Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00283 004860 19013206 na godz. na dobę w sumie
3ds Max 2010. Biblia - książka
3ds Max 2010. Biblia - książka
Autor: Liczba stron: 1496
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2582-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> 3ds max
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

3ds Max to w środowisku grafików 3D program-legenda. Został on sprawdzony w najcięższych bojach, a dowodem na to, że wyszedł z nich zwycięsko, jest wydana właśnie wersja 2010. A wszystko zaczęło się w 1990 roku, kiedy program ten po raz pierwszy pojawił się na rynku. Już wtedy zrewolucjonizował świat grafiki! W ciągu lat 3ds Max zadomowił się w świecie filmu do tego stopnia, że obecnie żaden reżyser nie podejmie się produkcji, nie mając w zanadrzu specjalisty potrafiącego wykorzystać możliwości tego narzędzia. Jak poznać ten program, skąd czerpać wiedzę na jego temat i jak opanować jego najbardziej niezwykłe funkcje?

Na to i wiele innych pytań odpowiada ta właśnie książka. Masz teraz do dyspozycji jej kolejne, zaktualizowane i ulepszone wydanie. Autor przedstawi Ci wszystkie funkcje programu, począwszy od tych najprostszych, a skończywszy na najbardziej zaawansowanych. W trakcie lektury dowiesz się, w jaki sposób skonfigurować swoje środowisko pracy, aby pracować sprawnie i wydajnie. Ponadto nauczysz się wykorzystywać podstawowe obiekty, przekształcać je, obracać i skalować. Na kolejnych stronach poruszana jest kwestia kamer, oświetlenia oraz wykorzystania różnych rodzajów materiałów. Ta fundamentalna wiedza pozwoli Ci przejść do kolejnego etapu - samodzielnego tworzenia własnych animacji 3D. Książka wprowadzi Cię również w zagadnienia związane z renderingiem oraz językiem MAXScript. '3ds Max 2010. Biblia' to najlepsze źródło informacji zarówno dla amatora, jak i profesjonalisty w dziedzinie grafiki 3D!

Poznaj i wykorzystaj cały potencjał programu 3ds Max 2010!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

3ds Max 2010. Biblia Autor: Kelly L. Murdock T³umaczenie: Zbigniew Waœko ISBN: 978-83-246-2582-6 Tytu³ orygina³u: 3ds Max 2010 Bible Format: 172×245, stron: 1496 (cid:127) Poznaj œrodowisko pracy! (cid:129) Wykorzystaj nowe mo¿liwoœci! (cid:129) Stwórz niezwyk³¹ animacjê 3D! 3ds Max to w œrodowisku grafików 3D program-legenda. Zosta³ on sprawdzony w najciê¿szych bojach, a dowodem na to, ¿e wyszed³ z nich zwyciêsko, jest wydana w³aœnie wersja 2010. A wszystko zaczê³o siê w 1990 roku, kiedy program ten po raz pierwszy pojawi³ siê na rynku. Ju¿ wtedy zrewolucjonizowa³ œwiat grafiki! W ci¹gu lat 3ds Max zadomowi³ siê w œwiecie filmu do tego stopnia, ¿e obecnie ¿aden re¿yser nie podejmie siê produkcji, nie maj¹c w zanadrzu specjalisty potrafi¹cego wykorzystaæ mo¿liwoœci tego narzêdzia. Jak poznaæ ten program, sk¹d czerpaæ wiedzê na jego temat i jak opanowaæ jego najbardziej niezwyk³e funkcje? Na to i wiele innych pytañ odpowiada ta w³aœnie ksi¹¿ka. Masz teraz do dyspozycji jej kolejne, zaktualizowane i ulepszone wydanie. Autorka przedstawi Ci wszystkie funkcje programu, pocz¹wszy od tych najprostszych, a skoñczywszy na najbardziej zaawansowanych. W trakcie lektury dowiesz siê, w jaki sposób skonfigurowaæ swoje œrodowisko pracy, aby pracowaæ sprawnie i wydajnie. Ponadto nauczysz siê wykorzystywaæ podstawowe obiekty, przekszta³caæ je, obracaæ i skalowaæ. Na kolejnych stronach poruszana jest kwestia kamer, oœwietlenia oraz wykorzystania ró¿nych rodzajów materia³ów. Ta fundamentalna wiedza pozwoli Ci przejœæ do kolejnego etapu – samodzielnego tworzenia w³asnych animacji 3D. Ksi¹¿ka wprowadzi Ciê równie¿ w zagadnienia zwi¹zane z renderingiem oraz jêzykiem MAXScript. „3ds Max 2010. Biblia” to najlepsze Ÿród³o informacji zarówno dla amatora, jak i profesjonalisty w dziedzinie grafiki 3D! (cid:129) Zapoznanie z interfejsem u¿ytkownika (cid:129) Przygotowanie œrodowiska pracy (cid:129) Wykorzystanie obiektów podstawowych (cid:129) Stosowanie warstw (cid:129) Sposoby przekszta³cania obiektów (cid:129) Praca z wieloma obiektami (cid:129) Podstawy modelowania (cid:129) Wykorzystywanie materia³ów (cid:129) Techniki oœwietlania sceny (cid:129) U¿ywanie narzêdzi rzeŸbiarskich z pakietu Graphite (cid:129) Praca ze œcie¿kami dŸwiêkowymi przy u¿yciu modu³u ProSound (cid:129) Podstawy animacji (cid:129) Animowanie dwunogów, tkanin i w³osów (cid:129) Wykorzystanie jêzyka MAXScript Poznaj i wykorzystaj ca³y potencja³ programu 3ds Max 2010! Spis treħci O autorze ......................................................................................................... 39 Wstúp ............................................................................................................... 41 Podziúkowania ................................................................................................ 49 Czúħè I Rozpoczynanie pracy z programem 3ds Max .................. 51 Pierwsze kroki. Lædowanie statku kosmicznego ............................................. 53 Statki kosmiczne i lądowiska — planowanie produkcji ......................................................................54 Ustawianie sceny ................................................................................................................................54 ûwiczenie. Gromadzenie modeli ..................................................................................................55 ûwiczenie. Tworzenie podáoĪa .....................................................................................................56 Materiaáy i oĞwietlenie ........................................................................................................................56 ûwiczenie. Dodawanie materiaáów ...............................................................................................57 ûwiczenie. Dodanie systemu Sun Sky ......................................................................................58 ûwiczenie. Renderowanie sceny ...................................................................................................59 Animowanie statku kosmicznego ........................................................................................................61 ûwiczenie. Animacja lądowania statku kosmicznego ...................................................................61 Podsumowanie ....................................................................................................................................62 Rozdziađ 1. Poznawanie interfejsu Maksa ....................................................... 63 Gáówne elementy interfejsu ................................................................................................................64 Korzystanie z menu .............................................................................................................................66 UĪywanie pasków narzĊdzi .................................................................................................................67 Dokowane i páywające paski narzĊdzi ..........................................................................................68 Podpowiedzi i rozwijane grupy przycisków .................................................................................69 Pasek szybkiego dostĊpu ..............................................................................................................69 Gáówny pasek narzĊdzi .................................................................................................................70 WstąĪka ........................................................................................................................................73 Korzystanie z okien widokowych .......................................................................................................73 Korzystanie z panelu poleceĔ ..............................................................................................................74 Rolety ...........................................................................................................................................75 ZwiĊkszanie szerokoĞci panelu poleceĔ ........................................................................................76 ûwiczenie. Przystosowanie interfejsu dla leworĊcznych ..............................................................76 Dolna listwa interfejsu ........................................................................................................................77 Interaktywne funkcje Maksa ...............................................................................................................79 CzteroczĊĞciowe menu kontekstowe (quadmenus) .......................................................................79 Sygnalizacja stanu przycisków za pomocą kolorów .....................................................................80 10 3ds Max 2010. Biblia Korzystanie z funkcji „przeciągnij i upuĞü” ..................................................................................81 Posáugiwanie siĊ spinerami ...........................................................................................................81 NiemodalnoĞü i zachowawczoĞü okien dialogowych ...................................................................82 Korzystanie z pomocy Maksa .............................................................................................................82 Pasek narzĊdziowy InfoCenter .....................................................................................................82 Ekran powitalny Essential Skills Movies ......................................................................................84 Podstawowy system pomocy ........................................................................................................85 Pozostaáe opcje menu Help ...........................................................................................................85 Podsumowanie ....................................................................................................................................86 Rozdziađ 2. Sterowanie oknami widokowymi oraz ich konfigurowanie ........ 87 PrzestrzeĔ trójwymiarowa ...................................................................................................................88 Widok aksonometryczny a perspektywiczny ................................................................................88 Widoki ortogonalne i izometryczne ..............................................................................................88 Okna widokowe w Maksie ...........................................................................................................89 Posáugiwanie siĊ manipulatorami nawigacyjnymi ..............................................................................89 Manipulator ViewCube .................................................................................................................90 Manipulator SteerigWheels ..........................................................................................................92 ûwiczenie. Nawigowanie w aktywnym oknie widokowym .........................................................94 Sterowanie oknami widokowymi za pomocą rolki do przewijania .....................................................94 Korzystanie z kontrolek nawigacyjnych okien widokowych ..............................................................96 Zmienianie skali widoku ...............................................................................................................97 Przesuwanie widoku .....................................................................................................................98 „Spacerowanie” po scenie ............................................................................................................98 Obracanie widoku .........................................................................................................................98 PowiĊkszanie aktywnego okna widokowego ................................................................................99 Sterowanie widokami z kamery i z reflektora .............................................................................100 Modyfikowanie okien widokowych ..................................................................................................101 Cofanie i zapisywanie zmian dokonanych za pomocą narzĊdzi do sterowania widokiem sceny ................................................................................................101 OdĞwieĪanie okien widokowych ................................................................................................102 WyĞwietlanie materiaáów w oknach widokowych ......................................................................102 WyĞwietlanie Ğwiateá i cieni .......................................................................................................103 Wáączanie sterowania ekspozycją i zasáaniania Ğwiatáa otaczającego .........................................104 Konfigurowanie Ğwiateá i cieni w oknach widokowych ..............................................................104 Wykrywanie báĊdów siatki za pomocą funkcji xView ................................................................107 Konfigurowanie okien widokowych .................................................................................................108 Ustawianie metody renderingu dla okna widokowego ...............................................................108 Zmienianie ukáadu okien widokowych .......................................................................................115 Ramki obszarów bezpiecznych ...................................................................................................116 Degradacja adaptacyjna ..............................................................................................................118 Definiowanie regionów ...............................................................................................................121 WyĞwietlanie statystyk ...............................................................................................................123 Praca z táem w oknie widokowym ....................................................................................................124 Umieszczanie obrazu jako táa w oknie widokowym ...................................................................124 Umieszczanie animacji jako táa w oknie widokowym ................................................................125 ûwiczenie. Przygotowanie obrazów uáatwiających modelowanie ..............................................126 Podsumowanie ..................................................................................................................................127 Spis treħci 11 Rozdziađ 3. Praca z plikami, importowanie i eksportowanie ....................... 129 Praca z plikami zawierającymi sceny ................................................................................................129 Posáugiwanie siĊ przyciskiem aplikacji ......................................................................................130 Tworzenie nowej sceny ..............................................................................................................131 Zapisywanie plików ....................................................................................................................131 Archiwizowanie plików ..............................................................................................................133 Otwieranie plików ......................................................................................................................133 Ustalanie folderu dla danego projektu ........................................................................................134 Doáączanie i zastĊpowanie obiektów ..........................................................................................134 Zamykanie programu ..................................................................................................................135 Ustawianie preferencji dotyczących obsáugi plików .........................................................................135 Opcje obsáugi plików ..................................................................................................................136 Opcje tworzenia zapasowych kopii plików .................................................................................138 ûwiczenie. Ustawianie opcji zapisywania kopii zapasowych .....................................................139 Opcje zarządzania raportami .......................................................................................................139 Importowanie i eksportowanie ..........................................................................................................140 Importowanie plików ..................................................................................................................140 Preferencje importu ....................................................................................................................141 Eksportowanie do obsáugiwanych formatów ..............................................................................141 Dodatkowe narzĊdzia eksportujące .............................................................................................147 Korzystanie z narzĊdzi do zarządzania plikami ...................................................................................149 Korzystanie z narzĊdzia Asset Browser ......................................................................................150 Odszukiwanie plików za pomocą narzĊdzia MAX File Finder ...................................................152 Gromadzenie plików za pomocą narzĊdzia Resource Collector .................................................152 Korzystanie z narzĊdzia File Link Manager ...............................................................................153 Korzystanie z technologii i-drop .................................................................................................153 Uzyskiwanie dostĊpu do informacji o plikach ..................................................................................154 WyĞwietlanie informacji dotyczących sceny ..............................................................................154 Odczytywanie wáaĞciwoĞci pliku ................................................................................................154 Oglądanie zawartoĞci plików ......................................................................................................155 Podsumowanie ..................................................................................................................................156 Rozdziađ 4. Dostosowywanie interfejsu Maksa do wđasnych potrzeb i upodobaē ............................................... 157 Okno dialogowe Customize User Interface .......................................................................................158 Tworzenie wáasnych skrótów klawiszowych ..............................................................................158 Dostosowywanie pasków narzĊdzi .............................................................................................159 ûwiczenie. Tworzenie paska narzĊdzi ........................................................................................160 Dostosowywanie czteroczĊĞciowego menu kontekstowego .......................................................163 Dostosowywanie gáównego menu ..............................................................................................165 ûwiczenie. Tworzenie nowego menu .........................................................................................166 Dostosowywanie kolorów interfejsu ...........................................................................................166 Konfigurowanie przycisków paneli Modify i Utilities ......................................................................167 Korzystanie z róĪnych interfejsów ....................................................................................................168 Zapisywanie i wczytywanie interfejsu ........................................................................................168 Blokowanie interfejsu .................................................................................................................170 Przywracanie interfejsu otwarcia ................................................................................................170 Wybieranie ustawieĔ domyĞlnych i schematu interfejsu ............................................................170 Konfigurowanie ĞcieĪek dostĊpu ......................................................................................................171 Konfigurowanie ĞcieĪek uĪytkownika ........................................................................................172 Konfigurowanie ĞcieĪek systemowych .......................................................................................173 12 3ds Max 2010. Biblia Wybieranie jednostek systemowych .................................................................................................174 Stosowanie jednostek wáasnych i ogólnych ................................................................................174 PostĊpowanie w przypadku niezgodnoĞci jednostek ...................................................................175 Zmiana skali jednostek globalnych .............................................................................................176 Ustawianie preferencji ......................................................................................................................176 Preferencje ogólne ......................................................................................................................176 Preferencje dotyczące plików .....................................................................................................180 Preferencje dotyczące okien widokowych ..................................................................................180 Preferencje korekcji gamma .......................................................................................................186 Pozostaáe preferencje ..................................................................................................................187 Podsumowanie ..................................................................................................................................187 Czúħè II Praca z obiektami .......................................................... 189 Rozdziađ 5. Tworzenie i edycja obiektów podstawowych ............................ 191 Tworzenie obiektów podstawowych .................................................................................................192 Korzystanie z menu Create .........................................................................................................192 Korzystanie z panelu Create .......................................................................................................192 Nadawanie nazw obiektom .........................................................................................................194 Przypisywanie kolorów ...............................................................................................................194 Korzystanie z narzĊdzia Color Clipboard ...................................................................................197 Stosowanie róĪnych metod tworzenia obiektów .........................................................................197 Precyzyjne okreĞlanie wymiarów za pomocą rolety Keyboard Entry .........................................199 Modyfikacja parametrów obiektów ............................................................................................200 Poprawianie báĊdów oraz usuwanie obiektów ............................................................................200 ûwiczenie. Przegląd bryá platoĔskich .........................................................................................201 Przegląd typów obiektów podstawowych .........................................................................................202 Standardowe obiekty podstawowe ..............................................................................................203 Rozbudowane obiekty podstawowe ............................................................................................208 Modyfikowanie parametrów obiektów .......................................................................................218 ûwiczenie. Wypeánianie skrzyni skarbami .................................................................................219 Podstawowe obiekty architektoniczne ..............................................................................................219 Stosowanie obiektów AEC .........................................................................................................220 ûwiczenie. Schody na wieĪĊ zegarową ......................................................................................223 Podsumowanie ..................................................................................................................................223 Rozdziađ 6. Zaznaczanie obiektów i ustawianie ich wđaħciwoħci ................. 225 Zaznaczanie obiektów .......................................................................................................................226 Filtry selekcji ..............................................................................................................................226 NarzĊdzia selekcji .......................................................................................................................227 Zaznaczanie przy uĪyciu poleceĔ z menu Edit ...........................................................................228 Zaznaczanie wielu obiektów .......................................................................................................232 Zaznaczanie przez malowanie ....................................................................................................232 ûwiczenie. Zaznaczanie obiektów ..............................................................................................233 Blokowanie zaznaczenia .............................................................................................................234 Stosowanie imiennych zestawów wyboru ..................................................................................234 Zarządzanie zestawami wyboru ..................................................................................................236 Wydzielanie bieĪącego zaznaczenia ...........................................................................................236 Zaznaczanie obiektów w innych oknach interfejsu .....................................................................236 Spis treħci 13 Ustawianie wáaĞciwoĞci obiektu .......................................................................................................238 Informacje dotyczące obiektu .....................................................................................................238 Ustawianie wáaĞciwoĞci związanych z wyĞwietlaniem ...............................................................239 Ustawianie wáaĞciwoĞci związanych z renderowaniem ..............................................................241 Wáączanie efektu Motion Blur ....................................................................................................242 Panele Advanced Lighting i mental ray ......................................................................................243 Panel User Defined .....................................................................................................................243 Ukrywanie i zamraĪanie obiektów ....................................................................................................243 Korzystanie z okna dialogowego Display Floater .......................................................................244 Korzystanie z panelu Display .....................................................................................................244 ûwiczenie. Ukryte szczoteczki do zĊbów ...................................................................................246 Stosowanie warstw ............................................................................................................................247 Korzystanie z menedĪera warstw ................................................................................................247 Lista warstw ................................................................................................................................250 ûwiczenie. Podziaá sceny na warstwy ........................................................................................251 Eksplorator sceny ..............................................................................................................................252 Zaznaczanie i filtrowanie obiektów ............................................................................................252 Wyszukiwanie obiektów .............................................................................................................254 CzynnoĞci edycyjne w eksploratorze sceny ................................................................................255 Podsumowanie ..................................................................................................................................257 Rozdziađ 7. Przeksztađcanie obiektów, obracanie, wyrównywanie i przyciæganie .................................................... 259 Przesuwanie, obracanie i skalowanie obiektów ................................................................................260 Przesuwanie obiektów ................................................................................................................260 Obracanie obiektów ....................................................................................................................260 Skalowanie obiektów ..................................................................................................................260 Korzystanie z przycisków narzĊdzi transformacji .......................................................................262 Posáugiwanie siĊ narzĊdziami transformacji .....................................................................................262 Gizma transformacji ...................................................................................................................262 Przybornik transformacji ............................................................................................................265 UĪywanie okna dialogowego Transform Type-In .......................................................................266 UĪywanie pól ze wspóárzĊdnymi transformacji na pasku stanu ..................................................267 MenedĪery transformacji ............................................................................................................268 ûwiczenie. Lądowanie statku kosmicznego ................................................................................273 ĝrodek obrotu ....................................................................................................................................274 Ustawianie Ğrodka obrotu ...........................................................................................................275 Wyrównywanie Ğrodków obrotu .................................................................................................276 Roboczy Ğrodek obrotu ...............................................................................................................277 Korygowanie transformacji ........................................................................................................277 NarzĊdzie Reset XForm ..............................................................................................................278 ûwiczenie. Pszczoáa latająca wokóá kwiatka ..............................................................................278 Dopasowywanie poáoĪenia i orientacji obiektów ..............................................................................280 Wyrównywanie obiektów ...........................................................................................................280 NarzĊdzie Quick Align ...............................................................................................................281 Dopasowywanie normalnych ......................................................................................................281 ûwiczenie. Caáująca siĊ para ......................................................................................................282 Wyrównywanie do widoku .........................................................................................................283 Stosowanie siatek konstrukcyjnych ..................................................................................................283 Gáówna siatka konstrukcyjna ......................................................................................................284 Tworzenie i uaktywnianie dodatkowych siatek konstrukcyjnych ...............................................284 14 3ds Max 2010. Biblia Tryb AutoGrid ............................................................................................................................285 ûwiczenie. Tworzenie lunety ......................................................................................................285 Korzystanie z funkcji przyciągania (Snap) .......................................................................................287 ûwiczenie. Tworzenie dwuwymiarowego konturu obiektu ........................................................288 Ustalanie punktów przyciągania .................................................................................................289 Ustawianie opcji przyciągania ....................................................................................................290 Korzystanie z paska narzĊdziowego Snaps .................................................................................291 ûwiczenie. Modelowanie cząsteczki metanu ..............................................................................291 Podsumowanie ..................................................................................................................................292 Rozdziađ 8. Klonowanie i ustawianie obiektów w szyku .............................. 295 Klonowanie obiektów .......................................................................................................................296 Polecenie Clone ..........................................................................................................................296 Klonowanie przy uĪyciu klawisza Shift ......................................................................................296 ûwiczenie. Klonowanie dinozaurów ..........................................................................................297 Szybkie klonowanie ....................................................................................................................298 Opcje klonowania .............................................................................................................................298 Kopie, klony i odnoĞniki .............................................................................................................299 ûwiczenie. Pączki klony .............................................................................................................299 ûwiczenie. Jabáka jako odnoĞniki ...............................................................................................300 Odbicia lustrzane ..............................................................................................................................302 NarzĊdzie Mirror ........................................................................................................................302 ûwiczenie. Tworzenie drugiej nogi robota .................................................................................303 Klonowanie w czasie ........................................................................................................................304 NarzĊdzie Snapshot ....................................................................................................................305 ûwiczenie. Wyznaczanie ĞcieĪki w labiryncie ...........................................................................305 Rozmieszczanie klonowanych obiektów ...........................................................................................306 Stosowanie narzĊdzia Spacing ....................................................................................................306 ûwiczenie. Ukáadanie klocków domina ......................................................................................308 NarzĊdzie Clone and Align ...............................................................................................................309 Wyrównywanie obiektów Ĩródáowych wzglĊdem docelowych ..................................................309 ûwiczenie. Klonowanie i wyrównywanie obiektów ...................................................................310 Tworzenie szyku obiektów ...............................................................................................................311 Szyk liniowy ...............................................................................................................................312 ûwiczenie. Budowa páotu ...........................................................................................................313 Szyk koáowy ...............................................................................................................................313 ûwiczenie. „Diabelski máyn” ......................................................................................................314 Tworzenie szyków pierĞcieniowych ...........................................................................................315 ûwiczenie. Tworzenie modelu karuzeli przy uĪyciu systemu Ring Array ..................................316 Podsumowanie ..................................................................................................................................317 Rozdziađ 9. Grupowanie, đæczenie i stosowanie kontenerów ....................... 319 Praca z grupami ................................................................................................................................319 Tworzenie grup ...........................................................................................................................320 Likwidowanie grup .....................................................................................................................320 Otwieranie i zamykanie grup ......................................................................................................320 Przyáączanie i odáączanie obiektów ............................................................................................320 ûwiczenie. Grupowanie czĊĞci samolotu ....................................................................................321 Tworzenie zespoáów ...................................................................................................................321 Relacje miĊdzy obiektami typu korzeĔ, rodzic i dziecko ..................................................................323 Spis treħci 15 Tworzenie poáączeĔ hierarchicznych ................................................................................................324 àączenie obiektów ......................................................................................................................324 Rozáączanie obiektów .................................................................................................................324 ûwiczenie. àączenie rodziny kaczek ..........................................................................................325 WyĞwietlanie hierarchii i ich wewnĊtrznych poáączeĔ .....................................................................326 WyĞwietlanie poáączeĔ w oknach widokowych ..........................................................................326 Przeglądanie hierarchii ...............................................................................................................326 Praca z obiektami poáączonymi ........................................................................................................327 Blokowanie transformacji dziedziczonych .................................................................................328 NarzĊdzie Link Inheritance .........................................................................................................328 Zaznaczanie hierarchii ................................................................................................................328 àączenie z obiektami pozornymi ................................................................................................328 ûwiczenie. Lot dookoáa Ziemi ....................................................................................................329 Stosowanie kontenerów ....................................................................................................................330 Tworzenie i wypeánianie kontenerów .........................................................................................331 Zamykanie i zapisywanie kontenerów ........................................................................................333 Aktualizowanie i ponowne wczytywanie kontenerów ................................................................333 Podsumowanie ..................................................................................................................................333 Czúħè III Podstawy modelowania ............................................... 335 Rozdziađ 10. Praca z podobiektami oraz obiektami pomocniczymi ............. 337 Omówienie typów modelowania .......................................................................................................337 Obiekty parametryczne i edytowalne ..........................................................................................338 Konwertowanie obiektów do postaci edytowalnej ......................................................................340 Wektory normalne ............................................................................................................................341 WyĞwietlanie normalnych ..........................................................................................................341 ûwiczenie. Oczyszczanie zaimportowanych siatek ....................................................................341 Praca z podobiektami ........................................................................................................................343 Stosowanie miĊkkiej selekcji ......................................................................................................344 ûwiczenie. MiĊkka selekcja ksztaátu serca na páaszczyĨnie .......................................................346 Dziaáanie na zaznaczone podobiekty przy uĪyciu modyfikatorów .............................................347 Obiekty wspomagające modelowanie ...............................................................................................348 Korzystanie z obiektów pomocniczych Dummy i Point .............................................................348 OkreĞlanie odlegáoĞci i wspóárzĊdnych .......................................................................................349 Podsumowanie ..................................................................................................................................351 Rozdziađ 11. Wprowadzanie modyfikatorów i korzystanie ze stosu modyfikacji ........................................... 353 Stos modyfikatorów ..........................................................................................................................354 Istota obiektów bazowych ..........................................................................................................354 Stosowanie modyfikatorów ........................................................................................................354 Inne pozycje na stosie modyfikatorów ........................................................................................354 Posáugiwanie siĊ stosem modyfikatorów ....................................................................................355 Zmiana kolejnoĞci modyfikatorów w stosie ................................................................................358 ûwiczenie. Tworzenie áaĔcucha molekularnego .........................................................................358 Zachowywanie i przywracanie sceny .........................................................................................359 Scalanie stosu .............................................................................................................................360 Stosowanie narzĊdzia Collapse ...................................................................................................360 Posáugiwanie siĊ gizmami modyfikatorów .................................................................................361 ûwiczenie. ĝciskanie plastikowej butelki ...................................................................................362 16 3ds Max 2010. Biblia Modyfikowanie podobiektów .....................................................................................................362 ZaleĪnoĞci topologiczne .............................................................................................................363 Typy modyfikatorów ........................................................................................................................363 Porównanie modyfikatorów Object-Space i World-Space ..........................................................364 Modyfikatory z grupy Selection .................................................................................................365 Modyfikatory z grupy Parametric Deformers .............................................................................367 Modyfikatory Free Form Deformers ...........................................................................................384 Podsumowanie ..................................................................................................................................387 Rozdziađ 12. Rysowanie i edycja dwuwymiarowych splajnów i ksztađtów ..... 389 Rysowanie w dwóch wymiarach .......................................................................................................390 Praca z ksztaátami parametrycznymi ...........................................................................................390 ûwiczenie. Tworzenie logo firmy ...............................................................................................401 ûwiczenie. Podgląd wnĊtrza serca ..............................................................................................402 Edycja splajnów ................................................................................................................................403 Konwersja na splajny edytowalne a stosowanie modyfikatora Edit Spline ................................404 Przeksztaácanie splajnów w obiekty renderowalne .....................................................................404 Zaznaczanie podobiektów splajnu ..............................................................................................405 Geometria splajnów ....................................................................................................................407 Edycja wierzchoáków ..................................................................................................................412 Edycja segmentów ......................................................................................................................419 Edycja podobiektów na poziomie splajnów ................................................................................421 Korzystanie z modyfikatorów splajnów ............................................................................................426 Modyfikatory specyficzne dla splajnów .....................................................................................427 Przenoszenie splajnów do trzeciego wymiaru ............................................................................430 Modyfikator CrossSection ..........................................................................................................435 Podsumowanie ..................................................................................................................................435 Rozdziađ 13. Modelowanie na poziomie wielokætów i korzystanie z narzúdzi Graphite ............................................. 437 Czym są obiekty Poly? ......................................................................................................................438 Tworzenie obiektów Editable Poly ...................................................................................................439 Konwertowanie obiektów ...........................................................................................................440 Scalanie stosu modyfikatorów ....................................................................................................440 Stosowanie modyfikatora Edit Poly ............................................................................................440 Edycja obiektów Poly .......................................................................................................................440 Posáugiwanie siĊ wstąĪką ............................................................................................................441 Edycja podobiektów w siatkach Editable Poly ...........................................................................442 Zaznaczanie podobiektów ...........................................................................................................443 ûwiczenie. Modelowanie gáowy klowna ....................................................................................447 Edycja geometrii .........................................................................................................................447 Edycja wierzchoáków (Vertex) ...................................................................................................458 Edycja krawĊdzi (Edge) ..............................................................................................................463 Edycja brzegów (Border) ............................................................................................................465 Edycja wielokątów (Polygon) oraz elementów (Element) ..........................................................467 WáaĞciwoĞci powierzchni ...........................................................................................................471 ûwiczenie. Modelowanie zĊba ...................................................................................................474 Stosowanie narzĊdzi Freeform ..........................................................................................................475 NarzĊdzia z panelu PolyDraw .....................................................................................................475 NarzĊdzia z panelu Paint Deform ...............................................................................................479 Spis treħci 17 Stosowanie narzĊdzi z zakáadki Selection .........................................................................................481 Zaznaczanie czubków, brzegów i Ğcianek innych niĪ czworokątne ............................................481 Kopiowanie i wklejanie zaznaczeĔ .............................................................................................481 Zaznaczanie wedáug kryteriów ...................................................................................................482 Podsumowanie ..................................................................................................................................484 Czúħè IV Materiađy, kamery i oħwietlenie .................................. 485 Rozdziađ 14. Poznawanie edytora i eksploratora materiađów ..................... 487 WáaĞciwoĞci materiaáu ......................................................................................................................487 Kolory .........................................................................................................................................488 Krycie i przezroczystoĞü .............................................................................................................489 Odbicie i zaáamanie ....................................................................................................................489 Poáysk i odblaski .........................................................................................................................489 Inne wáaĞciwoĞci .........................................................................................................................490 Praca z edytorem materiaáów ............................................................................................................490 Korzystanie z narzĊdzi edytora materiaáów ................................................................................490 Posáugiwanie siĊ polami próbek .................................................................................................491 Nadawanie materiaáom nazw ......................................................................................................496 Wczytywanie nowych materiaáów ..............................................................................................496 Przypisywanie materiaáów do obiektów .....................................................................................497 Pobieranie materiaáów ze sceny ..................................................................................................497 Zaznaczanie obiektów wedáug materiaáu ....................................................................................498 Podgląd materiaáów i renderowanie map ....................................................................................498 Opcje edytora materiaáów ...........................................................................................................499 Resetowanie materiaáów .............................................................................................................501 Usuwanie materiaáów i map ........................................................................................................501 Posáugiwanie siĊ narzĊdziem Fix Ambient .................................................................................501 ûwiczenie. Kolorowanie jajek wielkanocnych ...........................................................................502 Posáugiwanie siĊ przeglądarką materiaáów i map ..............................................................................502 Posáugiwanie siĊ bibliotekami ....................................................................................................505 ûwiczenie. Wczytywanie wáasnej biblioteki materiaáów ............................................................505 Okno Material/Map Navigator ..........................................................................................................506 Posáugiwanie siĊ eksploratorem materiaáów .....................................................................................507 Podsumowanie ..................................................................................................................................510 Rozdziađ 15. Tworzenie i stosowanie materiađów standardowych ............. 511 Stosowanie materiaáu standardowego ...............................................................................................511 UĪywanie róĪnych algorytmów cieniowania ....................................................................................512 Shader Blinna (Blinn) .................................................................................................................512 Shader Phonga (Phong) ..............................................................................................................514 Shader anizotropowy (Anisotropic) ............................................................................................515 Shader wielowarstwowy (Multi-Layer) ......................................................................................515 Shader Orena-Nayara-Blinna (Oren-Nayar-Blinn) .....................................................................516 Shader metaliczny (Metal) ..........................................................................................................516 Shader Straussa (Strauss) ............................................................................................................517 Shader przeĞwitujący (Translucent Shader) ................................................................................517 ûwiczenie. PrzeĞwitujące zasáony ..............................................................................................517 Inne parametry materiaáów ...............................................................................................................518 Roleta rozszerzonych parametrów (Extended Parameters) .........................................................518 Roleta nadpróbkowania (SuperSampling) ..................................................................................519 18 3ds Max 2010. Biblia Roleta map (Maps) .....................................................................................................................521 Roleta wáaĞciwoĞci dynamicznych (Dynamic Properties) ..........................................................521 Roleta DirectX Manager .............................................................................................................521 Roleta mental ray Connection .....................................................................................................522 ûwiczenie. Kolorowanie modelu delfina ....................................................................................522 Podsumowanie ..................................................................................................................................523 Rozdziađ 16. Okreħlanie wđaħciwoħci materiađów przy uľyciu map .............. 525 Czym jest mapa materiaáowa? ..........................................................................................................526 RóĪne rodzaje map .....................................................................................................................526 WyĞwietlanie map w oknach widokowych .................................................................................526 UĪywanie map o rozmiarach rzeczywistych (Real-World) .........................................................526 Rodzaje map materiaáowych .............................................................................................................527 Mapy dwuwymiarowe (2D) ........................................................................................................527 Mapy trójwymiarowe (3D) .........................................................................................................539 Mapy záoĪone (Compositor maps) ..............................................................................................545 Mapy modyfikatorów koloru (Color Mods) ................................................................................548 Mapy inne (Other) ......................................................................................................................550 UĪywanie rolety Maps ......................................................................................................................553 ûwiczenie. Realistyczne postarzanie obiektów ..........................................................................554 UĪywanie edytora ĞcieĪek dostĊpu do map .......................................................................................558 UĪywanie klonów map ......................................................................................................................559 UĪywanie narzĊdzi zewnĊtrznych .....................................................................................................559 Tworzenie tekstur materiaáów przy uĪyciu programu Photoshop ...............................................560 Rejestrowanie obrazów cyfrowych .............................................................................................561 Skanowanie obrazów ..................................................................................................................562 ûwiczenie. Tworzenie siatki na ryby ..........................................................................................563 Podsumowanie ..................................................................................................................................563 Rozdziađ 17. Materiađy zđoľone i modyfikatory materiađów ......................... 565 UĪywanie materiaáów záoĪonych (Compound materials) ..................................................................565 Materiaá mieszany (Blend) ..........................................................................................................566 Materiaá kompozytowy (Composite) ..........................................................................................567 Materiaá dwustronny (Double Sided) ..........................................................................................568 Materiaá wieloraki (Multi/Sub-Object) .......................................................................................568 ûwiczenie. Tworzenie áaciatej narzuty .......................................................................................569 Materiaá typu Morpher ................................................................................................................570 Materiaá skorupowy (Shell) ........................................................................................................571 Materiaá szelakowy (Shellac) ......................................................................................................571 Materiaá góra/dóá (Top/Bottom) .................................................................................................572 ûwiczenie. Surfowanie na falach ................................................................................................572 Nakáadanie wielu materiaáów ............................................................................................................573 Identyfikatory materiaáów (material ID) .....................................................................................573 ûwiczenie. Mapowanie Ğcianek koĞci do gry .............................................................................573 Stosowanie narzĊdzia Clean MultiMaterial (czyszczenie materiaáu záoĪonego) .........................574 Modyfikatory materiaáów .................................................................................................................575 Modyfikator Material ..................................................................................................................576 Modyfikator MaterialByElement ................................................................................................576 ûwiczenie. Tworzenie losowych Ğwiateá migającej reklamy przy uĪyciu modyfikatora MaterialByElement ........................................................................576 Spis treħci 19 Modyfikatory Disp Approx i Displace Mesh ..............................................................................577 ûwiczenie. Przemieszczanie geometrii za pomocą obrazu .........................................................578 Podsumowanie ..................................................................................................................................579 Rozdziađ 18. Operowanie kamerami ............................................................... 581 Podstawy pracy z kamerą ..................................................................................................................582 Tworzenie obiektu kamery .........................................................................................................582 Tworzenie widoku z kamery .......................................................................................................583 ûwiczenie. Ustawianie punktu widzenia przeciwnika ................................................................583 Sterowanie kamerą ......................................................................................................................585 Kierowanie kamery na obiekty ...................................................................................................586 ûwiczenie. Obserwacja rakiety ...................................................................................................587 Wyrównywanie kamer ................................................................................................................587 ûwiczenie. Dobra strona dinozaura ............................................................................................589 Ustawianie parametrów kamery .....................................................................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

3ds Max 2010. Biblia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: