Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00386 007365 19978261 na godz. na dobę w sumie
Photoshop CS4 PL. Ilustrowany przewodnik - książka
Photoshop CS4 PL. Ilustrowany przewodnik - książka
Autor: Liczba stron: 208
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-2205-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Znakomite źródło informacji o Photoshopie CS4 PL!

Mówi się, że obraz zastępuje tysiąc słów, a dobrze zilustrowane zagadnienie staje się zrozumiałe zdecydowanie szybciej. Dlatego też ilustrowane podręczniki są tak cenione wśród osób chcących szybko zdobyć wiedzę. Książka, którą trzymasz w rękach, dotyczy programu niezwykłego. Adobe Photoshop, bo o nim tu mowa, to jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi graficznych na rynku. Co ciekawe, pomimo swoich niewiarygodnych możliwości w dalszym ciągu jest ono przyjazne dla początkujących użytkowników.

Sposób, w jaki autorka uczy obsługi tego narzędzia, jest równie przystępny. Przejrzyste przykłady, świetnie dobrane ilustracje oraz jasne sformułowania sprawiają, że przyswajanie wiedzy odbywa się szybko i przyjemnie. Zakres zawartych tu wiadomości pozwoli Ci szybko rozpocząć swobodną pracę w Photoshopie. Poznasz zasady pracy z tym programem, sposoby importowania do niego zdjęć oraz metody wydajnej nawigacji. Dowiesz się, jak wykorzystać podstawowe narzędzia malarskie oraz możliwości warstw i masek. Ponadto nauczysz się retuszować fotografie, stosować filtry oraz łączyć obrazy. Książka ta świetnie sprawdzi się jako przewodnik dla początkującego użytkownika Adobe Photoshop CS4, który pragnie szybko i bezboleśnie opanować potencjał programu!

Rozpocznij niezwykłą przygodę z programem Adobe Photoshop!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Photoshop CS4 PL. Ilustrowany przewodnik Autor: Anna Owczarz-Dadan ISBN: 978-83-246-2205-4 Format: A5, stron: 160 Znakomite Ÿród³o informacji o Photoshopie CS4 PL! • Jak u¿ywaæ poszczególnych narzêdzi? • Jak przeprowadziæ korektê kolorów? • Jakie mo¿liwoœci kryj¹ warstwy i maski? Mówi siê, ¿e obraz zastêpuje tysi¹c s³ów, a dobrze zilustrowane zagadnienie staje siê zrozumia³e zdecydowanie szybciej. Dlatego te¿ ilustrowane podrêczniki s¹ tak cenione wœród osób chc¹cych szybko zdobyæ wiedzê. Ksi¹¿ka, któr¹ trzymasz w rêkach, dotyczy programu niezwyk³ego. Adobe Photoshop, bo o nim tu mowa, to jedno z najbardziej zaawansowanych narzêdzi graficznych na rynku. Co ciekawe, pomimo swoich niewiarygodnych mo¿liwoœci w dalszym ci¹gu jest ono przyjazne dla pocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników. Sposób, w jaki autorka uczy obs³ugi tego narzêdzia, jest równie przystêpny. Przejrzyste przyk³ady, œwietnie dobrane ilustracje oraz jasne sformu³owania sprawiaj¹, ¿e przyswajanie wiedzy odbywa siê szybko i przyjemnie. Zakres zawartych tu wiadomoœci pozwoli Ci szybko rozpocz¹æ swobodn¹ pracê w Photoshopie. Poznasz zasady pracy z tym programem, sposoby importowania do niego zdjêæ oraz metody wydajnej nawigacji. Dowiesz siê, jak wykorzystaæ podstawowe narzêdzia malarskie oraz mo¿liwoœci warstw i masek. Ponadto nauczysz siê retuszowaæ fotografie, stosowaæ filtry oraz ³¹czyæ obrazy. Ksi¹¿ka ta œwietnie sprawdzi siê jako przewodnik dla pocz¹tkuj¹cego u¿ytkownika Adobe Photoshop CS4, który pragnie szybko i bezboleœnie opanowaæ potencja³ programu! • Praca z programem, interfejs u¿ytkownika • Import zdjêæ do Photoshopa • Podstawowe parametry obrazu i ich edycja • Nawigacja po obrazie, wykorzystanie panelu Nawigator • Podstawowe narzêdzia malarskie • Mo¿liwoœci warstw i masek • Zaznaczanie fragmentów obrazu i jego modyfikacja • Cofanie prac edycyjnych • Korekcja kolorów, jasnoœci i innych parametrów obrazu • Retuszowanie zdjêæ • Wykorzystanie filtrów do edycji obrazu • Modyfikacja i ³¹czenie obrazów Rozpocznij niezwyk³¹ przygodê z programem Adobe Photoshop! Spis treści Rozdział 1. Okno programu i jego elementy ...............................................9 Interfejs programu ......................................................................................9 Pasek menu ..........................................................................................10 Przybornik ............................................................................................. 11 Pasek opcji ...........................................................................................1 Panele programu i stacja dokowania ....................................................14 Skróty klawiszowe ....................................................................................19 Zmiana wyglądu okna programu ..............................................................21 Rozdział 2. Importowanie obrazu do programu .........................................22 Otwieranie obrazu i elementy jego okna ..................................................22 Otwieranie obrazu za pomocą polecenia Ostatnio otwierane ..............26 Skanowanie obrazów — jak to zrobić w Photoshopie? ............................27 Otwieranie zdjęć z aparatu cyfrowego w Photoshopie .............................29 Importowanie klatek materiału wideo .......................................................0 Rozdział 3. Obraz w Photoshopie ............................................................. Kolory obrazu — wprowadzenie ............................................................... Rozmiar obrazu ........................................................................................7 Zmiana rozmiaru obrazu na potrzeby druku .........................................7 Zmiana rozmiaru obrazu .......................................................................40 Zapisywanie zmian wprowadzonych w obrazie ........................................41 Zapisywanie zmian za pomocą polecenia Zapisz ................................41 Zapisywanie zmian za pomocą polecenia Zapisz jako .........................42  Photoshop CS4 PL. Ilustrowany przewodnik Wybrane formaty wykorzystywane do zapisu obrazu w Photoshopie ......................................................................................4 Kopiowanie i wklejanie .............................................................................46 Rozdział 4. Zmiana rozmiaru widoku w oknie obrazu ..............................47 Procentowy widok okna obrazu ................................................................47 Powiększanie i pomniejszanie widoku za pomocą narzędzia Lupka oraz skrótów klawiszowych ....................48 Panel Nawigator .......................................................................................50 Narzędzie Rączka — nowe możliwości ....................................................51 Szybkie uzyskiwanie 100 powiększenia obrazu ....................................52 Dopasowywanie powiększenia obrazu do rozmiaru okna programu........52 Wyświetlanie siatki w oknie obrazu ..........................................................52 Rozdział 5. Malowanie ..............................................................................54 Wybór koloru narzędzia i tła .....................................................................55 Okno Próbnik kolorów oraz panel Próbki .............................................55 Ołówek ......................................................................................................57 Pędzel .......................................................................................................60 Tworzenie własnego pędzla z obrazu ...................................................62 Rozdział 6. Warstwy i maski ......................................................................6 Warstwy i ich rodzaje ................................................................................6 Zaznaczanie warstw .................................................................................65 Zmiana kolejności ułożenia warstw w panelu Warstwy ............................66 Tworzenie nowej warstwy .........................................................................68 Zamiana warstwy Tło w zwykłą warstwę rastrową i odwrotnie .................69 Zmiana nazwy warstwy ............................................................................70 Zmiana krycia warstwy .............................................................................71 Kopiowanie zawartości wybranej warstwy na nową warstwę ...................72 Ukrywanie i usuwanie warstw ...................................................................7 Sposoby łączenia warstw .........................................................................74 4 Spis treści Blokowanie edycji i położenia warstwy .....................................................75 Tryby mieszania........................................................................................76 Maski ........................................................................................................77 Warstwy dopasowania i nowy panel Dopasowania ..................................81 Maski przycinające ...................................................................................85 Rozdział 7. Zaznaczanie obrazu i jego wybranych fragmentów ................87 Zaznaczanie całego obrazu i elementów znajdujących się na wybranej warstwie ...........................................................................88 Narzędzia do zaznaczania elementów o regularnych kształtach .............89 Narzędzia do zaznaczania elementów o kształtach nieregularnych ........90 Lasso ....................................................................................................90 Lasso wielokątne ..................................................................................90 Lasso magnetyczne ..............................................................................91 Zaznaczanie poprzez kliknięcie ................................................................92 Zaznaczanie przez pocieranie ..................................................................94 Modyfikowanie zaznaczenia — polecenie Popraw krawędź ....................96 Szybka maska ..........................................................................................99 Włączanie trybu Szybka maska i jego okno dialogowe ........................99 Zamalowywanie wybranych obszarów obrazu ...................................100 Zakończenie pracy w trybie Szybka maska i utworzenie zaznaczenia ...............................................................101 Odwracanie zaznaczenia .......................................................................102 Usuwanie zaznaczenia i odzyskiwanie usuniętego zaznaczenia ..........10 Zapisywanie i wczytywanie zaznaczenia ................................................104 Rozdział 8. Cofanie wykonanych czynności ............................................105 Polecenie Cofnij ......................................................................................106 Panel Historia .........................................................................................107 5 Photoshop CS4 PL. Ilustrowany przewodnik Rozdział 9. Korekcja kolorów i jasności obrazu ...................................... 111 Narzędzie, które musisz poznać — Histogram ....................................... 112 Jasność/Kontrast .................................................................................... 114 Ekspozycja ............................................................................................. 115 Barwa/Nasycenie .................................................................................... 116 Poziomy .................................................................................................. 118 Krzywe ....................................................................................................120 Filtry fotograficzne ..................................................................................12 Balans kolorów .......................................................................................124 Zamiana obrazu kolorowego w czarno-biały ..........................................126 Czarno-biały .......................................................................................126 Zmniejsz nasycenie ............................................................................10 Wariacje ..................................................................................................11 Zmiana jasności obrazu za pomocą ulepszonych narzędzi Rozjaśnianie i Ściemnij .......................................................................1 Dopasowanie nasycenia kolorów — nowe polecenie Jaskrawość .........15 Rozdział 10. Narzędzia do retuszu obrazu .............................................17 Stempel ..................................................................................................17 Panel Powiel źródło ............................................................................19 Łatka .......................................................................................................145 Punktowy pędzel korygujący ..................................................................146 Czerwone oczy .......................................................................................148 Rozdział 11. Filtry i wykorzystywanie ich możliwości do edycji obrazu .........149 Okno Galeria filtrów i łagodzenie efektu uzyskanego za pomocą filtra ..................................................................................150 Łagodzenie efektu uzyskanego za pomocą filtra ................................15 Filtry artystyczne .....................................................................................154 Filtry korygujące .....................................................................................155 Korekcja zniekształceń obrazu ...........................................................155 6 Spis treści Wyostrzanie obrazu za pomocą filtra Inteligentne wyostrzenie ..........162 Korekcja z zachowaniem perspektywy ...............................................164 Filtry do zadań specjalnych ....................................................................167 Inteligentne filtry .....................................................................................168 Rozdział 12. Modyfikacja obrazu ............................................................170 Zmiana rozmiaru obszaru roboczego .....................................................172 Obracanie obrazu ...................................................................................17 Odbijanie obrazu ....................................................................................17 Przekształcenie swobodne .....................................................................174 Wyginanie obrazu ...................................................................................176 Przesuwanie elementów obrazu .............................................................179 Kadrowanie i prostowanie obrazu — nowe narzędzie Obróć widok ......... 180 Kadrowanie i prostowanie kilku obrazów jednocześnie ......................18 Skalowanie z uwzględnieniem zawartości ..............................................184 Rozdział 13. Łączenie obrazów ..............................................................187 Miksowanie dwóch obrazów ...................................................................187 Łączenie obrazów w panoramy i polecenie Auto-mieszanie warstw ......191 Skorowidz .............................................................................................. 194 7 Rozdział 10. Narzędzia do retuszu obrazu Stempel Narzędzie Stempel (Clone Stamp) ( ) wykorzystuje się do retuszowania obra- zów oraz powielania ich fragmentów. Wszystko polega na sklonowaniu części obrazu i przeniesieniu jej w określone miejsce. Aby to zrobić, należy (po uak- tywnieniu narzędzia) na pasku opcji klik- nąć ikonę dostępu do panelu Powielanie źródła (Clone Source)  10.1 . Kiedy zo- stanie wywołany, najpierw zaznacz op- cję Pokaż nakładkę (Show Overlay) oraz opcję Przytnij (Clipped). Dzięki niej ist- nieje teraz możliwość podglądu pędzla na żywo. Następnie naciskając klawisz Alt, kliknij w oknie obrazu najpierw obszar zawierający piksele, które chcesz pobrać i sklonować  10.2 , a następnie ten, do którego chcesz sklonować pobrane przed chwilą piksele  10.3 .  10.1  137 Photoshop CS4 PL. Ilustrowany przewodnik  10.2   10.4  Przed przystąpieniem do klonowania pikseli warto zwrócić uwagę na ustawie- nie wybranych opcji znajdujących się na pasku opcji narzędzia  10.1 . Przede wszystkim należy określić: l Sposób, w jaki pobierane są klono- wane piksele. Zrobimy to za pomocą opcji Próbka (Sample). Należy tutaj wybrać jedną z metod. o Bieżąca warstwa (Current Layer) — wówczas operacja klonowania pikseli będzie mogła być wykony- wana jedynie w obrębie aktywnej warstwy. l Stopień krycia klonowanej części obrazu. Służy do tego opcja Krycie (Opacity). Wpisując w jej pole odpo- wiednią wartość, zmieniasz stopień krycia klonowanej części obrazu. o Bieżąca i poniżej (Current Below) — wówczas będziesz mógł klonować piksele z warstwy bieżącej oraz warstw znajdujących się poniżej na warstwę bieżącą. o Wszystkie warstwy (All Layers) — wówczas będziesz mógł klonować piksele pochodzące ze wszystkich warstw tworzących obraz.  10.3  Efekt, jaki możemy uzyskać, widoczny jest na rysunku  10.4 . Aby łatwiej było Ci to zrozumieć, wyobraź sobie, że mię- dzy tymi dwoma punktami zostaje utwo- rzona linia. Z jednego jej końca piksele są przenoszone na drugi koniec. Kiedy przesuwasz kursorem po oknie obrazu, sprawiasz, że piksele znajdujące się pod ) są przenoszone w miej- kursorem ( sce, nad którym umieszczasz kursor. Zauważ również (to właśnie jest nowość wprowadzona w wersji CS4), że na kur- sorze widzisz próbkę tego, czym bę- dziesz malował — dzięki opcji Przytnij (Clipped), jak pisałam wcześniej. 138 Rozdział 10. Narzędzia do retuszu obrazu l Tryb pracy narzędzia. Zrobimy to za pomocą opcji Tryb (Mode). Funkcja ta pozwala, w zależności od wybranej wartości, tworzyć różne efekty przez mieszanie klonu z oryginałem. Jeśli jednak zależy Ci na wykorzystaniu narzędzia wyłącznie do retuszu zdję- cia, wystarczy, że wybierzesz wartość Zwykły (Normal). l Rozmiar i twardość końcówki pędz- la. Aby ją zmienić, postępujemy tak samo jak w przypadku narzędzia Pędzel (Brush). Aby zmienić rozmiar koń- cówki, używamy np. klawiszy [ lub ], a twardość — Shift+[ lub Shift+]. Dla większości zastosowań pozostałe opcje należy ustawić w następujący sposób: l Przepływ (Flow) — 100 , l Ustaw włączone funkcje aerografu (Set to enable airbrush capabilities) ( ) — wyłączona, l Wyrównane (Aligned) — włączona, l Ikona ( ) Włącz, aby ignorować warstwy dopasowania podczas powie- lania (Turn on to ignore adjustment layers when cloning) — wyłączona. Wskazówka Narzędzie Stempel (Clone Stamp) klo- nuje obraz w postaci, w jakiej znajdował się on w chwili rozpoczęcia klonowania. Jeśli więc przeciągniesz kursorem w oknie obrazu w miejscu, w którym znajduje się już klon, stempel umieści tam kopię orygi- nalnego obrazu. Panel Powiel źródło W Photoshopie dostępny jest także panel Powiel źródło (Clone Source)  10.5  da- jący narzędziu Stempel (Clone Stamp) jeszcze większe możliwości w zakresie powielania pikseli. W górnej jego części znajduje się pięć przycisków. Do każdego z nich możesz przypisać różne ustawienia pracy na- rzędzia Stempel (Clone Stamp). Dzięki temu nie musisz ich co chwilę zmieniać. Wystarczy kliknąć konkretny przycisk, a narzędzie z odpowiednimi ustawienia- mi będzie gotowe do pracy. Oczywiście, panel zachowuje ustawienia dla poszcze- gólnych przycisków do chwili, w której Przyciski umożliwiające tworzenie źródeł próbkowania o określonych parametrach Określanie przesunięcia źródła próbkowania  10.5  Skalowanie źródła próbkowania Obracanie oraz przywracanie domyślnych rozmiarów i orientacji źródła próbkowania Opcje nakładki 139 Photoshop CS4 PL. Ilustrowany przewodnik zakończymy pracę z danym dokumentem i zamkniemy go w programie Photoshop. No dobrze, ale teraz pewnie powiesz: „OK, może bym chciał przypisać, ale jak to zrobić?”. Po prostu kliknij kolejną ) w panelu i ustaw parametry ikonę ( tak, jak chcesz. W panelu dostępne są również opcje umożliwiające obracanie, podglądanie, przesuwanie w pionie lub poziomie i skalowanie klonowanych pikseli. l Opcja Przesunięcie (Offset) pozwala określić przesunięcie klonowanych pikseli w poziomie (pole X) oraz w pionie (pole Y). Przydaje się to wte- dy, gdy chcesz sklonować fragment obrazu w miejsce precyzyjnie okre- ślone względem miejsca, z którego pobierasz próbkę. l Wprowadzając w polach Sz (W) i W (H) odpowiednie wartości z za- kresu od 0 do 100 , określasz ska- lowanie w pionie oraz w poziomie klonowanych pikseli. Na rysun- ku  10.6  możesz obserwować efekt, jaki uzyskasz poprzez zmianę ska- lowania klonowanych pikseli. l W polu Obracanie powielonego źródła (Rotate the clone source) określasz kąt, pod jakim mają być klonowane pikse- le. Efekt możesz zobaczyć na rysunku  10.7 . Jeden z ptaków został sklonowa- ny, ale pod kątem –40 stopni. l Klikając przycisk Resetuj przekształ- cenia (Reset transform) ( ), możesz przywrócić oryginalny rozmiar oraz położenie źródła próbkowania.  10.6  140 Rozdział 10. Narzędzia do retuszu obrazu  10.7  l W panelu Powiel źródło (Clone Source) dostępna jest jeszcze jedna bardzo cie- kawa opcja — Pokaż nakładkę (Show Overlay). Pozwala obserwować, w jaki sposób pobrana próbka będzie klono- wana w wybrane miejsce. Na rysunku  10.8  widzimy przykładowe zdjęcie. Na rysunku  10.9  widoczne jest to samo zdjęcie, ale z włączoną opcją Pokaż nakładkę (Show Overlay). Klikamy w miejscu, z jakiego chcemy pobrać piksele, i przesuwamy nakładkę tak, aby widoczny na niej element obrazu, przeznaczony do sklonowania, znalazł się w tym miejscu obrazu, w którym ma zostać powielony. Rozpoczynamy klonowanie, przesuwając kursor po widocznym na nakładce elemencie, który chcemy sklonować  10.9 . W ten sposób obraz zostanie precyzyjnie sklo- nowany  10.10 . W najnowszej wersji Photoshopa wprowadzono również opcję Przytnij (Clipped), której zazna- czenie włącza podgląd pędzla na żywo, podczas klonowania  10.11 . Wówczas nie widzimy całej nakładki, pojawia się ona jedynie na końcówce pędzla  10.12 . l Opcja Przesunięcie ramki (Frame Offset) przydaje się zwłaszcza pod- czas pracy z obrazem wideo. 141 Photoshop CS4 PL. Ilustrowany przewodnik  10.8   10.9  Nakładka 142 Rozdział 10. Narzędzia do retuszu obrazu  10.10   10.11  143 Photoshop CS4 PL. Ilustrowany przewodnik Wskazówka Wskazówka Aby chwilowo wyświetlić nakładkę pod- czas pracy z narzędziem Stempel (Clone Stamp), możesz skorzystać ze skrótu klawiaturowego Alt+Shift. Wtedy narzę- dzie Stempel (Clone Stamp) zmieni się w narzędzie Przesunięcie nakładki źródła (Move Source Overlay) i za jego pomocą będzie można przesunąć nakładkę w inne miejsce w oknie obrazu. Możesz zmieniać stopień widoczności na- kładki, ustawiając odpowiednią wartość w polu Krycie (Opacity), zmienić sposób jej wyświetlania, wybierając jedną z opcji dostępnych w rozwijanym menu w dolnej części panelu, odwrócić kolory na zakład- ce, zaznaczając opcję Odwróć (Invert), lub automatycznie ukrywać nakładkę po każdym kliknięciu w miejscu, do którego klonujemy piksele — zaznaczając opcję Autoukrywaj (Auto Hide). Jeśli opcja ta nie będzie zaznaczona, natomiast zazna- czona będzie opcja Pokaż nakładkę (Show Overlay), wówczas nakładka będzie cały czas wyświetlana w oknie obrazu. 144 Rozdział 10. Narzędzia do retuszu obrazu Łatka Narzędzie Łatka (Patch) ( ) wyko- rzystuje się najczęściej do usuwania skaz obrazu zajmujących większą jego powierzchnię. Warunkiem jest to, aby w obrazie występowały również obsza- ry o odpowiednio dużych rozmiarach i pozbawione niedoskonałości, z któ- rych można będzie pobrać piksele do zamaskowania wad. Posługiwanie się tym narzędziem jest dość łatwe. Otóż na początek należy za jego pomocą zazna- czyć obszar przeznaczony do korek- cji  10.13 , a następnie umieścić kursor we wnętrzu zaznaczenia i przeciągnąć go nad obszar, w jakim znajdują się pik- sele, które mamy zamiar wykorzystać do korekcji obrazu  10.14 . Po zwolnie- niu przycisku myszy program sklonuje te piksele i płynnie wtopi w nowe tło, korygując wygląd obrazu  10.15 . Tak działa narzędzie Łatka (Patch), jeśli na jego pasku opcji zaznaczona jest opcja Źródło (Source). Jeśli zaznaczysz opcję Katalog doce- lowy (Destination), wówczas operacja przebiega w sposób odwrotny: najpierw zaznaczasz obszar, na jakim znajdują się piksele, które mają zostać wykorzystane do korekcji, a następnie przeciągasz za- znaczenie nad obszar ze skazą.  10.13   10.14   10.15  145 Photoshop CS4 PL. Ilustrowany przewodnik Punktowy pędzel korygujący Narzędzie Punktowy pędzel korygują- cy (Spot Healing Brush) ( ) pozwala szybko usunąć plamy i innego rodzaju niewielkie skazy występujące w obrazie. Wszystko polega na wybraniu końcówki pędzla o rozmiarze niewiele większym od rozmiaru skazy, którą chcemy usu- nąć, umieszczeniu kursora nad skazą i kliknięciu jej lub przesunięciu po niej kursorem  10.16 . Efekt, jaki można w ten sposób uzyskać, widoczny jest na rysunku  10.17 . Z twarzy kobiety usu- nięty został szpecący pieprzyk. Zobacz, jaki efekt można uzyskać przy użyciu tego narzędzia, korygując pozostałe nie- doskonałości, takie jak blizna na czole czy inne widoczne pieprzyki  10.18 . Tak jak w przypadku innych narzędzi do retuszu, przed usunięciem skazy należy na pasku opcji ustawić odpowiednie pa- rametry. l W polu Tryb (Mode) wybierz Zwykły (Normal) lub Wymień (Replace), je- śli chcesz, aby na brzegach obrysu pędzla zachowany został szum oraz tekstura. Najczęściej wybieram opcję Zwykły (Normal). l Wybierz metodę próbkowania pikse- li, zaznaczając jedną z dwóch opcji: Zgodność z otoczeniem (Proximity Match) lub Utwórz teksturę (Create Texture).  10.16   10.17   10.18  146 Rozdział 10. Narzędzia do retuszu obrazu o Zgodność z otoczeniem (Proximity Match). Po włączeniu tej opcji program wykorzystuje piksele znajdujące się wokół krawędzi zaznaczenia, aby znaleźć obszary obrazu, których użyje jako łatki dla obszaru zaznaczonego. Jeśli efekty uzyskane po włączeniu tej opcji nie są satysfakcjonujące, cofnij operację i zaznacz opcję Utwórz teksturę (Create Texture). o Utwórz teksturę (Create Texture). Po jej zaznaczeniu program wyko- rzystuje wszystkie piksele w za- znaczeniu do utworzenia tekstury, którą naprawi obszar. Jeśli efekty uzyskane po włączeniu tej opcji nie są satysfakcjonujące, jeszcze raz przeciągnij kursorem po kory- gowanym obszarze. l Zaznacz lub pozostaw niezaznaczo- ną opcję Próbkuj wszystkie warstwy (Sample All Layers). Jej zaznacze- nie sprawi, że podczas próbkowania pobierane będą dane ze wszystkich widocznych warstw. Jeśli pozosta- nie niezaznaczona — próbkowanie zostanie dokonane na podstawie da- nych pochodzących tylko z warstwy aktywnej. Wskazówka Aby zmienić średnicę końcówki narzędzia Punktowy pędzel korygujący (Spot Healing Brush) oraz jej twardość, postępujemy tak samo jak podczas pracy z narzędziem Pędzel (Brush). Możemy np. skorzystać z klawiszy ] — aby zwiększać średnicę i [ — aby ją zmniejszać, a używając kombinacji klawiszy Shift+], możemy zwiększyć twardość końcówki, zaś Shift+[ — sprawić, że będzie stawała się coraz bardziej miękka. 147 Photoshop CS4 PL. Ilustrowany przewodnik Czerwone oczy Usunięcie efektu czerwonych oczu w pro- gramie Photoshop możliwe jest dzięki narzędziu Czerwone oczy (Red Eye), któ- re uaktywniamy, klikając w Przyborniku ). Następnie wystarczy kliknąć ikonę ( źrenicę w miejscu, w którym występuje czerwony kolor  10.19 , a problem powi- nien sam zniknąć  10.20 . Jeśli tak się nie stanie lub uzyskany efekt nie będzie dokonały, cofnij wykonaną czynność za pomocą polecenia Edycja/ Cofnij Usuwanie efektu czerwonych oczu (Edit/Undo Red Eye Removal Tool), a na- stępnie zmień wartości parametrów do- stępnych na pasku opcji. l Rozmiar (Pupil źrenicy Size). Wybierając wartość z zakresu 0 – 100 , określasz, jak duży zakres barw zostanie poddany korekcji pod- czas usuwania efektu czerwonych oczu. Jeśli kolor czerwony nie został w pełni usunięty, zwiększ wartość op- cji Rozmiar źrenicy (Pupil Size). l Stopień ściemnienia (Darken Amount). Wybierając wartość z zakresu 0 – 100 , określasz stopień przyciemnienia ko- loru, który zostanie wykorzystany do zastąpienia czerwieni w oku. Wartość 100 oznacza czerń, a 50 — bardzo ciemny odcień szarości.  10.19  148  10.20 
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop CS4 PL. Ilustrowany przewodnik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: