Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00131 006243 19030844 na godz. na dobę w sumie
Strategiczny podstęp. Umiejętność wygrywania w biznesie - książka
Strategiczny podstęp. Umiejętność wygrywania w biznesie - książka
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-2223-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Albowiem można zaobserwować, że ludzie w różny sposób zdążają do celu, jaki każdy ma przed sobą, to jest do sławy i bogactwa: jeden oględnie, inny gwałtownie, jeden przemocą, inny podstępem, jeden cierpliwie, inny niecierpliwie -- a każdy tymi różnymi sposobami może tam dojść.
Niccoló Machiavelli, Książę

Gdyby w Twoim otoczeniu łatwe do przewidzenia było powiązanie przyczyn i skutków, gry konkurencyjne zawsze odbywały się zgodnie z zachowaniem zasad fair play, działania konsumentów cechowały racjonalizm i zdrowy rozsądek, światowa ekonomia nie płatała figli w najmniej odpowiednich momentach, a wolny rynek charakteryzował się wiecznym ładem, przejrzystą strukturą i ustalonymi zasadami, właśnie wtedy nie potrzebowałbyś strategii. I tylko wtedy.

Twój światopogląd strategiczny powstaje w warunkach chaosu, nieładu i braku uporządkowania. Przeszłość w żaden sposób nie pomaga w zrozumieniu sytuacji obecnej, nie mówiąc już o próbie przewidzenia tego, co może zdarzyć się jutro. Żyjesz w rzeczywistości pełnej napięć, niepewności i oczekiwania na nieznane. W rzeczywistości fascynującej i wymagającej. W świecie, w którym albo Ty przechytrzysz rynek, albo on przechytrzy Ciebie. Każda decyzja, posunięcie czy nawet ruch jedynie zwiększają ogólne zamieszanie. Co więc powinieneś zrobić? Czekać, aż wszystko minie? Nie minie. Walczyć wręcz? Zawsze znajdą się silniejsi. Przekonywać i tłumaczyć? Wszędzie roi się od słów. Rozwiązanie jest jedno... Fortel!


Od strategii do działania:

Autor o swojej książce >>Patroni medialni:

Nowoczesna Firma, Media Run, Stowarzyszenie komunikacji marketingowej, Pomorski-Biznes.pl, Brief

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Strategiczny podstęp. Umiejętność wygrywania w biznesie Autor: Marek Staniszewski ISBN: 978-83-246-2223-8 Format: A5, stron: 216 Albowiem mo¿na zaobserwowaæ, ¿e ludzie w ró¿ny sposób zd¹¿aj¹ do celu, jaki ka¿dy ma przed sob¹, to jest do s³awy i bogactwa: jeden oglêdnie, inny gwa³townie, jeden przemoc¹, inny podstêpem, jeden cierpliwie, inny niecierpliwie — a ka¿dy tymi ró¿nymi sposobami mo¿e tam dojœæ. Niccoló Machiavelli, Ksi¹¿ê Gdyby w Twoim otoczeniu ³atwe do przewidzenia by³o powi¹zanie przyczyn i skutków, gry konkurencyjne zawsze odbywa³y siê zgodnie z zachowaniem zasad fair play, dzia³ania konsumentów cechowa³y racjonalizm i zdrowy rozs¹dek, œwiatowa ekonomia nie p³ata³a figli w najmniej odpowiednich momentach, a wolny rynek charakteryzowa³ siê wiecznym ³adem, przejrzyst¹ struktur¹ i ustalonymi zasadami, w³aœnie wtedy nie potrzebowa³byœ strategii. I tylko wtedy. Twój œwiatopogl¹d strategiczny powstaje w warunkach chaosu, nie³adu i braku uporz¹dkowania. Przesz³oœæ w ¿aden sposób nie pomaga w zrozumieniu sytuacji obecnej, nie mówi¹c ju¿ o próbie przewidzenia tego, co mo¿e zdarzyæ siê jutro. ¯yjesz w rzeczywistoœci pe³nej napiêæ, niepewnoœci i oczekiwania na nieznane. W rzeczywistoœci fascynuj¹cej i wymagaj¹cej. W œwiecie, w którym albo Ty przechytrzysz rynek, albo on przechytrzy Ciebie. Ka¿da decyzja, posuniêcie czy nawet ruch jedynie zwiêkszaj¹ ogólne zamieszanie. Co wiêc powinieneœ zrobiæ? Czekaæ, a¿ wszystko minie? Nie minie. Walczyæ wrêcz? Zawsze znajd¹ siê silniejsi. Przekonywaæ i t³umaczyæ? Wszêdzie roi siê od s³ów. Rozwi¹zanie jest jedno… Fortel! Od strategii do dzia³ania: • akcja i jej konsekwencje, czyli filozofia czynu; • manewr taktyczny jako czêœæ strategicznego myœlenia; • pora¿ka i niepowodzenie szans¹ na sukces; • zdobywanie przewagi nad konkurencj¹; • relacje z konsumentami i prosumentami (klientami trochê bardziej…); • ró¿ne rodzaje strategii i podejmowanych aktywnoœci. Spis treści Dlaczego „Strategiczny podstęp”? CZĘŚĆ PIERWSZA: INSPIRACJE Dlaczego potrzebujemy dziś strategicznego światopoglądu? Czym jest strategia i skąd pochodzi? Clausewitz czy Gandhi? Kryzys jako szansa na rozwinięcie skrzydeł Nie bądźcie pazerni! I pozwólcie się znaleźć Wielki kawowy mit albo jak zarządzać znaczeniem marki CZĘŚĆ DRUGA: DYWAGACJE Czego słuchała Joanna d’Arc? Czyli estetyczna strona konsumpcji Jednoosobowe nisze rynkowe — czas na prosumentów „Pokażcie nogi!”. Rola prognoz i badań w procesie decyzyjnym Bawcie i straszcie, ale nie pozwólcie na nudę! 9 13 19 35 51 61 77 95 111 119 139 8 Strategiczny podstęp. Umiejętność wygrywania w biznesie CZĘŚĆ TRZECIA: INKLINACJE Krawiec na plaży. Teoria Adama Smitha a sztuka prezentowania wartości Miernota czy strategiczna brawura? Przetrwają tylko najstosowniejsi, czyli darwinowska walka o byt Bibliografia 155 175 189 205 50 Strategiczny podstęp. Umiejętność wygrywania w biznesie Motto: Rzeczywiście, to, co kryje się pod pojęciem „szansa”, może być zidentyfikowane jedynie wówczas, jeśli istnieje odpowiednia strategia. Peter F. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku32 32 Peter F. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku, s. 43. Kryzys jako szansa na rozwinięcie skrzydeł 51 Kryzys jako szansa na rozwinięcie skrzydeł Dallas, Houston i San Antonio stanowiły wierzchołki trójkąta ryso- wanego przez Rollina Kinga na serwetce podczas lunchu z Herbem Kelleherem. Te trzy ośrodki miały stanowić trasy przelotów nowej linii lotniczej: Air Southwest, którą panowie mieli niebawem otworzyć. 15 marca 1967 roku Air Southwest przewiozła pierwszych pasażerów. Pomimo wysiłku rodzących się wówczas Braniff, Trans-Texas i Con- tinental Airlines, by przez nakaz sądu uniemożliwić nowej linii loty na terenie Teksasu, ta radziła sobie nieźle i cztery lata później zmieniła nazwę na Soutwesth Airlines (dalej jako SA). Tak powstała ikona ame- rykańskiego biznesu i przykład genialnej w swej prostocie strategii33. 33 Tekst rozdziału oparty jest na artykule Southwest Airlines: rozwinąć skrzydła wbrew! („Marketing w Praktyce”). Opisując sukces Southwest Airines, oparłem się na następujących źródłach: F.W. Achtmeyer, Southwest Airlines Corporation, Tuck School of Business at Darmouth, Center for Global Leadership, no. 2-0012. N. Nohria, A.J. Mayo, Czas rekinów. Liderzy amerykańskiego biznesu XX wieku, M. Porter, What is Strategy? „Harvard Business Review”, Nov. – Dec. 1996. Southwest Airlines and the QMBTI Assessment, Creating a Corporate Culture That Soars. A case Study of Suthwest Airlines, MBTI, Myers-Briggs, CPP. Southwest Airlines Case Study: History and Analysis; www.echeat.com. Badania Brand Asset Valuator, Young Rubicam Poland (www.BAV.pl). http://www.southwest.com. www.wikipedia.org. 52 Strategiczny podstęp. Umiejętność wygrywania w biznesie SA rozpoczęła działalność w okresie, który wielu uznałoby za nie- fortunny. Dwa lata po uruchomieniu tego przedsięwzięcia Stany Zjed- noczone weszły w okres największej od czasu Wielkiego Kryzysu recesji. Linie wykorzystały jednak szanse, jakie przyniosło załamanie rynku. O sile i znakomitej kondycji przewoźnika może świadczyć fakt, że kiedy po atakach z 11 września 2001 roku wiele linii popadło w finansowe tarapaty lub wręcz zbankrutowało, SA wciąż bez problemu sprzeda- wała bilety. Możecie zapytać: co sprawiło, że mały, regionalny przewoźnik stał się największą linią na terenie USA pod względem liczby przewożonych osób i największą na świecie, gdy chodzi o wszystkich przewiezionych pasażerów? W jaki sposób firma startująca od 3 samolotów zwiększyła flotę do 539 sztuk, stając się jednym z najważniejszych odbiorców Boe- inga? Dlaczego pasażerowie, którzy nie dostają na pokładzie posiłku, a ich miejsca są nienumerowane, wciąż wynagradzają SA wysokimi ocenami w rankingach satysfakcji klienta? Odpowiedzią na te pytania jest właśnie STRATEGIA. Southwest Airlines to przykład znakomitej strategii opartej na jasnej wizji, kon- sekwentnie wdrożonej i realizowanej. Pomysłem, od którego wyszedł H. Kelleher, była linia lotnicza sprze- dająca bilety w cenie 20$ za lot z Dallas do Houston. Była to cena znacznie niższa od oferowanej przez konkurentów, nic dziwnego, że uznali oni pomysł za niebezpieczny. Sądzili, że zejście do tak niskiej ceny doprowadzi wszystkich do bankructwa. Kelleher był jednak prze- konany do swej idei i w niedługim czasie zmienił podejście do konku- rencyjności, nie tylko w sektorze przewozów lotniczych, wdrażając nowy model prowadzenia biznesu. Warto pamiętać o kontekście wydarzeń. Początek lat 70. XX w. w USA to nie tylko ponure nastroje związane z porażką w Wietnamie i malejące za sprawą skandalu Watergate zaufanie do instytucji pań- stwa, lecz także kryzys gospodarczy. Embargo nałożone na ropę naftową przez kraje arabskie (w odwecie za poparcie USA udzielone Izraelowi podczas wojny Yom Kippur) szybko daje się we znaki Amerykanom, Kryzys jako szansa na rozwinięcie skrzydeł 53 z których 85 dojeżdża na co dzień do pracy samochodem (wtedy jeszcze nie japońskim — małym i oszczędnym). Ceny ropy wzrastają z 1,5 do 32 $ za baryłkę. Ekonomiści próbują wytłumaczyć nowy feno- men: stagflację (jednoczesny wzrost inflacji i stopy bezrobocia), a Ame- rykanie zmuszeni są zdjąć nogę z gazu za sprawą przepisów obniżają- cych maksymalną prędkość na autostradach do 88 km/h. Jeden ze znaków oznaczający słowo „kryzys” w języku chińskim można interpretować jako szansę. Z szansy kryzysu paliwowego skorzy- stali ci, którzy potrafili przełamać schemat myślenia o branżach, w jakich konkurowali: Sam Walton (twórca Walmart), Paul Benson (United Utili- ties) czy właśnie Herb Kelleher, zaczynając od niewielkich, regional- nych rynków i prężnie rozwijając biznesy, których modele oparte były na minimalizowaniu kosztów połączonym z maksymalizacją satysfakcji klientów. Dzięki poszukiwaniu oszczędności tam, gdzie to możliwe, nową sztuką biznesu stała się efektywność kosztowa, której widocznym dla klienta rezultatem jest niższa cena. Wyzwaniem było redukowanie kosz- tów bez obniżania tego, co według klienta składa się na jakość usługi. Kelleher uważał, że to możliwe: Jeśli pozwolisz pasażerom dostać się do miejsca przeznaczenia, gdy tego potrzebują, na czas, za możliwie najniższą cenę, i cholernie się postarasz, by podczas lotu świetnie się czuli, ludzie polecą twoją linią. Chcąc wcielić w życie ideę najtańszych przelotów, formułę SA oparto na unikalnym modelu łączącym dużą ilość zintegrowanych ze sobą tzw. czynności operacyjnych, które, rozpatrywane niezależnie, nie wydają się niczym szczególnym. Jednak to twórcza rekombinacja 54 Strategiczny podstęp. Umiejętność wygrywania w biznesie i dopasowanie wielu elementów w nowy sposób daje nową wartość — w tym przypadku niską cenę biletu w połączeniu z satysfakcją z przelotu. Co składa się na koszt przelotu samolotem? Zdrowy rozsądek pod- powiada, że są to: paliwo, płace pilotów i stewardów, koszty obsługi naziemnej, opłaty lotniskowe. Są jeszcze opłaty agentów pośredniczą- cych w zakupie biletu, koszty związane z rezerwacją miejsc, konser- wacja samolotów, serwis techniczny, no i oczywiście posiłki oraz napoje podawane podczas lotu! Wyobraźmy sobie pasażera, który chce lecieć z Dallas do Houston (nie jest to długi lot), wydać niewiele więcej niż za przejazd samocho- dem, nie ponosząc przy tym przykrych konsekwencji swojego wybo- ru. Z czego taki pasażer byłby skłonny zrezygnować? Czy podczas godzinnego lotu nie wytrzyma bez posiłku i napojów? Czy koniecznie musi mieć miejsce z konkretnym numerem? Czy lecąc w interesach, musi sporo dopłacać za tzw. „klasę biznes”? Czy musi lądować na naj- droższym z dostępnych lotnisk, ponieważ jest najbliżej centrum docelo- wego miasta? Wielu pasażerów stwierdziło, że chętnie zrezygnuje z tych ekstra „udogodnień”, jeśli będzie mogło kupić bilet o połowę taniej! Model biznesu stworzony dla Southwest Airlines przypomina zawan- sowany mechanizm naczyń połączonych. Wybór drugorzędnych portów lotniczych umożliwia redukcję opłat lotniskowych34. Zakres obsługi pasażerów sprowadzony jest do niezbędnego minimum, co pozwala ograniczyć liczbę naziemnego personelu. Wybór tylko krótkich przelo- tów bez przesiadek również obniża koszty. Podczas lotów poza orzesz- kami nie ma żadnych posiłków. Miejsca nie są numerowane i brak jest „klasy biznes”. Dziś pasażerowie, w zależności od czasu odprawy, przydzielani są do jednej z trzech „grup pokładowych”, co ułatwia 34 Obecnie SA obsługuje w USA 64 trasy. Zgodnie z niskokosztową poli- tyką firmy są wykorzystywane drugorzędne porty o niższych opłatach, które jednocześnie nie są uciążliwe dla pasażerów w komunikacji z centrum miasta (np. Midway w Chicago, Fort Lauderdale-Hollywood International Airport, West Palm Beach). Kryzys jako szansa na rozwinięcie skrzydeł 55 załodze szybszą obsługę. Oszczędza się więc czas, a czas postoju samo- lotu na płycie to przecież wysokie koszty. Sprawna załoga jest też w stanie szybciej sobie poradzić z przygotowaniem samolotu do odlotu (od wylądowania do kolejnego startu), a skoro jest to załoga sprawna, to nie musi być zbyt liczna35. Mniej liczna niż w innych liniach załoga powinna być wyjątkowa pod względem osobowości i zaangażowania. Spełnia więcej obowiązków w krótszym czasie, narażona jest na większy stres (pasażerowie lecą w nieco mniej komfortowych warunkach). Także system rekrutacji wygląda więc w SA szczególnie: nie ma działu HR, stewardesy zatrudniają stewardesy, a piloci pilotów. Firma odnosi się do swoich pracowników wyjątkowo. Ponieważ SA ma dawać klientom najwyższą jakość przyjaznej, ciepłej obsługi przy zachowaniu indywidualnej godności (misja firmy), każdy z pracowni- ków jest traktowany z szacunkiem, jako ekspert w swej dziedzinie. Firma nie przykłada wagi do tytułów i oficjalnej hierarchii. Struktura SA to odwrócona piramida, na górze której znajduje się 35 000 pracowników wspieranych przez zarządzających. SA jako pierwsza linia lotnicza w USA wprowadziła też w 1974 roku plan udziału w zyskach (profit-sharing). Rekordową sumę 138 milio- nów $ wypłacono w roku 2000. Pieniądze te stanowią rocznie ponad 14 dodatkowego wynagrodzenia. Pracownicy zrzeszeni są we własne związki zawodowe i nie należą do tych ogólnokrajowych. Dzięki temu nie obejmują ich przepisy dotyczące ilości przepracowanych godzin (istotne w przypadku pilotów). Czas pracy i umowy są elastyczne, co pozwala się dopasowywać do zmiennego „obłożenia” lotów. Ludzie zatrudnieni w SA dają z siebie więcej, ale też są lepiej moty- wowani. Jak mawia Kelleher: Chcemy ludzi, którzy robią, co do nich należy, z uśmiechem i wdziękiem. Najlepiej to widać na pokładach SA, kiedy stewardzi zachęcają pasażerów do wspólnego śpiewania lub 35 W SA średni czas od momentu lądowania do startu wynosi 20 min. Przy- gotowanie maszyny wymaga 4 osób obsługi naziemnej oraz 2 na tzw. gate (wyjście). Dla porównania United Airlines potrzebują na to samo niemal 35 minut, 12-osobowej załogi naziemnej i 3 agentów przy gate. 56 Strategiczny podstęp. Umiejętność wygrywania w biznesie organizują konkurs przerzucania rolki papieru toaletowego po pokła- dzie. Nie każdy nadaje się do pracy w takiej atmosferze, a kryteria rekrutacji (wymagane poczucie humoru!) okazują się dla wielu nie do przejścia (np. w 2001 roku zatrudniono 6406 spośród 194 821 prze- słuchanych kandydatów). Minimalna liczba obsługi to standard. SA od początku stawiała na bookowanie i zakup biletów przez telefon, a następnie internet. Była pierwszą linią, która w 1995 roku uruchomiła w tym celu serwis inter- netowy. W 2002 roku, kiedy 64 przychodu SA pochodziło z rezer- wacji przez www.southwest.com, koszt bookingu pasażera tą drogą wynosił zaledwie 1 $. Koszt tradycyjnego bookowania przez agenta wynosił w tym czasie ok. 7 $. Zarząd SA wciąż dba o efektywność kosztową. Elementem tej poli- tyki jest korzystanie z jednorodnej floty Boeingów 737, co znacznie redukuje koszty związane z serwisowaniem, szkoleniami technicznymi i pracami naziemnymi, koniecznymi dla utrzymania floty we właści- wym stanie. Maszyny starszej generacji 733-200 zostały w 2005 roku wymie- nione na nowy model. Odbyło się to w duchu wpasowanym w kulturę firmy. Ostatni lot „układanych do snu” dwusetek uczczono rannym przelotem pracowników w piżamach i lądowaniem w Dallas. Boeing 737 słynie z prostej, funkcjonalnej konstrukcji i dużej nieza- wodności. Wszystkie używane dziś 737-700 mają zamontowane „win- glety” (winglets) (patrz rysunek na następnej stronie) , co skutkuje mniej- szym zużyciem paliwa. Obecnie SA posiada 539 maszyn, z czego przeważającą część stano- wią nowoczesne 737-70036. Firma jest także największym na świecie operatorem dla modeli 737, a w ujęciu historycznym, biorąc pod uwagę produkcję 737, Southwest Airlines nabyło 9 całej produkcji Boeinga. 36 Średni wiek samolotu w SA wynosi ok. 13,5 roku, średnia długość lotu ok. 1000 km, średni czas lotu niecałe 50 minut. Dzienne wykorzystanie każ- dej maszyny to średnio 12 godzin i 36 minut. Kryzys jako szansa na rozwinięcie skrzydeł 57 Na całkowity opór samolotu składa się wiele czynników. Jednym z nich jest opór indukowany efekt uboczny tworzenia się siły nośnej. Cząsteczki powietrza oddziałujące na skrzydle dążą do wyrównania różnicy ciśnień na górnej i dolnej powierzchni profilu, powodujac powstanie tego oporu. „Winglety”, zwiększając efektywne wydłużenie skrzydła, redukują wyrównywanie się ciśnień, co powoduje redukcję oporu indukowanego. Rysunek i komentarz: Piotr Grabarczyk, licencjonowany pilot Aby zapewnić najniższe ceny paliwa, SA prowadzi proaktywną poli- tykę zakupu benzyny, kupując np. opcje paliwowe i korzystając z tych instrumentów finansowych, które pomagają łagodzić skutki fluktuacji cen. Linie podpisały również umowę z Pratt and Whitney, dostawcą systemu ciśnieniowego mycia turbin silników podczas parkowania maszyn. Szacuje się, że systematyczne usuwanie osadu tą metodą po- zwala zwiększyć efektywność wykorzystania paliwa o 1,9 . Likwidacja cateringu na pokładzie (sprzęt kuchenny równa się dodatkowe kilo- gramy) to także mniejsze zużycia paliwa i niższe koszty lotu. Klientom najwidoczniej bardzo przypadł do gustu standard tanich linii SA. Firma od lat zajmuje wysokie pozycje w rankingach satysfakcji klienta. W 2006 roku według statystyk Departamentu Transportu SA okazała się linią numer 1 pod względem m.in. niskiej liczby notowanych zażaleń, uzyskując wynik 0,18 skarg/100 000 klientów (!). SA osiągnęła w 2006 roku 7,6 miliardów dolarów przychodów, co sprawiło, że była wielokrotnie obiektem zazdrosnych westchnień kon- kurencji. Jako pierwsza sukces SA skopiowała firma Continental Air- lines (CA), wprowadzając tanie przeloty na krótkich trasach pod marką Continental Lite. Przedsięwzięcie zakończyło się milionowymi stratami, wycofaniem nowej marki z rynku i zachwianiem wizerunku marki- -matki. CA powieliła jedynie część modelu biznesowego SA. Chcąc utrzy- mać usługi „full service” na innych trasach, linia np. nie zrezygnowała z pośredników, utrzymywała transfer bagażu i numerowane miejsca (wyższe koszty działalności i opóźnienia w odlotach). Kompromisowe, 58 Strategiczny podstęp. Umiejętność wygrywania w biznesie lecz niedoskonałe rozwiązania prowizyjne za wylatane kilometry zra- ziły do CA zarówno biura podróży, jak i obsługiwanych „full service” pasażerów. Bardziej udane „kopiowanie” sukcesu SA polegało na uważnym odtwarzaniu modelu z uwzględnieniem krytycznych wewnętrznych powiązań. Do znanych marek inspirowanych SA należą europejskie EasyJet i Ryanair, WestJet w Kanadzie, malezyjskie AirAsia, tajlandzkie Nok Air czy meksykańskie Volaris. W Polsce próbę taką podejmował LOT przy pomocy Centralwings. Konsekwencją przyjętej strategii biznesowej jest marketing i komu- nikacja SA. Firma zdaje sobie sprawę, że najskuteczniejszym sposobem budowania wizerunku jest podejście pracowników do klienta. Kultura firmy oparta jest na takich wartościach, jak witalność, zabawa, nieza- leżność i kreatywność. Długoletni, znany z poczucia humoru dyrektor generalny, Herb Kelleher (obecnie prezes rady nadzorczej), uosabia misję firmy, jej osobowość, bazujące na niej pozycjonowanie i wartości. Kelleher to postać osobiście znana wielu pasażerom (często pojawiał się na pokładach SA). Pracownikom zwykle powtarzał: Nie przejmuj się zyskiem firmy, myśl o tym, jak obsłużyć klienta. Jak zauważył: Konku- rencja nie raz próbowała nas skopiować — zawsze bezskutecznie, bo jak można skopiować naszych ludzi?. Te same wartości znaleźć można w komunikacji marki z klientami. Główny przekaz zawsze nawiązuje do obietnicy najniższych cen bile- tów i korzyści z oszczędzania, a w spotach telewizyjnych najczęściej jest wykorzystywany humor. SA zaoferowała niskie ceny biletów dzięki temu, że ograniczając ilość dobrze zintegrowanych czynności operacyjnych, potrafiła maksy- malnie wykorzystać flotę. Model wdrożony przez SA w długiej per- spektywie okazał się skuteczny i rentowny. Powstało wręcz zjawisko „efektu Southwest”, polegające na tym, że kiedy niskokosztowy prze- woźnik (lub agresywna i innowacyjna firma) pojawia się na rynku, sam rynek zmienia się i zaczyna błyskawicznie rosnąć. Kryzys jako szansa na rozwinięcie skrzydeł 59 SA wyraźnie odróżniła się od konkurencji, wprowadzając swój model działania i zapewniając najniższe ceny. Firma repozycjonowała też kon- kurencyjne linie, które musiały się zastanowić, w jaki sposób zatrzymać odpływ pasażerów i podnieść postrzeganą wartość swoich usług. Kelleher przez Southwest Airilnes pokazał, jak kryzys może stać się szansą. Ciekawe, ile firm dzisiaj w ten sam sposób chciałoby zinter- pretować chiński znak? 60 Strategiczny podstęp. Umiejętność wygrywania w biznesie Motto: Jedną z najdziwniejszych cech struktury naszej psychiki jest to, że chcemy, aby nam wszystko powiedziano. Jiddu Krishnamurti, Wolność od znanego37 „Inteligencja sieci” jest funkcją maksymalnego transferu, do jakiego sieć jest zdolna, a nie funkcją pojemności sieci. Stanisław Lem, Dialogi38 37 Jiddu Krishnamurti, Wolność od znanego, s. 110. 38 Stanisław Lem, Dialogi, s. 126. Nie bądźcie pazerni! I pozwólcie się znaleźć 61 Nie bądźcie pazerni! I pozwólcie się znaleźć Wpisując w przeglądarkę Google frazę „szybkie samochody”, otrzymacie wśród wyników wyszukiwań sponsorowany link do strony www.fiat.pl. Jeśli wpiszecie „tani kredyt”, na pierwszym miejscu pojawią się odnośniki do stron: www.provident.pl, www.OpenFinance.pl oraz www.PKOBP.pl (stan na listopad 2008). Działające w Polsce marki finansowe oraz samochodowe całkiem nieźle się odnalazły w nowej rzeczywistości internetu. Wpisując różne frazy zawierające słowa kluczowe dla naj- większych marek FMCG, będziecie jednak zaskoczeni. Okazuje się, że marki te nie pojawiają się zbyt często w wynikach wyszukiwań. Pytanie: czy nie zależy im na tym, aby dać się znaleźć, czy może jesz- cze nie potrafią tego robić? Pod koniec września 2008 roku odbył się w Warszawie Dzień Google, czyli Google Day ‘08. Była to znakomita okazją do refleksji na temat obecności dużych marek w sieci. Impreza zgromadziła ok. 1000 uczest- ników i była moim zdaniem jedną z najlepszych konferencji, jakie odwiedziłem w ubiegłym roku. Zarówno miejsce (budynek Expo przy ul. Prądzyńskiego), oprawa artystyczna (zabawne wprowadzenie przez duet iluzjonistów Metamorphosis), jak również bardzo naturalna atmos- fera (zero krawatów i nieliczne garnitury) sprawiły, że spotkanie to pozytywnie odróżniało się od wielu dużych imprez biznesowych. Dyskusję Mistrzowie innowacji poprowadził dziennikarz Michał Gulewicz, jego rozmówcami byli Jerzy Owsiak — autor idei Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, oraz Krzysztof Pawłowski — twórca 62 Strategiczny podstęp. Umiejętność wygrywania w biznesie i prezydent Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Gulewicz pytał gości o innowację rozumianą jako realizowanie celów społecznie akcep- towalnych w nowy, dotychczas nieakceptowany sposób. Zarówno Owsiak, jak i Pawłowski przyznali, że ich przedsięwzięcia udało się zrealizować dlatego, że… są idiotami. Jurek Owsiak stwierdził: Jestem internetowym idiotą. I taki idiota jak ja do tych internetowych spraw się w ogóle nie miesza. Jednak to właśnie dzięki obecności w internecie WOŚP stała się organizacją bardziej dostępną (można się z nią w każdej chwili komunikować) i transparentną (wszystkie informacje o sposo- bie dysponowania gromadzonymi środkami można znaleźć na stronie fundacji). Pawłowski wpisał się w styl Owsiaka i przyznał: Byłem idiotą, który nie wiedział, że w małym mieście można zrobić prywatną uczelnię na światowym poziomie. Ponieważ o tym nie wiedziałem, to ją zrobiłem. Obaj panowie dawali do zrozumienia, że chcąc rozwijać ideę gospo- darki opartej na wiedzy, musimy jako państwo radykalnie zmienić system edukacji. Przyznali także, że ich przedsięwzięcia udało się zrealizować nie z pomocą, ale dzięki uniezależnieniu się od wielkich państwowych instytucji, a rolą tych ostatnich powinno być jedynie „nieprzeszkadzanie”. Edukacyjny klimat dla innowacji, jaki nas otacza, dosadnie podsumował Jerzy Owsiak: Jesteśmy w epoce kamiennej, jeśli chodzi o naszą oficjalną edukację. Siedzimy w głębokiej d… J. Owsiak zachęcał też, by liczyć wyłącznie na siebie i działać przez sieci społeczne: Nie pukajcie do drzwi wielkich korporacji, tylko zróbcie to sami. Przy okazji dostało się producentom oprogramowania anty- wirusowego za wysokie ceny — to jeden z tych kosztów informatyzacji Orkiestry, który dla jej twórcy jest wciąż nie do końca zrozumiały. Jerzy Owsiak jest autorem najlepiej rozpoznawalnej i najsilniejszej marki w Polsce (poza samą Polską). Słuchając jego exposé podczas konferencji zorganizowanej przez jedną z czołowych światowych marek, pomyślałem, że o ile WOŚP powstała na zasadzie naszego ulubionego sportu narodowego — powstańczego zrywu (o dziwo, co rok powtarza- nego z tą samą pasją!), o tyle marka na miarę Google w kraju nad Wisłą wciąż jeszcze nie zdołała się wykluć. A przecież u podstaw obu stoi to Nie bądźcie pazerni! I pozwólcie się znaleźć 63 samo: wielka WIZJA. I właśnie wizjonerstwo jest kolejnym strategicz- nym podstępem, o których chcę powiedzieć kilka słów, korzystając tym razem z przykładu Google39. Menedżerów tworzących marki, a następnie zarządzających nimi, można podzielić na dwa typy zgodnie ze skrajnymi postawami, jakie reprezentują. Typ „skutecznego sprzedawcy” traktuje markę jako instru- ment do zarabiania pieniędzy. Typ ten bezustannie myśli, jak zarobić więcej. Priorytetem jest dla niego zysk, a marka — jednym z wielu narzędzi jego osiągania. Natomiast typ „marketingowego wizjonera” dostrzega przede wszystkim ludzkie potrzeby czy problemy. Wciąż poszukuje sposobów jeszcze lepszego ich zaspokojenia lub rozwiązania. Marka staje się symbolem takich poszukiwań. Wiele wskazuje na to, że to właśnie ta druga postawa okazuje się bardziej opłacalna w dłuż- szym okresie. Zorientowana na potrzeby klienta i nastawiona na przy- szłość postawa wizjonerska pozwala budować silne marki, które przy okazji umożliwiają czerpanie pokaźnych zysków. Tworzenie marki bardziej dziś przypomina sztukę niż marketin- gową inżynierię. Podobnie jak w sztuce, kwestią nadrzędną staje się WIZJA, którą ktoś potrafi konsekwentnie realizować. Konsumenci zdają się coraz bardziej cenić wizjonerów, ponieważ otrzymują od nich prawdziwą wartość. Wizjonerzy z pasją i przekonaniem realizują swoje idee, nie grozi im więc zatrzymanie się w miejscu po osiągnięciu chwilowego sukcesu. 39 Tekst tego rozdziału stanowi adaptację artykułu opublikowanego w mie- sięczniku „Marketing w Praktyce”. Tekst napisałem, używając darmowej aplikacji Google Docs i korzystając z następujących źródeł: Badanie BrandAsset™ Valuator 2007 (www.bav.pl). David A. Vise, The Google Story, 2005. http://investor.google.com. http://www.google.com/press. http://www.google.org. 64 Strategiczny podstęp. Umiejętność wygrywania w biznesie Z największych na świecie badań kondycji marek BrandAsset™ Valuator40 (BAV) wynika, że Google jest jedną z najsilniejszych marek na świecie. Poniższy wykres obrazuje rozwój marki w USA i dla porów- nania w Polsce. Wyraźnie widać, jak systematycznie wzrasta tzw. Siła Marki (Brand Strength), czyli kombinacja Wyróżnialności (Differentia- tion) oraz Zapotrzebowania (Relevance). Realizowany jest również Poten- cjał Marki (Brand Stature), na który składa się Szacunek wobec brandu (Esteem) oraz Wiedza (Knowledge). Przy okazji warto zauważyć, że na polskim rynku Google było w okresie pomiaru najsilniejszą marką internetową. Wskaźnik Siły Marki był w tym przypadku wyższy niż dla innych brandów: Gadu-Gadu, Onet.pl, WP.pl, Wikipedii (wersja pol- ska), Allegro czy też Skype. Google jest przykładem wielkiej wizji, która stała się też wizją bardzo dochodową. Obecnie jest to najbardziej popularna wyszukiwarka na świecie, dostępna w ponad 160 krajach i w 117 wersjach językowych. 40 Brand Asset Valuator, Young Rubicam Poland (www.BAV.pl). Nie bądźcie pazerni! I pozwólcie się znaleźć 65 Firma zatrudnia łącznie 20 tysięcy pracowników rozsianych w biu- rach i ośrodkach badawczych w 20 krajach (nie licząc biur firm zaku- pionych, w tym np. DoubleClick). W ciągu zaledwie 10 lat swojego istnienia Google zakupiło ponad 50 firm (w tym m.in. Pyra Labs, Pica- sa, Urchin Software, YouTube czy wspomniane DoubleClick) i wyzna- czyło zupełnie nowy standard reklamy w sieci. W roku 2007 firma wygenerowała ok. 16,6 miliardów dolarów przychodu, z czego 99 dzięki sprzedaży reklamy. Według rankingu wartości marek41 Google po raz drugi znalazło się na pierwszym miejscu wśród najcenniejszych marek świata, osiąga- jąc w 2008 roku wartość 86,057 miliardów dolarów. Tym samym wyprze- dziło takie marki, jak General Electric, Microsoft, Coca-Cola, China Mobile, Marlboro czy IBM. Jednocześnie wartość Google w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 30 . Google to bez wątpienia marka wizjonerska. Czy da się jednak zmierzyć stopień wizjonerstwa cechujący marki? Wspomniana meto- dologia BAV udziela na takie pytanie pozytywnej odpowiedzi. Wyniki badań kondycji marek prowadzone od piętnastu lat w ponad pięćdzie- sięciu krajach pokazują, że niezależnie od kategorii najsilniejsze brandy postrzegane są jako wizjonerskie dzięki szczególnej kombinacji cech przypisywanych przez respondentów. Najczęściej są to: • oryginalność, • niezależność, • odwaga, • autentyczność. Na podstawie wyników wskazań związanych z tymi cechami powstaje tzw. Vision Score, ukazujący stopień „wizjonerstwa” danego brandu. Na rynku USA na tak skonstruowanym wymiarze Google uzyskało najlepszy wynik spośród wszystkich badanych marek, niezależnie od kategorii. W Polsce Google okazało się najbardziej wizjonerską marką w kate- gorii usług internetowych (rysunek na następnej stronie). 41 Brandz Top 100 Brand Ranking; Millward Brown 2008
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Strategiczny podstęp. Umiejętność wygrywania w biznesie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: