Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00282 005436 19043882 na godz. na dobę w sumie
NLP Twoich zmysłów. Wiedza dla wtajemniczonych - książka
NLP Twoich zmysłów. Wiedza dla wtajemniczonych - książka
Autor: , Liczba stron: 112
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1720-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> perswazja i nlp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dokonania NLP -- praca nad Twoją percepcją

Zacznij czuć, słyszeć i tworzyć obrazy rzeczywistości w nowy, lepszy sposób!

Czy zauważyłeś kiedykolwiek, że przeżyte przykre doświadczenie rozgrywa się w Twojej głowie jeszcze wielokrotnie? Wydawało ci się, że znów przeżywasz daną sytuację, znów jesteś w tamtym miejscu? Za takie procesy dziejące się w Twoim umyśle odpowiedzialne są submodalności. Wszelkie bodźce płynące z otoczenia odbierasz za pomocą swoich pięciu zmysłów -- wzroku, słuchu, węchu, smaku i dotyku. Dokładnie te same zmysły nieświadomie wykorzystujesz do przetwarzania doświadczeń w swoim wnętrzu. Submodalności odpowiedzialne są także za konkretne odczucia wiążące się z Twoim własnym odbiciem rzeczywistości -- ból, napięcie, uczucie gorąca.

To, co dzieje się w Tobie, ma ogromny wpływ na to, jak postrzegasz świat. Dlaczego więc nie nauczysz się aktywnie kontrolować obrazów i krytycznych głosów, pojawiających się w Twojej głowie? To naprawdę możliwe! Poddaj się terapii prowadzonej przez doktora Richarda Bandlera -- guru hipnoterapii, twórcę technik wprowadzających rewolucyjne zmiany w sposobie myślenia. Ta książka stanowi kompendium wiedzy na temat submodalności. Składa się ze zbioru praktycznych ćwiczeń, transkrypcji terapii prowadzonych przez Richarda Bandlera oraz komentarzy Willa MacDonalda.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

NLP Twoich zmysłów. Wiedza dla wtajemniczonych Autor: Richard Bandler, Will Macdonald T³umaczenie: RENTIER-LANG Cezary Welsyng ISBN: 978-83-246-1720-3 Tytu³ orygina³u: An Insiders Guide to Sub-Modalities Format: A5, stron: 112 Dokonania NLP — praca nad Twoj¹ percepcj¹ • Istota submodalnoœci — parametrów zmys³ów, odpowiedzialnych za obrazy tworzone przez Twój umys³ • Charakterystyka submodalnoœci wzrokowych, s³uchowych oraz kinestetycznych • Zmiana stanów emocjonalnych • Kotwiczenie za pomoc¹ submodalnoœci • Uciszanie wewnêtrznego krytyka Zacznij czuæ, s³yszeæ i tworzyæ obrazy rzeczywistoœci w nowy, lepszy sposób! Czy zauwa¿y³eœ kiedykolwiek, ¿e prze¿yte przykre doœwiadczenie rozgrywa siê w Twojej g³owie jeszcze wielokrotnie? Wydawa³o ci siê, ¿e znów prze¿ywasz dan¹ sytuacjê, znów jesteœ w tamtym miejscu? Za takie procesy dziej¹ce siê w Twoim umyœle odpowiedzialne s¹ submodalnoœci. Wszelkie bodŸce p³yn¹ce z otoczenia odbierasz za pomoc¹ swoich piêciu zmys³ów — wzroku, s³uchu, wêchu, smaku i dotyku. Dok³adnie te same zmys³y nieœwiadomie wykorzystujesz do przetwarzania doœwiadczeñ w swoim wnêtrzu. Submodalnoœci odpowiedzialne s¹ tak¿e za konkretne odczucia wi¹¿¹ce siê z Twoim w³asnym odbiciem rzeczywistoœci — ból, napiêcie, uczucie gor¹ca. To, co dzieje siê w Tobie, ma ogromny wp³yw na to, jak postrzegasz œwiat. Dlaczego wiêc nie nauczysz siê aktywnie kontrolowaæ obrazów i krytycznych g³osów, pojawiaj¹cych siê w Twojej g³owie? To naprawdê mo¿liwe! Poddaj siê terapii prowadzonej przez doktora Richarda Bandlera — guru hipnoterapii, twórcê technik wprowadzaj¹cych rewolucyjne zmiany w sposobie myœlenia. Ta ksi¹¿ka stanowi kompendium wiedzy na temat submodalnoœci. Sk³ada siê ze zbioru praktycznych æwiczeñ, transkrypcji terapii prowadzonych przez Richarda Bandlera oraz komentarzy Willa MacDonalda. • Zmieniaj swoje odczucia odnoœnie przesz³oœci. • Kontroluj wewnêtrzne obrazy i g³osy. • Modyfikuj przekonania wzglêdem siebie i otoczenia. • Naucz siê przekszta³caæ niechêæ w sympatiê. • Ciesz siê pozytywnymi reakcjami na trudne sytuacje. SPIS TREŚCI Nota autora ......................................................................................5 Rozdział 1: ODCIENIE ZNACZENIOWE .....................................7 ĆWICZENIA Badanie submodalności wizualnych i słuchowych ................9 Od konsternacji do zrozumienia ...........................................18 Wykorzystywanie procesu innej osoby ................................27 Wydobywanie strategii motywacyjnej .................................36 Jak uczynić rzeczy lepszymi, niż miały być ...........................38 „Zmienianie historii” za pomocą submodalności ................40 Tabela 1: OPISY SUBMODALNOŚCIOWE W MODELACH JĘZYKOWYCH ..........................43 Tabela 2: ROZRÓŻNIENIA SUBMODALNOŚCIOWE .....46 Rozdział 2: SUBMODALNOŚCI A RUCH .................................49 ĆWICZENIA Zakotwiczenie uzupełnione o submodalności .....................53 Model swish pattern ............................................................61 Zmiana status quo dzięki submodalnościom .......................63 Ewolucja przekonań ............................................................69 4 NLP TWOICH ZMYSŁÓW. WIEDZA DLA WTAJEMNICZONYCH Bezpośrednie zakotwiczenie za pomocą submodalności .....72 Bezpośrednie zakotwiczenie za pomocą submodalności (inny wariant) .....................75 Dopasowywanie modelu swish pattern do konkretnej osoby .......................................................77 Eliminowanie (lub nie) powściągliwości .............................80 Intensyfikowanie własnych reakcji ......................................81 Rozdział 3: DOTYKAJĄC POWIERZCHNI ...............................85 ĆWICZENIA Submodalności kinestetyczne .............................................86 Świadomość ciała typu gestalt .............................................87 Niezbędna różnorodność .....................................................87 Budowanie idiosynkratycznych zakotwiczeń ......................92 Wybrany lek ........................................................................94 Submodalności stanu transu ...............................................98 Rytmiczna kalibracja .........................................................102 3 Dotykając powierzchni N ajtrudniejszym do opisania układem submodalnościowym wydaje się być układ kine- stetyczny, którego istnienia jesteśmy najbardziej świadomi. Niemniej jednak świadomość ta ma na ogół raczej powierz- chowny charakter. Nasza uwaga skupia się bowiem bardziej na ostatecznym wrażeniu, będącym efektem sekwencji do- znań naszych zmysłów, niż na kolejnych doznaniach jako takich — stajemy się świadomi produktu końcowego, ale nie procesu, który go wyprodukował. Do tej pory miałeś okazję zapoznać się z dźwiękami, które stają się głośniejsze i wyższe, z obrazami, które stają się więk- sze i jaśniejsze, a także z wpływem, jaki wymienione zmiany submodalnościowe wywierają na intensywność i jakość do- znań. W tym rozdziale odkryjesz zależność pomiędzy bodźca- mi cielesnymi a intensywnością i jakością doznań. 86 NLP TWOICH ZMYSŁÓW. WIEDZA DLA WTAJEMNICZONYCH ĆWICZENIE. SUBMODALNOŚCI KINESTETYCZNE W parach. Krok 1. Osoba A wyobraża sobie przyjemne zdarzenie. Krok 2. Osoba B, używając listy submodalności z tabeli 2, instruuje Osobę A co do zmiany submodalności kinestetycznej zdarzenia. Przed przejściem do kolejnego kroku należy upewnić się, że Osoba A wróciła do pierwotnej wersji submodalności. Krok 3. Zidentyfikuj krytyczne submodalności kinestetyczne. Ponadto określ, które zmiany o charakterze kinestetycznym w największym stop- niu oddziałują na układ wizualny i słuchowy. Zwróć też szczególną uwagę na te aspekty wizualno-słuchowe, które są najtrudniejsze do zmiany. Krok 4. Zamieńcie się rolami. Krok 5. Powtórz kroki 1. – 3., wykorzystując nieprzyjemne zdarzenie, i zaobserwuj różnicę, o ile taka wystąpi. Wróćmy do podstaw i wyrażeń językowych, które w bezpośredni sposób opisują nasze doznania. Wszyscy znamy powiedzenia takie jak: „Jestem wytrącony z równowagi”, „Muszę się skupić”, „iść przez życie z podniesionym czołem”, „wielka odpowiedzialność”, „poruszać się na biegu jałowym”, „efekt jest oszałamiający”. Lista takich odniesień o cha- rakterze kinestetycznym jest długa i poznanie jej może stanowić po- czątek uważniejszego dobierania słów, jeżeli chodzi o definiowanie do- znań cielesnych. Istnieją dwa ćwiczenia, które są szczególnie pomocne w rozwoju większej świadomości kinestetycznej. Pierwsze z nich jest ćwiczeniem świadomości sensorycznej typu gestalt, drugie zaś jest ćwiczeniem nie- zbędnej różnorodności NLP. Oba z nich mogą wywołać stan transu i przy ich wykonywaniu dobrą praktyką jest obranie silnego punktu zakotwiczenia do „tu i teraz”, który pozwoli powrócić do rzeczywistości w sposób łatwy i szybki. DOTYKAJĄC POWIERZCHNI 87 ĆWICZENIE. ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA TYPU GESTALT Pojedynczo. Krok 1. Obierz punkt zakotwiczenia do rzeczywistości („tu i teraz”). Krok 2. Usiądź lub połóż się wygodnie. W miarę jak zaczynasz być świadomy kolejnych doznań ciała, mów do siebie: „Teraz uświadamiam sobie...”. Na początku koncentruj się na doznaniach zewnętrznych: wa- dze swojego ciała, dotyku ubrania, oddechu odczuwanego na wargach, naciskowi na pięty, temperaturze ciała lub jego części. Krok 3. Kontynuuj krok 2., dodając do tego świadomość wewnętrzną: napięcie w brzuchu, swędzenie na prawym policzku, mrowienie w lewej nodze. Staraj się zaobserwować, czy Twoja świadomość jest taka sama dla wszystkich części ciała, czy może istnieją obszary, w których doznania są mniejsze lub w ogóle nieodczuwalne. Z każdym nowym odczuciem powtarzaj słowa: „Teraz uświadamiam sobie...”. Cały proces powinien trwać ok. 10 – 15 minut. Jeżeli zdarzy Ci się zapomnieć o głównym za- daniu i myśleć o innych rzeczach, po prostu skoncentruj się ponownie na procesie i zacznij na nowo odczuwać doznania cielesne. ĆWICZENIE. NIEZBĘDNA RÓŻNORODNOŚĆ Pojedynczo. Krok 1. Obierz punkt zakotwiczenia do rzeczywistości („tu i teraz”). Krok 2. Wybierz kolor. Wyobraź sobie teraz przestrzeń bez zawartości, wypełnioną jedynie tym kolorem. Na przykład tak, jakbyś całkowicie zanurzał się w błękicie. Krok 3. Określ, jaki dźwięk (znowu bez zawartości) współgra z wy- branym kolorem. Wsłuchaj się w dany dźwięk i pozwól, aby brzmiał odpowiednio głośno i czysto. Krok 4. Określ doznania cielesne, które pojawiają się w odpowiedzi na kolor i dźwięk. Postaraj się wychwycić, czy doznanie wywołało „poru- szenie” w Twoim ciele i w jakiej jego części jesteś najbardziej świadomy tego doznania. 88 NLP TWOICH ZMYSŁÓW. WIEDZA DLA WTAJEMNICZONYCH Krok 5. Powtórz ćwiczenie, posługując się inną barwą lub odcie- niem. Kontynuuj je do czasu zbadania swoich doznań wywołanych przez sześć kolorów. Każde kolejne wykonanie powyższych ćwiczeń sprawi, że będziesz w stanie wyraźniej rozróżnić gamę doznań. Niektórzy mogli zacząć eksperymentować ze zmiennymi poziomami intensywności poszcze- gólnych bodźców, obserwując, w jaki sposób zabieg taki wpływa na doznania. Pozwala to na zwiększenie świadomości miejsca powstawa- nia uczucia i jego przepływu do punktu, gdzie odczuwanie staje się najbardziej intensywne. W aikido, według niektórych najbardziej eleganckiej z japońskich sztuk walki, życiowa siła — Ki — ma swoje źródło w punkcie znajdującym się około 5 centymetrów poniżej pępka. Ki doświadcza się nie tylko w postaci pojedynczego doznania cie- lesnego, można bowiem zmniejszać lub zwiększać jego poziom, a także aktywnie pokierować jego przepływem przez ciało. Sztuka w tym przy- padku polega głównie na umiejętności rozwoju Ki i zdolnościach ucze- nia w zakresie jego przepływu i kierunku. Tak jak każde uczucie ma odpowiadający mu sposób oddychania, tak i każde uczucie posiada adekwatne doznanie cielesne. Przepływ i kierunek tego doznania mogą mieć ogromny wpływ na intensywność i jakość danego uczucia. Rozmawiałem z klientami, którzy opisując swój stan, wykonywali minimalny, okrężny ruch głową, zazwyczaj zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Gdy tylko przechodziliśmy do analizy stanów pożą- danych przez moich klientów, prosiłem, aby ruch głowy wykonywali w przeciwnym kierunku. W chwili zastosowania się do tego zalecenia zmieszanie pryskało, a oczom ich ukazywały się możliwości niedostępne przed wykonywaniem świadomych ruchów głową. Ostatnio zdarzyło mi się pracować z mężczyzną, który narzekał na nerwowość, prowadzącą do granic nudności, która towarzyszyła mu, gdy był otoczony przez wielu ludzi. Problem nudności był tak poważny, że owemu mężczyźnie zdarzały się wymioty, które uniemożliwiały mu wypady z przyjaciółmi do restauracji lub baru, gdzie czuł się osaczony DOTYKAJĄC POWIERZCHNI 89 przez tłum. Nie posiadał świadomości submodalności wizualnych i słu- chowych, przez co każde wspomnienie tłumu natychmiast wywoływało u niego nudności. Stojąc w obliczu konieczności pracy z nielicznymi elementami, z których mój pacjent mimo wszystko zdawał sobie sprawę, zacząłem od pytań odnośnie do rzeczy, których był świadom tuż przed pojawieniem się nudności. Były one bezpośrednio poprzedzone przez zawroty głowy. Poniższy zapis rozmowy ilustruje zastosowanie inter- wencji kinestetycznej. WILL: Co się dzieje, kiedy czujesz zawroty głowy? Jakiego rodzaju jest to uczucie? MĘŻCZYZNA: Wydaje mi się, że pokój zaczyna wirować. WILL: Wyobraź to sobie teraz i zaobserwuj, co się stanie. MĘŻCZYZNA: Nie lubię, kiedy to się dzieje. WILL: Co się stało? MĘŻCZYZNA: Zaczęło mi się robić niedobrze. WILL: Tak, ale byłeś w stanie to przerwać. Jak ci się to udało? MĘŻCZYZNA: Zatrzymałem pokój, gdy zaczął się obracać. WILL: A zatem masz nad tym kontrolę. To dobrze. Dwoje to dobre towarzystwo, troje to już tłok. Nas jest tu tylko dwóch, a mimo to ogarnęły cię nudności. Kiedy pokój zaczął wirować, poczułeś mdłości od razu, czy obroty musiały nabrać tempa, aby wywołać nudności? MĘŻCZYZNA: To nastąpiło od razu. Tak mi się wydaje. WILL: Powtórz to i dowiedz się. Tym razem zacznij od wol- nych obrotów, systematycznie przyspieszając, dopóki nie poczujesz nudności. Postaraj się ustalić, czy tempo, z jakim wiruje pokój, ma w tym przypadku znaczenie. Daj mi znać, kiedy pojawi się uczucie mdłości. MĘŻCZYZNA: Czuję je teraz. 90 NLP TWOICH ZMYSŁÓW. WIEDZA DLA WTAJEMNICZONYCH WILL: Trwało to chwilę, zanim mdłości wystąpiły. Zrób to jeszcze raz, ale tym razem zwiększ szybkość jeszcze bar- dziej. Spraw, aby pokój wirował jeszcze szybciej. Co się dzieje? MĘŻCZYZNA: Chyba zaraz zwymiotuję. WILL: Przerwij. Jak się czujesz? MĘŻCZYZNA: Ciągle chce mi się wymiotować. WILL: Wszystko w porządku. Z tym jest trochę jak z chorobą morską, przy czym w tym przypadku uczucie nudności wiąże się z szybkością, z jaką wiruje pokój. Jeżeli nadasz mu dostatecznie duże obroty, zaczynają pojawiać się mdłości i nawet zatrzymanie pokoju na nic się nie zdaje. Jeszcze raz. A tak przy okazji, zanim zaczniesz, w jakim kierunku wiruje pokój? MĘŻCZYZNA: W prawo. WILL: Dobrze. Pokój wiruje w prawo, przyspieszaj, aż poczu- jesz mdłości. MĘŻCZYZNA: [kiwa głową] WILL: Zatrzymaj pokój i zacznij obracać nim w przeciwnym kierunku, w lewo. Co się dzieje? MĘŻCZYZNA: Wszystko znikło. WILL: Co dokładnie znikło? MĘŻCZYZNA: Uczucie nudności. WILL: Co z zawrotami głowy? MĘŻCZYZNA: One również. WILL: Czy pamiętasz, kiedy będąc dzieckiem, obracałeś się w jednym kierunku tak długo, aż poczułeś zawroty gło- wy i padałeś? Wszyscy to robiliśmy, kiedy byliśmy mali. Były to pierwsze eksperymenty wymagające przysto- sowania mózgu do danej sytuacji. Później okazywało DOTYKAJĄC POWIERZCHNI 91 się, że obracanie się w prawo i przestawanie tuż przed upadkiem, a następnie obracanie się w lewo sprawiały, że szybko odzyskiwaliśmy zmysł równowagi, a zawroty głowy znikały. Podobnie rzecz ma się w twoim przy- padku, z tą różnicą, że cały proces zachodzi wewnątrz ciebie. A zatem powtórz całość jeszcze raz. Odkryj, że tak naprawdę masz kontrolę nad całym procesem. Ob- racaj się w prawo, poczuj mdłości, przestań, obracaj się w lewo, uczucie nudności i zawroty głowy znikają, prze- stań się obracać. Zauważ, że cokolwiek się dzieje, ra- dzisz sobie z tym bardzo dobrze. Otwiera się przed tobą szansa nauczenia się wykonywania czegoś innego, bar- dziej pożytecznego, w sposób równie skuteczny. MĘŻCZYZNA: Czy muszę to regularnie ćwiczyć? WILL: Oczywiście, ale ćwiczenia zaowocują kontrolą, a ta z kolei umożliwi dokonywanie świadomych wyborów. W każdej chwili możesz sprawić, że poczujesz się chory. Jeżeli ma to służyć jakiemuś użytecznemu celowi, nie wahaj się i bądź chory. Najważniejszą rzeczą w tym wszystkim nie jest to, czy jesteś chory, czy nie, lecz to, że masz całkowitą kontrolę. A zatem poćwicz teraz przez chwilę, a później wybierzemy się na obiad do kawiarni po drugiej stronie ulicy. Mój pacjent świetnie sobie poradził w kawiarni i mógł w pełni cie- szyć się obiadem, mimo iż miejsce, w którym jedliśmy, było głośne i za- tłoczone. Kiedy tylko wydawało mu się, że zaczyna wirować, po prostu wyobrażał sobie, że obraca się w przeciwnym kierunku, eliminując w ten sposób zawroty głowy. Z doświadczenia wiem, że ludzie wybierają naj- bardziej użyteczne zachowania, kiedy tylko odkryją, że mają jakiś wy- bór. W tym przypadku niepożądane zachowania znikły po kilku tygo- dniach. Jak to skwitował mój pacjent: „Nie muszę już tego robić”. 92 NLP TWOICH ZMYSŁÓW. WIEDZA DLA WTAJEMNICZONYCH Zasadniczym pytaniem w tej kwestii jest: co się tak naprawdę ob- racało? Wskazówki udostępnione przez mężczyznę z przykładu powyżej sugerowałyby, że zawroty głowy były efektem ruchu wewnętrznych obrazów, do których sam pacjent nie miał jednak świadomego do- stępu. Najbardziej interesującym aspektem jest tutaj zdolność pacjenta — pomimo wspomnianego braku świadomości — do wprowadzenia pozytywnych zmian przez kontrolę jedynej rzeczy, której był świadom. Należy „spotkać” się z drugą osobą w jej własnym świecie. Nie ma zna- czenia wtedy to, jaki jest ten świat, zawsze znajdą się bowiem takie elementy, które mogą być skutecznie wykorzystane. Kolejne ćwiczenie zostało zaczerpnięte z teatru i prac Stanisław- skiego, ale jest również użyteczne w budowaniu idiosynkratycznych zakotwiczeń dla każdego z nas. Pracując nad rozwojem metody zwa- nej obecnie od jego nazwiska, Stanisławski starał się pomóc aktorom wyrobić w sobie całkowitą i naturalną swobodę na scenie. Ważne jest to, że metoda Stanisławskiego bazuje na unikatowym i wyjątkowym modelu świata, charakterystycznym dla danej osoby. ĆWICZENIE. BUDOWANIE IDIOSYNKRATYCZNYCH ZAKOTWICZEŃ W parach. Krok 1. Osoba A przypomina sobie działanie, w którym wykazała się dużymi zdolnościami. Biorąc pod uwagę fakt, że wykonałeś już ćwi- czenie intensyfikujące, nie powinieneś mieć problemów z wymienie- niem wielu magicznych chwil, kiedy wszystko, co robiłeś, było dobre. Krok 2. Osoba B pomaga Osobie A w nawiązaniu więzi kinestetycz- nej z wyobrażonym działaniem. Jakie doznanie cielesne towarzyszy temu uczuciu? Submodalności wizualne i dźwiękowe mogą również zostać użyte, aby pomóc Osobie A w uchwyceniu tamtej chwili. Krok 3. Osoba A identyfikuje następnie wybrany element kinestetyczny (poza, gest, wyraz twarzy, ułożenie bioder), który jest charakterystyczny
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

NLP Twoich zmysłów. Wiedza dla wtajemniczonych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: