Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00253 012324 20291705 na godz. na dobę w sumie
Biedny milioner. Jak mieć wszystko, co trzeba, i cieszyć się życiem - książka
Biedny milioner. Jak mieć wszystko, co trzeba, i cieszyć się życiem - książka
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3573-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Trzy prawdy wiodące do prawdziwego bogactwa:

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.
Napoleon Hill

Czy człowieka bogatego od biednego odróżnia stan konta? Ewentualnie wielkość posiadanego majątku? Na pewno tak. Czy człowiek, który nie musi martwić się o dzień jutrzejszy, zawsze zarabia więcej od tonącego w długach biedaka? Okazuje się, że niekoniecznie! Po prostu bogaty wydaje mniej i rozsądniej! Na świecie żyje około 10 milionów milionerów - ludzi, których majątek wart jest co najmniej 1 milion dolarów amerykańskich. Większość z nich doszła do pieniędzy własną ciężką pracą. I mimo że mogliby pozwolić sobie na rozrzutność, przeważnie żyją skromnie. Wiedzą bowiem, że zdobycie majątku to dopiero pierwszy etap STAWANIA SIĘ człowiekiem bogatym. Aby MIEĆ pieniądze, trzeba nauczyć się nimi zarządzać.

Autor, milioner mieszkający od roku 1982 w Kanadzie, napisał tę książkę po to, by udowodnić Ci, że każdy może zostać milionerem. Wie o tym, bo sam zaczynał od zera. Zauważa, że aby móc myśleć o bogactwie, najpierw musisz znaleźć własną ścieżkę do mistrzostwa. Dopiero wtedy, gdy będziesz w czymś naprawdę dobry, zaczniesz dobrze zarabiać. W kolejnej części książki zwraca uwagę na wydatki - podpowiada, jak skutecznie zadbać o to, by większe zarobki nie oznaczały większych kredytów do spłacenia. Wreszcie odsłania przed Tobą prawdę o tym, kto rządzi światem, i radzi, jak żyć z tą (dość ponurą) świadomością. Na końcu zaś daje inspirację do działania i proponuje wspólne poszukiwanie sensu życia. Oczywiście jest to sens życia milionera - bo milioner drzemie w każdym z nas!

Milioner wie:Tadeusz Niwiński - jeden z pierwszych propagatorów wiedzy o sukcesie życiowym w Polsce, znany jako autor książek: Ja, Ty i My, Elementarz życia, Kluby sukcesu TeTa w XXI wieku oraz Bóg Einsteina. Z wykształcenia chemik ze specjalnością chemia radiacyjna, zawodowo zajmuje się informatyką. Jego książka Ja (1993) była jednym z pierwszych poradników polskiego autora na temat motywacji, celów i rozwoju osobowości. Autor mieszka w Kanadzie i na Hawajach (pół roku tu, pół roku tam).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Korekta językowa: M.T. Media Projekt okładki: Urszula Buczkowska Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/biemil Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-3573-3 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Trzy prawdy I Wprowadzenie 1 2 Definicja milionera 3 Dlaczego „biedny”? II ByÊ 4 Na czym polega bogactwo? RadoĂÊ ĝycia 5 6 Talent 7 Misja 8 DoskonaïoĂÊ w 10 000 godzin 9 10 Wiedza 11 Motywacja 12 Autorytet Czynniki zewnÚtrzne 7 9 13 19 21 23 27 31 39 43 47 51 57 63 6 Biedny milioner SkÈd siÚ biorÈ pieniÈdze? Jak wydawaÊ pieniÈdze? III MieÊ 13 Czym sÈ pieniÈdze? 14 15 16 Matematyka, wcale nie wyĝsza 17 Kredyty 18 Karty kredytowe 19 Niewolnictwo systemowe 20 21 NiezaleĝnoĂÊ finansowa IV RzeczywistoĂÊ 22 Jak dziaïa ten Ăwiat 23 Nowe dziesiÚÊ przykazañ 24 Kto rzÈdzi Ăwiatem? V Do roboty! 25 Zasady bogactwa 26 O nas 27 Jak inwestowaÊ? Sens ĝycia 67 69 73 79 83 89 97 101 107 115 121 123 129 137 143 145 151 159 21 II Być Na czym polega bogactwo? 23 4 Na czym polega bogactwo? Na czym polega bogactwo? „Innych nie sÈdzÚ, sam teĝ lecÚ na pieniÈdze”. Jan Izydor Sztaudynger Czym jest bogactwo? Co to jest bogactwo? To jest dopiero trudne pytanie! WiÚkszoĂÊ ludzi zgadza siÚ co do tego, ĝe bogactwo nie polega na posiadaniu pieniÚdzy, ale raczej na tym, ĝeby ĝyÊ peïniÈ ĝycia i byÊ szczÚĂli- wym. JeĂli wziÈÊ pod uwagÚ, ĝe 199 osób na 200 nie zalicza siÚ do bogatych (czyli do grupy — wedïug naszej definicji — milionerów), to nic dziwnego, ĝe wiÚkszoĂÊ „gardzi” bogactwem. Nic dziwnego teĝ, ĝe popularne sÈ powiedzenia w rodzaju „pieniÈdze szczÚĂcia nie dajÈ”. To wszystko sÈ bzdury! OczywiĂcie, ĝe prawdziwe bogactwo polega na bogactwie duchowym, na osiÈgniÚciach w sïuĝbie Bogu/ Naturze i ludzkoĂci, ale pogarda dla pieniÚdzy jest bez sensu i z re- guïy jest ucieczkÈ przed przyznaniem siÚ do braku umiejÚtnoĂci go- spodarowania pieniÚdzmi. 24 Biedny milioner Oto typowa wypowiedě osoby, która jest obecnie w tarapatach finansowych. Czy naprawdÚ sÈdzisz, ĝe gdybym znaïa receptÚ na bycie bogatym, to byïabym w takiej sytuacji jak obecnie, kiedy niemal wszystkiego muszÚ (tak, muszÚ!) sobie odmawiaÊ? Niestety, nie znam takiej recepty. Moĝe jestem fatalistkÈ, ale chyba do robienia pieniÚdzy trzeba mieÊ wrodzony talent, tak jak do Ăpiewania czy malowania. Inna rzecz, ĝe tak naprawdÚ nigdy aĝ tak bardzo nie zale- ĝaïo mi na pieniÈdzach. A moĝe w dzieciñstwie nauczono mnie (nigdy nam siÚ nie przelewaïo), ĝe trzeba obejĂÊ siÚ tym, co siÚ ma? Moĝe recepta leĝy gdzieĂ w przekona- niach zaobserwowanych lub wpojonych w dzieciñstwie? Za komuny raczej naleĝaïo byÊ oczytanym, wyksztaïco- nym, a nie bogatym. ZresztÈ, czy bogactwo jest na pewno kluczem do szczÚĂcia? JeĂli nie ma siÚ miïoĂci, pasji, zdrowia, to same pieniÈdze co najwyĝej uïatwiajÈ ĝycie. Czym wiÚc jest bogactwo? Na pewno moĝna mówiÊ o miïoĂci i innych piÚknych rzeczach, które stanowiÈ o bogatym ĝyciu. Ale posiadane w majÈtku i w gotówce pieniÈdze sÈ podstawÈ bogactwa! Czy warto byÊ bogatym? MajÈtek, jaki zgromadziliĂmy (jeĂli byï wypracowany uczciwymi metodami), to miara naszego wkïadu pracy w dobrobyt na Ăwie- cie. Tak, za coĂ te pieniÈdze przecieĝ dostaliĂmy! KtoĂ uznaï, ĝe warto nam zapïaciÊ, wiÚc nasze bogactwo to wyraz wdziÚcznoĂci Na czym polega bogactwo? 25 ludzi, którzy skorzystali z naszej pracy. Nasz majÈtek takĝe do- daje siÚ do majÈtków innych ludzi, co razem stanowi ogólnoludzki dobrobyt. Milionerzy odnoszÈ siÚ z szacunkiem do pieniÚdzy i do ma- jÈtków: swoich i innych ludzi. Upieranie siÚ, ĝe bogactwo nie jest kluczem do szczÚĂcia, to ulubiony argument tych 199 na 200 osób, które nie sÈ bogate. JeĂli nie cenisz bogactwa, to po co czytasz tÚ ksiÈĝkÚ? OczywiĂcie, ĝe bogactwo jest nam potrzebne do szczÚĂcia! I to wielkie, jak najwiÚksze bogactwo. Z caïym dla niego szacunkiem. Radość życia 27 5 Radość życia Radość życia „Czy jeszcze pamiÚtasz, ĝe zostaïeĂ stworzony do radoĂci?”. Phil Bosmans ObowiÈzek bycia szczÚĂliwym RadoĂÊ ĝycia nie przychodzi razem z pieniÚdzmi, ale odwrotnie. PieniÈdze przychodzÈ, kiedy mamy w sobie radoĂÊ. Joe Vitale w wywiadzie zamieszczonym 20 paědziernika 2008 w serwisie YouTube (http://www.youtube.com/watch?v= HSyhCh1CSyk) mówi, jak z biedaka staï siÚ bogaty i sïawny. Mia- nowicie zawsze szedï za gïosem powoïania, robiï to, co go pasjo- nowaïo. Warto iĂÊ za swoim powoïaniem i ĝyÊ z radoĂciÈ. Koniecznie trzeba — to jest wrÚcz nasz obowiÈzek w ĝyciu — byÊ szczÚĂliwym TERAZ. JeĂli my sami nie zadbamy o swoje szczÚĂcie i radoĂÊ w ĝyciu, to nikt za nas tego nie zrobi. JeĂli nie jesteĂ szczÚĂliwy w ĝyciu, nie masz w sobie radoĂci i ogromnej wdziÚcznoĂci do Boga/Natury za to, ĝe ĝyjesz, ĝe jest Ci dane doĂwiadczaÊ ĝycia kaĝdego dnia, ĝe moĝesz z pasjÈ robiÊ 28 Biedny milioner to, co kochasz, to radzÚ Ci najpierw rozwiÈzaÊ swój podstawowy problem: problem braku radoĂci w ĝyciu (który najczÚĂciej powiÈ- zany jest z brakiem samouznania). RadoĂci moĝna siÚ nauczyÊ UmiejÚtnoĂÊ cieszenia siÚ nie jest wrodzona, a wychowanie w ne- gatywnym Ărodowisku moĝe bardzo szybko spowodowaÊ wejĂcie w stan niecieszenia siÚ, zrezygnowania i poczucia beznadziejnoĂci. Polecam kursy na ten temat, dziÚki którym moĝna siÚ doĂÊ szybko przeprogramowaÊ. OczywiĂcie przede wszystkim polecam moje kursy, ale jest na pewno takĝe wiele innych dobrych kursów, po których moĝna siÚ zupeïnie inaczej poczuÊ. Waĝne jest, ĝeby na starcie „wycieczki do bogactwa” mieÊ odpowiednio pozytywne nastawienie. Nie znaczy to, ĝe jak juĝ siÚ jest „pozytywnym”, nie trzeba siÚ niczym martwiÊ ani rozpaczaÊ (sam czasem lubiÚ sobie porozpaczaÊ), ale chodzi o to, ĝeby mieÊ poczucie, ĝe zawsze jest jakieĂ rozwiÈzanie problemu, i przeko- nanie, ĝe zamiast siÚ martwiÊ, lepiej jest poszukaÊ najlepszego rozwiÈzania w danej sytuacji. Takie nastawienie nie tylko auto- matycznie podnosi zadowolenie z ĝycia, ale kieruje nas na drogÚ osiÈgania sukcesów, a co za tym idzie: nagród finansowych. Tak, w tym na pewno jest sporo propagandy. Ale wiadomo, ĝe propaganda dziaïa! Chodzi o to, ĝeby to byïa NASZA wïasna propaganda, która prowadzi nas do lepszego i mÈdrzejszego ĝycia i pomaga realizowaÊ nasze cele. Radość życia 29 Nawyk radoĂci Sam jestem sowÈ, lubiÚ siÚ wysypiaÊ rano, a póěnym wieczorem mam najwiÚcej energii. Moja ĝona jest raczej typem skowronka. Nie wiem, jak ona to robi, ale od samego rana jest radosna, uĂmiechniÚta i cie- szy siÚ z jakichĂ nawet caïkiem drobnych spraw. To jest fantastyczna sprawa: patrzeÊ na niÈ od rana i zaraĝaÊ siÚ jej radoĂciÈ. JeĂli jeszcze dodam, ĝe codziennie rano przynosi mi do ïóĝka sok pomarañczowy, siada przy mnie i... rozmawiamy, to chyba stanie siÚ jasne, dlaczego (ku zazdroĂci osób nieĝyczliwych) czÚsto cieszÚ siÚ ĝyciem jak szczypiorek na wiosnÚ. BÈdě szczÚĂliwy i zadowolony z ĝycia, nie przejmuj siÚ tym, ĝe otoczenie moĝe siÚ zaczÈÊ dziwiÊ i pytaÊ, co Ci dolega. OczywiĂcie problemy nie rozwiÈĝÈ siÚ same, ale o wiele ïatwiej jest podejmowaÊ wyzwania ĝyciowe z pozytywnym nastawieniem i radoĂciÈ niĝ z ponurÈ minÈ, negatywnymi oczekiwaniami i narzekaniem. Niech radoĂÊ stanie siÚ Twoim nawykiem.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Biedny milioner. Jak mieć wszystko, co trzeba, i cieszyć się życiem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: