Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00589 010914 20285239 na godz. na dobę w sumie
Przepis na sprzedaż. Wydanie II rozszerzone - książka
Przepis na sprzedaż. Wydanie II rozszerzone - książka
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3538-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> sprzedaż
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pamiętasz tę regułę, która mówiła, że zadowolony klient powie o Tobie trzem potencjalnym klientom, a niezadowolony trzynastu? Już dawno nieaktualna. Spójrz chociażby na sklepy internetowe - jeśli zrobisz w nich zakupy, właściciele sami proszą cię o wystawienie oceny. I już pojawia się informacja od setek zadowolonych (lub niezadowolonych) klientów. Dostępność oznacza też coraz większą konkurencję. Kiedy klient szuka usługi, produktów, już nie otrzymuje trzech ofert, ale kilkadziesiąt. Niech jednak nie martwi Cię to za bardzo. Jeśli jesteś dobry.

Handlowanie dobrze podane!

Kapitalizm sprzedawcami stoi. Często jednak klienci mogą tylko westchnąć i dodać 'niestety'. Dlaczego? Ponieważ, mimo iż kochamy kupować, nie lubimy większości handlowców. Niecierpliwi, natrętni i bez wiedzy merytorycznej - tak zwykle postrzegani są sprzedawcy. Ta informacja jest dla Ciebie jednocześnie zła i dobra. Zła, ponieważ trzeba włożyć dodatkowy wysiłek, by przekonać do siebie negatywnie nastawionego klienta. Dobra, ponieważ ten dodatkowy wysiłek procentuje - stajesz się dla niego wyjątkowym handlowcem, wyróżniającym się spośród tłumu tych kiepskich i niekompetentnych.

Drugie wydanie bestsellerowej książki Agnieszki Maziarz-Lipki dojrzało wraz z rynkiem. Podstawowe składowe przepisów na dobrą sprzedaż pozostały bez zmian, jednak świat poszedł do przodu. W tym podręczniku znajdziesz odpowiedź na pytanie, jak spowodować, by klienci więcej i chętniej od Ciebie kupowali. Pamiętaj przy tym, że sama książka nie działa. Przepis na ciasto nie jest ciastem. Jednak mogę Ci coś obiecać - jeśli tylko konsekwentnie odrobisz zadanie, nie tylko przeczytasz, ale będziesz stosował kolejne przepisy, to sfinalizowanie transakcji będzie tylko formalnością.Agnieszka Maziarz-Lipka jest właścicielką firmy szkoleniowej OPTA. Z wykształcenia psycholog, ma wieloletnie doświadczenie w roli trenera, który pomaga na szkoleniach odkryć własne mocne strony oraz rozwijać umiejętności komunikacyjne, sprzedażowe, negocjacyjne i menedżerskie. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Rozwijała umiejętności pracowników takich instytucji, jak: PZU, NBP, BZWBK, GETIN Bank, Bibby Factors, Skoda Auto Polska, Amica Wronki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/inskl2 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-3538-2 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci PoczÈtek .............................................................................................................5 CzÚĂÊ I Przygotowanie .............................................................13 Rozdziaï 1. Przygotowanie do sprzedaĝy .............................................15 Ja .....................................................................................................................16 Firma .............................................................................................................. 22 Produkty firmy ............................................................................................... 29 Klienci .............................................................................................................31 Konkurencja ................................................................................................... 49 Rozdziaï 2. Przygotowanie oferty pisemnej .........................................57 Ulotka reklamowa ...........................................................................................57 E-mail ............................................................................................................. 60 Oferta pisemna .............................................................................................. 60 CzÚĂÊ II Rozmowa ....................................................................71 Rozdziaï 3. Rozmowa telefoniczna z klientem ...................................73 Jakie mogą byü cele rozmowy telefonicznej? .................................................74 Nastawienie do rozmowy ...............................................................................75 NajwaĪniejsze elementy, czyli efekt UPPPS ..................................................77 Wskazówki dotyczące prowadzenia rozmów telefonicznych ....................... 78 Z kim rozmawiaü? ...........................................................................................79 Asystentka. Bariera czy pomoc? .................................................................... 80 Przygotuj siĊ do rozmowy telefonicznej ........................................................... 82 Etapy rozmowy telefonicznej, czyli jak prowadziü skuteczne rozmowy ...... 86 4 PRZEPIS NA SPRZEDA¿ Rozdziaï 4. BezpoĂrednia rozmowa z klientem .................................99 Przygotuj siĊ do rozmowy bezpoĞredniej ...................................................... 99 Tworzenie wáaĞciwego klimatu kontaktu z klientem .................................. 100 ĝwiadomoĞü efektów pierwszego wraĪenia ................................................. 101 Jeden z najwaĪniejszych elementów kontaktu z klientem — pytania ........104 UwaĪne sáuchanie, podsumowywanie, czyli parafraza ................................ 113 Rozdziaï 5. Prezentacja oferty ...............................................................119 Nasza prezencja w prezentacji - .................................................................120 Opanuj stres ..................................................................................................126 Przekaz sáowny w prezentacji oferty ............................................................ 127 Sprzedawaj za pomocą pytaĔ ....................................................................... 127 Oddziaáuj na emocje i na rozsądek ...............................................................133 Przykáady i porównania — siáa prezentacji ..................................................134 CzÚĂÊ III Nie ma trudnych klientów, sÈ tylko trudne sytuacje .................................................... 141 Rozdziaï 6. Sytuacje trudne ....................................................................143 ZastrzeĪenia ..................................................................................................143 Techniki odpowiadania na zastrzeĪenia ......................................................145 Reklamacja ....................................................................................................162 Rozdziaï 7. TrochÚ o stresie ...................................................................169 Planowanie czasu i zadaĔ ............................................................................. 171 MyĞlenie konstruktywne a myĞlenie destruktywne — wybór naleĪy do Ciebie .......................................................................... 181 Kilka lektur, które z przyjemnoĂciÈ polecamy .....................................184 Rozdziaï 4 BezpoĂrednia rozmowa z klientem Przygotuj siÚ do rozmowy bezpoĂredniej Kiedy klient przychodzi do Ciebie, nie zawsze jesteĞ w stanie przygotowaü siĊ dokáadnie do rozmowy wáaĞnie z nim. To oczywiste. Tutaj Twoim przygotowaniem jest wiedza merytoryczna, znajomoĞü techniczna produktów i usáug oraz oczywiĞcie technik sprzedaĪy. Jednak kiedy Ty idziesz do klienta, musisz siĊ przygotowaü. Robisz to podobnie jak wtedy, kiedy dzwonisz do klienta, tylko… jeszcze do- káadniej. ™ Specyfika branĪy klienta. ™ Sukcesy, nagrody, waĪne informacje. ™ Imiona, nazwiska i stanowiska waĪnych dla Ciebie osób. ™ Historia kontaktów (o ile wczeĞniej byáa jakaĞ historia -. WaĪne, jeĞli áączy Was dobra wspóápraca. Jeszcze waĪniejsze, gdy mieliĞcie kiedyĞ problemy. Upewnij siĊ, jak zostaáa rozwiązana sprawa i co dzisiaj jeszcze moĪesz zrobiü). 1 0 0 P R Z E P I S N A S P R Z E D A ¿ PoraĪka w przygotowaniu jest przygotowaniem do poraĪki. PamiĊtaj o tym. Przygotowanie to takĪe wziĊcie ze sobą wizytówek, ulotek, cenników, katalogów (aktualnych!) czy próbek. To takĪe dobrze napisana oferta, dopasowana do konkretnego klienta. I oczywiĞcie Twoje dobre nastawienie! Potwierdzenie spotkania — gdy jedziesz do klienta i gdy klient przyjeĝdĝa na umówione spotkanie do Ciebie UmówiáeĞ siĊ na spotkanie z klientem. Byáo to dwa tygodnie temu. ZapisaáeĞ w kalendarzu i oczywiĞcie pamiĊtasz o nim. Jednak nie wiesz, co siĊ dzieje u klienta. MoĪe pamiĊta, a moĪe nie. MoĪe pamiĊta, ale coĞ mu wypadáo i nie miaá jak CiĊ poinformowaü. Nie jedĨ na darmo! ZadzwoĔ, potwierdĨ spotkanie: — DzieĔ dobry, tu Katarzyna Miáa z Dobrego Banku. DzwoniĊ, poniewaĪ chciaáam potwierdziü nasze jutrzejsze spotkanie o godzinie 14.30. — Dobrze, Īe pani zadzwoniáa. Czy moĪe pani przyjechaü godzinĊ wczeĞniej? Plany mi siĊ trochĊ zmieniáy i muszĊ wczeĞniej wyjĞü. — Tak, mogĊ przyjechaü wczeĞniej. W takim razie bĊdĊ miaáa przyjemnoĞü byü u pana o 13.30. — To ja czekam. — Do zobaczenia. MoĪesz teĪ zadzwoniü, by potwierdziü wizytĊ klienta u Ciebie. To nie boli, a pokazuje Twój profesjonalizm. Tworzenie wïaĂciwego klimatu kontaktu z klientem W negocjacjach czas poĞwiĊcony na stworzenie miáego klimatu powinien wy- nieĞü okoáo 5 caáego czasu negocjacji. B E Z P O ¥ R E D N I A R O Z M O W A Z K L I E N T E M 1 0 1 I w rozmowach handlowych teĪ powinniĞmy zadbaü o miáy klimat rozmowy. Jak? Jest kilka waĪnych elementów. Twoje pozytywne nastawienie do siebie, klienta, firmy Gdy masz kiepskie nastawienie, to nie- stety, prĊdzej czy póĨniej to z Ciebie „wy- chodzi”. Sáowa moĪesz sobie przygotowaü, nawet najpiĊkniejsze i najsáodsze, ale Twoja mowa ciaáa, Twoje dalsze dziaáania powie- dzą klientowi, co o nim myĞlisz. JeĞli nie masz pozytywnego nastawienia, boisz siĊ klienta albo go lekcewa- Īysz, on to odczuje. Nie zawsze bĊdzie potrafiá powiedzieü, co konkretnie mu przeszkadza, ale bĊdzie mu niewygodnie. A gdy czuje siĊ niewygodnie, to wáaĞciwy klimat rozmowy diabli wziĊli. A Ty przecieĪ masz tak pracowaü, Īe- by klient czuá siĊ komfortowo. JeĞli masz z tym problem, moĪesz wróciü na początek ksiąĪki, przeanalizowaü swoje mocne strony, co lubisz w sobie, w swojej pracy. Tu teĪ wraca temat dobrego przygotowania do dziaáania. Im lepiej jesteĞ przygotowany, tym bar- dziej jesteĞ swobodny i lepiej sobie radzisz, nawet w stresującej sytuacji. ¥wiadomoĂÊ efektów pierwszego wraĝenia 30 pierwszych sekund 30 pierwszych gestów 30 pierwszych sáów …decyduje o tym, co bĊdzie siĊ dziaáo. OczywiĞcie czasem udaje siĊ naprawiü kiepskie pierwsze wraĪenie. Ale ileĪ trzeba wáoĪyü wysiáku. WiĊc lepiej od po- czątku robiü dobre wraĪenie niĪ potem w pocie czoáa naprawiaü báĊdy. Cza- sem záego pierwszego wraĪenia nie da siĊ naprawiü, poniewaĪ nie dostajesz drugiej szansy. 1 0 2 P R Z E P I S N A S P R Z E D A ¿ W Zielonej Górze jest pewna firma, dla której miaáam przyjemnoĞü pracowaü. Firmą zarządza dwóch dyrektorów, którzy gdy juĪ wiedzą, Īe przyjdzie do nich przedstawiciel handlowy, zakáadają siĊ miĊdzy sobą: JeĞli handlowiec powie nam komplement pt. „macie piĊkną siedzibĊ”, to ty mi stawiasz piwo, a jeĞli powie, Īe mamy bardzo dobrze oznaczoną drogĊ i áatwo do nas tra- fiü, to ja stawiam piwo tobie. A jeĞli powie inny komplement, to stawiamy piwo jemu. Wiesz, ile razy stawiali piwo handlowcom? Jak dotąd ani razu. PamiĊtasz, jak czytaáeĞ, Īe przygotowując siĊ do pójĞcia do klienta, masz zbieraü jak najwiĊcej informacji? I juĪ wiesz, Īe trzeba znaleĨü informacje o suk- cesach, przedsiĊwziĊciach czy innych dobrych dziaáaniach firmy. Oglądaáam w telewizji transmisjĊ zawodów w gimnastyce artystycznej, które odbywaáy siĊ wáaĞnie w Zielonej Górze. ZauwaĪyáam, Īe na sali jest duĪa i widoczna reklama firmy, dla której wáaĞnie pracowaáam (i której szefowali wyĪej wymienieni dyrektorzy). Przy nastĊp- nym spotkaniu z dyrektorami powiedziaáam, Īe widziaáam ich reklamĊ. Ich reakcja: WidziaáaĞ? To Ğwietnie! WydaliĞmy na nią sporo pieniĊdzy i mar- twiliĞmy siĊ, Īe nie byáa widoczna. Bardzo siĊ cieszymy, Īe zauwaĪyáaĞ. Obydwu stronom byáo miáo — mnie, Īe zauwaĪyáam reklamĊ, im — Īe ich re- klama byáa zauwaĪalna. MoĪesz dbaü o atmosferĊ, mówiąc komplementy. Podstawowe zasady komplementu ™ szczery, ™ krótki, ™ niemal niezauwaĪalny, ™ a powodujący, Īe drugiej stronie robi siĊ miáo, ™ nie dotyczy cech osobistych (oczywiĞcie kobieta moĪe powiedzieü mĊĪczyĨnie, Īe piĊknie pachnie, albo mĊĪczyzna moĪe powiedzieü kobiecie, Īe doskonale wygląda, ale nie wiadomo, czy na pewno dalsza rozmowa bĊdzie dotyczyáa biznesu…). B E Z P O ¥ R E D N I A R O Z M O W A Z K L I E N T E M 1 0 3 Komplementy, których naleĪy unikaü (chyba Īe jest siĊ ryzykantem): ™ Ma pan bardzo piĊkną ĪonĊ( przystojnego mĊĪa, Ğliczną sekretarkĊ). ™ Sáyszaáem, Īe Urząd Kontroli Skarbowej nic panu nie udowodniá. ™ Kowalski to Ğwietny pracownik, duĪo siĊ u pana nauczyá. Szkoda, Īe przeszedá do konkurencji. Komplementy bezpieczne: Miáo mi pana widzieü… CieszĊ siĊ, Īe mogĊ z panem wspóápracowaü… Jest pan jednym z naszych najlepszych klientów… To oferta przygotowana specjalnie dla pana… Pana pracownicy są bardzo dokáadni… Komplementy przydatne w trudnych sytuacjach: Jest pan bardzo dociekliwy i dlatego… (zamiast: Ale jest pan drobiazgowy). WidzĊ, Īe bardzo dokáadnie pan sprawdza, wiĊc… ( jw.). To bardzo dobre pytanie, sprawdzĊ szczegóáy i odpowiem panu (zamiast: Nie wiem). I przy okazji — warto nie tylko zmieniü formuáĊ wypowiedzi: dociekliwoĞü, dokáadnoĞü — zamiast czepiania siĊ; konsekwencja — zamiast uporu. Warto takĪe zmieniü sposób myĞlenia! Zawsze áatwiej bĊdzie Ci rozmawiaü z klientem, o którym myĞlisz, Īe jest dokáadny, niĪ… no, sam wiesz jaki… Jakie komplementy TY moĪesz powiedzieü swojemu klientowi? __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ 1 0 4 P R Z E P I S N A S P R Z E D A ¿ Jeden z najwaĝniejszych elementów kontaktu z klientem — pytania Na samym początku zastanówmy siĊ nad funkcją pytaĔ, czyli… Po co zadajemy pytania? Wypisz maksymalnie duĪo funkcji pytaĔ, które Ty wykorzystujesz: _________________________________ _________________________________ ____________________________________________________ A teraz zobaczmy, czy to wszystko: Zadajemy pytania by: Poznaü: ™ sposób dziaáania klienta ™ to, co dla klienta istotne ™ jego wartoĞci ™ sposób rozumienia Ğwiata ™ potrzeby klienta ™ jego wątpliwoĞci ™ nastawienie Pytania: ™ aktywizują klienta ™ zwiĊkszają jego zaangaĪowanie ™ pobudzają do myĞlenia ™ budują dwustronne relacje ™ stwarzają dobry klimat MoĪesz teĪ (aĪ bojĊ siĊ to napisaü) zastosowaü pytania, by… obraziü klienta: Czy to prawda, Īe pani córka zostaáa wyrzucona z egzaminu za Ğciąganie? Czy to prawda, Īe jeden z waszych klientów pozwaá firmĊ do sądu z powodu nieuczciwoĞci pracowników? WypisaáeĞ jeszcze jakieĞ inne funkcje pytaĔ? JeĞli tak, to gratulujĊ. MogĊ prosiü, byĞ przesáaá nam swoje propozycje (opta@dobrytrener.pl)? B E Z P O ¥ R E D N I A R O Z M O W A Z K L I E N T E M 1 0 5 Czasem pytam uczestników szkolenia, kto jest dla nich najtrudniejszym klientem. CzĊĞü osób odpowiada, Īe klient agresywny, taki, który „wie lepiej”, klient odgrywający rolĊ „czy pani wie, kto ja jestem?”. A czĊĞü odpowiada, Īe najtrudniejszymi klientami są tacy, którzy maáo mówią, mają nieprzenikniony wraz twarzy i wáaĞciwie nie wiadomo, co sobie myĞlą. Mówiąc szczerze, tacy klienci są najtrudniejsi i dla mnie. Ale na szczĊĞcie jest na nich sposób — zadawanie pytaĔ. Frank Bettger w swojej ksiąĪce „KaĪdemu sprzedasz, co zechcesz” daje przy- káad pytania, którego moĪesz uĪyü, gdy wyczerpane zostaáy wszystkie inne moĪliwoĞci nawiązania kontaktu z klientem: A jak to siĊ staáo, Īe zająá siĊ pan wáaĞnie tym biznesem? Pisze, Īe jest to pytanie „wytrych”, które otwiera nawet najtrudniejszego klienta. Ale zacznijmy od systematyki. OczywiĞcie wiadomo, Īe najbardziej ogólny podziaá pytaĔ to podziaá na pyta- nia zamkniĊte i otwarte. Które są lepsze? To zaleĪy. Pytania zamkniĊte — zaczynają siĊ sáowem „czy”. MoĪna na nie odpowiedzieü „tak” albo „nie”. Pomagają: ™ dowiedzieü siĊ bardzo konkretnych informacji ™ precyzowaü wypowiedĨ ™ koĔczyü zbyt dáugą rozmowĊ Utrudniają: ™ otwarcie siĊ rozmówcy ™ stworzenie dobrego klimatu ™ dostĊp do szerszego kontekstu Pytania otwarte zaczynają siĊ: Co Jak Kiedy Dlaczego Gdzie siĊ dzieje, gdy… dziaáacie w sytuacji, gdy… stosujecie… nie uwzglĊdniacie… przechowywane są… 1 0 6 P R Z E P I S N A S P R Z E D A ¿ PiÚciu uczciwych sïugów mam Ci wiedzÈ, Jak i Co I zawsze prawdÚ w porÚ znam Dlaczego, Gdzie i Kto Rudyard Kipling Pomagają ™ dowiedzieü siĊ wiĊcej ™ stworzyü miáy klimat rozmowy ™ otworzyü siĊ rozmówcy Utrudniają ™ gdy chcemy szybko skoĔczyü rozmowĊ, a trafimy na gaduáĊ Inny podziaá — bardziej szczegóáowy — dzieli pytania na: 1. Pytania informacyjne: ™ mają na celu zebranie jak najwiĊkszej iloĞci informacji, ™ pozwalają wypowiedzieü siĊ rozmówcy, ™ są to typowe pytania otwarte. ™ Jakie zmiany chcecie paĔstwo wprowadziü? ™ Co jest najáatwiejsze w pracy paĔstwa sprzedawców? A jakie są najwiĊksze wyzwania? ™ Jakie produkty cieszą siĊ najwiĊkszym uznaniem? ™ Ile dobrych ksiąĪek o sprzedaĪy przeczytaáeĞ? 2. Pytania podchwytliwe: ™ odwracają uwagĊ, ™ mają charakter „nie wprost”, ™ prowokują odpowiedĨ na tematy, które rozmówca chce ukryü, ™ wymagają kontekstu, ™ bywają niebezpieczne. ™ Inne firmy z tej branĪy przeĪywają chwilowe trudnoĞci, prawda? ™ Rotacja w tej branĪy jest doĞü duĪa, zgodzi siĊ pani ze mną? ™ Wielu handlowców intensywnie siĊ rozwija, miĊdzy innymi starannie analizując i dopasowując przykáady z tej ksiąĪki do wáasnych potrzeb. Co o tym sądzisz? B E Z P O ¥ R E D N I A R O Z M O W A Z K L I E N T E M 1 0 7 3. Pytania motywujące: ™ zawierają czĊĞü motywującą, ™ pobudzają do dziaáania, ™ poprawiają nastrój rozmówcy, ™ są to typowe pytania otwarte. ™ JeĞli osiągnąá pan tak duĪy sukces wĞród bardzo wymagających klientów, to moĪe teraz czas na dodatkowe poszerzenie dziaáalnoĞci? ™ JeĞli nasza wspóápraca tak dobrze siĊ ukáada, to jak moglibyĞmy jeszcze poszerzyü nasze kontakty? ™ Kiedy zauwaĪysz, Īe juĪ czas zastosowaü to, czego siĊ nauczyáeĞ dziĊki tej ksiąĪce, w konkretnych sytuacjach z klientami? 4. Pytania alternatywne: ™ dają subiektywne poczucie wyboru, ™ dają poczucie alternatywy, ™ zawierają czáon „emocjonalnej akceptacji”, ™ zawierają czáon negatywny i odrzucenia. ™ MoĪemy umówiü siĊ na spotkanie w czwartek czy w piątek? ™ Woli pan inwestowaü na gieádzie czy w fundusze inwestycyjne? ™ BĊdzie pan rozbudowywaá siedzibĊ swojej firmy w przyszáym roku czy za dwa lata? ™ BĊdziesz wykorzystywaü wszystkie przykáady z tej ksiąĪki czy wybraną czĊĞü? 5. Pytania sugestywne: ™ sugerują odpowiedĨ, ™ prowokują decyzjĊ, ™ pomagają dokonaü wyboru, ™ wywoáują emocjonalne zadowolenie. ™ Zadowoleni klienci bĊdą chcieli skorzystaü z dodatkowych usáug, prawda? ™ Wydaje nam siĊ, Īe przepustowoĞü áączy powinna zwiĊkszyü siĊ o 30 , Īeby klienci mogli zawsze dodzwoniü siĊ do paĔstwa, czy tak?
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przepis na sprzedaż. Wydanie II rozszerzone
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: