Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00419 009653 20248629 na godz. na dobę w sumie
Obudź w sobie lidera. Jak przejąć kontrolę nad swoim życiem i odnieść sukces - książka
Obudź w sobie lidera. Jak przejąć kontrolę nad swoim życiem i odnieść sukces - książka
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3591-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

<

Jak żyć mądrze, mieć przyjaciół i czuć się szczęśliwym

Chcesz zmieniać świat? Zacznij od siebie!

Obudź w sobie lidera to książka skierowana do każdego, kto chciałby przejąć kontrolę nad własnym życiem, mądrze je przeżyć oraz dać sobie szansę na szczęście i sukces. W dzisiejszych bardzo dynamicznych czasach coraz trudniej jest nam budować zdrowe relacje z innymi, bo nawet sami ze sobą często nie możemy dojść do porozumienia. Ciągły brak czasu, zmieniające się wiecznie priorytety i działanie w stresie wpływają na nas w destrukcyjny sposób, odbierając nam przyjemność z codziennego życia. Czy można jakoś temu zaradzić? Czy można znaleźć sposób na szczęście i sukces?

Odpowiedzią na te pytania jest koncepcja 'świadomego przywództwa osobistego', oparta na siedmiu filarach budujących postawę człowieka, który niezależnie od zajmowanego stanowiska, roli życiowej, wykonywanego zawodu czy statusu materialnego może przejąć kontrolę nad własnym losem i nadać mu sens. Świadome przywództwo osobiste to również sposób na skupianie innych wokół siebie i zarażanie ich entuzjazmem wobec naszych celów. Model ten powstał w efekcie współpracy i rozmów z wieloma ludźmi sukcesu - przedsiębiorcami, menedżerami i gwiazdami polskiego show biznesu - oraz na podstawie własnych życiowych doświadczeń autora. To propozycja i inspiracja, z której każdy może wybrać to, co zechce, i obudzić w sobie lidera!

Kim zatem jest 'świadomy lider'?

Mianem 'świadomego lidera' autor określa każdego, kto wykształci u siebie taką osobistą postawę. Ludzie, którzy odnoszą sukcesy i są przy tym szczęśliwi, kierują się w życiu tylko kilkoma prostymi zasadami. Czy jesteś ciekaw, co to za zasady? Czy chciałbyś poznać sekrety prawdziwych liderów i stać się jednym z nich?

Jeśli tak, otwórz książkę - Robert Jasiński odkryje przed Tobą siedem obszarów kluczowych dla Twojego rozwoju, następnie zaś podpowie Ci, jak je w sobie właściwie rozwijać.Robert Jasiński - mówca inspiracyjno-motywacyjny, członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce, zawodowy coach (ICC) i trener. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University w Nowym Sączu. Ma za sobą więcej niż dziesięć lat doświadczenia korporacyjnego (od 1997 roku) w obszarach sprzedaży, zarządzania i szkoleń. Od roku 2007 całkowicie oddał się pasji wspierania innych w rozwoju osobistym i zawodowym. Specjalizuje się w pracy z menedżerami wysokiego i średniego szczebla, prywatnymi przedsiębiorcami, przedstawicielami wolnych zawodów i gwiazdami polskiego show biznesu. Jest ekspertem w zakresie świadomego przywództwa i komunikacji zorientowanej na rezultaty. Więcej informacji na www.robertjasinski.pl.Patroni medialni:
Patron merytoryczny:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Grażyna Dymel Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/obulid Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-3591-7 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE¥CI PRZEDMOWA PIÓRA ROBERTA KROOLA WSTĉP W.1. Dla kogo jest ta ksiąĪka i co da jej przeczytanie? W.2. Dlaczego wáaĞnie z tej ksiąĪki nauczysz siĊ, jak byü Ğwiadomym liderem? 1. WPROWADZENIE DO ĝWIADOMEGO PRZYWÓDZTWA 1.1. Skąd siĊ wziąá model Ğwiadomego przywództwa? 1.2. ĝwiadome przywództwo dla kaĪdego, bo wszyscy jesteĞmy liderami 1.3. Wiedza, umiejĊtnoĞci czy postawa? 1.4. Siedem filarów Ğwiadomego przywództwa 2. SAMOĝWIADOMOĝû LIDERA 2.1. Co to jest samoĞwiadomoĞü i dlaczego musisz byü ze sobą szczery? 2.2. Co powinieneĞ wiedzieü na swój temat, aby przejąü kontrolĊ nad swoim Īyciem? 2.3. KorzyĞci wynikające z samoĞwiadomoĞci 2.4. ZagroĪenia wynikające z braku szczeroĞci wobec siebie 2.5. Czas dla siebie 3. ODWAGA 3.1. Na czym polega odwaga i czym siĊ róĪni od tchórzostwa? 3.2. Dlaczego lider musi byü odwaĪny? 3.3. Konsekwencje bycia odwaĪnym 7 9 9 12 15 15 18 20 23 27 27 36 51 58 59 61 61 64 73 6 | O B U D ½ W S O B I E L I D E R A 3.4. Jak mogĊ rozwijaü swoją odwagĊ? 3.5. Czas dla Ciebie 4. WARTOĝCI 4.1. Czym są wartoĞci lidera? 4.2. WartoĞci wspierają przekonania 4.3. WartoĞci Ĩródáem motywacji 4.4. WartoĞci w sytuacjach kryzysowych 4.5. Czas dla Ciebie 5. WIZJA 5.1. JeĞli nie wiesz, dokąd zmierzasz, na pewno nigdy tam nie dojdziesz, czyli kilka sáów o potrzebie wizji 5.2. Wizja lidera i jej wpáyw na otoczenie 5.3. Jak stworzyü osobistą wizjĊ i czego ma ona dotyczyü? 5.4. Jak wspieraü wizje innych, aby osiągnąü sukces? 5.5. Czas dla Ciebie 75 77 79 79 85 89 93 95 99 99 105 108 124 126 6. PASJA 129 129 6.1. Czym jest pasja? 6.2. Pasja jest zaraĨliwa 131 6.3. Jak zapaliü siebie i innych do realizacji osobistych celów 133 136 6.4. Czas dla Ciebie 7. MISTRZOSTWO OSOBISTE 7.1. Kultura ciągáego doskonalenia siebie i innych 7.2. Kluczowe obszary doskonalenia 7.3. BądĨ cierpliwy — za wartoĞciowe rzeczy trzeba zapáaciü 7.4. Czas dla Ciebie 8. POCZUCIE HUMORU 139 139 144 147 149 151 8.1. JeĞli nie potrafisz Ğmiaü siĊ z siebie, moĪesz byü niebezpieczny 151 8.2. Jak rozwijaü w sobie poczucie humoru i dystans do siebie 153 9. SUKCES WYMAGA WSPÓàPRACY 155 9.1. ĩeby osiągnąü sukces, potrzebujesz pomocy innych liderów 155 158 9.2. Obawa przed lepszymi od siebie 9.3. Prawo wnoszenia wartoĞci 159 Rozdziaï 2. SAMO¥WIADOMO¥m LIDERA 2.1. CO TO JEST SAMO¥WIADOMO¥m I DLACZEGO MUSISZ BYm ZE SOBk SZCZERY? SamoĞwiadomoĞü jest fundamentem kaĪdego sukcesu. Bez znajo- moĞci samego siebie nic nie moĪe siĊ udaü, bo aby zaplanowaü drogĊ do celu, musisz wiedzieü, skąd wyruszasz. Podczas indywidualnych sesji coachingowych najczĊĞciej wspieram moich klientów w pracy nad osiągniĊciem celów biznesowych i osobistych lub áączonych. Typowy taki proces rozpoczyna siĊ wiĊc od postawienia zasadni- czych pytaĔ: „Nad czym chcesz pracowaü? Co chcesz osiągnąü?”. Na tym etapie pracy powinien pojawiü siĊ cel. Czasem jest on dokáadnie okreĞlony, a czasem musimy go wspólnie doprecyzowaü. Jednak prawdziwe wyzwanie to okreĞlenie stanu obecnego danej osoby. CzĊsto zajmuje nam to nawet dwa spotkania. W Twojej gáo- wie mogą siĊ teraz pojawiü pytania: „Czy to takie waĪne, na jakim etapie Īycia siĊ znajdujĊ? Czy muszĊ siĊ na tym koncentrowaü?”. Podobnie reaguje czĊĞü moich klientów i wtedy zawsze posáugujĊ siĊ pewną sprawdzoną metaforą. To trochĊ tak jak z korzystaniem z nawigacji satelitarnej GPS. MoĪesz kupiü najbardziej zaawanso- wane technologicznie urządzenie, najbardziej aktualne i superpre- cyzyjne mapy oraz znaü dokáadny adres miejsca, do którego chcesz trafiü. Na nic jednak zdadzą siĊ te rozwiązania, jeĞli Twój samochód bĊdzie siĊ znajdowaá w gáĊbokim tunelu, gdzie urządzenie nie bĊdzie 2 8 | O B U D ½ W S O B I E L I D E R A mogáo poáączyü siĊ z satelitą, aby okreĞliü Twoją obecną pozycjĊ... To tak jak w Īyciu — moĪesz wiedzieü, co chcesz osiągnąü (znaü dokáadny adres), posiadaü odpowiednią wiedzĊ i umiejĊtnoĞci (doskonaáy terminal GPS i mapy), ale jeĞli nie bĊdziesz wiedziaá, na jakim etapie swojego Īycia i rozwoju jesteĞ, planowanie nie ma Īadnego sensu. Czy ta idea nie jest prosta? PomyĞlisz pewnie, Īe jest. Okazuje siĊ jednak, Īe jej realizacja nie jest taka áatwa. Dlaczego? PoniewaĪ doskonale potrafimy oszukiwaü samych siebie. Chcąc regulowaü sobie samopoczucie, albo nie doceniamy swoich moĪ- liwoĞci, albo, przeciwnie, przeceniamy je. W obydwu przypadkach konsekwencje mogą byü powaĪne. Przypomina to trochĊ sytuacjĊ kierowcy rajdowego F1, który ma pojechaü w waĪnym wyĞcigu. Aby jego dziaáania byáy maksymalnie efektywne, powinien: x OkreĞliü poziom swoich umiejĊtnoĞci jako kierowcy. x Znaü swój bolid: wiedzieü dokáadnie, jak siĊ on zachowuje w róĪnych sytuacjach na torze, jak przyspiesza i hamuje, na czym polega jego przewaga nad bolidami innych zawodników, a na czym jego sáaboĞü. x Znaü tor, na którym bĊdzie siĊ odbywaá wyĞcig: miejsca, gdzie moĪna przyspieszyü, a gdzie powinno siĊ zwolniü, punkty szcze- gólnie niebezpieczne i takie, gdzie moĪna prowadziü niemalĪe z zamkniĊtymi oczami. Jak myĞlisz, po co mu ta wiedza? OdpowiedĨ powinna byü juĪ dla Ciebie oczywista: po to, aby w maksymalny sposób wykorzystaü swój potencjaá i bezpiecznie dojechaü do celu. JeĞli kierowcy zabrak- nie tej wiedzy, moĪe: x przejechaü wyĞcig w zachowawczy sposób, minimalizując ryzyko i wykorzystując tylko czĊĞü swoich moĪliwoĞci; S A M O ¥ W I A D O M O ¥ m L I D E R A | 2 9 x pojechaü brawurowo, naraĪając siĊ na powaĪny wypadek lub nawet Ğmierü. Nie wiem, czy juĪ dostrzegasz wszelkie analogie pomiĊdzy tą metaforą a swoim Īyciem. PomyĞl, czy naprawdĊ zdajesz sobie sprawĊ z tego, co do tej pory osiągnąáeĞ, co potrafisz i jakie masz naturalne talenty? A czy myĞlaáeĞ teĪ o swoich sáaboĞciach, naturalnych defi- cytach i braku kompetencji? Podczas prowadzonych przeze mnie sesji coachingowych czĊsto spotykam siĊ z tego typu podejĞciem. Nazwaáem je strategią zacho- wawczą i strategią ryzykanta. Obie prowadzą do kiepskich rezul- tatów i nie warto ich stosowaü w Īyciu. Pozwól, Īe w kilku zdaniach je opiszĊ, tak abyĞ mógá w peáni zdaü sobie sprawĊ z tego, jakich zachowaĔ warto unikaü. Strategia zachowawcza Nie wychylam siĊ za mocno, bo jeszcze sobie nie poradzĊ i stanĊ siĊ poĞmiewiskiem. Brak wiedzy o sobie jest przyczyną braku pewnoĞci siebie i zacho- wawczego dziaáania. To jedna z najwaĪniejszych przyczyn poraĪek. DziĞ osiągniĊcie sukcesu w jakiejkolwiek dziedzinie wymaga zrobie- nia czegoĞ niestandardowego lub czegoĞ standardowego, ale w nie- standardowy sposób. Jest to moĪliwe tylko wtedy, gdy dokáadnie wiemy, na ile nas staü, co potrafimy i na czym polega nasza natu- ralna przewaga nad innymi. JeĞli tej wiedzy nie mamy, to dla za- chowania bezpiecznego status quo áatwo jest nam przechodziü na „tryb oszczĊdny”. W ten sposób ograniczamy moĪliwoĞü poja- wienia siĊ ewentualnych naturalnych zagroĪeĔ, ale teĪ pozbawia- my siebie szansy na sukces. JeĞli stosujesz tĊ strategiĊ w swoim Īyciu, pomyĞl, jak wiele moĪliwoĞci tracisz bezpowrotnie. Obserwując za- chowania i postawy ludzi, doszedáem do przekonania, Īe prawie 3 0 | O B U D ½ W S O B I E L I D E R A kaĪdy z nas kieruje siĊ tą strategią — jeĞli nawet nie w caáym Īy- ciu, to przynajmniej w jego wybranych obszarach. Z punktu widzenia naszych pierwotnych potrzeb wydaje siĊ to byü nawet sáusznym postĊpowaniem. PamiĊtaj jednak, Īe Ğwiat krĊci siĊ coraz szybciej i wymierne efekty bĊdą osiągaü tylko ludzie potrafiący w maksymalny sposób wykorzystaü swój potencjaá. Do tego po- trzebna Ci jest samoĞwiadomoĞü. W tym momencie pracy nad ksiąĪką pojawiáa siĊ we mnie pokusa, aby bezpiecznie przejĞü dalej w naszych rozwaĪaniach. Jednak byáoby to nieuczciwe wobec Ciebie, a takĪe wobec mnie samego, bo… stra- tegia zachowawcza towarzyszyáa mi przez wiĊkszą czĊĞü Īycia… NaprawdĊ… PomyĞlisz pewnie teraz: „No dobrze, skoro ta strategia jest taka záa, to dlaczego mimo jej stosowania tak wiele udaáo ci siĊ osiągnąü?”. To bardzo dobre pytanie, poniewaĪ pozwala nam ono pokazaü wyjątkowe ryzyko, jakie siĊ kryje za omawianą strategią. To prawda, Īe mimo jej stosowania wiele udaáo mi siĊ osiągnąü, jednak tempo mojego rozwoju byáo znacznie wolniejsze, niĪ mogáoby byü. Podstawowym motorem moich dziaáaĔ byáo zawsze osiąganie osobistych celów w maksymalnie bezpieczny dla mnie sposób. Ponie- waĪ nie do koĔca zdawaáem sobie sprawĊ z tego, co wiem i jak wiele potrafiĊ, wolaáem siĊ czegoĞ w ogóle nie podejmowaü, niĪ naraĪaü siĊ na ryzyko popeánienia báĊdu. Z tego powodu moje sukcesy byáy znacznie mniejsze niĪ sukcesy wielu moich koleĪanek i kolegów, którzy osiągali lepsze rezultaty i w dodatku w duĪo krótszym czasie. Dopiero w 2004 roku, podczas jednego ze szkoleĔ, w którym uczestniczyáem, doĞwiadczony trener, przytaczając przykáad kierowcy rajdowego, uĞwiadomiá mi realny koszt stosowania strategii zacho- wawczej. Owszem, stosując ją, moĪesz czuü siĊ bezpiecznie, unikasz báĊdów, ale jednoczeĞnie odbierasz sobie szansĊ na wykorzystanie maksimum swojego potencjaáu. To wyjątkowy grzech i wykrocze- nie przeciwko caáej Twojej ludzkiej doskonaáoĞci. Szkolenie byáo S A M O ¥ W I A D O M O ¥ m L I D E R A | 3 1 momentem przeáomowym. Od tego czasu nieustannie siĊ staram jak najwiĊcej o sobie dowiedzieü — pytam, sprawdzam i obserwujĊ. To dziaáa! Strategia ryzykanta Ja nie dam rady? Ja zawsze dajĊ radĊ! Kto, jak nie ja?! Strategia ryzykanta to zupeánie inny sposób postĊpowania niĪ stra- tegia zachowawcza. Jest pewna grupa ludzi, którzy, nie zwaĪając na swoje realne moĪliwoĞci, podejmują siĊ zadaĔ, do których nie są wystarczająco dobrze przygotowani. Jak áatwo siĊ domyĞliü, kon- sekwencje takiego zachowania mogą byü nawet powaĪniejsze niĪ konsekwencje postĊpowania zachowawczego. Dlaczego? PoniewaĪ brawura i ryzykanctwo doĞü szybko prowadzą do katastrofy. O ile w strategii zachowawczej ryzykujesz to, Īe osiągniesz rezultaty mniej- sze niĪ to moĪliwe, to w przypadku strategii ryzykanta czĊsto ryzy- kujesz wszystko, co masz: karierĊ, zdrowie, rodzinĊ, a nawet Īycie. Co ciekawe, przy braku samoĞwiadomoĞci i przy skáonnoĞciach do stosowania tej strategii moĪesz teĪ staü siĊ ofiarą czyichĞ decyzji. Podczas kilkunastu lat wspóápracy z korporacjami kilka razy obser- wowaáem sytuacjĊ, kiedy na stanowisko menedĪerskie awansowano osobĊ zupeánie do tego niegotową. Máody, Ğwietny sprzedawca z dnia na dzieĔ zostawaá przeniesiony na stanowisko dyrektorskie. Powody byáy róĪne — potrzeba chwili, rozgrywki personalne, gra korpo- racyjna i wiele innych. OczywiĞcie propozycja awansu jest na tyle atrakcyjna, Īe zdrowy rozsądek przegrywa z wizją wysokiej pensji i zestawu dyrektorskich zabawek. Zresztą powszechnie wiadomo, Īe nic tak nie fascynuje jak wáadza i wysoki status. Ta z pozoru wspa- niaáa sytuacja niespodziewanego awansu moĪe siĊ áatwo zamieniü w Īyciowy dramat. WyobraĨ sobie, co siĊ dzieje z czáowiekiem, który podjąá siĊ zadaĔ, z których nie jest w stanie siĊ wywiązaü. W naturalny sposób próbuje siĊ on do tej sytuacji jakoĞ przystoso- 3 2 | O B U D ½ W S O B I E L I D E R A waü. Jako dyrektor nie bardzo moĪe juĪ pytaü o rzeczy oczywiste. Pytanie jednak brzmi: oczywiste dla kogo? Stres, dziaáanie bez wystar- czającej wiedzy, báĊdne decyzje i ryzyko odpowiedzialnoĞci to tylko namiastka tego, co go spotka. WĞród moich klientów jest co naj- mniej kilku menedĪerów, których start na stanowisko przebiegaá w taki wáaĞnie sposób. WiĊkszoĞü z nich twierdzi, Īe mieli duĪo szczĊĞcia, Īe mieli duĪo szczĊĞcia i mimo wszystko udaáo im siĊ prze- trwaü. Jednak wspominają teĪ swoich kolegów, którym tego szczĊ- Ğcia zabrakáo… MoĪe siĊ zdarzyü, Īe niespodziewanie awansowany nowy dyrektor po póá roku zostanie zwolniony. BĊdzie miaá w tej sytuacji przynajmniej dwa wyjĞcia — wróciü na niĪszy poziom w strukturze organizacji lub szukaü kolejnego dyrektorskiego stoáka. Oba rozwiązania są jednak mocno problematyczne. Powrót na niĪ- sze stanowisko to problem dla rekrutera, który bĊdzie siĊ zasta- nawiaá, jak byáy dyrektor, który teraz ma byü sprzedawcą, pogodzi siĊ z taką degradacją. Przy drugiej moĪliwoĞci — próbie zachowania funkcji dyrektora — wszyscy bĊdą siĊ zastanawiaü, czy póároczne doĞwiadczenie na takim stanowisku wystarczy, aby sprostaü tej roli w nowej organizacji. Jak widzisz, sytuacja moĪe staü siĊ patowa. No dobrze, ale wróümy juĪ do ogólnej koncepcji samoĞwiado- moĞci. Kiedy w prywatnych rozmowach pytam ludzi o to, co o sobie myĞlą, czĊsto spostrzegam wyraĨne zdziwienie i lekką konsternacjĊ: „Jak to co myĞlĊ? Nazywam siĊ tak i tak, zajmujĊ siĊ tym i tym, proste!”. „No dobrze”, odpowiadam, „powiedziaáeĞ, Īe siĊ zajmujesz tym i tym. A czy kiedykolwiek pomyĞlaáeĞ o tym, co by byáo, gdybyĞ wyszedá poza ramy swojej codziennoĞci i zastanowiá siĊ, co jeszcze mógábyĞ robiü, bo byü moĪe nie wykorzystujesz nawet 10 procent swoich naturalnych moĪliwoĞci?”. Dla wielu osób to pytanie jest tak dziwne, jakby byáo wypowiadane w obcym jĊzyku! A jednak nie- zadanie sobie tego pytania moĪe kosztowaü CiĊ wyjątkowo wysoką cenĊ! Bo jak bĊdziesz siĊ czuá, u koĔca swoich dni uĞwiadamiając S A M O ¥ W I A D O M O ¥ m L I D E R A | 3 3 sobie, jak wielu ciekawych rzeczy nigdy nie zrobiáeĞ, gdyĪ po prostu nawet o nich nie pomyĞlaáeĞ? Z drugiej strony warto wiedzieü, jakie są nasze osobiste predyspozycje i atuty, tak aby wybraü wáaĞciwy wyĞcig. Mając 160 cm wzrostu, zawodowym graczem koszykówki raczej nie bĊdziesz, a z osobowoĞcią introwertyka trudniej Ci siĊ bĊdzie odnaleĨü w roli handlowca czy prezentera. ĝwiadomoĞü sie- bie jest wiĊc fundamentem udanego Īycia. W tym miejscu chciaábym jeszcze zwróciü uwagĊ na niezwykle istotny element samoĞwiadomoĞci, jakim jest uczciwoĞü wobec sie- bie samego. Wiele osób, z którymi na ten temat rozmawiaáem, dekla- rowaáo chĊü dokonania osobistego bilansu szans i zagroĪeĔ, jed- nak miaáo ogromny problem z obiektywną oceną siebie. CzĊsto powtarzam, Īe sztukĊ okáamywania siebie czáowiek opanowaá do poziomu mistrzowskiego. NajczĊĞciej zupeánie nad tym okáamy- waniem nie panujemy, gdyĪ nastĊpuje ono w naszej podĞwia- domoĞci jako mechanizm obronny. To, czego nie moĪemy zmieniü w rzeczywistoĞci na poziomie faktów, w miarĊ áatwo moĪemy zmie- niü i nadaü nowe, wygodne dla nas znaczenie. Ten naturalny me- chanizm sáuĪyá i nadal sáuĪy czáowiekowi do kontrolowania emocji. Jednak jeĞli naprawdĊ chcemy przejąü kontrolĊ nad wáasnym Īyciem, musimy nad nim zapanowaü. W dalszej czĊĞci ksiąĪki zaproponujĊ Ci praktyczne sposoby poradzenia sobie z tą natu- ralną tendencją, teraz jednak na poziomie idei chcĊ wyraĨnie za- znaczyü potrzebĊ uczciwoĞci wobec samego siebie. Dlaczego o tym piszĊ? Pracując z menedĪerami w duĪych korporacjach, bardzo czĊ- sto spotykam siĊ ze zjawiskiem, które nazywam Czynnikiem EW. „EW” to skrót od wyraĪenia „Efektowny Wizerunek”, który zasadni- czo odnosi siĊ do osobistego PR, stosowanego przez wielu wytraw- nych graczy korporacyjnych. W samej idei dbania o wizerunek i opi- niĊ nie ma nic záego. Jednak kiedy wizerunek ten jest w wiĊkszym stopniu oparty na radosnej kreacji i stosowaniu socjotechniki, a nie 3 4 | O B U D ½ W S O B I E L I D E R A na faktach, moĪe siĊ staü Ĩródáem problemów. Zasada budowania wizerunku jest prosta — eksponuj swoje silne strony i atuty. Tyle, tylko tyle! Tematyka ta jest mi niezwykle bliska ze wzglĊdów zawo- dowych i jeszcze dwa lata temu mógábym nieco inaczej przedsta- wiü to zagadnienie. Na wáasnej skórze doĞwiadczyáem, jak wiele szkody moĪe przynieĞü okáamywanie samego siebie. W 2007 roku kiedy rozpoczynaáem pracĊ na wáasna rĊkĊ, byáo mi ciĊĪko. Prze- prowadziáem siĊ do Warszawy, miasto byáo mi obce, nie miaáem znajomych, a o przyjacioáach nawet nie wspomnĊ. Poza tym wiel- ki strach, ogromne wyzwanie i mocno juĪ konkurencyjny rynek szkoleniowo-coachingowy. Przy prawie kaĪdej rozmowie z poten- cjalnymi klientami jako jedno z pierwszych padaáo pytanie: „Panie Robercie, a ile pan ma lat?”. Zastanawiaáem siĊ, o co chodzi, dlaczego oni wszyscy tak wyraĨnie dają mi do zrozumienia, Īe jestem za máody. No cóĪ, mam taką dzieciĊcą fizjonomiĊ, którą nazywam „ba- byface” i którą wtedy gdy miaáem dopiero trzydzieĞci lat, daáo siĊ szczególnie zauwaĪyü. Moja reakcja byáa natychmiastowa: „Mam byü starszy? Nie ma sprawy! To siĊ da zrobiü!”. Szybka zmiana wizerunku, polegająca na stylizacji na pana pod piĊüdziesiątkĊ: klasyczna fryzura, sposób mówienia i zachowania typowy dla osób w tym wieku — i gotowe! Tak mocno wczuáem siĊ w swoją nową rolĊ, Īe sam uwierzyáem, Īe mentalnie mam juĪ te piĊüdziesiąt lat. Czy byáa to prawda? Absolutnie nie i choü moje nowe oblicze spo- wodowaáo, Īe pytaĔ o mój wiek byáo mniej, to ja czuáem siĊ jakoĞ nieswojo. CiĊĪar udawania byá tak ogromny, Īe trudno mi siĊ byáo skoncentrowaü na dziaáaniu. Moją sytuacjĊ mogĊ porównaü do sy- tuacji pewnego typu máodych dziewczyn, których jedynym zmar- twieniem jest to, jak wyglądają. Zamiast skupiü siĊ na pracy czy rozmowie, wiecznie zerkają w lusterko i zastanawiają siĊ: „Czy do- brze wyglądam?”. Znasz to? No wáaĞnie! PamiĊtaj wiĊc, aby tak nie robiü. Mój problem polegaá na tym, Īe oprócz tego, iĪ nie mogáem S A M O ¥ W I A D O M O ¥ m L I D E R A | 3 5 sobie poradziü ze swoim wizerunkiem zewnĊtrznym, pogubiáem siĊ takĪe w swoim Ğwiecie wewnĊtrznym. PoniewaĪ zajmujĊ siĊ sze- roko pojĊtym rozwijaniem ludzi, to w związku z moją wyimagi- nowaną „piĊüdziesiątką” pojawiáa siĊ pokusa, aby staü siĊ men- torem. WyobraĨ sobie tĊ komiczną sytuacjĊ — trzydziestolatek, który przebraá siĊ za piĊüdziesiĊciolatka i udaje, Īe posiada jego Īyciową mądroĞü. Jak siĊ pewnie domyĞlasz, mój plan siĊ nie po- wiódá. W obszarze przywództwa, którym siĊ zajmowaáem, te we- wnĊtrzne sprzecznoĞci nie dawaáy mi szansy na stworzenie wáasnej, spójnej koncepcji. Momentem przeáomowym byáa rozmowa z wy- jątkowo mądrą kobietą, która postanowiáa mnie w tym temacie nieco uĞwiadomiü. Okazaáo siĊ, Īe wcale nie muszĊ mieü piĊüdzie- siĊciu lat ani na ten wiek wyglądaü, aby mówiü o przywództwie. To, kim jestem, co zrobiáem, z kim pracowaáem, co wiem i co myĞlĊ, daje mi prawo, aby z pozycji trzydziestoparolatka zabieraü gáos w tym temacie. Nie jako wyrocznia, nie jako mentor i nauczyciel, ale jako inspirator. Jako ktoĞ, kto wiele widziaá i doĞwiadczyá, a teraz w nienarzucający niczego sposób chce siĊ swoją wiedzą podzie- liü. I to byáo to! Od tamtego momentu wszystko zaczĊáo siĊ ukáa- daü. Sprawy nabraáy tempa, a ja, nieskrĊpowany, mogáem robiü swoje. JuĪ siĊ nie zastanawiaáem, czy dane zachowanie pasuje do mojego wizerunku. Teraz liczyáo siĊ tylko to, czy jestem sobą. Pierw- szego stycznia 2008 roku, kiedy znalazáem chwilĊ, aby zastanowiü siĊ nad sobą i nad tym, co robiĊ, w zupeánie niekontrolowany sposób zapisaáem w swoim notatniku zdanie: „Na káamstwie niczego nie zbudujesz — bądĨ sobą...”. PomyĞl o tym...
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Obudź w sobie lidera. Jak przejąć kontrolę nad swoim życiem i odnieść sukces
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: