Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00225 006190 19031830 na godz. na dobę w sumie
Wewnętrzna siła. Koło zamachowe Twojego życia - książka
Wewnętrzna siła. Koło zamachowe Twojego życia - książka
Autor: Liczba stron: 232
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1884-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> życiowe filozofie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Niezwykła moc tkwi w Tobie
Barbara Rose jest następczynią Dale'a Carnegie'ego. Ta książka przewyższy wszystkie Twoje oczekiwania. Poprzez historię własnego życia autorka pokazuje nam, jak radzić sobie z niesprawiedliwą dystrybucją tego, czego wszyscy pragniemy i potrzebujemy -- miłości i szczęścia
dr David Ryback,
autor Love Sex and Passion for the Rest of Your Life

Siła, która przenosi najwyższe góry

Jednego dnia słońce świeci jak oszalałe, by następnego deszcz zaczął padać wyłącznie na Twoją głowę. Zaledwie kilka chwil wcześniej życie układało się po Twojej myśli, snułeś plany na przyszłość, wszystko zdawało się naprawdę mieć sens. Nagle, bez najmniejszego ostrzeżenia, Twój mały, dobry świat wali się w gruzy i tracisz to, co dla Ciebie najcenniejsze. Możesz poddać się, popaść w marazm i zrezygnować z walki o własne szczęście, ale nie polecamy Ci tej metody. Zasługujesz na dużo więcej.

Odzyskaj swoją siłę i stwórz sobie takie życie, jakiego pragniesz. Może Ci się wydawać, że jest to zadanie zbyt trudne. Natychmiast pozbądź się tej myśli. Dowiedz się, jak bolesne doświadczenia mogą Cię wzmocnić i na jak różne sposoby mogą wzbogacić Twoje życie. Odkryj swój wielki życiowy cel. Na nowo stwórz wizję własnego szczęścia i naucz się powoli je budować, realizując swój sen i zamieniając go w rzeczywistość. Poznaj swoją prawdziwą wartość i nie pozwól, by ktokolwiek wkroczył w Twoje życie z butami czy zdeptał Twoje marzenia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wewnêtrzna si³a. Zamachowe ko³o Twojego ¿ycia Autor: Barbara Rose T³umaczenie: Monika Szczêsny ISBN: 978-83-246-1884-2 Tytu³ orygina³u: Individual Power: Reclaiming Your Core, Your Truth, and Your Life Format: A5, stron: 232 Niezwyk³a moc tkwi w Tobie • Zrealizuj swoje najœmielsze marzenia • Zamieñ bolesne doœwiadczenia w pozytywn¹ si³ê • ObudŸ w sobie empatiê, wzbogacaj ¿ycie w³asne i innych ludzi Barbara Rose jest nastêpczyni¹ Dale’a Carnegie’ego. Ta ksi¹¿ka przewy¿szy wszystkie Twoje oczekiwania. Poprzez historiê w³asnego ¿ycia autorka pokazuje nam, jak radziæ sobie z niesprawiedliw¹ dystrybucj¹ tego, czego wszyscy pragniemy i potrzebujemy — mi³oœci i szczêœcia dr David Ryback, autor Love Sex and Passion for the Rest of Your Life Si³a, która przenosi najwy¿sze góry Jednego dnia s³oñce œwieci jak oszala³e, by nastêpnego deszcz zacz¹³ padaæ wy³¹cznie na Twoj¹ g³owê. Zaledwie kilka chwil wczeœniej ¿ycie uk³ada³o siê po Twojej myœli, snu³eœ plany na przysz³oœæ, wszystko zdawa³o siê naprawdê mieæ sens. Nagle, bez najmniejszego ostrze¿enia, Twój ma³y, dobry œwiat wali siê w gruzy i tracisz to, co dla Ciebie najcenniejsze. Mo¿esz poddaæ siê, popaœæ w marazm i zrezygnowaæ z walki o w³asne szczêœcie, ale nie polecamy Ci tej metody. Zas³ugujesz na du¿o wiêcej. Odzyskaj swoj¹ si³ê i stwórz sobie takie ¿ycie, jakiego pragniesz. Mo¿e Ci siê wydawaæ, ¿e jest to zadanie zbyt trudne. Natychmiast pozb¹dŸ siê tej myœli. Dowiedz siê, jak bolesne doœwiadczenia mog¹ Ciê wzmocniæ i na jak ró¿ne sposoby mog¹ wzbogaciæ Twoje ¿ycie. Odkryj swój wielki ¿yciowy cel. Na nowo stwórz wizjê w³asnego szczêœcia i naucz siê powoli je budowaæ, realizuj¹c swój sen i zamieniaj¹c go w rzeczywistoœæ. Poznaj swoj¹ prawdziw¹ wartoœæ i nie pozwól, by ktokolwiek wkroczy³ w Twoje ¿ycie z butami czy zdepta³ Twoje marzenia. • Jak stworzyæ wymarzone ¿ycie? • Jak rozwik³aæ tajemnicê p³ci przeciwnej? • Jak wp³ywaæ na ¿ycie innych ludzi? • Jak zmieniæ cierpienie w pozytywn¹ si³ê? • Jak wzbogacaæ swoje ¿ycie duchowe? Spis treści Przedmowa Wstęp Część I — Osobiste wzmocnienie Rozdział 1 — Indywidualny rozwój i odpowiedzialność: Weź życie w swoje ręce Jak pozbyć się fałszywego spojrzenia na rzeczywistość Kreowanie fantazji czy prawdziwej rzeczywistości? Kiedy wszystko tracisz Najważniejsza lekcja, jaką dostajesz, kiedy tracisz wszystko Zamienianie tragedii w osobiste wzmocnienie Jak odkryć swój życiowy cel Jak zamienić tragedię w zwycięstwo Odkrywanie swojej indywidualnej wartości Rozdział 2 — Jak stworzyć swoje idealne życie Wykorzystywanie ogromnej siły myśli Kierowanie Nauka ufania sobie Powstrzymywanie dzieci przed podążaniem za tłumem Wpływanie na życie innych ludzi 9 11 15 17 18 20 23 26 27 30 32 36 41 48 55 57 62 66 Wewnętrzna siła Rozdział 3 — Rozwikłanie tajemnicy przeciwnej płci Ważność prawdy pomiędzy kobietą i mężczyzną Kiedy przemoc mylona jest z miłością Przemoc w małżeństwie Zaskakujący sekret skrywający się za otrzymywaniem miłości od drugiego człowieka Jak zakończyć wyniszczający związek Burzenie ścian, które stoją między Wami Kilka słów do dyktatorów w związku Zachęta dla ofiar Największe ryzyko, najwspanialsza nagroda Fałszywy perfekcjonizm Jak poradzić sobie z przekonaniem „Nie jestem jeszcze gotowy na to, by się ustatkować” Kiedy nie jesteś gotowy, ale nie potrafisz zakończyć związku Zrozumienie najbardziej powszechnej przyczyny napięcia w związku Co oznaczają słowa „dopóki śmierć nas nie rozdzieli” Rozdział 4 — Bratnie dusze: Rajski ogród czy ogród rozwoju i transformacji? Jak to jest tworzyć związek z bratnią duszą Jak związek z bratnią duszą przynosi głęboki rozwój i transformację Rozwijać się czy trwać w stagnacji? Wyższy cel związku bratnich dusz Jak odnaleźć wolność i prawdziwy wewnętrzny spokój 71 71 72 74 76 79 81 84 85 92 98 103 108 109 111 117 118 119 123 126 129 6 Spis treści Część II — Wzmocnione społeczeństwo w ujęciu ogólnym Rozdział 5 — Wzmocniona ludzkość: Dzieci pozbawione siły, autentycznie wzmocnieni dorośli Przemoc wobec dzieci 133 135 i destrukcja autentycznego samowzmocnienia 136 Poszukiwanie zewnętrznych sposobów na wypełnienie pustki 137 Dzielenie drogi z innymi 140 141 Podejmowanie decyzji związanej z uzdrowieniem 148 Lustro, lustro na ścianie 151 Tragedia i zmiana społeczna Źródło autentycznego wzmocnienia 153 Rozdział 6 — Polityczna odpowiedzialność: Docieranie do sedna istotnych spraw Świat bez granic Zabijać czy nie zabijać? Polityka w Stanach Zjednoczonych Porządek w sądzie 157 159 162 165 168 Rozdział 7 — Przemienianie cierpienia w pozytywną siłę 175 Jak możesz wykorzystać ten pomysł 178 Przekształcanie organizacji opartej na wolontariacie w fundację pozarządową 178 180 Kłamstwo o konkurencji Czas na dawanie i czas na otrzymywanie 182 Odpowiedź na najważniejsze pytanie, jakie stawia sobie ludzkość 184 Bycie żywym przykładem dla innych 185 7 Wewnętrzna siła Część III — Rozwijająca się duchowość 189 Rozdział 8 — Oderwanie się od materialnego świata 191 Ocenianie siebie i innych 192 Perspektywa Twojej duszy, znana również jako Wielki Obraz 195 Rozdział 9 — Duchowa świadomość Posłowie Prawa rodzicielskie O autorce 207 217 223 231 8 Rozdział 2 Jak stworzyć swoje idealne życie T woje życie jest efektem Twojego myślenia. Podobnie jak ja, również i Ty możesz pragnąć innego życia, świetnej kariery, bliskiego i pełnego miłości związku, finansowej stabilizacji lub lepszego zdrowia i kondycji fi- zycznej. I zasługujesz na to, by doświadczyć wszystkiego, czego pragniesz. Jeśli na chwilę przestaniesz myśleć o tym, co zaprząta Twoją głowę, to uświadomisz sobie, że Twoje myśli koncentrują się na tych obszarach Twojego życia, z których nie jesteś zadowolony. Prawdopodobnie obwiniasz życie i krytykujesz siebie, podczas gdy pragniesz spełnienia i samoakceptacji. Każdy człowiek chce mieć dobre mniemanie o sobie i być zadowolony ze swojego życia. Ludzie, którzy kochają siebie i którzy spełniają się zawodowo, osiągnęli radość wyłącznie dzięki przejściu przez proces, w którym musieli się zmierzyć z wątpieniem w siebie, ze swoim strachem, poczuciem nie- pewności, odrzuceniem, niskim poczuciem własnej wartości, bólem i trudnymi lekcjami życiowymi. Wewnętrzna siła Aby ulżyć Twojemu bólowi, mogę Cię zapewnić, że wszyscy pragniemy tego samego w życiu; różni nas jedynie forma naszych celów i aspiracji. Wszyscy płaczemy. Czujemy się niepewnie. Mamy wątpli- wości. Porównujemy. I wszyscy za bardzo się martwimy. Być może czułeś to samo co ja. Czułam się sparaliżowana, nie mając pieniędzy na opłacenie rachunków. Odczuwałam smutek, kiedy myślałam o swojej karierze i uświadamiałam sobie, że nie jestem tam, gdzie powinnam być. Porówny- wałam się z innymi, którzy osiągnęli sukces, i zastanawia- łam się: „Co jest ze mną nie tak? Dlaczego moje życie przy- pomina życie osoby, która z tytułem doktora naukowego zarabia pieniądze jako kierowca taksówki?”. Patrzyłam na kobiety, które budziły mój podziw, i zastanawiałam się: „Jak to się stało, że one odniosły taki sukces, spełniły swoje marzenia, zrobiły świetne kariery, a ja walczę o przetrwanie?”. Zadawałam pytania. Szukałam w sobie odpowiedzi. Pisałam listy do Boga, prosząc go o odpowiedzi. I otrzymałam je na piśmie. Ta książka jest transkrypcją odpowiedzi, które dostałam. Niektóre słowa były „nieziemskie”, ale postanowiłam napi- sać je w sposób zrozumiały dla czytelnika. We wszechświecie jest bardzo mało fizycznych dowodów potwierdzających realizację naszych marzeń. Jesteśmy tak uwarunkowani naszym realnym życiem, które odbieramy swoimi pięcioma zmysłami, że zapominamy o najważniejszym przeczuciu. Mam tutaj na myśli nasz instynkt. 42 Jak stworzyć swoje idealne życie Instynktownie rozpoznajesz swój potencjał. Odczuwasz frustrację, ponieważ czujesz, że musi istnieć jakiś lepszy sposób. Twoje uczucia i przeczucia Cię nie mylą. Z drugiej strony jesteś śmiertelnie przerażony tą bezgra- niczną mocą i potencjałem, które tkwią w Tobie. Twoja przeszłość wyznacza Twoją strefę komfortu, ponieważ znasz tylko taki sposób funkcjonowania. Twoje nieświadome negatywne myśli — narzekanie, zmartwienia, wątpliwości, niepokój, obawy, poczucie zagrożenia — są częścią Twojej strefy komfortu. Ale Twoja dusza, czy też Twój instynkt, zna Twoje praw- dziwe możliwości. Twój instynkt wie, że zasługujesz na to i otrzymasz to, czego naprawdę pragnie Twoje serce. Zatem w Twojej głowie toczy się mała bitwa: poczucie „ja” kontra instynkt lub dusza. Twoje serce, instynkt lub dusza mówią: „Dalej! Potrafisz to zrobić. Jesteś urodzonym zwycięzcą. Zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Jeśli chcesz wyruszyć na drugi koniec świata, możesz to zrobić!”. I wtedy odczuwasz inspirację lub pod- ekscytowanie. Ale Twoje „ja” szykuje się do natarcia i mówi: „Oszalałeś? Jak możesz myśleć o podróży na drugi koniec świata, skoro nie masz pieniędzy na to, by kupić coś do jedzenia? Spójrz na to realistycznie. Jesteś marzycielem. To jest niemożliwe. Przestań fantazjować. Wróć do rzeczywistości”. Czy to nie wydaje Ci się znajome? Czy Twoje serce mówi Ci jedno, a rozum podpowiada coś innego? 43 Wewnętrzna siła Czy głęboko w środku czujesz, że masz do osiągnięcia określony cel w życiu, jednak Twoja logika temu zaprzecza? Czy naprawdę wierzysz w to, że ktoś inni potrafi spełnić swoje marzenia, a Tobie się to nigdy nie uda? Czy naprawdę myślisz, że ktoś inny jest lepszy niż Ty? A może wierzysz, że jesteś lepszy od wszystkich innych ludzi? Jeśli porównujesz indywidualne cechy, umiejętności lub też naturalne zdolności, takie jak zdolności fizyczne albo inte- lektualne, jedna osoba może posiadać wrodzone talenty w określonym obszarze, a druga osoba będzie dobra w czymś innym. Czy masz talent, dar lub wrodzoną zdolność w ja- kimś obszarze? Założę się, że tak. Czy wykorzystujesz to? Rozwijasz? Badasz możliwości lub doświadczenia, które możesz zyskać dzięki wykorzystaniu tego talentu w życiu? A może unikasz tego obszaru, ponieważ wzbudza on w Tobie zbyt duże przerażenie? Jeśli wzbraniasz się przed wykorzystaniem w pełni swojego wrodzonego potencjału, w takim razie uciekasz przed swoim życiowym celem. Unikasz tego, czego Twoje serce pragnie najbardziej: Twojego idealnego życia. To jest powód Twojej frustracji, strachu, wątpliwości, niepokoju, choroby, zmar- twień i bólu. Podpowiem Ci, jak rozpoznać, co wygrywa w Twoim życiu: Twoje „ja” czy dusza. Jeśli czujesz się dobrze i w porządku, to znaczy, że jest dobrze i że wygrywają Twoje serce i dusza. Twoja prawdziwa istota przebija się na powierzchnię. Jeśli na arenę wkracza rozum i dostarcza Ci mnóstwa powodów, próbując udowodnić Ci, że Twoje odczucia są nielogiczne 44 Jak stworzyć swoje idealne życie i niewłaściwe, wtedy prym wiedzie Twoje „ja”, które po- nownie wtrąciło Cię do Twojej strefy komfortu. W takiej sytuacji popadasz w stagnację i w efekcie odczuwasz ból, który może manifestować się na wiele różnych sposobów. Jeśli idziesz za swoimi naturalnymi zdolnościami i pragnie- niami, podążasz za swoim przeczuciem, wtedy Twoja po- dróż zmierza w kierunku, do jakiego zostałeś powołany. Odczuwasz podekscytowanie. Kiedy przeciwstawiasz się sobie, ponieważ społeczeństwo lub Twój rozum podpowiadają Ci, że to, czego pragniesz, jest irracjonalne lub niemożliwe, wtedy na zewnątrz możesz sprawiać wrażenie osoby zadowolonej z życia, lecz we- wnątrz będziesz usychać. Jeśli usychasz, to znaczy, że nie kwitniesz. Nie jesteś praw- dziwym sobą. Cierpisz, ponieważ uwierzyłeś, że życie swoim idealnym życiem nie daje poczucia bezpieczeństwa, jest niemożliwe lub nie do zaakceptowania. Przez kogo? Czyjej akceptacji poszukujesz? A co z akceptacją siebie? Nie otrzymałeś tego życia po to, by tkwić w swojej strefie komfortu. Żyjesz, by badać i doświadczać każdej drogi przepełnionej pasją. Żyjesz po to, by czuć się żywym. Skąd będziesz wiedział, że czujesz, że żyjesz? Dobre pytanie. Odpowiedzią na to pytanie jest sposób, w jaki tworzysz swoje idealne życie. Robisz to, co sprawia Ci radość. Kochasz osobę, w której towarzystwie czujesz się doskonale, która Cię inspiruje, wspiera, akceptuje i rozumie. Tą osobą jesteś Ty. 45 Wewnętrzna siła Podążasz za swoim sercem, duszą, sumieniem i za „wewnętrz- nym głosem”, który jest Twoim przewodnikiem, Twoim in- stynktem. Stworzyłeś sobie obraz swojego idealnego życia i kiedy czujesz podekscytowanie, wzmacniasz je poprzez pewność, że możesz być tym, robić i mieć wszystko to, co sobie wyobraziłeś. Kiedy wyjdziesz ze swojej strefy komfortu, możesz się spodziewać, że Twój rozum zaatakuje Cię wątpliwościami, nieufnością, krytyką, negatywnym spojrzeniem, przekona- niem o niemożności i niepraktyczności tego, co sobie wy- obraziłeś, a wszystko po to, by ponownie zamknąć Cię w starej wersji Ciebie i Twojego życia, z którego teraz pró- bujesz się wydostać. Załóżmy na przykład, że jesteś nasieniem kwiatka. Jeśli znaj- dujesz się pod ziemią, Twoją naturalną drogą będzie pięcie się w górę, eksplorowanie otoczenia, osiągnięcie poziomu ziemi i rozkwitnięcie w promieniach słońca, tam, gdzie jest Twoje miejsce. Ty, tak samo jak nasionko kwiatka, nie zo- stałeś stworzony po to, by żyć, usychać i umrzeć pod ziemią. Zostałeś stworzony po to, by rozkwitać, rozwijać się i wpły- wać na życie innych ludzi. Ziemia przypomina Twój rozum. Zna jedynie przeszłość, ciemność, obawy i wątpliwości. Twój rozum stara się przekonać Cię o tym, że takie małe nasion- ko nie ma szans na to, by przebić się przez warstwy ziemi, kamyków, chwastów i zakwitnąć pośród ogromnych drzew. Ale w rzeczywistości jesteś tym ogromnym drzewem pró- bującym wydostać się ponad powierzchnię ziemi. I w tym życiu, w tej chwili naprawdę jesteś wszystkim, czym pra- gniesz się stać. Jedynie piach w Twoim umyśle stara się za- trzymać Cię pod ziemią. 46 Jak stworzyć swoje idealne życie Twój umysł jest pełen kłamstw i niedowierzania, które zo- stały w nim zakorzenione. Pozwól, że zadam Ci jedno pytanie. Czy jedno nasionko kwiatu ma większy potencjał ku temu, by wydostać się ponad ziemię niż drugie nasionko? Nie. Czy jeden człowiek ma większy potencjał ku temu, by roz- kwitać, błyszczeć, rozwijać się i dobrze prosperować aniżeli drugi człowiek? Nie. Jaki jest ten magiczny składnik? Powiem Ci. To Twoja wola. Twoja decyzja. Twoje pragnienie, by prze- dostać się przez ziemię, docenić życie i powiedzieć: „Wiem, że można żyć lepiej. Wiem, że urodziłem się po to, by się rozwijać. Wiem, czego pragnę, i zdobędę to, koncentrując się na tym i wierząc w to, że jeśli to, na czym się skupiam, wywołuje we mnie dobre przeczucia, to znaczy, że będzie dobrze”. Wzmocnij siebie poczuciem podekscytowania. Im bardziej podekscytowany będziesz się czuł, tym większą zyskasz siłę. Im silniejszy będziesz, tym łatwiej będzie Ci się przebić przez warstwę wątpliwości i obaw. Zdobywasz naukę w ziemi. Uczysz się, tak samo jak i ja, że nic nie jest w stanie Cię powstrzymać poza Tobą samym. Kiedy podejmujesz decyzję, by nadać swojemu życiu wymarzony kierunek, rodzi się w Tobie podekscytowanie. W chwili, kiedy je poczujesz, nic nie stanie na Twojej drodze. Rozkwitniesz, 47 Wewnętrzna siła ponieważ pozwalasz sobie na to, by rozkwitnąć. Spełnisz swoje powołanie, realizując swój cel. A Twoim celem jest stworzenie Twojego idealnego życia. Zobacz je w swojej wyobraźni i poczuj je w sercu. Wtedy poczujesz, że żyjesz, ponieważ faktycznie będziesz żyć. Nie wdając się w naukowe rozważania nad tym, jak prze- biega ten proces, mogę Cię zapewnić, że on się sprawdza. (I, co więcej, istnieje na to naukowy dowód, który przed- stawię w dalszej części książki). Cały sekret leży w tym, by zrodzić w sobie podekscytowanie tym, nad czym koncen- truje się umysł. Wykorzystywanie ogromnej siły myśli „Twoje myśli kształtują Twoje działania”. To powiedzenie jest prawdziwe. Ale inne: „Zobaczyć zna- czy uwierzyć” — już nie, przynajmniej nie w odniesieniu do tworzenia swojego wymarzonego życia. W przypadku tego celu musimy odwrócić to zdanie: „Uwierzyć znaczy zobaczyć”. Musisz stworzyć obraz swojego idealnego życia — jakie- kolwiek „ono” jest — w swojej głowie. Tylko wtedy będziesz mógł je osiągnąć. Tworząc wizję swojego idealnego życia, dzień po dniu w nie- wyjaśniony sposób Twoja podświadomość nie potrafi roz- różnić przeszłości od przyszłości i dlatego skupia się do- kładnie na najdroższym Ci obrazie, który wykreowałeś w umyśle. 48 Jak stworzyć swoje idealne życie Wyobraziłam to sobie w formie mapy, która prowadzi do skarbu. To bardzo wzmacniające i silne narzędzie, którym możesz się posłużyć do stworzenia i zamanifestowania wszyst- kiego, czego pragniesz w życiu. Cały proces jest właściwie dość prosty, a przy tym również sprawia wiele radości. Weź kilka starych magazynów i powycinaj z nich zdjęcia wszystkich tych rzeczy, które pragniesz mieć, oraz zdjęcia reprezentujące to, kim chcesz być i co chcesz robić. Zabierz się do roboty. Jak naprawdę chcesz wyglądać, co chcesz czuć i jaki chcesz być? Co dokładnie chcesz posiadać? Jakie do- kładnie miejsca chciałbyś zwiedzić? W jaki sposób faktycznie chcesz spędzać swój wolny czas? Do jakich organizacji i klu- bów chciałbyś należeć, jakim pomagać lub jakie miejsca chciałbyś stworzyć? Jak wygląda Twój idealny partner ży- ciowy? W jaki sposób pragniesz pomagać innym w życiu? Wytnij z magazynów zdjęcia i słowa, które uformują duży, pełen szczegółów obraz Twojego życia. Twojego idealnego, wymarzonego życia. I nie ograniczaj się! Bądź swobodny! Wykonywałam to zadanie w czasach, kiedy chodziłam do szkoły, byłam bez grosza i o wszystko musiałam walczyć, ale wizja mojego całkowicie nowego życia wzbudziła we mnie ogromny entuzjazm. Jednym ze zdjęć, które wtedy wycięłam, była fotografia przedstawiająca Kopułę na Skale w Jerozolimie. Zawsze chciałam pojechać na Środkowy Wschód. Sądziłam, że minie wiele lata, zanim zdołam zreali- zować to marzenie. Sześć tygodni po opracowaniu mapy prowa- dzącej do skarbu, stałam przed Kopułą na Skale w Jerozolimie. Dla mnie z tym obrazem wiązało się najwięcej uczuć i dla- tego pomyślałam o tym jako pierwszej rzeczy. 49 Wewnętrzna siła Zatem mapa prowadzająca do skarbu naprawdę się sprawdza! Wszechświat nie jest pustką. Nasze myśli mają moc. Przyciągamy do siebie to, na czym się koncentrujemy. Jeśli będziesz myśleć o ubóstwie, staniesz się biedny. Skoncen- truj się na Kopule na Skale, a będziesz tam. To Twój wybór. To, na czym koncentrujesz swoje myśli, połączone z tym, w co naprawdę wierzysz, jest właśnie tym, co otrzymasz. Nie możesz tego wymusić siłą woli ani narzucić jakiejś kontroli umysłu. To nie działa w ten sposób. Musisz szczerze wierzyć w to, co pragniesz wnieść do swo- jego życia. Najważniejszym czynnikiem w tym procesie jest poczucie podekscytowania związane z tym, czego oczekujesz w swoim życiu. Kiedy masz prawdziwe wewnętrzne prze- konanie, wiarę, odczuwasz naturalne podekscytowanie, to kluczem do osiągnięcia sukcesu jest otworzenie się na to, co przyniesie życie. Otwórz się i zaufaj, że otrzymasz to, czego pragniesz, ponieważ zasługujesz na to, by dostać ra- dość, którą sobie wyobraziłeś. Dobrze rozumiem, że otworzenie się jest najtrudniejszą częścią. Ale kiedy każdego dnia patrzysz na tę mapę pro- wadzącą do skarbu, na te zdjęcia idealnego życia, którego pragniesz, w jakiś sposób, powolutku te obrazy stają się rzeczywistością. W moim przypadku, być może dlatego, że większość z tych obrazów wydawała się być zupełnie irracjonalna w tamtym okresie mojego życia, nie spodziewałam się, że tak szybko zrealizuję swoje pragnienia; nie byłam zbytnio przywiązana 50 Jak stworzyć swoje idealne życie do tego, że mogą szybko się spełnić. Każde ze zdjęć repre- zentowało szczere pragnienie, ale jak mogłam się emocjonal- nie związać lub ekscytować podróżą na drugi koniec świata, skoro ledwo starczało mi pieniędzy na kupienie warzyw? Być może mój brak przywiązania się do tego wyobrażenia był właśnie przeszkodą na mojej drodze. Jeśli trzymamy się zbyt mocno naszego wyobrażenia, za- szczepiamy strach zamiast wiary, przekonania lub poczucia własnej wartości, które powinny kierować naszą podróżą. Każdy z nas zasługuje na to, by mieć w życiu wszystko. Dlaczego ktoś inny miałby mieć wszystko, a my nie? Nie ma takiego powodu — chyba że poddasz się logicznemu przekonaniu, że otrzymanie wszystkiego, czego pragniesz w życiu, jest po prostu niemożliwe. Aby zmienić to nastawienie, zacznij od małej rzeczy, od czegoś, czego naprawdę pragniesz, ale jeszcze nie udało Ci się tego zdobyć. Próbując zamanifestować coś w swoim życiu, musisz mieć całkowite zaufanie do tego, że to, co ma być Twoje, takim właśnie się stanie. Wyraź swoją prośbę, z głębi serca, z pełnym, żarliwym przekonaniem, że — jeśli ma to służyć Twojemu dobru — otrzymasz to, czego pragniesz. Twoje myśli są nasieniem dla Twojej przyszłej rzeczywistości. Podam teraz kolejny przykład na to, jak moje myśli stały się moją rzeczywistością. Jak napisałam wcześniej, po sto- czeniu walki o prawa rodzicielskie, byłam zdruzgotana psy- chicznie, emocjonalnie i finansowo. Zostało mi odebrane to, co kochałam i co przynosiło mi radość. Byłam na dnie. Nie miałam wyboru, musiałam się podnieść, i musiałam zrobić 51 Wewnętrzna siła to sama. Ponieważ nie było mnie stać na wynajęcie samo- dzielnego mieszkania, wynajęłam pokój. Kiedy moja współ- lokatorka odkryła, że palę papierosy, kazała mi się wyprowa- dzić. Dała mi dwa tygodnie na znalezienie nowego miejsca. Pracowałam w sklepie odzieżowym i odłożyłam kilkaset dolarów. Ale wtedy straciłam pracę. Zostałam bezrobotna, miałam tylko trzysta dolarów w za- pasie i dwa tygodnie na znalezienie nowego lokum. Tak wyglądała moja rzeczywistość w roku 1998. Ale wiedziałam już o tym, jaką moc mają nasze myśli, i przy- szedł mi do głowy pomysł: chciałam założyć własną firmę zajmującą się projektowaniem graficznym, ponieważ kilka lat wcześniej właśnie tym się zajmowałam. Wyjęłam więc z szuflady swój dyplom i rozpoczęłam własny biznes. Z jakichś powodów ciągle myślałam o domu w stylu śród- ziemnomorskim. Właśnie o tym marzyłam od dłuższego już czasu: o domu z hiszpańską dachówką, ogrodem i oddziel- nymi pokojami dla każdego z moich dzieci. Wyobrażałam sobie ten dom w stylu śródziemnomorskim, z trzema sy- pialniami, mimo myśli, które krążyły w mojej głowie: „To niedorzeczne. Jak to możliwe, żebym mogła mieć taki dom? Ledwo starcza mi pieniędzy na paliwo do samochodu”. Obejrzałam wiele różnych mieszkań, szukałam jedno- lub dwupokojowego. Ponieważ po zakończeniu procesu o prawa rodzicielskie nie miałam żadnych odłożonych pieniędzy, nie mogłam skorzystać z biura pośrednictwa nieruchomościami. I wtedy któregoś popołudnia mój wewnętrzny głos powie- dział mi: „Przejedź się po okolicy”. Ponieważ wierzyłam 52 Jak stworzyć swoje idealne życie swojej intuicji, zrobiłam to, co podpowiedziało mi moje przeczucie. Przejechałam się przez urokliwe okolice i oto moim oczom ukazał się wspaniały dom z trzema sypialniami w stylu śród- ziemnomorskim, a przed nim stała tabliczka z napisem „Do wynajęcia” i podanym numerem telefonu. Spojrzałam na ten dom i powiedziałam: „Och Boże, tak bardzo chciałabym tu zamieszkać”. Zadzwoniłam pod podany numer i umówi- łam się na spotkanie z właścicielem. Nie chciał całej sumy, a jedynie przedpłatę. Dałam mu tyle, ile miałam, i powie- działam, że resztę dopłacę w przyszłym tygodniu. Udało mi się zarobić brakującą kwotę i dwa tygodnie później wpro- wadziłam się do nowego domu. Chodzi o to, że cały czas wyobrażałam sobie dom z trzema sypialniami w stylu śródziemnomorskim i naprawdę go pra- gnęłam, a logiczna część mojego mózgu, ta część, która zo- stała wytrenowana przez społeczeństwo, powtarzała mi: „To śmieszne. Bądź realistką. Nie stać Cię na to teraz”. Jednak wszechświat podarował mi to, co sobie wyobraziłam — dał mi to, z czym w pełni się utożsamiałam i czego na- prawdę pragnęłam. Zamiast szukać małego mieszkania, mogłam cieszyć się radością posiadania domu, o jakim marzyłam. Nie miałam nic, a jednocześnie miałam wszystko: miałam moc, by tworzyć, by dokonywać wizualizacji i by wierzyć w to, że mi się uda, miałam siłę, by wiedzieć, że wszystko może się zdarzyć, jeśli tylko naprawdę tego pragnę i jest to w moim najlepszym interesie. 53 Wewnętrzna siła Tak jak i Ty, jestem człowiekiem z krwi i kości, mam serce i duszę. Wiele dobrego w życiu mnie spotkało, ale też i mia- łam wiele takich dni, w których marzyłam, żeby w ogóle się nie obudzić następnego ranka. Doświadczyłam tu na ziemi ogromnej radości i najczarniejszej rozpaczy. Jestem taka sama jak Ty. I chcę podzielić się z Tobą moją wiedzą na temat siły manifestacji naszych myśli. Przy odrobinie cierpliwości i Ty nauczysz się wykorzystywać tę moc, dzięki której zdobędziesz to, czego pragniesz. Twój umysł chce mieć wszystko już teraz bez względu na to, czy będzie to dla Ciebie korzystne w ujęciu długofalowym. Możesz nie dostrzegać szerszej perspektywy. Wydobywając się z nienawiści do siebie, możesz się martwić, zadręczać, odczuwać niepokój, ból, mieć wątpliwości. Prawdziwa wiedza o sobie nie pochodzi z Twojego umysłu. Ale Twoje obawy dotyczące przyszłości — owszem. Kiedy sadzisz nasionko pomidora, wierzysz w to, że wyro- sną z niego pomidory. Nie stoisz nad grządką, odmierzając czas aż do chwili pojawienia się zbiorów. Nie płaczesz, nie zadręczasz się, nie martwisz, nie błagasz, nie zastanawiasz się, nie masz wątpliwości i nie walczysz z ziemią. I nie znasz też złożoności procesu, w którego trakcie ziemia i nasienie wytwarzają krzew pomidora. Po prostu wkładasz nasienie do ziemi, podlewasz i czekasz, aż wyrośnie. To samo zaufanie musi towarzyszyć Twoim zamiarom do- tyczącym tego, co pragniesz zdobyć w swoim życiu. Nie musisz dokładnie wiedzieć, jak do tego dojdzie; liczy się to, że tak się w efekcie stanie. Tylko Ty — nikt inny — całko- 54 Jak stworzyć swoje idealne życie wicie i kompletnie tworzysz wszystko to, co obserwujesz w swojej fizycznej rzeczywistości. I kiedy błędnie uwie- rzysz w to, że Twoja sytuacja przyczyniła się do czyjegoś nieszczęścia lub radości, wtedy umacniasz tę osobę, a siebie samego okradasz z mocy. Przyzwalasz na to, by inna osoba lub okoliczności pojawiły się w Twoim życiu, bez względu na to, czy przynosi Ci to ból, czy radość. Aby rościć sobie prawo do swojej auten- tycznej indywidualnej siły, musisz przestać obwiniać innych za to, w jakiej sytuacji teraz jesteś, dobrej czy też złej. Jeśli pragniesz stworzyć coś nowego w swoim życiu, jedyną rzeczą, która się liczy, są Twoje intencje. Jeśli masz okre- ślony zamiar, to rzeczy potoczą się zgodnie z nim! Po prostu wypowiedz dokładnie swoją prośbę, tak jak w przypadku zamawiania jedzenia, i uwierz w to, że zamówienie jest już w drodze do Ciebie. Czasami trwa to dłużej, niż się tego spodziewamy; ale bądź wdzięczny za te opóźnienia, po- nieważ przynoszą one korzyści i zawsze działają w Twoim interesie. Kierowanie Sądzisz, że jeśli nie przejmiesz odpowiedzialności za aktywne kreowanie swojej przyszłości, to ktoś inny zrobi to za Ciebie? Otóż nie. Każda Twoja myśl tworzy Twoje życie. Dlaczego pozostawiać to zadanie nieświadomości lub semi- świadomości, skoro możesz być świadomym kreatorem swojej codzienności? 55 Wewnętrzna siła Jak powiedziałam wcześniej, żaden inny człowiek nie ponosi odpowiedzialności za Twoją rzeczywistość. Znajduje się ona wyłącznie i całkowicie pod Twoją kontrolą. To Twoje myśli tworzą Twoją rzeczywistość. Te myśli, na których się kon- centrujesz, które przyciągasz do swojego życia. Gdybyś uświadamiał sobie, jaką moc mają Twoje myśli, prawdopodobnie byłbyś bardziej świadomy tego, na czym koncentrujesz swoją uwagę. Kupując nowy dom, nie chciałbyś samodzielnie go urządzić, aktywnie wybrać tapet, kolorów ścian, zasłon, farby do drzwi, urządzeń domowych? Dlaczego miałbyś więcej uwagi po- święcać swojej lodówce lub pralce niż kształtowi swojego życia? Czy nie sądzisz, że zasługujesz na to, aby samemu wybrać projekt swojego życia? Oczywiście, że tak! Zdecyduj, jak chcesz spędzić dzień. Wybierz swoje idealne pracę, kochanka, przyjaciela, karierę, hobby, miejsce wakacji lub cokolwiek innego. Stwórz swoje życie! Dokonuj wyborów w sposób aktywny. Nie zachowuj się pasywnie. Jeśli pozwolisz, by strach dominował nad Twoimi myślami, stworzysz rzeczywistość pełną obaw. Ale wybierając swoje myśli i zastępując myśli bazujące na strachu myślami po- zytywnymi, otwartymi na życie, kreujesz lepszą rzeczy- wistość. Tak czy inaczej, naprawdę tworzysz swoją codzienność. Czyż nie miałbyś więcej przyjemności ze świadomego de- cydowania o tym, kogo i co czynisz częścią swojego życia? 56 Jak stworzyć swoje idealne życie Zapamiętaj: to Twój wybór. Możesz zdecydować się na co- kolwiek, co potrafi wyobrazić sobie Twój umysł. Po kilku próbach i fizycznej manifestacji tego, co sobie wyobraziłeś, sam przekonasz się o tym, że to prawda. Nauka ufania sobie Jedną z najważniejszych rzeczy w tworzeniu Twojej przy- szłości jest zdolność do odpuszczenia, zaufania i poczucia pewności, że Twoja przyszłość należy już do Ciebie. Jeśli jest już w Twoim sercu, jeśli jest w Twoim najlepszym inte- resie, to znaczy, że jest przeznaczona dla Ciebie. Zaufaj swoim myślom, inteligencji, instynktom, zamiast nie- ustannie domagać się od innych ich aprobaty, zezwolenia lub upoważnienia. Kiedy żyjesz w prawdzie z samym sobą, Twoja intuicja wskazuje Ci określony kierunek, który po- zwoli Ci zdobyć to, czego szukasz. Ufając sobie i kierując się odczuciami, możesz iść za swoją własną mądrością. Jesteś o wiele mądrzejszy, niż Ci się to wydaje. Prawdziwie silni ludzie mają zaufanie do siebie sa- mych. Mają poczucie bezpieczeństwa i dlatego są swoim najlepszym przyjacielem. Kiedy ufasz sobie, Twój umysł jest czysty; możesz posłuchać swojej własnej mądrości, która nigdy Cię nie zawiedzie. Ludzie, którzy od dawna ufają swojej intuicji i postrzeganiu, uświadamiają sobie, że ich intuicja nie jest już „cichutkim wewnętrznym głosem” ani subtelnym uczuciem, lecz silnym i mocnym przekonaniem. 57 Wewnętrzna siła Twoja pewność siebie może zmierzać w kompletnie od- wrotnym kierunku w stosunku do tego, co inni ludzie wska- zują Ci jako dobre dla Ciebie. Ale wsłuchując się w siebie, będziesz wiedział, gdzie leży prawda. Zawsze będziesz wiedział, czy coś jest dla Ciebie dobre, czy nie. Dopóki żyjesz w zgodzie z samym sobą, nic innego nie jest ważne. Ponieważ tylko Ty możesz przeżyć swoje życie. W chwili, w której przestajesz przyzwalać na to, by inni żyli Twoim życiem, wkraczasz na nowy poziom wspaniałości. Ludzie, którzy boją się podjąć ryzyko w swoim życiu, wska- zują Ci, co „masz” robić, sugerując się swoimi własnymi działaniami lub przekonaniem o tym, co jest dla Ciebie najlepsze. Oto prosta formuła, której możesz przestrzegać: Poszukuj rady jedynie u tych ludzi, na których miejscu sam chciałbyś się znaleźć. Jeśli w Twoim otoczeniu jest silna, inspirująca osoba, od której możesz się czegoś nauczyć, zrób to. Ale nigdy nie szukaj aprobaty u tych ludzi, których nie podziwiasz — i nie chciałbyś żyć tak jak oni. Przyzwalając na to, by ich uwagi utrudniały Ci podążanie w wytyczonym kierunku, po- zwalasz im na to, by tłamsili Twój własny wrodzony talent. Nagła inspiracja lub wspaniała idea są przejawem Twojej największej wiedzy: pochodzi ona z istoty Twojego bytu i wskazuje Ci właściwy kierunek. Pochodzi ona z Twojej najwyższej mądrości, mądrości Twojej duszy, która wie, jak pokierować Tobą, abyś odnalazł to, czego szukasz. Możesz wierzyć w to, że ta mądrość, nagła idea lub intuicja pocho- 58 Jak stworzyć swoje idealne życie dzi od Boga. Aczkolwiek wcale nie musisz wierzyć w ist- nienie Boga; ale musisz wierzyć w swoją własną prawdę. Jeśli masz silne instynktowne, intuicyjne przeczucie, żeby coś zrobić, to bez względu na to, czy jest to poparte logiką, czy też nie: Podążaj za tym przeczuciem, tą nagłą ideą lub intuicją. Idź śladem swoich myśli, zainspiruj się wizją swojego ideal- nego życia i żyj rzeczywistością, o jakiej zawsze marzyłeś. Społeczeństwo na wiele sposobów próbowało pokierować Tobą w przeciwnym kierunku, niż prawdziwy Ty byś chciał. Jesteś „przekonany” o tym, że powinieneś mieć pracę, otrzy- mywać wynagrodzenie i przez cały tydzień ciężko pracować, żeby w weekend pozwolić sobie na chwile przyjemności. Ci, którzy mają pozycję i władzę, nie wskazują Ci kierunku, który pozwoliłby Ci odnaleźć Twoją radość poprzez założenie swojej firmy, wykorzystywanie swoich talentów i zdolności. Bo gdybyś tak zrobił, nie pracowałbyś dłużej pod ich dyk- tatem, przyczyniając się do ich ogromnej zyskowności, a samemu otrzymując niskie zarobki. Nie liczy się to, co robiłeś w przeszłości lub jaką masz teraz pracę. Możesz być pracownikiem fabryki i jednocześnie marzyć o napisaniu książki. Weź długopis i zacznij pisać. Możesz być inżynierem projektującym urządzenia znajdu- jące zastosowanie w gospodarce wodnej, ale tak naprawdę chciałbyś projektować muzea nauki dla dzieci. Nie rezygnuj ze swoich marzeń dla uzyskania „poczucia bezpieczeństwa”. W ten sposób nie doświadczasz swojego życia z pasją, lecz żyjesz w taki sposób, w jaki powinieneś żyć. Czy nie 59 Wewnętrzna siła wolałbyś witać każdego nowego dnia z radością, pasją, pod- ekscytowaniem? To, jakie życie prowadzisz, jest Twoim wyborem. Możesz wyruszyć w drogę ku swojemu idealnemu życiu już teraz, pozostając jednocześnie w swojej obecnej pracy. Możesz stopniowo wyzwalać się ze swojego dawnego życia i powoli wkraczać w nową rolę. Musiałam nauczyć się rezygnować z każdego działania, zobowiązania i osoby, które stały na mojej drodze lub nie były dla mnie wsparciem. Nie wyra- żałam zgody na to, by słuchać osłabiających, negatywnych, logicznych komentarzy innych ludzi. Po prostu wyobrazi- łam sobie efekt końcowy, miejsce, w którym pragnę być za pięć lat: miejsce zamieszkania, swój wygląd, zmiany, któ- rych dokonam, miejsca, do których będę podróżować ra- zem z dziećmi, konferencje prasowe, które przeprowadzę, i osoby, które na nie zostaną zaproszone, oraz wyrazy wdzięczności od ludzi, których życie zmieniło się po prze- czytaniu mojej książki. Ten prosty fakt, że trzymasz w rękach tę książkę, że po- czułeś się zainspirowany do tego, by odnaleźć swoją au- tentyczną indywidualną siłę, i że zaczniesz tworzyć obraz swojego idealnego życia — stanowi znaczną część wyobra- żenia o moim idealnym życiu, które właśnie się spełnia. Najpierw wyobraziłam sobie efekt końcowy, potem do niego dążyłam. Wiele lat temu kupiłam kasetę z nagraniem kazania pastora, w którym mówił on o tworzeniu tego, czego człowiek pragnie w swoim życiu. Wymienił siedem kroków, które utkwiły w mojej pamięci, i teraz pragnę przekazać je Tobie: podejmij 60 Jak stworzyć swoje idealne życie decyzję, wyraź chęć, złóż zobowiązanie, zaufaj, podążaj, czekaj cierpliwie, zdobądź. Podejmij decyzję dotyczącą każdej rzeczy, której pragniesz w swoim życiu, i stwórz obraz swojego idealnego życia. Poczujesz podekscytowanie. Bądź chętny do zrobienia wszyst- kiego, co konieczne, nie tracąc przy tym swojej godności, aby zrealizować swoją wizję. Zaangażuj się całkowicie w tę wizję. Podejmując zobowiązanie przeprowadzenia tego pro- cesu, uwierz w to, że jeśli czujesz się z tym dobrze i jeśli zobowiązałeś się do rozwoju, to rozkwitniesz i zrealizujesz swój cel. Podążaj za swoją intuicją, za nagłą ideą, bez wzglę- du na to, czy wygląda ona sensownie, czy też nie. Nagle możesz mieć przeczucie lub pomysł, tak jak było to u mnie, żeby „iść do sklepu”. Może wydawać Ci się to zupełnie bez sensu. Ale idź za tym przeczuciem. W tym sklepie może znajdować się osoba, która udzieli Ci dokładnie takich in- formacji, jakich potrzebujesz do osiągnięcia swojego celu. Następnym krokiem jest oczekiwanie. Bądź cierpliwy i z ak- ceptacją — a nawet wdzięcznością — traktuj wszelkie po- jawiające się opóźnienia. Istnieją bowiem rzeczy, których musisz się nauczyć, oraz osoby, które możesz spotkać pod- czas tych „opóźnień”, a które pozwolą Ci dotrzeć do Twoich celów o wiele efektywniej niż w sytuacji, gdyby te opóźnienia nie miały miejsca. Po zakończeniu tego procesu masz już wszystko, ciesz się tym! Przechodząc przez te siedem kroków, stajesz się przykła- dem dla innych. To oznacza, że i Twoje dzieci będą Cię na- śladować. Aby i Twoje dzieci mogły stworzyć swoje idealne życie, potrzebują czegoś więcej niż modelowych ról telewi- zyjnych i gier komputerowych. 61 Wewnętrzna siła Powstrzymywanie dzieci przed podążaniem za tłumem Media elektroniczne zagłuszają nasze zmysły, produkują zahipnotyzowane pokolenie, które egzystuje w wirtualnej rzeczywistości. Nasze dzieci radziłyby sobie o wiele lepiej, gdyby wiedziały, jak tworzyć swoją własną rzeczywistość i jak odkrywać swojej wewnętrzne dary poprzez interak- tywne relacje ze swoimi mentorami oraz rówieśnikami zrze- szonymi w różnych klubach oraz organizacjach. Umiejęt- ności komunikowania się i tworzenia relacji z innymi są bardzo ważne. Kiedy nasze dzieci korzystają z internetu, warto by było, aby odkryły w zasobach sieci to, co pragną odkryć, zamiast spędzać czas na chatach internetowych i ślepo podążać za tłumem. Dorośli powinni słuchać dzieci, aby dowiedzieć się, czym one się interesują, czego chciałyby się dowiedzieć, nauczyć i w co chciałyby się zaangażować. Rodzice i nauczyciele powinni rozwijać w dzieciach te umiejętności, które po- trzebne są do polepszania standardu własnego życia oraz do zyskania siły. Tylko wtedy będą mogły polegać na sobie i stworzyć swoje idealne życie, kiedy będą już dorosłe. Tylko wtedy nasze dzieci nie utkną w żmudnych pracach, nie będą wiodły pasywnego życia i nie będą walczyć o swoje bezpie- czeństwo. Społeczeństwo przykłada dużą wagę do stopni w szkole, a bójki i strzelaniny na terenie szkolnym stają się coraz bar- dziej powszechne. Być może młodzież w dzisiejszych cza- sach desperacko próbuje zwrócić na siebie uwagę, na swoje dusze i swój cel życiowy. Być może ma już dosyć wirtual- 62 Jak stworzyć swoje idealne życie nych gier, które zagłuszają umysł, rodziców, którzy zapełniają grafik rozmaitymi zajęciami, i przepełnionych klas, w których nauczyciele bardziej koncentrują się na przeszłości niż na aktywnym zainteresowaniu dzieci ich własną przyszłością. Jak sądzisz, dlaczego dzieci zatracają swoje uczucia, sięgając po narkotyki? Ponieważ nie czują się ważne i akceptowane takimi, jakimi naprawdę są. Społeczeństwo zaprogramowało je na podążanie za tłumem, na osiągnięcie pozycji, która za- pewni im największe konto bankowe. Rzadko kiedy zdarza się, by rodzice mówili swoim dzieciom: „Podążaj za swoimi marzeniami i nie martw się o pieniądze; Twoje szczęście jest najważniejsze”. Czy myślisz, że młodzi ludzie będą w stanie poradzić sobie z przyszłym światem, skoro tkwią w wirtualnej rzeczywistości? Ich serca i umysły powinny być zaangażowane w prawdę i peł- ne pasji aktywności — w rzeczy, które oni naprawdę kochają. Tylko wtedy, kiedy odnajdą radość w swoim życiu, będą w stanie stworzyć społeczeństwo, w którym osobiste szczę- ście, praca czy kariera będą synonimami; społeczeństwo, w którym praca nie będzie kolidować z życiem rodzinnym i wychowywaniem dzieci. Aby stworzyć najlepszą przyszłość dla siebie i swoich dzieci, pomyśl o swoim idealnym życiu całościowo. Twój samochód nie stanowi treści Twojego życia; jest to po prostu środek, za którego pomocą przemieszczasz się z punktu A do punktu B. Twój wymarzony dom również nie jest Twoim życiem; jest jedynie Twoim schronieniem. I Twoja praca też nie jest Twoim życiem, chyba że jest jednocześnie źró- dłem Twojej radości, pozwala Ci z pasją realizować Twój 63 Wewnętrzna siła życiowy cel, a ponadto zapewnia Ci niezbędne środki do życia. Twoje życie jest codzienną ekspresją Twoich radości, tych małych i tych dużych. Jest przejawem Twojego zaan- gażowania w rozwój swój, rodziny, społeczeństwa i ludzkości. Jest również dzieleniem się ze współczuciem lekcjami, które wyniosłeś z bolesnych doświadczeń. Twoja przyszłość nie zaczyna się i nie kończy na Tobie. Musisz brać pod uwagę potrzeby tych osób, które nie są jeszcze w stanie stworzyć swojej własnej przyszłości, czyli dzieci z rodzin zastępczych lub z domów dziecka. Dotrzyj do nich, ucz je na swoim przykładzie i dziel się swoim suk- cesem z tymi, którzy pojawili się na Twojej drodze. Dziel się swoim procesem, zwycięstwami, porażkami i lekcjami, które wyniosłeś ze wszystkich tych doświadczeń. Nasze społeczeństwo będzie rozkwitać, jeśli ludzie wezmą życie w swoje ręce, zajmą się swoją pracą, karierą, warto- ściami, edukacją i przyszłością, bazując na tym, co jest naj- ważniejsze i najlepsze dla nich oraz dla ich dzieci. Dziel się swoim procesem z dziećmi. Pokaż im, w jaki spo- sób kreujesz swoje idealne życie. Pozostań otwarty, tak by Twoje dzieci mogły zwrócić się do Ciebie po pomoc. Nie oceniaj ich ani nie umieszczaj siebie na wyższej pozycji. Jeśli oceniasz je i jesteś w stosunku do nich surowy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie czujesz się w swoim życiu prawdziwie spełniony. Co więcej, istnieją duże szanse, że wpadłeś w pułapkę budowania poczucia własnej wartości na podstawie swojego statusu materialnego, że nie realizujesz w życiu swojego celu i że utknąłeś w nudnym trybie funk- cjonowania w tak zwanym życiu. 64 Jak stworzyć swoje idealne życie Koszt edukacji powinien stanowić priorytet w społeczeństwie, ale, jak wszyscy widzimy, firmy wolą wydać pięćdziesiąt ty- sięcy dolarów na całostronicową reklamę w weekendowym wydaniu gazety, aniżeli przeznaczyć te pieniądze dla szkoły, która potrzebuje funduszy na zakup nowego sprzętu i wy- posażenia. Możesz zapytać, co to ma wspólnego z tworzeniem Twojej przyszłości. Szukając możliwości pomocy innym, poczujesz się bardziej wartościowy. Kiedy uświadomisz sobie to, że znaczna część Twojego życiowego celu oddziałuje na życie innych ludzi, zarówno tych z najbliższego, jak i dalekiego otoczenia, zdasz sobie sprawę z tego, że stanowisz integralną część tego cało- ściowego obrazu. Jeśli nie wszystko będzie kręciło się wokół materialnego zysku, pojawią się trwałe wartości mające swe źródło w Twoim sercu. Zobowiązując się do stworzenia swojego idealnego życia, staniesz się w naturalny sposób przykładem dla innych. Dzisiaj dzieci potrzebują dobrych wzorców do naśladowa- nia, potrzebują ludzi, którzy potrafią im pokazać, że źró- dłem radości w życiu jest dzielenie się i bycie razem z nimi, a nie gromadzenie materialnych zasobów. Czy chcesz zasiać w dzieciach przekonanie, że mają ograni- czone możliwości wyboru? Tylko w drodze edukacji nabędą umiejętności, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Tylko poprzez ważne i mądre interakcje z innymi ludźmi nauczą się współpracy, rozwiną w sobie współczucie oraz poczucie własnej wartości, potrzebne im do stworzenie swojej nieograniczonej niczym przyszłości. 65 Wewnętrzna siła Gdybyś bardziej aktywnie tworzył swoją własną przyszłość, w sposób naturalny odczuwałbyś podekscytowanie i radość związane z tworzeniem, którymi mógłbyś podzielić się z innymi, tworząc swoją firmę i stanowiska pracy i w ten sposób doprowadzając do samozatrudnienia przynoszącego samowzmocnienie, a nie egoistyczny zysk. Dzisiaj dzieci w nagrodę otrzymują różnego rodzaju trofea. Nagrodą dla dzieci przyszłości będą ich spełnione marzenia. Aby zagłębiać się w sobie, polegać na sobie w manifestowaniu swojej radości, musisz każdego dnia tworzyć swoją przy- szłość. Radość nie jest celem; celem jest sam proces pełen rozmaitych doświadczeń, rozwoju, przyjemności, niosący pozytywną nagrodę dla wszystkich. Wpływanie na życie innych ludzi Jaką rolę odgrywa otoczenie w Twojej przyszłości? Co są- dzisz o polityce zagranicznej naszego kraju? Czy eksplora- cja przestrzeni kosmicznej wchodzi w grę? A co ze znajdy- waniem miejsca tutaj na ziemi dla wszystkich bezdomnych ludzi potrzebujących stałego schronienia? Aby przyszłość była lepsza, trzeba przeprowadzić wiele zmian. Co dotyka Twojej czułej struny? Jaką rolę będziesz odgry- wać w szerszym systemie społecznym? A może ważne są dla Ciebie wyłącznie Twoja garderoba, biżuteria, samochód, wakacje i inwestycje w nieruchomości? Gdyby każdy z nas zrozumiał to, że nasz życiowy cel wpływa na przyszłość wielu innych ludzi na tym świecie, to w ciągu jednego roku Ziemia byłaby zupełnie inną planetą. 66 Jak stworzyć swoje idealne życie Jak Twoja przyszłość współgra z dobrem wszystkich ludzi? Czy to w ogóle Cię obchodzi? Co możesz zaoferować ludzkości w drodze do spełnienia swoich marzeń? A może liczysz się wyłącznie Ty sam? Czy zastanawiasz się nad tym, jaki potencjalnie wpływ mo- że mieć Twoje życie na ludzi z Twojego otoczenia, a może sądzisz, że Twoje życie jest bez znaczenia i że nie możesz mieć żadnego wpływu na innych? Nie musisz karmić głodujących ani dawać schronienia oso- bom bezdomnym, aby oddziaływać na ich życie. Możesz przeprowadzać badania naukowe lub zajmować się projek- towaniem zieleni, opieką nad dziećmi lub wykonywać usłu- gi kosmetyczne. Bez względu na to, co sprawia Ci radość, proces Twojego życia może wpływać na innych ludzi. Co więcej, nie żyjesz na tej planecie sam. Twoja przyszłość wpływa na osoby z Twojego otoczenia, i odwrotnie. Możesz stworzyć wiersz lub kartkę z życzeniami, które sprawią, że dwoje ludzi bliskich rozstania się postanowi jednak być razem — ponieważ w tę pracę wkładasz swoje serce. Możesz stać się wynalazcą urządzenia elektronicznego, które będzie sygnalizować zbliżający się atak serca i tym samy ocali życie wielu ludzi — ponieważ przeprowadzanie badań sprawia Ci radość. Możesz podarować komputer sa- motnej matce właśnie rozkręcającej swoją firmę, która wiele lat później może być wspaniałą szansą rozwoju dla Twoich własnych wnuków. 67 Wewnętrzna siła To nazywa się efektem halo. Twoje słowa i uczynki wywołują falę, która potencjalnie może dotknąć całej ludzkości. Twój wpływ na jedno szcze- gólne dziecko może być tak ogromny i pozytywny, że już jako człowiek dorosły może ono ocalić świat przed wybu- chem wojny — a to wszystko dzięki Twojemu współczu- ciu, trosce, wspaniałomyślności i dyplomacji. Radość, którą odczuwasz, realizując swój życiowy cel, może doprowadzić Cię do spotkania z nieznajomym, który właśnie rozważa popełnienie samobójstwa; i wtedy taka osoba, pod Twoim wpływem, może dojść do wniosku, że świat jednak wcale nie jest taki zły. To właśnie mnie się przytrafiło. Dałam zlecenie artyście, który zamierzał popełnić samobójstwo. Dałam mu tę pracę, ponieważ był utalentowanym człowiekiem i zasługiwał na to, by móc wyrazić talent poprzez swoją pracę, zamiast wie- rzyć w to, że jest bezwartościowy. Znam to uczucie. Roz- ważałam popełnienie samobójstwa i to w tym najgorszym okresie swojego życia postanowiłam zacząć wszystko od nowa, rozpocząć nową drogę z wizją tego, jak będzie wyglądać moje idealne życie i jaki będzie miało ono wpływ na innych ludzi, którzy utracili poczucie swojego celu. Tworząc swoją przyszłość, pomyśl o efekcie halo. Pomyśl o tym, jak Twoje działania mogą wpłynąć na postępowanie innych osób. Zapamiętaj, że pieniądze nie są Twoim celem. Docieranie do swojej prawdziwej istoty, wydobywanie z siebie tego, co najlepsze, i pomaganie ludzkości poprzez życie swoją rado- ścią — tym właśnie jest tworzenie swojej przyszłości. Koło 68 Jak stworzyć swoje idealne życie życia niesie ze sobą niewiarygodne transformacje; to one wyznaczają Twoją ścieżkę, abyś mógł uświadomić sobie to, że źródło Twojej radości tkwi w Tobie. Źródło odnowienia swojego życia musisz odnaleźć w sobie. Ludzki duch potrafi odnieść zwycięstwo; kobiety i męż- czyźni potrafią przezwyciężyć przeciwności losu i odnieść sukces pomimo wielu niepomyślności. Zbyt wiele osób wpadło w spiralę negatywności. Istota ich życia została pochłonięta przez automatyczną egzystencję, w której radość stała się zupełnie obcym konceptem, nato- miast pieniądze zyskały centralną pozycję. Jednak, aby nasza przyszłość była szczęśliwa, nie możemy koncentrować się wyłącznie na sobie. To jest tragiczna sytuacja, jeśli matka nie może kupić je- dzenia dla swoich dzieci lub kiedy rodziny nie stać na kupno domu i nie istnieją żadne programy pomocy, poprzez które korporacje mogłyby przekazywać część swojego zysku na rzecz potrzebujących osób. W jaki sposób możemy przestać myśleć wyłącznie o sobie? Wszystko zaczyna się od Ciebie. Możesz zacząć od zmiany w swoim sercu i swoim umyśle. Możesz zmienić ton swojego głosu tak, aby stał się on dobrze słyszalny dla tych, którzy stali się głusi na płacz innych ludzi, żyjących w ubóstwie i w opresji. Możesz stworzyć program, powołać do życia fundację, opracować kampanię, walczyć o nowe prawo, o nowy para- dygmat dla społeczeństwa. Lub możesz opracować nową 69 Wewnętrzna siła tablicę rejestracyjną z jakimś napisem albo stworzyć nowe powiedzenie. Liczą się Twoje dobre intencje, a nie sposób, w jaki je manifestujesz. Zacznij już dziś kreować swoją przyszłość. Zacznij od po- zytywnego myślenia o tym, co naprawdę jest dla Ciebie ważne w głębi serca, w jaki sposób chcesz przejść przez ten proces i na kogo Twoja radość może mieć wpływ. Poszukuj sposobów na dzielenie się z innymi swoją mądro- ścią i nie myśl o konkurencji ani się jej nie obawiaj. Któż inny kiedykolwiek mógłby być Tobą? Zdobądź odwagę na to, by głośno i spokojnie przemówić własnym głosem; za- chowaj godność ludzkiego ducha, deklarując własne prawo do cieszenia się swoją istotą. Już dziś stwórz swoją przy- szłość poprzez swoje myśli i intencje. Uwolnij się od strachu. Zaufaj, że jesteś tutaj po to, by do- konać zmian, małych lub dużych. Pamiętaj o efekcie halo: Twoje działania mogą wywierać ogromny i trwały wpływ na kierunek życia drugiego człowieka. Ciesz się każdym momentem dnia i tworząc jutro, pamiętaj, skąd przyszedłeś, abyś już nigdy tam nie powrócił. § 70
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wewnętrzna siła. Koło zamachowe Twojego życia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: