Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00337 006573 19984921 na godz. na dobę w sumie
ABC sam składam komputer. Wydanie IV - książka
ABC sam składam komputer. Wydanie IV - książka
Autor: , Liczba stron: 336
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2756-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hardware >> rozbudowa i naprawa
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Czasy, w których musieliśmy samodzielnie składać komputery, niewątpliwie dawno odeszły już w przeszłość. Dziś możemy po prostu wybrać się do jednego z wielu sklepów komputerowych i zamówić w nim odpowiedni sprzęt. Do dyspozycji mamy też bogatą ofertę gotowych modeli, wśród których bez problemu powinniśmy znaleźć komputer najlepiej pasujący do naszych wymagań. Gorzej, gdy poszukujemy sprzętu nietypowego, nigdzie nie możemy znaleźć interesującego nas zestawu lub złożenie komputera naszych marzeń okazuje się dziwnie drogie. Jeszcze gorzej, gdy chcemy samodzielnie poskładać sprzęt w oparciu o elementy, którymi już dysponujemy. Wtedy przydałaby się szczegółowa instrukcja lub dobry przewodnik, który poprowadziłby nas za rękę i pomógł uniknąć nierzadko dość kosztownych błędów.

Przewodnikiem takim jest 'ABC sam składam komputer. Wydanie IV '- nowa edycja popularnej książki, dzięki której już kilkadziesiąt tysięcy użytkowników szybko poskładało komputery ku dużej satysfakcji własnej. Dzięki niej poznasz architekturę współczesnych komputerów osobistych, a także dowiesz się, jakie elementy są w nich wykorzystywane i jak zabrać się do pracy we właściwy sposób. Instalacja i konfiguracja sprzętu przestanie być dla Ciebie tematem tabu, a potencjalne problemy nie będą już wydawać się barierami nie do pokonania. Lektura wprowadzi Cię również w zagadnienia optymalizacji pracy komputera i instalowania najnowszej wersji systemu Windows. Wszystko to bez zbędnej i odstraszającej nowomowy technicznej, za to z mnóstwem praktycznych wskazówek i prostymi wyjaśnieniami najważniejszych kwestii.

Samodzielnie złóż swój komputer - to naprawdę nic trudnego!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ABC sam sk³adam komputer. Wydanie IV Autorzy: Bartosz Danowski, Andrzej Pyrchla ISBN: 978-83-246-2756-1 Format: 158228, stron: 336 Czasy, w których musieliœmy samodzielnie sk³adaæ komputery, niew¹tpliwie dawno odesz³y ju¿ w przesz³oœæ. Dziœ mo¿emy po prostu wybraæ siê do jednego z wielu sklepów komputerowych i zamówiæ w nim odpowiedni sprzêt. Do dyspozycji mamy te¿ bogat¹ ofertê gotowych modeli, wœród których bez problemu powinniœmy znaleŸæ komputer najlepiej pasuj¹cy do naszych wymagañ. Gorzej, gdy poszukujemy sprzêtu nietypowego, nigdzie nie mo¿emy znaleŸæ interesuj¹cego nas zestawu lub z³o¿enie komputera naszych marzeñ okazuje siê dziwnie drogie. Jeszcze gorzej, gdy chcemy samodzielnie posk³adaæ sprzêt w oparciu o elementy, którymi ju¿ dysponujemy. Wtedy przyda³aby siê szczegó³owa instrukcja lub dobry przewodnik, który poprowadzi³by nas za rêkê i pomóg³ unikn¹æ nierzadko doœæ kosztownych b³êdów. Przewodnikiem takim jest „ABC sam sk³adam komputer. Wydanie IV” – nowa edycja popularnej ksi¹¿ki, dziêki której ju¿ kilkadziesi¹t tysiêcy u¿ytkowników szybko posk³ada³o komputery ku du¿ej satysfakcji w³asnej. Dziêki niej poznasz architekturê wspó³czesnych komputerów osobistych, a tak¿e dowiesz siê, jakie elementy s¹ w nich wykorzystywane i jak zabraæ siê do pracy we w³aœciwy sposób. Instalacja i konfiguracja sprzêtu przestanie byæ dla Ciebie tematem tabu, a potencjalne problemy nie bêd¹ ju¿ wydawaæ siê barierami nie do pokonania. Lektura wprowadzi Ciê równie¿ w zagadnienia optymalizacji pracy komputera i instalowania najnowszej wersji systemu Windows. Wszystko to bez zbêdnej i odstraszaj¹cej nowomowy technicznej, za to z mnóstwem praktycznych wskazówek i prostymi wyjaœnieniami najwa¿niejszych kwestii. • Prezentacja nowoczesnych platform komputerowych • Wybór i zakup najlepszych komponentów • Przygotowanie warsztatu pracy • Monta¿ elementów wewnêtrznych i niezbêdnego okablowania • Pod³¹czanie urz¹dzeñ peryferyjnych • Rozwi¹zywanie typowych problemów • Konfiguracja ustawieñ BIOS-u • Przygotowanie i instalacja systemu operacyjnego • Optymalizacja pracy komputera Samodzielnie z³ó¿ swój komputer – to naprawdê nic trudnego! SPIS TRE¥CI 2 WstÚp ................................................................................. 7 1 Wybór platformy sprzÚtowej ................................................ 9 Platforma procesorowa Intel ................................................................11 Platforma procesorowa AMD ...............................................................16 Co wybraÊ? ............................................................................................21 Pytania i praktyczne odpowiedzi .........................................................23 Kompletowanie podzespoïów i zakupy ................................ 25 Pïyta gïówna jako solidna podstawa komputera .................................25 Obudowa i zasilacz ................................................................................34 Chïodzenie procesora ............................................................................39 Karta graficzna i monitor ......................................................................40 PamiÚÊ operacyjna — RAM ...................................................................47 Dysk twardy ..........................................................................................50 Nagrywarki i czytniki DVD/Blu-Ray ....................................................53 Karta děwiÚkowa i gïoĂniki ..................................................................54 Pozostaïe elementy ................................................................................55 NapÚd dyskietek 1,44 MB ...............................................................55 Karta telewizyjna ............................................................................56 Karta sieciowa .................................................................................58 Klawiatura i mysz ...........................................................................58 Nareszcie na zakupach ..........................................................................60 Pytania i praktyczne odpowiedzi .........................................................69 Stanowisko pracy i potrzebne narzÚdzia ............................ 73 Stanowisko pracy ..................................................................................73 ’adunki elektrostatyczne, róĝnice potencjaïów ........................................75 Potrzebne narzÚdzia ..............................................................................75 Podstawowe zasady bezpieczeñstwa ...................................................77 Zabezpiecz komputer przed uszkodzeniem .........................................78 Pytania i praktyczne odpowiedzi .........................................................79 3 ABC sam skïadam komputer Rozpoczynamy montaĝ komputera ...................................... 81 Róĝnice w montaĝu platform AMD i Intel ...........................................81 Przygotowanie obudowy .......................................................................83 Przygotowanie i montaĝ pïyty gïównej ................................................89 Korekta ewentualnych ustawieñ starszych pïyt gïównych ..........90 Montaĝ procesora ............................................................................91 PodïÈczanie chïodzenia procesora do zasilania ...........................100 Montaĝ pamiÚci RAM ....................................................................101 Montaĝ pïyty gïównej we wnÚtrzu obudowy ..............................103 Konfiguracja dysków twardych, napÚdów optycznych i innych urzÈdzeñ wspóïpracujÈcych z kontrolerem IDE oraz SATA ...........106 Montaĝ napÚdów optycznych .......................................................110 Montaĝ stacji dyskietek lub czytnika kart pamiÚci .....................113 Montaĝ dysku twardego ...............................................................115 Pytania i praktyczne odpowiedzi .......................................................117 PodïÈczanie wewnÚtrznego okablowania .......................... 119 PodïÈczanie kabli zasilajÈcych ............................................................120 PodïÈczanie kabli sygnaïowych ..........................................................127 PodïÈczanie stacji dyskietek .........................................................129 PodïÈczanie dysków twardych i napÚdów optycznych ...............131 PodïÈczanie kabla audio ................................................................133 PodïÈczanie kabli panelu przedniego obudowy ...........................136 PodïÈczanie zewnÚtrznych portów ....................................................142 Pytania i praktyczne odpowiedzi .......................................................146 Instalacja karty graficznej i pozostaïych kart rozszerzeñ ... 149 Karta graficzna AGP .............................................................................151 Karta graficzna PCI-Express ...............................................................154 Instalacja kart — PCI ..........................................................................157 Inne typy kart — CNR, AMR ..............................................................158 Pytania i praktyczne odpowiedzi .......................................................159 Pierwsze uruchomienie i zakoñczenie montaĝu ................ 161 PodïÈczanie zewnÚtrznych urzÈdzeñ i zasilania ...............................161 Pierwsze uruchomienie komputera ....................................................166 PorzÈdkowanie wnÚtrza obudowy .....................................................168 ZamkniÚcie obudowy ..........................................................................171 PodïÈczanie zasilania ..........................................................................176 PodïÈczanie monitora ..........................................................................176 PodïÈczanie urzÈdzeñ zewnÚtrznych .................................................176 Klawiatura oraz mysz ...................................................................176 UrzÈdzenia USB .............................................................................177 Drukarka lub skaner — starszy model .........................................178 GïoĂniki i mikrofon ........................................................................179 SieÊ .................................................................................................181 Pytania i praktyczne odpowiedzi .......................................................182 Gdy pojawiÈ siÚ problemy ................................................. 185 BïÚdy sprzÚtowe ..................................................................................186 Brak reakcji po wïÈczeniu zasilania .............................................186 Po wïÈczeniu komputera ekran monitora pozostaje ciemny ......188 4 5 6 7 8 4 Spis treĂci BïÚdy sygnalizowane děwiÚkiem .................................................191 Komputer uruchamia siÚ, ale nie dziaïa klawiatura ...................192 Nie sÈ widoczne napÚdy optyczne i inne .....................................193 Komputer nie rozpoznaje dysku twardego ..................................193 Po wïÈczeniu zasilania nie ĂwiecÈ siÚ kontrolki, ale komputer uruchamia siÚ prawidïowo .................................194 Dioda stacji dyskietek Ăwieci bez przerwy ..................................194 Po uruchomieniu komputera wystÚpuje bïÈd CMOS ..................195 BïÈd: Memory Test Fail ................................................................195 Wentylator procesora po wïÈczeniu zasilania zatrzymuje siÚ po kilku sekundach ............................................196 Komputer w trakcie uruchamiania sam siÚ resetuje lub wyïÈcza ..197 Komputer nie startuje z pïyty CD ..................................................198 Komputer zatrzymuje siÚ przy wykrywaniu urzÈdzeñ IDE lub napÚdów optycznych ............................................................198 Nie dziaïa urzÈdzenie podpiÚte do portu USB .............................199 BïÚdy w wyĂwietlaniu obrazu w rozdzielczoĂci wiÚkszej niĝ 1024×768 ..............................................................................200 BïÚdy programowe ..............................................................................200 Modem nie wybiera numeru na pïycie z chipsetem VIA ............200 Komputer nie uruchamia systemu z dysku twardego .................201 W trakcie instalacji systemu Windows XP/Vista/7 nie jest widoczny dysk twardy ..................................................201 Czarny ekran w trakcie instalacji systemu MS Windows XP Home oraz Professional .................................202 Czarny ekran w trakcie instalacji systemu Windows 98 ............202 Pytania i praktyczne odpowiedzi .......................................................202 Konfiguracja BIOS-u ........................................................ 203 WejĂcie do menu BIOS-u .....................................................................206 NajczÚĂciej wystÚpujÈce ukïady menu BIOS-u ......................................207 Najwaĝniejsze ustawienia ..................................................................211 Zapis ustawieñ .....................................................................................224 Aktualizacja BIOS-u ............................................................................225 Identyfikacja pïyty gïównej ..........................................................225 Identyfikacja wersji BIOS-u ..........................................................228 Aktualizacja BIOS-u z dyskietki ...................................................229 Pytania i praktyczne odpowiedzi .......................................................231 Przygotowanie dysku twardego do instalacji systemu ....... 235 Dobór odpowiedniego systemu plików ..............................................235 Podziaï dysku na partycje ...................................................................237 Fdisk ...............................................................................................239 Partycjonowanie w systemie MS Windows XP/Vista/7 ..............245 GParted — uniwersalne narzÚdzie do zarzÈdzania partycjami ....... 245 Tworzenie nowych partycji ...........................................................246 Zmiana rozmiaru istniejÈcej partycji ...........................................251 RAID — alternatywa dla wymagajÈcych ...........................................257 DostÚpne tryby pracy RAID ..........................................................258 Zakïadanie macierzy .....................................................................260 Pytania i praktyczne odpowiedzi .......................................................261 9 10 5 ABC sam skïadam komputer 11 12 13 Instalacja systemu ........................................................... 263 Instalacja i konfiguracja MS Windows 7 ...........................................264 Przygotowanie komputera do instalacji systemu ........................265 Sterownik kontrolera dyskowego .................................................268 Instalacja Windows 7 ....................................................................269 Instalacja sterowników .................................................................283 Pytania i praktyczne odpowiedzi .......................................................294 Dostrajanie systemu ........................................................ 297 Aktualizacja sterowników ..................................................................297 Aktualizacja systemu ..........................................................................299 Dostosowanie systemu operacyjnego do grania ......................................304 Pytania i praktyczne odpowiedzi .......................................................305 Dodatek ........................................................................... 307 Identyfikacja oznaczeñ procesorów ...................................................307 Oprogramowanie testowe ...................................................................311 3dMark ...........................................................................................312 Testowanie dysku twardego .........................................................314 Testowanie pamiÚci RAM .............................................................315 Ogólne testy komputera ................................................................316 Test procesora ...............................................................................319 Konflikty sprzÚtowe — przerwania IRQ ............................................321 Sprawdzanie przydzielonych przerwañ .......................................322 Usuwanie konfliktów przerwañ ...................................................322 Montaĝ przenoĂnego dysku USB ........................................................323 Ciekawe miejsca w internecie ............................................................325 Podsumowanie ................................................................. 327 Skorowidz ....................................................................... 329 6 6 INSTALACJA KARTY GRAFICZNEJ I POZOSTA’YCH KART ROZSZERZE” W tym rozdziale opisaliĂmy ostatni etap skïadania, jakim jest instalacja karty graficznej oraz pozostaïych kart rozszerzajÈcych funkcje komputera. Przeczytaj do- kïadnie opis i zamontuj karty we wnÚtrzu komputera. W jednym z poprzednich rozdziaïów poĂwiÚconym kom- pletowaniu podzespoïów wspominaliĂmy, ĝe obecnie moĝesz siÚ spotkaÊ z kartami graficznymi wykonanymi w standardzie PCI-Express i rzadziej AGP. Niezaleĝnie od typu posiadanej karty graficznej, istota montaĝu pozostaje taka sama. Na rysunku 6.1 zamieĂciliĂmy rozkïad gniazd AGP i PCI, a na rysunku 6.2 rozkïad gniazd PCI-Express 16x, 1x oraz PCI na przykïadowych pïytach gïównych. W razie problemów z instalacjÈ kart wynikajÈcych z niemoĝno- Ăci rozpoznania odpowiedniego gniazda rysunki 6.1 oraz 6.2 mogÈ okazaÊ siÚ pomocne. ABC sam skïadam komputer Rysunek 6.1. Rozkïad gniazd AGP oraz PCI na pïycie gïównej starszej konstrukcji Rysunek 6.2. Rozkïad gniazd PCI-Express 16x oraz PCI-Express 1x na przykïadowej pïycie gïównej. W tym przypadku na pïycie znajdujÈ siÚ dwa gniazda PCI-Express 16x, co umoĝliwia pracÚ kart w trybie SLI, oraz dwa gniazda PCI-Express 1x do podïÈczenia kart rozszerzeñ Na rysunku 6.3 przedstawiono krawÚdzie kart AGP oraz PCI-Express. RóĝnicÚ wi- daÊ na pierwszy rzut oka. Karta AGP ma wyciÚcie w innym miejscu oraz kontakty innego typu. Natomiast „grzebieñ” karty PCI-Express sprawia wraĝenie prostszego, ale za to z wiÚkszÈ iloĂciÈ delikatniejszych styków. 150 Instalacja karty graficznej i pozostaïych kart rozszerzeñ Rysunek 6.3. ZïÈcze AGP (u góry) oraz PCI-Express (na dole) Karta graficzna AGP Wielu producentów pïyt gïównych stosowaïo jeszcze do niedawna AGP jako stan- dard komunikacji pomiÚdzy kartÈ graficznÈ a resztÈ komputera (rysunek 6.4). RozwiÈzanie to dalej zapewnia stosunkowo duĝÈ wydajnoĂÊ, jednak ustÈpiïo juĝ miejsca nowszemu standardowi, jakim jest PCI-Express. Rysunek 6.4. Wydajna karta graficzna wspóïpracujÈca z portem AGP Zanim rozpoczniesz montaĝ karty graficznej w nowszych konstrukcjach pïyt gïów- nych, jeszcze raz przypominamy o tym, byĂ koniecznie sprawdziï kartÚ AGP. Chodzi o to, ĝe niektóre karty graficzne przeznaczone sÈ do pracy z napiÚciem 3,3 V — standard AGP 2x — a nowoczesne pïyty gïówne wymagajÈ kart nowszych, wspóïpracujÈcych z napiÚciem 1,5 V — standard AGP 4x i 8x. NajczÚĂciej za- równo karty, jak i gniazda majÈ odpowiednie zabezpieczenia, by nie moĝna byïo zaïoĝyÊ karty do innego gniazda niĝ to, do którego jest przeznaczona. KartÚ o napiÚciu 3,3 V ïatwo rozpoznaÊ po wyciÚciu (rysunek 6.5) — wystÚpuje tylko jedno, nie ma juĝ takich kart na rynku nowych czÚĂci komputerowych. 151 ABC sam skïadam komputer Rysunek 6.5. Schemat krawÚdzi karty AGP Obecnie wszystkie karty AGP wykonane sÈ w standardzie 8x (1,5V). Na rysunku 6.5 pokazaliĂmy miejsca, w których znajdujÈ siÚ wyciÚcia w kartach, w zaleĝnoĂci od napiÚcia, z jakim pracujÈ. OczywiĂcie, w praktyce na karcie jest tylko jedno wyciÚcie, a nie dwa, jak to widaÊ na rysunku, chyba ĝe masz do czynienia ze starszymi modelami kart. W zdecydowanej wiÚkszoĂci pïyt gïównych producent zadbaï o wyeliminowanie moĝliwoĂci ewentualnej pomyïki poprzez odpowiedniÈ konstrukcjÚ gniazda AGP i wyposaĝyï je w wystÚpy odpowiadajÈce wyciÚciom na karcie graficznej. Niestety, w niektórych starszych konstrukcjach pïyt gïównych moĝna spotkaÊ port AGP, do którego fizycznie pasujÈ zarówno karty graficzne AGP 2x (3,3 V), jak i AGP 4x/8x (1,5 V). SÈ to tzw. uniwersalne porty AGP — nie majÈ one blokad mechanicznych, systemu wystÚpów odpowiadajÈcych wyciÚciom na kartach grafiki. Do tych slotów powinny pasowaÊ zarówno karty 3,3 V, jak i 1,5 V; warto jednak sprawdziÊ w do- kumentacji pïyty gïównej, czy jest moĝliwoĂÊ obsïugi kart AGP w obu standardach napiÚciowych. Montaĝ karty rozpocznij od zlokalizowania gniazda AGP na pïycie gïównej. Naj- czÚĂciej ma ono kolor brÈzowy, choÊ niektórzy producenci pïyt gïównych w ostatnich czasach wykonujÈ gniazda w róĝnych kolorach, np. na niektórych pïytach firmy Gigabyte sÈ to gniazda zielone lub fioletowe, jednak sam kolor nie ma znaczenia. Gniazdo wyróĝnia siÚ spoĂród innych na pïycie gïównej kilkoma cechami. Jest umieszczone najbliĝej procesora (rysunek 6.1) i bardzo czÚsto ma specjalny zatrzask blokujÈcy kartÚ przed wypadniÚciem ze slotu. Dodatkowo gniazdo AGP jako jedyne jest bardziej oddalone od tylnej krawÚdzi pïyty gïównej. Jeĝeli masz problemy z odnalezieniem slotu AGP na pïycie, moĝesz skorzystaÊ z doïÈczonej dokumentacji, w której na schematycznym rysunku wszystko po- winno byÊ zaznaczone i opisane. Po odnalezieniu gniazda AGP wïóĝ kartÚ grafiki w slot Ăledziem z gniazdem moni- torowym zwróconym w stronÚ otworu powstaïego po wyrwanej blaszce w tylnej czÚĂci obudowy. NastÚpnie przyciĂnij kartÚ do oporu, ale zachowaj umiar i nie rób 152 Instalacja karty graficznej i pozostaïych kart rozszerzeñ tego na siïÚ; jeĂli karta zdecydowanie nie pasuje do slotu, upewnij siÚ, czy na pewno montujesz jÈ w slocie AGP, a nie np. w slocie PCI. Jeĝeli jesteĂ pewien, ĝe wkïadasz kartÚ do odpowiedniego slotu, dociĂnij jÈ od góry tak, aby specjalny zatrzask zamocowany w gnieědzie AGP zamknÈï siÚ nad wyciÚciem karty, w ten sposób uniemoĝliwiajÈc jej wysuniÚcie (rysunek 6.6). Rysunek 6.6. DociĂnij kartÚ tak, by zatrzask blokujÈcy zaskoczyï i zablokowaï jÈ Jeĝeli karta jest juĝ osadzona w slocie, skorzystaj ze Ărubek dostarczonych z obu- dowÈ i przykrÚÊ jÈ do niej w podobny sposób, jak robiïeĂ to przy przykrÚcaniu Ăledzi z dodatkowymi portami. W droĝszych obudowach zamiast Ărub moĝesz spotkaÊ specjalne zatrzaski przytrzymujÈce karty na miejscu. Przy tanich obudowach moĝe siÚ zdarzyÊ, ĝe otwór w Ăledziu karty graficznej lub innej karty rozszerzeñ nie pasuje do nagwintowanego otworu na obudowie; w takim przypadku ponownie wyjmij kartÚ i spróbuj, delikatnie odginajÈc Ăledě, dopasowaÊ go tak, aby bez problemu moĝna byïo przykrÚciÊ kartÚ do obudowy. Wïóĝ teraz ponownie kartÚ i, jeĝeli bez mocnego naginania Ăledzia moĝna jÈ przy- krÚciÊ, zrób to. PamiÚtaj, ĝeby dopasowaÊ gwint Ărubki do otworu w obudowie, poniewaĝ niewïa- Ăciwa Ăruba przy siïowym wkrÚcaniu moĝe uszkodziÊ gwint w otworze. BÚdziesz miaï wtedy powaĝny problem, poniewaĝ nie bÚdziesz mógï poprawnie umocowaÊ karty. W przyszïoĂci moĝe siÚ to objawiaÊ brakiem styku i nieprawidïowÈ pracÈ komputera, a takĝe mogÈ pojawiÊ siÚ problemy zwiÈzane z wypadaniem takiej karty ze slotu. Luěna karta moĝe nawet uszkodziÊ pïytÚ gïównÈ. JeĂli masz bardzo wydajnÈ kartÚ, ale za to wymagajÈcÈ lepszego zasilania, byÊ moĝe bÚdziesz musiaï podïÈczyÊ do karty dodatkowe zasilanie. Na kartach moĝe znajdowaÊ siÚ gniazdo zasilajÈce takie samo jak dla np. dysku twardego IDE lub stacji dyskietek. NajczÚ- Ăciej producent takiej karty dostarcza wraz z niÈ odpowiedni kabel. JeĂli go nie masz, po prostu wetknij jeden wolny kabel zasilajÈcy bezpoĂrednio z zasilacza. Moĝesz teĝ wykorzystaÊ rozdzielacz, jaki opisywaliĂmy w poprzednich rozdziaïach. JeĂli nie podïÈczysz dodatkowego zasilania do karty, która tego wymaga, nie uruchomisz komputera (zobaczysz czarny ekran). 153 ABC sam skïadam komputer Karta graficzna PCI-Express Dzisiaj standardem staïy siÚ karty graficzne oparte na nowoczesnej magistrali PCI- Express. RozwiÈzanie to jest bardzo wydajne i przyszïoĂciowe. Montaĝ karty PCI- Express jest identyczny z montaĝem kart AGP i nie przysparza ĝadnych proble- mów. Fizyczna róĝnica polega na innej konstrukcji gniazda (rysunek 6.2). Na rysunku 6.7 widaÊ kartÚ w standardzie PCI-Express zamontowanÈ na pïycie gïównej. ZapamiÚtaj, ĝe w przypadku wydajnych kart PCI-Express bÚdziesz zmu- szony do podïÈczenie dodatkowego zasilania. Odpowiednie kable powinny byÊ dostÚpne w kaĝdym nowym zasilaczu. W przypadku najbardziej wydajnych kart graficznych naleĝy podïÈczyÊ nawet dwie linie zasilajÈce PCI-E 6- oraz 8-pinowe (rysunek 6.8), a do stabilnej pracy wymagany jest mocny, firmowy zasilacz o mocy od 600 W w górÚ. Rysunek 6.7. Karta PCI-Express zamontowana w odpowiednim gnieědzie i zatrzask uniemoĝliwiajÈcy wysuniÚcie siÚ z gniazda, podobnie jak przy karcie AGP. Wydajne karty graficzne obowiÈzkowo wymagajÈ podïÈczenia dodatkowego zasilania W nowych konstrukcjach pïyt gïównych moĝesz siÚ spotkaÊ z dwoma lub czterema gniazdami PCI-Express 16x przeznaczonymi do montaĝu karty graficznej. RozwiÈ- zanie to ma na celu zwiÚkszenie wydajnoĂci caïego komputera, a zwïaszcza pod- systemu graficznego, i nosi nazwÚ SLI. W praktyce wyglÈda to tak, ĝe montowane sÈ dwie karty graficznej poïÈczone ze sobÈ specjalnym ïÈcznikiem — mostkiem SLI. Na rysunku 6.9 widaÊ przykïad takiej pïyty gïównej. 154 Instalacja karty graficznej i pozostaïych kart rozszerzeñ Rysunek 6.8. Jedna z mocniejszych, w czasie pisania ksiÈĝki, kart graficznych. Wymaga dwóch linii zasilajÈcych jednej 6-pinowej i drugiej 8-pinowej. ObowiÈzkowy jest teĝ firmowy zasilacz o mocy minimum 650 W. Speïnienie podanych wymogów pozwala na osiÈgniÚcie peïnej mocy i gwarantuje stabilnÈ pracÚ Rysunek 6.9. Przykïad pïyty gïównej, na której zamontowano trzy gniazda PCI-Express. Pïyta taka umoĝliwia pracÚ kart grafiki zarówno w trybie SLI, jak i CrossFireX, maksymalnie z trzema kartami PCI-E pracujÈcymi w trybie 3-Way SLI. Na górnym zdjÚciu znajduje siÚ przykïad poïÈczenia kart w trybie SLI 155 ABC sam skïadam komputer Aby uruchomiÊ tryb SLI, musisz mieÊ odpowiedniÈ pïytÚ gïównÈ i dwie lub trzy (tryb 3-Way SLI wymaga innego mostka ïÈczÈcego karty, który powinien byÊ dostarczony wraz z pïytÈ gïównÈ) odpowiednie karty graficzne. Przy starszych pïytach gïównych, na których SLI debiutowaïo, dodatkowo musisz odwróciÊ specjalnÈ pïytÚ drukowanÈ, która przypomina ukïad pamiÚci RAM i znajduje siÚ w bezpoĂrednim sÈsiedztwie gniazda PCI-Express (rysunek 6.10). Jeĝeli posia- dasz nowÈ pïytÚ, rozwiÈzanie z pïytÈ Ciebie juĝ nie dotyczy. Rysunek 6.10. Po lewej mostek na pïycie, po prawej mostek ïÈczÈcy dwie karty PCI-Express, przygotowane do pracy w trybie SLI. W nowych pïytach i obecnie produkowanych komputerach zrezygnowano z mostka osadzonego na pïycie gïównej Na mostku sÈ nadrukowane oznaczenia i wyraěnie jest napisane, w którÈ stronÚ ukïad powinien byÊ wïoĝony do pïyty, aby moĝna byïo pracowaÊ w trybie SLI. JeĂli na razie nie bÚdziesz korzystaÊ z trybu SLI, nic nie zmieniaj i po prostu za- montuj jednÈ kartÚ do nadrzÚdnego gniazda PCI-Express. Sprawdě w dokumentacji pïyty, które to gniazdo. CzÚĂÊ producentów zamiast specjalnej pïyty stosuje innego typu rozwiÈzania umoĝliwiajÈce przeïÈczenie w tryb pracy SLI, dlatego koniecznie sprawdě w dokumentacji pïyty gïównej, jak rozwiÈzano przeïÈczanie komputera w tryb pracy SLI. Po zamontowaniu karty w gnieědzie, tak samo jak w przypadku kart AGP, powi- nieneĂ docisnÈÊ jÈ, aĝ zaskoczy specjalna blokada umieszczona w tylnej czÚĂci gniazda (zdjÚcie 6.7). W podobny sposób zamontuj drugÈ kartÚ, jeĂli chcesz ko- rzystaÊ z SLI. Przez pewien okres czasu na rynku dostÚpne byïy rozwiÈzania oparte na technologii SLI opracowane przez firmÚ Gigabyte. Polegaïy one na zastosowaniu jednej karty graficznej z dwoma procesorami graficznymi GPU na pokïadzie. Tak wiÚc moĝna wykorzystaÊ moc, która drzemie w trybie SLI, ale nie trzeba juĝ inwestowaÊ w dodatkowÈ kartÚ grafiki. Gdy masz odpowiedni model karty graficznej i pïytÚ gïównÈ, koniecznie obsïugujÈcÈ tryb SLI, wystarczy, ĝe osadzisz kartÚ w slocie 156 Instalacja karty graficznej i pozostaïych kart rozszerzeñ PCI-Express oznaczonym jako pierwszy, podïÈczysz do niej dodatkowe zasilanie i juĝ moĝesz cieszyÊ siÚ wydajnoĂciÈ gier 3D. Wtedy nie trzeba, a nawet nie moĝna zmieniaÊ ustawienia mostka montowanego na pïycie gïównej (oczywiĂcie, jeĝeli wystÚpuje). Powinien pozostaÊ w pozycji Normal Mode (rysunek 6.11). Rysunek 6.11. Nieprodukowana juĝ karta graficzna Gigabyte GV-3D1 oraz pïyta Gigabyte GA-K8NXP-SLI — wystarczy jedna karta, aby daïo siÚ pracowaÊ z SLI Uĝytkownicy kart graficznych opartych na procesorach firmy ATI równieĝ mogÈ skorzystaÊ z mocy poïÈczonych dwóch kart. Konkurencyjne rozwiÈzanie nosi nazwÚ ATI CrossFire, a jego instalacja jest zbliĝona do tego, co napisaliĂmy na temat SLI. Instalacja kart — PCI Obecnie gniazdo PCI jest uĝywane do instalacji dodatkowych kart rozszerzajÈcych moĝliwoĂci komputera. Za pomocÈ PCI moĝesz podïÈczyÊ wewnÚtrznÈ kartÚ faksmodemowÈ, zaawansowanÈ kartÚ děwiÚkowÈ (rysunek 6.12), kartÚ tunera telewizyjnego, dodatkowe kontrolery IDE lub SCSI oraz wiele innych. Instalacja tego typu kart przebiega tak samo, a wiÚc nie ma znaczenia, jakÈ masz kartÚ, gdyĝ zawsze postÚpujesz tak, jak to opisaliĂmy w tym podrozdziale. Slotów PCI na nowoczesnych pïytach gïównych jest zazwyczaj kilka — cztery, piÚÊ lub wiÚcej. W konstrukcjach opartych na architekturze PCI-Express slotów PCI jest nieco mniej — zwykle sÈ to dwa lub trzy gniazda. Dodatkowo na takich pïytach znajdujÈ siÚ gniazda PCI-Express 1x, do których równieĝ moĝna zainstalowaÊ róĝnego rodzaju karty rozszerzeñ. 157 ABC sam skïadam komputer Rysunek 6.12. Przykïad karty PCI Gniazda sÈ umieszczone przy tylnej krawÚdzi pïyty gïównej — rysunki 6.1 oraz 6.2. Wszystkie sloty wyglÈdajÈ identycznie, a w zaleĝnoĂci od pïyty gïównej majÈ róĝne kolory. Jednak zawsze kolor slotów PCI róĝni siÚ od gniazda AGP i PCI-Express. Sam kolor slotów nie ma wpïywu na ich dziaïanie i jest jedynie chwytem marketin- gowym majÈcym przyciÈgnÈÊ klienta oraz pomóc w identyfikacji osobom nieco mniej rozeznanym w Ăwiecie podzespoïów komputerowych. Konstrukcja gniazda PCI róĝni siÚ od opisanych juĝ slotów AGP i PCI-Express, dziÚki czemu nie ma moĝliwoĂci pomyïki — nie zaïoĝysz karty PCI do innego portu niĝ PCI i odwrotnie. Montaĝ karty PCI przebiega tak sami jak instalacja kart PCI-Express oraz AGP. Musisz wsunÈÊ kartÚ w slot, pamiÚtajÈc o tym, by Ăledě karty znalazï siÚ z tyïu obudowy. Gdy metalowa blaszka odstaje od obudowy, co utrudnia jej przykrÚcenie, wyjmij kartÚ i lekko jÈ wygnij. NastÚpnie ponownie wïóĝ kartÚ do gniazda i, wybrawszy odpowiedniÈ ĂrubÚ, solidnie jÈ przykrÚÊ. Inne typy kart — CNR, AMR Starsze modele pïyt gïównych wyposaĝone zostaïy w porty CNR lub AMR (rysunek 6.13). Z zaïoĝenia miaïy one sïuĝyÊ do instalacji tanich kart faksmodemowych lub kart děwiÚkowych. Niestety, nie przyjÚïy siÚ na rynku. Najwaĝniejsze powody takiego stanu rzeczy to brak dostÚpnoĂci odpowiednich urzÈdzeñ oraz zbyt wysoka cena w stosunku do oferowanych moĝliwoĂci. Przysïowiowym gwoědziem do trumny jest brak zgodnoĂci pomiÚdzy CNR a AMR. InformacjÚ tÚ podajemy jako ciekawostkÚ, gdybyĂ spotkaï jeszcze takÈ konstrukcjÚ pïyty. 158 Instalacja karty graficznej i pozostaïych kart rozszerzeñ Rysunek 6.13. Gniazdo CNR W zwiÈzku z ciÈgle spadajÈcymi cenami podzespoïów komputerowych lepszÈ in- westycjÈ jest zakup modemu lub karty děwiÚkowej wspóïpracujÈcych ze slotem PCI lub PCI-Express x1. Pytania i praktyczne odpowiedzi P: Nie mogÚ wïoĝyÊ karty w odpowiedni slot. Nie wiem, na czym polega problem. O: Od czasu do czasu zdarza siÚ, ĝe nie da siÚ wïoĝyÊ karty do odpowiedniego slotu w pïycie gïównej. Zazwyczaj wynika to ze zïego montaĝu pïyty gïównej w obudowie, która przylega do jej tylnej krawÚdzi. ZwróÊ uwagÚ na to, ĝe metalowa blaszka na brzegu karty ma w dolnej czÚĂci zwÚĝenie, które powinno wejĂÊ w odpowiednie wyciÚcie w obudowie. Zbyt blisko dosuniÚta pïyta gïówna moĝe zasïaniaÊ otwór, w który powinna wejĂÊ karta. Wystarczy, ĝe odsuniesz pïytÚ od krawÚdzi obudowy i wszystko bÚdzie w porzÈdku. P: W których gniazdach instalowaÊ karty, a które zostawiÊ puste? Sïy- szaïem coĂ o konfliktach przerwañ. O: Generalnie, w nowych pïytach gïównych moĝesz wïoĝyÊ karty w dowolne sloty. PamiÚtaj jednak, by nie instalowaÊ ich zbyt gÚsto i, jeĝeli tylko masz miejsce, wkïadaj karty np. w co drugie gniazdo, wtedy zapewnisz lepszÈ cyr- kulacjÚ powietrza i poprawisz chïodzenie kart. Konflikty przerwañ mogÈ wystÈpiÊ, a sposoby ich rozwiÈzywania zostaïy do- kïadnie opisane w dodatku, dlatego odsyïamy do jego lektury. 159
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC sam składam komputer. Wydanie IV
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: