x06}; int8 kod3[40] = {0xEF, 0x90, 0x09, 0x83, 0x08, 0x00, 0x0B, 0xAF, 0x0A, 0x00, 0x05, 0x00, 0x06, 0x00, 0x07, 0x00, 0xEF, 0x00, 0xEE, 0x0C, 0xEF, 0x90, 0x00, 0x80, 0xEF, 0xB0, 0x49, 0x02, 0xEF, 0x00, 0x7F, 0x01, 0xE1, 0x81, 0xE2, 0x02, 0xE2, 0x76, 0xE1, 0x83}; A oto opis procedury uruchomieniowej dla sterownika LS020xxx wyświetlacza S65: 1. Ustawienie kierunków wyjściowych linii obsługujących wyświetlacz: IODIR |= (S65_CS|S65_RS|S65_RST|S65_BL|S65_DAT|S65_CLK); 2. Wysłanie sekwencji rozruchowej, składającej się z 6 punktów: (cid:141) CS = 1 (cid:141) CLK = 1 (cid:141) DAT = 1 (cid:141) RS = 1 (cid:141) RST = 0 (cid:141) RST = 1 Sekwencję realizujemy za pomocą kodu: IOSET = S65_CS; IOSET = S65_CLK; IOSET = S65_DAT; 418 Część II ♦ Programowanie mikrokontrolerów z rdzeniem ARM7 IOSET = S65_RS; IOCLR = S65_RST; IOSET = S65_RST; 3. Oczekiwanie 1 ms: Czekaj_ms(1); 4. Wysłanie kodu numer 1, który składa się z 4 bajtów: 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD Podpunkt procedury realizujemy za pomocą kodu: Wyslij_dane_S65(0xFD); Wyslij_dane_S65(0xFD); Wyslij_dane_S65(0xFD); Wyslij_dane_S65(0xFD); 5. Oczekiwanie 60 ms: Czekaj_ms(60); 6. Wysłanie kodu numer 2, składającego się z 20 bajtów: 0xEF, 0x00, 0xEE, 0x04, 0x1B, 0x04, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xEF, 0x90, 0x4A, 0x04, 0x7F, 0x3F, 0xEE, 0x04, 0x43, 0x06 Kod został umieszczony w pliku dane15.h w tablicy kod2. Użycie tablicy ułatwi proces programowania, gdyż do jej załadowania możemy skorzystać z pętli: for(i=0; i 20; i++) Wyslij_dane_S65(kod2[i]); 7. Oczekiwanie 7 ms: Czekaj_ms(7); 8. Wysłanie kodu numer 3, składającego się z 40 bajtów: 0xEF, 0x90, 0x09, 0x83, 0x08, 0x00, 0x0B, 0xAF, 0x0A, 0x00, 0x05, 0x00, 0x06, 0x00, 0x07, 0x00, 0xEF, 0x00, 0xEE, 0x0C, 0xEF, 0x90, 0x00, 0x80, 0xEF, 0xB0, 0x49, 0x02, 0xEF, 0x00, 0x7F, 0x01, 0xE1, 0x81, 0xE2, 0x02, 0xE2, 0x76, 0xE1, 0x83 I znów do jego wysłania użyjemy pętli: for(i=0; i 40; i++) Wyslij_dane_S65(kod3[i]); 9. Oczekiwanie 50 ms: Czekaj_ms(50); 10. Wysłanie kodu numer 3, składającego się z 6 bajtów: 0x80, 0x01, 0xEF, 0x90, 0x00, 0x00 Ponieważ kod jest krótki, do jego wysłania nie ma potrzeby używać pętli: Wyslij_dane_S65(0x80); Wyslij_dane_S65(0x01); Wyslij_dane_S65(0xEF); Wyslij_dane_S65(0x90); Wyslij_dane_S65(0); Wyslij_dane_S65(0); Tak oto sterownik wyświetlacza S65 został zainicjowany. Choć nie należy to do inicjalizacji sterownika, pole- cam w funkcji startowej włączyć podświetlenie wyświetlacza. IOSET = S65_BL; Pierwsze zadanie możemy uznać za zrealizowane. Oto gotowy kod programu głównego. Listing lekcja15_1.c #include LPC210x.H #include dane15.h #define S65_RST 1 16 #define S65_RS 1 17 Lekcja 15 ♦ Obsługa wyświetlacza graficznego z telefonu Siemens S65. Część 1. 419 #define S65_CLK 1 18 #define S65_CS 1 19 #define S65_DAT 1 20 #define S65_BL 1 21 void Czekaj_ms(int c) { c *= 12000; while(c 0) c--; } void Wyslij_dane_S65(int8 dane) { //sygnalizuj wysyłanie danych (poziom niski CS) IOCLR = S65_CS; //bit 7 if(dane 0x80) IOSET = S65_DAT; else IOCLR = S65_DAT; IOCLR = S65_CLK; IOSET = S65_CLK; //bit 6 if(dane 0x40) IOSET = S65_DAT; else IOCLR = S65_DAT; IOCLR = S65_CLK; IOSET = S65_CLK; //bit 5 if(dane 0x20) IOSET = S65_DAT; else IOCLR = S65_DAT; IOCLR = S65_CLK; IOSET = S65_CLK; //bit 4 if(dane 0x10) IOSET = S65_DAT; else IOCLR = S65_DAT; IOCLR = S65_CLK; IOSET = S65_CLK; //bit 3 if(dane 0x08) IOSET = S65_DAT; else IOCLR = S65_DAT; IOCLR = S65_CLK; IOSET = S65_CLK; //bit 2 if(dane 0x04) IOSET = S65_DAT; else IOCLR = S65_DAT; IOCLR = S65_CLK; IOSET = S65_CLK; //bit 1 if(dane 0x02) IOSET = S65_DAT; else IOCLR = S65_DAT; IOCLR = S65_CLK; IOSET = S65_CLK; //bit 0 if(dane 0x01) IOSET = S65_DAT; else IOCLR = S65_DAT; IOCLR = S65_CLK; IOSET = S65_CLK; //sygnalizuj koniec wysyłania danych (poziom wysoki CS) IOSET = S65_CS; } void Start_S65() { int i; //ustaw kierunek wyjściowy linii obsługujących S65 IODIR |= (S65_CS|S65_RS|S65_RST|S65_BL|S65_DAT|S65_CLK); 420 Część II ♦ Programowanie mikrokontrolerów z rdzeniem ARM7 //sekwencja startująca IOSET = S65_CS; IOSET = S65_CLK; IOSET = S65_DAT; IOSET = S65_RS; IOCLR = S65_RST; IOSET = S65_RST; //zaczekaj 1 ms Czekaj_ms(1); //sekwencja 1 Wyslij_dane_S65(0xFD); Wyslij_dane_S65(0xFD); Wyslij_dane_S65(0xFD); Wyslij_dane_S65(0xFD); //zaczekaj 60 ms Czekaj_ms(60); //sekwencja 2 for(i=0; i 20; i++) Wyslij_dane_S65(kod2[i]); //zaczekaj 7 ms Czekaj_ms(7); //sekwencja 3 for(i=0; i 40; i++) Wyslij_dane_S65(kod3[i]); //zaczekaj 50 ms Czekaj_ms(50); //sekwencja 4 Wyslij_dane_S65(0x80); Wyslij_dane_S65(0x01); Wyslij_dane_S65(0xEF); Wyslij_dane_S65(0x90); Wyslij_dane_S65(0); Wyslij_dane_S65(0); //włącz podświetlenie IOSET = S65_BL; } int main() { //uruchomienie wyświetlacza S65 Start_S65(); //pętla nieskończona for(;;); } Realizacja pierwszego zadania pozwoliła nam lepiej poznać tajniki sterowania wyświetlaczem S65. Za- pewne przyda się także w sytuacjach, w których będą zawodziły inne próby skomunikowania się ze ste- rownikiem LS020xxx. Teraz zrealizujemy to samo zadanie za pomocą interfejsu SPI. I tu na wstępie muszą pojawić się pewne uwagi natury egzystencjalnej. Otóż dokumentacja układu LPC2106 podaje, że rolą linii SSEL jest ustawianie urządzenia w tryb master lub slave. Wiadomym też jest, że w trybie master, w wyniku błędu, linia SSEL musi być zewnętrznie podciągnięta pod napięcie 3V3. Pamiętajmy o tym, gdyż niepodłączenie linii SSEL (wyprowadzenie P0.7) pod źródło napięcia jest najczęściej popełnianym błędem, który sprawia, że interfejs SPI nie działa. Pamiętajmy również, by linię podłączyć pod napięcie 3V3, a nie 5 V. W drugim przypadku mikrokontroler potrafi bardzo mocno się rozgrzać, do stanu produkowania smrodu włącznie. Lekcja 15 ♦ Obsługa wyświetlacza graficznego z telefonu Siemens S65. Część 1. 421 Nigdy nie sprawdzałem, co dalej z gorącym mikrokontrolerem może się stać, i do takich prób nie zachę- cam. Pamiętajmy: aby skorzystać z interfejsu SPI, wyprowadzenie P0.7 podłączamy pod napięcie 3V3, czyli do listwy P26 na płytce edukacyjnej. W celu utrwalenia powyższych wskazówek radzę obejrzeć obrazki ilustrujące kilka chwil z życia Misia Ekrysia3 (patrz rysunek 15.11). Rysunek 15.11. Opowieść dydaktyczna z cyklu Sekretny świat misia Ekrysia Zdefiniujmy nowe połączenia układu, zgodne z rysunkiem 15.8. #define S65_CS 1 10 #define S65_DAT 1 6 #define S65_CLK 1 4 #define S65_RS 1 8 #define S65_RST 1 9 #define S65_BL 1 11 //P0.7 do 3V3! Teraz zajmiemy się inicjalizacją interfejsu SPI. W tym celu musimy: 1. Wybrać alternatywną funkcję wyprowadzeń SPI. Przypomnijmy sobie tabelę 14.3. Dowiemy się z niej, że do wyprowadzeń SPI należą linie P0.4 (SCK), P0.5 (MISO), P0.6 (MOSI) oraz P0.7 (SSEL). Aby pełniły rolę wyprowadzeń SPI, należy bity rejestru PINSEL0 od 8 do 15 ustawić wartościami 01. Otrzymamy liczbę binarną 0b00000000000000000101010100000000, której odpowiada liczba szesnastkowa 0x00005500. Otrzymujemy zatem instrukcję: PINSEL0 = 0x00005500; 3 Geneza powstania imienia Ekryś owiana jest mgłą tajemnicy. Za jego twórcę uchodzi legendarny badacz natury zwierząt Vasco da Vasco. Miałby jakoby ów wielki podróżnik, spotkawszy przodka Ekrysia, wypowiedzieć dwa znamienne słowa, co prawda naprędce, może dlatego nieco niedbale, które w pewnej parafrazie przetrwały do dziś. Słowa te podobno brzmiały: „Nie gryź!”. 422 Część II ♦ Programowanie mikrokontrolerów z rdzeniem ARM7 2. Wybrać prędkość pracy interfejsu SPI. Robi się to poprzez przypisanie dzielnika wielkości PCLK/SPCCR do rejestru S0SPCCR. Dokumentacja podaje, że minimalną wielkością może być 8. Z tego wynika, że SPI może pracować z maksymalną prędkością 60 000 000/8 = 7 500 000 Hz: S0SPCCR = 8; 3. Ustawić tryb pracy SPI. Służy do tego rejestr SPCR. Najważniejsze bity tego rejestru to: (cid:141) CPOL — bit 4. Służy ustawieniu polaryzacji potwierdzania danych linią SCK. Wartość 0 oznacza potwierdzanie zboczem narastającym, wartość 1 oznacza potwierdzanie zboczem opadającym. Pamiętamy sposób wysyłania danych do sterownika wyświetlacza S65 i domyślamy się, że dla naszych zastosowań bit CPOL powinien być wyzerowany. (cid:141) MSTR — bit 5. Służy konfiguracji pracy SPI jako master (bit = 1) lub slave (bit = 0). W naszym programie bit MSTR musi być ustawiony (tryb master). (cid:141) LSBF — kierunek wysyłania bitów danych. Jeśli LSBF = 1, dane są wysyłane w trybie LSB (bit 0 pierwszy), jeśli LSBF = 0 dane są wysyłane w trybie MSB (bit 7 pierwszy). Zgodnie z podanym opisem wysyłania danych do sterownika wyświetlacza S65 dane mają być wysyłane w trybie MSB, czyli bit LSBF powinien być wyzerowany. Ostatecznie otrzymujemy takie przypisanie: S0SPCR = 0x20; Funkcja inicjalizacji SPI została skonstruowana. Zobaczmy ją w całości: void Start_SPI() { PINSEL0 = 0x00005500; S0SPCCR = 8; S0SPCR = 0x20;//(transmisja 8-bitowa MSB, tryb Master) } Wysyłanie danych zaimplementujemy w funkcji o następującej deklaracji: void Wyslij_dane(int8 dane); Pamiętamy, że wysyłanie danych do wyświetlacza powinno odbywać się przy wyzerowanej linii CS. Mamy na razie szkielet funkcji Wyslij_dane. void Wyslij_dane(int8 dane) { //sygnalizuj wysyłanie danych (poziom niski CS) IOCLR = S65_CS; ///////////////////////////////////////// //tu będą instrukcje transmisji danych ///////////////////////////////////////// //sygnalizuj koniec wysyłania danych (poziom wysoki CS) IOSET = S65_CS; } Wysłanie danych poprzez interfejs SPI wiąże się z użyciem jedynie dwu instrukcji. Pierwsza z nich to załado- wanie do rejestru S0SPDR bajtu do wysłania. S0SPDR = dane; W drugiej instrukcji oczekujemy na potwierdzenie wysłania danych. Zakończenie wysyłania danych jest sygnalizowane ustawieniem bitu SPIF rejestru SPSR. Bit SPIF jest siódmym bitem rejestru SPSR, dlatego druga instrukcja wysyłania danych ma następującą postać: while((S0SPSR 0x80) == 0); W ten sposób zrealizowaliśmy drugie zadanie w ramach tej lekcji. Lekcja 15 ♦ Obsługa wyświetlacza graficznego z telefonu Siemens S65. Część 1. 423 Listing lekcja15_2.c #include LPC210x.h #include dane15.h #define S65_CS 1 10 #define S65_DAT 1 6 #define S65_CLK 1 4 #define S65_RS 1 8 #define S65_RST 1 9 #define S65_BL 1 11 //P0.7 do 3V3! void Czekaj_ms(int c) { c *= 12000; while(c 0) c--; } void Start_SPI() { PINSEL0 = 0x00005500; S0SPCCR = 8; S0SPCR = 0x20;//(transmisja 8-bitowa MSB, tryb Master) } void Wyslij_dane(int8 dane) { //sygnalizuj wysyłanie danych (poziom niski CS) IOCLR = S65_CS; //załaduj dane S0SPDR = dane; //zaczekaj na potwierdzenie wysłania danych while((S0SPSR 0x80) == 0); //sygnalizuj koniec wysyłania danych (poziom wysoki CS) IOSET = S65_CS; } void Start_S65() { int i; //ustaw kierunek wyjściowy linii obsługujących S65 IODIR |= (S65_CS|S65_RS|S65_RST|S65_BL); //sekwencja startująca IOSET = S65_CS; IOSET = S65_CLK; IOSET = S65_DAT; IOSET = S65_RS; IOCLR = S65_RST; IOSET = S65_RST; //zaczekaj 1 ms Czekaj_ms(1); //sekwencja 1 Wyslij_dane(0xFD); Wyslij_dane(0xFD); Wyslij_dane(0xFD); Wyslij_dane(0xFD); 424 Część II ♦ Programowanie mikrokontrolerów z rdzeniem ARM7 //zaczekaj 60 ms Czekaj_ms(60); //sekwencja 2 for(i=0; i 20; i++) Wyslij_dane(kod2[i]); //zaczekaj 7 ms Czekaj_ms(7); //sekwencja 3 for(i=0; i 40; i++) Wyslij_dane(kod3[i]); //zaczekaj 50 ms Czekaj_ms(50); //sekwencja 4 Wyslij_dane(0x80); Wyslij_dane(0x01); Wyslij_dane(0xEF); Wyslij_dane(0x90); Wyslij_dane(0); //włącz podświetlenie IOSET = S65_BL; } int main() { //start modułu SPI Start_SPI(); //włączenie wyświetlacza Start_S65(); //nieskończona pętla for(;;); } Dwa poprzednie zadania można nazwać rozruchowymi. Czekają nas programy coraz większe, z coraz liczniejszą grupą funkcji. Zasadne więc wydaje się podzielenie programu na kilka plików. Naszym celem jest zbudowanie biblioteki obsługi wyświetlacza S65. Kolejne etapy na drodze do tego światłego celu oznaczać będziemy numerami. Natomiast produkt końcowy, czyli pliki nagłówkowe wspaniałej biblioteki funkcji obsługi wyświetlacza S65, nazwiemy po prostu dane.h oraz S65.h. Jeden z plików nagłówkowych możemy podać już teraz, z nazwą sugerującą ostateczne rozwiązanie. To plik zawierający funkcję opóźniającą. Listing czekaj.h void Czekaj_ms(int c) { c *= 12000; while(c 0) c--; } Plik nagłówkowy zawierający sekwencje startowe sterownika wyświetlacza S65 uzupełnimy o sekwencję uruchamiającą rozkaz wypełnienia tła kolorem. Listing dane15_3.h typedef unsigned char int8; typedef unsigned short int16; //sekwencje inicjujące S65 int8 kod2[20] = {0xEF, 0x00, 0xEE, 0x04, 0x1B, 0x04, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xEF, 0x90, 0x4A, 0x04, 0x7F, 0x3F, 0xEE, 0x04, 0x43, 0x06}; Lekcja 15 ♦ Obsługa wyświetlacza graficznego z telefonu Siemens S65. Część 1. 425 int8 kod3[40] = {0xEF, 0x90, 0x09, 0x83, 0x08, 0x00, 0x0B, 0xAF, 0x0A, 0x00, 0x05, 0x00, 0x06, 0x00, 0x07, 0x00, 0xEF, 0x00, 0xEE, 0x0C, 0xEF, 0x90, 0x00, 0x80, 0xEF, 0xB0, 0x49, 0x02, 0xEF, 0x00, 0x7F, 0x01, 0xE1, 0x81, 0xE2, 0x02, 0xE2, 0x76, 0xE1, 0x83}; //sekwencja kodu wypełnienia int8 kod_wypelnienia[8] = {0xEF, 0x90, 0x05, 0x04, 0x06, 0x00, 0x07, 0x00}; Funkcje obsługi wyświetlacza, także funkcję inicjującą interfejs SPI, umieścimy w pliku S65_15_3.h. Numerowana nazwa sugeruje, że nie jest to gotowa biblioteka funkcji obsługi wyświetlacza. W pliku, prócz znanych funkcji, znajdą się dwie nowe i na nich się teraz skoncentrujmy. Pierwsza z nowych funkcji zapełni tło matrycy wyświetlacza jednolitym kolorem. Pierwsze zdanie i już nieprawda — kolor wcale nie musi być jednolity. Ale o tym za chwilę. Funkcja będzie się nazywała Rysuj_tlo_S65 i będzie pobierała 3 argumenty — składowe koloru tła: void Rysuj_tlo_S65(int16 R, int16 G, int16 B); Na wyświetlaczu S65 kolor jest kodowany za pomocą 16-bitowej wartości, zawierającej składowe koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego. Pięć najstarszych bitów zawiera składową koloru czerwonego, bity od piątego do dziesiątego zawierają składową zieloną, pięć najmłodszych bitów zawiera składową koloru niebie- skiego (patrz rysunek 15.12). Rysunek 15.12. Kodowanie koloru w standardzie TFT Przedstawiony sposób kodowania koloru nazywa się kodowaniem w standardzie TFT. Pamiętamy, że wysy- łamy do wyświetlacza dane bajtowej wielkości4. Musimy więc na przekazanych do funkcji argumentach składowych koloru wykonać dwie operacje umożliwiające ich wysłanie. Po pierwsze z trzech wartości, dwóch pięcio- i jednej sześciobitowej, musimy utworzyć jedną wartość 16-bitową. Na przykład tak: int16 i; int8 kolor1, kolor0; //ustaw kolor i = (R 11)|(G 5)|(B); Teraz z wartości 16-bitowej musimy utworzyć dwie wielkości 8-bitowe. kolor0 = i; kolor1 = i 8; Kolor jest przygotowany do wysłania. Zanim zajmiemy się jego ładowaniem do pamięci wyświetlacza, musimy wysłać sekwencję bajtów oznaczającą rozkaz wypełnienia tła zadanym kolorem. Ponieważ wy- syłamy rozkaz, linia RS musi być w wysokim stanie logicznym. IOSET = S65_RS; Sekwencja rozkazu jest umieszczona w pliku nagłówkowym dane15_3.h. Dzięki załadowaniu jej do tablicy możliwe staje się użycie pętli: for(i=0; i 8; i++) Wyslij_dane(kod_wypelnienia[i]); Rozkaz wydany, czas na wysłanie koloru. Ponieważ teraz będziemy wysyłać dane sensu stricte, linia RS musi być wyzerowana. IOCLR = S65_RS; 4 Nic nie stoi na przeszkodzie, by do wyświetlacza S65 wysyłać dane wielkości 16-bitowej. Nie czynimy tego, gdyż mikrokontroler LPC2106 posiada wyłącznie 8-bitowy interfejs SPI. Można natomiast spróbować wysyłać paczki większych rozmiarów na przykład za pomocą mikrokontrolera LPC2103. 426 Część II ♦ Programowanie mikrokontrolerów z rdzeniem ARM7 Rozdzielczość matrycy 132×176 pikseli daje w sumie konieczność załadowania 23 232 pikseli określonym kolorem. Nie ma sprawy. Zróbmy to. for(i=0; i 23232; i++) { Wyslij_dane(kolor1); Wyslij_dane(kolor0); } To wszystko. Tło jest namalowane. Postać pętli nasuwa nam od razu myśl, że kolor tła nie musi być jednolity. Rzeczywiście. Wystarczy zmienić zapis na taki: for(i=0; i 23232; i++) { Wyslij_dane(kolor1++); Wyslij_dane(kolor0); } a otrzymamy tło pokryte ładnie mieniącymi się przejściami z koloru zielonego w czerwień. Można także ładować dane z tablicy i w ten sposób wyświetlać obrazy. Druga z nowych funkcji jest bardzo podobna do pierwszej. Służy do zapełnienia fragmentu obszaru matrycy kolorem czy też kolorami. A ponieważ jest to jedyna funkcja tego typu dostępna na wyświetlaczu S65, czyni ją to podstawową funkcją rysującą wyświetlacza S65. Deklaracja funkcji jest dość rozbudowana. void Rysuj_obszar_S65(int8 X1, int8 Y1, int8 X2, int8 Y2, int16 R, int16 G, int16 B); Parametry X1 i Y1 oznaczają lewy górny róg pola do zamalowania, parametry X2 i Y2 definiują prawy dolny róg tego obszaru. Wszelkie wątpliwości powinien rozwiać rysunek 15.13. Rysunek 15.13. Współrzędne ekranu wyświetlacza i znaczenie czterech pierwszych parametrów użytych w deklaracji funkcji rysującej obszar Trzy ostatnie parametry funkcji Rysuj_obszar_S65 to oczywiście składowe koloru. W funkcji zakładamy, że do obszaru należą także punkty z szerokości Y2 i wysokości X2. Dlatego wielkość obszaru do zamalowania ob- liczamy za pomocą wzoru: obszar = (X2-X1+1)*(Y2-Y1+1); Teraz powinna nastąpić sekwencja rozkazu zamalowania obszaru. Do tej sekwencji wplatamy przekaza- ne przez parametry współrzędne obszaru do odmalowania. Zwróćmy uwagę na wiersze 6., 8., 10. i 12. Wyslij_dane(0xEF); Wyslij_dane(0x90); Wyslij_dane(0x05); Wyslij_dane(0x00); Lekcja 15 ♦ Obsługa wyświetlacza graficznego z telefonu Siemens S65. Część 1. 427 Wyslij_dane(0x08); Wyslij_dane(Y1); Wyslij_dane(0x09); Wyslij_dane(Y2); Wyslij_dane(0x0A); Wyslij_dane(X1); Wyslij_dane(0x0B); Wyslij_dane(X2); Ponieważ wysyłamy rozkaz, musimy pamiętać, by poinformować o tej strasznej prawdzie sterownik wy- świetlacza, a to za pomocą ustawienia wysokiej wartości linii RS. Przyjrzyjmy się wysyłanej sekwencji: 0xEF, 0x90, 0x05, 0x00, 0x08, Y1, 0x09, Y2, 0x0A, X1, 0x0B, X2 Jest to zbiór liczb i parametrów. Co może być w nim ciekawego? A jednak coś może być. Zwróćmy uwagę na bajt czwarty. Ma on wartość 0x00. Jest to bajt kierunku rysowania, nazwijmy go bajtem kierunkowym. Jego możliwe wartości i związany z tym kierunek rysowania obszarów prezentuje rysunek 15.14. Rysunek 15.14. Ilustracja wpływu wartości bajtu kierunkowego na kierunek rysowania obszarów Dzięki zmianie kierunku rysowania obszarów możemy wybrać wygodniejszą dla nas orientację wyświetlacza: pionową, jak dotychczas, lub poziomą. Ostatnim zadaniem funkcji Rysuj_obszar_S65 powinno być wypełnienie obszaru określonym kolorem. W ten sposób mamy gotowy plik S65_15_3.h. Listing S65_15_3.h #define S65_CS 1 10 #define S65_DAT 1 6 #define S65_CLK 1 4 #define S65_RS 1 8 #define S65_RST 1 9 #define S65_BL 1 11 //Uwaga! Linia P0.7 do 3V3! void Start_SPI() { PINSEL0 = 0x00005500; S0SPCCR = 8; S0SPCR = 0x20;//(transmisja 8-bitowa, tryb Master) } void Wyslij_dane(int8 dane) { //sygnalizuj wysyłanie danych (poziom niski CS) IOCLR = S65_CS; //załaduj dane S0SPDR = dane; 428 Część II ♦ Programowanie mikrokontrolerów z rdzeniem ARM7 //zaczekaj na potwierdzenie wysłania danych while((S0SPSR 0x80) == 0); //sygnalizuj koniec wysyłania danych (poziom wysoki CS) IOSET = S65_CS; } void Start_S65() { int i; //włącz interfejs SPI Start_SPI(); //ustaw kierunek wyjściowy linii obsługujących S65 IODIR |= (S65_CS|S65_RS|S65_RST|S65_BL); //sekwencja startująca IOSET = S65_CS; IOSET = S65_CLK; IOSET = S65_DAT; IOSET = S65_RS; IOCLR = S65_RST; IOSET = S65_RST; //zaczekaj 1 ms Czekaj_ms(1); //sekwencja 1 Wyslij_dane(0xFD); Wyslij_dane(0xFD); Wyslij_dane(0xFD); Wyslij_dane(0xFD); //zaczekaj 60 ms Czekaj_ms(60); //sekwencja 2 for(i=0; i 20; i++) Wyslij_dane(kod2[i]); //zaczekaj 7 ms Czekaj_ms(7); //sekwencja 3 for(i=0; i 40; i++) Wyslij_dane(kod3[i]); //zaczekaj 50 ms Czekaj_ms(50); //sekwencja 4 Wyslij_dane(0x80); Wyslij_dane(0x01); Wyslij_dane(0xEF); Wyslij_dane(0x90); Wyslij_dane(0); //włącz podświetlenie IOSET = S65_BL; } void Rysuj_tlo_S65(int16 R, int16 G, int16 B) { int16 i; int8 kolor1, kolor0; Lekcja 15 ♦ Obsługa wyświetlacza graficznego z telefonu Siemens S65. Część 1. 429 //ustaw kolor i = (R 11)|(G 5)|(B); kolor0 = i; kolor1 = i 8; //sygnalizuj rozkaz (RS = 1) IOSET = S65_RS; //załaduj kod wypełniania obszaru for(i=0; i 8; i++) Wyslij_dane(kod_wypelnienia[i]); //sygnalizuj dane (RS = 0) IOCLR = S65_RS; //wypełnij kolorem for(i=0; i 23232; i++) { Wyslij_dane(kolor1); Wyslij_dane(kolor0); } } void Rysuj_obszar_S65(int8 X1, int8 Y1, int8 X2, int8 Y2, int16 R, int16 G, int16 B) { int obszar; int8 kolor1, kolor0; //ustaw kolor obszar = (R 11)|(G 5)|(B); kolor0 = obszar; kolor1 = obszar 8; //ustaw wielkość pola obszar = (X2-X1+1)*(Y2-Y1+1); //sygnalizuj rozkaz (RS = 1) IOSET = S65_RS; //sekwencja uruchamiająca rysowanie obszaru Wyslij_dane(0xEF); Wyslij_dane(0x90); Wyslij_dane(0x05); Wyslij_dane(0x00); Wyslij_dane(0x08); Wyslij_dane(Y1); Wyslij_dane(0x09); Wyslij_dane(Y2); Wyslij_dane(0x0A); Wyslij_dane(X1); Wyslij_dane(0x0B); Wyslij_dane(X2); //sygnalizuj dane (RS = 0) IOCLR = S65_RS; //wypełnij kolorem for(; obszar 0; obszar--) { Wyslij_dane(kolor1); Wyslij_dane(kolor0); } } 430 Część II ♦ Programowanie mikrokontrolerów z rdzeniem ARM7 Pozostało nam skorzystać z zasobów pliku S65_15_3.h i zapełnić matrycę wyświetlacza pożądanymi fi- gurami. Zrobimy to w funkcji main głównego pliku projektu, noszącego nazwę lekcja15_3.c. Musimy pamiętać, by najpierw dodać zdefiniowane wcześniej pliki nagłówkowe do zasobów projektu. Wystarczy, że zasoby dodamy do pliku głównego za pomocą dyrektywy include — w ten sposób automatycznie zostaną dodane do zasobów projektu. #include LPC210x.H #include czekaj.h #include dane15_3.h #include S65_15_3.h Być może bystry obserwator zauważył, że funkcję inicjującą interfejs SPI wywołujemy w funkcji Start_S65. To oznacza, że nie musimy jej umieszczać w funkcji main, wystarczy przecież wywołanie funkcji Start_S65. Po wystartowaniu wyświetlacza S65 na matrycy widzimy różnokolorowy szum. Aby się go pozbyć, wy- pełnimy tło jednolitym kolorem, na przykład zielonym. Rysuj_tlo_S65(0, 0x3F, 0); Pamiętamy, że parametry funkcji odpowiadają składowym koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego. Kolor zielony jest kodowany za pomocą sześciu bitów. Ustawienie wszystkich bitów tworzy liczbę 0x3F. Następnie rysujemy dwa niebieskie kwadraty. Rysuj_obszar_S65(20, 20, 40, 40, 0, 0, 0x1F); Rysuj_obszar_S65(20, 91, 40, 111, 0, 0, 0x1F); Niestety przy programowaniu sterownika wyświetlacza S65 nie możemy wydać rozkazu w stylu narysuj trójkąt. Tę i wiele podobnych figur musimy skonstruować samodzielnie z prostokątnych obszarów. Jeśli w funkcji Rysuj_obszar_S65 zajdzie przypadek, w którym X1 = X2, otrzymamy poziomą linię. Linię pionową narysujemy, gdy Y1 = Y2. Trójkąt narysujemy z coraz dłuższych poziomych linii. for(k=0; k 40; k++) Rysuj_obszar_S65(50+k, 66-k, 50+k, 66+k, 0x1F, 0, 0); Mówimy o kwadratach, trójkątach, a przecież szkicujemy twarz pana Ziutka. Powinniśmy więc mówić o oczach, nosie i zębach, które musimy jeszcze narysować. Samo naszkicowanie obszarów będzie łatwe. Natomiast pod- stawowe kolory osiągniemy w efekcie przesunięcia wartości początkowej 0x1F w każdym przebiegu pętli o krok w lewo. Popatrzmy na sześć pierwszych kroków operacji przesuwania w lewo wartości 16-bitowej: 0b0000000000011111 = 0x001F 0b0000000000111110 = 0x003E 0b0000000001111100 = 0x007C 0b0000000011111000 = 0x00F8 0b0000000111110000 = 0x01F0 0b0000001111100000 = 0x03E0 Widzimy, że z kodu koloru niebieskiego otrzymaliśmy kod koloru zielonego. Wreszcie cały program jest gotowy. Listing lekcja15_3.c #include LPC210x.H #include czekaj.h #include dane15_3.h #include S65_15_3.h int main() { unsigned int kolor = 0x1F, k; //uruchomienie wyświetlacza S65 Start_S65(); //tło w kolorze zielonym Rysuj_tlo_S65(0, 0x3F, 0); Lekcja 15 ♦ Obsługa wyświetlacza graficznego z telefonu Siemens S65. Część 1. 431 //narysuj dwa niebieskie kwadraty Rysuj_obszar_S65(20, 20, 40, 40, 0, 0, 0x1F); Rysuj_obszar_S65(20, 91, 40, 111, 0, 0, 0x1F); //narysuj czerwony trójkąt for(k=0; k 40; k++) Rysuj_obszar_S65(50+k, 66-k, 50+k, 66+k, 0x1F, 0, 0); //narysuj czarny prostokąt Rysuj_obszar_S65(102, 7, 158, 123, 0, 0, 0); //narysuj obszary w przekrojowych kolorach for(k=10; k 117; k+=7) { Rysuj_obszar_S65(105, k, 155, k+5, (unsigned char)((kolor 11) (0x1F)), (unsigned char)((kolor 5) (0x3F)), (unsigned char)(kolor 0x1F)); kolor = (kolor 1); } //pętla nieskończona for(;;); } 15.2. Asembler Zagadnienia: (cid:141) Kłopoty doskonałego programisty asemblerowego. (cid:141) Sposób przekazywania parametrów do podprogramów. (cid:141) Podprogram rysowania obszarów. Szanowny Czytelniku (właściwie chciałem powiedzieć: drogi ekspercie w programowaniu układów ARM7 w asemblerze), poznałeś już większość tajemnic programowania niskopoziomowego układów ARM7, co pozwala Ci pisać dowolnie skomplikowany program. To, jak również fakt, że będziemy zajmowali się programami coraz dłuższymi, sprawia, że nie będę już w paragrafach asemblerowych zamieszczał kompletnych listingów budowanych programów. Zamiast tego będziemy omawiać wybrane ciekawsze frag- menty konstruowanego kodu5. Po prostu nie chcę, aby niniejszy podręcznik swoją objętością zaczął do- równywać dziełom Lenina. Paragraf zaczniemy od kilku uwag ogólnych. Otóż młodych programistów asemblera często nurtują na- stępujące pytania: 1. W jaki sposób argumenty powinny być przekazywane do podprogramów? Czy należy użyć rejestrów, czy odkładać dane na stos, czy może umieszczać je pod specjalnym adresem pamięci RAM? 2. W jakiego typu kod niskopoziomowy zamieniają kompilatory nasz kod wysokiego poziomu? (To właściwie druga postać pierwszego pytania). 3. W jaki sposób wartości są zwracane z podprogramów? Należy wiedzieć, że nie zawsze sposób radzenia sobie z parametrami przez kompilatory jest optymalny. Więc odpowiedź na pytanie drugie wcale nie musi być tożsama z odpowiedzią na pytanie pierwsze. Pewne praktyki są jednak wspólne, przecież kompilatory też zaprojektowali programiści. Najlepszą i najczęściej stosowaną praktyką, o ile program na to pozwala, jest użycie rejestrów. Wiadomo, że w efekcie pracy z rejestrami powstaje najszybszy kod. Zarówno argumenty podprogramów (funkcji), jak i wartości zwracane przez funkcje powinny być umieszczane w rejestrach. Dopiero w przypadku gdy danych 5 Oczywiście pełne wersje programów znajdzie Czytelnik na dołączonym do książki nośniku CD. 432 Część II ♦ Programowanie mikrokontrolerów z rdzeniem ARM7 jest bardzo dużo, można skorzystać ze stosu lub z innego fragmentu pamięci RAM. Dissasemblowanie programów napisanych w językach wysokiego poziomu pozwala zauważyć pewne mechanizmy wspólnie występujące we wszystkich kompilatorach. Na przykład wartość zwracana z funkcji jest najczęściej umiesz- czana w najmłodszym rejestrze ogólnego użytku. W asemblerze PC jest to rejestr AX (EAX), w asemblerze AVR jest to rejestr R16, wreszcie w asemblerze ARM7 jest to rejestr R0. Jako się rzekło — kod tworzony przez kompilatory nie zawsze jest optymalny. Prześledźmy następujący przy- kład — przy założeniu, że w jednym z naszych programów wystąpił taki kod: int fun(int a, int b) { return a+b; } int main() { int x = 2, y = 3; x = fun(x, y); for(;;); } Przymknijmy oko na to, że zaprezentowany kod jest zupełnie bezsensowny. Interesuje nas, w jaki sposób kompilator zakoduje przekazanie parametrów x i y do funkcji fun, a także w jaki sposób obliczona wartość zo- stanie zwrócona do zmiennej x. Program został skompilowany kompilatorem uVision3. Po jego zdissasem- blowaniu zobaczymy takie dziwy: 0x00000210 E1A02000 MOV R2,R0 ; 5: return a+b; 0x00000214 E0820001 ADD R0,R2,R1 ; 6: } ; 7: ; 8: int main() 0x00000218 E12FFF1E BX R14 ; 9: { 0x0000021C E92D4010 STMDB R13!,{R4,R14} ; 10: int x = 2, y = 3; ; 11: 0x00000220 E3A03002 MOV R3,#0x00000002 0x00000224 E3A04003 MOV R4,#0x00000003 ; 12: x = fun(x, y); ; 13: 0x00000228 E1A01004 MOV R1,R4 0x0000022C E1A00003 MOV R0,R3 0x00000230 EBFFFFF6 BL fun(0x00000210) ; 14: for(;;); 0x00000234 E1A00000 NOP 0x00000238 EAFFFFFE B 0x00000238 Widzimy, że zmienna x została umiejscowiona w rejestrze R3, zmienna y w rejestrze R4. 0x00000220 E3A03002 MOV R3,#0x00000002 0x00000224 E3A04003 MOV R4,#0x00000003 Zgodnie ze standardem języka C do funkcji fun powinny zostać przekazane kopie zmiennych. Tak się rzeczy- wiście stało. Wartość rejestru R4 została skopiowana do rejestru R1, wartość rejestru R3 została skopiowana do rejestru R0. 0x00000228 E1A01004 MOV R1,R4 0x0000022C E1A00003 MOV R0,R3 Teraz zachodzi wywołanie funkcji fun. Po skopiowaniu wartości z R0 do R2 następuje zwrócenie obliczonej sumy do rejestru R0. 0x00000210 E1A02000 MOV R2,R0 ; 5: return a+b; 0x00000214 E0820001 ADD R0,R2,R1 Lekcja 15 ♦ Obsługa wyświetlacza graficznego z telefonu Siemens S65. Część 1. 433 A w jaki sposób przedstawiony fragment kodu wysokiego poziomu zapisalibyśmy my, doskonali pro- gramiści? Po pierwsze widać, że kopiowanie wartości rejestrów nie jest potrzebne, gdyż w funkcji fun nie występują działania modyfikujące wartości zmiennych, a dokładniej mówiąc — rejestrów. Po drugie w ogóle nie użylibyśmy funkcji fun, gdyż działanie całego przedstawionego programu sprowadza się do wykonania jednej instrukcji — sumowania. Tak kod niskopoziomowy napisalibyśmy my — doskonali programiści: ;int x = 2, y = 3; MOV R3,#0x00000002 MOV R4,#0x00000003 ;x = fun(x, y); ADD R3,R4,R3 Wróćmy do pierwszego zadania, choć nie rozstajemy się jeszcze ze światem programistycznych rozterek. Na początek zdefiniujemy połączenie wyświetlacza S65 z układem LPC2106, tak jak prezentuje to rysunek 15.6. S65_RST EQU (1 16) S65_RS EQU (1 17) S65_CLK EQU (1 18) S65_CS EQU (1 19) S65_DAT EQU (1 20) S65_BL EQU (1 21) W programie realizującym zadanie do przekazywania parametrów do podprogramów używam rejestrów. Aby się nie pogubić w meandrach zarezerwowanych rejestrów, na początku programu umieszczam komentarz informujący mnie o stanie ich wykorzystania. ; R0 — rejestr ogólnego użytku ; R1 — adres IOSET ; R2 — adres IOCLR ; R3 — rejestr ogólnego użytku i używany w procedurach czekaj ; R4 — liczba µs i ms w procedurach czekaj ; — kod do wysłania do S65 Z podanego opisu możemy wyczytać, że rejestr R4 jest używany do przekazywania argumentu do podprogramu oczekującego oraz do podprogramu wysyłającego dane do wyświetlacza. Zajmijmy się drugim z wymienio- nych podprogramów. Niech się nazywa Wyslij_dane. Wiadomo, że transfer danych powinien być zasy- gnalizowany niskim stanem linii CS. Wyslij_dane ;sygnalizuj wysyłanie danych (poziom niski CS) LDR R0, =S65_CS STR R0, [R2] W rejestrach R0 i R3 zapamiętamy też numery bitów odpowiadające liniom DAT i CLK. LDR R0, =S65_DAT LDR R3, =S65_CLK A teraz przejdźmy do operacji testowania bitów rejestru R4. Dlaczego R4? Jak już wspomnieliśmy, za pośrednictwem tego rejestru są bowiem przenoszone dane do podprogramu Wyslij_dane. Popatrzmy na sposób testowania bitów 7 i 6: ;testuj 7 bit TST R4, #0x80 ;jeśli bit ustawiony IOSET = S65_DAT STRNE R0, [R1] ;jeśli bit wyzerowany IOCLR = S65_DAT STREQ R0, [R2] ;IOCLR = S65_CLK STR R3, [R2] ;IOSET = S65_CLK STR R3, [R1] ;testuj bit 6 TST R4, #0x40 ;jeśli bit ustawiony IOSET = S65_DAT STRNE R0, [R1] ;jeśli bit wyzerowany IOCLR = S65_DAT 434 Część II ♦ Programowanie mikrokontrolerów z rdzeniem ARM7 STREQ R0, [R2] ;IOCLR = S65_CLK STR R3, [R2] ;IOSET = S65_CLK STR R3, [R1] Skorzystaliśmy z umiejętności dodawania do instrukcji mnemoników warunkowych. Jeśli instrukcja TST wykryje ustawiony bit rejestru R4, wykona się instrukcja STRNE, gdyż mnemonik NE aktywuje instrukcję, gdy w wyniku operacji arytmetycznej otrzymano wartość różną od 0. Nie wykona się za to instrukcja STREQ, która stanie się aktywna, gdy w wyniku operacji TST otrzymamy wartość 0. Po ustawieniu linii DAT potwierdzenie wysłania ważnych danych realizujemy narastającym zboczem CLK. Tyle ciekawostek o realizacji pierwszego zadania w ramach tej lekcji. W drugim zadaniu wykorzystamy inter- fejs SPI. W związku z drugim zadaniem warto omówić postać podprogramu wysyłającego dane do wyświe- tlacza. A wygląda on tak: ;wyślij dane z pierwszych 8 bitów R4 do S65 Wyslij_dane ;sygnali
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerów dla każdego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: