Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00315 004688 18976645 na godz. na dobę w sumie
ABC języka HTML i XHTML. Wydanie II - książka
ABC języka HTML i XHTML. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3578-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> html i xhtml - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Spraw, aby język HTML5 nie miał przed Tobą tajemnic!

W obecnych czasach po prostu nie wypada nie mieć swojej strony w internecie. Prawda ta dotyczy już nie tylko dużych firm, organizacji społecznych czy instytucji państwowych, lecz również tysięcy prywatnych osób, które nie chcą pozostawać anonimowymi konsumentami treści, lecz pragną zaistnieć w sieci i za jej pośrednictwem dzielić się ze światem swoimi przemyśleniami, tekstami, zdjęciami czy filmami. Wielu ludzi ogranicza się do tworzenia prostych, niewyróżniających się niczym blogów, jednak niektórzy pragną nadać swoim stronom niepowtarzalny charakter.

To właśnie do nich kierowana jest książka 'ABC języka HTML i XHTML. Wydanie II' . W przystępny sposób wyjaśnia ona podstawowe zagadnienia związane z używaniem najpopularniejszych języków hipertekstowych, opisuje strukturę i metody tworzenia dokumentów WWW, a także wskazuje narzędzia, które mogą ułatwić pracę projektanta. Dzięki lekturze tego podręcznika zdobędziesz wiedzę niezbędną do kodowania treści witryn i dowiesz się, jak należy opracować właściwy system nawigacji. Poznasz też metody korzystania z tabel, grafik i arkuszy stylów.

Naucz się tworzyć profesjonalny kod stron WWW krok po kroku!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Maciej Pasek Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?abchx2 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-3578-8 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE¥CI WstÚp ........................................................................................9 HTML 5 i XHTML w pytaniach i odpowiedziach .............13 1 Co to jest HTML 5? ........................................................................13 Co to jest XHTML? ........................................................................15 Czy strony utworzone w HTML 4.x lub XHTML moĝna przeksztaïciÊ w dokumenty HTML 5? ............................16 Czy HTML 5 ma specjalne wymagania? .......................................16 Co oznacza koniecznoĂÊ poprawnego zagnieĝdĝania elementów? .................................................................................17 Co to znaczy, ĝe dokument musi mieÊ poprawnÈ formÚ? ............18 Dlaczego w HTML 5 i XHTML naleĝy stosowaÊ maïe litery? ......18 Dlaczego naleĝy pamiÚtaÊ o znacznikach zamykajÈcych? ...........19 A co z elementami pustymi? .........................................................19 Co oznacza stwierdzenie, ĝe HTML 5 i XHTML 2 majÈ czystszÈ formÚ? ..................................................................20 Co to znaczy, ĝe atrybut id zastÚpuje nazwÚ? ..............................21 Internet, strona WWW i znaczniki ................................23 Internet a WWW ...........................................................................23 PrzeglÈdarki ...................................................................................24 Adres URL ......................................................................................25 Znaczniki .......................................................................................26 Jak stosowaÊ znaczniki? .........................................................26 Wymagane oprogramowanie ........................................................28 Edytor programisty ..................................................................28 Inne oprogramowanie ..............................................................32 ABC jÚzyka HTML i XHTML Elementy dokumentu HTML 5 .....................................................32 Jaka jest podstawowa postaÊ kodu dokumentu HTML 5? .....32 Tytuï strony WWW .......................................................................35 Deklarowanie sposobu kodowania polskich znaków diakrytycznych ...............................................36 Unicode ....................................................................................37 Norma ISO i Windows code-page ............................................37 Gdzie ustawiÊ kodowanie? ......................................................38 Zapisywanie kodu strony na dysku twardym ..............................41 WyĂwietlanie strony w przeglÈdarce ...........................................42 Najwaĝniejsze informacje .............................................................44 Tekst i jego atrybuty ..................................................... 47 Atrybuty tekstu .............................................................................47 Do czego sïuĝÈ atrybuty tekstu? .............................................47 Jak stosowaÊ atrybuty tekstu? ...............................................48 Kiedy korzystaÊ z czcionki nieproporcjonalnej? .....................48 Jak zastosowaÊ czcionkÚ nieproporcjonalnÈ do duĝego fragmentu tekstu? ................................................51 Po co sÈ twarde spacje? .................................................................52 Jak zdefiniowaÊ wyrównywanie akapitu tekstu? .......................54 Jak ïamaÊ tekst wewnÈtrz akapitu? .............................................56 Jak zdefiniowaÊ kolor tekstu i tïa akapitu? .................................57 Jak zdefiniowaÊ kolor znaków i tïa fragmentu tekstu? ...............60 Jak zmieniÊ krój pisma i rozmiar czcionki? .................................62 Jak zdefiniowaÊ marginesy akapitu tekstu? ................................65 Struktura dokumentu ....................................................................66 Nagïówek .................................................................................67 Jak zdefiniowaÊ nagïówek? ....................................................68 Jak korzystaÊ z nagïówków? ..................................................69 Zastosowanie elementu section ..............................................72 Jak oddzieliÊ fragmenty tekstu? .............................................73 Listy wypunktowane i numerowane ............................................75 Jak zdefiniowaÊ listÚ wypunktowanÈ? ...................................75 Jak zdefiniowaÊ listÚ zagnieĝdĝonÈ? ......................................77 Jak wstawiÊ listÚ numerowanÈ? .............................................78 Jak korzystaÊ z listy definicji? ................................................79 Wstawianie znaków specjalnych ..................................................81 Podpis ............................................................................................81 Jak umieĂciÊ w kodzie HTML dane adresowe? ......................82 Najwaĝniejsze informacje .............................................................84 OdnoĂniki ...................................................................... 87 Uniform Resource Locator ............................................................88 Ulokowanie dokumentu a Ăcieĝka dostÚpu ..................................89 Jakie sÈ rodzaje Ăcieĝek dostÚpu? ...........................................89 Co to jest adres bezwzglÚdny? .................................................89 3 4 4 Spis treĂci Kiedy i jak korzystaÊ z adresów definiowanych wzglÚdem dokumentu? ..........................................................89 Co to sÈ adresy wzglÚdne definiowane wzglÚdem folderu nadrzÚdnego? ...........................................91 Definiowanie odnoĂników .............................................................91 Jaki znacznik umoĝliwia utworzenie odnoĂnika? ..................92 Jak wyglÈda odnoĂnik? ............................................................92 Jak definiowaÊ atrybut href? ..................................................92 Nawigacja na stronach WWW ......................................................95 OdnoĂniki a element nav .........................................................95 Jak praktycznie korzystaÊ z adresowania wzglÚdnego i bezwzglÚdnego? ...................................................................95 Do czego sïuĝy atrybut id? .......................................................97 Co to jest odnoĂnik pocztowy? ................................................97 Jak zabraÊ siÚ do tworzenia systemu nawigacji serwisu? .....98 Jak wróciÊ do strony gïównej? ................................................99 Jak skonstruowaÊ menu poziome? .........................................99 Tworzenie odnoĂników prowadzÈcych do punktów nawigacyjnych w obrÚbie strony ........................................102 Jak zdefiniowaÊ odnoĂnik do zewnÚtrznej strony WWW? ... 105 Czy moĝna siÚ dowiedzieÊ, pod jaki adres URL prowadzÈ poïÈczenia? .........................................................107 Otwieranie plików w nowych oknach ........................................108 Jak otworzyÊ stronÚ WWW w nowym oknie? ......................108 Jak zaprogramowaÊ okna pop-up? .......................................109 PoïÈczenia z archiwami FTP .......................................................110 Najwaĝniejsze informacje ...........................................................112 Obrazy .........................................................................115 Gdzie wstawiaÊ obrazy? ..............................................................115 Jaki format wstawianych obrazów? ..........................................116 Co to jest GIF? ........................................................................116 Co to jest JPEG? .....................................................................117 Co to jest PNG? .......................................................................118 Oprogramowanie graficzne .........................................................119 Jak wstawiaÊ obrazy? .................................................................119 JakÈ postaÊ ma element img? ................................................119 Czy element img ma atrybuty? ..............................................120 Jak wstawiaÊ obraz na stronie WWW? ................................120 Jak przeglÈdarka zinterpretuje element img? ......................123 Czy sam obraz wystarczy? ....................................................124 Jak zdefiniowaÊ rozmiar obrazu? .........................................125 Jak podawaÊ rozmiary obrazu? ............................................126 Jak okreĂliÊ marginesy obrazu? ............................................127 Jak zdefiniowaÊ obramowanie obrazu? ................................128 Jak wycentrowaÊ obraz? .......................................................130 Jak wyrównywaÊ obrazy i oblewaÊ tekstem? ......................131 Jak zdefiniowaÊ obrazy wpisane? .........................................133 5 5 ABC jÚzyka HTML i XHTML Jak kontrolowaÊ oblewanie obrazów tekstem? ...................133 Jak urozmaiciÊ tekst? ............................................................136 Czy obraz moĝe byÊ tïem strony WWW? ..............................137 Jak z obrazów zbudowaÊ graficzne menu do komunikacji miÚdzy stronami serwisu? ........................................................139 Do czego sïuĝÈ obrazy aktywne? ................................................141 Jak zabraÊ siÚ do zdefiniowania mapy odsyïaczy? ..............141 Jak wyznaczyÊ obszary aktywne obrazu? ............................142 Jak zaimplementowaÊ mapÚ odsyïaczy w kodzie strony WWW? ......................................................................143 SkÈd obrazy na stronie WWW? ..................................................144 Najwaĝniejsze informacje ...........................................................145 Tabele w HTML i XHTML ........................................... 149 Do czego sïuĝÈ tabele? .................................................................149 Jak utworzyÊ tabelÚ? ..................................................................150 Elementy konstrukcyjne tabeli ...................................................152 JakÈ strukturÚ ma kod tabeli w HTML? ....................................152 Tworzenie i formatowanie tabeli ...............................................155 Modyfikacja tabeli .......................................................................156 Jak zmieniÊ szerokoĂÊ i pozycjÚ tabeli? ................................156 Jak zmieniÊ szerokoĂÊ kolumny tabeli? ................................157 Jak zmieniÊ obramowanie tabeli? .........................................159 Jak zmieniÊ kolor tïa i tekstu tabeli? ....................................162 Jak okreĂliÊ marginesy komórek tabeli? ...............................163 Jak dodaÊ w tabeli wiersz lub kolumnÚ? ..............................165 Jak scaliÊ komórki tabeli? .....................................................166 Jak okreĂliÊ poïoĝenia zawartoĂci komórki tabeli? ..............172 Strony WWW o ukïadzie tabeli ...................................................175 Jak dodaÊ zawartoĂÊ tabeli tworzÈcej ukïad strony? ...........177 Jak zagnieědziÊ tabelÚ w tabeli? .................................................180 Tabela w róĝnych przeglÈdarkach ..............................................184 Jak sprawdziÊ wyglÈd tabel w róĝnych przeglÈdarkach? ....184 Najwaĝniejsze informacje ...........................................................185 Kaskadowe arkusze stylów .......................................... 187 Kaskadowe arkusze stylów .........................................................187 Jakie sÈ rodzaje arkuszy stylów? ..........................................188 Jaka jest postaÊ definicji osadzonego arkusza stylów? ........188 Klasy ............................................................................................189 Jak zdefiniowaÊ i zastosowaÊ klasÚ stylu? ...........................189 Definicja CSS ................................................................................190 Czcionki w CSS ............................................................................192 Tïo ................................................................................................192 Arkusze stylów — zasady ogólne ................................................192 6 7 6 Spis treĂci CSS a rozszerzenia HTML ...........................................................195 Jak zastÈpiÊ styl wpisany osadzonym arkuszem stylów? ....195 Jak stosowaÊ klasy stylów? ...................................................197 Jak przygotowaÊ arkusz stylów dla tabeli zagnieĝdĝonej? ......199 Wolna przestrzeñ na stronie WWW ...........................................203 Jak zdefiniowaÊ marginesy i odstÚpy? ..................................203 Jak zdefiniowaÊ odstÚpy miÚdzy wierszami? .......................204 Formatowanie kilku znaków ......................................................209 Jak zastosowaÊ styl do kilku znaków? .................................210 Tabelaryczny ukïad strony bez tabeli .........................................211 Jak zdefiniowaÊ tabelaryczny ukïad strony WWW za pomocÈ elementów jÚzyka HTML 5 innych niĝ table ? ..............................................................................213 Jak zdefiniowaÊ ukïad strony za pomocÈ elementów div i stylów CSS? ........................................................................222 PrzyïÈczanie arkuszy stylu do dokumentu HTML .....................228 Jak przygotowaÊ plik ïÈczonego arkusza stylów? ................228 Jak doïÈczyÊ zewnÚtrzny arkusz stylów do pliku HTML? ...229 Najwaĝniejsze informacje ...........................................................229 Elementy jÚzyka HTML ................................................231 Skorowidz ....................................................................261 A 7 ABC jÚzyka HTML i XHTML 8 1 HTML 5 I XHTML W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH Co to jest HTML 5? Q HTML 5 (ang. HyperText Markup Language 5) to hipertekstowy jÚzyk znaczników wykorzystywany do tworzenia i prezentowania stron internetowych WWW. Stanowi rozwiniÚcie jÚzyka HTML 4 i jego XML-owej odmiany — XHTML 1 (patrz nastÚpny punkt). Opracowywany jest w ramach prac grupy roboczej WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) i W3C (ang. World Wide Web Consortium, http://www.w3.org). Q HTML 5 zawiera wszystkie najwaĝniejsze elementy semantyczne HTML 4/XHTML 1 i rozszerza je o niektóre elementy XHTML 2 lub ich odpowiedniki (section, nav, hgroup) ABC jÚzyka HTML i XHTML oraz nowe, które sÈ niedostÚpne w innych wersjach HTML (header, footer, aside, figure, mark, details, article). HTML5 ma na celu miÚdzy innymi uproszczenie skïadni kodu strony. Aby to osiÈgnÈÊ, wprowadzono nowe znaczniki umoĝliwiajÈce zdefiniowanie strukturalnego i funkcjonalnego podziaïu strony. Oto niektóre z nich (szczegóïowy opis znaczników — tych i pozostaïych nowych elementów kodu HTML 5 — znajdziesz w dalszej czÚĂci ksiÈĝki): i header — reprezentuje nagïówek elementu, w którym zostaï uĝyty znacznik. Strona moĝe zawieraÊ wiÚcej niĝ jeden element header, lecz kaĝdy musi byÊ w innej sekcji (to znaczy musi byÊ umieszczony w innym znaczniku). i nav — pozwala definiowaÊ sekcjÚ zawierajÈcÈ odnoĂniki, a wiÚc na przykïad menu nawigacyjne. i article — reprezentuje sekcjÚ, która zawieraÊ moĝe okreĂlonÈ odseparowanÈ treĂÊ, jak na przykïad artykuï, wpis na blogu, news. i section — ten znacznik wydziela element strony. Dotychczas, gdy chcieliĂmy dodaÊ nowy element (blok) na stronie, definiowaliĂmy element div. W HTML5 do tego celu jest wykorzystywany wïaĂnie znacznik section. Znacznik section moĝe byÊ na przykïad uĝyty jako kontener artykuïów, newsów, komentarzy. i aside — ten element wyznacza sekcjÚ, gdzie umieszczona zostanie treĂÊ powiÈzana ze znacznikiem, w którym wystÚpuje, i zachowujÈca sens takĝe jako samodzielna zawartoĂÊ. NajczÚĂciej umieszcza siÚ w tym znaczniku przypisy oraz reklamy. aside czÚsto jest uĝywany do wstawiania komentarzy autora. ZawartoĂÊ aside wyĂwietlana jest zwykle jako ramka (nie myliÊ z iframe ) po którejĂ stronie artykuïu. footer — reprezentuje stopkÚ elementu, w którym zostaï uĝyty znacznik. Strona moĝe zawieraÊ wiÚcej niĝ jeden znacznik footer, lecz kaĝdy musi byÊ w innej sekcji (to znaczy musi byÊ wïoĝony do innego elementu). Znaczenie wymienionych znaczników jest róĝne w zaleĝnoĂci od ich pozycji w drzewie dokumentu. Nagïówek stworzony za pomocÈ znacznika header jest czymĂ innym, gdy znajduje siÚ bezpoĂrednio wewnÈtrz elementu body, a czym innym, gdy jest umieszczony wewnÈtrz elementu article. WïasnoĂÊ ta pozwala na tworzenie opisowej struktury kodu HTML, co wczeĂniej nie byïo moĝliwe. Schemat przykïadowej struktury uïoĝonej z nowych znaczników HTML5 zapre- zentowany zostaï na rysunku 1.1. 14 HTML 5 i XHTML w pytaniach i odpowiedziach Rysunek 1.1. Struktura strony WWW w HTML 5 Co to jest XHTML? Q XHTML (ang. eXtensible HyperText Markup Language) to rozszerzalny jÚzyk hipertekstowego znakowania. Q XHTML powstaï w celu wprowadzenia do jÚzyka HTML zgodnoĂci z XML (ang. eXtensible Markup Language, jÚzyk elastycznego znakowania), poniewaĝ HTML do wersji 4.x wïÈcznie nie byï nigdy poprawnym dokumentem XML. XHTML moĝe byÊ juĝ parsowany jako XML. Q XML to uniwersalny jÚzyk formalny przeznaczony do reprezentowania róĝnych danych w strukturalizowany sposób. XML jest niezaleĝny od platformy, co umoĝliwia ïatwÈ wymianÚ dokumentów pomiÚdzy heterogenicznymi (róĝnymi) systemami i co znaczÈco przyczyniïo siÚ do znacznego wzrostu popularnoĂci tego jÚzyka w dobie internetu. 15 ABC jÚzyka HTML i XHTML Q HTML5 takĝe moĝe byÊ parsowany jako XML, ale tylko wówczas, jeĝeli jest zapisywany tak jak XHTML, co oznacza koniecznoĂÊ stosowania maïych liter w znacznikach i poprawnego zamykania znaczników. Q XHTML 1.0 jest od 26 stycznia 2000 oficjalnym standardem sieciowym. Rekomendacja W3C oznacza, ĝe specyfikacja jest stabilna i przetestowana. Prace nad wersjÈ XHTML 2 zostaïy wstrzymane. Q XHTML 1.x nadal ĝyje jako XHTML 5, który jest czÚĂciÈ HTML 5. Specyfikacja HTML 5 pomaga w migracji z HTML do XML. Czy strony utworzone w HTML 4.x lub XHTML moĝna przeksztaïciÊ w dokumenty HTML 5? Aby strony utworzone w HTML 4.x lub XHTML przeksztaïciÊ w dokumenty HTML 5, wystarczy modyfikacja deklaracji !DOCTYPE, bowiem jÚzyk HTML 5 cechuje kompatybilnoĂÊ wsteczna. Deklaracje !DOCTYPE z XHTML czy HTML 4.x sÈ rozbudowane: !DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01//EN http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd Natomiast deklaracja typu dokumentu !DOCTYPE w HTML 5 jest bardzo prosta: !DOCTYPE html W HTML 5 znacznie krótsza jest takĝe deklaracja strony kodowej. Oto przykïad: meta charset= utf-8 / Skïadnia ta dziaïa nawet w Internet Explorerze 6, wiÚc nie powinieneĂ siÚ mar- twiÊ o brak kompatybilnoĂci ze starymi przeglÈdarkami. Czy HTML 5 ma specjalne wymagania? Jak wspomniaïam, XHTML speïnia wymogi XML. Natomiast HTML5 moĝe speï- niaÊ wymogi XML i byÊ z nim zgodny przy zachowaniu kilku zasad: 16 HTML 5 i XHTML w pytaniach i odpowiedziach Q Elementy HTML 5 muszÈ byÊ poprawnie zagnieĝdĝane. Q Dokumenty HTML 5 muszÈ mieÊ poprawnÈ formÚ. Q Nazwy znaczników muszÈ byÊ pisane maïymi literami. Q Wszystkie elementy HTML 5 muszÈ byÊ zamkniÚte (jedynie !DOCTYPE to wyjÈtek). Q Poniĝej wyjaĂnimy sobie znaczenie poszczególnych warunków. Co oznacza koniecznoĂÊ poprawnego zagnieĝdĝania elementów? W HTML 5 (i w XHTML) zagnieĝdĝenie musi byÊ prawidïowe: b i Tekst pogrubiony i pisany kursywÈ... /i /b CzÚstym bïÚdem w listach zagnieĝdĝonych jest zapominanie, ĝe lista taka musi byÊ umieszczona w obrÚbie elementu li. Kod o nastÚpujÈcej postaci: ul li Punkt 1 /li li Punkt 2 ul li Zagnieĝdĝony 1 /li li Zagnieĝdĝony 2 /li /ul li Punkt 3 /li /ul jest bïÚdny! A oto poprawny zapis tego kodu: ul li Punkt 1 /li li Punkt 2 ul li Zagnieĝdĝony 1 /li li Zagnieĝdĝony 2 /li /ul /li li Punkt 3 /li W prawidïowo zapisanym przykïadzie znacznik zamykajÈcy /li zostaï wsta- wiony za znacznikiem /ul listy zagnieĝdĝanej. 17 ABC jÚzyka HTML i XHTML Co to znaczy, ĝe dokument musi mieÊ poprawnÈ formÚ? Dokument napisany w jÚzyku HTML 5 lub w XHTML musi byÊ poprawny skïa- dniowo. Oto podstawowe wymagania, które okreĂlajÈ poprawnoĂÊ formy: Q Wszystkie elementy muszÈ byÊ zagnieĝdĝone w podstawowym elemencie html. Q Elementy podrzÚdne danych elementów muszÈ byÊ stosowane w parach i muszÈ byÊ prawidïowo zagnieĝdĝane w ich elemencie nadrzÚdnym. Struktura dokumentu prezentuje siÚ wiÚc tak: html head ... /head body ... /body /html Dlaczego w HTML 5 i XHTML naleĝy stosowaÊ maïe litery? Aby zachowaÊ zgodnoĂÊ z XML, nazwy elementów HTML 5 i XHTML muszÈ byÊ zapisywane maïymi literami. Elementy te sÈ aplikacjami XML, a XML to jÚzyk czuïy na wielkoĂÊ znaku. Tak wiÚc znaczniki br i BR zostanÈ zinterpretowane jako róĝne. Zgodnie z tym, zapis kodu w takiej formie: BODY P Tekst /P /BODY jest niepoprawny. Poprawna postaÊ kodu powinna wyglÈdaÊ tak: body p Tekst /p /body 18 HTML 5 i XHTML w pytaniach i odpowiedziach Dlaczego naleĝy pamiÚtaÊ o znacznikach zamykajÈcych? Wszystkie elementy, które nie sÈ puste, muszÈ mieÊ znaczniki zamykajÈce. Zgodnie z powyĝszym, zapis kodu w takiej formie: p Tekst p Kolejny akapit jest niepoprawny. Poprawna postaÊ powinna wyglÈdaÊ tak: p Tekst /p p Kolejny akapit. /p ZwróÊ uwagÚ, ĝe do kaĝdego znacznika p dodany zostaï znacznik zamykajÈcy /p . A co z elementami pustymi? Elementy puste nie zawierajÈ tekstu i zwykle sÈ przez coĂ zastÚpowane: na przykïad element img jest zastÚpowany przez obrazek, element br przez zïamanie wiersza, a hr przez liniÚ poziomÈ. Elementy te sÈ czÚsto okreĂlane jako samoza- mykajÈce siÚ, poniewaĝ w HTML 5 i XHTML muszÈ one zostaÊ zaopatrzone w znacznik zamykajÈcy, ewentualnie znacznik otwierajÈcy musi koñczyÊ siÚ znakami / . Innymi sïowy moĝesz: Q stosowaÊ opcjÚ normalnego zamykania znaczników: img /img lub Q korzystaÊ z formy pojedynczego znacznika otwierajÈcego i zarazem zamykajÈcego element jÚzyka HTML: img / Oto nieprawidïowa postaÊ wyraĝenia: Tu dodamy ïamanie wiersza br A tu pojawi siÚ linia pozioma hr 19 ABC jÚzyka HTML i XHTML Poprawny zapis wyglÈda tak: Tu dodamy ïamanie wiersza br / A tu pojawi siÚ linia pozioma hr / lub Kolejna linia hr /hr Dodatkowa spacja w zapisie znacznika zamykajÈcego, np. br / , jest konieczna, aby zachowaÊ zgodnoĂÊ zapisu z wymogami obecnych przeglÈdarek. Co oznacza stwierdzenie, ĝe HTML 5 i XHTML majÈ czystszÈ formÚ? ¿aden z tych jÚzyków nie dopuszcza dowolnoĂci. Nazwy znaczników i atrybutów muszÈ byÊ pisane maïymi literami, wartoĂci atrybutów muszÈ byÊ podawane w cudzysïowach, skracanie definicji atrybutu jest niedopuszczalne, atrybut id zastÚpuje nazwÚ atrybutu, a DTD definiuje w dokumentach HTML 5 i XHTML elementy obowiÈzkowe. Skoro tak, to zapis: table BORDER=1 bÚdzie nieprawidïowy z dwóch powodów. Po pierwsze nazwa atrybutu zostaïa napisana wielkimi literami, a po drugie wartoĂÊ nie zostaïa ujÚta w cudzysïowie. Oto zapis poprawny: table border= 1 Rezygnacja z moĝliwoĂci skróconego zapisu atrybutów oznacza, ĝe nie wolno napisaÊ kodu w poniĝszy sposób: input checked input readonly input disabled option selected Aby zapis byï prawidïowy, naleĝy zastosowaÊ peïnÈ jego postaÊ: input checked= checked input readonly= readonly input disabled= disabled option selected= selected 20 HTML 5 i XHTML w pytaniach i odpowiedziach Co to znaczy, ĝe atrybut id zastÚpuje nazwÚ? W HTML 4.01 stosowany jest atrybut name, który definiuje nazwy nastÚpujÈcych elementów: a, frame, iframe, img i map. W HTML 5 i XHTML jego rolÚ przejmuje atrybut id. Atrybut id moĝe byÊ stosowany ze wszystkimi elementami i nadaje elementowi unikatowy identyfikator. Moĝe on zostaÊ uĝyty przez arkusze stylów do sprecyzowania wyglÈdu tego elementu lub przez skrypty np. do zmiany jego zawartoĂci. W celu zachowania zgodnoĂci z obecnymi wersjami przeglÈdarek na razie naleĝy stosowaÊ oba atrybuty, czyli name i id, z tymi samymi wartoĂciami. Na przykïad: input type= text name= nazwisko id= nazwisko / Naleĝy takĝe pamiÚtaÊ o dodatkowej spacji przed / (patrz uwaga o znacznikach zamykajÈcych). 21 ABC jÚzyka HTML i XHTML 22 SKOROWIDZ A B bezwzglÚdny, 25, 89, 94, 105 URL, Patrz URL wzglÚdny, 26, 89, 94 akapit tekstu, 232 alt, 124 animowany GIF, 117 application/xhtml+xml, 34 application/xml, 34 aqua, 58 area, 142, 251 article, 14, 85, 233 aside, 14, 85, 233 atrybuty a, 82, 84, 92, 243 add-on, Patrz wtyczki address, 82, 85, 241 adnotacje, 237 adres, 25, 89 elementu hr, 75 elementu img, 120 stylu, 27 tekstu, 47, 48, 240 znaczników, 11, 27, 44 audio, 235 author, 40 autor strony WWW, 40 b, 49, 240 background-attachment, 194 background-color, 57, 84, 194 background-image, 138, 194 background-position, 194 background-repeat, 194 base, 257 baseline, 140 bdi, 237 bdo, 241 bdquo, 81 big, 240 black, 58 block elements, Patrz elementy blokowe blockquote, 242 blue, 58 Bluefish, 31 body, 33, 45, 232 border, 128, 140, 160 bottom, 140 br, 232 button, 247 C canvas, 237 caption, 152, 153, 253 Cascading Style Sheets, Patrz CSS cellpadding, 163, 164 ABC jÚzyka HTML i XHTML cellspacing, 163, 164 centrowanie obrazów, 130 tekstu, 54 charset, 16, 37 Chrome, Patrz Google Chrome circle, 77, 142 cite, 49, 242 class, 189 clear, 135 cm, 65, 84 code, 49, 51, 241 col, 254 colgroup, 254 color, 57, 84, 193 colspan, 166, 171, 180 command, 238 copy, 81 copyright, 81 cp1250, Patrz Win1250 CSS, 27, 48, 56, 187, 255, 256 czcionki, 192, 193 definiowanie, 190, 196 fragment tekstu, 210 klasy, 189, 197 marginesy, 203 odstÚpy miÚdzy wierszami, 204 styl ïÈczony, 188, 228 styl osadzony, 55, 188, 195 styl wpisany, 55, 188, 195 tabele, 171 tabele zagnieĝdĝone, 199 tïo, 192, 194 ukïad strony WWW, 211, 213, 222 zasady, 192 cudzysïów, 81 otwierajÈcy, 81 zamykajÈcy, 81 cursive, 63 cytat, 49, 242 czas, 236 czcionka nieproporcjonalna, 48, 51 proporcjonalna, 48 rozmiar, 62, 240 w CSS, 192, 193 czystsza forma HTML 5 i XHTML, 20 D data ostatniej modyfikacji strony WWW, 40 datalist, 239 datetime, 236 dd, 79, 250 262 decimal, 77 decimal-leading-zero, 77 definiowanie atrybutu href, 92 CSS, 190, 196 koloru, 58 odnoĂników, 91 deklaracja strony kodowej, 16, 38 typu dokumentu, 32, 33, 232 del, 242 description, 39 details, 238 dfn, 49, 241 disc, 77 div, 14, 85, 211, 222, 256 dl, 250 DOCTYPE, 16, 33, 35, 44, 84, 232 dokument HTML, Patrz strona WWW dt, 79, 250 E edytory, 28, 40 Bluefish, 31 kED, 30 Notepad++, 30 elementy adresu URL, 25 blokowe, 66 graficzne, Patrz obrazy konstrukcyjne tabel, 152 liniowe, 66 puste, 19 strony WWW, 45 zagnieĝdĝanie, 17 em, 49, 205, 240 embed, 235 emfaza, 49, 240 encje, 52, 81 bdquo;, 81 copy;, 81 gt;, 52, 81 lt;, 52, 81 mdash;, 81 nbsp;, 52, 81 ndash;, 81 quot;, 81 rdquo;, 81 trade;, 81 etykiety, 243 eXtensible HyperText Markup Language, Patrz XHTML eXtensible Markup Language, Patrz XML Skorowidz F fantasy, 63 fieldset, 249 figcaption, 120, 152 figure, 120, 152, 234 Firefox, Patrz Mozilla Firefox fizyczne style tekstu, 49 font, 193 font-family, 63, 84, 193 font-size, 63, 84, 193 font-style, 193 font-variant, 193 font-weight, 193 Fontwork, Patrz Galeria Fontwork footer, 14, 234 form, 244 formaty obrazów, 116 GIF, 116 JPEG, 117 PNG, 118 SVG, 119 formularze, 244, 245, 246, 247, 248, 249 fotografie, Patrz obrazy fragment tekstu, 210 FTP, 110 fuchsia, 58 G Galeria Fontwork, 137 generator, 40 GIF, 116 animacja, 117 przeplot, 117 przezroczystoĂÊ, 117 Google Chrome, 24 grafika, Patrz obrazy Graphics Interchange Format, Patrz GIF gray, 58 grayscale, 118 green, 58 gt, 52, 81 H h1–h6, 67, 85, 232 head, 33, 45, 256 header, 14, 234 height, 126 hgroup, 68, 85, 233 hiperïÈcza, Patrz odnoĂniki hr, 74, 85, 232 atrybuty, 75 href, 84, 92 definiowanie, 92 HTML, 10, 44 tworzenie kodu, 10 znaczniki, 10 html (element), 33, 232 HTML 4, 10 DOCTYPE, 16 name, 21 HTML 5, 9, 13, 44 czystsza forma, 20 deklaracja strony kodowej, 16 DOCTYPE, 16, 33 elementy puste, 19 id, 21 kompatybilnoĂÊ wsteczna, 10 poprawnoĂÊ skïadni, 18 szkielet dokumentu, 15, 32 wielkoĂÊ znaków, 18, 28 wymagania, 16 zagnieĝdĝanie elementów, 17 znaczniki zamykajÈce, 19 HyperText Markup Language, Patrz HTML I i, 49, 240 id, 21, 97 ikony, 139 img, 119, 250 atrybuty, 120 important, 192 indeks dolny, 49, 240 górny, 49, 240 index.html, 98 in-line, Patrz obrazy wpisane inline elements, Patrz elementy liniowe input, 245 ins, 242 Internet, 23 nawiÈzanie poïÈczenia, 24, 44 Internet Explorer, 24, 188 IrfanView, 32, 119, 126 pobieranie, 119 ISO-8859-2, 28, 37 ISO-Latin-2, Patrz ISO-8859-2 J JavaScript, 10, 258 Joint Photographics Experts Group, Patrz JPEG JPEG, 117 justowanie tekstu, 54 263 ABC jÚzyka HTML i XHTML K L kaskadowe arkusze stylów, Patrz CSS kbd, 49, 241 kED, 30 keygen, 239 keywords, 39 kierunek tekstu, 241 klasy w CSS, 189, 197 klucz prywatny, 239 klucz publiczny, 239 kod programu, 49, 241 kod ěródïowy strony WWW, 26 komentarz, 232 wciÚcia, 33 kodowanie, 45 ISO-8859-2, 28, 37 polskich znaków diakrytycznych, 36 Unicode, 28, 37 ustawianie, 38 Win1250, 37 kody kolorów, 59 kolor definiowanie, 58 fragmentu tekstu, 61 kody szesnastkowe, 59 nazwy, 58 tekstu, 57 tïa strony WWW, 57 tïa tabeli, 162 kolumny tabel, 151 szerokoĂÊ, 157 komentarz w kodzie ěródïowym, 232 komórki tabel, 151, 253 dzielenie, 171 marginesy, 163 scalanie, 166, 168, 169 kompatybilnoĂÊ wsteczna HTML 5, 10 kompresja obrazów, 116 kopie zapasowe serwisu WWW, 41 kroje pisma, 62 GIF, 116 JPEG, 118 PNG, 118 cursive, 63 fantasy, 63 mono, 63 sans-serif, 63 serif, 63 kursywa, 49, 240 264 label, 249 li, 75, 76, 78, 250 lime, 58 line-height, 204 linia pozioma, 73, 232 link, 244 linki, Patrz odnoĂniki lista definicji, 79 numerowana (uporzÈdkowana), 78, 250 opcji, 239 wypunktowana, 75, 250 zagnieĝdĝona, 77 znaki numerowania, 76 znaki wypunktowania, 76 list-style-type, 76 logiczne style tekstu, 49 lokalizacja obrazów, 144 strony WWW, 89 lower-roman, 77 lt, 52, 81 Lynx, 141 ’ ïamanie tekstu, 56 ïÈczone style CSS, 188 M mailto, 82, 97 map, 142, 251 mapy odnoĂników, Patrz obrazy aktywne margin, 56, 65, 84 marginesy komórek tabeli, 163 obrazu, 127 tekstu, 65 w CSS, 203 mark, 49, 62, 235 Markup Validation Service, 24 maroon, 58 mdash, 81 menu graficzne, Patrz ikony poziome, Patrz nawigacja menu (element), 95 meta, 39, 45, 84, 256 autor strony WWW, 40 rozszerzenia przeglÈdarki, 28 multimedia, 235, 259 oddzielenie fragmentów tekstu, 73 odnoĂniki, 24, 84, 87, 95, 100, 102, 243 data ostatniej modyfikacji strony WWW, 40 opis strony WWW, 39 przekierowanie URL, 40 sïowa kluczowe strony WWW, 39 uĝyty edytor, 40 meter, 236 miara, 236 middle, 140 MIME XML, 34 mm, 65, 84 mono, 63 Mozilla Firefox, 24, 188 N nagïówek strony WWW, 32, 33, 45, 256 nagïówki tekstu, 67, 69, 232 numeracja, 70 poziomy, 67 zastosowanie, 71 name, 21 nav, 14, 85, 95, 103, 234 navy, 58 nawigacja, 95, 98, 139 nazwy kolorów, 58 plików serwisu WWW, 41 nbsp, 52, 81 ndash, 81 noscript, 258 Notepad++, 10, 30 numeracja nagïówków, 70 O object, 259 oblewanie obrazów tekstem, 131, 133 obramowanie obrazów, 128 tabel, 159 obrazy, 115, 250, 251, 252 aktywne, 141, 251 centrowanie, 130 formaty, 116 GIF, 116 ikony, 139 jako tïo strony, 137 JPEG, 117 kompresja, 116 lokalizacja, 144 Skorowidz marginesy, 127 oblewanie tekstem, 131, 133 obramowanie, 128 oprogramowanie, 32, 119 PNG, 118 pobieranie, 139 rozmiar, 125 SVG, 119 tekst alternatywny, 124 urozmaicenie tekstu, 136 wpisane, 133 wstawianie, 119 wyrównanie, 131 adres URL, 107 definiowanie, 91 do archiwum FTP, 110 do zewnÚtrznej strony WWW, 105 mapy, Patrz obrazy aktywne otwierane w nowym oknie, 108 pocztowe, 97 typu pop-up, 109 wyglÈd, 92 znacznik, 92 odstÚpy miÚdzy wierszami, 204 odsyïacze, Patrz odnoĂniki odĂwieĝanie zawartoĂci okna przeglÈdarki, 43 OgólnoĂwiatowa PajÚczyna, Patrz WWW okna pop-up, 109 ol, 78, 250 olive, 58 onclick, 108, 109 OpenOffice, 137 Opera, 24, 188 opis strony WWW, 39 oprogramowanie graficzne, 32, 119 optgroup, 248 option, 248 osadzone style CSS, 55, 188 output, 240 P p, 232 padding, 56, 127 Paint Shop Pro, 119, 126 param, 259 pasek stanu przeglÈdarki, 107 pauza, 81 pliki graficzne, Patrz obrazy plug-in, Patrz wtyczki 265 ABC jÚzyka HTML i XHTML PNG, 118 podpis, 81 pogrubienie tekstu, 49, 240 polskie znaki diakrytyczne, 36, 45 poly, 142 poïÈczenia, Patrz odnoĂniki poïÈczenie z Internetem, 24, 44 poprawnoĂÊ skïadni dokumentu HTML, 18 pop-up, 109 Portable Network Graphics, Patrz PNG poziomy nagïówków, 67 póïpauza, 81 pre, 51, 150, 241 progress, 236 przeglÈdarka grafik, Patrz oprogramowanie graficzne przeglÈdarki internetowe, 24, 44 rozszerzenia przeglÈdarek internetowych, rozmiar czcionki, 62, 240 obrazu, 125 24, 28 rozszerzenie .html, 41 rp, 237 rt, 237 ruby, 237 rysunki, Patrz obrazy S samp, 49, 241 sans-serif, 63 Scalable Vector Graphics, Patrz SVG scalanie komórek tabeli, 166 w obu kierunkach, 169 w pionie, 168 w poziomie, 166 script, 258 section, 14, 62, 72, 85, 233 select, 248 serif, 63 serwery, 23, 44 silver, 58 skïadnia dokumentu HTML, 18 sïowa kluczowe strony WWW, 39 small, 49, 240 Snap ITC, 137 span, 61, 209, 256 square, 77 src, 116, 120 stan realizacji zadania, 236 strona kodowa w HTML 5, 16 strona WWW, 9, 23, 44 adnotacje, 237 adres, 25, 89 autor, 40 czas, 236 data ostatniej modyfikacji, 40 deklaracja typu dokumentu, 32, 33, 232 elementy, 45 formularze, 244, 245, 246, 247, 248, 249 gïówna, 98 klucz prywatny, 239 klucz publiczny, 239 kod ěródïowy, 26 kodowanie, 45 kopie zapasowe, 41 lista opcji, 239 lokalizacja, 89 miara, 236 Google Chrome, 24 Internet Explorer, 24 Lynx, 141 Mozilla Firefox, 24 odĂwieĝanie zawartoĂci okna, 43 Opera, 24 pasek stanu, 107 rozszerzenia, 24 wyĂwietlanie strony WWW, 42 wyĂwietlanie tabel, 184 przekierowanie URL, 40 przeplot, 117 przezroczystoĂÊ, 117 przycisk, 238 przykïadowy tekst, 49 pt, 63, 65, 84 punkty drukarskie (pt), 63, 65, 84, 191 ekranowe (px), 65, 84 purple, 58 px, 65, 84 Q R q, 242 quot, 81 rdquo, 81 rect, 142 red, 58 refresh, 40 revised, 40 rowspan, 168, 171 266 multimedia, 235, 259 nagïówek, 32, 33, 45, 256 nawigacja, 95, 98 nazwy plików, 41 opis, 39 podrzÚdna, 98 przekierowanie URL, 40 przycisk, 238 rozszerzenie .html, 41 skïadnia dokumentu, 18 sïowa kluczowe, 39 stan realizacji zadania, 236 szkielet dokumentu, 15, 32, 34, 66 tïo, 137 treĂÊ, 32, 33, 45 tytuï, 35, 256 ukïad tabeli, 175, 181 ukïad w CSS, 211, 213, 222 uĝyty edytor, 40 wtyczki, 235 wyĂwietlanie w przeglÈdarce, 42 zapisywanie, 41 strong, 49, 240 style (element), 188, 255 style CSS ïÈczony, 228 osadzony, 55, 195 wpisany, 55, 195 style tekstu fizyczne, 49 logiczne, 49 sub, 49, 240 sup, 49, 240 surfowanie po Internecie, 24 SVG, 119 szerokoĂÊ kolumny tabeli, 157 tabeli, 156 szesnastkowe kody kolorów, 59 szkielet dokumentu HTML 5, 32, 66 XHTML, 34, 66 ¥ Ăcieĝka dostÚpu, Patrz adres T tabele, 149, 252, 253, 254, 255 dzielenie komórek, 171 elementy konstrukcyjne, 152 jako osnowa strony WWW, 175, 181 Skorowidz kolor tïa, 162 kolumny, 151 komórki, 151, 253 marginesy komórek, 163 obramowanie, 159 scalanie komórek, 166, 168, 169 stosowanie stylów CSS, 171 szerokoĂÊ, 156 szerokoĂÊ kolumny, 157 tworzenie, 150, 155 w róĝnych przeglÈdarkach, 184 wiersze, 151, 253 wstawianie wierszy, 165 wyrównanie, 157 wyrównanie zawartoĂci, 172 zagnieĝdĝone, 180, 199 znaczniki, 153 table, 150, 153, 252 target, 108 tbody, 152, 153, 254 td, 150, 153, 165, 253 teal, 58 tekst, 47 akapit, 232 alternatywny obrazu, 124 atrybuty, 47, 48, 240 centrowanie, 54 cytat, 49, 242 czcionka nieproporcjonalna, 48, 51 czcionka proporcjonalna, 48 emfaza, 49, 240 fragment, 210 indeks dolny, 49, 240 indeks górny, 49, 240 justowanie, 54 kierunek, 241 kod programu, 49, 241 kolor, 57 kroje pisma, 62 kursywa, 49, 240 ïamanie, 56 marginesy, 65 nagïówki, 67, 69, 232 nazwa zmiennej, 49 oddzielenie fragmentów, 73 odstÚpy miÚdzy wierszami, 204 pogrubienie, 49, 240 przykïadowy, 49 rozmiar czcionki, 62, 240 style fizyczne, 49 style logiczne, 49 termin definicji, 241 twarde spacje, 52 267 ABC jÚzyka HTML i XHTML tekst urozmaicenie, 136 wpisany z klawiatury, 49 wyrównanie, 54 wyróĝnienie, 49 zaznaczony markerem, 49, 235 zïamania wiersza, 232 znacznik definicji, 49 znaki mniejszoĂci, 52 znaki wiÚkszoĂci, 52 termin definicji, 241 textarea, 246 text-decoration, 194 tfoot, 152, 153, 254 th, 151, 153, 165, 253 thead, 152, 153, 254 Tidy, 24 time, 236 title, 35, 124, 256 tïo strony WWW, 137 tabeli, 162 w CSS, 192, 194 top, 140 tr, 150, 153, 165, 253 trade, 81 trademark, 81 treĂÊ strony WWW, 32, 33, 45 truecolor, 118 twarde spacje, 52, 81 tworzenie kodu HTML, 10 tytuï strony WWW, 35, 256 U ul, 76, 250 Unicode, 28, 37 Uniform Resource Locator, Patrz URL upper-roman, 77 URL, 25, 44, 88, 92 elementy adresu, 25, 88 odnoĂnika, 107 przekierowanie, 40 struktura adresu, 93 urozmaicenie tekstu, 136 usemap, 144 UTF-8, 37, 38 V var, 49, 241 vertical-align, 140 video, 235 268 W W3C, 13, 119, 149, 187 walidatory Markup Validation Service, 24 Tidy, 24 wbr, 237 wciÚcia kodu ěródïowego, 33 Web Hypertext Application Technology Working Group, Patrz WHATWG WHATWG, 13 white, 58 white-space, 99 width, 126, 156 wielkoĂÊ znaków, 18, 28, 44 wiersze tabel, 151, 253 wstawianie, 165 Win1250, 37 World Wide Web, Patrz WWW World Wide Web Consortium, Patrz W3C wpisane style CSS, 55, 188 wstawianie obrazów, 119 wtyczki, 235 WWW, 23, 44 wyglÈd odnoĂnika, 92 wymagania HTML 5, 16 wyrównanie obrazów, 131 tabel, 157 tekstu, 54 zawartoĂci tabeli, 172 wyróĝnienie tekstu, 49 wyskakujÈce okna, 109 wyĂwietlanie strony WWW w przeglÈdarce, 42 X XHTML, 9, 15 czystsza forma, 20 DOCTYPE, 16, 35 elementy puste, 19 id, 21 poprawnoĂÊ skïadni, 18 szkielet dokumentu, 34 wielkoĂÊ znaków, 18, 28 zagnieĝdĝanie elementów, 17 znaczniki zamykajÈce, 19 XHTML 1, 16, 44 XHTML 2, 10, 16 XHTML 5, 16 XML, 15, 44 yellow, 58 Y Z zagnieĝdĝanie elementów, 17 list, 77 tabel, 180, 199 zapisywanie strony WWW, 41 zasady CSS, 192 zastosowanie nagïówków, 71 zdjÚcia, Patrz obrazy zïamania wiersza tekstu, 232 Skorowidz znaczniki, 10, 26, 44 atrybuty, 11, 27, 44 definicji, 49 odnoĂnika, 92 otwierajÈce, 26 stosowanie, 26 tabel, 153 zamykajÈce, 19, 26 znaki copyright, 81 diakrytyczne, 36, 45 mniejszoĂci, 52, 81 numerowania listy, 76 specjalne, 81 trademark, 81 wiÚkszoĂci, 52, 81 wypunktowania listy, 76 269 ABC jÚzyka HTML i XHTML 270
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC języka HTML i XHTML. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: