Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00306 004722 18976462 na godz. na dobę w sumie
Płytki drukowane (PCB). Nauka i projekty od podstaw - książka
Płytki drukowane (PCB). Nauka i projekty od podstaw - książka
Autor: Liczba stron: 80
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5267-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> elektronika >> elektronika
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jeśli sądzisz, że elektronika to dziedzina nieprzyjazna i wyjątkowo trudna do zrozumienia - jesteś w błędzie! Pokonaj uprzedzenia i spróbuj zapoznać się z nią w praktyczny sposób, łącząc różne elementy, tworząc własne płytki i własnoręcznie je programując. Prędko się przekonasz, że trudno o bardziej interesujące i wciągające hobby. Pasja ta ma zresztą praktyczne odniesienie do rzeczywistości - za pomocą stosunkowo niedrogich elementów i narzędzi możesz zbudować ciekawe, zabawne, czasami bardzo przydatne gadżety. A zrozumienie pozornie niepojętych prawideł elektroniki przyjdzie zupełnie naturalnie!

Ta książka jest przystępnym i zwięzłym wprowadzeniem do świata płytek drukowanych. Krok po kroku pokazano tu, jak projektować płytki za pomocą pakietu EAGLE - zbioru narzędzi służących do zautomatyzowanego projektowania obwodów elektronicznych. Szczególnie dokładnie opisano możliwości edytora schematów i edytora płytki. Dowiesz się, w jaki sposób zaprojektować schemat ideowy, utworzyć schemat wykonawczy na płytce, dodawać nadruki i tworzyć pliki produkcyjne w formacie Gerber. Dzięki omówieniu projektu modułu radiowego kompatybilnego z płytką Raspberry Pi Zero nauczysz się tworzyć biblioteki EAGLE i dodawać własne maski przeciwlutownicze. Dodatkowej inspiracji dostarczą Ci sugestie dotyczące dalszego rozwoju projektu!

W tej książce między innymi:

Projektowanie płytek drukowanych: nowy wymiar elektroniki!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Jumpstarting Your Own PCB Tłumaczenie: Konrad Matuk ISBN: 978-83-283-5267-4 © 2019 Helion S.A. Authorized Polish translation of the English edition of Jumpstarting Your Own PCB ISBN 9781680455120 © 2018 Shawn Wallace. This translation is published and sold by permission of O’Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to sell the same. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/plydru Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:165)CI 1. 2. 3. 4. Projektowanie p(cid:239)ytek obwodu z EAGLE .............................. 5 Rozpoczynamy prac(cid:218) ..............................................................................6 Korzystanie z EAGLE ...............................................................................7 Schemat przebiegu pracy ....................................................................10 Biblioteki ................................................................................................11 Skrypty ULP ...........................................................................................12 Wytwarzanie p(cid:239)ytek ...............................................................................12 Twoja pierwsza p(cid:239)ytka — przypinka „ju(cid:285) umiem lutowa(cid:202)” .... 15 Zacznij od schematu ............................................................................16 Tworzenie schematu wykonawczego obwodu na p(cid:239)ytce ...................20 Dodawanie nadruków i definiowanie obrysu p(cid:239)ytki ...........................23 Generowanie plików produkcyjnych w formacie Gerber ...................27 Dalszy rozwój projektu ..........................................................................31 Zbuduj swoje w(cid:239)asne minimalistyczne Arduino ................. 33 Projektowanie schematu ideowego ....................................................34 Z(cid:239)(cid:200)cze interfejsu szeregowej transmisji danych FTDI .......................42 Obwód zasilania ....................................................................................48 Piny GPIO ...............................................................................................50 Prze(cid:239)(cid:200)cznik resetuj(cid:200)cy i piny komunikacyjne .....................................52 Sprawdzanie regu(cid:239) projektowych ........................................................55 Dalszy rozwój projektu ..........................................................................56 Modu(cid:239) radiowy LoRa kompatybilny z Raspberry Pi Zero ......57 Tworzenie biblioteki EAGLE ..................................................................58 Tworzenie symbolu ...............................................................................61 Tworzenie reprezentacji obudowy .......................................................63 Tworzenie komponentu — (cid:239)(cid:200)czenie symbolu z obudow(cid:200) .................68 Korzystanie z nowego komponentu podczas projektowania p(cid:239)ytki obwodu .....................................................................................69 Dodawanie zbiorczego pola masy .......................................................73 Tworzenie w(cid:239)asnej maski przeciwlutowniczej ....................................75 Dalszy rozwój projektu ..........................................................................75 3 Poleć książkęKup książkę 4 P(cid:239)ytki drukowane (PCB). Nauka i projekty od podstaw Poleć książkęKup książkę Projektowanie p(cid:239)ytek obwodu z EAGLE E AGLE (ang. Easily Applicable Graphical Layout Editor) firmy Autodesk jest zbiorem programów umo(cid:285)liwiaj(cid:200)cych przeprowadzenie wszystkich etapów pro- jektowania p(cid:239)ytki. W tej ksi(cid:200)(cid:285)ce skupimy si(cid:218) na modu(cid:239)ach Schematic Editor (edytor schematów) i Board Editor (edytor p(cid:239)ytki). Pakiet EAGLE zawiera rów- nie(cid:285) modu(cid:239)y takie jak Autorouter (prosty mechanizm sztucznej inteligencji (cid:258)le- dz(cid:200)cy (cid:258)cie(cid:285)ki obwodu), Parts Editor (edytor komponentów), CAM Processor (modu(cid:239) umo(cid:285)liwiaj(cid:200)cy tworzenie plików maszynowych), a tak(cid:285)e interfejs skryp- towy umo(cid:285)liwiaj(cid:200)cy pisanie programów j(cid:218)zyka u(cid:285)ytkownika (programów ULP). W tym rozdziale opisz(cid:218) w sposób ogólny mo(cid:285)liwo(cid:258)ci pakietu EAGLE. Wiedza zdobyta podczas lektury tego rozdzia(cid:239)u umo(cid:285)liwi Ci wykonanie trzech projek- tów elektronicznych opisanych w nast(cid:218)pnych rozdzia(cid:239)ach. Projektowanie p(cid:239)ytki obwodu nie jest trudnym zadaniem, ale wymaga upo- rania si(cid:218) ze specyficznymi dla jej zastosowania problemami, do których rozwi(cid:200)- zania przydatne s(cid:200) narz(cid:218)dzia typu EDA (ang. electronic design automation — przeznaczone do automatyzacji projektowania obwodów elektronicznych). Projektowanie p(cid:239)ytek obwodu z EAGLE 5 Poleć książkęKup książkę Pakiet EAGLE charakteryzuje si(cid:218) zaletami, których nie maj(cid:200) przeznaczone do projektowania narz(cid:218)dzia nieb(cid:218)d(cid:200)ce narz(cid:218)dziami EDA. Umo(cid:285)liwia on: (cid:197) Wizualizacj(cid:218) po(cid:239)(cid:200)cze(cid:241): dwustronna p(cid:239)ytka drukowana umo(cid:285)liwia obustronny monta(cid:285) komponentów; (cid:258)cie(cid:285)ki na tego typu p(cid:239)ytce przechodz(cid:200) pomi(cid:218)dzy obiema jej stronami. (cid:197) Projektowanie hierarchiczne i parametryczne: umo(cid:285)liwia tworzenie projektów mog(cid:200)cych dziedziczy(cid:202) w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci modu(cid:239)ów, które da si(cid:218) dostosowa(cid:202) do bie(cid:285)(cid:200)cych potrzeb, wprowadzaj(cid:200)c odpowiednie dane. (cid:197) Korzystanie z bibliotek: podzespo(cid:239)y elektroniczne mog(cid:200) mie(cid:202) ró(cid:285)ne obudowy i wyst(cid:218)powa(cid:202) w ró(cid:285)nych wersjach, co powoduje konieczno(cid:258)(cid:202) stosowania narz(cid:218)dzi przeznaczonych do zarz(cid:200)dzania nimi i organizowania ich zbiorów. (cid:197) Implementacj(cid:218) zasad projektowania: mo(cid:285)esz zdefiniowa(cid:202) ograniczenia i sprawdzi(cid:202), czy Twój projekt jest z nimi zgodny. Kolejn(cid:200) rzecz(cid:200), któr(cid:200) nale(cid:285)y wzi(cid:200)(cid:202) pod uwag(cid:218), jest umiejscowienie osoby projektuj(cid:200)cej uk(cid:239)ady elektroniczne w ca(cid:239)ym procesie roboczym. Wiele narz(cid:218)- dzi EDA mo(cid:285)na lepiej zintegrowa(cid:202) z narz(cid:218)dziami CAD, np. narz(cid:218)dzia Altum mo(cid:285)na zintegrowa(cid:202) z pakietem SolidWorks, a narz(cid:218)dzia EAGLE mo(cid:285)na zinte- growa(cid:202) z pakietem Autodesk Fusion 360. ROZPOCZYNAMY PRAC(cid:125) Firma Autodesk oferuje kilka opcji licencjonowania oprogramowania EAGLE. W wersji 8. EAGLE firma Autodesk przyj(cid:218)(cid:239)a model subskrypcji nast(cid:218)puj(cid:200)- cych wersji: (cid:197) Wersja darmowa: firma Autodesk oferuje mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) darmowego korzystania ze swoich narz(cid:218)dzi przez amatorów i mi(cid:239)o(cid:258)ników elektroniki; darmowa wersja EAGLE charakteryzuje si(cid:218) pewnymi ograniczeniami (np. powierzchnia p(cid:239)ytki nie mo(cid:285)e przekracza(cid:202) 80 cm2). (cid:197) EAGLE Standard: z wersji tej musisz korzysta(cid:202), je(cid:285)eli pracujesz nad p(cid:239)ytkami stosowanymi komercyjnie; kosztuje ona oko(cid:239)o 60 z(cid:239) miesi(cid:218)cznie i charakteryzuje si(cid:218) mniejszymi ograniczeniami 6 P(cid:239)ytki drukowane (PCB). Nauka i projekty od podstaw Poleć książkęKup książkę ni(cid:285) wersja darmowa (pozwala na projektowanie p(cid:239)ytek o powierzchni nawet 155 cm2). Studenci mog(cid:200) korzysta(cid:202) z tej wersji za darmo przez trzy lata. (cid:197) EAGLE Premium: wersja przeznaczona dla zespo(cid:239)ów zajmuj(cid:200)cych si(cid:218) profesjonalnym projektowaniem; jest wyposa(cid:285)ona w dodatkowe narz(cid:218)dzia projektowania hierarchicznego oraz narz(cid:218)dzia przeznaczone do zarz(cid:200)dzania bibliotek(cid:200) i nie ma ogranicze(cid:241) wersji Standard. Wszystkie rzeczy opisane w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce mo(cid:285)na zrobi(cid:202) w darmowej wersji EAGLE, która jest udost(cid:218)pniana na stronie http://www.autodesk.com/products/ eagle/free-download. Wi(cid:218)cej informacji na temat tworzenia w(cid:239)asnych bibliotek znajdziesz w rozdziale 4. KORZYSTANIE Z EAGLE Pakiet EAGLE sk(cid:239)ada si(cid:218) z wielu modu(cid:239)ów. W zwi(cid:200)zku z tym podczas pracy wielokrotnie b(cid:218)dziemy mieli na ekranie kilka okien tego pakietu i b(cid:218)dziemy prze(cid:239)(cid:200)cza(cid:202) si(cid:218) pomi(cid:218)dzy nimi. Sugeruj(cid:218) zatem korzystanie z du(cid:285)ego monitora. Je(cid:285)eli u(cid:285)ywasz laptopa, to pod(cid:239)(cid:200)cz do niego mysz z rolk(cid:200) umo(cid:285)liwiaj(cid:200)c(cid:200) przewi- janie zawarto(cid:258)ci okien. U(cid:239)atwi to znacznie prac(cid:218) w EAGLE. Praca za pomoc(cid:200) wbudowanego w laptop g(cid:239)adzika b(cid:218)dzie bardziej irytuj(cid:200)ca. Rolka myszy umo(cid:285)li- wia sterowanie przybli(cid:285)eniem, z którego b(cid:218)dziemy wielokrotnie korzysta(cid:202). Panel sterowania Panel sterowania (Control Panel) umo(cid:285)liwia uzyskanie dost(cid:218)pu do wszystkich modu(cid:239)ów pakietu EAGLE oraz pozwala na zarz(cid:200)dzanie bibliotekami, wtyczkami, trójwymiarowymi modelami i zadaniami CAM. W panelu tym znajdziesz rów- nie(cid:285) dokumentacj(cid:218). Panel jest wy(cid:258)wietlany podczas pierwszego uruchomienia pakietu EAGLE (patrz rysunek 1.1). Modu(cid:239) projektowania schematu ideowego Modu(cid:239) Schematic Editor (patrz rysunek 1.2) zawiera narz(cid:218)dzia przeznaczone do tworzenia schematów obwodów (schematów przedstawiaj(cid:200)cych komponenty i sposób przep(cid:239)ywu sygna(cid:239)ów pomi(cid:218)dzy nimi). Ka(cid:285)dy modu(cid:239) pakietu EAGLE Projektowanie p(cid:239)ytek obwodu z EAGLE 7 Poleć książkęKup książkę RYSUNEK 1.1. Panel sterowania jest pulpitem (cid:239)(cid:200)cz(cid:200)cym ró(cid:285)ne modu(cid:239)y pakietu EAGLE RYSUNEK 1.2. Narz(cid:218)dzie przeznaczone do projektowania schematów zawiera zestaw narz(cid:218)dzi niezb(cid:218)dnych do wykonywania zada(cid:241), do których modu(cid:239) jest przeznaczony. Narz(cid:218)dzia modu(cid:239)u Schematic Editor s(cid:200) przeznaczone do projektowania sieci sygna(cid:239)ów (cid:239)(cid:200)cz(cid:200)cych piny komponentów. Mo(cid:285)liwe jest two- rzenie arkuszy schematów. Zwi(cid:218)ksza to ich czytelno(cid:258)(cid:202) i modu(cid:239)owo(cid:258)(cid:202). 8 P(cid:239)ytki drukowane (PCB). Nauka i projekty od podstaw Poleć książkęKup książkę Modu(cid:239) projektowania p(cid:239)ytki Modu(cid:239) przeznaczony do projektowania p(cid:239)ytek — Board Editor (patrz rysunek 1.3) — s(cid:239)u(cid:285)y do rozmieszczania pól lutowniczych i (cid:258)cie(cid:285)ek na poszczególnych warstwach p(cid:239)ytki obwodu. W tej ksi(cid:200)(cid:285)ce b(cid:218)dziemy mieli do czynienia tylko z p(cid:239)ytkami, które maj(cid:200) (cid:258)cie(cid:285)ki na swej górnej i dolnej stronie, ale pakiet EAGLE umo(cid:285)liwia tworzenie p(cid:239)ytek 16-warstwowych (wersja Premium) i 4-warstwowych (wersja Standard). RYSUNEK 1.3. Modu(cid:239) Board Editor W rozdziale 2. znajdziesz wi(cid:218)cej informacji na temat narz(cid:218)dzi przeznaczo- nych do tworzenia schematów ideowych i wykonawczych. Rozdzia(cid:239) ten przy- gotuje Ci(cid:218) do projektowania wielowarstwowych p(cid:239)ytek obwodów. Dwustronna p(cid:239)ytka obwodu, nad któr(cid:200) b(cid:218)dziemy pracowa(cid:202), ma osiem warstw (patrz rysu- nek 1.4). Projektowanie p(cid:239)ytek obwodu z EAGLE 9 Poleć książkęKup książkę RYSUNEK 1.4. Osiem warstw p(cid:239)ytki obwodu; od góry do do(cid:239)u: obrys p(cid:239)ytki, rozmieszczenie otworów monta(cid:285)owych, górny sitodruk, górna maska lutownicza, (cid:258)cie(cid:285)ki górnej cz(cid:218)(cid:258)ci p(cid:239)ytki, (cid:258)cie(cid:285)ki dolnej cz(cid:218)(cid:258)ci p(cid:239)ytki, dolna maska lutownicza, dolny sitodruk SCHEMAT PRZEBIEGU PRACY Projektuj(cid:200)c p(cid:239)ytk(cid:218) obwodu, wykonaj kolejno nast(cid:218)puj(cid:200)ce czynno(cid:258)ci: 1. Znajd(cid:283) odpowiednie komponenty (zapoznaj si(cid:218) z ich notami aplikacyjnymi). 2. Zaprojektuj bloki konstrukcyjne komponentów (znajd(cid:283) biblioteki komponentów lub w razie konieczno(cid:258)ci zaprojektuj samodzielnie ich symbole i reprezentacje obudów). 3. Opracuj schemat ideowy — po(cid:239)(cid:200)cz ze sob(cid:200) poszczególne komponenty obwodu. 4. Uruchom algorytm wyszukuj(cid:200)cy b(cid:239)(cid:218)dy schematu ideowego — skorzystaj z modu(cid:239)u sprawdzania regu(cid:239) elektrycznych, Electrical Rule Check (ERC). 5. Opracuj schemat wykonawczy — umie(cid:258)(cid:202) komponenty na p(cid:239)ytce i zaprojektuj przebieg (cid:258)cie(cid:285)ek (cid:239)(cid:200)cz(cid:200)cych je w rzeczywisto(cid:258)ci. 10 P(cid:239)ytki drukowane (PCB). Nauka i projekty od podstaw Poleć książkęKup książkę 6. Uruchom algorytm wyszukuj(cid:200)cy b(cid:239)(cid:218)dy schematu wykonawczego — skorzystaj z modu(cid:239)u sprawdzania regu(cid:239) projektowych, Design Rule Check (DRC). 7. Wygeneruj plik w formacie Gerber i plik umo(cid:285)liwiaj(cid:200)cy wykonanie otworów w p(cid:239)ytce — uruchom procesor CAM w celu wygenerowania plików w odpowiednich formatach. BIBLIOTEKI Dokonuj(cid:200)c wyboru narz(cid:218)dzia przeznaczonego do projektowania, nale(cid:285)y prze- analizowa(cid:202) to, w jaki sposób ka(cid:285)dy z rozwa(cid:285)anych programów obs(cid:239)uguje zbiory komponentów. W pakiecie EAGLE komponenty i urz(cid:200)dzenia wchodz(cid:200) w sk(cid:239)ad zbiorów okre(cid:258)lanych mianem bbiblioteki (ang. library). Obiekt kompo- nentu sk(cid:239)ada si(cid:218) z czterech elementów: symbolu u(cid:285)ywanego na schemacie, obudowy umieszczanej na schemacie wykonawczym, trójwymiarowego modelu i pliku definicji (cid:239)(cid:200)cz(cid:200)cego oba widoki. Do pakietu EAGLE do(cid:239)(cid:200)czony jest du(cid:285)y zbiór bibliotek komponentów. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) producentów komponentów elektro- nicznych udost(cid:218)pnia biblioteki swoich produktów przeznaczone dla pakietu EAGLE. Biblioteki EAGLE mo(cid:285)na znale(cid:283)(cid:202) w wielu repozytoriach, takich jak: (cid:197) Zbiór bibliotek opracowanych przez Autodesk: http://eagle.autodesk. com/eagle/libraries. (cid:197) Library.io — narz(cid:218)dzie umo(cid:285)liwiaj(cid:200)ce parametryczne generowanie bibliotek i trójwymiarowych modeli komponentów. Mo(cid:285)na je zsynchronizowa(cid:202) z pakietem Fusion 360. (cid:197) Biblioteki tworzone przez spo(cid:239)eczno(cid:258)(cid:202) Element 14: https://www. element14.com/community/community/eagle/eagle_cad_libraries. Autodesk wprowadzi(cid:239) równie(cid:285) nowy typ bibliotek — managed libraries (bbiblioteki zarz(cid:200)dzane). Biblioteki tego typu s(cid:200) umieszczane w chmurze Libra- ry.io, ale mo(cid:285)na z nich te(cid:285) korzysta(cid:202) lokalnie. S(cid:200) one tworzone we wspó(cid:239)pra- cy z producentami i partnerami takimi jak Adafruit, SparkFun, Seeed, Würth Elektronik i Nordic. Centralne zarz(cid:200)dzanie tymi bibliotekami gwarantuje to, (cid:285)e s(cid:200) one zawsze aktualne. Wi(cid:218)cej informacji na temat bibliotek EAGLE i procesu ich samodzielnego tworzenia znajdziesz w rozdziale 4. Projektowanie p(cid:239)ytek obwodu z EAGLE 11 Poleć książkęKup książkę UWAGA Bloki projektowe (ang. design blocks) s(cid:200) kolejn(cid:200) now(cid:200) funkcj(cid:200), podobnie jak biblioteki umo(cid:285)liwiaj(cid:200)c(cid:200) tworzenie du(cid:285)ych modu(cid:239)ów sche- matów ideowych i wykonawczych, które mog(cid:200) by(cid:202) u(cid:285)ywane w wielu pro- jektach. Korzystanie z bloków jest dobrym rozwi(cid:200)zaniem w przypadku pracy z wielokrotnie powtarzaj(cid:200)cymi si(cid:218) grupami komponentów. SKRYPTY ULP (cid:165)rodowisko EAGLE obs(cid:239)uguje system wtyczek umo(cid:285)liwiaj(cid:200)cy samodzielne pisanie automatycznych skryptów ULP (programów j(cid:218)zyka u(cid:285)ytkownika). Przy- k(cid:239)adem skryptu ULP, który zosta(cid:239) zintegrowany z g(cid:239)ównym interfejsem u(cid:285)ytkow- nika, jest funkcja importu bitmapy Import Bitmap. Istniej(cid:200) równie(cid:285) skrypty ULP s(cid:239)u(cid:285)(cid:200)ce do wygodnego wykonywania z(cid:239)o(cid:285)onych operacji, takich jak wyrów- nywanie wszystkich komponentów do siatki lub zmiana parametrów wielu komponentów za pomoc(cid:200) jednej masowej operacji. Do pakietu EAGLE do(cid:239)(cid:200)- czonych jest wiele standardowych skryptów. W celu uzyskania do nich dost(cid:218)pu nale(cid:285)y skorzysta(cid:202) z panelu sterowania lub menu File (plik). Skrypty ULP s(cid:200) tworzone w specjalnym j(cid:218)zyku, podobnym do j(cid:218)zyka C. Dost(cid:218)p do wszystkich struktur danych schematu i dokumentów p(cid:239)ytki mo(cid:285)na uzyska(cid:202) za pomoc(cid:200) do(cid:258)(cid:202) prostego interfejsu API. Oto przyk(cid:239)ad prostego skryptu ULP: int returnValue = dlgDialog( HW ) { dlgLabel( Witaj ); dlgPushButton( OK ) { dlgAccept(); } }; WYTWARZANIE P(cid:146)YTEK P(cid:239)ytki obwodów, które zaprojektujesz podczas lektury tej ksi(cid:200)(cid:285)ki, mo(cid:285)esz wypro- dukowa(cid:202) na kilka sposobów. Wybranie w(cid:239)a(cid:258)ciwego sposobu zale(cid:285)y od zasto- sowania p(cid:239)ytki, bezpiecze(cid:241)stwa i dost(cid:218)pno(cid:258)ci narz(cid:218)dzi. Oto kilka mo(cid:285)liwo(cid:258)ci, z których mo(cid:285)esz skorzysta(cid:202): 12 P(cid:239)ytki drukowane (PCB). Nauka i projekty od podstaw Poleć książkęKup książkę (cid:197) Wytrawianie. Praktycznie wszystkie seryjnie produkowane p(cid:239)ytki s(cid:200) wytwarzane poprzez naniesienie na miedzian(cid:200) warstw(cid:218) p(cid:239)ytki rysunku (cid:258)cie(cid:285)ek i pól lutowniczych wykonanego z kwasoodpornej substancji. Pozosta(cid:239)a miedziana powierzchnia jest wytrawiania za pomoc(cid:200) substancji (cid:285)r(cid:200)cych, takich jak chlorek miedzi i (cid:285)elaza, a tak(cid:285)e nadtlenodisiarczan amonu lub nadsiarczan sodu. Podczas pracy z ka(cid:285)d(cid:200) z tych substancji nale(cid:285)y zachowa(cid:202) odpowiednie (cid:258)rodki ostro(cid:285)no(cid:258)ci. (cid:197) Obróbka skrawaniem. P(cid:239)ytki obwodu mog(cid:200) by(cid:202) równie(cid:285) wytwarzane poprzez wyci(cid:218)cie zb(cid:218)dnej warstwy miedzi znajduj(cid:200)cej si(cid:218) poza obszarem (cid:258)cie(cid:285)ek i pól lutowniczych za pomoc(cid:200) precyzyjnych frezarek. Dost(cid:218)pno(cid:258)(cid:202) takich maszyn wzrasta, a wi(cid:218)c wytwarzanie p(cid:239)ytek obwodów w ten sposób b(cid:218)dzie si(cid:218) stawa(cid:202) coraz bardziej popularne. P(cid:239)ytki obwodów mo(cid:285)na wytwarza(cid:202) na ma(cid:239)ych frezarkach CNC mieszcz(cid:200)cych si(cid:218) na biurku. Technika ta doskonale sprawdza si(cid:218) podczas tworzenia kilku p(cid:239)ytek prototypowych, ale jest zbyt czasoch(cid:239)onna do zastosowa(cid:241) produkcyjnych na wi(cid:218)ksz(cid:200) skal(cid:218). (cid:197) Wyszywanie, drukowanie i ci(cid:218)cie. Mi(cid:218)kkie materia(cid:239)y przewodz(cid:200)ce staj(cid:200) si(cid:218) coraz bardziej popularne. W zwi(cid:200)zku z tym powsta(cid:239)y specjalne techniki tworzenia obwodów za pomoc(cid:200) tuszy przewodz(cid:200)cych pr(cid:200)d, a tak(cid:285)e specjalnych nici lub folii. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) z tych procesów wymaga zastosowania specjalnych rozwi(cid:200)za(cid:241) w projektowanym obwodzie, poniewa(cid:285) wi(cid:200)(cid:285)e si(cid:218) z wprowadzaniem do niego dodatkowego oporu lub dodatkowej kapacytancji. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) czytelników tej ksi(cid:200)(cid:285)ki najprawdopodobniej nie b(cid:218)dzie produ- kowa(cid:202) samodzielnie zaprojektowanych przez siebie p(cid:239)ytek we w(cid:239)asnym warsz- tacie, z wielu przyczyn. Jedn(cid:200) z nich jest to, (cid:285)e obecnie koszt wyprodukowania ma(cid:239)ej serii p(cid:239)ytek jest niewielki, a na rynku pojawi(cid:239)y si(cid:218) firmy specjalizuj(cid:200)ce w produkcji prototypowych wersji p(cid:239)ytek. Dwie najwi(cid:218)ksze takie firmy to OSHPark (http://oshpark.com/) i Screaming Circuits (http://www.screaming circuits.com). Oferta tych firm doskonale sprawdzi si(cid:218) w przypadku ch(cid:218)ci wyprodukowania np. trzech p(cid:239)ytek. Wówczas koszt produkcji wynosi oko(cid:239)o 1 z(cid:239) za 1 cm2 powierzchni p(cid:239)ytki. W przypadku ch(cid:218)ci wyprodukowania 100 lub wi(cid:218)cej p(cid:239)ytek koszt produkcji ka(cid:285)dej z nich na pocz(cid:200)tku b(cid:218)dzie wynosi(cid:239) od Projektowanie p(cid:239)ytek obwodu z EAGLE 13 Poleć książkęKup książkę 5 do 7 z(cid:239) (w zale(cid:285)no(cid:258)ci od ich rozmiaru). Kwoty te uwzgl(cid:218)dniaj(cid:200) równie(cid:285) koszt przygotowania urz(cid:200)dze(cid:241) do produkcji danego obwodu. Mo(cid:285)esz skorzysta(cid:202) z us(cid:239)ug wielu takich firm prowadz(cid:200)cych dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202) w Polsce. S(cid:200) to mi(cid:218)dzy innymi Margot Electronics (http://www.fabrykapcb.pl), Techno Service (https://pcb-technoservice.eu) i ELPIN PCB (https://www. elpinpcb.com.pl/). 14 P(cid:239)ytki drukowane (PCB). Nauka i projekty od podstaw Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Płytki drukowane (PCB). Nauka i projekty od podstaw
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: