Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00388 007495 20953811 na godz. na dobę w sumie
Zaplanuj swój sukces! Biznesplan na start - książka
Zaplanuj swój sukces! Biznesplan na start - książka
Autor: Liczba stron: 128
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-4872-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Grunt to mieć plan. Biznesplan!

Masz pomysł na biznes? Gratulacje! Teraz czas zamienić idee na konkretne zyski. By się solidnie do tego przygotować, musisz stworzyć biznesplan. Weź czystą kartkę papieru albo otwórz nowy dokument na ekranie swojego laptopa. Zacznij od liczb - jeśli jesteś w tym biegły i ten aspekt uważasz za najważniejszy, skup się na planie finansowym. Możesz też zacząć od marketingu: ustalić asortyment, opisać wachlarz usług i skalkulować zróżnicowanie cen. Możesz zaplanować akcje promocyjne, dokonać badania aktualnych cen na rynku czy posłuchać opinii potencjalnych klientów. Wyobraź sobie swoją przyszłą spółkę - co ją charakteryzuje, co widzisz najwyraźniej? Dobrany zespół kreatywnych pracowników, którzy są dla siebie życzliwi? Może zaczniesz od planowania struktury zatrudnienia, klucza doboru pracowników, systemów motywacyjnych? Nie jest łatwo, prawda? Jednak nagroda za trud będzie wielka.

Stworzenie biznesplanu pomaga osiągnąć sukces. Dzieje się tak dlatego, że planowanie w biznesie wymaga solidnych przygotowań i przemyśleń. Poszukiwanie rozwiązań wiąże się z uzupełnianiem wiedzy i gromadzeniem informacji. Tworzenie wizji i misji czy strategii marketingowej pobudza kreatywność i prowadzi do rozwijania ciekawych pomysłów. Dzięki analizie danych rynkowych można pogłębić lub zaktualizować wiedzę na temat zmian w popycie, trendach czy standardach. Analiza słabych i mocnych stron uświadamia potrzebę zmian, testuje elastyczność i pomaga zarządzać ryzykiem. Proces pisania biznesplanu stwarza okazję do osobistego rozwoju jego autorów poprzez określanie wartości, zasad i priorytetów oraz stymulowanie umiejętności twórczych, a nawet artystycznych.

Zatem - pisanie czas zacząć...Anna Szajkowska - z sukcesem współprowadziła rodzinną firmę i pracowała dla międzynarodowego koncernu paliwowego. Wiedzę i doświadczenia zdobyte w kraju wykorzystała i pogłębiła podczas pobytu w Barcelonie, gdzie współpracowała z przedsiębiorstwami inwestującymi w rozwój na rynku europejskim. W pracy i życiu prywatnym kieruje się filozofią zen, a mądrości Wschodu łączy z pasją trenowania sztuk walki. Interesują ją różnice dotyczące zarządzania, struktury i strategii firm na tle kulturowym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie?zaplas Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-4872-6 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści WstÚp 1 Planowanie w biznesie Organizacja procesu planistycznego Forma i prezentacja biznesplanu Struktura i standardy biznesplanu 2 CzÚĂÊ wstÚpna Ogólna charakterystyka dziaïalnoĂci Streszczenie menadĝerskie — podsumowanie wykonawcze 3 Plan strategiczny Misja i wizja firmy Analiza strategiczna 5 9 9 28 33 45 45 47 53 53 63 4 Zaplanuj swój sukces! Biznesplan na start 4 Plany operacyjne Plan marketingowy Plan organizacji i zarzÈdzania Plan zasobów i procesów Plan inwestycji Plan finansowy 5 Wnioski i zaïÈczniki Bibliografia 81 81 91 96 99 103 119 123 4 Plany operacyjne Plan marketingowy Pod pojÚciem marketingu naleĝy rozumieÊ caïoksztaït dziaïañ badajÈcych rynek oraz promocjÚ, reklamÚ, strategie cenowe towaru, sprzedaĝ i dystrybucjÚ1. Plan marketingowy ma za zadanie pomagaÊ kierownictwu w kontrolowaniu realizacji przyjÚtej strategii dziaïania2. Kompozycja marketingowa (ang. marketing mix) przedstawia strategiÚ jako zasadÚ 4P, która uwzglÚdnia cztery najwaĝniejsze czynniki wpïywajÈce na sprze- daĝ: produkt, cenÚ, dystrybucjÚ i promocjÚ (ang. Product, Price, Placement, Promotion). Zasada ta zostaïa w ostatnim czasie wzbogacona o dodatkowe trzy elementy: ludzi, proces oraz Ăwiadectwo materialne (ang. People, Process, Physical Evidence)3. 1 Biznesplan. Osobisty mentor — Harvard Business Press, Helion, Gliwice 2008, s. 73. 2 Tokarski A., Tokarski M., Wójcik J., Jak solidnie przygotowaÊ profesjonalny biznesplan, dz. cyt., s. 134. 3 Biznesplan. Osobisty mentor — Harvard Business Press, dz. cyt., s. 76. 82 Zaplanuj swój sukces! Biznesplan na start Produkt, jako przedmiot marketingu, jest rozumiany zarówno jako towar, jak i usïuga. W strukturze produktu wyróĝnia siÚ trzy warstwy: jego rdzeñ, czyli podstawowÈ korzyĂÊ, jakiej oczekuje nabywca, produkt materialny, czyli charakterystyczne cechy zewnÚtrzne (jakoĂÊ, marka, nazwa, opakowanie), oraz produkt wzbogacony, na który skïadajÈ siÚ: dostawa, warunki kredytowania, instalacja, gwarancje, usïugi posprzedaĝowe i serwis. W obliczu nasilonej konkurencji wzra- sta znaczenie niematerialnych cech produktu, takich jak: ser- wis i gwarancja czy marka4. NarzÚdziem analizy produktów jest cykl ĝycia produktu (ang. PLC — Product Life Cycle), którego krzywa odzwierciedla tendencje rozwojowe sprzedaĝy danego produktu i trendy rynkowe. BieĝÈca analiza cyklu ĝycia produktu pozwala okreĂliÊ ewentualne odchylenia od planu i wskazuje podstawy do weryfikacji dotychczas stosowanej strategii. Moĝna jÈ równieĝ wykorzystaÊ jako narzÚdzie kon- troli, sprawdzajÈc ksztaïtowanie siÚ sprzedaĝy na podstawie zestawieñ sprzedaĝy z poprzednich okresów. W cyklu ryn- kowego ĝycia produktu wyróĝniane sÈ cztery fazy: wprowa- dzenia produktu na rynek, szybkiego wzrostu sprzedaĝy, doj- rzaïoĂci i nasycenia, spadku wielkoĂci sprzedaĝy. Przy analizie produktów bierze siÚ pod uwagÚ szerokoĂÊ asortymentu (zróĝ- nicowanie), dïugoĂÊ asortymentu (iloĂÊ), gïÚbokoĂÊ asorty- mentu (wersje i odmiany), spójnoĂÊ asortymentu (powiÈzanie zastosowania produktów, wymogów produkcyjnych i moĝli- woĂci dystrybucji) oraz zrównowaĝenie portfela produktów miÚdzy liniami produktów lub wewnÈtrz jednej linii. 4 Biznesplan. Elementy planowania dziaïalnoĂci rozwojowej, dz. cyt., s. 95. Plany operacyjne 83 Kolejnym instrumentem marketingu jest cena. Jest ona jedynym czynnikiem, którego zmiany nie wymagajÈ nakïadów, a który wpïywa bezpoĂrednio na przychody przedsiÚbiorstwa5. Ceny ksztaïtowane sÈ na podstawie rachunku kosztów lub wyznaczane na podstawie metody popytowej, ale takĝe w wy- niku analizy rynku — aktualnej podaĝy i popytu oraz oczeki- wañ konsumentów i zachowañ konkurencji6. JeĂli siÚ weěmie pod uwagÚ te zaïoĝenia, moĝna przyjÈÊ adaptacyjnÈ lub inno- wacyjnÈ strategiÚ cenowÈ. ZaplanowaÊ naleĝy równieĝ zmiany cen, ewentualne obniĝki lub promocje, biorÈc pod uwagÚ psychologiczne aspekty cen i uĝycie np. metody ceny nieza- okrÈglonej (ang. odd-even pricing), cen prestiĝowych (ang. pre- stige pricing) czy pasm cenowych (ang. price lining). Identyfikacja poziomów cen uïatwia ich analizÚ. SÈ nimi: „ cena minimalna, „ cena progu rentownoĂci, „ cena docelowa, „ cena z narzutem. Innym zadaniem planu marketingowego jest wybór kanaïów dystrybucji. Aby go dokonaÊ, naleĝy znaÊ specyfikÚ segmentu rynku, specyfikÚ produktu, moĝliwoĂci i warunki jego przechowywania i transportu, specyfikÚ przedsiÚbior- stwa i strukturÚ rynku dystrybucji oraz standardy innych 5 Tamĝe, s. 98. 6 Ciechan-Kujawa M., Biznesplan. Standardy i praktyka, dz. cyt., s. 89. 84 Zaplanuj swój sukces! Biznesplan na start przedsiÚbiorstw. UwzglÚdniÊ naleĝy przy tym koszty i czas pro- cesu dystrybucji. Kiedy siÚ prognozuje wielkoĂÊ produkcji lub sprzedaĝy, warto zastanowiÊ siÚ nad utworzeniem komórki logistycznej, która bÚdzie odpowiedzialna za organizacjÚ trans- portu i synchronizacjÚ dziaïalnoĂci spedycyjnej, magazynowanie zapasów, zakupy zaopatrzeniowe i sposób realizacji zamówieñ. Naleĝy wziÈÊ pod uwagÚ równieĝ finansowe i organizacyjne zasady i warunki dystrybucji, takie jak: wysokoĂÊ marĝ i pro- wizji, specjalne warunki sprzedaĝy (koncesje, prawa wyïÈczno- Ăci), formy i terminy dostaw, optymalne wielkoĂci zamówieñ, sieÊ punktów sprzedaĝy, zespóï przedstawicieli handlowych oraz odbiorców. Duĝe znaczenie ma doĂwiadczenie w zakresie wspóïpracy z firmami zajmujÈcymi siÚ dystrybucjÈ poĂredniÈ. W planie marketingowym niezbÚdne jest uwzglÚdnienie promocji i wyznaczenie jej rozmiarów, zasiÚgu, stosowanych metod oraz okreĂlenie przeznaczonych na niÈ nakïadów. Tabela 4.1 prezentuje klasyczne metody promocji produktów i usïug. Plan sprzedaĝy powinien stanowiÊ iloĂciowe i wartoĂcio- we zestawienie prognozowanych zaïoĝeñ oraz okreĂlaÊ ich pod- stawÚ i zmiany w czasie. Powinien uwzglÚdniaÊ sezonowoĂÊ popytu oraz wzrost sprzedaĝy wraz z rozwojem ĂwiadomoĂci marki (ang. Brand Awareness) i urozmaiceniem struktury asor- tymentu. Tabele i wykresy sÈ idealnÈ formÈ prezentacji pla- nowanych przychodów. Wraz z opisem poszczególnych pozycji i ich kategoryzacjÈ stanowiÈ dopeïnienie planu marketingo- wego7 (tabele 4.2 – 4.4, rysunki 4.1 i 4.2). 7 Berry T., Hurdle: The Book on Business Planning, Palo Alto Software Inc., Eugene, USA 2006, s. 11.3. Plany operacyjne h c y n o z s o r p z o r i e n z c i f a r g o e g e i n z c a n z Ú g a w u a g È i c y z r P l h c y n a j c n e t o p w ó c w y b a n i ĝ e n w ó r , w ó c w y b a n l h c y n a j c n e t o p u e w o d i l l , a n j y z i w e e t , a w o d a r i e n n i , a w o t e n r e t n i , i k t o u l , y r e d o f . l p n — , ï ñ e z s o g o e c i l b a t u k n u s o t s o g e n w y t y z o p e i n a w o e r K o g e n a w o m a k e r o d l i g u ï s u , u t k u d o r p i u t o m d o p b u l m y n a w o c i n ĝ ó r z o u z a k e z r p k e d o r Ă i u n a w y ï a i z d d o y n z c i l b u P i i k n m o p u , y z a k o p m y n o l Ă e r k o w i g u ï s u b u l j i i e k b y z s a n a ï o w y w y t e ĝ d a g i y d r a o b l l i b e w o m a k e r l , y s r u k n o k , e m e r P i , i k b ó r p , y n o p u k u p u k a z o d e n e c Ú h c a Z i u t k u d o r p o g e n t e r k n o k l u e c w y n a w o s o t s t n e m u r t s n I a j c o m o r P y ĝ a d e z r p s a i c r a t o d Ê Ă o w i l ĝ o M , a w o s a r p a m a k e R l y t e l a Z y m r o F e i n a d a z e w o w a t s d o P a k y t s y r e t k a r a h C y d o t e m j a z d o R a m a k e R l g u ï s u i w ó t k u d o r p i j c o m o r p y d o t e m e n z c y s a l K . 1 . 4 a l e b a T 85 5 8 Ú j c k a e r È k b y z s o w o k n u s o t s a w i i l ĝ o m U g n i t e k r a M Ê È n g È i c y z r p a m z a k e z r P o d e i c r a t o d e k b y z s i j ï e u o w y w i y c r o b d o i i e n w y t a e r o g e l j a t z c o p , y n z c i n o r t k e e l g n i t e k r a m e e t l , a n j y c y d a r t h c i k t s y z s w o d a r e i c o d e n i , a t a s e r d a o g e n a r b y w w ó c r o b d o i e z r e t k a r a h c o m y w o k n u r e k i m y n w y t k e e s i l t n e m u r t s n I i n d e r Ă o p z e b g n i t e k r a M e i s a z c y c w y b a n i j c k a e r 86 Zaplanuj swój sukces! Biznesplan na start , Ê Ă o n d o g y r a w a z s ĝ y W i e j c a m r o f n i o k a j i c Ă e r t e n a z a k e z r p a r e b d o i e i n a , e n ó g o l e z r e t k a r a h c o m y n j y c o m o r p w ó t n e i l k Ê Ă Ú z c ĝ y d g g n i r o s n o p s , i g n b b o l , e w o s a r p e j c a k i l b u P i , a i r a n m e s , a j z o p m y s y t r o p a r e n a j c i f o l l , i c Ă o n a ï a i z d z , e j c n e r e f n o k u k n u r e z i w a n o r h c o b u i l e n a w o m o r P u t k u d o r p b u l y m r i f e z r e t k a r a h c o m y n j y c a m r o f n i a i n a ï a i z D y t e l a Z y m r o F e i n a d a z e w o w a t s d o P a k y t s y r e t k a r a h C y d o t e m j a z d o R s n o i t a e r l c i l b u P y z s l a d g È i c — g u ï s u i w ó t k u d o r p i j c o m o r p y d o t e m e n z c y s a l K . 1 . 4 a l e b a T a t n e i l k o d e i c Ă j e d o p l e n a u d w y d n i i . 3 6 . s , . t y c . z d , a k y t k a r p i y d r a d n a t S . l n a p s e n z i B , . j M a w a u K - n a h c e C : o d ó r ½ ï i y ĝ a d e z r p s i c Ă o n z c e t u k s i a n e z s k Ú w z i l u e c w a j c a z i l a n o s r e P i a n a k t o p s , e j c a t n e z e r P h c i k s i l i b e n a z È w a N i , y ĝ a d e z r p s l e w o d n a h h c y t s i b o s o i j c a l e r t k a t n o k y t s i b o s o , i n d e r Ă o p z e B È c w y b a n z ĝ a d e z r p S a t s i b o s o 6 8 Plany operacyjne 87 7 8 i e k t s y z s w a n p Ú t s W 0 0 . 0 1 o d 0 0 . 6 d o . z d o g w e z c o b o r i n D l e a s i a i c Ú a z j 0 0 . 2 2 o d 0 0 . 8 1 d o i s e r k a Z Ê Ă o n p Ú t s o D i e k t s y z s w a n p Ú t s W . z d o g w u n d o g y t i w i n d m e d e S i i e k t s y z s w a n p Ú t s W h c a n i z d o g w u n d o g y t i w i n d Ê Ú P i i e k t s y z s w a n p Ú t s W l s k e p m o k a n p Ú t s W w ó n e s a b l e a s i a i c Ú a z j h c a n i z d o g w u n d o g y t i w i n d m e d e S i h c a n i z d o g w u n d o g y t i w i n d m e d e S i a i c r a w t o a i c r a w t o l e a s i a i c Ú a z j a i c r a w t o i Ú n w o ï i s a n p Ú t s W h c a n i z d o g w u n d o g y t i w i n d m e d e S i a i c r a w t o l s k e p m o k a n p Ú t s W h c a n i z d o g w u n d o g y t i w i n d m e d e S i i Ú n w o ï i s i w ó n e s a b a i c r a w t o l e a s i a i c Ú a z j 0 0 . 2 2 o d 0 0 . 8 1 d o i 0 0 . 0 1 o d 0 0 . 6 d o s k r o W t i F a w o n e c a t r e f O . 2 . 4 a l e b a T d a ï k y z r P a n e C ) ï z w ( , 0 0 0 0 1 , 0 0 0 5 1 , 0 0 0 0 2 , 0 0 0 5 2 , 0 0 0 5 , 0 0 0 0 1 , 0 0 0 0 1 c i s a B t e k a P i a w z a N y t e i k a P d e c n a v d A t e k a P i e v i s u l c x E t e k a P i e v i t u c e x E t e k a P i a m r o F t e k a P i m e z a R t e k a P i A P S t e k a P i 88 Zaplanuj swój sukces! Biznesplan na start Ú i r e s i e ĝ a s a m y z r t e u m e b O j j h c y n z c y t e m s o k w ó g e b a z i a j c a w r e z e R , 0 0 0 5 1 s s e r t S - i t n A m a r g o r P s e r k a Z Ê Ă o n p Ú t s o D a n e C ) ï z w ( y m a r g o r P a w z a N y z s l a d g È i c — s k r o W t i F a w o n e c a t r e f O . 2 . 4 a l e b a T i w ó g n n e r t Ê Ú p e u m e b O i j j m e r o t k u r t s n i z e w o z a r o n d e j e i c Ă j e W e w o z a r o n d e j e i c Ă j e W e w o z a r o n d e j e i c Ă j e W a w o z a r o n d e j a j c a w r e z e R a w o z a r o n d e j a j c a w r e z e R g u ï s u h c y n ĝ ó r 0 2 – 5 1 i n m 5 1 d o i j c y z o p o r p h c y n ĝ ó r 0 1 . z d o g 5 , 1 o d 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 5 , 0 0 0 8 , , 0 0 0 0 5 – 0 0 0 1 , , 0 0 0 0 2 – 0 0 0 5 , a j c a w r e z e R , 0 0 0 5 2 l e n a u d w y d n i i y t e n r a K e w o p u r g a i c Ú a Z j n e s a B t r o K i a n w o ï i S l y n a u d w y d n i i i g n n e r T e n z c y t e m s o k i g u ï s U i g u ï s u e n n I e ĝ a s a M 8 8 r o t k u r t s n I m a r g o r P Plany operacyjne Ê Ă o t r a w ) ï z w ( 9 5 2 1 0 5 5 0 0 4 6 4 7 8 0 2 4 6 1 0 8 2 9 4 1 3 k o R i a n d e r Ă a n e c ) ï z w ( 5 3 1 0 0 2 4 4 0 8 8 3 4 9 1 3 2 89 9 8 Ê Ă o l I Ê Ă o t r a W ) ï z w ( 8 7 7 1 1 3 1 1 3 6 5 1 6 5 5 1 0 3 5 2 8 9 0 4 2 2 8 5 3 9 0 8 2 1 8 4 4 6 1 1 1 1 3 9 0 8 1 2 k o R i a n d e r ¥ a n e c ) ï z w ( 5 3 1 0 0 2 4 4 0 8 Ê Ă o l I Ê Ă o t r a W ) ï z w ( 7 0 6 3 4 2 3 4 2 1 2 1 4 1 2 1 0 0 5 9 6 7 0 0 0 6 5 4 0 2 3 0 0 1 0 0 2 1 9 0 2 0 7 1 4 1 1 k o R i a n d e r ¥ a n e c ) ï z w ( 5 3 1 0 0 2 4 4 0 8 Ê Ă o l I a r u t k u r t S y ĝ a d e z r p s / a g u ï s U t k u d o r p 5 7 4 0 9 1 0 9 1 5 9 0 5 9 0 5 0 2 0 2 0 1 y m a r g o r P y t e n r a K i y t e k a P l e n a u d w y d n i i i g u ï s u e n n I M E Z A R a w o w a t s d o p ĝ a d e z r p s a n a w o z o n g o r P . 3 . 4 a l e b a T 90 Zaplanuj swój sukces! Biznesplan na start Rysunek 4.1. Udziaï procentowy w sprzedaĝy podstawowej Tabela 4.4. Prognozowana sprzedaĝ dodatkowa Usïuga/ produkt Restauracja Kawiarnia Sprzedaĝ detaliczna Marĝa 30 30 ¥rednia cena (w zï) 50 15 20 – 40 150 ¥rednia liczba klientów miesiÚcznie Rok 1 200 400 200 WartoĂÊ sprzedaĝy (w zï) Rok 1 120 000 72 000 360 000 552 000 Plany operacyjne 91 Rysunek 4.2. Udziaï procentowy w sprzedaĝy dodatkowej Plan organizacji i zarzÈdzania Struktura organizacyjna jest to ukïad okreĂlajÈcy sposób, w jaki dzieli siÚ dziaïania organizacji, grupuje je i koordynuje8. Wy- róĝnia siÚ cztery etapy projektowania organizacji: 1. podziaï caïoĂci pracy na zadania wykonywane przez po- szczególne osoby lub grupy osób — podziaï pracy; 8 Czepurko A., ’ukaszewicz J., Biznesplan w praktyce zarzÈdzania firmÈ, dz. cyt., s. 85. 92 Zaplanuj swój sukces! Biznesplan na start 2. ïÈczenie zadañ w sposób logiczny i sprawny poprzez grupowanie pracowników i zadañ — departamen- talizacja; 3. okreĂlenie struktur podlegïoĂci sïuĝbowej w ramach organizacji — hierarchia organizacyjna; 4. wprowadzenie mechanizmów integrujÈcych dziaïalnoĂÊ poszczególnych dziaïów w zwartÈ caïoĂÊ — koordy- nacja9. Plan struktury organizacyjnej ma zapewniÊ efektywnoĂÊ i sprawnoĂÊ dziaïania komórek organizacyjnych, odpowiedni poziom kosztów, dopasowanie struktury zatrudnienia do po- trzeb organizacji, maksymalne skrócenie czasu obiegu spraw i dokumentów, zoptymalizowanie procesu pracy w poszcze- gólnych komórkach organizacyjnych oraz zoptymalizowanie procesów decyzyjnych na wszystkich szczeblach organizacji. StrukturÚ organizacyjnÈ opisuje siÚ za pomocÈ terminów, ta- kich jak: specjalizacja, konfiguracja, centralizacja, standaryzacja i formalizacja. Poszczególne funkcje i zadania sÈ realizowane przez pracowników przedsiÚbiorstwa. Gospodarowanie zaso- bami ludzkimi obejmuje procesy rekrutacyjne, szkolenie i mo- tywowanie oraz doskonalenie czïonków organizacji. Poniewaĝ organizacjÚ tworzÈ ludzie, czynnik ludzki odgrywa kluczowÈ rolÚ w procesie ksztaïtowania i rozwijania nowoczesnego przed- siÚbiorstwa. BïÚdy w zarzÈdzaniu oraz brak kompetencji i od- powiedzialnoĂci kadry moĝe doprowadziÊ do upadku firmy. 9 Tamĝe.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zaplanuj swój sukces! Biznesplan na start
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: